TlačPoštaZväčšiZmenši

171/2016 Z. z.

15.8. 2016, 18:45 |  najpravo.sk

DÔVODOVÁ SPRÁVA

 

A.           Všeobecná časť

 

Na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky sa predkladá návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“).

 

Návrh zákona bol vypracovaný z dôvodu potreby zabezpečenia odborného, administratívneho a personálneho výkonu kompetencií, za ktorých koordináciu a  riadenie zodpovedá podpredseda vlády Slovenskej republiky pre investície. Návrh zákona predstavuje reálny nástroj na plnenie Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky, v súlade s ktorým majú byť posilnené princípy transparentnosti, efektívnosti, účelovosti a výsledkovej orientácie pri využívaní fondov EÚ. Tento cieľ má byť dosiahnutý prostredníctvom účinných opatrení na posilnenie riadiacich, koordinačných a kontrolných kompetencií podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície.

 

S ohľadom na dôležitosť vykonávaných funkcií, ktoré majú byť napĺňané pod gesciou podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície, ako aj v nadväznosti na znenie Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky, ktoré počíta s novovytvoreným úradom, sa navrhuje zriadenie nového ústredného orgánu štátnej správy. Výkon navrhovaných kompetencií vyžaduje, aby tieto boli centralizované na úrovni jediného subjektu s právnou subjektivitou, nakoľko doterajšia fragmentácia medzi viaceré subjekty neumožňuje dostatočne silnú koordinačnú úlohu a včasné dosahovanie stanovených cieľov. Navrhované kompetencie nového ústredného orgánu štátnej správy zabezpečia vhodnejšie prostredie na dosahovanie stanovených cieľov, pod koordinačnou úlohou podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu. Navrhovaná zmena predstavuje centralizáciu výkonu kompetencií v oblasti informatizácie spoločnosti, ktorá bola doteraz rozdelená medzi viaceré ústredné orgány štátnej správy za účelom efektívneho výkonu týchto kompetencií na národnej úrovni.

 

Vzhľadom na novelizáciu zákona č. 575/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov (v čl. I) je potrebné pristúpiť aj k novelizácii zákona č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Centrálny koordinačný orgán okrem iného plní úlohu a implementuje nariadenie (ES) č. 1082/2006 o EZÚS v platnom znení. Z toho dôvodu je potrebné vzhľadom na zmenu kompetenčného zákona  túto zmenu preniesť aj do národného implementačného opatrenia, ktorým je zákon č. 90/2008 Z. z.   

 

Návrh zákona zároveň novelizuje zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Cieľom navrhovanej zmeny je premietnuť zmeny prijaté návrhom zákona aj do tohto zákona, v dôsledku čoho dochádza k výraznému posilneniu úloh Centrálneho koordinačného orgánu, ktorého úlohy bude plniť novo zriaďovaný ústredný orgán štátnej správy v oblasti riadenia, koordinácie a dohľadu nad využívaním fondov Európskej únie. Navrhované zmeny smerujú k naplneniu Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky, kde si vláda Slovenskej republika stanovila aj prostredníctvom navrhovaných opatrení zlepšiť implementáciu európskych štrukturálnych a investičných fondov a dosahovanie ich výsledkovej orientácie. Zmeny sú predpokladom na naplnenie cieľa riadneho a včasného čerpania finančných prostriedkov z fondov Európskej únie. Podrobnosti o spôsobe výkonu kompetencií Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu obsiahnuté v § 6 ods. 2 písm. i) až k) upraví Systém riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov, ktorý schváli vláda Slovenskej republiky. Výkon kompetencií opísaných v § 6 ods. 2 písm. i) až k) nemá vplyv na výkon pôsobnosti a kompetencií riadiacich orgánov v zmysle nariadenia  Európskeho parlamentu a Rady č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013.

 

Ďalšími dôvodmi vypracovania návrhu zákona je potreba zavŕšiť proces presunu agendy ľudských práv z Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky na Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, a to presunom agendy poskytovania dotácií v oblasti ochrany ľudských práv na Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

Zároveň sa navrhujú niektoré úpravy precizujúce právnu úpravu úloh Úradu vlády Slovenskej republiky vo vzťahu k predsedovi vlády Slovenskej republiky, ako aj z hľadiska kontroly plnenia úloh vyplývajúcich z programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky a koordinácie prípravy zásadných opatrení na zabezpečenie hospodárskej a sociálnej politiky Slovenskej republiky. Tieto úlohy plní Úrad vlády Slovenskej republiky už v súčasnosti, keďže implicitne vyplývajú z platnej právnej úpravy.

                Tieto časti navrhovanej právnej úpravy sú súčasťou návrhu zákona z dôvodu legislatívnej hospodárnosti.

 

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a zákonmi a súčasne je v súlade s právom Európskej únie.

 

Návrh zákona bude mať neutrálny vplyv na rozpočet verejnej správy, nebude mať vplyv na podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, ani vplyvy na životné prostredie a bude mať pozitívny vplyv na informatizáciu spoločnosti.

 

B.            Osobitná časť

 

K čl. I

(zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov)

 

K bodu 1

 

Navrhuje sa precizovať znenie § 1b, keďže Úrad vlády Slovenskej republiky  plnením úloh spojených s odborným, organizačným a technickým zabezpečovaním činnosti vlády plní tieto úlohy aj pre predsedu vlády Slovenskej republiky, ktorý riadi činnosť vlády Slovenskej republiky.

 

K bodu 2

 

Vzhľadom na skutočnosť, že v rámci príprav Slovenskej republiky na jej predsedníctvo v Rade EÚ došlo k ukončeniu politického cyklu, navrhuje sa aby niektorí bývalí štátni tajomníci ministerstiev, ktorí pôsobili  v predchádzajúcom volebnom období, mohli využiť svoju odbornosť získanú pri príprave predmetného predsedníctva aj v bezprostredne nadväzujúcom volebnom období. Z uvedeného dôvodu sa navrhuje aby tento výnimočný mandát bol len dočasný a súvisel len s úlohami vyplývajúcimi z prípravy na výkon a z výkonu predsedníctva Slovenskej republiky v Rade EÚ.

 

K bodu 3

 

S ohľadom na cieľ koncentrácie výkonu funkcií v oblasti informatizácie spoločnosti pod novo navrhovaný ústredný orgán štátnej správy sa navrhuje presun kompetencií v oblasti informatizácie spoločnosti a vypustenie z kompetencií Ministerstva financií Slovenskej republiky. 

 

K bodu 4

 

Keďže agenda ľudských práv prešla na Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky je potrebné zavŕšiť proces presunu tejto agendy presunom kompetencie poskytovania dotácií v oblasti ochrany ľudských práv na Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

 

K bodu 5

 

Do sústavy ostatných ústredných orgánov štátnej správy sa navrhuje doplniť nový Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu.   

 

K bodu 6

 

Navrhuje sa upraviť personálne riadenie novo navrhovaného ústredného orgánu štátnej správy, pričom vedúceho Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky na návrh podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu.

 

 

 

K bodu 7

 

Navrhuje sa precizovať § 24 ods. 2, už v súčasnosti Úrad vlády Slovenskej republiky popri kontrole plnení úloh vyplývajúcich z uznesení vlády kontroluje aj plnenie úloh vyplývajúcich z Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky.

Na základe odporúčania OECD sa navrhuje, tak ako to už bolo v minulosti, doplniť pôsobnosť Úradu vlády Slovenskej republiky aj o koordináciu prípravy zásadných opatrení na zabezpečenie hospodárskej a sociálnej politiky Slovenskej republiky. Podľa návrhov OECD je potrebné vo viacerých smeroch zvýšiť koordinačné funkcie Úradu vlády Slovenskej republiky.

 

K bodu 8

 

S ohľadom na cieľ koncentrácie výkonu funkcií v oblasti informatizácie spoločnosti a koordinácie využívania prostriedkov z fondov Európskej únie pod novo navrhovaný ústredný orgán štátnej správy sa navrhuje presun kompetencií v týchto oblastiach z kompetencií Úradu vlády Slovenskej republiky.

 

K bodu 9

 

Navrhuje sa vecné vymedzenie pôsobnosti nového ústredného orgánu štátnej správy.

 

K bodu 10

 

Navrhuje sa upraviť právne, personálne a majetkové vzťahy v súvislosti s presunom kompetencií na nový ústredný orgán štátnej správy.

Zároveň sa v nadväznosti na zmeny navrhované v novelizačnom bode 4 navrhuje upraviť prechod pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v oblasti poskytovania dotácií v oblasti ľudských práv podľa doterajších všeobecne záväzných právnych predpisov na Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

 

K čl. II

(zákon č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov)

 

K bodu 1

 

Centrálny koordinačný orgán okrem iného plní úlohu a implementuje nariadenie (ES) č. 1082/2006 o EZÚS v platnom znení. Z toho dôvodu je potrebné vzhľadom na zmenu zákona č. 575/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov túto zmenu preniesť aj do národného implementačného opatrenia, ktorým je zákon č. 90/2008 Z. z.

 

K bodu 2

 

Navrhuje sa prechodné ustanovenie súvisiace s prechodom kompetencie z Úradu vlády Slovenskej republiky na Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu.

 

 

K čl. III

(zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych                               a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

 

K bodu 1

 

Navrhuje sa v nadväznosti na zmeny v kompetenčnom zákone jasné určenie ústredného orgánu štátnej správy, ktorý bude plniť úlohy centrálneho koordinačného orgánu.

 

K bodu 2

 

Navrhuje sa vypustiť kompetenciu centrálneho koordinačného orgánu v oblasti publicity na národnej úrovni. Túto kompetenciu naďalej nebude vykonávať centrálny koordinačný orgán. V prípade povinností publicity na centrálnej úrovni je túto kompetenciu možné zaradiť pod výkon ďalších úloh v oblasti poskytovania príspevku vykonávaných vládou Slovenskej republiky v súlade s § 4 písm. c) zákona o príspevku z EŠIF. Reálny výkon činností v tejto oblasti bude potom v súlade so zákonom č. 575/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov vykonávať Úrad vlády Slovenskej republiky.

 

K bodu 3

 

Navrhuje sa posilniť koordinačnú, riadiacu a dozornú funkciu centrálneho koordinačného orgánu vo vzťahu k poskytovaniu príspevkov z európskych štrukturálnych a investičných fondoch, a to v troch smeroch:

1.            Podmienenie schválenia výziev a vyzvaní pred ich vyhlásením, resp. oznámením, súhlasným stanoviskom centrálneho koordinačného orgánu.

2.            Schválenie plánov na úrovni operačného programu, ktoré obsahujú aj záväzné ukazovatele pre jednotlivé riadiace orgány z hľadiska implementácie nimi riadených operačných programov. Novovytvorený úrad stanoví po konzultácii s riadiacimi orgánmi operačných programov záväzné ukazovatele dosahovania cieľov operačných programov a bude sledovať ich plnenie.

3.            Možnosť aktívne zasiahnuť do riadenia operačného programu v podobe krízového riadenia je v prípade nepredloženia alebo neplnenia plánu aspoň na 80%. Krízové riadenie obsahuje časový harmonogram a finančný harmonogram poskytovania finančných prostriedkov určených pre operačný program a plán napĺňania cieľov operačného programu, vrátane neplnenia záväzných ukazovateľov, na úrovni operačného programu. Štatutárny orgán riadiaceho orgánu preto musí aktívne spolupracovať s osobami vykonávajúcimi krízový manažment a je povinný akceptovať výsledky krízového riadenia. Konečná zodpovednosť riadiaceho orgánu za realizáciu operačného programu vo vzťahu k Európskej únii ostáva v zmysle legislatívy Európskej únie návrhom zákona nedotknutá, na národnej úrovni sa však z pohľadu členského štátu EÚ ako celku navrhuje prijať posilnené kompetencie s ohľadom na včasné zavedenie účinných mechanizmov na predchádzanie vzniku problémov s čerpaním finančných prostriedkov.

V súlade s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky, vláda považuje úspešné a transparentné čerpanie fondov Európskej únie za rozhodujúce vo vzťahu k poľnohospodárstvu a rozvoju vidieka. Z uvedeného dôvodu sa rozšírené kompetencie centrálneho koordinačného orgánu vzťahujú aj na Program rozvoja vidieka. Prostredníctvom posilneného rozsahu kompetencií sa tak zabezpečí dosiahnutie cieľov stanovených v Programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky.

 

K bodu 4

 

Navrhuje sa doplniť nový odsek splnomocňujúci vládu Slovenskej republiky upraviť systém uplatňovania právomocí podľa § 6 ods. 2 písm. i) až k) (čl. III bod 3).

 

K bodu 5

 

S ohľadom na zmeny popísané v bode 4 sa navrhuje doplnenie recipročnej povinnosti riadiaceho orgánu vo vzťahu záväznému plánu a výkonu krízového riadenia.

 

K čl. IV

(účinnosť)

 

Navrhuje sa, aby návrh zákona nadobudol účinnosť 1. júna 2016 z dôvodu potreby vykonať navrhované zmeny čo najskôr. Z dôvodu zabezpečenia plynulosti realizácie dotačného mechanizmu v roku 2016 sa navrhuje, aby k prechodu agendy ľudských práv, t.j. dotačnej schémy došlo až od 1. decembra 2016. Zámerom je zároveň umožniť Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky zverejniť výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2017 ešte v decembri.

 

V Bratislave, 25. apríla 2016

 

 

 

 

 

 

 

Robert Fico, v.r.

predseda vlády Slovenskej republiky

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 291
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Rozpor dojednania príliš nízkej kúpnej ceny (laesio enormis) s dobrými mravmi

Neprieči sa zákonu, pokiaľ účastníci kúpnej zmluvy v prípade, na ktorý sa nevzťahuje cenová regulácia, dojednajú kúpnu cenu vo výške, ...

Rozpor dojednania príliš nízkej kúpnej ceny (laesio enormis) s dobrými mravmi

Neprieči sa zákonu, pokiaľ účastníci kúpnej zmluvy v prípade, na ktorý sa nevzťahuje cenová regulácia, dojednajú kúpnu cenu vo výške, ...

Včasnosť podania odvolania prostredníctvom portálu eŽaloby

Pokiaľ Civilný sporový poriadok pripúšťa možnosť podať odvolanie elektronickými prostriedkami (§ 125 ods. 1 CSP), teda do elektronickej ...

Včasnosť podania odvolania prostredníctvom portálu eŽaloby

Pokiaľ Civilný sporový poriadok pripúšťa možnosť podať odvolanie elektronickými prostriedkami (§ 125 ods. 1 CSP), teda do elektronickej ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Rezort spravodlivosti: Zápis konečného užívateľa výhod je povinnýhttp://www.teraz.sk/slovensko/rezort-spravodlivosti-zapis-konecneh/407548-clanok.html

Subjekty si musia zapísať do neverejnej časti OR SR osobné údaje ako meno, priezvisko, rodné ...

Poslanci od volieb schválili 358 zákonov, 22 v skrátenom konaníhttp://www.teraz.sk/slovensko/poslanci-od-volieb-schvalili-358-zakon/407467-clanok.html

Exprezident SR Andrej Kiska od posledných parlamentných volieb vetoval poslancom 29 zákonov, 28 z ...

Do voľby kandidátov na sudcov ÚS sa zatiaľ neprihlásil žiaden uchádzahttp://www.teraz.sk/slovensko/do-volby-kandidatov-na-sudcov-us-sa-z/407339-clanok.html

Zákonodarcom sa v doterajších voľbách nepodarilo zvoliť plný počet chýbajúcich ...

Gál: S každým projektom sme sa natrápili, asi najviac so zastavením exekúciíhttps://www.topky.sk/cl/100535/1809327/Gal--S-kazdym-projektom-sme-sa-natrapili--asi-najviac-so-zastavenim-exekucii

Šéf rezortu spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) je najviac spokojný s legislatívou, ktorá ...

Zákon o štátnom občianstve pripravil doteraz o slovenský pas 2933 ľudíhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/519100-zakon-o-statnom-obcianstve-pripravil-doteraz-o-slovensky-pas-2933-ludi/

Zákon o štátnom občianstve pripravil doteraz (od 17. júla 2010 do 9. júla 2019) o slovenský ...

L. Praženková víta, že prezidentka vetovala novelu zákona o sudcochhttp://www.teraz.sk/slovensko/l-prazenkova-vita-ze-prezidentka-v/406962-clanok.html

Prezidentkou vetovaná novela má okrem iného zbaviť sudcov funkcie v prípade ich kandidovania vo ...

Nové časopisy

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Justičná revue 5/2019

Justičná revue 5/2019

Časopis pre právnu prax.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 1/2019

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 1/2019

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Bulletin slovenskej advokácie 6/2019

Bulletin slovenskej advokácie 6/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Zo súdnej praxe 3/2019

Zo súdnej praxe 3/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Právny obzor 3/2019

Právny obzor 3/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: