Piatok, 12. apríl 2024 | meniny má Estera , zajtra Aleš
Predplatné
Piatok, 12. apríl 2024 | meniny má Estera , zajtra Aleš
TlačPoštaZväčšiZmenši

38/2014 Z. z.

najpravo.sk • 4.5. 2014, 09:49

Dôvodová správa

Všeobecná časť

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona"), sa predkladá do legislatívneho procesu na základe Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2013, úloha č. 2 z plánu na mesiac október 2013.

Múzeá a galérie majú osobitné poslanie v procese rozvoja spoločnosti. Uchovávajú a sprostredkúvajú základné spoločenské poznanie. Slúžia ako zbierkotvorné inštitúcie v procese výchovy a vzdelávania, spravovania najvýznamnejších kultúrnych a spoločenských hodnôt, manažovania lokalít kultúrneho dedičstva a najatraktívnejších lokalít kultúrneho turizmu. Sprístupňujú poznatky, ktoré spravujú pre ďalší výskum a použitie. Sú motorom rozvoja kreatívneho priemyslu a rozvoja poznatkovo orientovaných produktov.

Predkladateľ pri príprave novely zákona vychádzal z podnetov a praktických skúseností pri aplikácii zákona o múzeách a o galériách najmä národných múzejných a galerijných inštitúcií (Slovenského národného múzea a Slovenskej národnej galérie) a stavovských organizácií z oblasti múzeí a galérií (Zväzu múzeí na Slovensku, Rady galérií Slovenska a Slovenského výboru Slovenskej komisie ICOM).

Novelou zákona sa spresňujú pojmy (napr. galéria, vedomostný systém múzeí a galérií), zavádza sa nový pojem – múzejné a galerijné zariadenie, spresňujú sa práva a povinnosti zriaďovateľa alebo zakladateľa, ustanovenia Registra múzeí a galérií Slovenskej republiky, sústavy múzeí a galérií, výkonu základných odborných činností, znižuje sa administratívna záťaž a rozsah povinností v evidencii predmetov kultúrnej hodnoty, ktoré nie sú uchovávané v múzeu alebo v galérií a tiež administratívna záťaž v prípade dočasných vývozov zbierkových predmetov. Vzhľadom na rozsah drobných úprav a potreby zosúladenia znenia príloh predkladateľ pristúpil k úprave Prílohy č. 1 a Príloh č. 3 – 6 ako celku. Predmetom návrhu zákona nebolo meniť kategorizáciu múzeí a galérií.

Návrh zákona zároveň novelizuje:

- zákon č. 61/2000 Z. z. o osvetovej činnosti v znení zákona č. 416/2001 Z. z. z dôvodu, že Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove splynie s Národným osvetovým centrom v Bratislave,

- zákon č. 207/2009 Z. z. o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty a o doplnení zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov z dôvodu určenia Ministerstva kultúry SR príslušným orgánom na vystavenie povolenia podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 1081/2012 zo dňa 9. novembra 2012 k nariadeniu Rady (ES) č. 116/2009 o vývoze tovaru kultúrneho charakteru (Ú. v. EÚ L 324, 22.11.2012),

- zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení zákona č. 208/2009 Z. z. z dôvodu spresnenia podmienok, za ktorých je múzeum povinné prijať do svojej správy archeologické nálezy, ak boli získané z archeologických výskumov vykonaných v regióne jeho pôsobenia.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, inými zákonmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi, s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.

Osobitná časť

K článku I:

K bodu 1

V § 2 ods. 6 sa spresňuje obsah pojmu „galéria". Úprava reflektuje na svojbytné postavenie galérií v prostredí zbierkotvorných inštitúcií v Slovenskej republike s ohľadom na špecifiká v oblasti výkonu základných odborných činností v galériách oproti múzeám.

K bodu 2

V § 2 ods. 7 vykonaná štylistická a obsahová úprava z dôvodu jednoznačnosti a zrozumiteľnosti.

K bodu 3

V § 4 ods. 1 sa zavádza nové písm. d), ktorým sa rozširujú oprávnenia zriaďovateľa alebo zakladateľa múzea alebo galérie po zrušení múzea alebo galérie, a to požiadať Slovenské národné múzeum alebo Slovenskú národnú galériu o zápis do evidencie múzejných zariadení alebo evidencie galerijných zariadení. Úprava vychádza so skúseností z aplikačnej praxe (záujem zrušených múzeí o transformáciu na múzejné zariadenie alebo galerijné zariadenie). Múzejné a galerijné zariadenia môžu vykonávať prezentačnú činnosť nadobúdaním a prezentovaním vlastných predmetov kultúrnej hodnoty, ale aj bez ich vlastníctva (napr. v tzv. pamätných izbách sú často prezentované predmety kultúrnej hodnoty vo vlastníctve fyzických osôb len na základe zmlúv o výpožičke alebo nájme).

K bodu 4

V § 4 ods. 2 písm. c) ide o precizovanie formulácie z dôvodu zrozumiteľnosti a spresnenia povinnosti pre zriaďovateľa alebo zakladateľa múzea alebo galérie požiadať Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky do 60 dní od nadobudnutia účinnosti zriaďovacej listiny, zakladateľskej listiny alebo štatútu múzea alebo galérie, o zápis do Registra múzeí a galérií Slovenskej republiky.

K bodu 5

V § 4 ods. 3 sa precizuje formulácia z dôvodu jednoznačnosti.

K bodu 6

V § 4 ods. 3 písm. c) sa spresňuje povinnosť pre zriaďovateľov múzea alebo galérie pri zabezpečení nadobudnutia zbierkových predmetov (pred zrušením múzea alebo galérie) iným múzeom alebo galériou, a to na múzeum alebo galériu vybranými podľa zamerania a špecializácie. Dôvodom je zabezpečenie zmysluplného nadobúdania zbierkových predmetov tak, aby korešpondovalo so zameraním a špecializáciou múzea alebo galérie, a zhodnocovalo tak zbierky a zbierkové fondy uchovávané v múzeách a galériách.

K bodu 7

V § 4 odsek 4 sa precizuje uvádzacia veta z dôvodu jednoznačnosti.

K bodu 8

V § 4 ods. 4 písm. a) sa spresňuje povinnosť pre zakladateľov múzea alebo galérie pri zabezpečení nadobudnutia zbierkových predmetov (pred zrušením múzea alebo galérie) iným múzeom alebo galériou, a to na múzeum alebo galériu vybranými podľa zamerania a špecializácie. Dôvodom je zabezpečenie zmysluplného nadobúdania zbierkových predmetov tak, aby korešpondovalo so zameraním a špecializáciou múzea alebo galérie a zhodnocovalo tak zbierky a zbierkové fondy uchovávané v múzeách a galériách.

K bodu 9

V § 5 ods. 8 sa dopĺňa veta „Na múzeum alebo galériu, ktoré boli vymazané z registra podľa prvej vety, sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona." z dôvodu jednoznačného vyjadrenia skutočnosti, že zápis múzea do Registra múzeí a galérií Slovenskej republiky má evidenčný charakter, to znamená, že tento zápis nemá právotvorné (na zápis viazané) účinky a pozícia múzea alebo galérie sa zápisom do registra nemení.

K bodu 10

V § 5 sa vypúšťa odsek 10 s ohľadom na zavedenie nového oprávnenia zriaďovateľa alebo zakladateľa múzea alebo galérie v § 4 ods. 1 písm. d).

K bodu 11

V § 5 ods. 10 sa precizuje formulácia.

K bodu 12

Podľa tohto ustanovenia Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky bude vydávať povolenie na trvalý vývoz zbierkového predmetu z územia Slovenskej republiky a povolenie podľa osobitného predpisu (Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1081/2012 zo dňa 9. novembra 2012 k nariadeniu Rady (ES) č. 116/2009 o vývoze tovaru kultúrneho charakteru. Nariadenie Rady (ES) č. 116/2009 zo dňa 18. decembra 2008 o vývoze tovaru kultúrneho charakteru kodifikované znenie) na vývoz zbierkového predmetu z colného územia Európskej únie.

K bodu 13

V § 7 ods. 2 písm. a) sa precizuje formulácia z dôvodu zrozumiteľnosti a logickosti označenia typu múzea z hľadiska jeho odborného zamerania a špecializácie. Typologizáciu múzeí z hľadiska územného upravuje iné ustanovenie (v §7 ods. 1). S komplexnou múzejnou dokumentáciou sú tie múzeá, ktoré robia múzejnú dokumentáciu vo viacerých vybraných oblastiach alebo odboroch (napr. od prírodných vied, cez spoločenské vedy – história, archeológia, etnografia, ...)

V § 7 ods. 2 písm. b) sa precizuje formulácia z dôvodu zrozumiteľnosti a logickosti označenia typu galérie z hľadiska jej odborného zamerania a špecializácie. Typologizáciu galérií z hľadiska územného upravuje iné ustanovenie (v §7 ods. 1). S komplexnou galerijnou dokumentáciou sú tie galérie, ktoré robia galerijnú dokumentáciu vo viacerých vybraných oblastiach alebo odboroch (napr. od starého umenia až po súčasné umenie, od maľby až po súčasné formy výtvarného umenia).

K bodu 14

V § 7 ods. 2 písm. c) sa precizuje formulácia z dôvodu zrozumiteľnosti a logickosti označenia typu múzea z hľadiska jeho odborného zamerania a špecializácie. Typologizáciu múzeí a galérií z hľadiska územného upravuje iné ustanovenie (v §7 ods. 1). § 7 ods. 1 vymedzuje územné pôsobenie od celoštátneho cez regionálne až po miestne a v odseku 2 zameranie a špecializácia múzea alebo galérie. Napr. územná pôsobnosť v prípade špecializovaných múzeí a galérií môže byť celoštátna alebo regionálna alebo miestna. Môže dochádzať k rôznej vzájomnej kombinácii územného pôsobenia s vymedzením odborného zamerania a špecializácie.

K bodu 15

V § 7 ods. 2 písm. d) sa precizuje formulácia z dôvodu úplnosti označenia typu špecializovanej galérie.

K bodu 16

V § 7 ods. 4 sa rozširuje vykonávanie koordinačných, metodických, vzdelávacích a informačných činností na špecializované galérie s celoštátnou pôsobnosťou. Úprava vychádza z praxe.

K bodu 17

V § 7 ods. 5 sa v písmene e) terminologicky spresňuje formulácia.

K bodu 18

V § 7 ods. 5 sa precizuje formulácia v písmene g).

K bodu 19

V § 7 ods. 5 sa upravuje formulácia v písmene i) vo vzťahu k úprave v § 16.

K bodu 20

V § 7 ods. 5 sa upravuje formulácia v písmene j) vo vzťahu k úprave v § 2 ods. 8 –vymedzenie pojmu „múzejné zariadenie alebo galerijné zariadenie".

K bodu 21

V § 7 ods. 6 sa precizuje formulácia v písmene g).

K bodu 22

V § 7 ods. 6 sa upravuje formulácia v písmene i) vo vzťahu k úprave v § 16.

K bodu 23

V § 7 ods. 6 sa dopĺňa písmeno j) vo vzťahu k úprave v § 2 ods. 8 – vymedzenie pojmu „múzejné zariadenie alebo galerijné zariadenie".

K bodu 24

§ 8 bol upravený z dôvodu spresnenia vzájomných väzieb jednotlivých základných odborných činností.

K bodu 25

V § 9 ods. 3 ide o precizovanie ustanovenia podľa aplikačnej praxe.

K bodu 26

V § 9 ods. 5 ide o precizovanie ustanovenia podľa aplikačnej praxe.

K bodu 27

V § 9 ods. 9 ide o podmienenie prijatia správy archeologických nálezov len s originálnym vyhotovením výskumnej dokumentácie. Odbornú evidenciu zbierkových predmetov z archeológie nie je možné vykonať bez dokumentácie z archeologického výskumu.

K bodu 28

V § 10 ods. 4 sa upravuje lehota vykonania katalogizácie zbierkových predmetov na 2 roky. Úprava vyplynula z aplikačnej praxe. Druhá a tretia veta sa vypúšťajú z dôvodu nadbytočnosti – podrobnosti týkajúce sa pomenovania formy a obsahu katalogizačných záznamov upravuje detailne vyhláška MK SR č. 523/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o základných odborných činnostiach v múzeu alebo galérii a o evidencii predmetov kultúrnej hodnoty.

K bodu 29

V § 11 ods. 2 v písm. a) sa spresňuje forma výkonu odbornej revízie.

K bodu 30

V § 11 ods. 2 v písm. a) prvom bode sa upravuje lehota výkonu komplexnej odbornej revízie zbierkového fondu vzhľadom na časovú a odbornú náročnosť celostnej revízie.

K bodu 31

V § 11 ods. 2 v písm. a) druhom bode sa upravuje lehota výkonu komplexnej odbornej revízie zbierkového fondu vzhľadom na časovú a odbornú náročnosť celostnej revízie.

K bodu 32

V § 11 ods. 2 v písm. a) treťom bode sa upravuje lehota výkonu komplexnej odbornej revízie zbierkového fondu vzhľadom na časovú a odbornú náročnosť celostnej revízie.

K bodu 33

V § 11 ods. 2 v písm. a) štvrtom bode sa upravuje lehota výkonu komplexnej odbornej revízie zbierkového fondu vzhľadom na časovú a odbornú náročnosť celostnej revízie.

K bodu 34

V § 11 ods. 2 v písm. a) piatom bode sa upravuje lehota výkonu komplexnej odbornej revízie zbierkového fondu vzhľadom na časovú a odbornú náročnosť celostnej revízie.

K bodu 35

V § 11 ods. 2 v písm. a) šiestom bode sa upravuje lehota výkonu komplexnej odbornej revízie zbierkového fondu vzhľadom na časovú a odbornú náročnosť celostnej revízie.

K bodu 36

V § 11 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorým sa spresňuje, a teda ruší duplicita vykonania mimoriadnej odbornej revízie a pravidelnej revízie.

K bodu 37

V § 13 ods. 4 došlo k precizovaniu formulácie a vypusteniu slov z dôvodu nadbytočnosti. Výsledkom reštaurovania nie je vždy uvedenie predmetu do stavu, čo najviac sa približujúcemu jeho pôvodnému stavu. Môže ísť aj o zachovanie kultúrnych vrstiev, ktoré nemusia byť "pôvodné" v rigoróznom zmysle, napr. kvalitné sekundárne polychrómie, dodatočné technické vylepšenie prístroja, dodatočná historická adjustáž fotografie atď.

K bodu 38

V § 14 sa odsek 1 dopĺňa novým písmenom e) z dôvodu spresnenia výpočtu cieľov vedecko-výskumnej činnosti. Úprava zohľadňuje špecifiká vedecko-výskumnej činnosti vykonávanej galériami.

K bodu 39

V § 16 odsek 1 sa vylučujú z možnosti zápisu do evidencie predmetov kultúrnej hodnoty všetky originály diel výtvarného umenia bez časového obmedzenia vrátane diel žijúcich autorov. Zníženie rozsahu typov predmetov kultúrnej hodnoty vychádza z aplikačnej praxe a je navrhnutý z dôvodu zníženia administratívnej záťaže správcov a vlastníkov predmetov kultúrnej hodnoty, ktoré sú často využívané len ako súčasť výzdoby interiérov.

K bodu 40

V § 16 sa odstraňuje povinnosť ústredných orgánov štátnej správy, právnických osôb zriadených ústredným orgánom štátnej správy, vyšších územných celkov, právnických osôb zriadených vyšším územným celkom, obcí, právnických osôb zriadených obcami a Slovenskej akadémie vied zapísať predmet kultúrnej hodnoty do evidencie predmetov kultúrnej hodnoty. Ponecháva sa len možnosť zápisu do evidencie predmetov kultúrnej hodnoty z dôvodu odstránenia administratívnej záťaže správcov a vlastníkov predmetov kultúrnej hodnoty, ktoré sú často využívané len ako súčasť výzdoby interiérov.

K bodu 41

V § 16 ods. 3 sa znižuje počet vypĺňaných tlačív z dôvodu odstránenia administratívnej záťaže správcov a vlastníkov predmetov kultúrnej hodnoty.

K bodu 42

V § 16 sa upravuje znenie odseku 4 vzhľadom na úpravy v predchádzajúcich odsekoch.

K bodu 43 a 44

V § 16 sa upravuje znenie odseku 6 a 7 vzhľadom na úpravy v predchádzajúcich odsekoch.

K bodu 45

Vložením nového ustanovenia § 16a sa zavádza oprávnenie na zriadenie alebo založenie múzejného zariadenia alebo galerijného zariadenia. Práva a povinnosti zriaďovateľa múzejného zariadenia alebo galerijného zariadenia. V odseku 1 sa zavádza nový pojem „múzejné zariadenie alebo galerijné zariadenie". Táto úprava vychádza z praxe (rozšírenie zakladania zariadení, ktorých aktivity majú charakter múzejnej alebo galerijnej prezentácie) a záujmu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a ústredných metodických pracovísk pre sústavy múzeí a galérií Slovenskej republiky o ich evidovanie a metodické usmerňovanie vzhľadom na skutočnosť, že ide o inštitúcie, ktoré nadobúdajú a sprístupňujú predmety kultúrnej hodnoty. Zároveň existuje predpoklad, že v prípade postupnej profesionalizácie a rozšírenia činností niektorých múzejných zariadení a galerijných zariadení, môže dôjsť k ich transformácii na múzeum alebo galériu, a s tým spojenému predloženiu žiadosti o zápis do Registra múzeí a galérií SR vedeného Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky.

Ustanovenie § 16a v odseku 1 stanovuje právne formy na právnickú osobu, jej súčasť, ale ponecháva aj nešpecifikovaný typ zariadenia, lebo sú prevádzkované len na základe súkromnej iniciatívy fyzických osôb vlastniacich predmety kultúrnej hodnoty (napr. zberateľov), ktoré chcú verejne prezentovať za vlastné finančné prostriedky, na vlastné náklady (napr. ako súkromné expozície predmetov kultúrnej hodnoty prístupné verejnosti). Záujmom Ministerstva kultúry Slovenskej republiky je mapovať tieto zariadenia z dôvodu, že môžu prezentovať aj vzácne, hodnotné a jedinečné predmety kultúrnej hodnoty.

K bodu 46

V § 17 ods. 7 sa znižuje počet požadovaných žiadostí o dočasný vývoz zbierkového predmetu z dôvodu odstránenia administratívnej záťaže štatutárneho orgánu múzea alebo galérie.

K bodu 47

V § 17 sa za odsek 7 vkladá nový odsek, ktorý zavádza výnimku z povinnosti štatutárneho orgánu múzea alebo galérie požiadať zriaďovateľa alebo zakladateľa o súhlas na dočasný vývoz zbierkového predmetu z územia Slovenskej republiky v rámci colného územia Európskeho spoločenstva na vedecko-výskumné účely, ktorým je zbierkový predmet z oblasti prírodných vied. Úprava vychádza zo skúseností z aplikačnej praxe a jej cieľom je spružniť a zjednodušiť administráciu dočasného vývozu uvedeného typu predmetov.

Pri zbierkových predmetoch z oblasti prírodných vied ide najmä o dočasný vývoz na vedecko-výskumné účely (botanika, zoológia, paleontológia a pod.). Recipročne zahraničné fondové inštitúcie dočasne poskytujú podobný materiál na výskumné účely fondovým inštitúciám v Slovenskej republike. Takáto vzájomná výmena (často operatívna – dočasný vývoz je spravidla krátkodobý) prispieva nielen k získavaniu a rozvíjaniu nových poznatkov, ale aj k rozvoju medziinštitucionálnej spolupráce so zahraničím. Pôvodná právna úprava značne obmedzovala túto spoluprácu z dôvodu väčšej časovej náročnosti spojenej s administráciou dočasného vývozu. Múzeu alebo galérii naďalej zostáva povinnosť podľa § 17 ods. 6, a to pred uskutočnením dočasného vývozu zbierkového predmetu uzavrieť s druhou zmluvnou stranou zmluvu o výpožičke zbierkového predmetu alebo zmluvu o nájme zbierkového predmetu.

K bodu 48

V § 17 ods. 10 sa znižuje počet požadovaných žiadostí o zmenu účelu dočasného vývozu zbierkového predmetu z dôvodu odstránenia administratívnej záťaže štatutárneho orgánu múzea alebo galérie.

K bodu 49

V § 20 ods. 1 sa znenie písmena a) upravuje vzhľadom na úpravy – vypustenie povinností z ustanovení zákona.

K bodu 50

Príloha č. 1 zákona bola metodicky, obsahovo a legislatívno-technicky zosúladená s navrhovanými úpravami zákona a vzhľadom na rozsah nevyhnutných formálnych úprav predkladateľ pristúpil k jej novelizácii ako celku.

K bodu 51

Prílohy č. 3 až 6 zákona boli metodicky, obsahovo a legislatívno-technicky zosúladené s navrhovanými úpravami zákona a vzhľadom na rozsah nevyhnutných formálnych úprav predkladateľ pristúpil k ich novelizácii ako celku.

K bodu 52

Ustanovenie reaguje na zmeny po prijatí Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

K článku II

Novelizáciu zákona č. 61/2000 Z. z. o osvetovej činnosti v znení zákona č. 416/2001 Z. z. si vyžiadal zámer, ktorý vychádza z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 805 zo 17. novembra 2010 k návrhu opatrení na zvýšenie efektívnosti fungovania verejného sektora a zlepšenie stavu verejných financií.

Predmetným uznesením bola prijatá úloha B.1., v zmysle ktorej bolo povinné aj Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky zanalyzovať vykonávané činnosti vrátane činností všetkých organizácií v pôsobnosti kapitoly a odôvodniť ich s tým, že ak nevykonávanie alebo zrušenie niektorých činností neohrozí zabezpečenie plnenia úloh príslušného orgánu alebo správcu kapitoly štátneho rozpočtu, navrhnúť zúženie týchto činností.

Zriaďovateľom Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove je Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), ktoré ho rozhodnutím zruší najskôr k 31.12.2013 a Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove splynie s Národným osvetovým centrom.

V § 6 ods. 2 zákona č. 61/2000 Z. z. o osvetovej činnosti v znení zákona č. 416/2001 Z. z. je ustanovené, že „Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky je zriaďovateľom alebo zakladateľom Národného osvetového centra v Bratislave a Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove.". Na základe vyššie uvedeného je potrebné znenie ustanovenia upraviť takto: „Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky je zriaďovateľom Národného osvetového centra v Bratislave.".

K článku III

Novelizuje sa zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení zákona č. 208/2009 Z. z. z dôvodu spresnenia podmienok, za ktorých je múzeum zriadené podľa § 3 ods. 1 zákona povinné prijať do svojej správy archeologické nálezy, ak boli získané z archeologických výskumov vykonaných v regióne jeho pôsobenia. Uvedená úprava vyplynula z aplikačnej praxe – odbornú evidenciu zbierkových predmetov z archeológie nie je možné vykonať bez výskumnej dokumentácie z archeologického výskumu.

K článku IV

Novelizuje sa § 4 ods. 1 zákona č. 207/2009 Z. z. o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty a o doplnení zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov tak, že ministerstvo je príslušným orgánom na vystavenie povolenia podľa osobitného predpisu (Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1081/2012 zo dňa 9. novembra 2012 k nariadeniu Rady (ES) č. 116/2009 o vývoze tovaru kultúrneho charakteru kodifikované znenie (Ú. v. EÚ L 324, 22.11.2012, s. 1-24). Nariadenie Rady (ES) č. 116/2009 zo dňa 18. decembra 2008 o vývoze tovaru kultúrneho charakteru kodifikované znenie (U. v. EU L 39, 10.2.2009, s. 1-7) na vývoz predmetu kultúrnej hodnoty z colného územia Európskej únie, ak osobitný predpis (§ 25 až 27 zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 216/2007 Z. z.) neustanovuje inak.

K článku V

S ohľadom na legislatívny proces sa navrhuje účinnosť od 1. mája 2014, okrem Čl. II, ktorý nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia. Nadobudnutie účinnosti novely zákona č. 61/2000 Z. z. o osvetovej činnosti v znení zákona č. 416/2001 Z. z. je viazaný na deň vyhlásenia z dôvodu, že Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove bude podľa § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodnutím zriaďovateľa zrušená a splynie s Národným osvetovým centrom v Bratislave. Postup zrušenia organizácie podľa § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. má aj časovú viazanosť, ktorú je potrebné dodržať a preto je potrebné, aby predmetná novela nadobudla účinnosť dňom vyhlásenia.

Vládny návrh zákona schválila vláda Slovenskej republiky dňa 6. 11. 2013.

Robert F i c o, v. r.

predseda vlády

Slovenskej republiky

Marek M a ď a r i č, v. r.

minister kultúry

Slovenskej republiky 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1023

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: