TlačPoštaZväčšiZmenši

37/2014 Z. z.

4.5. 2014, 09:48 |  najpravo.sk

D Ô V O D O V Á S P R Á V A

A. Všeobecná časť

Návrh zákona o Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov sa na rokovanie vlády Slovenskej republiky predkladá ako iniciatívny materiál.

Hlavným cieľom návrhu zákona je ustanoviť základný právny rámec pre podporu Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky a pre jej spoluprácu s orgánmi verejnej moci.

Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky je jednotným, účelovým, humánnym, politicky nezávislým dobrovoľným občianskym združením zriadeným v súlade so zákonom Slovenskej národnej rady č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. Podieľa sa na ochrane životov, zdravia a majetku vo všetkých formách vlastníctva pred požiarmi a živelnými pohromami.

Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky orientuje svoju činnosť na realizáciu ustanovení zákona o ochrane pred požiarmi a jeho vykonávacích predpisov. Buduje a organizuje dobrovoľné hasičstvo v oblastiach zásahovej činnosti a technickej pomoci, protipožiarnej prevencie a výchovy pri predchádzaní požiarov, odbornej prípravy, školenia a výcviku, výchovy detí a mládeže, spolupráce so samosprávou, verejnoprospešnej a kultúrnej činnosti, zveľaďovaní dedičstva a histórie ochrany pred požiarmi, cezhraničnej spolupráce a civilnej ochrany obyvateľstva.

Členovia Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky majú svoje nezastupiteľné miesto hlavne pri likvidácii dlhotrvajúcich lesných a trávnatých požiarov, ale taktiež pri likvidácii a odstraňovaní následkov povodní a iných mimoriadnych udalostí, čo preukázali svojou činnosťou aj v ostatnom období.

Hlavnými oblasťami úpravy sú ustanovenie

⁃ cieľov a úloh, ktoré Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky plní,

⁃ oblastí, v ktorých s Dobrovoľnou požiarnou ochranou Slovenskej republiky spolupracujú orgány verejnej moci, vrátane spôsobov spolupráce,

⁃ rámcových pravidiel podpory a vzťahov medzi Dobrovoľnou požiarnou ochranou Slovenskej republiky a štátom,

⁃ podmienok používania a ochrany názvu a znaku Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky.

Návrhom novely zákona o ochrane pred požiarmi sa ruší obecný hasičský zbor a obecný hasičský útvar a zriaďuje sa dobrovoľný hasičský zbor obce, pri zriaďovaní ktorého sa predpokladá širšie zapájanie dobrovoľnej požiarnej ochrany a ich personálnych zdrojov tak, ako to vyplýva z koncepcie celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území Slovenskej republiky.

Návrh zákona bol podľa § 33 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov prerokovaný s Ministerstvom financií Slovenskej republiky.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.

B. Osobitná časť

K čl. I

K § 1 a 2

Ustanovenie § 1 uznáva existenciu Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky (ďalej len „DPO SR") a jej význam a prínos v oblasti ochrany pred požiarmi, hasičstva a záchranárstva. Odkazom na zákon č. 83/1990 Zb. sa definuje právna forma DPO SR a jej postavenie ako právnickej osoby, nezávislej od orgánov verejnej moci. Deklaruje sa tiež pôsobenie DPO SR v súlade s Ústavou SR a ostatným všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako uznanie toho, že existencia a postavenie DPO SR, ako aj predmet jej činnosti je v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Ustanovenie § 2 predstavuje uznanie medzinárodného postavenia a pôsobenia DPO SR.

K § 3

Navrhuje sa ustanoviť oblasti, v ktorých DPO SR pôsobí a svojou činnosťou tak napĺňa ciele, na ktoré bola založená. DPO SR buduje a organizuje dobrovoľné hasičstvo v oblastiach zásahovej činnosti a technickej pomoci, protipožiarnej prevencie a výchovy pri predchádzaní požiarov, odbornej prípravy, školenia a výcviku, výchovy detí a mládeže, spolupráce so samosprávou, verejnoprospešnej a kultúrnej činnosti, zveľaďovaní dedičstva a histórie ochrany pred požiarmi, cezhraničnej spolupráce a civilnej ochrany obyvateľstva. Zakotvením aktuálneho predmetu činnosti DPO SR na zákonnej úrovni bude DPO SR povinná v týchto oblastiach činnosť vykonávať, aby bola legitimovaná na získanie podpory a na spoluprácu s orgánmi verejnej moci podľa tohto zákona.

Pokiaľ ide o rozsah a spôsob spolupráce DPO SR s orgánmi verejnej moci, navrhuje sa odkázať na už platnú úpravu v zákone č. 314/2001 Z. z..

K § 4 a 5

Ustanovenia § 4 a 5 upravujú základný právny rámec vzťahov medzi Slovenskou republikou, zastúpenou jej štátnymi orgánmi, ako aj medzi obcami, vyššími územnými celkami a DPO SR. Východiskom tohto vzťahu je na jednej strane uznanie nezávislého postavenia DPO SR, významu jej činnosti a na to nadväzujúceho záväzku podpory a súčinnosti. Druhou stranou vzťahu je plnenie úloh DPO SR podľa tohto zákona - teda záväzku vykonávať to, čo Slovenská republika prijatím zákona uznáva ako zásadný prínos DPO SR v oblasti ochrany pred požiarmi. Konkrétne kontúry tejto spolupráce budú následne upravené dohodami medzi DPO SR a orgánmi verejnej moci.

K § 6 až 9

Ustanovenia § 6 až 9 predstavujú úpravu vo vzťahu k vnútornej organizácii a hospodáreniu DPO SR. Vzhľadom na skutočnosť, že DPO SR je občianskym združením, navrhuje sa upraviť len základné kontúry tohto usporiadania a vo zvyšku odkázať na úpravu vnútornými aktmi DPO SR.

Vzhľadom na to, že návrhom zákona Slovenská republika ako aj obce preberajú záväzok podporovať činnosť DPO SR, navrhuje sa, aby účtovná závierka DPO SR bola sprístupňovaná v režime zákona o slobode informácií.

K § 10

Vzhľadom na uznanie jedinečného postavenia DPO SR v oblasti ochrany pred požiarmi sa navrhuje, aby aj názov a znak DPO SR boli používané len v súlade s cieľmi a úlohami podľa tohto zákona.

K § 11 a 12

Sankciou za porušenie ustanovení § 10 o používaní názvu a znaku DPO SR. Ide o štandardnú úpravu priestupkové konania, resp. konania o inom správnom delikte. Vzhľadom na celoslovenskú pôsobnosť DPO SR a jej výnimočné postavenie sa navrhuje, aby priestupky prejednávalo Ministerstvo vnútra SR. Navrhuje sa tiež zaviesť osobitosť v týchto konaniach, ktorou je návrhový princíp - teda o priestupku a inom správnom delikte je možné konať len na návrh DPO SR. Toto ustanovenie má za cieľ postihovať len také porušenie § 10, ktoré je aj na strane DPO SR považované za podstatné.

K čl. II

K bodom 1 a 2

Navrhovaná úprava nahrádza v súčasnosti používane pojmi obecný hasičský zbor a obecný hasičský útvar pojmom dobrovoľný hasičský zbor obce.

K bodom 3 až 5

Legislatívno-technická úprava súvisiaca so zrušením obecného hasičského zboru a obecného hasičského útvaru. V navrhovanom bode 4 sa naviac zvýrazňuje v kontexte na § 34 zákona o ochrane pred požiarmi, že v dobrovoľnom hasičskom zbore obce môžu pôsobiť aj zamestnanci obce.

K bodu 6

Navrhovaná úprava rozširuje existujúce splnomocňovacie ustanovenie pre potreby klasifikácie jednotlivých dobrovoľných hasičských zborov obce, ich materiálno-technické vybavenie a personálne obsadenie a podmienky zriaďovania v súlade s koncepciou celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území Slovenskej republiky.

K bodu 7

Legislatívno-technická úprava súvisiaca so zmenou splnomocňovacieho ustanovenia uvedeného v bode 6.

K bodom 8 až 13

Legislatívno-technické úpravy súvisiace so zrušením obecného hasičského zboru a obecného hasičského útvaru a zriadením dobrovoľného hasičského zboru obce.

K čl. III

Legislatívno-technická úprava súvisiaca so zrušením obecného hasičského zboru a obecného hasičského útvaru a zriadením dobrovoľného hasičského zboru obce.

K čl. IV

Účinnosť sa navrhuje ustanoviť od 1. marca 2014.

Schválené na rokovaní vlády Slovenskej republiky 6. novembra 2013.

Robert Fico

predseda vlády

Slovenskej republiky

Robert Kaliňák

podpredseda vlády a minister vnútra

Slovenskej republiky 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 626
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Pasívna vecná legitimácia v spore o vydanie bezdôvodného obohatenia titulom užívania cudzieho pozemku

V prípade užívania cudzieho pozemku bez právneho titulu umiestnením stavby na ňom je pasívne vecne legitimovaným skutočný vlastník stavby ...

Nútené procesné spoločenstvo v konaní, že vec patrí do dedičstva (§ 78 ods. 1 CSP)

V konaní o určenie, že vec patrí do dedičstva po poručiteľovi, možno považovať za ustálený záver, že až do vyporiadania dedičstva ...

CSP: Absencia odvolacích dôvodov; prípustnosť odstránenia vady odvolania z vlastnej iniciatívy odvolateľa

Treba rozlišovať medzi dopĺňaním odvolacích dôvodov v zmysle § 365 ods. 3 C. s. p. a dopĺňaním odvolania o chýbajúce náležitosti v ...

Dôvody pre prikázanie sporu inému súdu z dôvodu vhodnosti (§ 39 ods. 2 CSP)

Ak žalovaný, ktorý žije v obvode iného, ako miestne príslušného súdu navrhne prikázanie sporu inému súdu z dôvodu vhodnosti a samotný ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Na Slovensku zbankrotovali desaťtisíce ľudí, problémom sú špekulantihttps://ekonomika.sme.sk/c/22197180/na-slovensku-zbankrotovali-desattisice-ludi-problemom-su-spekulanti.html

Inštitút osobného bankrotu doteraz využili na Slovensku desaťtisíce ľudí.

Ombudsmanka predstavila informačného sprievodcu o jej kompetenciáchhttp://www.teraz.sk/slovensko/ombudsmanka-predstavila-informacneho-s/414605-clanok.html

Ombudsmankin informačný sprievodca má ľuďom priblížiť, v akých prípadoch sa môžu ...

Češi opomíjejí závěti. Sepsalo ji jen sedm procent lidí nad 50 lethttps://www.lidovky.cz/domov/jen-sedm-procent-lidi-nad-50-let-sepsalo-zavet-charitativnich-testamentu-pribyva.A190823_174358_ln_domov_form

Více než Češi myslí na závěti i v dalších zemích.

Kandidátov na sudcov ÚS je zatiaľ 11, pribudli P. Kohút a B. Gerberyhttp://www.teraz.sk/slovensko/kandidatov-na-sudcov-us-je-zatial-11/414451-clanok.html

Návrhy na kandidátov sa môžu doručovať do pondelka 26. augusta do 12.00 h. Poslanci parlamentu ...

O post ústavného sudcu má záujem zatiaľ osem uchádzačovhttp://www.teraz.sk/slovensko/o-post-ustavneho-sudcu-ma-zaujem-zat/414303-clanok.html

Návrhy na kandidátov sa môžu doručovať do pondelka 26. augusta do 12.00 h.

Smer-SD chce zrušiť súdne poplatky v pracovnoprávnych sporochhttp://www.teraz.sk/slovensko/smer-sd-chce-zrusit-sudne-poplatky-v/414276-clanok.html

Novela zákona by v prípade úspešného odhlasovania v parlamente mala byť účinná od 1. ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2019

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 6-7/2019

Justičná revue 6-7/2019

Časopis pre právnu prax.

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Justičná revue 5/2019

Justičná revue 5/2019

Časopis pre právnu prax.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 1/2019

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 1/2019

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Bulletin slovenskej advokácie 6/2019

Bulletin slovenskej advokácie 6/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

PoUtStŠtPiSoNe
: