TlačPoštaZväčšiZmenši

36/2014 Z. z.

4.5. 2014, 09:47 |  najpravo.sk

DÔVODOVÁ SPRÁVA

A. Všeobecná časť

Na rokovanie vlády Slovenskej republiky sa predkladá na základe vlastnej iniciatívy návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152 /1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona").

Účelom tohto návrhu zákona je doplnenie splnomocnenia na vydanie vyhlášky o označovaní potravín dobrovoľnými údajmi, napríklad o zložení a pôvode (slovenská potravina) a ich používanie na účely propagácie a marketingu.

Ďalším účelom návrhu zákona je zavedenie opatrení, na základe ktorých sa uľahčí a zjednoduší vykonateľnosť poskytovania informácií o percentuálnom podiele predaja potravín vyrobených v Slovenskej republike podľa obratu na potravinách z celkovej ponuky predávaných potravín (ďalej len „informácia") a zverejňovania zoznamu prevádzkovateľov s týmto percentuálnym podielom (ďalej len „zoznam").

Návrh zákona upravuje predovšetkým niektoré nejasnosti a nepresnosti zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon") o povinnostiach prevádzkovateľa a ministerstva pri predkladaní informácií a zverejňovaní zoznamu. Podľa súčasných § 12a, § 28 ods. 2 písm. q) a r) a § 30a ods. 2 zákona boli pri ich aplikácii identifikované nasledovné problémy:

• podľa § 12a ods. 1 zákona nie je presne jasné, koho sa povinnosť poskytovať informáciu týka,

• podľa § 12a ods. 2 zákona nie je jasné v akej forme má byť zverejnený zoznam,

• podľa § 28 ods. 2 písm. q) zákona pokutu za porušenie povinnosti podľa § 12a ods. 1 zákona ukladá orgán úradnej kontroly potravín, v tomto prípade Štátna veterinárna a potravinárska správa SR, ktorá však nemá zo zákona oprávnenie kontrolovať správnosť poskytnutých informácií,

• vzhľadom na nejasnosť § 12a ods. 1 zákona boli nejasné aj formy spracovania zoznamu a formy jeho zverejňovania.

Úpravou zverejňovania zoznamu len za vlastné prevádzkarne spolu sa predchádza zverejňovaniu zoznamu iných prevádzkovateľov. Takto bude mať konečný spotrebiteľ jasnejší prehľad o podiele predaja potravín vyrobených v Slovenskej republike podľa obratu na potravinách z celkovej ponuky predávaných potravín, a to v členení podľa jednotlivých odborov potravinárskeho priemyslu, toho ktorého prevádzkovateľa.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a zákonmi a súčasne je v súlade aj s právom Európskej únie.

Navrhovaná právna úprava bude mať pozitívny vplyv na príjmovú časť štátneho rozpočtu, ktorý však nie je možné presnejšie kvantifikovať. Návrh nebude mať dopad na rozpočty obcí alebo rozpočty vyšších územných celkov. Materiál nemá vplyv na životné prostredie, ani sociálne vplyvy. Materiál má pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, nakoľko presnejším definovaním povinných subjektov dôjde k vyňatiu určitých osôb z povinnosti zasielať a zverejňovať výkaz, čím dôjde k zníženiu ich administratívneho zaťaženia. Návrh má pozitívny dopad na informatizáciu spoločnosti, z dôvodu zverejňovania vzoru polročného výkazu a zoznamu prevádzkovateľov na webovom sídle ministerstva, čím sa zavádzajú nové elektronické služby.

B. Osobitná časť

K Čl. I

K bodu 1

Upresňuje spôsob nahlasovania prísunu zásielky potravín z iného členského štátu EÚ.

K bodu 2

Dopĺňa sa splnomocnenie ministerstva na vydanie všeobecne záväzného právneho predpisu ustanovujúceho podrobnosti o možnosti označovania potravín a poľnohospodárskych produktov dobrovoľnými údajmi a ich používanie na účely propagácie a marketingu, ako aj rozsah účinnosti na ktoré potraviny a poľnohospodárske produkty sa toto označovanie aplikuje.

K bodu 3

Upravuje sa povinnosť prevádzkovateľa predkladať informáciu len za Slovenskú republiku (pôvodne za prvých päť krajín pôvodu) a povinnosť zverejnenia tejto informácie na viditeľnom mieste pri vstupe do prevádzkarne určenej pre konečného spotrebiteľa na jeho webovom sídle.

Presne sa definuje prevádzkovateľ, ktorý bude podľa tohto návrhu zákona povinný predkladať informáciu ministerstvu.

Z tejto povinnosti sa vynímajú napr. prevádzkovatelia, s vlastnými maloobchodnými prevádzkarňami, ktorých hlavnou činnosťou je výroba potravín alebo výhradní distributéri potravín, teda takí prevádzkovatelia, ktorých hlavnou činnosťou nie je predaj potravín konečnému spotrebiteľovi, ale výroba, príprava resp. podávanie pokrmov.

Zverejnením vzoru polročného výkazu, na ktorom bude prevádzkovateľ zasielať ministerstvu informáciu sa zjednotí metodika predkladania informácie.

Zverejnením zoznamu prevádzkovateľov na webovom sídle ministerstva sa docieli celkový prehľad o podiele predaja potravín vyrobených v Slovenskej republike podľa obratu na potravinách z celkovej ponuky predávaných potravín a tiež aj v členení podľa jednotlivých odborov potravinárskeho priemyslu povinných prevádzkovateľov. Navrhovanou právnou úpravou sa predchádza zverejňovaniu zoznamu iných prevádzkovateľov inými prevádzkovateľmi pri vstupe do prevádzkarne určenej pre konečného spotrebiteľa, čím sa dosiahne jasnejší prehľad o podiele z celkového predaja potravín vyrobených v Slovenskej republike podľa obratu na potravinách z celkovej ponuky predávaných potravín a tiež aj v členení podľa jednotlivých odborov potravinárskeho priemyslu, toho ktorého prevádzkovateľa.

K bodu 4

Rozširuje sa kompetencia na výkon úradnej kontroly potravín orgánov štátnej veterinárnej a potravinovej správy o potraviny označené dobrovoľnými údajmi.

K bodu 5

Splnomocňuje sa ministerstvo na vykonávanie kontroly, v rámci ktorej bude skúmať správnosť, úplnosť a pravdivosť predkladaných informácií prevádzkovateľom podľa § 12a ods. 1 písm. a). Kompetencia je doplňovaná z dôvodu potreby spätnej kontroly a overovania predkladaných údajov povinnými osobami. Zistenia sú následne podkladom pre prípadné uloženie pokuty, ak nedošlo k zaslaniu zákonom vyžadovaných informácií, alebo by boli poskytnuté údaje nezhodujúce sa so skutočnosťou, resp. inak nevyhovujúce.

K bodu 6

Legislatívno- technická úprava. Spresnenie skutkovej podstaty z dôvodu aplikačnej praxe.

K bodu 7

Ustanovuje sa nová skutková podstata, pri ktorej naplnení je možné uložiť pokutu v rozmedzí od 100 eur do 100 000 eur, ak povinná osoba nezverení polročný výkaz spôsobom a v čase predpokladanom zákonom tak, ako je to ustanovené v § 12a ods. 1 písm. b).

K bodu 8

Vypúšťa sa ustanovenie o uložení pokuty, ktoré je novou úpravou textu zahrnuté v bode 6. Legislatívno-technická úprava.

K bodom 9 a 10

Upravuje sa výška pokút za druhé a ďalšie porušenie povinností podľa § 28 ods. 4.

K bodu 11

Rozširuje sa oprávnenie ministerstva, na základe ktorého uloží pokutu, ak povinná osoba nezaslala ministerstvu vyžadované údaje vo forme polročného výkazu v zákonom vyžadovanom čase a forme alebo poskytla nepravdivej informácie.

K bodu 12

Rieši preloženie ustanovenia § 30a ods. 2 do § 12a. Legislatívno-technická úprava.

K Čl. II

Upravuje sa účinnosť zákona.

Bratislava 6. novembra 2013

Robert Fico

predseda vlády

Slovenskej republiky

Ľubomír Jahnátek

minister pôdohospodárstva

a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 574
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Nezhody pri hospodárení so spoločnou vecou, petit žaloby podielového spoluvlastníka (§ 139 ods. 2 OZ)

Žalobou podielového spoluvlastníka podanou podľa druhej vety ustanovenia § 139 ods. 2 Občianskeho zákonníka nemožno nahrádzať prejav vôle ...

Nebezpečné prenasledovanie, k znaku dlhodobosti (§ 360a TZ)

Zákonný znak „iného dlhodobo prenasleduje“ u prečinu nebezpečného prenasledovania podľa § 354 ods. 1 Trestného zákonníka (v SR § 360a ...

CSP: K aplikácii § 257 Civilného sporového poriadku

Aplikácia § 257 Civilného sporového poriadku pri rozhodovaní o náhrade trov konania prichádza do úvahy v prípadoch, keď síce sú naplnené ...

Neoprávnený odber plynu; premlčanie

Osoba, která po smrti původního odběratele odebírá v jeho bytě plyn navzdory tomu, že nemá uzavřenou smlouvu o odběru, je přinejmenším ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Fico: Je šanca na to, aby boli zvolení zvyšní kandidáti na sudcov ÚShttp://www.teraz.sk/slovensko/fico-je-sanca-na-to-aby-boli-zvoleni/419633-clanok.html

Na zvolenie potrebného počtu kandidátov vyzval snemovňu aj predseda ÚS Ivan Fiačan.

Plénum bude voliť kandidátov na ústavných sudcov v streduhttp://www.teraz.sk/slovensko/plenum-bude-volit-kandidatov-na-usta/419498-clanok.html

Poslanci budú kandidátov vyberať zo 16 uchádzačov. Pôjde už o piatu voľbu.

Je dôležité, aby sa na prokuratúre zaviedli systémové zmeny, tvrdí Remišováhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/526336-je-dolezite-aby-sa-na-prokurature-zaviedli-systemove-zmeny-tvrdi-remisova/

V prokuratúre je potrebné nastaviť nové a transparentné pravidlá.

Vek odchodu do penzie? Roky udáva tabuľkahttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/526309-vek-odchodu-do-penzie-roky-udava-tabulka/

Pevne stanovené roky namiesto automatického výpočtu.

Prezidentka podpísala novelu, ktorá zbavuje sudcov v politike talárahttp://www.teraz.sk/slovensko/prezidentka-podpisala-zakon-ktory-r/419468-clanok.html

Podľa novely má sudca kandidujúci v parlamentných voľbách či eurovoľbách prísť o funkciu ...

Novelu školského zákona o definovaní národnostnej školy neschválilihttp://www.teraz.sk/slovensko/novelu-skolskeho-zakona-o-definovani/419407-clanok.html

Poslanci poukazovali na to, že zákon zatiaľ neobsahuje komplexnú úpravu podmienok výchovy a ...

Nové časopisy

Verejné obstarávanie – právo a prax 4/2019

Verejné obstarávanie – právo a prax 4/2019

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

DE IURE 1-2/2019

DE IURE 1-2/2019

DE IURE je časopis Najvyššieho súdu, ktorý vychádza štvrťročne v online verzii a pravidelne ...

Bulletin slovenskej advokácie 9/2019

Bulletin slovenskej advokácie 9/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2019

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 6-7/2019

Justičná revue 6-7/2019

Časopis pre právnu prax.

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

PoUtStŠtPiSoNe
: