TlačPoštaZväčšiZmenši

300/2016 Z. z.

7.1. 2017, 12:51 |  najpravo.sk

Dôvodová správa

 

Všeobecná časť

 

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní (ďalej len „zákon“) je implementačným zákonom k smernici Rady 2015/2376 z 8. decembra 2015, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ, pokiaľ ide o povinnú automatickú výmenu informácií v oblasti daní (ďalej len „smernica“).

Predmetná smernica bola prijatá nadväzne na závery Európskej rady z 18. decembra 2014, ktoré zdôraznili naliehavú potrebu pokročiť v úsilí zameranom na boj proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a agresívnemu daňovému plánovaniu na globálnej úrovni i na úrovni Európskej únie s cieľom rozšíriť automatickú výmenu informácií aj o informácie o cezhraničných stanoviskách a týmto spôsobom posilniť spoluprácu medzi členskými štátmi.

Spoločnosti uskutočňujúce svoje činnosti vo viacerých štátoch vnímajú daňovú optimalizáciu ako legitímny nástroj na znižovanie daňovej povinnosti. Daňové legislatívy rôznych štátov umožňujú týmto spoločnostiam, aby umelo presúvali zisky do štátov s nízkym daňovým zaťažením, prípadne aby umelo prispôsobili transakciu a zneužili pravidlá v oblasti zdaňovania spoločností. Takáto daňová optimalizácia spoločností je často podporovaná vydávaním daňových stanovísk daňovými správami jednotlivých štátov, v ktorých sa správca dane vyjadruje k súladu cezhraničnej transakcie s vnútroštátnymi zákonmi. Neexistencia dostatočnej transparentnosti v tejto oblasti vytvára priestor na zneužívanie pravidiel v oblasti zdaňovania, čo vedie k znižovaniu daňovej povinnosti, ale aj narúšaniu pravidiel pre fungovanie vnútorného trhu. Tým sa znižuje kredibilita daňových správ nielen z pohľadu spoločností, ale aj z pohľadu občanov celej EÚ.

 

Cieľom predkladaného zákona je zvyšovanie daňovej transparentnosti a účinný boj s nežiaducimi daňovými praktikami. Navrhovaný zákon upravuje rozsah a podmienky automatickej výmeny informácií o cezhraničných záväzných stanoviskách. Vychádzajúc z definícií obsiahnutých v smernici, predmetom automatickej výmeny informácií v Slovenskej republike budú cezhraničné záväzné stanoviská vydané podľa § 53a až 53c daňového poriadku, rozhodnutia o odsúhlasení konkrétnej metódy určenia základu dane stálej prevádzkarne vydané podľa § 17 ods. 7 zákona o dani z príjmov a rozhodnutia o odsúhlasení metódy ocenenia vydané podľa § 18 ods. 4 zákona o dani z príjmov. Nadväzne na implementovanú smernicu zákon upravuje lehoty a spôsob automatickej výmeny informácií o cezhraničných záväzných stanoviskách. Automatická výmena informácií o cezhraničných záväzných stanoviskách bude prebiehať medzi členskými štátmi a Európskou komisiou, ktorá bude mať prístup k obmedzenému rozsahu informácií. Smernica požaduje od Európskej komisie zriadiť zabezpečený centrálny register cezhraničných záväzných stanovísk členských štátov na administratívnu spoluprácu v oblasti daní, prostredníctvom ktorého by mala automatická výmena prebiehať od 1.1.2018. V navrhovanom zákone sa ukladá povinnosť príslušnému orgánu Slovenskej republiky zasielať ročné vyhodnotenie efektívnosti automatickej výmeny a štatistické údaje do obdobia zriadenia bezpečného centrálneho registra.

 

 

 

 

K spoločným, prechodným a záverečným ustanoveniam

V rámci prechodných ustanovení zákona sa dopĺňajú prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1.1.2017. Tieto ustanovenia obsahujú úpravu týkajúcu sa jednorazovej automatickej výmeny informácií o vydaných, zmenených a obnovených cezhraničných záväzných stanoviskách za obdobie od 1.1. 2012 do 31.12.2016.

Zároveň sa upravujú povinnosti príslušného orgánu Slovenskej republiky zasielať štatistické údaje a spätnú väzbu do zriadenia centrálneho registra členských štátov pre administratívnu spoluprácu v oblasti daní.

 

Osobitná časť

 

Čl. I

K bodu 1, § 2 písm. h)

Navrhuje sa zmena v definícii automatickej výmeny informácií z dôvodu zosúladenia znenia smernice a zákona. Pojem automatická výmena informácií je v smernici v článku 3 bode 9 písm. a) definovaný ako systematické oznamovanie vopred určených informácií inému členskému štátu alebo zmluvnému štátu, a to bez predchádzajúcej žiadosti a vo vopred stanovených pravidelných lehotách.

 

K bodu 2, § 2 písm. k) až m)

V písmene k) sa zavádza definícia záväzného stanoviska. Vychádzajúc z definície a podmienok uvedených v smernici v článku 3 v bode 14 záväzným stanoviskom na účely tohto zákona je záväzné stanovisko vydané podľa § 53a až 53c daňového poriadku. Je vydávané Finančným riaditeľstvom SR, je určené a vydané konkrétnemu subjektu, týka sa výkladu alebo uplatňovania daňových predpisov a je vydávané pred uskutočnením transakcií. Vychádzajúc z definície a podmienok uvedených v smernici v článku 3 v bode 15 záväzným stanoviskom na účely tohto zákona je aj rozhodnutie o odsúhlasení konkrétnej metódy určenia základu dane stálej prevádzkarne vydané podľa § 17 ods. 7 zákona o dani z príjmov a rozhodnutie o odsúhlasení metódy ocenenia vydané podľa § 18 ods. 4 zákona o dani z príjmov. Sú vydávané Finančným riaditeľstvom SR, sú určené konkrétnemu subjektu a vydávajú sa spravidla pred uskutočnením cezhraničných transakcií. Predmetom automatickej výmeny sú len cezhraničné záväzné stanoviská, teda stanoviská, ktoré súvisia s cezhraničnou transakciou.

 

V písmene l) sa zavádza definícia subjektu, ktorým je právnická osoba, právne usporiadanie majetku alebo právne usporiadanie osôb, ktoré nemá právnu subjektivitu alebo iné právne usporiadanie vlastniace alebo spravujúce majetok. Definícia je potrebná z dôvodu, že článok 8a ods. 4 smernice upravuje, že automatická výmena informácií o cezhraničných záväzných stanoviskách sa neuplatňuje v prípadoch, ak sa cezhraničné záväzné stanovisko týka výhradne daňových záležitostí fyzických osôb. Navrhovaným ustanovením sa zabezpečuje zadefinovanie iných ako fyzických osôb (právnických osôb a iných právnych usporiadaní, napr. trustov).

 

V písmene m) sa upravuje definícia cezhraničnej transakcie, ktorá je kľúčová pre posúdenie, či záväzné stanovisko bude predmetom automatickej výmeny. O cezhraničnú transakciu pôjde, ak aspoň jedna zo strán transakcie nie je rezidentom na daňové účely v Slovenskej republike, niektorá zo strán transakcie je rezidentom na daňové účely súčasne vo viacerých štátoch, niektorá zo strán transakcie podniká prostredníctvom stálej prevádzkarne alebo je táto transakcia súčasťou podnikania tejto stálej prevádzkarne, úkon, ktorý vykoná podnikateľský subjekt v inom štáte a má za následok napr. vytvorenie službovej stálej prevádzkarne, transakcia, ktorá má cezhraničný vplyv, uskutočnenie investícií, poskytnutie tovaru, služieb, financií, použitie hmotného majetku alebo nehmotného majetku, pričom sa nemusí priamo vzťahovať na subjekt, ktorému je určené záväzné stanovisko,

V prípade rozhodnutí podľa písmena k) bod 2 a 3 o cezhraničnú transakciu pôjde, ak transakcia zahŕňa závislé osoby, ktoré nie sú rezidentmi na daňové účely jedného štátu, alebo transakcia má cezhraničný vplyv.

 

K bodu 3, § 7 ods. 1

Zmena sa navrhuje z dôvodu zosúladenia definície subjektu v § 2 písm. l) a úprav v § 7 ods. 1 novelizovaného zákona.

 

K bodu 4, § 7 ods. 4

Navrhuje sa vypustiť doterajší odsek 4 vzhľadom na zmenu smernice, ktorá upravila poskytovanie štatistických údajov pre všetky druhy automatických výmen v článku 8b smernice. Nová úprava je obsiahnutá v navrhovanom § 24a ods. 2.

 

K bodu 5, nový § 8

Nadväzne na implementáciu smernice Rady 2015/2060 z 10. novembra 2015, ktorou sa zrušuje smernica 2003/48/ES o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov, sa doterajší § 8 upravujúci poskytnutie informácie o úrokovom príjme nahrádza novým § 8, ktorý upravuje automatickú výmenu cezhraničných záväzných stanovísk.

 

§ 8 odsek 1

Zavádza sa povinnosť pre príslušný orgán Slovenskej republiky zasielať všetkým ostatným členským štátom informácie o cezhraničných záväzných stanoviskách. Lehota na zasielanie informácií je ustanovená do troch mesiacov po skončení kalendárneho polroka, v ktorom boli cezhraničné záväzné stanoviská vydané, obnovené alebo zmenené, a to dvakrát ročne do 30.9. a 31.3. Prvá výmena informácií o cezhraničných záväzných stanoviskách sa uskutoční do 30.9.2017.

 

§ 8 odsek 2

Upravuje sa obsah údajov, ktoré budú predmetom automatickej výmeny záväzných stanovísk a ktoré budú zahrnuté do štandardného formulára vydaného Európskou komisiou. Oznamovanými informáciami budú identifikačné údaje subjektu a prípadne dotknutej skupiny podnikov, všeobecné zhrnutie obsahu záväzného stanoviska, dátum vydania záväzného stanoviska, počiatočný a konečný dátum účinnosti záväzného stanoviska – ak je ustanovený, druh záväzného stanoviska, suma transakcie, ak je uvedená. Pri všeobecnom zhrnutí obsahu záväzného stanoviska je potrebné zabezpečiť, aby nedošlo k porušeniu obchodného tajomstva, k porušeniu práv duševného alebo iného duševného vlastníctva (napr. patenty, dizajn, úžitkové vzory) alebo k porušeniu profesijného tajomstva (napr. údajov poskytnutých daňovým poradcom pri prezentácii prípadu napr. k vydaniu rozhodnutia o odsúhlasení metódy ocenenia).

V prípade rozhodnutí podľa § 2 písm. k) bod 2 a 3 sa oznámi opis súboru podstatných podmienok použitia konkrétnej metódy, identifikácia konkrétnej metódy, identifikácia dotknutých členských štátov a identifikácia subjektov v ostatných členských štátoch, ktoré by mohli byť ovplyvnené záväzným stanoviskom a oznámenie, či informácie pochádzajú zo samotného záväzného stanoviska alebo zo žiadosti, ak rozhodnutia podľa § 2 písm. k) bod 2 a 3 boli vydané na základe zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia uzatvorených s nečlenskými štátmi.

 

 

 

 

§ 8 odsek 3

Ustanovenie upravuje, že Európskej komisii sa neposkytnú informácie o identifikačných údajoch subjektu, všeobecné zhrnutie obsahu záväzného stanoviska, opis súbor podstatných podmienok použitia konkrétnej metódy a identifikácia subjektov v ostatných členských štátoch.

 

§ 8 odsek 4

V prípade rozhodnutí podľa § 2 písm. k) bod 2 a 3, ktoré sú dohodnuté na základe medzinárodnej zmluvy (zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia) s nečlenským štátom EÚ, ktorá neumožňuje sprístupnenie informácií tretím stranám, príslušný orgán poskytne v rámci automatickej výmeny informácie, ktoré budú obsiahnuté v žiadosti subjektu o vydanie rozhodnutia. Európskej komisii sa v tomto prípade poskytnú informácie v obmedzenom rozsahu.

 

§ 8 odsek 5

Upravuje sa povinnosť spätnej väzby príslušného orgánu Slovenskej republiky, ak príslušný orgán iného členského štátu označí Slovenskú republiku ako dotknutý členský štát. Elektronicky potvrdí prijatie informácií príslušnému orgánu členského štátu, ktorý informácie poskytol, a to najneskôr do siedmich dní odo dňa ich prijatia.

 

§ 8 odsek 6

S cieľom podporiť výmenu informácií o cezhraničných záväzných stanoviskách sa upravuje  povinnosť príslušného orgánu Slovenskej republiky poskytnúť príslušnému orgánu členského štátu dodatočné informácie k záväznému stanovisku, vrátane celého textu záväzného stanoviska. Zároveň sa umožňuje príslušnému orgánu Slovenskej republiky požiadať iný členský štát o dodatočné informácie, vrátane celého textu záväzného stanoviska.

 

K bodom 6, 8 a 10

Nadväzne na zavedenú definíciu subjektu v § 2 písm. l) a úpravy v § 7 ods. 1 novelizovaného zákona sa navrhuje v celom texte používať formuláciu „fyzická osoba alebo subjekt“. V súvislosti s touto zmenou sa upravujú príslušné ustanovenia obsahujúce pôvodné znenie.

 

K bodu 7, § 9 odsek 5

Upravuje sa spontánna výmena v prípade, ak zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia uzatvorená s nečlenským štátom EÚ, na základe ktorej sa vydalo rozhodnutie podľa § 2 písm. k) bod 2 a 3, umožňuje jeho sprístupnenie tretím stranám a príslušný orgán nečlenského štátu EÚ poskytne súhlas so sprístupnením informácií.

 

K bodu 9, § 17 odsek 3

Dopĺňa sa § 17 odsek 3, v ktorom je upravená povinnosť príslušného orgánu Slovenskej republiky poskytovať, požadovať a prijímať informácie, žiadosti a oznámenia vo forme štandardného formulára prijatého Európskou komisiou. Tento postup sa uplatní ako pre prípady automatickej výmeny informácií o záväzných stanoviskách, tak aj pre prípady ročného zhodnotenia efektívnosti automatickej výmeny informácií.

 

 

 

 

K bodu 11, § 17 odsek 5

Vzhľadom na skutočnosť, že Európska komisia má povinnosť vytvoriť centrálny register členských štátov na administratívnu spoluprácu v oblasti daní a cez tento register by mala automatická výmena informácií prebiehať od 1.1.2018, navrhuje sa doplniť zasielanie a prijímanie informácií od príslušných orgánov členských štátov prednostne elektronickými prostriedkami prostredníctvom komunikačnej siete EÚ CCN a centrálneho registra.

 

K bodu 12, § 20 odsek 3

Upravuje sa povinnosť príslušného orgánu Slovenskej republiky oznámiť Európskej komisii ročné hodnotenie efektívnosti automatických výmen informácií a dosiahnuté výsledky. Európska komisia za tým účelom vydá štandardný formulár, na ktorom sa bude zhodnotenie predkladať.

 

K bodu 13, nový § 24a

Dopĺňajú sa prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1.1.2017. Tieto ustanovenia obsahujú úpravu týkajúcu sa jednorazovej automatickej výmeny informácií o vydaných, zmenených a obnovených cezhraničných záväzných stanoviskách za obdobie od 1.1.2012 do 31.12.2016. Lehota tejto jednorazovej automatickej výmeny je stanovená do 31.12.2017. Cieľom jednorazovej automatickej výmeny informácií o cezhraničných záväzných stanoviskách je zvýšenie daňovej transparentnosti a poskytnutie prehľadu o vydaných cezhraničných záväzných stanoviskách od roku 2012.

Zároveň sa upravujú povinnosti príslušného orgánu Slovenskej republiky zasielať štatistické údaje a spätnú väzbu do zriadenia centrálneho registra členských štátov pre administratívnu spoluprácu v oblasti daní.

 

Čl. II

K bodu 1

Navrhovanou úpravou sa spresňuje definícia osoby podliehajúcej oznamovaniu, tak aby zahrňovala aj fyzické osoby podľa § 9 vyhlášky č. 446/2015 Z. z.

 

K bodu 2

Navrhovanou úpravou sa precizuje účel využitia údajov získaných finančnou inštitúciou pri preverovaní finančných účtov.

K bodu 3

Transponujú sa ustanovenia Smernice Rady 2011/16/EÚ o administratívnej spolupráci v oblasti daní o oznámeniach príslušného orgánu Slovenskej republiky Európskej komisii, ktoré sa týkajú hodnotenia efektívnosti  a dosiahnutých výsledkov automatickej výmeny informácií o finančných účtoch medzi členskými štátmi.

 

K bodu 4

Podľa pôvodného odseku 7 mal zákon prednosť pred automatickou výmenou informácií podľa § 49a ods. 7 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č.331/2011 Z. z.  Ustanovenie § 49a ods. 7 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov sa ruší s účinnosťou od 1.1.2017 z dôvodu zrušenia smernice Rady 2003/48/ES o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplat z úrokov smernicou Rady 2015/2060.

V novom znení odseku 7 v súlade so smernicou Rady 2014/107/EÚ sa ustanovuje možnosť využiť poskytovateľov služieb, ktorí v mene a na účet oznamujúcej finančnej inštitúcie, môžu plniť povinnosti ustanovené zákonom a vyhláškou č. 446/2015 Z. z.

 

K bodu 5

V rámci prechodných ustanovení sa upravuje povinnosť pre príslušný orgán SR poskytnúť Európskej komisii štatistické údaje o automatickej výmene informácií o finančných účtoch medzi členskými štátmi a informácie o administratívnych a iných relevantných nákladoch, ako aj prínosoch z uskutočnenej automatickej výmeny. Táto povinnosť bola uložená v rámci smernice dočasne do 31.12.2017 vzhľadom na povinnosť Európskej komisie predložiť na základe získaných štatistických údajov správu o účinnosti smernice do 1.1.2019.

 

Čl. III

Tento článok obsahuje ustanovenia ohľadne nadobudnutia účinnosti tohto zákona.

 

Schválené uznesením vlády Slovenskej republiky dňa 17. augusta 2016.

 

 

 

 

Robert Fico, v. r.

 

predseda vlády Slovenskej republiky

 

 

 

 

Peter Kažimír, v. r.

 

minister financií Slovenskej republiky

 

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 304
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Našli ste chybu

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Bezdôvodne oneskorené podanie odporovacej žaloby, dobré mravy

Ak právny poriadok poskytoval sťažovateľke priestor na odvrátenie neželaného stavu (§42a Občianskeho zákonníka) a sťažovateľka z ...

Neodkladné opatrenie – obava z ohrozenia exekúcie na potenciálnu náhradu trov konania

Preukázanie bonity žalobcu môže byť spôsobilé poskytnúť bližší pohľad na očakávania sporových strán, týkajúcich sa vedenia sporu. ...

Tarifná hodnota v konaní o určenie neplatnosti dobrovoľnej dražby

Na určenie trov právneho zastúpenia v konaní o určenie neplatnosti dobrovoľnej dražby, možno podľa ústavného súdu ústavne udržateľným ...

Zmena účastníka v exekučnom konaní (§ 37 ods. 3 EP)

Výklad ustanovenia § 37 ods. 3 Exekučného poriadku, že navrhovať zmenu v osobe účastníka konania môže len pôvodný účastník konania ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Rezort spravodlivosti by mal sťahovanie stihnúť do dvoch týždňovhttps://www.teraz.sk/slovensko/rezort-spravodlivosti-by-mal-stahovanie/449123-clanok.html

MS SR sa začalo sťahovať minulý týždeň.

Za vynášanie nepoužitých hlasovacích lístkov hrozí pokuta 33 eurhttps://www.teraz.sk/slovensko/za-vynasanie-nepouzitych-hlasovacic/449045-clanok.html

Hlasovanie je tajné, volič je za plentou. Buď lístok vloží do obálky bez úprav, alebo ...

O očiste justíciehttps://dennikn.sk/1775538/o-ociste-justicie/?ref=mpm

Bez hlbokej sebareflexie mlčiacej väčšiny nikto neverí, že akákoľvek snaha o nápravu a ...

Richard Macko: Ako opraviť chybu vo výroku rozhodnutia spôsobenú stranou v jej procesnom podaníhttp://www.lexforum.sk/705

Článok je reakciou na pomerne prekvapivé zistenie, aká malá pozornosť bola doposiaľ venovaná ...

Občania môžu pre vážne dôvody požiadať o prenosnú volebnú schránkuhttps://www.teraz.sk/slovensko/obcania-mozu-pre-vazne-dovody-poz/448932-clanok.html

O prenosnú schránku môže volič požiadať obec sám či prostredníctvom inej osoby do piatka, ...

Gábor Gál: Rezort spravodlivosti je v najväčšom marazmehttps://www.teraz.sk/slovensko/vlada-g-gal-rezort-spravodlivosti-j/448911-clanok.html

Rezort spravodlivosti je v najväčšom marazme, v akom kedy vôbec bol, ale z ér minulosti ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 12/2019

Justičná revue 12/2019

Časopis pre právnu prax.

Zo súdnej praxe 6/2019

Zo súdnej praxe 6/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 11/2019

Justičná revue 11/2019

Časopis pre právnu prax.

Právny obzor 6/2019

Právny obzor 6/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: