Pondelok, 4. marec 2024 | meniny má Kazimír , zajtra Fridrich
Predplatné
Pondelok, 4. marec 2024 | meniny má Kazimír , zajtra Fridrich
TlačPoštaZväčšiZmenši

248/2017 Z. z.

najpravo.sk • 18.10. 2017, 17:36

Dôvodová správa + Spoločná správa výborov NRSR

Schválené znenie zákona č. 248/2017 Z. z. nájdete TU

A.  Všeobecná časť

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Peter Antal, Béla Bugár a Gábor Gál predkladajú na schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky návrh novely zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).                                     

Cieľom navrhovanej úpravy je zefektívnenie, zjednodušenie, zjednotenie a zrýchlenie postupov verejného obstarávania pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov ako i pre hospodárske subjekty. Návrh si rovnako kladie za cieľ zníženie administratívnej záťaže a odstránenie niektorých problémov aplikačnej praxe.

Súčasné znenie zákona o verejnom obstarávaní upravuje postupy verejného obstarávania do veľkej miery podrobne a relatívne striktne. Takéto znenie pritom sleduje plne legitímne ciele, akými sú ochrana hospodárskej súťaže a zároveň efektívne nakladanie s verejným prostriedkami. V niektorých prípadoch je však zákonom vyžadovaný postup vzhľadom ku konkrétnym okolnostiam neflexibilný a nadmieru komplikovaný, čo vedie k častokrát zbytočnému zvyšovaniu administratívnej záťaže pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov na jednej strane a hospodárske subjekty na strane druhej. Zároveň tým dochádza k neúčelnému predlžovaniu procesu verejného obstarávania a koniec koncov k nižšej efektivite verejného obstarávania. Zákonom sledovaný cieľ je pritom v niektorých prípadoch možné dosiahnuť aj iným, menej rigidným a zjednodušeným postupom.

Návrh novely zákona o verejnom obstarávaní preto prináša zjednodušenie a zefektívnenie procesu verejného obstarávania pri nízkych prahových hodnotách. Konkrétne ide o zjednodušenie nákupu potravín pre zariadenia školského stravovania, ktoré budú vďaka tomu môcť vo zvýšenej miere využívať ponuky regionálnych výrobcov a overených dodávateľov. Cieľom návrhu je tiež zatraktívniť dynamický nákupný systém, ktorý sám o sebe predstavuje rýchlejšiu a flexibilnejšiu formu verejného obstarávania. Zásadnou zmenou predloženého návrhu je zjednodušenie postupu v prípade tzv. podlimitných zákaziek. Návrh dopĺňa možnosť zadávania podlimitnej zákazky bez elektronického trhoviska aj na bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce. Umožňuje tiež v prípade podlimitných zákaziek využiť tzv. jednoobálkový systém alebo zmeniť poradie vyhodnocovania dokumentov. Návrh ďalej redukuje povinnosť vyhodnotiť splnenie podmienok účasti len na prípad uchádzača, ktorý sa svojou ponukou umiestnil na prvom mieste namiesto súčasných prvých troch uchádzačov. Návrh ďalej ukladá verejným obstarávateľom a obstarávateľom, aby využívali už existujúci register referencií, čím sa zjednotí ich postup a uľahčí účasť hospodárskych subjektov na verejnom obstarávaní. Všetky uvedené kroky rozširujú možnosti verejného obstarávania, znižujú administratívnu náročnosť, celý proces urýchľujú a tým verejné obstarávanie zefektívňujú.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Predložený návrh zákona nebude mať dopad na verejné financie. Nebude mať tiež dopad na životné prostredie, zamestnanosť a informatizáciu spoločnosti, predpokladá sa však pozitívny dopad na podnikateľské prostredie.

B. Osobitná časť

K čl. I, 1. bodu

Navrhovaným zvýšením finančného limitu na nákup potravín pre zariadenia školského stravovania, t. j. školy, školské zariadenia a ich školské jedálne až do výšky 200.000 eur sa sleduje zjednodušenie a zefektívnenie procesu verejného obstávania pri nízkych prahových hodnotách, a tým zníženie administratívnej záťaže verejných obstarávateľov, ktorými sú zariadenia školského stravovania. Tieto tak nebudú obmedzené kritériom najnižšej ceny, ale budú môcť nakupovať čo najkvalitnejšie potraviny. Zároveň budú môcť využívať najmä služby regionálnych výrobcov a overených dodávateľov.

K čl. I, 2. bodu

Navrhovaná legislatívna zmena zavádza povinnosť verejných obstarávateľov a obstarávateľov vyhľadať referencie o dodávateľoch v existujúcom registri referencií, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie.

Táto zmena odstráni existujúce aplikačné problémy pri využívaní elektronickej evidencie referencií. V súčasnosti totiž existujú rozdielne názory na povinnosť verejných obstarávateľov a obstarávateľov automaticky dohľadať a overiť referencie, ktoré sa už nachádzajú v evidencii referencií.  Existujúci elektronický register referencií sa tak využíva na svoj pôvodný účel len čiastočne a z tohto dôvodu dochádza k zbytočnému vylučovaniu uchádzačov a znižovaniu počtu vyhodnocovaných ponúk. Navrhovaná zmena uľahčí účasť hospodárskych subjektov vo verejnom obstarávaní a zároveň zjednotí postup verejných obstarávateľov a obstarávateľov pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti týkajúcich sa technickej a odbornej spôsobilosti. Uvedená zmena nemá negatívny vplyv na verejné financie a nevyžaduje si žiadne investície, keďže evidencia referencií už existuje.

K čl. I, 3. bodu

Zákon o verejnom obstarávaní je nastavený tak, že ukladá verejným obstarávateľom a obstarávateľom povinnosť overiť splnenie podmienok účasti uchádzačov nachádzajúcich sa na prvom až treťom mieste. Zmluva však vo väčšine prípadov môže byť podpísaná iba s uchádzačom  na prvom mieste. Uchádzači nachádzajúci sa na druhom a treťom mieste však aj napriek tejto skutočnosti musia byť podľa súčasne platného a účinného zákona vyzvaní na preukázanie splnenia podmienok účasti doložením príslušných dokladov. Ak ich nepredložia, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ ich musí vylúčiť z verejného obstarávania, hoci s nimi nezamýšľa podpísať zmluvu.  Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ musí vždy, keď dôjde k vylúčeniu uchádzača, vyčkať 10 dní, počas ktorých má vylúčený uchádzač právo podať námietky. 

Navrhovaná zmena mení povinnosť verejných obstarávateľov a obstarávateľov overovať splnenie podmienok účasti u prvých troch uchádzačov na povinnosť vyhodnotiť splnenie podmienok účasti len v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste.

Cieľom navrhovanej legislatívnej zmeny je zrýchlenie a zjednodušenie verejného obstarávania. Zrušením povinnosti automaticky požadovať doklady od uchádzačov na druhom a treťom mieste dôjde vo väčšine prípadov k zníženiu administratívnej náročnosti na strane podnikateľských subjektov aj verejných obstarávateľov a obstarávateľov. Zároveň sa odstraňuje problém so zbytočným vylučovaním uchádzačov nachádzajúcich sa na druhom a treťom mieste. V mnohých prípadoch sa tak skráti čas potrebný na podpis zmluvy, pretože nebude potrebné  vyčkať na uplynutie 10 dňovej prekluzívnej lehoty na podanie námietok proti vylúčeniu.

Hoci sa ruší povinnosť vyhodnocovať splnenie podmienok účasti uchádzačov na druhom a treťom mieste, bude i naďalej existovať možnosť týchto uchádzačov doklady predložiť a možnosť verejných obstarávateľov a obstarávateľov ich vyhodnotiť. Takýto postup však nebude povinným a najmä nebude splnený s lehotami, ktoré ovplyvňujú ďalší postup vo verejnom obstarávaní.

Predkladaná zmena nemá vplyv na verejné financie, znižuje administratívnu náročnosť procesov verejného obstarávania a má pozitívny vplyv na rozvoj hospodárskej súťaže.

 

K čl. I, 4., 5. a 6. bodu

Legislatívne zmeny navrhované v dynamickom nákupnom systéme majú uľahčiť, sprehľadniť a zefektívniť jeho fungovanie. Ako prvé je potrebné uviesť, že ide o plne elektronický systém, ktorý si môže viesť každý verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ. Prostredníctvom tohto systému môže zabezpečovať svoje potreby.

 

Zmena uvedená v § 58 ods. 4 zabezpečí zjednodušenie nakupovania najmä tovarov a služieb prostredníctvom dynamického nákupného systému. V súčasnosti úprava dynamického nákupného systému vylučuje využitie rámcovej dohody. Toto obmedzenie však nemá žiadne opodstatnenie ani v smerniciach EÚ, ani v našom právnom systéme. Aj toto obmedzenie prispieva k nepružnosti a k obmedzenému využívaniu dynamického nákupného systému. Otvorením možnosti uzatvárať rámcové dohody cez dynamický nákupný systém sa výrazným spôsobom zatraktívni trh pre všetky podnikateľské subjekty, ktoré môžu do tohto systému vstúpiť kedykoľvek počas jeho existencie. Na druhej strane verejný obstarávateľ a obstarávateľ budú môcť využiť výhod, ktoré so sebou prinášajú rámcové dohody, akými sú napríklad zľavy pri odbere väčšieho objemu.

 

Verejní obstarávatelia a obstarávatelia majú jednoznačnú povinnosť zaregistrovať záujemcu do dynamického nákupného systému v čo najkratšom čase, zákon stanovuje povinnosť vyhodnotiť žiadosť o zaradenie do 10 dní. Táto povinnosť je dostatočne určená v § 59 ods. 4. Z dôvodu odstránenia duplicity resp. chybnej interpretácie spôsobujúcej zdržanie vyhlasovania jednotlivých zákaziek navrhujeme zmenu ustanovenia § 60 ods. 1 vypustením lehoty 15 dní, ktoré by mohlo spôsobiť zdržania vyhlasovania jednotlivých zákaziek. Vypustením ďalšej lehoty sa tiež zabráni interpretačným problémom.

 

Doplnením minimálnej 10 dňovej lehoty na predkladanie ponúk v konkrétnej zákazke sa spresňujú a ujasňujú procesné pravidlá pri dynamickom nákupnom systéme. Ide však len o minimálnu lehotu, ktorú je potrebné vždy individuálne posúdiť s ohľadom na náročnosť konkrétnej zákazky a v prípade potreby je ju potrebné primerane predĺžiť. Uvedená lehota je v súlade s rozhodovacou praxou Úradu pre verejné obstarávanie, slovenských súdov, smernicami EÚ a judikatúrou Súdneho dvora EÚ.

 

Ustanovenie § 60 ods. 4 sa navrhuje vypustiť, pretože ho možno považovať za nadbytočné. Ustanovenia týkajúce sa kritérií sú dostatočne jasné a zrozumiteľné. Navyše, ekonomicky najvýhodnejšia ponuka môže byť nielen ponuka s najnižšou cenou, ale napr. aj ponuka, ktorá predstavuje najlepší pomer ceny a kvality, resp. ponuka s najnižšími nákladmi počas životného cyklu (§ 44 zákona).

 

K čl. I, 7. bodu

Nový zákon obmedzil možnosti verejných obstarávateľov na výber postupov zadávania podlimitných zákaziek. Pri zadávaní bežne dostupných tovarov, služieb alebo stavebných prác musia verejní obstarávatelia podľa súčasnej úpravy povinne použiť elektronické trhovisko. To však bolo cielené len na jednoduché typy komodít, akými sú napr. kancelársky papier alebo benzín. Systém elektronického trhoviska však neumožňuje vložiť vlastnú zmluvu ani použiť zložitejšie kritériá. Na trhovisku nie je možné požiadať ani o preukázanie finančného a ekonomického postavenia, technickej ani odbornej spôsobilosti. Doplnením možnosti rozhodnúť sa pre použitie podlimitného postupu zadávania zákazky bez elektronického trhoviska aj na bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce sa vhodne rozšíria možnosti verejných obstarávateľov na zabezpečenie požadovaných tovarov, služieb a stavebných prác. V spojení so znížením administratívnej náročnosti a možnosti použiť jednoobálkové predkladanie ponúk, ktoré prispeje aj k skráteniu času potrebného na podpísanie zmluvy, sa doplnia možnosti verejných obstarávateľov na zabezpečenie potrebných tovarov, služieb alebo stavebných prác. Zároveň sa predíde možným špekuláciám pri odôvodňovaní inej ako bežnej dostupnosti na trhu. Verejným obstarávateľom sa tiež umožní využiť rôznorodosť kritérií, ktorými môžu dosiahnuť úspory pri servise, údržbe, či prevádzkových nákladoch.

 

K čl. I, 8. bodu

Cieľom navrhovanej legislatívnej zmeny je zjednodušenie podlimitného postupu zadávania zákazky bez elektronického trhoviska návratom k tzv. jednoobálkovému systému predkladania ponúk.

            Využívaním súčasného dvojobálkového systému dochádza k predlžovaniu doby potrebnej na uzavretie zmluvy, ktoré je častokrát zbytočné. Navrhovaná zmena skráti postup verejného obstarávania minimálne o 10 dní, počas ktorých museli verejní obstarávatelia čakať na uplynutie lehoty pre otváranie časti označenej ako „Kritériá“. Využitím jednoobálkového postupu sa verejní obstarávatelia oslobodia aj od ďalších úkonov, akými sú napríklad povinnosť zverejňovať informáciu o otváraní ponúk časti označenej ako „Ostatné“ a „Kritériá“ na profile a zasielaniu oznámenia podľa § 166. Zároveň sa zrýchli konanie o námietkach. Legislatívna zmena nemá negatívny vplyv na verejné financie, zrýchľuje proces verejného obstarávania a znižuje je administratívnu náročnosť.

 

K čl. I, 9. bodu

Nový zákon o verejnom obstarávaní umožnil verejným obstarávateľom v § 66 ods. 7 pri nadlimitnom postupe zadávania zákazky použiť tzv. reverzný postup. Bez ohľadu na to, či sa uchádzači rozhodnú predložiť jednotlivé doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti alebo prostredníctvom Jednotného európskeho dokumentu, je vhodné umožniť verejným obstarávateľom zmeniť poradie vyhodnocovania dokumentov aj v prípade podlimitných zákaziek, pretože to prispeje k urýchleniu a teda zefektívneniu procesu verejného obstarávania.

 

K čl. I, 10. bodu

            Prechodné ustanovenia sú formulované tak, aby sa verejné obstarávania začaté pred 31. októbrom 2017 vrátane riadili predpismi účinnými do tohto dátumu a aby sa podľa novej právnej úpravy účinnej od 1. novembra 2017 postupovalo vo verejnom obstarávaní začatom po tomto dátume.

 

K čl. II

Ustanovuje sa účinnosť návrhu zákona tak, aby termínovo napĺňala všetky lehoty procesu prerokúvania a schvaľovania zákonov Národnou radou Slovenskej republiky.

S p o l o č n á   s p r á v a

výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra ANTALA, Bélu BUGÁRA a Gábora GÁLA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 577) v druhom čítaní

 

            Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra ANTALA, Bélu BUGÁRA a Gábora GÁLA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 577) (ďalej len „gestorský výbor“) podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „rokovací poriadok“) spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.

 

 

 

I.

 

Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 699 z 15. júna 2017 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom:

 

            Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a

            Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.

 

 

Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.

 

II.

 

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona (§ 75 ods. 2 rokovacieho poriadku).

 

 

III.

 

Návrh zákona odporučil Národnej rade Slovenskej republiky schváliť:

 

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti uznesením č. 149 z 12. septembra 2017.

 

            Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky neprijal uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov podľa § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.  3501996 Z. z. o  rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a  čl. 84 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.

 

IV.

 

Z uznesenia Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti uvedeného pod bodom III tejto správy vyplývajú nasledovné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

 

 

1.         V čl. I sa na začiatok vkladá nový prvý novelizačný bod, ktorý znie:

„1. V § 1 ods. 12 písm. a) sa za slovom „prekladateľa“ vypúšťajú slová „na účely občianskeho súdneho konania, trestného konania vrátane prípravného konania, správneho konania, rozhodcovského konania alebo iného obdobného konania“.“.

 

Nasledujúce novelizačné body sa primerane prečíslujú.

 

Činnosť znalca, tlmočníka alebo prekladateľa je upravená samostatným zákonom a ako taká vykazuje znaky špecifickosti, a to nielen v prípade poskytovania týchto služieb na účely občianskeho súdneho konania, trestného konania vrátane prípravného konania, správneho konania, rozhodcovského konania alebo iného obdobného konania. Uvedená špecifickosť znamená výrazné problémy verejných obstarávateľov vhodne nastaviť a zrealizovať proces verejného obstarávania s cieľom vybrať poskytovateľa služieb v  najvyššej kvalite za primeranú hodnotu. Napriek uvedenému boli bez zjavných dôvodov vyňaté z pôsobnosti zákona len služby znalca, tlmočníka alebo prekladateľa poskytované v určených typoch konaní. Táto zmena odstráni existujúce problémy verejných obstarávateľov, najmä s mimoriadne nízkymi ponukami a nemožnosťou garantovať poskytovanie služby prekladateľom alebo tlmočníkom, ktorí boli ponúknutí v rámci procesu verejného obstarávania pre neexistenciu exkluzivity, pri zadávaní zákaziek, predmetom ktorých je poskytovanie činnosť znalca, tlmočníka alebo prekladateľa.

 

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

 

Gestorský výbor odporúča schváliť

 

2.         V čl. I sa na začiatok vkladá nový prvý novelizačný bod, ktorý znie:

„1. V § 1 ods. 12 písm. h) sa za slová „slovesné dielo“ vkladá čiarka a slová „dielo výtvarného umenia, dielo úžitkového umenia“.“.

 

Nasledujúce novelizačné body sa primerane prečíslujú.

 

Navrhovanou právnou úpravou sa sleduje rozšírenie výnimky z pôsobnosti zákona na zadávanie podlimitnej zákazky a zákazky s nízkou hodnotou, predmetom ktorej je vytvorenie a dodanie výsledkov vlastnej tvorivej duševnej činnosti, ktorej výsledkom je aj dielo výtvarného umenia a dielo úžitkového umenia. Nakoľko diela výtvarného a úžitkového umenia predstavujú najčastejšie protokolárne dary a takéto diela musia z pohľadu zákona

č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v platnom znení spĺňať základnú podmienku, že ide o jedinečný výsledok tvorivej duševnej činnosti autora vnímateľným zmyslami, bez ohľadu na jeho podobu, obsah, kvalitu, účel, formu jeho vyjadrenia alebo mieru jeho dokončenia, obstaranie takýchto protokolárnych predmetov predstavuje neprimeranú komplikáciu pre verejných obstarávateľov.

 

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

 

Gestorský výbor odporúča schváliť

 

3.         V čl. I sa na začiatok vkladá nový prvý novelizačný bod, ktorý znie:

„1. V § 1 ods. 12 písmeno q) znie:

„q) dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, ktorých odberateľom je verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. a), jeho rozpočtová organizácia alebo jeho príspevková organizácia a dodávateľom verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. a), jeho rozpočtová organizácia alebo jeho príspevková organizácia, ktorý priamo dodáva tovar, uskutočňuje stavebnú prácu alebo poskytuje službu,“.“.

 

Nasledujúce novelizačné body sa primerane prečíslujú.

 

Navrhované znenie predmetnej výnimky predstavuje zmiernenie právnej úpravy a odbúranie administratívnej záťaže pri zadávaní všetkých druhov zákaziek medzi subjektmi, ktoré hospodária s prostriedkami štátneho rozpočtu, t.j. medzi subjektmi ktorými sú na strane odberateľa a poskytovateľa Slovenská republika zastúpená svojimi orgánmi, rozpočtová organizácia štátu alebo príspevková organizácia štátu, za predpokladu, dodávanie tovaru, uskutočňovanie stavebných prác a poskytovanie služieb je vykonávané v rámci pôsobnosti im zverenej napr. zákonom, zriaďovateľskou listinou alebo štatútom.

 

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

 

Gestorský výbor odporúča schváliť

 

4.         V čl. I sa na začiatok vkladá nový prvý novelizačný bod, ktorý znie:

„1. V § 1 sa odsek 12 dopĺňa písmenom t), ktoré znie:

„t) tvorba, vydanie a nákup učebníc, učebných textov a pracovných zošitov pre odborné a umelecké vyučovacie predmety v stredných odborných školách a konzervatóriách, pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a pre predmety vyučované v jazyku národnostných menšín, ktoré sú určené na vzdelávanie v školách.25a)“.

 

Poznámka pod čiarou k odkazu 25a znie:

 

„25a) § 27 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.“.

 

Nasledujúce novelizačné body sa primerane prečíslujú.

 

 

Navrhované znenie predstavuje zákonnú výnimku, ktorej predmetom je tvorba, vydanie a nákup takých učebníc, učebných textov a pracovných zošitov, ktoré slúžia na vzdelávanie na sústavnú prípravu na povolanie. Predmetná výnimka je stanovená do výšky finančného limitu nadlimitnej zákazky, zároveň nie je vylúčená z dôvodu existencie cezhraničného záujmu o zákazku, tak ako ho identifikuje vo svojej judikatúre Súdny dvor Európskej únie. Ide najmä o učebnice, učebné texty a pracovné zošity, kde je použitie zákona o verejnom obstarávaní komplikované a hospodárska súťaž je podstatne zúžená z dôvodu špecifickosti predmetných učebníc, učebných textov a pracovných zošitov.

 

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

 

Gestorský výbor odporúča schváliť

 

5.         V čl. I sa na začiatok vkladá nový prvý novelizačný bod, ktorý znie:

„1. V § 1 sa odsek 12 dopĺňa písmenom t), ktoré znie:

„t) poskytnutie služby, ktorú priamo poskytuje verejná vysoká škola a ktorej odberateľom je verejný obstarávateľ podľa § 7.“.“.

 

Nasledujúce novelizačné body sa primerane prečíslujú.

 

Navrhované ustanovenie sa týka zákaziek s nízkou hodnotou a podlimitných zákaziek na poskytnutie služieb, ktorých odberateľom je verejný obstarávateľ a dodávateľom je verejná vysoká škola. Uvedené ustanovenie umožní využiť odborné skúsenosti a znalosti zástupcov akademickej obce v prospech verejných obstarávateľov, čoho pozitívnym dôsledkom môže byť obstaranie odborných služieb za ekonomicky výhodnejších podmienok.

 

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

 

Gestorský výbor odporúča schváliť

 

6.         V čl. I bod 1 znie:

„1. V § 5 odsek 3 znie:

„(3) Podlimitná civilná zákazka zadávaná verejným obstarávateľom je zákazka, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit podľa odseku 2 a súčasne rovnaká alebo vyššia ako

 

                            a) 15 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru bežne dostupného na trhu, okrem potravín, zákazku na uskutočnenie stavebných prác bežne dostupných na trhu a zákazku na poskytnutie služby bežne dostupnej na trhu, okrem služby uvedenej v prílohe č. 1,

 

                            b) 50 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, okrem potravín podľa písmena c) a zákazku na poskytnutie služby, okrem služby uvedenej v prílohe č. 1, ktoré nie sú zákazkami podľa písmena a),

 

                            c) 200 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny určené pre zariadenia školského stravovania, zariadenia pre seniorov, domovy sociálnych služieb alebo zariadenia podľa osobitného predpisu,27a) ak tieto poskytujú stravovanie, a ak ide o zákazku na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1,

 

d) 150 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, ktorá nie je zákazkou podľa písmena a).“.

 

Poznámka pod čiarou k odkazu 27a znie:

„27a) Piata hlava prvý diel zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.“.“.

 

Zohľadňujúc pripomienku z rokovania vlády SR a za účelom systematickej úpravy finančných limitov sa doterajšie finančné limity podľa § 5 ods. 3 písm. b), c) a d) zákona zjednocujú vo výške 50 000 eur. Výnimku predstavujú zákazky na potraviny pre osobitnú skupinu verejných obstarávateľov v zmysle navrhovaného § 5 ods. 3 písm. c) zákona. Ide o zariadenia školského stravovania a zariadenia podľa § 34 až 40 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

 

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

 

Gestorský výbor odporúča schváliť

 

 

7.         V čl. I sa za bod 1 vkladajú nové body 2 až 5, ktoré znejú:

„2. V § 8 ods. 1 písm. b) druhom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „ktorá nie je zákazkou podľa tretieho bodu,“.

 

3. V § 8 ods. 1 písm. b) sa za druhý bod vkladá nový tretí bod, ktorý znie:

„3. 200 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny určené pre zariadenia školského stravovania, zariadenia pre seniorov, domovy sociálnych služieb alebo zariadenia podľa osobitného predpisu,27a) ak tieto poskytujú stravovanie,“.

 

Doterajší tretí a štvrtý bod sa označujú ako štvrtý a piaty bod.

 

4. V § 8 ods. 2 písm. a) druhom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „ktorá nie je zákazkou podľa tretieho bodu,“.

 

5. V § 8 ods. 2 písm. a) sa za druhý bod vkladá nový tretí bod, ktorý znie:

„3. 200 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny určené pre zariadenia školského stravovania, zariadenia pre seniorov, domovy sociálnych služieb alebo zariadenia podľa osobitného predpisu,27a) ak tieto poskytujú stravovanie,“.

 

Doterajší tretí a štvrtý bod sa označujú ako štvrtý a piaty bod.“.“.

 

Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.

 

Je potrebné premietnuť nový finančný limit pre zákazky na potraviny uvedené v § 5 ods. 3 písm. c) zákona aj do ustanovení § 8 ods. 1 a 2 zákona.

 

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

 

Gestorský výbor odporúča schváliť

 

8.         V čl. I bode 2 sa v úvodnej vete k novelizačnému bodu vypúšťajú slová „V“ a slová „za odsek 14“ a slová „odsek 15“ sa nahrádzajú slovami „odsekom 15“.

 

Ide o legislatívno-technickú úpravu úvodnej vety k novelizačnému bodu.

 

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

 

     Gestorský výbor odporúča schváliť

 

 

9.         V čl. I bode 2 § 40 ods. 15 sa slová „podľa § 34 ods. 1 písm. c) alebo § 34 ods. 1 písm. b)“ nahrádzajú slovami „podľa § 34 ods. 1 písm. c) alebo písm. b)“.

 

Ide o legislatívno-technickú úpravu vnútorného odkazu.

 

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

 

     Gestorský výbor odporúča schváliť

 

 

10.       V čl. I bode 2 § 40 ods. 15 sa slovo „registri“ nahrádza slovom „evidencii“ a slovo „takého“ nahrádza slovom „takéto“.

 

                                                                 Ide o legislatívno-technickú úpravu.

 

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

 

Gestorský výbor odporúča schváliť

 

11.       V čl. I bod 3 znie:

„3. V § 55 odsek 1 znie:

„(1) Ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr, verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní po vyhodnotení ponúk vyhodnotiť splnenie podmienok účasti uchádzačmi, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí, alebo vyhodnotiť splnenie podmienok účasti uchádzačom, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo uchádzačov, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti ďalšieho uchádzača alebo uchádzačov v poradí tak, aby uchádzači umiestnení na prvom až treťom mieste v novo zostavenom poradí spĺňali podmienky účasti za predpokladu, že existuje dostatočný počet uchádzačov, alebo tak, aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti. Pri uzatváraní rámcovej dohody s viacerými uchádzačmi sa postupuje primerane podľa prvej vety a druhej vety. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ písomne požiadajú uchádzača alebo uchádzačov o predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti v lehote nie kratšej ako päť pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti a vyhodnotia ich podľa § 40.“.“.

 

 

Verejní obstarávatelia a obstarávatelia budú mať v porovnaní s predchádzajúcou právnou úpravou možnosť voľby, či uprednostnia vyhodnotenie splnenia podmienok účasti v prípade uchádzačov, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí, alebo iba v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Mali by pritom vychádzať z charakteru a potrieb jednotlivého druhu zákazky.

 

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

 

Gestorský výbor odporúča schváliť

 

12.       V čl. I sa za bod 3 vkladá nový bod 4, ktorý znie:

„4. V § 58 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „najviac na štyri roky,“.“.

 

Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.

 

Pravidlá pre dynamické nákupné systémy, ktoré boli zavedené čl. 34 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES, upravujú fungovanie dynamických nákupných systémov s väčšou mierou flexibility, než je tomu v prípade úpravy zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých prepisov.

Predmetná smernica najmä neobsahuje obmedzenie trvania dynamického nákupného systému na konkrétnu dobu, preto sa navrhuje, aby slovenská právna úprava umožňovala rovnakú mieru flexibility, akú umožňuje úprava na úrovni EÚ.

 

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

 

Gestorský výbor odporúča schváliť

 

13.       V čl. I bode 4 § 58 odsek 4 znie:

„(4) Využitím dynamického nákupného systému nie je možné zadať koncesiu. Využitím dynamického nákupného systému je možné uzavrieť rámcovú dohodu najviac na 12 mesiacov, len s jedným hospodárskym subjektom a bez možnosti opätovného otvorenia súťaže. Ustanovenia § 83 ods. 5 až 8 sa nepoužijú.“.

 

Ide o potrebné zosúladenie dynamického nákupného systému s úpravou rámcovej dohody v § 83 zákona.

 

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

 

Gestorský výbor odporúča schváliť

 

14.       V čl. I sa za bod 4 vkladá nový bod 5, ktorý znie:

„5. V § 58 ods. 5 sa vypúšťajú slová „§ 2 ods. 5 písm. g),“.“.

 

Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.

 

Legislatívno-technická úprava vo vzťahu ku zmene § 58 ods. 4 zákona, zohľadňuje tiež pripomienku z rokovania vlády SR.

 

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

 

Gestorský výbor odporúča schváliť

 

15.       V čl. I sa vypúšťa bod 6.

 

Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.

 

Zmena zohľadňuje pripomienku z rokovania vlády SR.

 

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

 

Gestorský výbor odporúča schváliť

 

16.       V čl. I sa za bod 6 vkladajú nové body 7 a 8, ktoré znejú:

 

„7. V § 61 odsek 4 znie:

 

„(4) Zmluva alebo rámcová dohoda uzatvorené v elektronickej podobe s použitím technických a programových prostriedkov, ktoré sú rovnaké ako technické a programové prostriedky elektronického trhoviska, sa považujú za zmluvu alebo rámcovú dohodu uzatvorené v písomnej forme.“.

 

8. V § 61 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Súčasťou všeobecných podmienok používania dynamického nákupného systému môžu byť aj všeobecné obchodné podmienky, ktoré sú súčasťou zmluvy alebo rámcovej dohody medzi uchádzačom alebo uchádzačmi a verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom uzatvorenej s využitím dynamického nákupného systému; zmena všeobecných obchodných podmienok nemá vplyv na už zadané zákazky.“.“.

 

Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.  

 

Nový bod 7 je legislatívno-technickou úpravou vo vzťahu ku zmene § 58 ods. 4 zákona.

Nový bod 8 umožňuje v rámci dynamického nákupného systému využívať obdobné inštitúty, aké používa elektronické trhovisko vo vzťahu k zmluvným podmienkam. Keďže je predpoklad, že zmluvy uzatvárané prostredníctvom dynamického nákupného systému budú v mnohých ohľadoch totožné, navrhuje sa umožniť vytvorenie všeobecných zmluvných podmienok, na ktoré bude pri konkrétnej zákazke možné odkázať ako na integrálnu súčasť zmluvy.

 

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

 

Gestorský výbor odporúča schváliť

 

17.       V čl. I bode 8 (§ 113 ods. 1) sa vypúšťa slovo „ods.“ pred číslicou „6“.

 

Ide o legislatívno-technickú úpravu vnútorného      odkazu.

 

                                                                Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

 

     Gestorský výbor odporúča schváliť

 

 

18.       V čl. I bode 10 § 187c ods. 1 sa slovo „dokončia“ nahrádza slovom „dokončí“.

 

Legislatívno-technická úprava.

 

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

 

Gestorský výbor odporúča schváliť

 

 

 

Gestorský výbor odporúča hlasovať spoločne o všetkých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, s odporúčaním gestorského výboru s c h v á l i ť.

 

 

V.

 

Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona

 

odporúča Národnej rade Slovenskej republiky

 

návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra ANTALA, Bélu BUGÁRA a Gábora GÁLA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 577)

 

s c h v á l i ť  v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto  spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúčal schváliť.

 

      Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti č. 150 z 12. septembra 2017.

 

Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu predložiť návrhy podľa §  81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.

 

 

Bratislava 12. septembra 2017

 

 

 

Jana K i š š o v á, v.r. 

predsedníčka Výboru NR SR

pre hospodárske záležitosti

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 2468

Nový príspevok

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: