TlačPoštaZväčšiZmenši

378/2016 Z. z.

8.1. 2017, 10:08 |  najpravo.sk

DÔVODOVÁ SPRÁVA

 

A.           Všeobecná časť

 

Na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky sa predkladá vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

 

Cieľom predkladaného návrhu zákona je presunúť oblasť koordinácie regionálneho rozvoja z pôsobnosti Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky do pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky. Vláda Slovenskej republiky sa vo svojom programovom vyhlásení zaviazala presadzovať politiku odstraňovania regionálnych rozdielov prostredníctvom programov rozvoja najmenej rozvinutých okresov.

 

Keďže odstraňovanie regionálnych rozdielov a s tým súvisiaca podpora najmenej rozvinutých okresov je prierezová činnosť, ukazuje sa, na základe poznatkov z aplikačnej praxe, ako vhodnejšie zveriť koordináciu prípravy politík regionálneho rozvoja do pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky, ktorého úlohou je, okrem iného, aj koordinácia prípravy zásadných opatrení na zabezpečenie hospodárskej a sociálnej politiky Slovenskej republiky.

 

Zároveň sa navrhuje rozšíriť pôsobnosť okresných úradov o oblasť regionálneho rozvoja a umožniť im tak intenzívnejšie sa zapojiť do prípravy a realizácie akčných plánov schválených pre najmenej rozvinuté okresy. V nadväznosti na uvedené sa navrhuje rozšíriť počet členov Rady pre rozvoj najmenej rozvinutého okresu o tajomníka, ktorým bude prednosta okresného úradu.

 

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a zákonmi a súčasne je v súlade s právom Európskej únie.

 

Prijatie navrhovaného zákona bude mať pozitívne vplyvy na podnikateľské prostredie, a pozitívne sociálne vplyvy, návrh zákona nebude mať vplyvy na rozpočet verejnej správy, vplyvy na životné prostredie, vplyvy na informatizáciu spoločnosti a vplyvy na služby verejnej správy pre občana.

 

Návrh zákona sa predkladá podľa § 27 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Z uvedeného dôvodu nebol návrh zákona predmetom medzirezortného pripomienkového konania.

 

B.            Osobitná časť

 

K čl. I

(zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov)

 

K bodu 1, 2, 3 a 7

 

Legislatívno-technické úpravy súvisiace s úpravami v bodoch 4 a 5.

 

K bodom 4 až 6

 

Navrhuje sa presunúť kompetenciu v oblasti regionálneho rozvoja z pôsobnosti Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky do pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky. Zároveň sa v bode 5 navrhuje precizovať znenie § 9 ods. 1 písm. l).

 

K čl. II

(zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 309/2014 Z. z.)

 

K bodom 1 až 5

 

Legislatívno-technická úprava súvisiaca s čl. I. – prechodom kompetencie v oblasti regionálneho rozvoja z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky do pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky.

 

K čl. III

(zákon č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov)

 

Legislatívna úprava súvisiaca s prechodom kompetencie v oblasti regionálneho rozvoja z pôsobnosti Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky do pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky podľa čl. I, v súvislosti s ktorou je potrebné upraviť aj pôsobnosť Úradu vlády Slovenskej republiky v oblasti poskytovania dotácií v oblasti regionálneho rozvoja.

 

K čl. IV

(zákon č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

 

K bodom 1 a 3

 

V nadväznosti na čl. I sa navrhuje rozšíriť pôsobnosť okresných úradov o oblasť regionálneho rozvoja a v nadväznosti na uvedené sa navrhuje vložiť § 4a, ktorým sa konkretizuje uvedená pôsobnosť tak, že sa bude týkať len tých okresných úradov, ktoré sídlia v okrese zaradenom do zoznamu najmenej rozvinutých okresov.

 

K bodu 2

 

Legislatívno-technická úprava.

K čl. V

(zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

 

K bodu 1

 

Navrhuje sa rozšíriť okruh subjektov, ktorým bude možné poskytnúť podporu najmenej rozvinutému okresu, s cieľom efektívnejšieho využívania prostriedkov určených na regionálny rozvoj.

 

K bodom 2, 5 a 7

 

Legislatívno-technická úprava súvisiaca s čl. I. – prechodom kompetencie v oblasti regionálneho rozvoja z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky do pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky.

 

K bodu 3

 

V nadväznosti na čl. IV sa navrhuje bližšie špecifikovať činnosti okresného úradu v sídle okresu zaradeného do zoznamu najmenej rozvinutých okresov, najmä umožniť okresnému úradu využiť jeho odborné a organizačné kapacity pri tvorbe regionálnej politiky a koordinácii prípravy a realizácie akčného plánu.

 

K bodu 4

 

Legislatívno-technická úprava súvisiaca s bodom 3.

 

K bodu 6

 

Navrhuje sa rozšíriť Radu pre rozvoj najmenej rozvinutého okresu o tajomníka, ktorým bude prednosta okresného úradu, uvedená úprava súvisí s bodom 3, jej cieľom je umožniť okresnému úradu intenzívnejšie sa zapojiť do prípravy a realizácie akčného plánu.

 

K čl. VI

(účinnosť)

 

Navrhuje sa, aby návrh zákona nadobudol účinnosť 1. januára 2017, z dôvodu potreby vykonať navrhované zmeny čo najskôr.

 

 

 

V Bratislave, 16. novembra 2016

 

 

 

 

 

 

Robert Fico, v.r.

predseda vlády Slovenskej republiky

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 293
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

CSP: Pasivita žalovaného a interpretácia § 151 CSP

I. Pasivita žalovaného v konaní nemôže mať za následok (aplikáciou § 151 ods. 1 a 2 CSP) povinnosť všeobecného súdu priznať akýkoľvek ...

CSP: Následky nezaplatenia preddavku na trovy dôkazu

Právnym následkom nesplnenia povinnosti zložiť preddavok na trovy dôkazu vyplývajúcej z právoplatného rozhodnutia všeobecného súdu je ...

Účinky insolvenčného konania na prebiehajúce súdne konanie v inom štáte

Insolvenčné konania sa riadia právom členského štátu, na území ktorého sa toto insolvenčné konanie začalo (lex fori concursus). Týmto ...

Platnosť rozhodcovskej doložky pri spotrebiteľskej zmluve

Pre platnosť rozhodcovskej zmluvnej doložky v spotrebiteľských veciach sa vyžaduje, aby mal spotrebiteľ možnosť vyjadriť s ňou pri ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Stíhanie korupcie na Slovensku ostáva žalostné, k zmenám prispela aj kauza Kuciakhttps://www.webnoviny.sk/stihanie-korupcie-na-slovensku-ostava-zalostne-k-zmenam-prispela-aj-kauza-kuciak/

Stíhanie korupcie na Slovensku ostáva aj naďalej žalostné.

Výbor vypočúva uchádzačov o post ústavného sudcuhttp://www.teraz.sk/slovensko/vybor-vypocuva-kandidatov-na-sudcov/418685-clanok.html

Niekoľko sudcov už predchádzajúci prezident Andrej Kiska vymenoval, na Ústavnom súde SR je tak ...

Deň väzenskej a justičnej stráže oslávia 28. septembra v Piešťanochhttp://www.teraz.sk/slovensko/pri-prilezitosti-50-vyrocia-organiz/418764-clanok.html

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) organizuje pri príležitosti ...

Veverka: Novela odpadového zákona je posun, mohla byť ambicióznejšiahttp://www.teraz.sk/slovensko/veverka-novela-odpadoveho-zakona-je-p/418639-clanok.html

Novela zákona o odpadoch, ktorú poslanci tento týždeň posunuli do druhého čítania, je podľa ...

Radíme: Pozostalí dedia nielen majetok, ale aj dlhyhttp://www.teraz.sk/slovensko/radime-pozostali-dedia-nielen-majetok/418675-clanok.html

Dedičstvo sa nadobúda k momentu smrti, keďže smrťou stráca fyzická osoba svoju právnu ...

Gál: Ak sa voľba predsedu NS natiahne, porozhliadnem sa po kandidátovhttp://www.teraz.sk/slovensko/gal-ak-sa-volba-predsedu-ns-natiahne/418541-clanok.html

Súdna rada v pondelok (9. 9.) na svojom mimoriadnom zasadnutí ani v druhom kole nezvolila nového ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2019

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 6-7/2019

Justičná revue 6-7/2019

Časopis pre právnu prax.

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Justičná revue 5/2019

Justičná revue 5/2019

Časopis pre právnu prax.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 1/2019

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 1/2019

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Bulletin slovenskej advokácie 6/2019

Bulletin slovenskej advokácie 6/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

PoUtStŠtPiSoNe
: