Sobota, 24. február 2024 | meniny má Matej , zajtra Frederik/Frederika
Predplatné
Sobota, 24. február 2024 | meniny má Matej , zajtra Frederik/Frederika
TlačPoštaZväčšiZmenši

277/2017 Z. z.

najpravo.sk • 28.11. 2017, 17:25

Dôvodová správa

 

A.           Všeobecná časť

 

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) predkladá Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) ako iniciatívny materiál na základe odôvodneného stanoviska – Porušenie č. 2012/2097 EK C(2016)6141 final z 30. septembra 2016.

Predkladaným zákonom sa upravujú aplikačné postupy používania hnojív tak, aby nedošlo k bodovému znečisteniu pôdy a aby sa predišlo možnej kontaminácii povrchových a podzemných vôd a následným vstupom nežiaducich látok do potravového reťazca

V zmysle opatrení potrebných na úplné a riadne splnenie všetkých požiadaviek stanovených v smernici Rady 91/676/EHS z 12. decembra 1991 o ochrane vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov sa spresňuje obdobie  pre dočasné uskladnenie tuhých hospodárskych hnojív na poľnohospodárskej pôde v zraniteľných oblastiach tak, aby nedošlo k bodovému znečisteniu pôdy a aby sa predišlo možnej kontaminácii povrchových a podzemných vôd. 

V návrhu zákona sa zároveň navrhujú úpravy formálneho charakteru z dôvodu spresnenia textu s ohľadom na jednoznačnosť výkladu a aplikácie príslušných ustanovení zákona č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov, ktoré vzišli z potrieb praxe, ako aj legislatívne, či legislatívno-technické úpravy textu.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi ústavného súdu, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právne záväznými aktmi Európskej únie.

Návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na životné prostredie, bude mať pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy, bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, nebude mať sociálne vplyvy, vplyvy na informatizáciu spoločnosti, ani vplyvy služieb verejnej správy na občana a ani vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky berie na vedomie, že v súčasnosti nie je možné kvalifikovať prípadné vyššie príjmy štátneho rozpočtu z uložených pokút v súvislosti s navrhovanými úpravami § 15 v čl. I bodoch 12 a 14 návrhu.

 

Dôvodová správa

 

B.            Osobitná časť

 

K článku I

 

K bodu 1

V § 3 sa navrhovanou úpravou odseku 3 precizuje definícia uvádzania hnojiva do obehu v súlade s názvom paragrafu,  s cieľom vykonať účinné opatrenia proti nekontrolovanému vnášaniu rôznych nepovolených látok do poľnohospodárskej pôdy, alebo na poľnohospodársku pôdu, ústiaceho do znečistenia životného prostredia a ohrozenia zdravia ľudí a zvierat.

K bodu 2

§ 3 sa dopĺňa odsekom 4, ktorého uplatnenie v praxi bude mať za následok využitie kompostu z obecných kompostární pre obyvateľov obcí, ktorý im bude do ich záhradiek  bezplatne poskytovaný pre výživu rastlín a zlepšenie kvality pôdy. Takouto spätnou väzbou sa dosiahne väčšia dobrovoľná zainteresovanosť obyvateľstva na separácii a zhodnocovaní biologických, sekundárne zhodnotiteľných odpadov, čím dôjde k zníženiu nárastu skládok odpadu.

K bodu 3

V § 3a ods. 1  sa  konkretizovaním, že sa jedná o prvú aplikáciu sekundárneho zdroja živín a kompostu dosiahne, že v prípade ak nedôjde k zmene výrobných podmienok (napr. zloženie vstupných surovín, zmena teploty spracovania, doba spracovania), tak nedôjde ani k zmene vlastností a obsahu živín, rizikových prvkov a mikrobiologických parametrov vo výstupnom produkte, a z toho dôvodu nebude potrebné pred každou aplikáciou sekundárneho zdroja živín alebo kompostu žiadať kontrolný ústav o povolenie na ich používanie. Rovnako dôjde k zosúladeniu textu v uvedenom odseku s kompetenciou kontrolného ústavu vykonávať kontrolnú činnosť na poľnohospodárskej pôde a lesných pozemkoch.

K bodu 4

V § 3a sa doplnením textu v odseku 2  ustanoví doba platnosti povolenia na aplikáciu sekundárneho zdroja živín vydaného kontrolným ústavom. Konkrétne  je to doba 12 mesiacov od jeho vydania, ak počas tejto doby  nedôjde k zmene  výrobných podmienok.  Zároveň sa však neopomína skutočnosť, že ak v priebehu doby, na ktorú je povolenie kontrolným ústavom vydané, dôjde k zmene výrobných podmienok, a tým aj k zmene vlastností a obsahu živín, rizikových prvkov a mikrobiologických parametrov vo výstupnom  produkte, musí byť opätovne požiadané o vydanie nového povolenia.

K bodu 5

V piatom bode sa navrhuje vypustiť doterajšie znenie  § 10 ods. 8 zákona o hnojivách, podľa ktorého je podnikateľ v pôdohospodárstve povinný vypracovať plán aplikácie hospodárskych hnojív, sekundárnych zdrojov živín a kompostov. Uvedená úprava sa navrhuje z dôvodu, že ustanovenie § 10 ods. 8 zákona o hnojivách  je v súčasnosti iba deklaratórnym ustanovením, bez možnosti uloženia  sankcie za jeho porušenie, ktorá bola vypustená pri prerokúvaní predchádzajúceho návrhu  novely zákona o hnojivách v Národnej rade Slovenskej republiky. Vytvorenie elektronického formulára, ktorý kontrolným orgánom poskytuje dostatok informácií o aplikačných agrochemických postupoch, obhospodarovaní poľnohospodárskej pôdy a skladovaní hospodárskych hnojív, sekundárnych zdrojov živín a kompostov, vyúsťuje do možnosti vypustiť doterajšie ustanovenie § 10 ods. 8 zo zákona o hnojivách.

K bodu 6

V § 10a ods. 1 v úvodnej vete a v § 15 ods. 2 písm. f) sa navrhovanou legislatívno-technickou úpravou zosúladia  predmetné ustanovenia s poznámkami pod čiarou uvedenými v zákone o hnojivách.

K bodu 7

V § 10b ods. 4 písm. b) sa navrhovaným doplnením textu zosúladia požiadavky článku 5 ods. 4 smernice o dusičnanoch  v spojení s jej prílohou III.1.2. a prílohou II.A.5.

Uvedená úprava je reakcia na Odôvodnené stanovisko – Porušenie č. 2012/2097 Európskej komisie C (2016) 6141 final z 30. septembra 2016 z dôvodu neprijatia opatrení potrebných na úplné a riadne splnenie všetkých požiadaviek stanovených v smernici Rady 91/676/EHS z 12. decembra 1991 o ochrane vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov v platnom znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 1882/2003 z 29. septembra 2003 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 1137/2008 z 22. októbra 2008, podľa článku 258/ Zmluvy o fungovaní EÚ - v časti podmienky Akčného programu (článok 5 a prílohy II a III smernice o dusičnanoch).

V § 10b ods. 1 sa síce vyžaduje, aby mali  obhospodarovatelia vybudovanú  skladovaciu kapacitu najmenej na šesťmesačnú  produkciu, ale z tejto povinnosti existuje výnimka, ktorá umožňuje, aby po troch mesiacoch skladovania na pevnej podložke bolo tuhé hospodárske hnojivo umiestnené na skladovanie  na voľnej skládke, t. j. aj počas obdobia, keď je zakázané aplikovať hnojivá. Preto „ sa Komisia domnieva, že požiadavky na kapacitu skladovania hnoja v praxi obmedzené  na  obdobie trojmesačnej produkcie, uvedené v AP, majú za následok nedostatočnú ochranu vôd pred znečisťovaním dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov a nie sú preto v súlade s požiadavkami článku 5 ods. 4 smernice o dusičnanoch  v spojení s jej prílohou III.1.2. a prílohou II.A.5“.

Navrhovaným doplnením § 10b ods. 4 písm. b) sa výslovne ustanoví, že vývoz na voľnú skládku sa nesmie uskutočniť v období, v ktorom je používanie dusíkatých hnojivých látok v zraniteľných oblastiach zakázané podľa prílohy č. 2 k zákonu o hnojivách, čím  sa dosiahne požadovaná ochrana vôd pred znečisťovaním dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov.

K bodu 8

V § 10b ods. 4 písm. c) sa navrhovanou úpravou zosúladia požiadavky článku 5 ods. 4 smernice o dusičnanoch v spojení s jej prílohou III.1.2. a prílohou II.A.5. Navrhovaným doplnením textu sa ustanovuje povinnosť pre obhospodarovateľa, spracovať voľnú skládku do 8 mesiacov od prvej navážky, avšak najneskôr do začiatku obdobia, v ktorom je používanie dusíkatých hnojivých látok v zraniteľných oblastiach zakázané podľa prílohy č. 2 k zákonu o hnojivách.

K bodu 9

V § 10c ods. 2 sa navrhovanou legislatívno-technickou úpravou zosúladí ustanovenie tohto odseku so znením zákona o hnojivách v časti definície obhospodarovateľa.

K bodu 10

V § 10c ods. 3 písm. a) sa navrhovanou zmenou zosúladí ustanovenie tohto odseku s aplikovanou najmodernejšou technológiou už aj v SR na základe vedecko-výskumného vývoja, s čím sa dosiahne výrazná úspora pri používaní palív a znížia sa výrazne aj emisie CO2 do vzduchu.

K bodu 11

V § 14 sa doplnením písmena e) do odseku 1 umožní kontrolnému ústavu vykonávať štátnu odbornú kontrolu nad dodržiavaním povinností ustanovených zákonom o hnojivách aj u producentov sekundárneho zdroja živín a producentov kompostu.

K bodu 12

Legislatívno-technická úprava z dôvodu nadväznosti sankcie ustanovenej v § 15 ods. 1 písm. b) na  povinnosť uloženú v § 3a ods. 5.

K bodu 13

V § 15 ods. 2 písm. d) sa navrhovaným vypustením slov zosúladí text a adresnosť sankcie za porušenie povinnosti uloženej v § 3a ods. 1 v nadväznosti na doplnenie nového písmena h) v § 15 ods. 2.

K bodu 14

V § 15  sa odsek 2 dopĺňa písmenom h), ktoré ustanovuje sankciu producentovi sekundárneho zdroja živín alebo producentovi kompostu za porušenie povinnosti ustanovených v § 3a ods. 1.

K bodu 15

Legislatívno-technická úprava textu. Znenie § 15 ods. 3 sa zosúlaďuje s ustanoveniami § 10b a 10c.

K bodu 16

Technická úprava číselných hodnôt uvedených v prílohe č. 3 k zákonu o hnojivách.

K bodu 17

V prílohe č. 7 „Limitná dávka dusíka pri jednotlivých plodinách“ sa v plodine „VRK - seno“ dopĺňa hodnota pre úrodu [t/ha] pre nízky výnos, stredný výnos a pre vysoký výnos.

K článku II

K bodom 1 a 2

Navrhuje sa zrušiť vyhlášku  Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 199/2008 Z. z., ktorou sa ustanovuje Program poľnohospodárskych činností vo vyhlásených zraniteľných oblastiach v znení vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 462/2011 Z. z., nakoľko podmienky hospodárenia vo vyhlásených  zraniteľných oblastiach boli ustanovené v zákone č. 394/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov.

 

 

K článku III

 

Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. januára 2018, z dôvodu vytvorenia časového priestoru na oboznámenie sa podnikateľov v pôdohospodárstve a obhospodarovateľov s navrhovanou úpravou zákona č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov.

 

 

 

 

Bratislava 16. augusta 2017

 

 

Robert Fico v. r.

Predseda vlády

Slovenskej republiky

 

 

 

Gabriela Matečná v. r.

ministerka pôdohospodárstva

a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 784

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: