TlačPoštaZväčšiZmenši

43/2014 Z. z.

4.5. 2014, 09:51 |  najpravo.sk

Dôvodová správa

Všeobecná časť

Podnetom na vypracovanie návrhu zákona je rozhodnutie Rady č. 2013/129/EÚ zo 7. marca 2013 o podrobení 4-metylamfetamínu kontrolným opatreniam.

Na základe rozhodnutia Komisie OSN pre omamné látky č. 56/1 prijatého na jej 56. zasadnutí dňa 13. marca 2013 sa presúva psychotropná látka GHB, chemicky kyselina 4-hydroxybutánová z III. skupiny do II. skupiny.

Podľa stanoviska Medzinárodného úradu OSN pre kontrolu omamných látok zo dňa 12. júla 2013 slovo „izomér", ktoré sa používa v Dohovore OSN o psychotropných látkach z roku 1971 je potrebné aplikovať ako „stereoizomér", preto sa navrhuje táto zmena aj v návrhu zákona.

Hlavným cieľom návrhu zákona je doplniť prílohu č. 1 o osem psychotropných látok I. skupiny, v prílohe č. 1 preradiť psychotropnú látku GHB, chemicky kyselina 4-hydroxybutánová z III. skupiny do II. skupiny, semená konopy siatej vyňať z prílohy č. 1 z I. skupiny omamných látok a pojem „izomér" nahradiť pojmom „stereoizomér".

Zároveň sa navrhuje preradenie omamnej látky etorfín z I. skupiny do II. skupiny, pretože sa táto látka nachádza vo veterinárnom lieku určenom na znehybnenie veľkého a ťažkého zvieraťa napr. slona. Liečivo etorfín je syntetické narkotikum s analgetickými vlastnosťami. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky navrhlo vyňatie semien konopy siatej z prílohy č. 1 z I. skupiny omamných látok, aby sa dosiahol súlad so zoznamom kontrolovaných látok, ktorý je súčasťou Jednotného dohovoru OSN o omamných látkach z roku 1961.

Návrh zákona nemá žiadny vplyv na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie, na hospodárenie obyvateľstva, na sociálnu exklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a na zamestnanosť, životné prostredie a na informatizáciu spoločnosti.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, platným právnym poriadkom Slovenskej republiky, s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.

Osobitná časť

K čl. I

K bodu 1

V celom texte zákona sa slovo „izomér" nahradzuje slovom „stereoizomér". Podľa stanoviska Medzinárodného úradu OSN pre kontrolu omamných látok zo dňa 12. júla 2013 slovo „izomér", ktoré sa používa v Dohovore OSN o psychotropných látkach z roku 1971 je potrebné aplikovať ako „stereoizomér". Na základe tohto stanoviska sa navrhuje zaradenie 3-metylmetkatinónu (3-MMC), izoméru mefedrónu, do I. skupiny psychotropných látok (viď bod 10). Interpretácia, že 3-metylmetkatinón (3-MMC) je izomér mefedrónu a priamo sa na 3-metylmetkatinón (3-MMC) vzťahujú ustanovenia zákona bola nesprávna.

K bodu 2

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky navrhlo vyňatie semien konopy siatej z prílohy č. 1 z I. skupiny omamných látok, aby sa dosiahol súlad so zoznamom kontrolovaných látok, ktorý je súčasťou Jednotného dohovoru OSN o omamných látkach z roku 1961. Semená konopy siatej neobsahujú kanabinoidy a preto nie je potrebné, aby podliehali kontrolným opatreniam.

Súčasne sa vypúšťa poznámka pod čiarou k odkazu 1 v prílohe č. 1, ktorá sa zaviedla novelou zákona č. 77/2009 Z. z. v prílohe č. 1 (bod 27 zákona č. 77/2009 Z. z.) s rovnakou poznámkou pod čiarou, ktorú táto novela zákona zaviedla v poznámke pod čiarou k odkazu 4 v § 15 ods. 3 (bod 13 zákona č. 77/2009 Z. z.), pričom poznámka pod čiarou k odkazu 4 bola novelizovaná poslednou novelou zákona č. 40/2013 Z. z. (bod 2 zákona č. 40/2013 Z. z.).

K bodu 3

Navrhovaná úprava nadväzuje na navrhovanú zmenu v bode 2. Ide o zosúladenie ustanovenia so zoznamom kontrolovaných látok, ktorý je súčasťou Jednotného dohovoru OSN o omamných látkach z roku 1961. Semená konopy siatej neobsahujú kanabinoidy a preto nie je potrebné, aby podliehali kontrolným opatreniam.

K bodu 4

Navrhovaná úprava nadväzuje na navrhovanú zmenu v bode 2. Ide o zosúladenie ustanovenia so zoznamom kontrolovaných látok, ktorý je súčasťou Jednotného dohovoru OSN o omamných látkach z roku 1961. Semená konopy siatej neobsahujú kanabinoidy a preto nie je potrebné, aby podliehali kontrolným opatreniam.

K bodu 5

Dôvodom na preradenie omamnej látky etorfín z I. skupiny omamných látok do II. skupiny omamných látok je skutočnosť, že etorfín má využitie na liečebné účely. Táto látka je liečivom, ktoré je obsiahnuté vo veterinárnom lieku určenom na znehybňovanie veľkých a ťažkých zvierat. Liečivo etorfín je syntetické narkotikum s analgetickými vlastnosťami. Preto sa vyraďuje z I. skupiny omamných látok.

K bodu 6

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky akceptovalo návrh pracovnej skupiny Národného monitorovacieho centra pre drogy pre Systém včasného varovania na zaradenie psychotropnej látky AM-2201 do prílohy č. 1 do I. skupiny psychotropných látok.

Zistilo sa nadmerné zneužívanie tejto látky v Slovenskej republike v roku 2012: zaistené množstvo 6,172 kg , 12 záchytov a 13 802 zaistených vzoriek z E-shopov.

Na návrh pracovnej skupiny Národného monitorovacieho centra pre drogy pre Systém včasného varovania sa do prílohy č. 1 do I. skupiny psychotropných látok zaraďuje 5-(2-aminopropyl)indol, 5-API, 5-IT. Spomenutá pracovná skupina navrhla zaradenie tejto látky na základe návrhu Európskej komisie zo dňa 23. apríla 2013. Komisia podala návrh na zaradenie tejto látky medzi kontrolované látky v súlade s čl. 8 rozhodnutia Rady EÚ 2005/387/SVV s odvolaním sa na správu o hodnotení rizík vypracovanú podľa čl. 6 ods. 4 tohto rozhodnutia.

Do európskeho systému včasného varovania bolo nahlásených 24 prípadov úmrtia, z toho vo Švédsku 15 úmrtí, v Maďarsku 4 úmrtia v Spojenom kráľovstve 4 úmrtia a v Nemecku jedno úmrtie.

K bodu 7

Na návrh pracovnej skupiny Národného monitorovacieho centra pre drogy pre Systém včasného varovania sa do prílohy č. 1 do I. skupiny psychotropných látok zaraďuje bufedrón.

Zistilo sa nadmerné zneužívanie tejto látky v Slovenskej republike v roku 2012: zaistené množstvo 110,85 g, 6 záchytov a 411zaistených vzoriek z E-shopov.

K bodu 8

Na návrh pracovnej skupiny Národného monitorovacieho centra pre drogy pre Systém včasného varovania sa do prílohy č. 1 do I. skupiny psychotropných látok zaraďuje desoxypipradrol (2-DPMP).

Zistilo sa nadmerné zneužívanie tejto látky v Slovenskej republike v roku 2012: zaistené množstvo 225,17 g, 23 záchyty a 962 zaistených vzoriek z E-shopov.

K bodu 9

Na návrh pracovnej skupiny Národného monitorovacieho centra pre drogy pre Systém včasného varovania sa do prílohy č. 1 do I. skupiny psychotropných látok zaraďuje 4-metylamfetamín v súlade s rozhodnutím Rady č. 2013/129/EÚ zo 7. marca 2013 o podrobení 4-metylamfetamínu kontrolným opatreniam.

Podľa tohto rozhodnutia má Slovenská republika do 17. marca 2014 prijať nevyhnutné opatrenia v súlade s vnútroštátnym právom na podrobenie 4-metylamfetamínu kontrolným opatreniam s trestnoprávnym sankciám v súlade so záväzkami vyplývajúcimi z Dohovoru OSN o psychotropných látkach z roku 1971.

Ako vyplýva z dôvodovej správy k tomuto rozhodnutiu, 4-metylamfetamín je syntetický derivát amfetamínu s metylovou skupinou naviazanou v polohe 4 na benzénové jadro, ktorý bol zhabaný hlavne vo forme prášku a pasty vo vzorkách obsahujúcich amfetamín a kofeín, ale objavil sa už aj vo forme tabliet a v tekutej forme. Objavil sa na nezákonnom trhu s amfetamínom, kde sa predáva a používa ako kontrolovaná droga amfetamín. Bol nahlásený jeden prípad, keď sa látka našla v komerčnom výrobku predávanom na internete. Hlavný chemický prekurzor na syntézu 4-metylamfetamínu je 4-metylbenzyl metylketón (4-metyl BMK), ktorý je podľa všetkého komerčne dostupný na internete a nie je kontrolovaný podľa Dohovoru OSN proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropnými látkami z roku 1988.

Špecifické fyzické účinky 4-metylamfetamínu používatelia hlásia len zriedka, pretože zvyčajne nevedia o tom, že túto látku užili. Z tých niekoľko hlásení, ktoré sú k dispozícii, však vyplýva, že má stimulačné účinky. Obmedzené dostupné údaje týkajúce sa človeka naznačujú, že medzi nepriaznivé účinky 4-metylamfetanímu patrí hypertermia, vysoký krvný tlak, anorexia, nevoľnosť, potenie, žalúdočné problémy, kašeľ, vracanie, bolesti hlavy, búšenie srdca, nespavosť, paranoja, úzkosť a depresia. Aktuálne údaje nie sú dostatočné na to, aby sa dal určiť relatívny potenciál návykovosti tejto látky.

Podľa dostupných obmedzených zdrojov údajov je akútna toxicita 4-metylamfetamínu podobná ako pri iných stimulačných látkach. Niektoré dôkazy naznačujú, že kombinácia 4-metylamfetamínu s inými látkami vrátane amfetamínu a kofeínu môže viesť k vyššiemu riziku celkovej zvýšenej toxicity.

V štyroch členských štátoch bolo zaevidovaných spolu 21 úmrtí, pri ktorých sa vo vzorkách odobratých post mortem zistil 4-metylamfetamín samotný alebo v kombinácii s inou látkou či látkami, najmä amfetamínom. Hoci z dostupných informácií sa nedá s istotou určiť, akú úlohu v týchto úmrtiach zohral 4-metylamfetamín, v niektorých prípadoch však bola táto látka hlavnou zistenou drogou a jej úrovne sa dajú porovnať s úrovňami, ktoré sa zistili v určitých prípadoch smrti spôsobenej užívaním amfetamínu.

4-Metylamfetamín sa našiel v 15 členských štátoch a jeden členský štát oznámil, že sa na jeho území táto látka vyrába. Konkrétna prevalencia 4-metylamfetamínu sa nedá veľmi odhadnúť. Neexistujú žiadne informácie o konkrétnom dopyte po tejto látke zo strany skupín používateľov a komerčne sa nepredáva v internetových obchodoch.

Z dostupných informácií vyplýva, že 4-metylamfetamín vyrábajú a distribuujú tie isté skupiny organizovaného zločinu, ktoré sú zapojené do výroby amfetamínu a obchodovania s ním.

4-Metylamfetamín nemá v EÚ žiadnu známu, stanovenú či uznanú liečebnú hodnotu ani využitie a pre túto látku v EÚ neexistuje žiadne povolenie na jej uvádzanie na trh. Okrem jej používania ako analytického referenčného štandardu a vo vedeckom výskume nič nenaznačuje tomu, že by sa mohla používať na iné legitímne účely.

4-Metylafmetamín v súčasnosti nie je predmetom hodnotenia v rámci systému OSN a ani ním nebol. Osem členských štátov túto látku podrobilo kontrolným opatreniam stanoveným v ich príslušných právnych predpisoch v súlade so záväzkami vyplývajúcimi z Dohovoru Organizácie Spojených národov o psychotropných látkach z roku 1971. Dva ďalšie členské štáty na tento produkt vo svojich vnútroštátnych právnych predpisoch uplatňujú všeobecnú definíciu fenetylamínu a jeden členský štát ho podrobuje kontrolným opatreniam na základe svojich právnych predpisov o liekoch.

Vzhľadom na to, že už 10 členských štátov kontroluje 4-metylamfetamín, jeho podrobenie kontrolným opatreniam v rámci celej EÚ môže napomôcť pri predchádzaní problémom v rámci cezhraničného presadzovania práva a justičnej spolupráce.

Kontrolné opatrenia v celej EÚ majú za cieľ zabrániť tomu, aby sa z 4-metylamfetamínu stala alternatíva amfetamínu na trhoch s nelegálnymi drogami.

K bodu 10

Na návrh pracovnej skupiny Národného monitorovacieho centra pre drogy pre Systém včasného varovania sa do prílohy č. 1 do I. skupiny psychotropných látok zaraďuje 4-metyletkatinón (4-MEC).

Zistilo sa nadmerné zneužívanie tejto látky v Slovenskej republike v roku 2012: zaistené množstvo 1,092 kg + 200 tabliet, 5 záchytov a 1769 zaistených vzoriek z E-shopov.

Na návrh pracovnej skupiny Národného monitorovacieho centra pre drogy pre Systém včasného varovania sa do prílohy č. 1 do I. skupiny psychotropných látok zaraďuje aj 3-metylmetkatinón (3-MMC), izomér mefedrónu.

Mefedrón je už do I. skupiny psychotropných látok zaradený ale ako náhrada mefedrónu sa zneužíva 3-metylmetkatinón (3-MMC).

Zaraďuje sa na základe stanoviska Medzinárodného úradu OSN pre kontrolu omamných látok zo dňa 12. júla 2013. Podľa tohto stanoviska slovo „izomér", ktoré sa používa v Dohovore OSN o psychotropných látkach z roku 1971 je potrebné aplikovať ako „stereoizomér". Podľa tejto interpretácie sa navrhuje zaradenie 3-metylmetkatinónu (3-MMC) do I. skupiny psychotropných látok (viď aj bod 1), pretože 3-metylmetkatinón (3-MMC) nie je stereoizomérom mefedrónu.

K bodu 11

Na návrh pracovnej skupiny Národného monitorovacieho centra pre drogy pre Systém včasného varovania sa do prílohy č. 1 do I. skupiny psychotropných látok zaraďuje pentedrón.

Zistilo sa nadmerné zneužívanie tejto látky v Slovenskej republike v roku 2012: zaistené množstvo 4,96 kg a 2 záchyty.

K bodu 12

Do II. skupiny omamných látok sa zaraďuje že etorfín. Dôvodom na preradenie omamnej látky etorfín z I. skupiny omamných látok do II. skupiny omamných látok je skutočnosť, že etorfín má využitie na liečebné účely. Táto látka je liečivom, ktoré je obsiahnuté vo veterinárnom lieku určenom na znehybňovanie veľkých a ťažkých zvierat. Liečivo etorfín je syntetické narkotikum s analgetickými vlastnosťami. Preto sa vyraďuje z I. skupiny omamných látok, pretože v I. skupine omamných látok sú látky, ktoré nemajú liečebné využitie.

K bodu 13

Na základe rozhodnutia Komisie OSN pre omamné látky č. 56/1 prijatého na jej 56. zasadnutí dňa 13. marca 2013 sa preraďuje psychotropná látka GHB, chemicky kyselina 4-hydroxybutánová z III. skupiny do II. skupiny. Lieky s obsahom tohto liečiva sa budú predpisovať na lekárske predpisy s modrým pruhom. Ide o preradenie do prísnejšie kontrolovanej skupiny psychotropných látok.

Komisie OSN pre omamné látky prijala rozhodnutie č. 56/1 dňa 13. 3. 2013 na základe Odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie jednomyseľne.

Rozhodnutie bolo oznámené Slovenskej republike diplomatickou cestou 7. júna 2013.

K bodu 14

Vzhľadom na zaradenie psychotropnej látky GHB, chemicky kyselina 4-hydroxybutánová do II. skupiny psychotropných látok sa vypúšťa táto látka z III. skupiny psychotropných látok (viď bod 13).

K čl. II

Dátum účinnosti sa navrhuje s prihliadnutím na predpokladanú dĺžku legislatívneho procesu a lehotu implementácie rozhodnutia Rady č. 2013/129/EÚ zo 7. marca 2013 o podrobení 4-metylamfetamínu kontrolným opatreniam.

V Bratislave 16. októbra 2013

Robert Fico v. r.

predseda vlády

Slovenskej republiky

Zuzana Zvolenská v. r.

ministerka zdravotníctva

Slovenskej republiky 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 617
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Premlčanie nároku spotrebiteľa o vrátenie súm neoprávnene zaplatených v rámci plnenia zmluvy o úvere na základe nekalých podmienok

1. Zásada efektivity sa má vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej právnej úprave, ktorá stanovuje, že na žalobu podanú ...

Premlčanie nároku spotrebiteľa o vrátenie súm neoprávnene zaplatených v rámci plnenia zmluvy o úvere na základe nekalých podmienok

1. Zásada efektivity sa má vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej právnej úprave, ktorá stanovuje, že na žalobu podanú ...

VEĽKÝ SENÁT NS SR: K nedodržaniu zásady ne bis in idem v správnom trestaní, nelegálne zamestnávanie

bez zovšeobecneného právneho záveru

Dôvody pre nevyhovenie dôkaznému návrhu strany sporu

Nevyhovenie dôkaznému návrhu strany sporu možno založiť len tromi dôvodmi. Prvým je argument, podľa ktorého tvrdená skutočnosť, ku ktorej ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Súčasťou verejnej stavby bude musieť byť aj umelecké dielohttps://www.teraz.sk/ekonomika/sucastou-verejnej-stavby-bude-musiet/547787-clanok.html

Nová stavebná legislatíva definuje stavebníka dvoma znakmi – prejavom vôle uskutočňovať ...

Vlani najviac odsúdených malo najvyššie vzdelanie základnéhttps://www.teraz.sk/slovensko/vlani-najviac-odsudenych-v-sr-malo-naj/547613-clanok.html

Celkovo sa v slovenských ústavoch k 31. decembru 2020 nachádzalo 8862 odsúdených osôb a 1657 ...

Bubla: Pracovná skupina sa nateraz nevenuje inštitútu kajúcnikahttps://www.teraz.sk/slovensko/bubla-pracovna-skupina-sa-nateraz-neve/547610-clanok.html

Pracovná skupina vytvorená ku komplexnej novele trestného poriadku sa nateraz nevenuje zmenám v ...

Laciak: O benefite pre kajúcnika rozhoduje v zahraničí zväčša až súdhttps://www.teraz.sk/slovensko/laciak-o-benefite-pre-kajucnika-rozhod/547606-clanok.html

O eventuálnom benefite pre spolupracujúceho obvineného, tzv. kajúcnika, rozhoduje v zahraničí ...

Kurilovská: Obvinenie je nemožné postaviť na jednej výpovedi kajúcnikahttps://www.teraz.sk/slovensko/kurilovska-obvinenie-nie-je-mozne-po/547601-clanok.html

Rektorka Kurilovská pripomenula, že obvinenie možno vzniesť len vtedy, keď je dostatočne ...

Skončila sa štvrtá zbraňová amnestia, Slováci odovzdali viac ako 1 500 zbraní a desaťtisíce nábojovhttps://www.webnoviny.sk/skoncila-sa-stvrta-zbranova-amnestia-slovaci-odovzdali-viac-ako-1-500-zbrani-a-desattisice-nabojov/

Počas štvrtej zbraňovej amnestie občania odovzdali na útvaroch Policajného zboru (PZ) 1 615 ...

Nové časopisy

Justičná revue 3/2021

Justičná revue 3/2021

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 4/2021

Bulletin slovenskej advokácie 4/2021

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Súkromné právo 2/2021

Súkromné právo 2/2021

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Právny obzor 2/2021

Právny obzor 2/2021

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Zo súdnej praxe 2/2021

Zo súdnej praxe 2/2021

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Justičná revue 2/2021

Justičná revue 2/2021

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

PoUtStŠtPiSoNe
: