TlačPoštaZväčšiZmenši

210/2019 Z. z.

29.7. 2019, 16:53 |  najpravo.sk

A. Všeobecná časť

 

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona) sa predkladá na základe Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2019. Dôvodom vypracovania návrhu zákona je doplnenie a úprava niektorých ustanovení, ktorých zmena vyplynula z aplikácie zákona č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

Zákonom č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa v podmienkach Slovenskej republiky uplatňuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)  č. 517/2014 o fluórovaných skleníkových plynoch, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 842/2006. Návrh zákona obsahuje úpravy a zmeny niektorých ustanovení v súčasnosti platného zákona, ktorých potreba zmeny a doplnenia vyplynula z praktickej aplikácie zákona. Návrhom zákona sa dopĺňajú a presne vymedzujú náležitosti, ktoré musí obsahovať evidencia, ktorú vedú dovozcovia, vývozcovia a distribútori fluórovaných skleníkových plynov. Doterajšia úprava bola všeobecná a praktický výkon štátneho dozoru ukázal, že je potrebné spodrobniť náležitosti takejto evidencie.

 

Navrhuje sa zmena spôsobu oznamovania údajov pre prevádzkovateľov zariadení obsahujúcich fluórované skleníkové plyny, a to prostredníctvom elektronického systému, ktorý bude spravovať organizácia poverená Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky. Novelizáciou zákona sa dopĺňajú nové paragrafy, ktoré upravia podmienky a požiadavky na získanie poverenia na činnosť hodnotiaceho a certifikačného orgánu, ktoré v zákone absentovali. V ďalších ustanoveniach sa zmeny v malom rozsahu dotknú správnych deliktov a sankcií.

 

Návrh zákona predpokladá vplyvy na podnikateľské prostredie, na rozpočet verejnej správy a na informatizáciu spoločnosti a nepredpokladá, sociálne vplyvy, vplyvy na služby verejnej správy pre občana a vplyvy na životné prostredie.

 

            Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými predpismi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.

 

 

B. Osobitná časť

 

 

Čl. I

 

K bodom 1, 3, 7, 15, 16, 17,18, 20, 21, 22 a 25

Navrhuje sa aktualizácia poznámok pod čiarou, z dôvodu neaktuálnosti právnych predpisov. Neplatné právne predpisy sa nahrádzajú platnými právnymi predpismy.

 

K bodu 2

Z definície nakladania s výrobkami a zariadeniami sa vypúšťa slovo prevádzka z dôvodu nerelevantnosti.

 

K bodu 4 a 5

Z dôvodu jednoznačnostia pre lepšiu aplikáciu v praxi sa spresňuje vymedzenie vlastníka zariadenia, ktorého sa týka určenie prevádzkovateľa zariadenia.

 

K bodu 6

Ustanovenie sa navrhuje vypustiť v súvislosti so zriadením registra prevádzkovateľov zariadení, ktoré obsahujú fluorované skleníkové plyny od 1. januára 2022.

 

K bodu 8

Vzhľadom k tomu, že prekročenie pridelenej kvóty na uvedenie fluórovaných uhľovodíkov na trh je v zmysle zákona správny delikt, za ktorý môže SIŽP udeliť pokutu,  zadefinovala sa táto povinnosť v zákone, ktorá tam absentovala. Zároveň sa ustanovila povinnosť pre výrobcu a dovozcu fluórovaných uľovodíkov každoročne požiadať Európsku komisiu o pridelenie kvóty na uvádzanie týchto látok na trh, a to prostredníctvom elektronického systému kvót, ktorý na tento účel zriadila Komisia. V súlade s nariadením (EÚ) č. 517/2014  výroba a dovoz fluórovaných uhľovodíkov a ich uvedenie na trh bez pridelenej kvóty nie je možný.

 

K bodu 9 a 10

Prevádzkovateľ zariadení obsahujúcich fluórované skleníkové plyny má povinnosť viesť evidenciu o týchto zariadeniach, ktorá musí byť vedená v súlade s článkom 6 nariadenia (EÚ) č. 517/2014 o fluórovaných skleníkových plynoch. Táto povinnosť sa však týka len zariadení, ktoré obsahujú 5 ton ekvivalentu CO2 alebo viac fluórovaných skleníkových plynov a sú kontrolované na únik, čo sa v príslušnom odseku § 5 zadefinovalo. V pôvodnom ustanovení nebola táto skutočnosť jednoznačne špecifikovaná a dochádzalo k nejasnostiam zo strany prevádzkovateľov, ktorých zariadení sa táto povinnosť týka.

 

K bodu 11

Ustanovenie sa navrhuje vypustiť v súvislosti so zriadením registra prevádzkovateľov zariadení, ktoré obsahujú fluorované skleníkové plyny od 1. januára 2022.

 

K bodu 12

Dopĺňajú náležitosti obsahu evidencie, ktorú vedú dovozcovia, vývozcovia a distribútori fluórovaných skleníkových plynov. Táto požiadavka vyplynula z praktického výkonu štátneho dozoru zo strany SIŽP. Doterajšia úprava bola všeobecná a ako sa ukázalo aj nedostatočná a bolo potrebné spodrobniť náležitosti evidencie. V rámci kontrol podnikateľských subjektov SIŽP narážala na problémy týkajúce sa evidencie zo strany podnikateľských subjektov, ktorá nebola vedená v dostatočnom rozsahu a nebolo možné získať relevantné informácie na zistenie skutočného stavu a dodržiavania povinností pri nakladaní s fluórovanými skleníkovými plynmi.

 

K bodu 13

Navrhuje sa zriadenie registra prevádzkovateľov zariadení, ktoré obsahujú fluorované skleníkové plyny od 1. januára 2022.

Týmto návrhom dôjde k zmene spôsobu oznamovania údajov pre prevádzkovateľov zariadení obsahujúcich fluórované skleníkové plyny. Prevádzkovatelia zariadení oznamovali príslušné údaje okresným úradom, odborom starostlivosti o životné prostredie, v územnej pôsobnosti ktorého sa daná prevádzka nachádza. V zmysle navrhovaného  nového paragrafu budú prevádzkovatelia zariadení oznamovať údaje prostredníctvom registra prevádzkovateľov zariadení, ktoré obsahujú fluorované skleníkové plyny, ktorý bude spravovať organizácia poverená ministerstvom. Tento register bude slúžiť na registráciu prevádzkovateľov, zariadení, ktoré obsahujú 5 ton ekvivalentu CO2 alebo viac a sú kontrolované na únik,  na vedenie evidencie a oznamovanie stanovených údajov. Prevádzkovatelia budú mať komfortnejší spôsob oznamovania a prístup k svojim údajom a dôjde k sprehľadneniu alepšej spracovateľnosti získaných informácií.

 

K bodu 14

Navrhuje sa oprava nesprávne používaného pojmu „elektronická forma“ a vo všetkých ustanoveniach zákona sa nahrádza pojmom „elektronická podoba“.

 

K bodu 19

Zmena sa uskutočňuje v nadväznosti na 24. novelizačný bod. Vypustená tretia veta sa vkladá do navrhovaného § 6b.

 

K bodu 23

Navrhuje sa úprava podmienok a požiadaviek na získanie poverenia na činnosť hodnotiaceho orgánu a certifikačného orgánu, ktoré vydáva ministerstvo. Všeobecné požiadavky sú sčasti ustanovené v nariadeniach Komisie, avšak vzišla potreba ustanoviť náležitosti priamo a podrobnejšie rozpracované priamo v zákone. Novými paragrafmi sa táto nezrovnalosť odstráni. Ustanovujú sa podrobnosti žiadosti o vydanie poverenia na činnosť hodnotiaceho a certifikačného orgánu, povinnosti, ktoré musia tieto orgány v rámci svojej činnosti plniť ako aj prípady, kedy ministerstvo poverenie zmení, zruší akedy takéto poverenie zaniká.

 

K bodom 25 a 26

Upravuje sa pôsobnosť Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky vo vzťahu k vydávaniu poverení na činnosť hodnotiaceho a certifikačného orgánu. Ministerstvo bude vykonávať hlavný štátny dozor  vo veciach dodržiavania povinností hodnotiaceho a certifikačného orgánu, ktoré bude kontrolovať v spolupráci so Slovenskou inšpekciou životného prostredia (SIŽP). Vydané poverenia zároveň bude môcť zmeniť alebo zrušiť, ak dôjde porušeniu povinností ustanovených nariadeniami Komisie a zákonom.

 

K bodu 27

Ustanovenie sa navrhuje vypustiť v súvislosti so zriadením registra prevádzkovateľov zariadení, ktoré obsahujú fluorované skleníkové plyny od 1. januára 2022.

 

K bodu 28

Rozširuje sa štátny dozor, ktorý bude vykonávať SIŽP, a to o kontrolu činnosti hodnotiaceho a certifikačného orgánu. Tie bude kontrolovať v spolupráci s ministerstvom. Tiež sa precizujú právomoci SIŽP pri výkone odborného štátneho dozoru.

 

 

K bodu 29, 30, 31, 32 a 33

V nadväznosti na ustanovenie nových povinností boli v tomto smere náležite doplnené aj správne delikty za porušenie týchto povinností.

 

K bodu 34

Navrhuje sa nové znenie § 13 ods. 2 v nadväznosti na zmenu dolných hraníc súm pokút ako aj doplnenie nových správnych deliktov, resp. zmena ich zaradenia pod príslušnú pokutu.

 

K bodu 35

Ustanovuje sa pôsobnosť správneho poriadku na konanie o uložení pokuty podľa tohto zákona.

 

K bodu 36

Navrhuje sa úprava v texte zákona používanej legislatívnej skratky pre Ministerstvo životného prostredia SR v súvislosti s jej zavedením v novelizačnom bode 10.

 

Čl. II

Ustanovuje sadelená účinnosť tohto zákona. Ustanovenia vzťahujúce sa na register prevádzkovateľov zariadení, ktoré obsahujú fluorované skleníkové plyny nadobudnú účinnosť 1. januára 2022.

 

V Bratislave 17. apríla 2019

 

 

 

Peter Pellegrini v. r.

predseda vlády

Slovenskej republiky

 

 

 

László Sólymos v. r.

podpredseda vlády a minister životného prostredia

Slovenskej republiky

 

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 90
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

CSP: Zabezpečovacie opatrenie a princíp kontradiktórnosti a rovnosti strán sporu

Cieľom zabezpečovacieho opatrenia je eliminovať nepriaznivé následky, ktoré by mohli v priebehu konkrétneho civilného sporového konania ...

Príbuzenský stav sudcu a diskvalifikácia z pozície zákonného sudcu

Otázku príbuzenského vzťahu je potrebné vnímať v objektívnom a subjektívnom zmysle. Pokiaľ by išlo o súrodenecký alebo rodičovský ...

Trovy konania – dôkazné bremeno

Každý jednotlivý úkon právnej služby musí byť pri rozhodovaní o sume priznanej náhrady posudzovaný samostatne so zreteľom na to, či išlo ...

Predpoklady pre vyhovenie návrhu na odklad vykonateľnosti (§ 444 CSP)

Odklad vykonateľnosti napadnutého rozhodnutia má mimoriadny charakter, pretože dovolací súd odložením vykonateľnosti pred rozhodnutím o ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Združenie sudcov Slovenska kritizuje navrhovanú reformu súdnictvahttps://www.teraz.sk/slovensko/zss-kritizuje-navrhovanu-reformu-sudni/501349-clanok.html

Vláda SR schválila reformu súdnictva 30. septembra.

Rezort práce o koncepte exekučnej amnestie:Vyžaduje si širšiu diskusiuhttps://www.teraz.sk/slovensko/mpsvr-sr-koncept-exekucnej-amnestie-si/501255-clanok.html

Navrhovaná novela z dielne rezortu spravodlivosti plánuje zaviesť nové donucovacie opatrenia pre ...

J. Szabó: D. Trnka sa dopustil závažného disciplinárneho previneniahttps://www.teraz.sk/slovensko/pokracuje-disciplinarne-kona-d-trnkom/501254-clanok.html

Bývalý generálny prokurátor Dobroslav Trnka sa dopustil poskytnutím rozhovoru pre televíziu v ...

Kandidáta na sudcu ústavného súdu bude musieť zvoliť absolútna väčšina poslancov Národnej rady SRhttps://www.webnoviny.sk/kandidata-na-sudcu-ustavneho-sudu-bude-musiet-zvolit-absolutna-vacsina-poslancov-narodnej-rady-sr/

Kandidát na sudcu Ústavného súdu SR (ÚS SR) bude musieť byť zvolený absolútnou väčšinou ...

Reforma súdnictva by mala posilniť právomoci Súdnej rady SRhttps://www.teraz.sk/slovensko/reforma-sudnictva-by-mala-posilnit-pr/500962-clanok.html

Sudca by mal stratiť svoju funkciu aj v prípade obchodných, majetkových alebo finančných ...

Platnosť zbrojného preukazu a zbrojnej licencie by sa mohla skrátiťhttps://www.teraz.sk/slovensko/platnost-zbrojneho-preukazu-a-zbrojnej/500960-clanok.html

K úprave zákonov ministerstvo pristupuje z dôvodu prijatia smernice Európskej únie o kontrole ...

Nové časopisy

Justičná revue 8-9/2020

Justičná revue 8-9/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Súkromné právo 4/2020

Súkromné právo 4/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Zo súdnej praxe 4/2020

Zo súdnej praxe 4/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

PoUtStŠtPiSoNe
: