TlačPoštaZväčšiZmenši

Vyrubenie poplatku po priznaní náhrady trov

9.2. 2011, 17:47 |  najpravo.sk

Tým, že prvostupňový súd vydá uznesenie na zaplatenie súdneho poplatku až po doručení rozhodnutia odvolacieho súdu, nezaniká odvolateľovi povinnosť zaplatiť súdny poplatok. Ako vyplýva z § 5 ods. 1 písm. a/ zákona č. 71/1992 Zb. poplatková povinnosť vzniká ex lege podaním odvolania a až po uplynutí troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom sa stal splatným, ho nemožno vyrubiť.  

Povinnosť zaplatiť súdny poplatok vzniká odvolateľovi podaním odvolania a nie až doručením uznesenia na zaplatenie súdneho poplatku. Z tohto dôvodu skutočnosť, že odvolateľ neuplatnil náhradu trov konania vrátane súdneho poplatku za odvolanie, súd považuje za právo žalobcu si náhradu trov uplatniť alebo neuplatniť.  

(uznesenie Najvyššieho súdu SR zo 7. 12. 2010, sp. zn. 3 Sžf/44/2010)

 

Z odôvodnenia:

 

Krajský súd v Prešove svojím uznesením č.k. 2S/46/2008-73 zo dňa 30.06.2010 uložil žalobcovi, aby v lehote 15 dní od doručenia napadnutého uznesenia zaplatil súdny poplatok vo výške 66 € za odvolanie proti rozsudku Krajského súdu v Prešove č.k. 2S/46/2008-45 zo dňa 03.04.2009 podľa položky č. 10 písm. a/ Sadzobníka súdnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 71/1992 Zb.) v spojení s § 2 ods. 4 veta prvá, § 5 ods. 1 písm. a/ a § 6 ods. 2 zákona č. 71/1992 Zb.

 

Proti uvedenému uzneseniu podal žalobca včas odvolanie s odôvodnením, že krajský súd vyzval žalobcu na zaplatenie súdneho poplatku za odvolanie podanému proti rozsudku č.k. 2S/46/2008-45 zo dňa 03.04.2009 až po tom, ako bolo žalobcovi doručené rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č.k. 3Sžf/94/2009 zo dňa 08.04.2010, v ktorom odvolací súd žalobcovi vyhovel a priznal mu plnú náhradu trov konania.

 

Dôsledkom tejto situácie je stav, kedy žalobcovi vznikla povinnosť zaplatiť súdny poplatok, ktorého náhradu však už nemôže uplatniť voči žalovanému, ktorý bol odvolacím súdom zaviazaný na náhradu žalobcových trov konania. Uvedený stav bol spôsobený zbytočnými prieťahmi Krajského súdu v Prešove, kedy uznesenie na zaplatenie súdneho poplatku zaslal po vyše roku (30.06.2010) od podania odvolania žalobcom (zaslaný doporučene 12.06.2009), za ktorý sa poplatok platí. Povinnosťou Krajského súdu v Prešove bolo postupovať spôsobom, aby ochrana práv bola rýchla a účinná. Táto ochrana nesporne zahŕňa aj náhradu trov konania, ktoré sú s uplatnením práva na súdnu ochranu spojené, a to tak, aby účastník konania mohol vynaložené trovy uplatniť v konaní a dosiahnuť prisúdenie ich náhrady v prípade, ak je uplatnenie jeho práva oprávnené.

 

V prípade, ak žalobca súdny poplatok nezaplatil, bolo povinnosťou súdu bez zbytočného odkladu ho vyzvať na jeho zaplatenie. Vzhľadom na to, že ide o jednoduchý úkon, ktorý vykonávajú priamo súdni úradníci, jeho vykonanie po roku hodnotí žalobca, ako zbytočné prieťahy zo strany Krajského súdu v Prešove.

 

Žalobca ďalej uviedol, že v dôsledku uvedeného úradného postupu prvostupňového súdu, by mu vznikla škoda spočívajúca v povinnosti zaplatiť súdny poplatok, ktorého náhradu nemohol odvolací súd žalobcovi priznať z dôvodu, že v čase jeho rozhodovania tieto trovy žalobcovi nevznikli. Jeho uplatnenie voči žalovanému je tak procesne vylúčené, napriek tomu, že žalobca mal v konaní plný úspech a bola mu priznaná náhrada všetkých vzniknutých trov.

 

Na záver svojho odvolania žalobca poukázal na to, že nesprávny úradný postup prvostupňového súdu, v dôsledku ktorého vzniká účastníkovi škoda, ktorú môže následne uplatniť voči štátu v rámci jeho zodpovednosti za škodu, spôsobenú pri výkone verejnej moci, predstavuje inú vadu konania, ktorá má za následok nesprávne rozhodnutie vo veci. Súd, ako orgán verejnej moci, nemôže vydať rozhodnutie, ktorého priamym dôsledkom je vznik škody účastníkovi konania, nakoľko takýto postup by bol v rozpore s ústavným právom na súdnu ochranu, ako aj s princípom spravodlivej ochrany práv a oprávnených záujmov účastníkov, ktorá musí byť priama, neodkladná a efektívna. Keďže došlo k pochybeniu spôsobenému pri výkone verejnej moci, nie je možné odkazovať žalobcu na uplatnenie si náhrady škody, pokiaľ mu bola spôsobená škoda.

 

Žalobca navrhol, aby odvolací súd napadnuté uznesenie zrušil.

 

Zastupujúca predsedníčka senátu odvolaniu žalobcu zo dňa 26.07.2010 nevyhovela v zmysle § 374 ods. 4 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len O.s.p.) a predložila vec na rozhodnutie odvolaciemu súdu. Svoje rozhodnutie odôvodnila tým, že napriek nevyrubeniu súdneho poplatku za odvolanie proti rozsudku č.k. 2S/46/2008-45 zo dňa 03.04.2009, žiadna skutočnosť nebránila žalobcovi, aby si v odvolacom konaní uplatnil trovy konania a tieto aj vyčíslil tak, ako to upravuje § 151 ods. 1 v spojení s § 246c O.s.p.

 

Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací (§ 10 ods. 2 O.s.p.) preskúmal napadnuté uznesenie krajského súdu v rozsahu a z dôvodov uvedených v odvolaní žalobcu (§ 246c ods. 1 veta prvá O.s.p., § 212 ods. 1 O.s.p.) a dospel k záveru, že odvolanie žalobcu nie je dôvodné.

 

Podľa § 2 ods. 4 veta prvá zákona č. 71/1992 Zb. v odvolacom konaní je poplatníkom ten, kto podal odvolanie, pri dovolaní ten, kto podal dovolanie.

 

Podľa § 5 ods. 1 písm. a/ zákona č. 71/1992 Zb. poplatková povinnosť vzniká podaním návrhu, odvolania a dovolania alebo žiadosti na vykonanie poplatkového úkonu, ak je poplatníkom navrhovateľ, odvolateľ a dovolateľ.

 

Podľa § 6 ods. 2 a 3 zákona č. 71/1992 Zb. ak je sadzba poplatku ustanovená za konanie, rozumie sa tým konanie na jednom stupni. Poplatok podľa rovnakej sadzby sa vyberá i v odvolacom konaní vo veci samej. Poplatok za dovolanie sa vyberá vo výške dvojnásobku poplatku ustanoveného v sadzobníku. Za konanie o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu súdu v konaní podľa piatej časti Občianskeho súdneho poriadku sa platí poplatok podľa odseku 2.

 

Podľa § 8 ods. 4 zákona č. 71/1992 Zb. ostatné poplatky sú splatné do troch dní po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa uložila povinnosť zaplatiť poplatok, alebo ktorým sa schválil zmier.

 

Podľa § 10 ods. 2 písm. a/ zákona č. 71/1992 Zb. pre nezaplatenie poplatku prvostupňový súd konanie nezastaví, ak už začal konať vo veci samej.

 

Podľa § 13 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1992 Zb. poplatok alebo doplatok poplatku nemožno vyrubiť po uplynutí troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom sa stal splatným. Poplatok alebo doplatok poplatku nemožno vymáhať, ak od konca kalendárneho roka, v ktorom sa poplatkový úkon dokončil, uplynulo desať rokov.

 

Najvyšší súd Slovenskej republiky v súvislosti s rozhodovaním o trovách konania v konaní č. 3Sžf/94/2009, kde bol dňa 08.04.2010 vyhlásený zmeňujúci rozsudok, ktorým bolo zrušené rozhodnutie Daňového riaditeľstva Slovenskej republiky č. I/225/11903-77852/2008/994136-r zo dňa 03.10.2008 a rozhodnutie Daňového úradu Poprad č. 717/230/38914/08/Mit zo dňa 24.06.2008, vychádzal z obsahu spisu a z toho nevyplývalo, že by žalobcovi vznikli podaním odvolania trovy konania. Žalobca mal v uvedenom konaní úspech, súd mu preto priznal právo na náhradu trov konania Z obsahu súdneho spisu vyplývalo, že žalobca zaplatil súdny poplatok za žalobu 2 000,-- Sk, iné trovy z obsahu súdneho spisu nevyplývali, žalobca má právnické vzdelanie, z tohto dôvodu nebol v konaní zastúpený advokátom, preto odvolací súd predpokladá, že má vedomosti o zákone o súdnych poplatkoch, rovnako aj o ustanoveniach Občianskeho súdneho poriadku – § 151 a nasl. O.s.p. najmä o vzniku poplatkovej povinnosti pri podaní odvolania ako aj o možnosti uplatniť si trovy konania na náhradu.

 

Dňa 31.12.2008 žalobca zaplatil súdny poplatok vo výške 2 000,-- Sk za žalobu na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia. Ako vyplýva z § 6 ods. 2 zákona č. 71/1992 Zb. poplatok podľa rovnakej sadzby sa vyberá i v odvolacom konaní vo veci samej. Žalobca mohol súčasne s podaním odvolania voči rozsudku prvostupňového súdu zaplatiť súdny poplatok za odvolanie vo výške 66,- €.

 

Tým, že prvostupňový súd vydal uznesenie na zaplatenie súdneho poplatku až po doručení rozhodnutia odvolacieho súdu, nezanikla žalobcovi povinnosť zaplatiť súdny poplatok. Ako vyplýva z § 5 ods. 1 písm. a/ zákona č. 71/1992 Zb. poplatková povinnosť vzniká ex lege podaním odvolania a až po uplynutí troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom sa stal splatným, ho nemožno vyrubiť. Trojročná lehota bola v prejednávanej veci zachovaná.

 

Podstatnou otázkou v odvolacom konaní bolo posúdiť otázku vzniku poplatkovej povinnosti.

 

Povinnosť zaplatiť súdny poplatok vznikla odvolateľovi podaním odvolania a nie až doručením uznesenia na zaplatenie súdneho poplatku. Z tohto dôvodu skutočnosť, že žalobca neuplatnil náhradu trov konania vrátane súdneho poplatku za odvolanie, súd považuje za právo žalobcu si náhradu trov uplatniť alebo neuplatniť. Napadnuté rozhodnutie považuje senát Najvyššieho súdu Slovenskej republiky za vecne správne a preto ho potvrdil.

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1775
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najčítanejšie (Judikatúra)

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Následky nedostatočného alebo vnútorne rozporného odôvodnenia rozhodnutia

Povinnosť súdu rozhodnutie náležite odôvodniť je odrazom práva strany sporu na dostatočné a presvedčivé odôvodnenie spôsobu rozhodnutia ...

K aplikácii ustanovenia § 390 CSP po zrušení rozhodnutia odvolacieho súdu Najvyšším súdom SR

Ustanovenie § 390 CSP ukladá odvolaciemu súdu povinnosť, aby sám rozhodol vo veci, ak je naplnená hypotéza tejto normy, podľa ktorej ...

Vyjadrenie k odvolaniu proti nemeritórnemu rozhodnutiu; Nepredloženie vyjadrenia odvolaciemu súdu

Civilný sporový poriadok inštruuje, že pokiaľ odvolanie smeruje proti rozhodnutiu, ktoré nie je rozhodnutím vo veci samej, súd na vyjadrenie k ...

Subsidiarita neodkladných opatrení

Subsidiarita nariadenia neodkladných opatrení podľa § 324 ods. 3 CSP je síce výslovne upravená len vo vzťahu k zabezpečovaciemu opatreniu, ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Generálny prokurátor odmieta zasahovanie do trestnej veci kauzy Búrkahttps://www.teraz.sk/slovensko/generalny-prokurator-odmieta-zasahovan/471794-clanok.html

Generálny prokurátor SR Jaromír Čižnár odmieta akékoľvek zasahovanie do trestnej veci ...

Grendel:Príslušnosť k profesii prokurátora nie je zárukou jeho kvalityhttps://www.teraz.sk/slovensko/grendelprislusnost-k-profesii-prokur/471658-clanok.html

Prokuratúra je dnes podľa Grendela uzavretým systémom.

Kováčiková: O právnej kvalifikácii sa rozhoduje aj počas vyšetrovaniahttps://www.teraz.sk/slovensko/o-pravnej-kvalifikacii-sa-rozhoduje-aj/471737-clanok.html

Policajti z NAKA zadržali 11. marca 13 sudcov. Obvinenia padli z trestných činov korupcie, ...

Za zhodenie hniezda lastovičke alebo belorítke hrozí pokuta 9958 eurhttps://www.teraz.sk/najnovsie/za-zhodenie-hniezda-lastovicke-alebo-be/471428-clanok.html

Ochranári sa o zhodení hniezd dozvedia od ľudí, ktorí im to nahlásia prostredníctvom mailu ...

Opatrenia sa uvoľnili aj na súdoch a vo väzniciachhttps://www.teraz.sk/slovensko/ms-opatrenia-sa-uvolnili-aj-na-sudoch/471517-clanok.html

Ministerstva spravodlivosti ako takého sa uvoľňovanie týka tiež, a tak sú opätovne ...

Kurilovská: Na čele prokuratúry by mal stáť prokurátorhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/553383-kurilovska-na-cele-prokuratury-by-mal-stat-prokurator/

Tvrdí, že generálnym prokurátorom by mal byť iba prokurátor.

Nové časopisy

Justičná revue 4/2020

Justičná revue 4/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Súkromné právo 2/2020

Súkromné právo 2/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Justičná revue 3/2020

Justičná revue 3/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Verejné obstarávanie - právo a prax 2/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 2/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Verejné obstarávanie - právo a prax 1/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 1/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Právny obzor 2/2020

Právny obzor 2/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: