TlačPoštaZväčšiZmenši

Bezúspešné uplatňovanie práva

27.4. 2011, 17:14 |  najpravo.sk

Nakoľko rozhodnutie o oslobodení, resp. neoslobodení od platenia súdnych poplatkov nie je možné v zmysle platnej legislatívy napadnúť návrhom na obnovu konania, je zrejmé, že žalobca uplatňuje právo bezúspešne.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 5. mája 2010, sp. zn. 1 Obo 53/2010)

Z rozhodnutia:

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením zo dňa 07.06.2006 uložil žalobcovi povinnosť zaplatiť súdny poplatok za odvolanie proti uzneseniu súdu o zamietnutí návrhu na povolenie obnovy konania vo výške 1 000 Sk.

Proti uzneseniu podal žalobca včas odvolanie, v ktorom uviedol, že súd prvého stupňa nesprávne zistil skutkový stav, keď zamietol návrh na obnovu konania, pričom žalobca má k dispozícii dôkazy, ktoré bez vlastnej viny nemohol použiť v pôvodnom konaní a tieto dôkazy sú spôsobilé privodiť priaznivý výsledok pre žalobcu. Zároveň poukázal na skutočnosť, že súd prvého stupňa uložil žalobcovi povinnosť uhradiť súdny poplatok za odvolanie proti zamietnutiu návrhu na dovolanie až dňa 07.06.2006, pričom odvolanie žalobca podal dňa 04.11.2005. Súčasne u žalobcu trvajú dôvody na oslobodenie od súdneho poplatku. Žalobca v podaní odvolaciemu súdu navrhol žalobcovi priznať oslobodenie od súdneho poplatku a zmeniť uznesenie, č. k. 5Cbi 83/05-11 zo dňa 12.10.2005 tak, že sa návrh na obnovu konania povoľuje.

Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací /§ 10 ods. 2 O.s.p./ prejednal napadnuté uznesenie podľa ust. § 212 ods. 1 O.s.p. a preskúmal podľa ust. § 214 O.s.p. bez nariadenia pojednávania a dospel k záveru, že odvolaniu nie je možné vyhovieť.

Podľa ust. § 1 ods. 1 zák. č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov, účinného v čase vydania napadnutého uznesenia, sa súdne poplatky vyberajú za jednotlivé úkony alebo konanie súdov, ak sa vykonávajú na návrh a za úkony orgánov štátnej správy, súdov a prokuratúry, uvedené v sadzobníku súdnych poplatkov a poplatku za výpis z registra trestov, ktorý tvorí prílohu tohto zákona.

Podľa ust. § 2 ods. 1 písm. a/ cit. zák., poplatníkom je navrhovateľ poplatkového úkonu, ak je podľa sadzobníka ustanovený poplatok za návrh.

Podľa ust. § 5 ods. 1 písm. a/ cit. zák., poplatková povinnosť vzniká podaním návrhu, odvolania a dovolania alebo žiadosti na vykonanie poplatkového úkonu, ak je poplatníkom navrhovateľ, odvolateľ a dovolateľ.

Podľa ust. § 6 ods. 1 cit. zák., sadzba poplatku je uvedená v sadzobníku percentom zo základu poplatku alebo pevnou sumou.

Podľa ust. § 8 ods. 1 cit. zák., poplatok za podanie návrhu alebo žiadosti, poplatok za uplatnenie námietky zaujatosti v konkurznom konaní alebo reštrukturalizačnom konaní podľa osobitného predpisu 3f) a poplatok za konanie o dedičstve je splatný vznikom poplatkovej povinnosti.

Podľa ust. § 10 ods. 1 cit. zák., ak nebol zaplatený poplatok splatný podaním návrhu na začatie konania alebo dovolania, prvostupňový súd vyzve poplatníka, aby poplatok zaplatil v lehote, ktorú určí spravidla v lehote desiatich dní od doručenia výzvy; ak aj napriek výzve poplatok nebol zaplatený v lehote, 5a) súd konanie zastaví. O následkoch nezaplatenia poplatku musí byť poplatník vo výzve poučený.

Podľa ust. § 10 ods. 2 písm. a/ cit. zák., pre nezaplatenie poplatku súd konanie nezastaví, ak už začal konať vo veci samej.

V zmysle položky č. 16 Sadzobníka súdnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu k zák. č. 71/1992 Zb., účinného ku dňu podania návrhu na obnovu konania, je poplatok za návrh na obnovu konania stanovený vo výške 1 000 Sk.

Podľa poznámky 1. k položke č. 16, poplatok podľa rovnakej sadzby sa platí aj v odvolacom konaní.

Podľa ust. § 13 ods. 1 cit. zák., poplatok alebo doplatok poplatku nemožno vyrubiť po uplynutí troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom sa stal splatným.

Podľa ust. § 138 ods. 1 prvá veta O.s.p., na návrh môže súd priznať účastníkovi celkom alebo sčasti oslobodenie od súdnych poplatkov, ak to pomery účastníka odôvodňujú a ak nejde o svojvoľné alebo zrejme bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva.

Odvolací súd sa najprv zaoberal žalobcovou žiadosťou o oslobodenie od platenia súdneho poplatku za odvolanie podané proti uzneseniu prvostupňového súdu o zamietnutí návrhu na obnovu konania.

V zmysle ust. § 138 ods. 1 prvá veta O.s.p. môže súd priznať účastníkovi aj sčasti oslobodenie od súdneho poplatku, ak spĺňa dve zákonné podmienky. Prvou podmienkou sú pomery účastníka, ktoré preukazujú, že žiadateľ sa nachádza v situácii, kedy nie je schopný zo svojich zdrojov uhradiť vyrubený súdny poplatok bez toho, aby si tým privodil také zhoršenie životnej úrovne, ktorá by jemu, resp. jeho rodine mohla spôsobovať existenčné problémy. Uvedené pomery sa preukazujú Potvrdením o osobných, majetkových a zárobkových pomeroch žiadateľa. Zároveň žiadateľ musí kumulatívne splniť aj druhú zákonnú podmienku, tzn. že nejde o svojvoľné alebo zrejme bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva.

Predmetom prvostupňového konania bol návrh na obnovu konania smerujúci proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave zo dňa 23.02.2005, č. k. 14 Cbi 22/03-101, ktorým súd prvého stupňa neoslobodil žalobcu od platenia súdnych poplatkov. Súd prvého stupňa uznesením zo dňa 12.10.2005, č. k. 5Cbi 83/05-11, návrh na obnovu konania z dôvodu, že ešte nebol vydaný rozsudok, zamietol.

Nakoľko rozhodnutie o oslobodení, resp. neoslobodení od platenia súdnych poplatkov nie je možné v zmysle platnej legislatívy /ktorá bola platná aj v čase začatia konania o návrhu na povolenie obnovy konania, sp. zn. 5Cbi 83/05/ napadnúť návrhom na obnovu konania, je zrejmé, že žalobca uplatňuje právo bezúspešne. Keďže nebola splnená druhá zákonná podmienka ustanovená v § 138 ods. 1 O.s.p., odvolací súd považoval za neefektívne žiadať od žalobcu doloženie jeho pomerov, ktoré by preukazovali oprávnenosť žalobcovej požiadavky. Vzhľadom na chýbajúce naplnenie druhej zákonnej podmienky, odvolací súd žalobcovi oslobodenie od platenia súdneho poplatku za odvolanie nepriznal.

Žalobca svojim odvolaním súčasne napadol uznesenie súdu prvého stupňa zo dňa 07.06.2006, ktorým bol žalobcovi vyrubený súdny poplatok za odvolanie proti rozhodnutiu o zamietnutí návrhu na povolenie obnovy konania vo výške 1 000 Sk, č. k. 5 Cbi 83/05-20, pretože povinnosť zaplatiť uvedený poplatok bola žalobcovi uložená až so značným časovým odstupom od podania odvolania.

Súd môže vyrubiť súdny poplatok, ktorý sa už stal splatným, pričom splatným sa poplatok stáva vznikom poplatkovej povinnosti, napr. podaním odvolania, v prípade, že neuplynula trojročná prekluzívna lehota v zmysle ust. § 13 ods. 1 zákona č. 71/1992 Zb. Keďže žalobca podal odvolanie dňa 04.11.2005, kedy sa poplatok stal súčasne splatným, súd prvého stupňa bol oprávnený až do 31.12.2008 vyrubiť súdny poplatok za podané odvolanie. Nakoľko napadnuté uznesenie bolo vydané dňa 07.06.2006, t. j. v lehote troch rokov, odvolací súd dospel k záveru, že súd prvého stupňa pri vydaní napadnutého uznesenia nepochybil, preto uznesenie Krajského súdu v Bratislave zo dňa 07.06.2006, č. k. 5 Cbi 83/05-20 ako vecne správne podľa ust. § 219 ods. 1 O.s.p. potvrdil.

Vzhľadom na to, že Najvyšší súd SR uznesením zo dňa 30.03.2006, sp. zn. 5 Obo 367/2005 rozhodol o odvolaní proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave zo dňa 12.10.2005, č. k. 5Cbi 83/05-11, ktorým zamietol návrh na obnovu konania, odvolací súd sa návrhom žalobcu na zmenu uznesenia zo dňa 12.10.2005, č. k. 5 Cbi 83/05-11 nezaoberal. 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1000
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najčítanejšie (Judikatúra)

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Vyjadrenie k odvolaniu proti nemeritórnemu rozhodnutiu; Nepredloženie vyjadrenia odvolaciemu súdu

Civilný sporový poriadok inštruuje, že pokiaľ odvolanie smeruje proti rozhodnutiu, ktoré nie je rozhodnutím vo veci samej, súd na vyjadrenie k ...

Subsidiarita neodkladných opatrení

Subsidiarita nariadenia neodkladných opatrení podľa § 324 ods. 3 CSP je síce výslovne upravená len vo vzťahu k zabezpečovaciemu opatreniu, ...

Strata účinnosti úpravy obsiahnutej v rozsudku o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu

Úprava obsiahnutá v rozsudku o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu stratí účinnosť právoplatnosťou výrokov týkajúcich sa ...

Preposielanie vyjadrenia k dovolaniu dovolateľovi

Právam sporovej strany na kontradiktórne konanie a rovnosť v konaní koreluje povinnosť súdu zabezpečiť ich uplatnenie okrem iného aj ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Za zhodenie hniezda lastovičke alebo belorítke hrozí pokuta 9958 eurhttps://www.teraz.sk/najnovsie/za-zhodenie-hniezda-lastovicke-alebo-be/471428-clanok.html

Ochranári sa o zhodení hniezd dozvedia od ľudí, ktorí im to nahlásia prostredníctvom mailu ...

Opatrenia sa uvoľnili aj na súdoch a vo väzniciachhttps://www.teraz.sk/slovensko/ms-opatrenia-sa-uvolnili-aj-na-sudoch/471517-clanok.html

Ministerstva spravodlivosti ako takého sa uvoľňovanie týka tiež, a tak sú opätovne ...

Kurilovská: Na čele prokuratúry by mal stáť prokurátorhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/553383-kurilovska-na-cele-prokuratury-by-mal-stat-prokurator/

Tvrdí, že generálnym prokurátorom by mal byť iba prokurátor.

Šeliga: Verejná diskusia k voľbe Generálneho prokurátora bude 24. júnahttps://www.teraz.sk/slovensko/nrsr-j-seliga-verejna-diskusia-k-t/471489-clanok.html

Koaliční poslanci v novele zákona o prokuratúre a o rokovacom poriadku NR SR navrhujú, aby sa o ...

Núdzový stav nie je možné podľa advokáta predlžovať, Pellegrini by zvažoval aj sťažnosť na ústavný súdhttps://www.webnoviny.sk/nudzovy-stav-nie-je-mozne-podla-advokata-predlzovat-pellegrini-by-zvazoval-aj-staznost-na-ustavny-sud/

Núdzový stav nie je možné predlžovať, zákon však nebráni jeho opakovanému vyhláseniu.

SaS a OĽaNO: Koalícia nie je dohodnutá na mene generálneho prokurátorahttps://www.teraz.sk/slovensko/koalicia-nie-je-dohodnuta-na-mene-gene/471272-clanok.html

Baránik považuje naznačovanie účelovosti novely za neoprávnené.

Nové časopisy

Justičná revue 4/2020

Justičná revue 4/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Súkromné právo 2/2020

Súkromné právo 2/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Justičná revue 3/2020

Justičná revue 3/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Verejné obstarávanie - právo a prax 2/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 2/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Verejné obstarávanie - právo a prax 1/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 1/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Právny obzor 2/2020

Právny obzor 2/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: