TlačPoštaZväčšiZmenši

Preukazovanie pomerov pri návrhu na oslobodenie od súdnych poplatkov

8.4. 2011, 18:32 |  najpravo.sk

Účastník, ktorý žiada o oslobodenie od súdnych poplatkov a tvrdí, že nemá dostatok prostriedkov na zaplatenie súdneho poplatku, musí takéto tvrdenie aj preukázať.

Oslobodenie od súdnych poplatkov musia odôvodňovať pomery účastníka a zároveň nesmie ísť o svojvoľné alebo zrejme bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva. Pre posúdenie možnosti priznania takéhoto oslobodenia súd zisťuje osobné, majetkové a zárobkové pomery žiadateľa, prihliada k výške súdneho poplatku, pričom berie do úvahy všetky individuálne okolnosti daného prípadu, aby nedošlo k situácii, že neschopnosťou účastníka konania zaplatiť súdny poplatok dôjde k porušeniu jeho práva v prístupe na súd. Účastník je povinný svoje pomery, ktoré sú rozhodné na posúdenie dôvodnosti jeho žiadosti, preukázať.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR zo 16. 3. 2011, sp. zn. 3 Sžo 1/2011)

Z odôvodnenia:

Napadnutým uznesením krajský súd nepriznal žalobcovi oslobodenie od súdnych poplatkov v konaní o preskúmanie rozhodnutia žalovaného č. P-57/09:2595/2008 zo dňa 30.10.2009. Uznesenie odôvodnil tým, že z pripojeného potvrdenia o osobných, majetkových a zárobkových pomeroch žalobcu, ktoré predložil súdu vyplýva, že je ženatý, pracuje ako advokát, jeho mesačný čistý príjem je 1 000 EUR, podľa jeho vyhlásenia nevlastní majetok väčšej hodnoty, príjmy z iných zdrojov nemá, jeho manželka je bez pracovného pomeru a má vyživovaciu povinnosť k trom deťom. Príjem žalobcu tvorí dostatočný základ na to, aby žalobca seba a ani svoju rodinu nevystavil ohrozeniu sociálnej núdze a bol schopný uniesť súdny poplatok, ktorý predstavuje sumu 66 EUR.

Proti uzneseniu krajského súdu podal žalobca odvolanie a navrhol, aby odvolací súd zmenil rozhodnutie súdu prvého stupňa tak, že žalobcovi prizná oslobodenie od platenia súdnych poplatkov. Zastáva právny názor, že v danom prípade na jeho strane sú kumulatívne splnené oba zákonné dôvody pre priznanie mu oslobodenia od platenia súdneho poplatku. Pomery na jeho strane to odôvodňujú, vzhľadom na jeho príjem pre 5 člennú rodinu a nejde o svojvoľné alebo zrejme bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva.

Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací (§ 10 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku, ďalej len O.s.p.) preskúmal napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa v rozsahu a z dôvodov uvedených v odvolaní žalobcu (§ 212 ods. 1 O.s.p.) a dospel k záveru, že odvolaniu žalobcu nie je možné vyhovieť, lebo nespĺňa podmienky pre postup súdu podľa § 138 O.s.p.

Podľa § 138 O.s.p. na návrh môže súd priznať účastníkovi celkom alebo sčasti oslobodenie od súdnych poplatkov, ak to pomery účastníka odôvodňujú a ak nejde o svojvoľné alebo zrejme bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva. Ak nerozhodne súd inak, vzťahuje sa oslobodenie na celé konanie a má i spätnú účinnosť; poplatky zaplatené pred rozhodnutím o oslobodení sa však nevracajú.

V citovanom ustanovení sú upravené dve podmienky, ktoré musia byť splnené kumulatívne, aby mohol súd účastníka oslobodiť od súdnych poplatkov. Oslobodenie od súdnych poplatkov musia odôvodňovať pomery účastníka a zároveň nesmie ísť o svojvoľné alebo zrejme bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva. Pre posúdenie možnosti priznania takéhoto oslobodenia súd zisťuje osobné, majetkové a zárobkové pomery žiadateľa, prihliada k výške súdneho poplatku, pričom berie do úvahy všetky individuálne okolnosti daného prípadu, aby nedošlo k situácii, že neschopnosťou účastníka konania zaplatiť súdny poplatok dôjde k porušeniu jeho práva v prístupe na súd. Účastník je povinný svoje pomery, ktoré sú rozhodné na posúdenie dôvodnosti jeho žiadosti, preukázať.

Žalobca sa žalobou zo dňa 24.11.2009 domáhal preskúmania a zrušenia rozhodnutia žalovaného č. P-57/09:2595/2008 zo dňa 30.10.2009, ktorým potvrdil rozhodnutie disciplinárneho senátu Slovenskej advokátskej komory sp. zn. DS I. 14/09:2595/2008 zo dňa 26.06.2009 podľa § 32 Disciplinárneho poriadku Slovenskej advokátskej komory s použitím § 59 ods. 3 zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení živnostenského zákona v znení neskorších predpisov. Po výzve krajského súdu zo dňa 08.11.2010 na zaplatenie súdneho poplatku 66 EUR za žalobu, žalobca podaním zo dňa 18.11.2010 požiadal o oslobodenie od súdnych poplatkov. Na základe uvedeného krajský súd vyzval žalobcu, aby preukázal súdu, že jeho pomery odôvodňujú oslobodenie od súdnych poplatkov. Z podaní žalobcu vyplýva, že je ženatý, jeho mesačný príjem je 1000 EUR, príjmy z iných zdrojov nemá, nie je vlastníkom žiadneho hnuteľného ani nehnuteľného majetku, manželka je bez pracovného pomeru, má vyživovaciu povinnosť k trom deťom. Vzhľadom na špecifickosť prípadu, a to že disciplinárne konanie iniciovala sudkyňa, ide podľa žalobcu o okolnosť, ktorá odôvodňuje priznanie mu oslobodenia od súdnych poplatkov.

Z návrhu na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia orgánu verejnej správy na základe žaloby je žalobca povinný zaplatiť súdny poplatok 66 EUR podľa Položky 10 písm. a/ Sadzobníka súdnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov.

Účastník, ktorý žiada o oslobodenie od súdnych poplatkov a tvrdí, že nemá dostatok prostriedkov na zaplatenie súdneho poplatku, musí takéto tvrdenie aj preukázať. V danom prípade žalobca svoj príjem nepreukázal ani žiadne výdavky nezdokladoval. Vzhľadom na výšku príjmu žalobcu 1 000 EUR tak ako ju uviedol v porovnaní s výškou súdneho poplatku 66 EUR, pomery žalobcu neodôvodňujú priznanie oslobodenia od súdnych poplatkov, preto odvolací súd rovnako ako súd prvého stupňa dospel k záveru, že žiadosti žalobcu nie je možné vyhovieť. Ak žalobca uvádza ako iné okolnosti, ktoré by mohli vplývať na oslobodenie od súdnych poplatkov, okolnosti disciplinárneho konania, v tomto štádiu konania pri rozhodovaní o oslobodení od súdnych poplatkov, nie je možné tieto okolnosti posudzovať, postup a rozhodnutie žalovaného je predmetom konania v prejednávanej veci a v prípade úspechu v konaní má žalobca právo na náhradu trov konania.

Na základe vyššie uvedeného najvyšší súd napadnuté uznesenie Krajského súdu v Bratislave č.k. 4S/8/2010-87 zo dňa 10.12.2010 podľa § 250ja ods. 3 veta druhá O.s.p. v spojení s § 219 O.s.p. potvrdil. 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1173
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najčítanejšie (Judikatúra)

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Právo zamestnanca na úroky z omeškania pri nevyplatení mzdy, náhrady mzdy a odstupného

Záver, podľa ktorého by zamestnávateľa nestíhala sankcia v podobe úroku z omeškania, pokiaľ sa dostane do omeškania s plnením mzdy, ...

Pochybnosť o splnení podmienok konania (čl. 3 ods. 1 CSP)

Podľa Čl. 3 ods. 1 CSP súd musí vykladať každé ustanovenia Civilného sporového poriadku v súlade Ústavou Slovenskej republiky, verejným ...

Finančný leasing a prevádzkovateľ vozidla podľa § 427 Občianskeho zákonníka

Ak predmetom leasingovej zmluvy je nájom motorového vozidla s právom kúpy prenajatej veci, vzniká od odovzdania predmetu leasingu zo strany ...

Právomoc na rozhodnutie o zaplatenie úroku z omeškania z dlžného poistného na zdravotné poistenie

V časti nároku o zaplatenie úroku z omeškania z dlžného poistného na zdravotné poistenie a poplatku z omeškania z neodvedeného alebo ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Čaputová: Voľba šéfa GP bude kľúčová, treba na to myslieť pri voľbáchhttps://www.teraz.sk/slovensko/prezidentka-volba-sefa-gp-bude-klu/447239-clanok.html

Voľba nového generálneho prokurátora bude kľúčovou udalosťou tohto roka.

ODBORNÍK:Jednotný koncept legislatívy pre národnostné práva neexistujehttps://www.teraz.sk/slovensko/odbornikjednotny-koncept-legislativy/447130-clanok.html

Univerzálny model legislatívy, ktorá zaručuje rozvoj a ochranu práv národnostných menšín, ...

Vláda zmenila uznesenie k Istanbulskému dohovoru, ide o medzinárodnú zmluvu a má prednosť pred zákonmihttps://www.webnoviny.sk/vlada-zmenila-uznesenie-k-istanbulskemu-dohovoru-ide-o-medzinarodnu-zmluvu-a-ma-prednost-pred-zakonmi/

Vláda SR zmenila znenie uznesenia k Istanbulskému dohovoru.

Maruniaková a Cviková budú čeliť disciplinárnym návrhom pre kauzu Kočnerova Threemahttps://www.webnoviny.sk/maruniakova-a-cvikova-budu-celit-disciplinarnym-navrhom-pre-kauzu-kocnerova-threema/

Sudkyne Zuzana Maruniaková a Denisa Cviková budú čeliť disciplinárnym návrhom.

Křeček nastupuje. Čí práva bude chránit?https://www.denik.cz/z_domova/krecek-ombudsman-prisaha-volba-20200217.html

Nový ombudsman Stanislav Křeček (81) zítra složí slib a zahájí své šestileté období.

Zemanova stížnost neuspěla. Zákon o střetu zájmů platí, rozhodl Ústavní soudhttps://www.denik.cz/z_domova/lex-babis-ustavni-soud-20200218.html

Po třech letech zkoumání padl u Ústavního soudu verdikt k zákonu o střetu zájmů, který ...

Nové časopisy

Justičná revue 12/2019

Justičná revue 12/2019

Časopis pre právnu prax.

Zo súdnej praxe 6/2019

Zo súdnej praxe 6/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 11/2019

Justičná revue 11/2019

Časopis pre právnu prax.

Právny obzor 6/2019

Právny obzor 6/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Súkromné právo 5/2019

Súkromné právo 5/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

PoUtStŠtPiSoNe
: