TlačPoštaZväčšiZmenši

Prieťahy v konaní ako procesná vada konania

23.8. 2012, 14:15 |  najpravo.sk

Prieťahy v súdnom konaní, nie sú judikatúrou Najvyššieho súdu Slovenskej republiky považované za dôvod, ktorý by zakladal procesnú vadu konania v zmysle § 237 písm. f/ O.s.p. (viď napríklad rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktoré bolo uverejnené v časopise Zo súdnej praxe pod č. 4/2005). Námietka, že v konaní dochádzalo k prieťahom, sa netýka okolnosti spôsobilej založiť prípustnosť dovolania v zmysle § 237 písm. f/ O.s.p.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 31. júla 2012, sp. zn. 3 Cdo 139/2011)

Z odôvodnenia:

Okresný súd Zvolen rozsudkom z 15. októbra 2009 č.k. 6 C 280/2000-388 zrušil podielové spoluvlastníctvo žalobkyne a žalobcu k nehnuteľnostiam v katastrálnom území M., ktoré sú vedené na liste vlastníctva č. X. ako parcela č. X. – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 127 m², parcela č. X. – záhrady a rodinný dom súp. č. X. na parcele č. X. vo výmere 778 m² (ďalej len „nehnuteľnosti"); nehnuteľnosti prikázal do výlučného vlastníctva žalobkyne s tým, že titulom úplného vyporiadania účastníkov konania je povinná zaplatiť žalovanému do 40 dní sumu 27 250 €. Tento rozsudok nadobudol právoplatnosť 10. decembra 2009.

Okresný súd Zvolen uznesením z 1. marca 2010 č. k. 6 C 280/200-425 zamietol návrhy žalobkyne na opravu a tiež doplnenie uvedeného rozsudku. V odôvodnení tohto uznesenia poukázal na to, že žalobkyňa z obsahového hľadiska nenavrhuje opravu chýb v písaní alebo počítaní, prípadne iných zrejmých nesprávností, ktoré by bolo možné opraviť v zmysle § 164 O.s.p.; predmetným návrhom sa v rozpore s týmto ustanovením domáha vecných zmien napadnutého rozsudku. Návrhu na doplnenie rozsudku nevyhovel, lebo podľa § 166 ods. 1 O.s.p. možno rozsudok doplniť iba dovtedy, kým nenadobudne právoplatnosť; žalobkyňa sa však v danom prípade domáhala doplnenia opravy rozsudku návrhom z 13. januára 2010, teda podaným po právoplatnosti rozsudku. Proti tomuto uzneseniu podala žalobkyňa odvolanie. Krajský súd v Banskej Bystrici uznesením z 28. októbra 2010 sp. zn. 12 Co 318/2010 napadnuté uznesenie potvrdil ako vecne správne. Proti tomuto uzneseniu odvolacieho súdu podala žalobkyňa dovolanie, ktorým sa domáhala zrušenia rozhodnutia odvolacieho súdu. Prípustnosť dovolania vyvodzovala z § 237 písm. d/ O.s.p. tvrdiac, že v tej istej veci sa už právoplatne rozhodlo alebo v tej istej veci sa už prv začalo konanie. K uvedenej vade podľa nej došlo tým, že súdy spojili na spoločné prejednanie žalobu o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva a žalobu „o vypratanie a uvoľnenie nehnuteľností s neviazanosťou na bytovú náhradu", avšak o tom (o povinnosti žalovaného vypratať nehnuteľnosti) v spoločnom konaní nerozhodli. Tvrdila tiež, že v konaní došlo aj k inej procesnej vade majúcej za následok nesprávne rozhodnutie vo veci a že napadnuté uznesenie spočíva na nesprávnom právnom posúdení veci.

Okresný súd Zvolen uznesením z 2. marca 2010 č.k. 6 C 280/2000-428 v spojení s opravným uznesením z 26. mája 2010 č.k. 6 C 280/2000-473 uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobkyni náhradu trov konania vo výške 1 611,07 €. Proti tomuto uzneseniu podala žalobkyňa odvolanie. Krajský súd v Banskej Bystrici uznesením z 28. októbra 2010 sp. zn. 12 Co 319/2010 napadnuté uznesenie v spojení s opravným uznesením potvrdil ako vecne správne. Uvedené uznesenie odvolacieho súdu napadla žalobkyňa dovolaním, v ktorom tvrdila, že v konaní došlo k vadám uvedeným v § 237 písm. d/ a f/ O.s.p., napadnuté rozhodnutie odvolacieho súdu spočíva na nesprávnom právnom posúdení a v konaní došlo aj k tzv. iným procesným vadám majúcim za následok nesprávne rozhodnutie vo veci.

Okresný súd Zvolen uznesením z 26.mája 2010 č.k. 6 C 280/2000-471 rozhodol, že žalobkyni neodpúšťa zmeškanie lehoty na podanie odvolania proti rozsudku Okresného súdu Zvolen z 15. októbra 2009 č.k. 6 C 280/2000-388. Vychádzal z toho, že v danom prípade nešlo o ospravedlniteľný dôvod, pre ktorý žalobkyňa zmeškala lehotu na podanie odvolania, a že návrh nebol podaný do pätnástich dní po odpadnutí prekážky (§ 58 ods. 1 O.s.p.). Aj proti tomuto uzneseniu podala žalobkyňa odvolanie. Krajský súd v Banskej Bystrici uznesením z 28. októbra 2010 sp. zn. 12 Co 320/2010 napadnuté uznesenie potvrdil ako vecne správne. Stotožnil sa v celom rozsahu s odôvodnením uznesenia súdu prvého stupňa a na zdôraznenie jeho správnosti poukázal na § 58 ods. 1 O.s.p. s tým, že žalobkyňa podala odvolanie 11. decembra 2009 a o odpustenie zmeškania lehoty na podanie odvolania mohla požiadať najneskôr do pätnástich dní. Žiadosť ale podala až 13. januára 2010. Aj toto uznesenie odvolacieho súdu napadla žalobkyňa dovolaním, prípustnosť ktorého vyvodzovala z § 237 písm. d/ a f/ O.s.p. Zopakovala, že súdy napriek spojeniu vecí na spoločné konanie nerozhodli o povinnosti žalovaného vypratať nehnuteľnosti. Možnosť konať pred súdom jej bola odňatá (§ 237 písm. f/ O.s.p,) tým, že súd nerozhodol o žalobe na vypratanie nehnuteľnosti a nerozhodol o spojení oboch vecí na spoločné konanie.

Žalovaný sa k žiadnemu dovolaniu žalobkyne písomne nevyjadril.

Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd dovolací (§ 10a ods. 1 O.s.p.) po zistení, že dovolania podala včas účastníčka konania (§ 240 ods. 1 O.s.p.) zastúpená advokátkou, skúmal bez nariadenia dovolacieho pojednávania (§ 243a ods. 3 O.s.p.), či dovolania smerujú proti rozhodnutiam, ktoré možno napadnúť týmto opravným prostriedkom.

Dovolaním možno napadnúť právoplatné rozhodnutia odvolacieho súdu, pokiaľ to zákon pripúšťa (§ 236 ods. 1 O.s.p.).

V prejednávanej veci dovolania smerujú proti uzneseniu. Uznesenia odvolacieho súdu, proti ktorým je dovolanie prípustné, sú vymenované v § 239 ods. 1 a 2 O.s.p. Podľa § 239 ods. 1 O.s.p. je dovolanie prípustné proti uzneseniu odvolacieho súdu, ak a/ odvolací súd zmenil uznesenie súdu prvého stupňa, b/ odvolací súd rozhodoval vo veci postúpenia návrhu Súdnemu dvoru Európskych spoločenstiev (§ 109 ods. 1 písm. c/ O.s.p.) na zaujatie stanoviska. Dovolanie nie je prípustné proti rozhodnutiu odvolacieho súdu, ktorým sa odmietlo odvolanie proti rozhodnutiu súdu prvého stupňa o zamietnutí návrhu na prerušenie konania podľa § 109 ods. 1 písm. c/ O.s.p. Podľa § 239 ods. 2 O.s.p. je dovolanie prípustné proti uzneseniu odvolacieho súdu, ktorým bolo potvrdené uznesenie súdu prvého stupňa, ak a/ odvolací súd vyslovil vo svojom potvrdzujúcom uznesení, že je dovolanie prípustné, pretože ide o rozhodnutie po právnej stránke zásadného významu, b/ ide o uznesenie o návrhu na zastavenie výkonu rozhodnutia na podklade cudzozemského rozhodnutia, c/ ide o uznesenie o uznaní (neuznaní) cudzieho rozhodnutia alebo o jeho vyhlásení za vykonateľné (nevykonateľné) na území Slovenskej republiky.

Všetky tri dovolania žalobkyne smerujú proti takým potvrdzujúcim uzneseniam odvolacieho súdu, ktoré nevykazujú znaky uznesení uvedených v § 239 ods. 1 a 2 O.s.p.; navyše, prípustnosť dovolania proti uzneseniu odvolacieho súdu o trovách konania (uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici z 28. októbra 2010 sp. zn. 12 Co 319/2010) je výslovne vylúčená ustanovením § 239 ods. 3 O.s.p.

Procesnú prípustnosť dovolaní podaných žalobkyňou by vzhľadom na to zakladala len procesná vada konania v zmysle § 237 O.s.p. Podľa tohto ustanovenia je dovolanie prípustné proti každému rozhodnutiu odvolacieho súdu, ak a/ sa rozhodlo vo veci, ktorá nepatrí do právomoci súdov, b/ ten, kto v konaní vystupoval ako účastník, nemal spôsobilosť byť účastníkom konania, c/ účastník konania nemal procesnú spôsobilosť a nebol riadne zastúpený, d/ v tej istej veci sa už prv právoplatne rozhodlo alebo v tej istej veci sa už prv začalo konanie, e/ sa nepodal návrh na začatie konania, hoci podľa zákona bol potrebný, f/ účastníkovi konania sa postupom súdu odňala možnosť konať pred súdom, g/ rozhodoval vylúčený sudca alebo bol súd nesprávne obsadený, ibaže namiesto samosudcu rozhodoval senát. Treba dodať, že z hľadiska prípustnosti dovolania podľa uvedeného ustanovenia nie je predmet konania významný; ak je konanie postihnuté niektorou z vád vymenovaných v § 237 O.s.p., možno ním napadnúť aj rozhodnutia, proti ktorým je inak dovolanie procesne neprípustné (viď napríklad R 117/1999, R 34/1995 a tiež rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky uverejnené v časopise Zo súdnej praxe pod č. 38/1998 a č. 23/1998). Pre záver o prípustnosti dovolania v zmysle § 237 O.s.p. nie je však významný subjektívny názor účastníka konania tvrdiaceho, že došlo k vade vymenovanej v tomto ustanovení; rozhodujúcim je zistenie, že k tejto procesnej vade skutočne došlo.

Žalobkyňa vady konania v zmysle § 237 písm. a/ až c/, e/ a g/ O.s.p. netvrdila a žiadna z týchto vád v dovolacom konaní ani nevyšla najavo. Prípustnosť jej dovolaní preto z týchto ustanovení nevyplýva. Spomedzi vád konania vymenovaných v § 237 O.s.p. žalobkyňa namieta iba vady uvedené v § 237 písm. d/ a f/ O.s.p.

1. K procesnej vade konania v zmysle § 237 písm. d/ O.s.p. malo podľa názoru žalobkyne dôjsť tým, že (údajne) boli spojené dve veci (1. o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva a 2. o vypratanie nehnuteľností) na spoločné prerokovanie; súdy o nich ale spoločne nerozhodli a rozhodli iba o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva.

Dovolací súd k tejto námietke žalobkyne uvádza, že § 237 písm. d/ O.s.p. dopadá na prípady, v ktorých súd rozhodol napriek tomu, že mu v tom bránila prekážka veci právoplatne rozhodnutej (§ 159 ods. 3 O.s.p.) alebo prv začatého konania (§ 83 O.s.p.). Ak súd zistí, že v tej istej veci (jej časti) bolo právoplatne rozhodnuté alebo začalo prv konanie, konanie bez ďalšieho zastaví (§ 104 ods. 1 O.s.p.). Právoplatné rozhodnutie tvorí prekážku rozsúdenej veci vtedy, ak v novom konaní ide o to isté, o čo išlo v prechádzajúcom rozhodnutí; pri tom musí ísť o totožnosť osôb, predmetu konania skutkových okolností. Typická pre túto procesnú vadu je existencia dvoch rozhodnutí (resp. dvoch konaní) „v tej istej veci", pričom druhé rozhodnutie nemalo byť vydané z dôvodu skoršieho rozhodnutia (resp. druhé konanie nemalo začať vzhľadom na začatie skoršieho konania). V danom prípade ale k tejto procesnej vade nedošlo.

Zo spisu vyplýva, že žalobkyňa navrhla súdu prvého stupňa, aby s konaním o zrušenie a vyporiadanie spoluvlastníctva spojil konanie o „vypratanie a uvoľnenie nehnuteľnosti žalovaným s neviazanosťou na bytovú náhradu" (č.l. 298 spisu); súd o tomto procesnom návrhu nerozhodol. Tým však nedošlo k procesnej vade v zmysle § 237 písm. d/ O.s.p. Treba zdôrazniť, že v dovolaní sa nevytýka, že súdy rozhodli napriek tomu, že im v tom bránila prekážka veci právoplatne rozhodnutej (§ 159 ods. 3 O.s.p.) alebo prv začatého konania (§ 83 O.s.p.), ale naopak, že nerozhodli o návrhu na spoločné prejednanie ňou uvedených vecí a že jej návrh na „vypratania a uvoľnenia nehnuteľnosti žalovaným s neviazanosťou na bytovú náhradu" ponechali nepovšimnutý. Z určujúceho – obsahového – hľadiska (viď § 41 ods. 2 O.s.p.) teda namieta inú procesnú nesprávnosť, nie procesnú vadu v zmysle ustanovenia § 237 písm. d/ O.s.p.

2. S prihliadnutím na obsah dovolania a v ňom vytýkané nesprávnosti postupu súdov nižších stupňov sa dovolací súd osobitne zaoberal otázkou, či dovolateľke bola v konaní odňatá možnosť pred súdom konať. Odňatím možnosti konať pred súdom (§ 237 písm. f/ O.s.p.) sa rozumie procesne nesprávny postup súdu priečiaci sa zákonu, ktorý má za následok znemožnenie realizácie procesných oprávnení účastníka občianskeho súdneho konania.

Tým, že súd nerozhodol o spojení vecí na spoločné konanie postupom podľa § 112 O.s.p., neodňal dovolateľke možnosť konať pred súdom. Podľa tohto ustanovenia môže súd v záujme hospodárnosti konania spojiť na spoločné konanie veci, ktoré sa u neho začali a skutkovo spolu súvisia alebo sa týkajú tých istých účastníkov. Uvedené ustanovenie dáva teda súdu iba možnosť (nie povinnosť) za podmienok uvedených v tomto ustanovení spojiť veci na spoločné konanie. O návrhu na „vypratania a uvoľnenia nehnuteľnosti žalovaným s neviazanosťou na bytovú náhradu" súdy v predmetnom konaní nerozhodli, žalobkyni však zostalo zachované právo domáhať sa rozhodnutia o tom.

Žalobkyňa nedôvodne namietala odňatie možnosti pred súdom konať tým, že ju nepoučil o lehote na podanie návrhu na odpustenie zmeškania lehoty na podanie odvolania. Zo žiadneho ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku totiž nevyplýva povinnosť súdu poskytnúť účastníkovi poučenie o lehote na podanie žiadosti o odpustenie zmeškania lehoty na podanie odvolania po odpadnutí prekážky brániacej podaniu odvolania. Postupom, ktorý sa nepriečil zákonu, nemohlo dôjsť k odňatiu možnosti žalobkyne konať pred súdom (§ 237 písm. f/ O.s.p.). Navyše, súdy, ktoré pri plnení svojich úloh poskytujú účastníkom poučenia o ich procesných právach a povinnostiach (§ 5 ods. 1 O.s.p.), túto povinnosť nemajú voči účastníkovi zastúpenému advokátom (§ 5 ods. 2 O.s.p.). Dovolací súd pripomína, že žalobkyňa bola do právoplatného skončenia veci zastúpená advokátom.

Ani prieťahy v súdnom konaní, na ktoré poukazuje dovolateľka, nie sú judikatúrou Najvyššieho súdu Slovenskej republiky považované za dôvod, ktorý by zakladal procesnú vadu konania v zmysle § 237 písm. f/ O.s.p. (viď napríklad rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktoré bolo uverejnené v časopise Zo súdnej praxe pod č. 4/2005). Námietka, že v konaní dochádzalo k prieťahom, sa netýka okolnosti spôsobilej založiť prípustnosť dovolania v zmysle § 237 písm. f/ O.s.p.

Niektoré formulácie zvolené v dovolaniach nevylučujú, že žalobkyňa v súvislosti s tvrdenou procesnou vadou konania v zmysle § 237 písm. f/ O.s.p. spochybňuje aj úplnosť a správnosť skutkových zistení súdov, procesu dokazovania a hodnotenia vykonaných dôkazov. Pre tento prípad dovolací súd uvádza, že neúplnosť skutkových zistení súdu môže viesť k vecne nesprávnemu rozhodnutiu súdu, táto neúplnosť ale Občianskym súdnym poriadkom nie je považovaná za procesnú vadu konania v zmysle § 237 písm. f/ O.s.p. Rozhodnutie, ktoré z dôkazov budú v rámci dokazovania vykonané, je však vždy vecou súdu (viď § 120 ods. 1 O.s.p.), a nie účastníkov konania. Nevykonanie určitého dôkazu môže mať za následok len neúplnosť skutkových zistení, nie však procesnú vadu v zmysle § 237 O.s.p. (viď R 37/1993). Nesprávnosť hodnotenia dôkazov nie je dôvodom, ktorý zakladá prípustnosť dovolania podľa § 237 O.s.p. (R 42/1993). Do obsahu základného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky nepatrí právo účastníka konania dožadovať sa ním navrhnutého spôsobu hodnotenia vykonaných dôkazov (I. ÚS 97/97).

3. K námietke žalobkyne, že napadnuté uznesenia spočívajú na nesprávnom právnom posúdení veci [o túto námietku ide v tých častiach dovolaní, v ktorých žalobkyňa obšírne vykresľuje, v čom je podľa jej nesprávne konanie a rozhodovanie súdov a v čom spočívajú aplikačné a interpretačné nesprávnosti, ktorých sa dopustili (najmä že nesprávne posúdili ospravedlniteľnosť dôvodu vedúceho k zmeškaniu lehoty na odvolanie a samotný beh tejto lehoty, ďalej že nezohľadnili niektorý výdaj tvoriaci súčasť jej trov konania a že vecne nesprávne závery zaujali čo do existencie dôvodov na opravu a doplnenie rozsudku súdu prvého stupňa)] dovolací súd uvádza, že právnym posúdením je činnosť súdu, pri ktorej zo skutkových zistení vyvodzuje právne závery a na zistený skutkový stav aplikuje konkrétnu právnu normu. Nesprávne právne posúdenie veci je síce relevantný dovolací dôvod v tom zmysle, že ho možno uplatniť v procesne prípustnom dovolaní, samo nesprávne právne posúdenie veci ale prípustnosť dovolania nezakladá. Nejde totiž o vadu konania vymenovanú v § 237 O.s.p., ani znak rozhodnutia, ktorý by bol uvedený v § 239 O.s.p. ako zakladajúci prípustnosť dovolania. Keďže žalobkyňa tento dovolací dôvod (§ 241 ods. 2 písm. c/ O.s.p.) uplatnila v dovolaniach, ktoré sú procesne neprípustné, nemohol dovolací súd podrobiť rozhodnutia odvolacieho súdu posúdeniu z hľadiska správnosti v ňom zaujatých právnych záverov. Dovolací súd poznamenáva, že aj iné rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (R 43/2003 a R 54/2012) nepovažujú nesprávne právne posúdenie veci za procesnú vadu konania v zmysle § 237 písm. f/ O.s.p.

4. Pokiaľ dovolateľka namieta, že v konaní na súdoch nižších stupňov došlo tiež k (ňou bližšie nešpecifikovanej) inej procesnej vade konania majúcej za následok nesprávne rozhodnutie vo veci (§ 241 ods. 2 písm. b/ O.s.p.), dovolací súd uvádza, že vada tejto povahy je relevantný dovolací dôvod, avšak úspešne môže byť uplatnená len v procesne prípustnom dovolaní. Sama vada tejto povahy v zmysle konštantnej judikatúry Najvyššieho súdu Slovenskej republiky prípustnosť dovolania nezakladá. V danom prípade bola táto vada uplatnená v dovolaniach, ktoré nie sú procesne prípustné.

Na záver dovolací súd zdôrazňuje, že dovolacie konanie má prieskumnú povahu. Skutkový základ veci zistený súdom prvého stupňa, prípadne odvolacím súdom, nemôže byť preto v dovolacom konaní rozširovaný. To znamená, že prípustnosť a dôvodnosť dovolania nemožno posudzovať s prihliadnutím na nové skutočnosti, ktoré odvolací súd nemohol brať do úvahy, lebo mu neboli známe z toho dôvodu, že nevyplývali z výsledkov dokazovania ani z prednesov účastníkov. Dovolací súd môže v dovolacom konaní preskúmať len postup a rozhodovanie odvolacieho súdu v reáliách rámca, známeho už odvolaciemu súdu. Žalovanou (až) v podaní z 27. februára 2012 doplnené opísanie skutočností, ktoré z hľadiska časového nastali po rozhodnutiach odvolacieho súdu, predstavujú neprípustné nóvum, ktoré nebolo možné v dovolacom konaní posudzovať.

Zo všetkých uvedených dôvodov dospel dovolací súd k záveru, že v prejednávanej veci sú dovolania žalobkyne procesne neprípustné. Vzhľadom na to jej dovolania odmietol podľa § 243b ods. 5 O.s.p. v spojení s § 218 ods. 1 písm. c/ O.s.p.

V dovolacom konaní procesne úspešnému žalovanému vzniklo právo na náhradu trov konania proti žalobkyni, ktorá v tomto konaní úspech nemala (§ 243b ods. 5 O.s.p. v spojení s § 224 ods. 1 O.s.p. a § 142 ods. 1 O.s.p.). Dovolací súd nepriznal žalovanému náhradu trov dovolacieho konania, lebo v dovolacom konaní nepodal návrh na uloženie povinnosti nahradiť trovy dovolacieho konania (§ 243b ods. 5 O.s.p. v spojení s § 224 ods. 1 O.s.p. a § 151 ods. 1 O.s.p.). 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 607
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najčítanejšie (Judikatúra)

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

VEĽKÝ SENÁT NS SR: Posudzovanie právoplatnosti súdneho rozhodnutia v inej veci

Súd je oprávnený posúdiť, kedy nadobudlo súdne rozhodnutie v inej veci právoplatnosť; pri posúdení tejto otázky nie je viazaný vyznačenou ...

Zmluvná odmena advokáta

Aby bolo možné považovať zmluvu za dostatočne určitú, postačuje len odkaz na právny predpis, ktorý sám osebe nie je vnútorne rozporný a ...

Bezúročnosť spotrebiteľského úveru a premlčacia doba pre vydanie bezdôvodného obohatenia

Bezúročnosť úveru nastupujúca ako ex lege dôsledok porušenia konkrétnych ustanovení zákona o spotrebiteľskom úvere, má v prípade ...

Bezúročnosť spotrebiteľského úveru a premlčacia doba pre vydanie bezdôvodného obohatenia

Bezúročnosť úveru nastupujúca ako ex lege dôsledok porušenia konkrétnych ustanovení zákona o spotrebiteľskom úvere, má v prípade ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Prezidentka udelila milosť 47-ročnej žene odsúdenej pre spreneveruhttps://www.teraz.sk/slovensko/prezidentka-udelila-milost-47-rocnej-/522338-clanok.html

Odsúdenej bol zároveň uložený trest zákazu činnosti vykonávať funkciu člena štatutárneho ...

Signatári výzvy sudcov sa ohradzujú voči vyjadreniam ministerkyhttps://www.teraz.sk/slovensko/signatari-vyzvy-sudcov-a-advokatov-sa/522206-clanok.html

Kolíková považuje tvrdenia, že nekomunikuje o návrhu reformy súdnej mapy, prinajmenšom za ...

Anketa: Čo hovoria právnici na testovanie?https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/575367-anketa-co-hovoria-pravnici-na-testovanie/

Od 27. januára až do 7. februára platí zákaz vychádzania.

Advokát: Výkon väzby sa nemôže podriaďovať nefunkčnosti vyšetrovaniahttps://www.teraz.sk/slovensko/karasvykon-vazby-sa-nemoze-podriad/521981-clanok.html

Podmienky výkonu kolúznej väzby sa mu zdajú na hrane dôstojného zaobchádzania s obvineným.

M. Žilinka: Prioritou bude objasňovanie a stíhanie daňových deliktovhttps://www.teraz.sk/ekonomika/m-zilinka-prioritou-bude-objasnovani/521971-clanok.html

Obsah rokovania s prezidentom finančnej správy ho utvrdil o úprimnej snahe oboch orgánov ...

Žilinkove reformy podporuje väčšina prokurátorov, zmenu štruktúry úradu považujú za krok vpredhttps://www.webnoviny.sk/zilinkove-reformy-podporuje-vacsina-prokuratorov-zmenu-struktury-uradu-povazuju-za-krok-vpred/

Zástupca špeciálneho prokurátora a 19 prokurátorov Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) ...

Nové časopisy

Justičná revue 11/2020

Justičná revue 11/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 12/2020

Bulletin slovenskej advokácie 12/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Súkromné právo 6/2020

Súkromné právo 6/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Verejné obstarávanie  - právo a prax 6/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 6/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Zo súdnej praxe 6/2020

Zo súdnej praxe 6/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Právny obzor 6/2020

Právny obzor 6/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: