TlačPoštaZväčšiZmenši

Predpoklady pre priznanie oslobodenia od súdnych poplatkov podnikateľovi

23.6. 2011, 08:20 |  najpravo.sk

Povinnosťou súdu rozhodujúceho o návrhu účastníka konania podľa § 138 ods. 1 O.s.p. je primárne skúmať objektívnu neschopnosť účastníka zaplatiť súdny poplatok a nie skúmať na základe akých skutočností táto neschopnosť nastala. V opačnom prípade by totiž mali prístup k súdu len nepodnikatelia a solventné podnikateľské subjekty, čo by odporovalo základným princípom materiálneho právneho štátu. Pokiaľ teda objektívna neschopnosť účastníka zaplatiť súdny poplatok existuje, môže súd dospieť k záveru o nepriznaní oslobodenia len v prípade, že ide o svojvoľné či zrejme bezúspešné uplatňovanie práva, čo je tiež potrebné náležite odôvodniť.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 31. mája 2011, sp. zn. 6Sžo/14/2011)

Z rozhodnutia:

Krajský súd v Košiciach, uznesením č. k. 6S/5394/2010 -42 zo dňa 27.1.2011, nepriznal žalobcovi oslobodenie od súdnych poplatkov a nevyhovel žiadosti žalobcu o ustanovenie zástupcu z radov advokátov. Z odôvodnenia rozhodnutia krajského súdu je zrejmé, že v rámci prešetrovania majetkových pomerov žalobcu, krajský súd z vyžiadaných daňových priznaní za roky 2008 a 2009 obchodných spoločností, v ktorých je žalobca spoločník a konateľ, vyplýva istý ekonomický výsledok podnikania, avšak skonštatoval, že pre rozhodovanie o oslobodení nie je rozhodujúci momentálny stav finančných a majetkových aktivít alebo pasivít žiadateľa. Uviedol, že momentálna nepriaznivá finančná situácia žalobcu je dôsledkom skutočností, ktorých pôvod je v podnikaní a s podnikaním nevyhnutne súvisia, nakoľko pre každú podnikateľskú činnosť je totiž typické, že so sebou nesie aj riziko neúspechu, ktoré nemožno prenášať na štát. Žalobca taktiež podľa názoru súdu nepreukázal, že sa do ťaživej situácie dostal v dôsledku nepredvídateľných okolností, ktoré nemajú pôvod v podnikaní a vyhodnotil, že súdny poplatok vo výške 66 EUR nie je tak vysoký, aby ho žalobca nebol schopný zaplatiť. Záverom krajský súd uviedol, že žalobca v konaní nepreukázal, že mu jeho majetkové pomery neumožňovali poplatok zaplatiť, a preto súd žalobcovej žiadosti nevyhovel. Krajský súd zároveň dospel k záveru, že v predmetnej veci nie je dané ani splnenie podmienky, aby v prípade žalobcu nešlo o svojvoľné resp. bezúspešné uplatňovanie a bránenie práva, nakoľko sa žalobca domáha preskúmania rozhodnutia vo veci uloženia disciplinárneho trestu počas výkonu trestu odňatia slobody (z ktorého bol žalobca už medzičasom prepustený). Súd taktiež vyhodnotil, že žalobca nespĺňa jeden z predpokladov na ustanovenie zástupcu z radov advokátov, keďže súd žalobcu od platenia súdnych poplatkov neoslobodil.

Proti uzneseniu krajského súdu podal v zákonnej lehote odvolanie žalobca, ktoré odôvodnil tým, že súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam a taktiež, že rozhodnutie súdu vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci. Uviedol, že nie je spoločníkom a konateľom v spoločnostiach Q. s.r.o. a Z. s.r.o., v ktorých vystupuje zrejme menovec. Taktiež zdôraznil, že jeho momentálna nepriaznivá finančná situácia má naopak pôvod mimo podnikania a s podnikaním vôbec nesúvisí. Mal za to, že rozhodujúcou skutočnosťou pre posudzovanie oslobodenia od súdnych poplatkov sú osobné, majetkové a zárobkové pomery účastníka, fyzickej či právnickej osoby nezávisle od toho, či ich pôvod je alebo nie je v podnikaní, alebo mimo neho. Okrem toho podľa jeho názoru, súd pochybil, ak zamieňa podnikateľskú činnosť spoločnosti s účasťou žalobcu ako fyzickej osoby, ktorá je účastníkom tohto konania a ktorá nevyvíja žiadnu podnikateľskú činnosť. Naopak žalobca je s účinnosťou od 1.8.2010 evidovaný ako uchádzač o zamestnanie, je mu priznané postavenie osoby v hmotnej núdzi a je poberateľom dávky a príspevkov, jeho mesačný príjem je 118,30 EUR, ktorý je menší ako 1,4 násobok sumy životného minima. Taktiež považuje napadnuté rozhodnutie za nezákonné z dôvodu, že súd sa v konaní nevysporiadal žiadnym spôsobom s právnym názorom žalobcu opierajúc sa o ustanovenia zákona o poskytovaní právnej pomoci. Vzhľadom na uvedené žiadal, aby odvolací súd napadnuté rozhodnutie v celom rozsahu zrušil a vrátil vec súdu prvého stupňa na nové konanie.

Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací (ust. § 10 ods. 2 O.s.p. s použitím § 246c ods. 1 veta prvá O.s.p.) pristúpil k preskúmaniu napadnutého uznesenia z dôvodov a v rozsahu uvedenom v odvolaní žalobcu (§ 212 ods. 1 O.s.p. s použitím § 246c ods. 1 veta prvá O.s.p.) postupom bez nariadenia pojednávania podľa ust. § 214 O.s.p. v spojení s ust. § 246c ods. 1 veta prvá O.s.p. a dospel k záveru, že odvolanie je dôvodné.

Podľa ust. § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch, poplatková povinnosť vzniká podaním návrhu, odvolania a dovolania alebo žiadosti na vykonanie poplatkového úkonu, ak je poplatníkom navrhovateľ, odvolateľ a dovolateľ.

Podľa ust. § 138 ods. 1 O.s.p. na návrh môže súd priznať účastníkovi celkom alebo sčasti oslobodenie od súdnych poplatkov, ak to pomery účastníka odôvodňujú a ak nejde o svojvoľné alebo zrejme bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva. Ak nerozhodne súd inak, vzťahuje sa oslobodenie na celé konanie a má i spätnú účinnosť; poplatky zaplatené pred rozhodnutím o oslobodení sa však nevracajú.

Vo všeobecnosti treba uviesť, že občiansky súdny poriadok vo svojich ustanoveniach pripúšťa možnosť čiastočného, prípadne úplného oslobodenia od súdnych poplatkov ako i možnosť účastníka konania požiadať o ustanovenie zástupcu z radov advokátov. Predpokladmi, aby sa vôbec súd takouto žiadosťou zaoberal je v prvom rade samotná žiadosť účastníka konania, pomery účastníka to odôvodňujú a nesmie ísť o svojvoľné alebo zrejme bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva. V súvislosti so skúmaním splnenia podmienok berie súd na zreteľ nielen majetkové, zárobkové, a osobné pomery žiadateľa ale i celkové pomery účastníka ako i charakter sporu a výšku súdneho poplatku. Pri posudzovaní pomerov účastníka súd neskúma iba jeho zárobkové a majetkové pomery ale aj osobné.

Odvolací súd ohľadne žiadosti žalobcu považuje za potrebné uviesť, že povinnosťou súdu rozhodujúceho o návrhu účastníka konania podľa § 138 ods. 1 O.s.p. je primárne skúmať objektívnu neschopnosť účastníka zaplatiť súdny poplatok a nie skúmať na základe akých skutočností táto neschopnosť nastala. V opačnom prípade by totiž mali prístup k súdu len nepodnikatelia a solventné podnikateľské subjekty, čo by odporovalo základným princípom materiálneho právneho štátu. Pokiaľ teda objektívna neschopnosť účastníka zaplatiť súdny poplatok existuje, môže súd dospieť k záveru o nepriznaní oslobodenia len v prípade, že ide o svojvoľné či zrejme bezúspešné uplatňovanie práva, čo je tiež potrebné náležite odôvodniť.

Z obsahu odvolania žalobcu je zrejmé, že v rámci odvolania namietal predovšetkým dve skutočnosti, a síce, že

- pre účely oslobodenia súdneho poplatku bol posudzovaný ako spoločník podnikateľského subjektu, pričom v predmetnej veci vystupuje v procesnom postavení fyzickej osoby nevyvíjajúcej žiadnu podnikateľskú činnosť,

- súd sa v konaní nevysporiadal žiadnym spôsobom s momentálnym stavom žalobcu, ktorý je od 1.8.2010 evidovaný ako uchádzač o zamestnanie, je mu priznané postavenie osoby v hmotnej núdzi a je poberateľom dávky a príspevkov, jeho mesačný príjem je 118,30 EUR, ktorý je menší ako 1,4 násobok sumy životného minima.

Senát Najvyššieho súdu SR po dôslednom oboznámení sa s podkladmi súdneho spisu dospel k záveru, že uvedené námietky žalobcu sú opodstatnené, pretože z horeuvedených hľadísk jeho žiadosť posudzovaná nebola.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti Najvyšší súd Slovenskej republiky podľa § 221 ods. 1 písm. h/ O.s.p. napadnuté uznesenie krajského súdu zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie.

V ďalšom konaní bude povinnosťou krajského súdu postupovať vo vyššie naznačenom smere a o žiadosti žalobcu opätovne rozhodnúť, pričom je potrebné vysporiadať sa so žiadosťou žalobcu zo všetkých ním namietaných hľadísk a svoje rozhodnutie aj náležite odôvodniť. 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1123
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najčítanejšie (Judikatúra)

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Náhrada škody v trestnom konaní

V rámci trestného konania sa o nároku poškodeného na náhradu škody spôsobenej trestným činom rozhoduje v tzv. adhéznom konaní, ktoré sa ...

Dovolanie: Majetkový cenzus v spotrebiteľskom spore (§ 422 ods. 1 CSP)

Podmienky prístupu k dovolaniu, konkrétne podmienky prípustnosti dovolania pre nesprávne právne posúdenie, sú v kontexte stanoveného ...

Bezdôvodne oneskorené podanie odporovacej žaloby, dobré mravy

Ak právny poriadok poskytoval sťažovateľke priestor na odvrátenie neželaného stavu (§42a Občianskeho zákonníka) a sťažovateľka z ...

Neodkladné opatrenie – obava z ohrozenia exekúcie na potenciálnu náhradu trov konania

Preukázanie bonity žalobcu môže byť spôsobilé poskytnúť bližší pohľad na očakávania sporových strán, týkajúcich sa vedenia sporu. ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Prezidentka udelila milosť D. Bakovi, ktorý v afekte zavraždil otcahttps://www.teraz.sk/slovensko/prezidentka-udelila-milost-d-bakovi-k/459365-clanok.html

Bako zavraždil svojho otca, keď mal 17 rokov, po tom, ako dlhé roky znášal psychické aj ...

Univerzita Komenského spustila historicky prvé online štátnicehttps://www.teraz.sk/slovensko/univerzita-komenskeho-spustila-historic/459358-clanok.html

Za jeden deň každá komisia vyskúša približne desať študentov, čo je rovnaký počet ako v ...

Kolíková: Verdikt o striedavej starostlivosti by sa mal rešpektovaťhttps://www.teraz.sk/slovensko/kolikova-verdikt-o-striedavej-starost/459337-clanok.html

Na jednej strane je zákon o ochrane zdravia a na druhej samotné práva dieťaťa a rodičov.

CVVM: Armáda, policie a soudy mají mezi lidmi největší důvěru od r. 1994https://www.lidovky.cz/domov/cvvm-armada-policie-a-soudy-maji-mezi-lidmi-nejvetsi-duveru-od-r-1994.A200409_151325_ln_domov_rkj

Armáda, policie a soudy se těší největší důvěře lidí od roku 1994.

Nemožnost výpovědi nájmu přinese víc škody než užitkuhttps://www.tyden.cz/rubriky/domaci/nemoznost-vypovedi-najmu-prinese-vic-skody-nez-uzitku_542036.html

Opatření, podle kterého nesmí nájemník dostat výpověď z bytu, jestliže v důsledku ...

Prezidentka podpísala ďalšie zákony prijaté pre pandémiu COVID-19https://www.teraz.sk/slovensko/prezidentka-podpisala-dalsie-zakony/459030-clanok.html

Prezidentka SR Zuzana Čaputová podpísala zákony, ktorými sa upravuje legislatíva v pôsobnosti ...

Nové časopisy

Justičná revue 2/2020

Justičná revue 2/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 1/2020

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 1/2020

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Súkromné právo 1/2020

Súkromné právo 1/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Súkromné právo 6/2019

Súkromné právo 6/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Justičná revue 1/2020

Justičná revue 1/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

PoUtStŠtPiSoNe
: