TlačPoštaZväčšiZmenši

Preukazovanie pomerov pri návrhu na oslobodenie od súdnych poplatkov

8.4. 2011, 18:32 |  najpravo.sk

Účastník, ktorý žiada o oslobodenie od súdnych poplatkov a tvrdí, že nemá dostatok prostriedkov na zaplatenie súdneho poplatku, musí takéto tvrdenie aj preukázať.

Oslobodenie od súdnych poplatkov musia odôvodňovať pomery účastníka a zároveň nesmie ísť o svojvoľné alebo zrejme bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva. Pre posúdenie možnosti priznania takéhoto oslobodenia súd zisťuje osobné, majetkové a zárobkové pomery žiadateľa, prihliada k výške súdneho poplatku, pričom berie do úvahy všetky individuálne okolnosti daného prípadu, aby nedošlo k situácii, že neschopnosťou účastníka konania zaplatiť súdny poplatok dôjde k porušeniu jeho práva v prístupe na súd. Účastník je povinný svoje pomery, ktoré sú rozhodné na posúdenie dôvodnosti jeho žiadosti, preukázať.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR zo 16. 3. 2011, sp. zn. 3 Sžo 1/2011)

Z odôvodnenia:

Napadnutým uznesením krajský súd nepriznal žalobcovi oslobodenie od súdnych poplatkov v konaní o preskúmanie rozhodnutia žalovaného č. P-57/09:2595/2008 zo dňa 30.10.2009. Uznesenie odôvodnil tým, že z pripojeného potvrdenia o osobných, majetkových a zárobkových pomeroch žalobcu, ktoré predložil súdu vyplýva, že je ženatý, pracuje ako advokát, jeho mesačný čistý príjem je 1 000 EUR, podľa jeho vyhlásenia nevlastní majetok väčšej hodnoty, príjmy z iných zdrojov nemá, jeho manželka je bez pracovného pomeru a má vyživovaciu povinnosť k trom deťom. Príjem žalobcu tvorí dostatočný základ na to, aby žalobca seba a ani svoju rodinu nevystavil ohrozeniu sociálnej núdze a bol schopný uniesť súdny poplatok, ktorý predstavuje sumu 66 EUR.

Proti uzneseniu krajského súdu podal žalobca odvolanie a navrhol, aby odvolací súd zmenil rozhodnutie súdu prvého stupňa tak, že žalobcovi prizná oslobodenie od platenia súdnych poplatkov. Zastáva právny názor, že v danom prípade na jeho strane sú kumulatívne splnené oba zákonné dôvody pre priznanie mu oslobodenia od platenia súdneho poplatku. Pomery na jeho strane to odôvodňujú, vzhľadom na jeho príjem pre 5 člennú rodinu a nejde o svojvoľné alebo zrejme bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva.

Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací (§ 10 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku, ďalej len O.s.p.) preskúmal napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa v rozsahu a z dôvodov uvedených v odvolaní žalobcu (§ 212 ods. 1 O.s.p.) a dospel k záveru, že odvolaniu žalobcu nie je možné vyhovieť, lebo nespĺňa podmienky pre postup súdu podľa § 138 O.s.p.

Podľa § 138 O.s.p. na návrh môže súd priznať účastníkovi celkom alebo sčasti oslobodenie od súdnych poplatkov, ak to pomery účastníka odôvodňujú a ak nejde o svojvoľné alebo zrejme bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva. Ak nerozhodne súd inak, vzťahuje sa oslobodenie na celé konanie a má i spätnú účinnosť; poplatky zaplatené pred rozhodnutím o oslobodení sa však nevracajú.

V citovanom ustanovení sú upravené dve podmienky, ktoré musia byť splnené kumulatívne, aby mohol súd účastníka oslobodiť od súdnych poplatkov. Oslobodenie od súdnych poplatkov musia odôvodňovať pomery účastníka a zároveň nesmie ísť o svojvoľné alebo zrejme bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva. Pre posúdenie možnosti priznania takéhoto oslobodenia súd zisťuje osobné, majetkové a zárobkové pomery žiadateľa, prihliada k výške súdneho poplatku, pričom berie do úvahy všetky individuálne okolnosti daného prípadu, aby nedošlo k situácii, že neschopnosťou účastníka konania zaplatiť súdny poplatok dôjde k porušeniu jeho práva v prístupe na súd. Účastník je povinný svoje pomery, ktoré sú rozhodné na posúdenie dôvodnosti jeho žiadosti, preukázať.

Žalobca sa žalobou zo dňa 24.11.2009 domáhal preskúmania a zrušenia rozhodnutia žalovaného č. P-57/09:2595/2008 zo dňa 30.10.2009, ktorým potvrdil rozhodnutie disciplinárneho senátu Slovenskej advokátskej komory sp. zn. DS I. 14/09:2595/2008 zo dňa 26.06.2009 podľa § 32 Disciplinárneho poriadku Slovenskej advokátskej komory s použitím § 59 ods. 3 zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení živnostenského zákona v znení neskorších predpisov. Po výzve krajského súdu zo dňa 08.11.2010 na zaplatenie súdneho poplatku 66 EUR za žalobu, žalobca podaním zo dňa 18.11.2010 požiadal o oslobodenie od súdnych poplatkov. Na základe uvedeného krajský súd vyzval žalobcu, aby preukázal súdu, že jeho pomery odôvodňujú oslobodenie od súdnych poplatkov. Z podaní žalobcu vyplýva, že je ženatý, jeho mesačný príjem je 1000 EUR, príjmy z iných zdrojov nemá, nie je vlastníkom žiadneho hnuteľného ani nehnuteľného majetku, manželka je bez pracovného pomeru, má vyživovaciu povinnosť k trom deťom. Vzhľadom na špecifickosť prípadu, a to že disciplinárne konanie iniciovala sudkyňa, ide podľa žalobcu o okolnosť, ktorá odôvodňuje priznanie mu oslobodenia od súdnych poplatkov.

Z návrhu na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia orgánu verejnej správy na základe žaloby je žalobca povinný zaplatiť súdny poplatok 66 EUR podľa Položky 10 písm. a/ Sadzobníka súdnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov.

Účastník, ktorý žiada o oslobodenie od súdnych poplatkov a tvrdí, že nemá dostatok prostriedkov na zaplatenie súdneho poplatku, musí takéto tvrdenie aj preukázať. V danom prípade žalobca svoj príjem nepreukázal ani žiadne výdavky nezdokladoval. Vzhľadom na výšku príjmu žalobcu 1 000 EUR tak ako ju uviedol v porovnaní s výškou súdneho poplatku 66 EUR, pomery žalobcu neodôvodňujú priznanie oslobodenia od súdnych poplatkov, preto odvolací súd rovnako ako súd prvého stupňa dospel k záveru, že žiadosti žalobcu nie je možné vyhovieť. Ak žalobca uvádza ako iné okolnosti, ktoré by mohli vplývať na oslobodenie od súdnych poplatkov, okolnosti disciplinárneho konania, v tomto štádiu konania pri rozhodovaní o oslobodení od súdnych poplatkov, nie je možné tieto okolnosti posudzovať, postup a rozhodnutie žalovaného je predmetom konania v prejednávanej veci a v prípade úspechu v konaní má žalobca právo na náhradu trov konania.

Na základe vyššie uvedeného najvyšší súd napadnuté uznesenie Krajského súdu v Bratislave č.k. 4S/8/2010-87 zo dňa 10.12.2010 podľa § 250ja ods. 3 veta druhá O.s.p. v spojení s § 219 O.s.p. potvrdil. 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1175
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najčítanejšie (Judikatúra)

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Náhrada škody v trestnom konaní

V rámci trestného konania sa o nároku poškodeného na náhradu škody spôsobenej trestným činom rozhoduje v tzv. adhéznom konaní, ktoré sa ...

Dovolanie: Majetkový cenzus v spotrebiteľskom spore (§ 422 ods. 1 CSP)

Podmienky prístupu k dovolaniu, konkrétne podmienky prípustnosti dovolania pre nesprávne právne posúdenie, sú v kontexte stanoveného ...

Bezdôvodne oneskorené podanie odporovacej žaloby, dobré mravy

Ak právny poriadok poskytoval sťažovateľke priestor na odvrátenie neželaného stavu (§42a Občianskeho zákonníka) a sťažovateľka z ...

Neodkladné opatrenie – obava z ohrozenia exekúcie na potenciálnu náhradu trov konania

Preukázanie bonity žalobcu môže byť spôsobilé poskytnúť bližší pohľad na očakávania sporových strán, týkajúcich sa vedenia sporu. ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Urbancová odchádza do dôchodku, Najvyšší súd povedie najstarší sudcahttps://www.teraz.sk/slovensko/urbancova-odchadza-do-dochodku-najvy/457045-clanok.html

Sudkyňa a podpredsedníčka Najvyššieho súdu (NS) SR Jarmila Urbancová odchádza do dôchodku.

Vláda vymenovala nových štátnych tajomníkov a splnomocnenkyňuhttps://www.teraz.sk/slovensko/vlada-vymenovala-novych-statnych-taj/457040-clanok.html

Za novú splnomocnenkyňu pre rómske komunity vymenovala vláda A. Bučkovú

Vláda schválila niekoľko zmien v Zákonníku prácehttps://www.teraz.sk/ekonomika/vlada-schvalila-niekolko-zmien-v-zak/457032-clanok.html

Novela, ktorú vláda schválila s pripomienkami, upravuje organizáciu pracovného času, dovolenky ...

Notári: Naše služby vyhľadávajte len v nevyhnutných prípadochhttps://www.teraz.sk/slovensko/notari-nase-sluzby-vyhladavajte-le/456987-clanok.html

Notári vyzývajú verejnosť, aby každý pred plánovanou návštevou notárskeho úradu ...

V programovom vyhlásení chce M.Kolíková reformu Súdnej radyhttps://www.teraz.sk/slovensko/v-programovom-vyhlaseni-chce-mkoliko/456642-clanok.html

Za prioritu v programovom vyhlásení vlády za rezort spravodlivosti považuje Kolíková opatrenia ...

Klientske centrá budú otvorené v stredy len poobedehttps://www.teraz.sk/slovensko/od-1-aprila-budu-v-stredy-klientske-c/456631-clanok.html

Od 1. apríla sa upravia úradné hodiny v klientskych centrách, oddeleniach dokladov a na ...

Nové časopisy

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 1/2020

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 1/2020

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Súkromné právo 1/2020

Súkromné právo 1/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Súkromné právo 6/2019

Súkromné právo 6/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Justičná revue 1/2020

Justičná revue 1/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 12/2019

Justičná revue 12/2019

Časopis pre právnu prax.

PoUtStŠtPiSoNe
: