TlačPoštaZväčšiZmenši

Primeranosť zmluvnej pokuty v sadzbe 0,1% denne

11.3. 2011, 18:40 |  najpravo.sk

Zmluvná pokuta v sadzbe 0, 1% denne z omeškanej sumy je sankciou primeranou, a to s prihliadnutím na platnú judikatúru súdov, ako aj okolnosti aj podmienky existujúce v čase uzavretia zmluvy, preto nie je neprijateľnou zmluvnou podmienkou.

(rozsudok Krajského súdu Nitra z 13. 10. 2010, sp. zn. 15Cob/194/2010)

Z rozhodnutia:

Okresný súd Komárno napadnutým rozsudkom žalobu zamietol a žalovanej náhradu trov konania nepriznal.V dôvodoch svojho rozhodnutia poukázal na zistený skutkový stav a právny záver, podľa ktorého, medzi pôvodným veriteľom a odporkyňou došlo dňom 9.8.2002 k uzatvoreniu zmluvy o nájme č. 202041926, predmetom ktorej bolo spoločnosťou D. a.s. dodať odporkyni hnuteľné veci - tovar bližšie špecifikovaný v zmluve a záväzok odporkyni zaplatiť spoločnosti D. a.s. nájomné vo výške 36.941, - Sk. Pre prípad omeškania so splatením peňažného záväzku si účastníci dohodli zmluvnú pokutu vo výške 0, 1 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Zo strany odporkyni pri uzavretí zmluvy došlo k zaplateniu nultej splátky vo výške 7.388, - Sk a súčasne sa zaviazala, že v 30-tich mesačných splátkach po 985, - Sk splatí svoj dlh. Splátky boli splatné vždy do 15-tého dňa príslušného mesiaca. Zo strany odporkyni došlo k opomenutiu povinnosti riadne a včas zaplatiť dlh. Na základe návrhu pôvodného veriteľa tunajší súd vo veci 5Cb/372/2006 uložil povinnosť odporkyni zaplatiť 850, 10 eura. Túto povinnosť odporkyňa splnila dňa 25.5.2006. Na majetok veriteľa bolo vyhlásené konkurzné konanie. Správkyňa JUDr. M. T. pohľadávku voči odporkyni postúpila Zmluvou o postúpení pohľadávok na J. H.. Následne J. H. svoju pohľadávku odporkyni postúpil Zmluvou o postúpení pohľadávok na spoločnosť M. K. s.r.o.. Spoločnosť M. K. s.r.o. postúpila zmluvou o postúpení pohľadávok pohľadávku voči odporkyni na spoločnosti I. C. L.. Dňa 17.5.2008 spoločnosť I. C. L. postúpila zmluvou o postúpení pohľadávok pohľadávku na spoločnosť A. E., s.r.o. N.. Postupník zmenil svoje obchodné meno na K. S. s.r.o.. Na majetok postupníka bolo vyhlásené konkurzné konanie. Správcom konkurznej podstaty bol vymenovaný Mgr. Ing. M. O.. Rozhodnutím Okresného súdu v Nitre došlo k zmene správcu úpadcu - navrhovateľa a to na spoločnosť S., k.s. so sídlom kancelárie H. X, . XXX. XX. Š.. Súd mal za preukázané, že záväzkový vzťah je upravený Občianskym zákonníkom, ustanovenie § § 52 a 53 OZ. Pri skúmaní obsahu spotrebiteľskej zmluvy vychádzajúc zo všeobecných obchodných podmienok, v ktorých účastníci dohodli pre prípad omeškania so zaplatením nájomného zmluvnú pokutu vo výške 0, 1% denne, súd dospel k záveru, že ide o neprijateľnú podmienku. Takto dojednaná zmluvná pokuta bez časového obmedzenia sa súdu javí byť neprimerane vysoká, keďže jej percentuálne vyjadrenie je 36, 5%. Súd mal podľa § 53 ods. 5 OZ za to, že dojednaná zmluvná pokuta je neplatná. Preto žalobu ako nedôvodnú zamietol.

Proti rozsudku podal žalobca v zákonnej lehote odvolanie poukazujúc najmä na nesprávne právne posúdenie veci. Odvolateľ akceptuje ust. § 52 a nasl. OZ o spotrebiteľských zmluvách. Namieta však ich použitie aj za existencie § 879f ods. 3, 4 OZ, ktoré pôsobí retroaktívne na právne vzťahy založené pred účinnosťou cit. ustanovení zákona. Dohodu o zmluvnej pokute je potrebné hodnotiť so zreteľom na všetky okolnosti súvisiace s uzavretím zmluvy v dobe uzavretia zmluvy a na všetky ostatné podmienky zmluvy. Keďže zmluvná pokuta plní aj paušalizovanú náhradu škody, žalobca vidí vznik škody v ekonomickej sfére pôvodného veriteľa D. a.s. vo vzťahu k porušeniu zmluvnou pokutou zabezpečovanej povinnosti žalovaného plniť svoje záväzky riadne a včas. S poukazom na konštantnosť judikatúry v oblasti primeranosti výšky dojednanej zmluvnej pokuty má odvolateľ za to, že rozpor uplatnenej zmluvnej zmluvnej pokuty v sadzbe 0, 1% denne s dobrými mravmi neexistuje. Najvyššie súdy SR aj ČR pravidelne konštatujú, že zmluvná pokuta v sadzbe 0, 5% denne zo sumy peňažného záväzku je ešte primeraná.

Účastníkmi dojednaná zmluvná pokuta v sadzbe 0, 1% denne z omeškanej sumy je sankciou primeranou, a to s prihliadnutím na platnú judikatúru súdov, ako aj okolnosti aj podmienky existujúce v čase uzavretia zmluvy. Žalobca navrhol zmenu napadnutého rozsudku tak, že odvolací súd zaviaže žalovaného na zaplatenie zmluvnej pokuty 394, 45 eura.

Žalovaná sa k odvolaniu žalobcu písomne nevyjadrila.

Krajský súd v Nitre ako súd odvolací ( § 10 ods. 1 OSP) prejednal vec v medziach určených odvolaním ( § 212 ods. 1 OSP) na nariadenom pojednávaní podľa § 214 ods. 2 OSP v neprítomnosti riadne a včas predvolaných účastníkov konania. Žalobca a ani žalovaná svoju neúčasť na pojednávaní neospravedlnili a ani nepožiadali z dôležitého dôvodu o odročenie pojednávania. Súd pri rozhodovaní prihliadol na obsah spisu ( § 101 ods. 2 OSP), zopakoval dokazovanie listinnými dôkazmi nachádzajúcimi sa v spise a zistil rovnaký skutkový stav ako súd prvého stupňa.

Odvolací súd súhlasí s právnym záverom súdu prvého stupňa, že účastníkmi uzavretá zmluva svojou povahou a podstatou má charakter zmluvy spotrebiteľskej. Všeobecná ochrana spotrebiteľa je upravená predovšetkým v zákone o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. a v ust. § 52 až 54 OZ.

Podľa § 53 ods. 1 OZ, spotrebiteľské zmluvy nesmú obsahovať ustanovenia, ktoré spôsobujú značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa (ďalej len neprijateľná podmienka ). To neplatí, ak ide o zmluvné podmienky, ktoré sa týkajú hlavného predmetu plnenia a primeranosti ceny, ak tieto zmluvné podmienky sú vyjadrené určito, jasne a zrozumiteľne alebo ak boli neprijateľné podmienky individuálne dojednané.

Podľa § 53 ods. 4 OZ, za neprijateľné podmienky uvedené v spotrebiteľskej zmluve sa považujú najmä ustanovenia, ktoré

a) má spotrebiteľ plniť a s ktorými sa nemal možnosť oboznámiť pred uzavretím zmluvy,

b) dovoľujú dodávateľovi previesť práva a povinnosti zo zmluvy na iného dodávateľa bez súhlasu spotrebiteľa, ak by prevodom došlo k zhoršeniu vymožiteľnosti alebo zabezpečenia pohľadávky spotrebiteľa,

c) vylučujú alebo obmedzujú zodpovednosť dodávateľa za konanie alebo opomenutie, ktorým sa spotrebiteľovi spôsobila smrť alebo ujma na zdraví,

d) vylučujú alebo obmedzujú práva spotrebiteľa pri uplatnení zodpovednosti za vady alebo zodpovednosti za škodu,

e) umožňujú dodávateľovi, aby spotrebiteľovi nevydal ním poskytnuté plnenie aj v prípade, ak spotrebiteľ neuzavrie s dodávateľom zmluvu alebo od nej odstúpi,

f) umožňujú dodávateľovi odstúpiť od zmluvy bez zmluvného alebo zákonného dôvodu a spotrebiteľovi to neumožňujú,

g) oprávňujú dodávateľa, aby bez dôvodov hodných osobitného zreteľa vypovedal zmluvu uzavretú na dobu neurčitú bez primeranej výpovednej lehoty,

h) prikazujú spotrebiteľovi, aby splnil všetky záväzky aj vredy, ak dodávateľ nesplnil záväzky, ktoré vznikli,

i) umožňujú dodávateľovi jednostranne zmeniť zmluvné podmienky bez dôvodu dohodnutého v zmluve,

j) určujú , že cena tovaru alebo služieb bude určená v čase ich splnenia, alebo dodávateľa oprávňujú na zvýšenie ceny tovaru alebo služieb bez toho, aby spotrebiteľ mal právo odstúpiť od zmluvy, ak cena dohodnutá v čase uzavretia zmluvy je podstatne prekročená v čase splnenia,

k) požadujú od spotrebiteľa, ktorý nesplnil svoj záväzok, aby zaplatil neprimerane vysokú sumu ako sankciu spojenú s nesplnením jeho záväzku,

l) obmedzujú prístup k dôkazom alebo ukladajú spotrebiteľovi povinnosti niesť dôkazné bremeno, ktoré by podľa práva, ktorým sa riadi zmluvný vzťah, mala niesť iná zmluvná strana,

m) v prípade čiastočného alebo úplného nesplnenia záväzku zo strany dodávateľa neprimerane obmedzujú alebo vylučujú možnosť spotrebiteľa domáhať sa svojich práv voči dodávateľovi vrátane práva spotrebiteľa započítať pohľadávku voči dodávateľovi,

n) spôsobujú, že platnosť zmluvy uzatvorenej na dobu určitú sa po uplynutí obdobia, na ktorú bola zmluva uzavretá, predĺži, pričom spotrebiteľovi priznávajú neprimerane krátke obdobie na prejavenie súhlasu s predĺžením platnosti zmluvy,

o) ktoré oprávňujú dodávateľa rozhodnúť o tom, že jeho plnenie je v súlade so zmluvou, alebo ktoré priznávajú právo zmluvu vykladať iba dodávateľovi,

p) obmedzujú zodpovednosť dodávateľa, ak bola zmluva uzavretá sprostredkovateľom, alebo vyžadujú uzavretie zmluvy prostredníctvom sprostredkovateľa v osobitnej forme,

r) vyžadujú v rámci dojednanej rozhodcovskej doložky od spotrebiteľa, aby spory s dodávateľom riešil výlučne v rozhodcovskom konaní.

Neprijateľné podmienky upravené v spotrebiteľských zmluvách sú neplatné ( § 53 ods. 5 OZ).

Podľa § 53 ods. 9 OZ, neprijateľnosť zmluvných podmienok sa hodnotí so zreteľom na povahu tovaru alebo služieb, na ktoré bola zmluva uzatvorená, a na všetky okolnosti súvisiace s uzatvorením zmluvy v dobe uzatvorenia zmluvy a na všetky ostatné podmienky zmluvy alebo na inú zmluvu, od ktorej závisí.

V prejednávanej veci žalobca uplatnil zmluvnú pokutu podľa čl. I bod 4 VOP (všeobecných obchodných podmienok), podľa ktorých je prenajímateľ oprávnený vyúčtovať nájomcovi zmluvnú pokutu vo výške 0, 1% z dlžnej sumy za každý deň omeškania .

Žalovaná v písomnom vyjadrení svoju obranu odôvodnila tým, že nejde o dohodnutú pokutu, ale iba o možnosť žalobcu dožadovať sa takejto pokuty.

Podľa názoru odvolacieho súdu vo VOP uvádzané právo žalobcu je jasne formulovaným právom na zaplatenie zmluvnej pokuty, ktoré žalobca z dôvodu porušenia povinností žalovanou aj využil. Žalovaná dňa 9.8.2002 vlastnoručným podpisom potvrdila, že neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú obchodné podmienky uvedené na druhej strane zmluvy. Práve vo VOP bol vyššie citovaný čl. I bod 4 upravujúci dohodu účastníkov o zmluvnej pokute. Žalobcom a žalovanou uzatvorená dohoda spĺňa všetky ustanoveniami § 544 a § 545 OZ vyžadované náležitosti relevantnej dohody o zmluvnej pokute.

Podľa § 53 ods. 1 OZ, spotrebiteľské zmluvy nesmú obsahovať ustanovenia, ktoré spôsobujú značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa, teda «neprijateľné podmienky. Súd prvého stupňa považoval účastníkmi dohodnutú zmluvnú pokutu za «neprijateľnú podmienku, teda neplatnú z dôvodu, že takto dojednaná zmluvná pokuta bez časového obmedzenia sa javí byť neprijateľne vysoká.

Je celkom zrejmé, že zmluvná pokuta nebola časovo neobmedzená. Je viazaná iba na čas omeškania žalovanej, teda na čas porušenia zmluvnej povinnosti. Ani jej výška v sadzbe 0, 1% denne z dlžnej sumy vzhľadom na judikatúru súdov, význam zabezpečovaného záväzku a aj plnenie funkcie paušalizovanej náhrady škody, nie je neprimeraná.

Súd prvého stupňa konkrétne odôvodňoval neprimeranosť podmienky už uvádzanou jednou vetou, bez podrobnejšieho odôvodnenia svojho právneho záveru.

Odvolací súd považuje účastníkmi uzavretú dohodu o zmluvnej pokute za relevantnú, keďže podľa jeho názoru nie je neprijateľnou podmienkou zodpovedajúcou citovanému ustanoveniu § 53 OZ. Preto žalovanej v súlade s ust. § 544 ods. 1 OZ vznikla povinnosť zaplatiť žalobcovi zmluvnú pokutu v sadzbe 0, 1% denne z dlžnej sumy 850, 10 eura od 16.2.2005 do 25.5.2006, spolu v sume 394, 45 eura.

Odvolací súd považoval žalobu za dôvodnú. Preto rozsudok súdu prvého stupňa podľa § 220 OSP zmenil tak, že žalobe vyhovel.

O náhrade trov konania odvolací súd rozhodol podľa § 224 ods. 1, 2 OSP a § 142 ods. 1 OSP. Úspešnému žalobcovi priznal náhradu trov vo výške 70, 34 eura pozostávajúcu z trov právneho zastúpenia a to za 2 úkony právnej služby - prevzatie a príprava zastúpenia zo dňa 7.4.2009, podanie návrhu na súd zo dňa 30.4.2009 v sume 2 x 28, 22 eura podľa § 10 ods. 1, § 14 ods. 1 písm. a/, c/ vyhlášky MSSR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb s paušálnou náhradou podľa § 16 ods. 3 vyhlášky v sume 2 x 6, 95 eura, ktorú si právny zástupca žalobcu vyčíslil v návrhu na začatie konania. Iné trovy konania, resp. trovy právneho zastúpenia žalobca, resp. jeho právny zástupca nevyčíslil. 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1430
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najčítanejšie (Judikatúra)

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Pasívna vecná legitimácia v spore o vydanie bezdôvodného obohatenia titulom užívania cudzieho pozemku

V prípade užívania cudzieho pozemku bez právneho titulu umiestnením stavby na ňom je pasívne vecne legitimovaným skutočný vlastník stavby ...

Nútené procesné spoločenstvo v konaní, že vec patrí do dedičstva (§ 78 ods. 1 CSP)

V konaní o určenie, že vec patrí do dedičstva po poručiteľovi, možno považovať za ustálený záver, že až do vyporiadania dedičstva ...

CSP: Absencia odvolacích dôvodov; prípustnosť odstránenia vady odvolania z vlastnej iniciatívy odvolateľa

Treba rozlišovať medzi dopĺňaním odvolacích dôvodov v zmysle § 365 ods. 3 C. s. p. a dopĺňaním odvolania o chýbajúce náležitosti v ...

Dôvody pre prikázanie sporu inému súdu z dôvodu vhodnosti (§ 39 ods. 2 CSP)

Ak žalovaný, ktorý žije v obvode iného, ako miestne príslušného súdu navrhne prikázanie sporu inému súdu z dôvodu vhodnosti a samotný ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Ďalšími kandidátmi na ústavných sudcov sú L. Duľa a Z. Pitoňákováhttp://www.teraz.sk/slovensko/dalsimi-kandidatmi-na-ustavnych-su/413616-clanok.html

Poslanci parlamentu majú kandidátov na ústavných sudcov voliť na nasledujúcej schôdzi, ktorá ...

Členovia senátu NS SR odmietajú zasahovanie Marian K. do rozhodovaniahttp://www.teraz.sk/slovensko/clenovia-senatu-ns-sr-odmietaju-zasah/413534-clanok.html

Predsedníčka senátu NS SR Jana Zemková zdôraznila, že Mariana K. nepozná a nemá žiadnu ...

Ministerstvo zdravotníctva nepredloží stratifikáciu ako ústavný zákonhttp://www.teraz.sk/slovensko/mz-sr-nepredlozi-stratifikaciu-ako-u/413392-clanok.html

Ministerstvo zdravotníctva SR nepredloží stratifikáciu nemocníc ako ústavný zákon.

Slovensko bude v Benátskej komisii zastupovať Jana Baricováhttps://domov.sme.sk/c/22192116/za-slovensko-bude-v-benatskej-komisii-jana-baricova.html

Zhodne ju navrhli Gábor Gál aj Ivan Fiačan.

Iniciatíva Za otvorenú justíciu si pripomenula 10. výročie od vydania vyhlásenia Päť viethttps://www.webnoviny.sk/iniciativa-za-otvorenu-justiciu-si-pripomenula-10-vyrocie-od-vydania-vyhlasenia-pat-viet/

Iniciatíva Za otvorenú justíciu (ZOJ) si pripomenula desať rokov od vydania vyhlásenia známeho ...

Sudcom by pomohla jasnejšia komunikácia o podstate ich prácehttps://domov.sme.sk/c/22191306/sudnictvo-justicia-iniciativa-za-otvorenu-justiciu.html

Iniciatíva Za otvorenú justíciu poukazuje na lacnú kritiku súdnictva zo strany politikov.

Nové časopisy

Justičná revue 6-7/2019

Justičná revue 6-7/2019

Časopis pre právnu prax.

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Justičná revue 5/2019

Justičná revue 5/2019

Časopis pre právnu prax.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 1/2019

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 1/2019

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Bulletin slovenskej advokácie 6/2019

Bulletin slovenskej advokácie 6/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Zo súdnej praxe 3/2019

Zo súdnej praxe 3/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

PoUtStŠtPiSoNe
: