Najprávo.sk - najlepší právny poradca

Nedostatok spôsobilosti byť účastníkom konania

3.11. 2012, 16:51 |  najpravo.sk

Nedostatok spôsobilosti byť účastníkom konania je neodstrániteľným nedostatkom podmienky konania.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 24. júna 2010, sp. zn. 3 Cdo 39/2010)

Z odôvodnenia:

Okresný súd Čadca rozsudkom zo 14. mája 2008 č.k. 10 C 558/1996-276 zamietol návrh, ktorým sa navrhovateľ domáhal, aby súd zaviazal odporcu zaplatiť mu 3 892 000 Sk s príslušenstvom ako náhradu škody spôsobenej nesprávnym úradným postupom bývalého Štátneho notárstva vo Veľkom Krtíši v konaní sp. zn. R III 29/1992. Rozhodol, že žiaden z účastníkov konania nemá právo na náhradu trov.

Na odvolanie navrhovateľa Krajský súd v Žiline uznesením z 25. augusta 2009 sp. zn. 5 Co 289/2008 napadnutý rozsudok zrušil a „zamietol návrh na zmenu rozsudku Okresného súdu v Čadci z 26. júna 1997 č.k. 10 C 558/96-70 v spojitosti s rozsudkom Krajského súdu v Žiline z 18. decembra 1997 sp. zn. 5 Co 1782/97 po povolení obnovy konania". Odporcovi uložil povinnosť nahradiť navrhovateľovi trovy prvostupňového a odvolacieho konania.

Proti uvedenému uzneseniu podal odporca dovolanie, v ktorom namietal, že toto rozhodnutie spočíva na nesprávnom právnom posúdení veci (§ 241 ods. 2 písm. c/ O.s.p.). Žiadal napadnuté uznesenie zrušiť a vec vrátiť odvolaciemu súdu na ďalšie konanie.

Navrhovateľ sa k dovolaniu nevyjadril.

Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd dovolací (§ 10a ods. 1 O.s.p.) pred tým, než by pristúpil k preskúmaniu dovolaním napadnutého uznesenia, zisťoval, či sú splnené podmienky, za ktorých môže konať.

Zo spisu Okresného súdu Žilina sp. zn. 26 CbR 168/2008 dovolací súd zistil, že uznesením Okresného súdu Žilina zo 4. novembra 2009 č.k. 26 CbR 168/2008-28, ktoré nadobudlo právoplatnosť 22. decembra 2009, bola obchodná spoločnosť R., s.r.o. so sídlom v Ž., IČO: X. zrušená bez likvidácie. Z výpisu z obchodného registra zaslaného Okresným súdom Žilina bolo zistené, že k výmazu tejto obchodnej spoločnosti z obchodného registra v odd. Sro, vložka č. X. došlo podľa § 68 ods. 9 Obchodného zákonníka dňom 6. februára 2010.

Spôsobilosť byť účastníkom konania má ten, kto má spôsobilosť mať práva a povinnosti, inak len ten, komu ju zákon priznáva (§ 19 O.s.p.). Spôsobilosť mať práva a povinnosti majú aj právnické osoby (§ 18 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Právnické osoby vznikajú dňom, ku ktorému sú zapísané do obchodného alebo iného zákonom určeného registra, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje ich vznik inak (§ 19 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Právnická osoba zapísaná v obchodnom registri alebo v inom zákonom určenom registri zaniká dňom výmazu z tohto registra, pokiaľ osobitné zákony neustanovujú inak (§ 20a ods. 2 Občianskeho zákonníka).

V zmysle § 103 O.s.p. kedykoľvek za konania prihliada súd na to, či sú splnené podmienky, za ktorých môže konať vo veci (podmienky konania). Ak ide o taký nedostatok podmienky konania, ktorý nemožno odstrániť, súd konanie zastaví (§ 104 ods. 1 veta prvá O.s.p.). Ak účastník stratí spôsobilosť byť účastníkom konania skôr, ako sa konanie právoplatne skončilo, súd posúdi podľa povahy veci, či má konanie zastaviť, alebo prerušiť, alebo či môže v ňom pokračovať (§ 107 ods. 1 O.s.p.). Ak po začatí konania zanikne právnická osoba, súd pokračuje v konaní s jej právnym nástupcom, a ak právneho zástupcu niet, súd konanie zastaví (§ 107 ods. 4 O.s.p.).

V danej veci na strane (jediného) navrhovateľa vystupovala spoločnosť s ručením obmedzeným. Takáto obchodná spoločnosť zaniká ku dňu výmazu z obchodného registra (§ 68 ods. 1 Obchodného zákonníka). Zo spisu vyplýva, že uvedená spoločnosť bola 6. februára 2010 vymazaná z obchodného registra bez právneho nástupcu. So zreteľom na dôvod jej zrušenia a vymazania z obchodného registra, ako aj s prihliadnutím na predmet daného konania (náhrada škody), je nepochybné, že v danom prípade nie sú žiadne subjekty, ktoré by vstúpili do procesnoprávneho postavenia zaniknutého navrhovateľa. Predmetná spoločnosť stratila výmazom z obchodného registra spôsobilosť byť účastníčkou konania. Vzhľadom na to, že je jedinou účastníčkou na strane navrhovateľa a neexistuje žiadny jej procesný nástupca, prichádza do úvahy iba rozhodnutie o zastavení dovolacieho konania. Nedostatok spôsobilosti byť účastníkom konania je totiž neodstrániteľným nedostatkom podmienky konania.

Z uvedených dôvodov Najvyšší súd Slovenskej republiky dovolacie konanie zastavil podľa § 243c O.s.p. v spojení s § 107 ods. 4 O.s.p. So zreteľom na zastavenie konania sa nezaoberal vecnou správnosťou napadnutého rozhodnutia.

O trovách dovolacieho konania rozhodol dovolací súd podľa § 243b ods. 5 O.s.p. v spojení s § 224 ods. l O.s.p. a § 146 ods. l písm. c/ O.s.p. 


Najprávo.sk - najlepší právny poradca