TlačPoštaZväčšiZmenši

Primeranosť zmluvnej pokuty v sadzbe 0,25% denne

11.3. 2011, 18:42 |  najpravo.sk

Zmluvná pokuta je zmluvou určená peňažná suma, ktorú je dlžník povinný zaplatiť veriteľovi alebo veriteľ dlžníkovi, ak dôjde k porušeniu povinností, ktoré na seba zmluvou prevzali, a to aj vtedy, keď porušením povinnosti veriteľovi alebo dlžníkovi žiadna škoda nevznikla. Zaplatením zmluvnej pokuty sa účastník zmluvy svojho záväzku nezbaví. Jej funkcia spočíva v hrozbe majetkovou sankciou dlžníkovi v prípade, keď záväzok nesplní riadne a včas a tým má viesť dlžníka k včasnému a riadnemu plneniu záväzku. Pokutu možno dohodnúť tak pre prípad, že k splneniu nedôjde vôbec alebo iba čiastočne alebo pre prípad, že bude porušená akákoľvek zmluvná povinnosť. Dohoda o zmluvnej pokute musí mať vždy písomnú formu, musí v nej byť určená výška zmluvnej pokuty alebo spôsob, akým sa určí, aby o tom v budúcnosti nevznikli pochybnosti.

Účelom zmluvnej pokuty je donútiť dlžníka hrozbou majetkovej sankcie k riadnemu splneniu záväzku. Zároveň má sankčný charakter, lebo účastníka, ktorý poruší zmluvnú povinnosť, trestá nepriaznivým následkom v podobe vzniku ďalšej povinnosti zaplatiť peňažnú čiastku v dohodnutej výške. Dohoda o zmluvnej pokute a jej výške je zásadne vecou vzájomnej dohody strán zmluvy. Neznamená to však, že by mohla byť v každom jednotlivom prípade zmluvná pokuta dohodnutá v neobmedzenej výške. Zákon výšku zmluvnej pokuty výslovne neupravuje, avšak umožňuje zmluvnú pokutu znížiť, prípadne posúdiť platnosť dohody o zmluvnej pokute z hľadiska súladu s dobrými mravmi.

Zmluvná pokuta 0, 25% z istiny za každý deň omeškania vo výške 533 eur predstavuje 1,33 eur denne, čo nie je neprimerané účelu, ktorý bol dohodou o zmluvnej pokute účastníkmi konania sledovaný, teda včasné plnenie si povinností vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v bytovom dome.

(rozsudok Krajského súdu Nitra z 3. 2. 2010, sp. zn. 5Co/16/2010)

Z odôvodnenia:

Napadnutým rozsudkom súd prvého stupňa návrh v časti o zaplatenie zmluvnej pokuty zamietol. Odporkyni uložil povinnosť zaplatiť úrok z omeškania navrhovateľovi vo výške 10% ročne zo súm: 133, 11 eur od 21.1.2009 do 3.4.2009, 133, 11 eur od 21.2.2009 do 3.6.2009 a úrok z omeškania ročne 9, 5% zo sumy 266, 88 eur od 20.3.2009 do 3.6.2009 a to do 3 dní po právoplatnosti tohto rozsudku. Konanie v časti o zaplatenie 533, 10 eur zastavil a žiadnemu účastníkovi nepriznal právo na náhradu trov konania. Rozhodnutie odôvodnil ustanoveniami § 517 ods. 1, 2, § 544 ods. 1, § 545a, § 52 ods. 1, 3, 4, § 53 ods. 1 Občianskeho zákonníka a z vykonaného dokazovania mal za preukázané, že právny vzťah medzi navrhovateľom a odporkyňou vznikol na základe zmluvy o výkone správy zo dňa 1.1.2005. Predmetom tejto zmluvy je výkon správy, údržba a oprava bytov, bytového domu, jeho spoločných častí, spoločných zariadení, spoločných nebytových priestorov bytového domu a priľahlého pozemku, ako aj úprava vzájomných práv a povinností správcu a vlastníkov. Z článku I. predmetnej zmluvy vyplýva, že vlastníci zaplatia správcovi poplatky za výkon správy a preddavky za zabezpečenie plnení spojených s užívaním bytu v bytovom dome a zaplatia mu príspevky do fondu prevádzky, údržby a opráv bytového domu alebo iných fondov a plnia si ostatné povinnosti vyplývajúce zo zmluvy. Z článku I. tiež vyplýva, že správca zabezpečí dodávky plnení spojených s užívaním bytu, nebytového priestoru, údržbu a opravu bytov, bytového domu, jeho spoločných častí, spoločných zariadení a priľahlého pozemku k bytovému domu, s tým spojené technické, ekonomické a právne činnosti za dohodnutých podmienok v zmluve o výkone správy. V zmysle článku III. zmluvy o výkone správy sú vlastníci povinní platiť príspevky mesačne vopred do FPÚO alebo iných fondov, platiť preddavky na plnenie spojené s užívaním bytu a ďalšie služby vo výške určenej správcom mesačne vopred a platiť poplatok za výkon správy mesačne vopred. V priebehu konania navrhovateľ oznámil, že dňa 3.4. a 3.6.2009 odporkyňa žalovanú istinu vo výške 533, 10 eur zaplatila, preto konanie v tejto časti zastavil. S poukazom na to, že odporkyňa sa dostala do omeškania s plnením peňažného dlhu, súd prvého stupňa nárok navrhovateľa považoval za dôvodný a priznal mu úroky z omeškania v požadovanej výške. Navrhovateľ si uplatnil tiež zmluvnú pokutu, avšak súd prvého stupňa bol toho názoru, že zmluvná pokuta je neprimeraná a v rozpore s dobrými mravmi, preto návrh v tejto časti zamietol. O trovách konania súd rozhodol podľa § 142 ods. 2 OSP a vzhľadom k tomu, že navrhovateľ bol v konaní úspešný len čiastočne, rozhodol tak, že žiadny z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

Proti tomuto rozsudku podal v zákonnej lehote odvolanie navrhovateľ v časti výroku o zamietnutí návrhu, v časti o zaplatenie zmluvnej pokuty a v časti jeho výroku o náhrade trov konania. Uviedol, že napadnutý rozsudok považuje za nesprávny, pretože súd prvého stupňa síce dospel na základe vykonaného dokazovania k správnym skutkovým zisteniam, ale rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci. Navrhovateľ je v zmysle zmluvy o výkone správy uzavretej s vlastníkmi bytov v bytovom dome správcom označeného bytového domu, v ktorom sa nachádza aj byt odporkyne. Zmluva o výkone správy je uzavretá v súlade so zákonom a sú v nej presne dohodnuté práva a povinnosti zmluvných strán. Medzi najdôležitejšie zmluvné povinnosti vlastníkov bytov, ktoré sú zakotvené v čl. 3 zmluvy o výkone správy je pravidelné mesačné platenie príspevkov do FPÚO a iných fondov, platenie preddavkov na plnenie spojené s užívaním bytu. Zákonodarca sám vyzdvihol dôležitosť uvedených platieb a najmä dôležitosť dochvíľnosti ich pravidelného mesačného platenia, keď v § 10 Zák. č. 182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov ukladá povinnosť vlastníkom bytov platiť uvedené platby mesačne vopred na účet bytového domu v banke. V tomto kontexte navrhovateľ v súlade so zákonom dohodol s vlastníkmi bytov v bytovom dome v čl. 6 zmluvy o výkone správy aj zabezpečovací prvok, zmluvnú pokutu a spôsob jej určenia pre prípad porušenia tejto dôležitej zmluvnej povinnosti, zakotvenej v čl. 3 zmluvy o výkone správy. Zákonnou povinnosťou správcu je zabezpečovať správu domu, chrániť práva vlastníkov, sledovať úhrady a vymáhať vzniknuté nedoplatky. Keby sa narušila alebo kedy bola sústavne narušovaná platobná disciplína vlastníkov bytov v bytovom dome, malo by to negatívny dopad na schopnosť správcu platiť mesačné zálohové platby zmluvným dodávateľom služieb a médií do bytového domu. Následky neplatenia zálohových platieb by potom museli znášať všetci vlastníci bytov v bytovom dome bez ohľadu na to, či platia mesačné platby alebo nie. Ustanovenie o zmluvnej pokute v zmluve o výkone správy dohodli s navrhovateľom sami vlastníci bytov v bytovom dome spolu s odporkyňou, v snahe udržať a zlepšovať komfort bývania v bytovom dome, najmä zabezpečením kvalitných a dochvíľnych služieb spojených s užívaním bytu správcom bytového domu. Z uvedených dôvodov sa navrhovateľ nestotožňuje s názorom súdu, že zmluvná pokuta je neprimeraná, že je v rozpore s dobrými mravmi a že ustanovenie zmluvy o výkone správy o zmluvnej pokute predstavuje klauzulu, ktorá spôsobuje nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa. Navrhovateľ sa nestotožnil s rozhodnutím o nepriznaní trov konania, pretože návrh v časti o zaplatenie sumy 533, 10 eur vzal späť v zmysle § 96 ods. 1 OSP z toho dôvodu, že odporkyňa žalovanú sumu zaplatila až po podaní návrhu. Návrh teda bol dôvodný a späťvzatie návrhu v tejto časti z uvedeného dôvodu nie je možné posudzovať ako neúspech navrhovateľa. Súd navrhovateľovi priznal aj uplatnené úroky z omeškania a pokiaľ mu nepriznal zmluvnú pokutu, náhradu trov konania mal rozdeliť pomerne. Z uvedených dôvodov navrhoval rozsudok súdu prvého stupňa v napadnutej zamietajúcej časti zmeniť tak, že odporkyňa bude povinná zaplatiť navrhovateľovi zmluvnú pokutu 0, 25% za každý deň omeškania zo sumy 133, 11 eur od 21.1.2009 do 3.4.2009, zmluvnú pokutu 0, 25% za každý deň omeškania zo sumy 133, 11 eur od 21.2.2009 do 3.6.2009 a zmluvnú pokutu 0, 25% za každý deň omeškania zo sumy 266, 88 eur od 19.3.2009 do 3.6.2009.

Odporkyňa vo vyjadrení k odvolaniu navrhovateľa uviedla, že trovy konania v sume 297, 43 eur nie je ochotná uhradiť.

Krajský súd v Nitre ako súd odvolací ( § 10 ods. 1 OSP) preskúmal napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa podľa § 212 ods. 1 OSP bez nariadenia odvolacieho pojednávania podľa § 214 ods. 2 OSP a dospel k záveru, že odvolanie navrhovateľa je dôvodné, súd prvého stupňa správne zistil skutkový stav, avšak vec v napadnutej časti nesprávne právne posúdil, preto odvolací súd rozhodnutie súdu prvého stupňa podľa § 220 OSP zmenil.

Z dokazovania, vykonaného na súde prvého stupňa vyplýva, že odporkyňa ako vlastníčka bytu č. 55 v bytovom dome v K., na ul. E. XX, . súp. č. 2512, zapísaného na LV č. 7285, kat. úz. K. uzavrela s odporcom ako správcom zmluvu o výkone správy, na základe ktorej sa vlastníci zaviazali zaplatiť správcovi poplatky za výkon správy a preddavky za zabezpečenie plnení spojených s užívaním bytu v bytovom dome a zaplatiť mu príspevky do fondu prevádzky, údržby a opráv bytového domu alebo iných fondov a plniť si ostatné povinnosti vyplývajúce zo zmluvy (čl. 1 ods. 3 zmluvy) a správca sa zaviazal zabezpečiť dodávky plnení spojených s užívaním bytu a nebytového priestoru, údržbu a opravy bytu, bytového domu, jeho spoločných častí, spoločných zariadení a priľahlého pozemku k bytovému domu a s tým spojené technické, ekonomické a právne činnosti za dohodnutých podmienok uvedených v zmluve (čl. 1 ods. 4 zmluvy). V zmysle čl. 3 ods. 2 sú vlastníci povinní najmä platiť príspevky mesačne vopred do FPÚO alebo iných fondov, platiť preddavky na plnenia spojené s užívaním bytu a ďalšie služby vo výške určenej správcom mesačne vopred a platiť poplatky za výkon správy mesačne vopred. Platby podľa ods. 2 sú vlastníci povinní platiť správcovi spolu mesačne najneskôr do 20. dňa v mesiaci za mesiac nasledujúci. V prípade omeškania s platbami podľa tejto zmluvy sú vlastníci povinní zaplatiť majetkové sankcie podľa čl. 6 ods. 10 (čl. 3 ods. 5 zmluvy). Ak sa vlastníci dostanú do omeškania s platbami uvedenými v tejto zmluve, po lehote ich splatnosti sú povinní zaplatiť správcovi zmluvnú pokutu vo výške 0, 25% z dlžnej sumy za každý deň omeškania až do zaplatenia dlžnej sumy. Použitie § 517 Občianskeho zákonníka v prospech ostatných vlastníkov tým nie je dotknuté (čl. 10 ods. 10 zmluvy).

Navrhovateľ sa podaným návrhom domáhal od odporkyne zaplatenia mesačných platieb za výkon správy a zabezpečenie dodávok spojených s užívaním bytu za obdobie od 1.1.2007 do 28.2.2009 vo výške 533, 10 eur s príslušenstvom. V dôsledku uhradenia istiny odporkyňou v priebehu konania bolo konanie o zaplatenie 533, 10 eur zastavené, návrhu v časti príslušenstva bolo vyhovené a v tejto časti je rozhodnutie už právoplatné. Predmetom odvolacieho konania zostal rozsudok súdu prvého stupňa v napadnutej časti, ktorým súd návrh v časti zaplatenia zmluvnej pokuty zamietol.

Podľa § 52 ods. 1 Občianskeho zákonníka spotrebiteľskou zmluvou je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.

Podľa § 52 ods. 2 Občianskeho zákonníka ustanovenia o spotrebiteľských zmluvách, ako aj všetky iné ustanovenia upravujúce právne vzťahy, ktorých účastníkom je spotrebiteľ, použijú sa vždy, ak je to na prospech zmluvnej strany, ktorá je spotrebiteľom. Odlišné zmluvné dojednania alebo dohody, ktorých obsahom alebo účelom je obchádzanie tohto ustanovenia, sú neplatné.

Podľa § 52 ods. 3 Občianskeho zákonníka dodávateľ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Podľa § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri

uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Podľa § 53 ods. 1 Občianskeho zákonníka spotrebiteľské zmluvy nesmú obsahovať ustanovenia, ktoré spôsobujú značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa (ďalej len "«neprijateľná» «podmienka»"). To neplatí, ak ide o zmluvné podmienky, ktoré sa týkajú hlavného predmetu plnenia a primeranosti ceny, ak tieto zmluvné podmienky sú vyjadrené určito, jasne a zrozumiteľne alebo ak boli «neprijateľné» «podmienky» individuálne dojednané.

Podľa § 544 ods. 1 Občianskeho zákonníka ak strany dojednajú pre prípad porušenia zmluvnej povinnosti zmluvnú pokutu, je účastník, ktorý túto povinnosť poruší, zaviazaný pokutu zaplatiť, aj keď oprávnenému účastníkovi porušením povinnosti nevznikne škoda.

Podľa § 545a Občianskeho zákonníka neprimerane vysokú zmluvnú pokutu môže súd znížiť s prihliadnutím na hodnotu a význam zabezpečovanej povinnosti. Ak veriteľ nie je oprávnený požadovať náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa zmluvná pokuta vzťahuje, súd prihliadne aj na výšku škody, ktorá porušením povinnosti vznikla, a na to, o koľko zmluvná pokuta presahuje rozsah vzniknutej škody.

Zmluvná pokuta je zmluvou určená peňažná suma, ktorú je dlžník povinný zaplatiť veriteľovi alebo veriteľ dlžníkovi, ak dôjde k porušeniu povinností, ktoré na seba zmluvou prevzali, a to aj vtedy, keď porušením povinnosti veriteľovi alebo dlžníkovi žiadna škoda nevznikla. Zaplatením zmluvnej pokuty sa účastník zmluvy svojho záväzku nezbaví. Jej funkcia spočíva v hrozbe majetkovou sankciou dlžníkovi v prípade, keď záväzok nesplní riadne a včas a tým má viesť dlžníka k včasnému a riadnemu plneniu záväzku. Pokutu možno dohodnúť tak pre prípad, že k splneniu nedôjde vôbec alebo iba čiastočne alebo pre prípad, že bude porušená akákoľvek zmluvná povinnosť. Dohoda o zmluvnej pokute musí mať vždy písomnú formu, musí v nej byť určená výška zmluvnej pokuty alebo spôsob, akým sa určí, aby o tom v budúcnosti nevznikli pochybnosti.

Podľa § 6 ods. 1 Zák. č. 183/1992 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov na správu domu sa zriaďuje spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome (ďalej len "spoločenstvo"), ak vlastníci bytov a nebytových priestorov neuzavrú zmluvu o výkone správy s inou právnickou osobou alebo fyzickou osobou (ďalej len "správca"), najmä s bytovým družstvom.

Podľa § 6 ods. 2 citovaného zákona správa domu je obstarávanie služieb a tovaru, ktorými správca alebo spoločenstvo zabezpečuje pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome

a) prevádzku, údržbu, opravy a udržiavanie spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, priľahlého pozemku a príslušenstva,

b) služby spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru,

c) vedenie účtu domu v banke,

d) vymáhanie škody, nedoplatkov vo fonde prevádzky, údržby a opráv a iných nedoplatkov,

e) iné činnosti, ktoré bezprostredne súvisia s užívaním domu ako celku jednotlivými vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome.

Navrhovateľ ako správca bytového domu, v ktorom je vlastníčkou bytu aj odporkyňa uzavrel s vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v bytovom dome zmluvu o výkone správy, v ktorej si dohodli práva a povinnosti správcu, ako aj vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, okrem iného aj sankciu za oneskorenú úhradu platieb uvedených v zmluve. Podstatným pre posúdenie veci bolo, či je dohodnutá zmluvná pokuta vo výške 0, 25% z dlžnej sumy za každý deň omeškania neprimerane vysoká a či je dôvod na jej zníženie podľa § 545a Občianskeho zákonníka.

Pri skúmaní platnosti dojednania o zmluvnej pokute z hľadiska dobrých mravov je nutné uvážiť funkciu zmluvnej pokuty (funkcia preventívna, uhradzovacia a sankčná). Primeranosť výšky zmluvnej pokuty je treba posúdiť s prihliadnutím k celkovým okolnostiam úkonu, jeho pohnútkam a účelu, ktorý sledoval. Do úvahy treba tiež vziať výšku zaistenej čiastky, z ktorej je možné usúdiť neprimeranosť zmluvnej pokuty s ohľadom na vzájomný pomer pôvodnej a sankčnej povinnosti (rozsudok NS ČR sp. zn. 33 Odo 438/2005).

V prejednávanej veci si účastníci v zmluve o výkone správy dohodli zmluvnú pokutu vo výške 0, 25% z dlžnej sumy za každý deň omeškania s platbami dohodnutými v zmluve o výkone správy. Primeranosť zmluvnej pokuty v danom prípade je potrebné posudzovať predovšetkým z pohľadu zaistenej povinnosti platiť príspevky do FPÚO, preddavky na plnenia spojené s užívaním bytu a ďalšie služby a poplatok za výkon správy. Zmyslom zmluvnej pokuty je zaistenie splnenia povinnosti, ktoré sú obsahom záväzkov. Účelom zmluvnej pokuty je donútiť dlžníka hrozbou majetkovej sankcie k riadnemu splneniu záväzku. Zároveň má sankčný charakter, lebo účastníka, ktorý poruší zmluvnú povinnosť, trestá nepriaznivým následkom v podobe vzniku ďalšej povinnosti zaplatiť peňažnú čiastku v dohodnutej výške. Dohoda o zmluvnej pokute a jej výške je zásadne vecou vzájomnej dohody strán zmluvy. Neznamená to však, že by mohla byť v každom jednotlivom prípade zmluvná pokuta dohodnutá v neobmedzenej výške. Zákon výšku zmluvnej pokuty výslovne neupravuje, avšak umožňuje zmluvnú pokutu znížiť, prípadne posúdiť platnosť dohody o zmluvnej pokute z hľadiska súladu s dobrými mravmi. Súd prvého stupňa sa však možnosťou zníženia zmluvnej pokuty podľa § 545a Občianskeho zákonníka nezaoberal. Odvolací súd, na rozdiel od súdu prvého stupňa výšku zmluvnej pokuty 0, 25% z dlžnej sumy za každý deň omeškania z pohľadu zaistenej povinnosti (platiť príspevky do FPÚO, preddavky na plnenia spojené s užívaním bytu a ďalšie služby a poplatok za výkon správy) a aj vo vzťahu k ostatným vlastníkom bytov a nebytových priestorov v bytovom dome nepovažoval za neprimeranú jednotlivým funkciám zmluvnej pokuty, ktorú má plniť a takúto dohodu nepovažoval za nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa podľa § 53 ods. 1 Občianskeho zákonníka, preto rozsudok súdu prvého stupňa v napadnutej - zamietajúcej časti zmenil tak, že odporkyňa je povinná zaplatiť navrhovateľovi zmluvnú pokutu 0, 25% za každý deň omeškania zo sumy 133, 11 eur od 21.1.2009 do 3.4.2009, zmluvnú pokutu 0, 25% za každý deň omeškania zo sumy 133, 11 eur od 21.2.2009 do 3.6.2009 a zmluvnú pokutu 0, 25% za každý deň omeškania zo sumy 266, 88 eur od 20.3.2009 do 3.6.2009, v lehote do troch dní od právoplatnosti tohto rozsudku. Zmluvná pokuta 0, 25% z istiny vo výške 533 eur predstavuje 1, 33 eur denne, čo nie je neprimerané účelu, ktorý bol dohodou o zmluvnej pokute účastníkmi konania sledovaný, teda včasné plnenie si povinností vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v bytovom dome.

Predmetom konania bolo jednak zaplatenie istiny, úroku z omeškania a zmluvnej pokuty. V časti istiny bolo konanie po jej zaplatení odporkyňou v priebehu konania zastavené, pričom platí, že zastavenie konania zapríčinila odporkyňa. Návrhu navrhovateľa v časti úroku z omeškania vyhovel už súd prvého stupňa a v tejto časti je rozhodnutie súdu prvého stupňa už právoplatné. Keďže v časti zmluvnej pokuty odvolací súd napadnuté rozhodnutie súdu prvého stupňa zmenil a jeho návrhu vyhovel, navrhovateľ bol v konaní v celom rozsahu úspešný, preto mu podľa § 142 ods. 1 OSP vzniklo právo na náhradu trov prvostupňového konania. O trovách konania odvolací súd rozhodol podľa § 142 ods. 1 OSP a navrhovateľovi priznal náhradu trov konania v sume 297, 43 eur, pozostávajúcu zo zaplateného súdneho poplatku za návrh v sume 32 eur a za odvolanie v sume 32 eur a trov právneho zastúpenia v sume 233, 43 eur. Trovy právneho zastúpenia pozostávajú z 5 úkonov právnej pomoci (prevzatie a príprava veci, podanie návrhu, späťvzatie návrhu, účasť na pojednávaní dňa 16.3.2009 a podanie odvolania) podľa § 10 ods. 1 Vyhl. č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov po 36, 52 eur, z 1 úkonu právnej pomoci (účasť na odročenom pojednávaní dňa 18.6.2009) podľa § 14 ods. 5 citovanej vyhlášky v sume 9, 13 eur a režijného paušálu podľa § 16 ods. 3 citovanej vyhlášky v sume 6 x 6, 95 eur.

O náhrade trov odvolacieho konania odvolací súd rozhodol podľa § 224 ods. 1, § 142 ods. 1 a § 151 ods. 1, 2 OSP a navrhovateľovi, ktorý bol v odvolacom konaní úspešný náhradu trov odvolacieho konania nepriznal, pretože vzhľadom k tomu, že odvolací súd zmenil rozsudok súdu prvého stupňa v napadnutej časti, zmenil aj výrok o trovách konania a navrhovateľovi priznal v rámci trov konania aj trovy odvolacieho konania za zaplatený súdny poplatok za odvolanie v sume 32 eur a trovy právneho zastúpenia za jeden úkon - odvolanie a ďalšie trovy odvolacieho konania si právny zástupca navrhovateľa v lehote podľa § 151 ods. 1 OSP nevyčíslil. Rozhodnutie odvolacieho súdu bolo vyhlásené na verejnom vyhlásení rozhodnutia dňa 3. februára 2010, pričom termín verejného vyhlásenia rozhodnutia bol určený dňa 28.1.2010 a v tento deň bol termín verejného vyhlásenia rozhodnutia oznámený aj na úradnej tabuli súdu. 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1275
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najčítanejšie (Judikatúra)

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Vyjadrenie k odvolaniu proti nemeritórnemu rozhodnutiu; Nepredloženie vyjadrenia odvolaciemu súdu

Civilný sporový poriadok inštruuje, že pokiaľ odvolanie smeruje proti rozhodnutiu, ktoré nie je rozhodnutím vo veci samej, súd na vyjadrenie k ...

Subsidiarita neodkladných opatrení

Subsidiarita nariadenia neodkladných opatrení podľa § 324 ods. 3 CSP je síce výslovne upravená len vo vzťahu k zabezpečovaciemu opatreniu, ...

Strata účinnosti úpravy obsiahnutej v rozsudku o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu

Úprava obsiahnutá v rozsudku o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu stratí účinnosť právoplatnosťou výrokov týkajúcich sa ...

Preposielanie vyjadrenia k dovolaniu dovolateľovi

Právam sporovej strany na kontradiktórne konanie a rovnosť v konaní koreluje povinnosť súdu zabezpečiť ich uplatnenie okrem iného aj ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

SaS a OĽaNO: Koalícia nie je dohodnutá na mene generálneho prokurátorahttps://www.teraz.sk/slovensko/koalicia-nie-je-dohodnuta-na-mene-gene/471272-clanok.html

Baránik považuje naznačovanie účelovosti novely za neoprávnené.

Šikuta chce pre sudcov Najvyšieho súdu viac asistentovhttps://www.teraz.sk/slovensko/sikuta-chce-pre-sudcov-viac-asistentov/471253-clanok.html

Kancelárie by sa nemali dostávať za trest alebo odmenu, tvrdí predseda NS SR Ján Šikuta.

Vyšetrovanie trestných činov trvá dlho, trvdí Aliancia Fair-playhttps://www.teraz.sk/slovensko/vysetrovanie-trestnych-cinov-trva-zb/471150-clanok.html

Aliancia Fair-play upozorňuje na prieťahy pri vyšetrovaní trestných činov.

GP SR zaznamenala nárast počtu trestných konaní domáceho násiliahttps://www.teraz.sk/slovensko/gp-sr-zaznamenala-narast-poctu-trestn/471091-clanok.html

Za štyri mesiace tohto roka sa počet trestných konaní oproti minulému roku za rovnaké obdobie ...

Trnku disciplinárne stíhajú pre video s Kočnerom aj pre prepustenie Majskéhohttps://www.webnoviny.sk/trnku-disciplinarne-stihaju-pre-video-s-kocnerom-aj-pre-prepustenie-majskeho/

Video s podnikateľom Marianom K. ako aj prepustenie podnikateľa Jozefa Majského z väzby sú ...

Generálna prokuratúra funguje ako veľmi uzavretý orgán a jej transparentnosť je biedna, tvrdí TIShttps://www.webnoviny.sk/generalna-prokuratura-funguje-ako-velmi-uzavrety-organ-a-jej-transparentnost-je-biedna-konstatuje-tis/

Transparentnosť Generálnej prokuratúry SR je biedna, o jej činnosti je veľmi málo ...

Nové časopisy

Justičná revue 4/2020

Justičná revue 4/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Súkromné právo 2/2020

Súkromné právo 2/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Justičná revue 3/2020

Justičná revue 3/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Verejné obstarávanie - právo a prax 2/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 2/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Verejné obstarávanie - právo a prax 1/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 1/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Právny obzor 2/2020

Právny obzor 2/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: