Utorok, 23. apríl 2024 | meniny má Vojtech , zajtra Juraj
Svetový deň kníh a autorských práv
Predplatné
Utorok, 23. apríl 2024 | meniny má Vojtech , zajtra Juraj
Svetový deň kníh a autorských práv
TlačPoštaZväčšiZmenši

35/2014 Z. z.

najpravo.sk • 4.5. 2014, 09:45

DÔVODOVÁ SPRÁVA

A. Všeobecná časť

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky vypracovalo návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon") ako iniciatívny materiál.

Navrhovaná právna úprava má za cieľ harmonizovať európske právo s národným právom, t.j. upravuje sa vykonávanie Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1177/2010 z 24. novembra 2010 o právach cestujúcich v námornej a vnútrozemskej vodnej doprave, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 a nariadení Komisie ES, ktoré odkazujú na článok 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/44/ES. Ďalej sa právnou úpravou ustanovujú podmienky pre zriadenie požičovne plavidiel a zosúlaďujú úkony plavebných orgánov členských štátov CCNR v rýnskej oblasti a plavebného orgánu v Slovenskej republike v oblasti uznávania zdravotnej spôsobilosti členov lodných posádok.

Návrhom zákona sa zároveň odstraňujú niektoré nedostatky súčasného právneho stavu, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe zákona. Ide o zmeny a doplnenia ustanovení týkajúcich sa udeľovania licencií, udeľovania poverení na vykonávanie technických prehliadok plavidiel, ktoré podliehajú registrácii a súčasne podliehajú povinnej klasifikácii, konania o povolení státia plávajúceho zariadenia na vodnej ceste alebo v prístave, evidencií vedených Štátnou plavebnou správou, lodných listín, ktoré musí mať plavidlo počas prevádzky, plavebnej nehody, kompetencií MDVRR SR a Štátnej plavebnej správy ako orgánov štátnej správy pre vnútrozemskú plavbu a prístavy a riečnych informačných služieb. Z toho vyplynuli aj zmeny v ustanoveniach o priestupkoch a správnych deliktoch a v Sadzobníku správnych poplatkov v časti VI. Doprava v položkách 93 až 95 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, doplnenie zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Navrhovaný zákon bude mať mierny pozitívny dopad na štátny rozpočet a informatizáciu spoločnosti. Predpokladá sa mierny negatívny dopad a tiež pozitívny dopad na podnikateľské prostredie. Navrhovaný zákon nebude mať dopad na rozpočty obcí a rozpočty vyšších územných celkov, nebude mať sociálny vplyv ani vplyv na životné prostredie.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou SR, ústavnými zákonmi SR, platným právnym poriadkom SR, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.

B. Osobitná časť

K čl. I

K bodu 1:

Ide o legislatívno-technickú úpravu z dôvodu zjednotenia terminológie.

K bodu 2 :

Dopĺňa sa vymedzenie pojmu loď vnútrozemskej plavby vzhľadom na jeho použitie v § 25 zákona č. 338/2000 Z. z. a v správnych konaniach.

K bodu 3:

Správca vodného toku zabezpečuje vytvorenie, aktualizáciu a publikovanie elektronických plavebných máp pre vodné cesty klasifikačnej triedy Va a vodné cesty vyššej klasifikačnej triedy. Do ustanovenia sa dopĺňa, aby správca vodného toku tieto informácie bezodkladne poskytol Štátnej plavebnej správe, ktorá zo zákona vykonáva správu systému riečnych informačných služieb vrátane medzinárodnej výmeny informácií a plní funkciu centra riečnych informačných služieb.

K bodu 4:

Zosúlaďuje sa používanie pojmu „signálne znaky" v celom texte zákona. Ide o legislatívno-technickú úpravu.

K bodu 5:

Ide o spresnenie § 4 ods. 3, že škodu spôsobenú neprimeranými zásahmi do vlastníckeho práva uhradí prevádzkovateľ vodnej cesty len vtedy, ak obmedzenie vlastníckeho práva vykoná prevádzkovateľ vodnej cesty.

K bodu 6:

Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorá zohľadňuje zmeny v § 39 zákona.

K bodu 7:

Mení sa štátny orgán, ktorý bude vydávať záväzné stanoviská v súlade s § 140b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon). Navrhuje sa, aby dotknutým orgánom namiesto Štátnej plavebnej správy bolo MDVRR SR, ktoré bude oprávnené uplatňovať požiadavky v rozsahu svojej pôsobnosti ustanovenej zákonom o vnútrozemskej plavbe.

K bodu 8:

Ide o spresnenie, komu podáva vodca plavidla hlásenie o príchode plavidla do prístavu a o odchode plavidla z prístavu a akou formou to vodca plavidla môže uskutočniť, pričom elektronické hlásenie sa vykonáva podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 164/2010 z 25. januára 2010 o technických špecifikáciách pre elektronické hlásenie lodí pri vnútrozemskej plavbe uvedenú v čl. 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/44/ES o harmonizovaných riečnych informačných službách (RIS) na vnútrozemských vodných cestách v Spoločenstve. Tiež sa ustanovuje ako dlho je potrebné záznamy z hlásení uchovávať.

K bodu 9:

Ide o určenie, v ktorých prípadoch sú od ohlasovacej povinnosti oslobodené plavidlá štátnych orgánov a organizácií a úpravu vzhľadom na novelu zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon č. 331/2011 Z. z.).

K bodu 10:

Ruší sa oslobodenie od ohlasovacej povinnosti pre plavidlá, ktoré prepravujú cestujúcich podľa verejne vyhláseného cestovného poriadku, pretože pri zavedení systému riečnych informačných služieb vrátane medzinárodnej výmeny informácií potrebuje centrum riečnych informačných služieb presné a včasné informácie od vodcov všetkých plavidiel, ktoré sa pohybujú po medzinárodnej vodnej ceste klasifikačnej triedy Va a vodnej ceste vyššej klasifikačnej triedy.

K bodu 11:

Vypúšťa sa ustanovenie, ktoré rieši za akých podmienok môže použiť verejný prístav prevádzkovateľ plavidla, ktoré prepravuje nebezpečný tovar, pretože problematika prepravy nebezpečného tovaru po vodných cestách sa vykonáva v súlade s Európskou dohodou o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách, ktorou je Slovenská republika viazaná.

K bodu 12:

Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorá zohľadňuje zmeny v § 39 zákona. Zároveň sa zrušuje možnosť MDVRR SR vo výnimočných prípadoch povoľovať výnimky z povinnosti platenia úhrady za používanie verejného prístavu. V súčasnosti používanie verejných prístavov podlieha úhrade, výšku úhrady za používanie verejných prístavov určuje a vyberá spoločnosť Verejné prístavy, a. s. podľa § 6 zákona č. 338/2000 Z. z. na základe sadzobníka schváleného MDVRR SR. Výnosy z úhrad sú príjmom tejto spoločnosti a v súlade s Aktualizovanou koncepciou rozvoja verejných prístavov Bratislava, Komárno a Štúrovo schválenou vládou SR sa využívajú na rozvoj verejných prístavov.

K bodu 13:

Priamo zákonom sa ustanovuje, ktoré plavidlá orgánov verejnej správy resp. organizácií, ktoré sa podieľajú na prevádzkovaní vodných ciest používajú verejné prístavy bez úhrady.

K bodu 14:

Upravuje sa vykonávanie Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN). V § 5a sa ustanovujú podmienky a požiadavky na bezpečnostného poradcu na prepravu nebezpečného tovaru. Tiež sa ustanovuje štátny orgán, ktorým je Štátna plavebná správa, ktorá vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu. Na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu musí uchádzač absolvovať školenie. Školenia vykonávajú fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré za ustanovených podmienok poverí MDVRR SR.

V § 5b sa ustanovuje, že na palube plavidla, ktoré prepravuje nebezpečný tovar sa musí nachádzať odborník, t.j. osoba, ktorá má špeciálne znalosti o ADN. Dôkaz o týchto znalostiach je daný osvedčením, vydaným Štátnou plavebnou správou. Toto osvedčenie je vydané osobe, ktorá po absolvovaní školenia u poverenej osoby absolvovala kvalifikačnú skúšku o ADN pred skúšobnou komisiou. Školenia vykonávajú fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré za ustanovených podmienok poverí MDVRR SR.

Všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá MDVRR SR, sa upravia náležitosti žiadosti o absolvovanie školenia, žiadosti o vykonanie skúšky, podrobnosti o školení a skúške a o činnosti skúšobnej komisie.

K bodom 15 a 16:

Ide o legislatívno-technickú úpravu.

K bodu 17:

Upresňuje sa predmet činnosti spoločnosti zriadenej zákonom.

K bodu 18:

Zosúlaďuje sa so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 28/2013 Z. z.

K bodu 19:

Ide o spresnenie toho, kedy ide o verejnú vodnú dopravu vnútroštátnu. Vo všetkých ostatných prípadoch ide o verejnú vodnú dopravu medzinárodnú. Vzťahuje sa k bodu 29.

K bodu 20:

Vo všeobecných povinnostiach dopravcu sa spresňuje, kde má dopravca mať zverejnený prepravný poriadok a ustanovuje sa deň jeho platnosti.

K bodu 21:

V súlade s článkom 3 písm. h) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1177/2010 z 24. novembra 2010 o právach cestujúcich v námornej a vnútrozemskej vodnej doprave, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 sa určujú tie isté povinnosti ako má dopravca pre vykonávajúceho dopravcu.

K bodu 22:

Ide o spresnenie ustanovenia, ktoré sa upravuje v zmysle článku 3 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1177/2010 z 24. novembra 2010 o právach cestujúcich v námornej a vnútrozemskej vodnej doprave, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004.

K bodu 23:

Na základe článku 9 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1177/2010 z 24. novembra 2010 o právach cestujúcich v námornej a vnútrozemskej vodnej doprave, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 sa medzi osobitné povinnosti dopravcu dopĺňa povinnosť oznámiť MDVRR SR na požiadanie podmienky prístupu k doprave zdravotne postihnutých osôb, osôb so zníženou pohyblivosťou a sprevádzajúcich osôb.

K bodu 24:

Vypustené ustanovenia sú upravené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1177/2010 z 24. novembra 2010 o právach cestujúcich v námornej a vnútrozemskej vodnej doprave, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 a preto sú priamo vykonateľné z tohto nariadenia.

K bodu 25:

Ide o terminologickú úpravu ustanovenia.

K bodu 26:

Dopĺňa sa ďalšia požiadavka, ktorú má prepravný poriadok obsahovať tak, aby v prepravnom poriadku dopravca upravil rozsah zodpovednosti za spôsobenú škodu na zdraví cestujúcich, vrátane osôb so zdravotným postihnutím a osôb so zníženou pohyblivosťou v súlade s článkom 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1177/2010 z 24. novembra 2010 o právach cestujúcich v námornej a vnútrozemskej vodnej doprave, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004, zvierat, na tovare batožine alebo na iných veciach a rozsah odškodnenia cestujúcich v osobnej lodnej doprave a odosielateľov a prijímateľov v nákladnej lodnej doprave.

K bodu 27:

V súlade s článkom 25 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1177/2010 z 24. novembra 2010 o právach cestujúcich v námornej a vnútrozemskej vodnej doprave, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 sa určila Slovenská obchodná inšpekcia za príslušný orgán, ktorý preskúmava sťažnosti a reklamácie na plnenie záväzkov vyplývajúcich z prepravného poriadku.

K bodom 28 a 29:

Ide o legislatívno-technickú úpravu. § 12 ods. 1 upravuje kto môže získať licenciu na vykonávanie verejnej vodnej dopravy, ktorú udeľuje MDVRR SR. Do § 12 ods. 2 sa presúva ustanovenie písmena c) odseku 1 z dôvodu, že finančnú spôsobilosť musí preukázať iba ten dopravca, ktorý žiada o udelenie licencie na vykonávanie medzinárodnej verejnej vodnej dopravy.

K bodu 30:

Ide o spresnenie, kedy a za akých podmienok môže držiteľ licencie na vykonávanie verejnej vodnej dopravy požiadať o vydanie duplikátu licencie.

K bodu 31:

Ide o presun ustanovení z § 20, ktorý rieši, kedy je dopravca finančne spôsobilý a teda spĺňa jednu z požiadaviek na udelenie licencie na vykonávanie medzinárodnej verejnej vodnej dopravy. Spresňuje sa, čo je podkladom na zistenie finančnej spôsobilosti, ak sa žiadateľovi o licenciu udeľuje licencia prvýkrát.

K bodu 32:

Ide o spresnenie, kedy a za akých podmienok môže držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti dopravcu požiadať o vydanie duplikátu tohto osvedčenia.

K bodu 33:

Ide o doplnenie povinnosti žiadateľovi doložiť k žiadosti o udelenie licencie na vykonávanie medzinárodnej verejnej vodnej dopravy doklad, ktorý preukazuje, že je finančne spôsobilý. Vzťahuje sa k bodu 30.

K bodu 34:

Ide o spresnenie ustanovenia, ktoré sa týka straty platnosti licencie spôsobené smrťou držiteľa licencie alebo jeho vyhlásením za mŕtveho.

K bodu 35:

Ustanovuje sa povinnosť pre držiteľa licencie, aby ju vrátil, keď licencia stratí platnosť.

K bodu 36:

Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu s bodom 31.

K bodu 37:

Ide o spresnenie nadpisu § 21, keďže ustanovenia sa týkajú verejnej vodnej dopravy vnútroštátnej aj medzinárodnej a nie iba medzinárodnej verejnej vodnej dopravy.

K bodu 38:

Podmienky vydávania licencií na vykonávanie verejnej vodnej dopravy upravuje smernica Rady 87/540/EHS z 9. novembra 1987 o prístupe k povolaniu dopravcov tovaru vo vnútroštátnej a medzinárodnej vodnej doprave a o vzájomnom uznávaní diplomov, osvedčení a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách pre toto povolanie. Preto sa spresňuje ustanovenie o uznávaní licencií zahraničných dopravcov.

K bodu 39:

V súlade so zákonom č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa upravuje pojem „akreditujúca osoba" na „akreditačný orgán".

K bodu 40:

Vypúšťa sa podmienka 5 rokov praxe v oblasti vnútrozemskej plavby uložená osobe, ktorá je štatutárnym orgánom, pretože aplikačná prax ukázala, že splnenie tejto podmienky je náročné, a že požiadavka na vysokoškolské vzdelanie technického smeru je dostatočné aj vzhľadom na podmienku byť akreditovaný na vykonávanie technických prehliadok plavidiel, resp. technickej spôsobilosti plavidiel.

K bodu 41:

Prax ukázala, že je potrebné, aby poverená osoba mala vypracované pravidlá na overovanie technickej spôsobilosti plavidiel, ktoré predloží ku svojej žiadosti na získanie poverenia na vykonávanie technických prehliadok plavidiel, a ktoré musia byť vypracované v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2006/87/ES z 12. decembra 2006, ktorou sa stanovujú technické požiadavky na plavidlá vnútrozemskej plavby a ktorou sa zrušuje smernica Rady 82/714/EHS v platnom znení, ktorá je transponovaná do nariadenia vlády SR č. 193/2009 Z. z. o technickej spôsobilosti a prevádzkovej spôsobilosti plavidla v znení nariadenia vlády SR č. 416/2009 Z. z.

K bodu 42:

Ustanovuje sa doba určitá, na ktorú je možné udeliť poverenie právnickej osobe na vykonávanie technickej prehliadky plavidla, ktoré podlieha registrácii a súčasne podlieha povinnej klasifikácii. Tiež sa ustanovuje povinnosť tejto právnickej osobe, oznámiť MDVRR SR všetky zmeny týkajúce sa podmienok, podľa ktorých bolo poverenie vydané.

K bodu 43:

Ide o spresnenie pojmu „zahraničné plavidlo", keďže sa v praxi tento pojem nesprávne vysvetľoval.

K bodu 44:

Upravuje sa vykonávanie časti 1 kapitoly 1.16. Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN). Plavidlá prepravujúce nebezpečný tovar musia mať osvedčenie, ktoré preukazuje, že plavidlo je na prepravu daného tovaru spôsobilé. Toto osvedčenie vydáva Štátna plavebná správa na základe správy o vykonaní technickej prehliadky plavidla prepravujúceho nebezpečný tovar uznanou klasifikačnou spoločnosťou zo zoznamu uznaných klasifikačných spoločností Stáleho výboru EHK OSN podľa dohody ADN.

K bodu 45:

Európske pravidlá pre plavbu na vnútrozemských vodných cestách schválené rezolúciou EHK OSN č. 24/1985 sú rozsiahle a s ich tlačenou verziou je problém, v čase informatizácie spoločnosti a vzhľadom na úzky okruh používateľov týchto pravidiel je postačujúce ich zverejnenie na webovom sídle MDVRR SR.

K bodu 46:

Ide o spresnenie toho, že po opätovnej prehliadke plavidla, ktoré spĺňa technickú aj prevádzkovú spôsobilosť nie je potrebné a vhodné vydať nové lodné osvedčenie tomuto plavidlu. Zmena sa vykoná do pôvodného lodného osvedčenia do príslušnej kolónky na to určenej. Lodné osvedčenie vydáva Štátna plavebná správa na tlačivách podľa vzoru ustanoveného v časti I prílohy V smernice 2006/87/ES, čo je transponované v nariadení vlády SR č. 193/2009 Z. z. o technickej spôsobilosti a prevádzkovej spôsobilosti plavidla v znení nariadenia vlády SR č. 416/2009 Z. z..

K bodom 47 a 48:

Upresňuje sa konanie o povolení státia plávajúceho zariadenia, ktoré je v praxi bezdôvodne zdĺhavé tým, že účastníci konania menia svoje stanoviská a neodôvodnene podmieňujú svoje predchádzajúce vyjadrenia a súhlasy. Ustanovuje sa, že k žiadosti o vydanie rozhodnutia státia plávajúceho zariadenia žiadateľ predloží súhlasy od štátneho orgánu ochrany prírody a krajiny, ktorý je správnym orgánom chrániacim záujmy ustanovené zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a správcu vodného toku, ktorý podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov plní rôzne činnosti v záujme zachovania všetkých funkcií vodného toku; správca vodného toku vydáva súhlas aj v zmysle § 35 ods. 7 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov. Prílohou k žiadosti je aj zmluva o budúcej zmluve s prevádzkovateľom verejného prístavu, ktorej predmet plnenia je v súlade s § 6 ods. 2, pokiaľ žiadateľ o vydanie rozhodnutia o povolení státia plávajúceho zariadenia žiada o umiestnenie svojho plávajúceho zariadenia vo verejnom prístave. Dôvodom je zabezpečenie napĺňania činností, na ktoré bola spoločnosť založená.

Ďalej sa konkretizuje procesný postup pre konanie o povolení státia plávajúceho zariadenia na vodnej ceste alebo v prístave tak, aby sa v nich neriešili konania pre viac plávajúcich zariadení na rovnaké miesto státia.

Štátna plavebná správa ako štátny orgán na základe § 39 rozhoduje aj o zriadení a zrušení požičovne plavidiel na vodnej ceste alebo v prístave. Procesný postup takéhoto konania bol doposiaľ daný iba plavebným opatrením Štátnej plavebnej správy. Týmito ustanoveniami sa upravuje procesný postup na zriadenie a zrušenie požičovne plavidiel na vodnej ceste alebo v prístave. Ustanovuje sa možnosť, aby Štátna plavebná správa ako orgán štátnej správy nad prevádzkou plavidiel a požičovní plavidiel na vodných cestách a v prístavoch mohla nariadiť odstránenie plavidla z vodnej cesty alebo z prístavu, ak prevádzkovateľ plavidla hrubo porušuje povinnosti, ktoré sú mu dané týmto zákonom. Prevádzkovateľ plavidla musí odstrániť plavidlo z vodnej cesty alebo z prístavu na vlastné náklady.

K bodu 49:

Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu so zmenou v § 39.

K bodu 50:

Cieľom úpravy je, aby nedochádzalo k mareniu konania o odstránení plavidla z vodnej cesty alebo z prístavu pre porušenie povinností ustanovených týmto zákonom alebo konania o uložení sankcie za porušenie tohto zákona podľa § 40 alebo 40a, keď prevádzkovateľ plavidla po zdĺhavých dokazovacích úkonoch vyhlási, že nie je prevádzkovateľom plavidla, voči ktorému sa koná a teda nemôže byť sankcionovaný. Úpravou sa dosiahne, že sankcionovaný bude vždy vlastník plavidla, pokiaľ ten nepreukáže, že prevádzkovateľom plavidla je iná osoba.

K bodu 51:

Z registra plavidiel sa poskytujú okrem výpisu a odpisu aj informácie, ktoré bolo potrebné doplniť do predmetného ustanovenia.

K bodu 52:

Keďže Štátna plavebná správa vedie register plavidiel a zároveň plní funkciu centra riečnych informačných služieb a udeľuje ENI číslo pre plavidlá vnútrozemskej plavby na základe nariadenia komisie (EÚ) č. 164/2010 z 25. januára 2010 o technických špecifikáciách pre elektronické hlásenia z lodí pri vnútrozemskej plavbe uvedené v článku 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/44/ES o harmonizovaných riečnych informačných službách (RIS) na vnútrozemských vodných cestách v Spoločenstve je potrebné, aby sa údaje z registra plavidiel sprístupnili do systému riečnych informačných služieb, a to v rozsahu podľa dodatku IV prílohy II smernice 2006/87/ES. Sprístupňovanie údajov z registra plavidiel nepodlieha zákonu o slobode informácií. Podľa § 39 zákona Štátna plavebná správa zabezpečí ochranu informácií v systéme riečnych informačných služieb pred zneužitím vrátane neoprávneného prístupu k týmto informáciám, ich zmeny alebo straty.

K bodom 53 až 57:

V odseku 2 ide o spresnenie ustanovenia, kto môže žiadať o zápis plavidla do registra plavidiel.

Dopĺňa sa ustanovenie, ktorým spresňuje deklaratórny charakter registra plavidiel.

Tým, že sa z odseku 4 presúva do odseku 3, že do registra plavidiel možno zapísať iba plavidlá, ktoré nie sú registrované mimo územia SR, sa ustanovenie odseku 4 stáva nadbytočným a vypúšťa sa. Následne sa prečíslujú ďalšie odseky.

V navrhovanom odseku 4 sa upresňuje, že k žiadosti je potrebné doložiť ustanovené doklady v origináli alebo v úradne osvedčenej kópii, aby sa v maximálnej miere zamedzilo podvodným konaniam. Jedným z takých dokladov je aj doklad o výmaze plavidla z registra pôvodného zápisu, ak bolo plavidlo predchádzajúcim prevádzkovateľom registrované mimo územia SR.

K bodu 58:

Ide o spresnenie ustanovenia tým, že je na pôvodnom vlastníkovi plavidla, aby preukázal, že voči nemu nie sú vedené také výkony rozhodnutí a konania, na základe ktorých by Štátna plavebná správa nemohla vykonať zmeny v registri plavidiel.

K bodom 59 a 60:

Úprava ustanovení § 24 ods. 9 až 12 súvisí so zosúladením tohto zákona s § 7 ods. 1 a 3 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov a určením tých evidencií vedených Štátnou plavebnou správou, ktoré sú zverejnené na webovom sídle Štátnej plavebnej správy a tých, ktoré sa považujú za neverejné. Neverejné evidencie nepodliehajú zákonu o slobode informácií.

K bodu 61:

Ide o doplnenie povinnosti niesť vlajku SR pre malé plavidlo, ktoré podlieha registrácii.

K bodu 62:

V ustanovení o lodných listinách sa dopĺňajú ďalšie listiny, ktoré musia byť na palube plavidla počas jeho prevádzky. Ide o palubný denník a v prípade prepravy nebezpečného tovaru aj o listiny podľa kapitoly 8.1 Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN). Všetky listiny musia byť na palube plavidla v origináli. Taktiež sa ustanovuje kto vydáva jednotlivé lodné listiny a čo sa do nich zapisuje, vrátane osobných údajov v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

K bodom 63 a 65:

Ďalším členom posádky plavidla je aj pomocný lodník, ktorý však až praxou na plavidle získava možnosť získať odbornú spôsobilosť na niektorú z funkcií na plavidle. Spresnením ustanovenia sa predíde tomu, aby sa od pomocného lodníka žiadala odborná spôsobilosť podľa § 30 ods. 1. V § 30 ods. 4 je ustanovené, ktorí z členov posádky plavidla musia odbornú spôsobilosť preukázať.

V § 29 ods. 6 sa potom spresňujú podmienky, za ktorých môže byť pomocný lodník ďalším členom posádky plavidla.

K bodu 64:

MDVRR SR od roku 2009 rokuje s Centrálnou komisiou pre plavbu na Rýne (CCNR) o uznávaní služobných lodníckych knižiek, preukazov odbornej spôsobilosti vodcu plavidla a preukazu radarového navigátora plavebnými orgánmi členských štátov CCNR v rýnskej oblasti. V oblasti uznávania služobných lodníckych knižiek a preukazov radarového navigátora došlo k dohode. Uznávanie preukazov odbornej spôsobilosti vodcov plavidiel plavebnými orgánmi členských štátov CCNR na rýnskej oblasti je podmienené vydávaním potvrdení zdravotnej spôsobilosti Štátnou plavebnou správou na základe lekárskeho posudku na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 4 návrhu zákona. Ide o zosúladenie úkonov plavebných orgánov členských štátov CCNR v rýnskej oblasti a plavebného orgánu v Slovenskej republike – Štátnej plavebnej správy týkajúce sa zdravotnej spôsobilosti vodcu plavidla.

K bodom 66 až 71:

Ide o spresnenie podmienok, ktoré musí splniť fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá žiada o poverenie vykonávať kvalifikačný kurz na vodcu malého plavidla. Tiež ide o spresnenie, aké malé plavidlo sa považuje za výcvikové plavidlo a že kvalifikačný kurz možno vykonávať iba na schválenom výcvikovom plavidle, čo zvýši bezpečnosť pri výučbe žiadateľov o odbornú spôsobilosť vodcu malého plavidla.

Z aplikačnej praxe vyplynula požiadavka na zmenu ustanovenia o termínoch konania kvalifikačného kurzu ako aj o zmenách v termínoch. Umožní sa tým lepšia koordinácia školiteľov a plavebných inšpektorov, napr. v prípade vykonania kontroly na kurze.

K bodu 72:

Upravuje sa, čo musí predložiť k žiadosti o vydanie služobnej lodníckej knižky člen posádky plavidla a ďalší člen posádky plavidla - pomocný lodník.

K bodom 73 a 74:

Ide o zosúladenie úkonov plavebných orgánov členských štátov Centrálnej komisie pre plavbu na Rýne v rýnskej oblasti a plavebného orgánu v Slovenskej republike – Štátnej plavebnej správy týkajúce sa zdravotnej spôsobilosti vodcu plavidla. Vzťahuje sa k bodu 64.

K bodu 75:

Legislatívno-technická úprava, vyplýva z bodu 74.

K bodom 76 a 77:

Ide o zjednotenie a spresnenie ustanovení o klasifikácii plavidiel v súlade s technickými požiadavkami vyplývajúcimi zo smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/87/ES z 12. decembra 2006, ktorou sa stanovujú technické požiadavky na plavidlá vnútrozemskej plavby a ktorou sa zrušuje smernica Rady 82/714/EHS v platnom znení, ktorá je transponovaná do nariadenia vlády SR č. 193/2009 Z. z. o technickej spôsobilosti a prevádzkovej spôsobilosti plavidiel v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 416/2009 Z. z..

K bodu 78:

Odborné vyšetrovanie plavebných nehôd je zložitý a náročný proces, v rámci ktorého sa v praxi stáva, že aj napriek tomu, že dôjde k jeho ukončeniu a vydaniu správy o výsledkoch odborného vyšetrovania plavebnej nehody, dodatočne vyjdú najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, alebo sú nesprávne vyhodnotené existujúce dôkazy, čo pozmení alebo úplne vyvráti závery, ku ktorým sa dospelo v pôvodnej správe o výsledkoch odborného vyšetrovania plavebnej nehody. Súčasná právna úprava momentálne takéto situácie nerieši, pričom odborná prax, v ktorej sa takéto prípady vyskytujú, požaduje novelizáciu daného ustanovenia za účelom vytvorenia právnej úpravy, ktorá by postup v takýchto prípadoch upravovala. Zároveň by orgán vykonávajúci odborné vyšetrovanie plavebných nehôd mal možnosť, v prípade, ak vyjdú najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, o ktorých predtým tento orgán nemal vedomosť alebo boli nesprávne vyhodnotené existujúce dôkazy, tieto skutočnosti uviesť a zohľadniť v novej správe o výsledku odborného vyšetrovania plavebnej nehody, v ktorej by odôvodnil dôvody, prečo došlo k vykonaniu zmien v pôvodnej správe. Orgán vykonávajúci odborné vyšetrovanie by tak dostal možnosť reagovať na nové skutočnosti a dôkazy, pričom zároveň môže prehodnotiť svoje závery vyvodené v pôvodnej správe z odborného vyšetrovania plavebnej nehody, uviesť nové závery a prijať tomu zodpovedajúce opatrenia na predchádzanie plavebným nehodám. Odborné vyšetrovanie plavebnej nehody má v prvom rade za cieľ odhaliť príčiny vzniku plavebnej nehody a prijať také opatrenia, ktoré by zabránili vzniku ďalších takýchto nehôd alebo ich aspoň eliminovali. Na základe uvedeného je nevyhnutné, aby správa o výsledku odborného vyšetrovania plavebných nehôd korešpondovala s aktuálnymi zisteniami.

K bodom 79 a 80:

Ide o doplnenie a spresnenie kompetencií MDVRR SR podľa tohto zákona. Konkrétne sa dopĺňa povinnosť oznámiť sekretariátu Európskej hospodárskej komisie Organizácie spojených národov adresy orgánov a nimi poverených organizácii, ktoré sú kompetentné podľa vnútroštátnych právnych predpisov implementovať ADN, pričom uvedú pre každý prípad odkaz na príslušné ustanovenie ADN, ako aj adresy, na ktoré by sa mali poslať príslušné žiadosti. Tiež sa dopĺňa povinnosť pre MDVRR SR postupovať pri uznávaní klasifikačných spoločností pri klasifikácii plavidiel prepravujúcich nebezpečný tovar po európskych vnútrozemských vodných cestách podľa príslušných ustanovení dohody ADN.

Zrušuje sa udeľovanie výnimiek z povinnosti platenia úhrady za používanie verejných prístavov pre prevádzkovateľov plavidiel, čo sa vzťahuje k bodu 12.

K bodu 81:

Legislatívno-technická úprava, vyplýva z bodu 42.

K bodu 82:

Uvádzajú sa kompetencie, ktoré MDVRR SR vykonáva v zmysle tohto zákona. V písmenách o) až q) a s) až u) ide o kompetencie, ktoré MDVRR SR už vykonávalo pred úpravou tohto právneho predpisu, ale neboli súhrnne uvedené v § 38.

V písmene r) ide o novú kompetenciu, ktorá sa odoberá Štátnej plavebnej správe a udeľuje MDVRR SR. Ide o vydávanie záväzných stanovísk v konaniach podľa § 126 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v prípadoch ustanovených zákonom č. 338/2000 Z. z.

K bodom 83 až 85:

Ide o doplnenie a spresnenie úloh, pre ktoré bola zriadená Agentúra rozvoja vodnej dopravy, tak aby mohla vykonávať aj úlohy spojené so zavádzaním nových dopravných technológií, ktoré napomáhajú rozvoju vodnej dopravy. Tiež sa dopĺňa povinnosť na základe žiadosti MDVRR SR zaslať vyjadrenie (podstanovisko) MDVRR SR vo veci prerokovania územnoplánovacej dokumentácie a zriadenia a prevádzkovania dočasných stavieb slúžiacich užívateľom verejných prístavov na prioritnom investičnom majetku alebo vo veci stavieb, ktoré zasahujú do vodnej cesty alebo sú súčasťou vodnej cesty.

K bodu 86:

Dopĺňa sa povinnosť výkonu štátneho odborného dozoru pre Štátnu plavebnú správu. Vzťahuje sa k bodu 48.

K bodu 87:

Ide o spresnenie ustanovenia, ktoré si vyžiadala aplikačná prax. Štátna plavebná správa nevykonáva štátny odborný dozor nad ťažobnými zariadeniami, ani v prípadoch, keď sú umiestnené na plavidlách. V ustanovení ide aj o legislatívno-technickú úpravu vzťahujúcu sa k bodu 48.

K bodu 88:

Ide o doplnenie vzťahujúce sa k bodu 14.

K bodu 89:

Ide o spresnenie ustanovenia, ktoré si vyžiadala aplikačná prax.

K bodu 90:

Dopĺňa sa možnosť požiadať Štátnu plavebnú správu o duplikát vydaného typového osvedčenia malého plavidla pri jeho strate, poškodení alebo odcudzení.

K bodu 91:

Dopĺňa sa kompetencia pre Štátnu plavebnú správu ako kompetentný orgán, vyplývajúca z Európskych pravidiel pre plavbu na vnútrozemských vodných cestách, keďže osobitná preprava sa môže uskutočniť iba na základe osobitného povolenia na prepravu vydaného kompetentným orgánom pre úsek, kde sa táto preprava uskutočni. Pri osobitných prepravách musia byť dodržané podmienky, za akých sa osobitná preprava uskutoční, ktoré určí kompetentný orgán pre každý jednotlivý prípad.

Zároveň sa ruší kompetencia vydávať záväzné stanoviská. Úprava sa vzťahuje k bodu 82 [§ 38 písm. r)].

K bodu 92:

Z aplikačnej praxe vyplynulo, že sa pôvodné ustanovenie písmena h) ruší.

Dopĺňa sa kompetencia pre Štátnu plavebnú správu ako kompetentného orgánu, vyplývajúca z Európskych pravidiel pre plavbu na vnútrozemských vodných cestách, keďže športové podujatia, slávnosti na vode a iné akcie, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť a plynulosť plavby, musia byť vopred povolené kompetentným orgánom.

K bodu 93:

Upresňuje sa ustanovenie z dôvodu, že vedúci plavby na plavebnej komore nie je členom posádky plavidla, ale aj jemu Štátna plavebná správa vydáva a odníma preukaz odbornej spôsobilosti a preto sa uvádza samostatne.

K bodu 94:

Dopĺňajú sa kompetencie pre Štátnu plavebnú správu ako kompetentného orgánu, vyplývajúce z nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 193/2009 Z. z. o technickej spôsobilosti a prevádzkovej spôsobilosti plavidiel v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 416/2009 Z. z.

Kompetencia na vydávanie potvrdenia zdravotnej spôsobilosti sa vzťahuje k bodu 64.

K bodom 95 až 97:

Vzhľadom na pôsobnosť Štátnej plavebnej správy nie je potrebné, aby viedla evidenciu vodných ciest. Tú určuje vyhláška MDPT SR č. 22/2001 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaradení vodných ciest a ich jednotlivých úsekov do príslušných tried podľa klasifikácie európskych vodných ciest.

Dopĺňa sa však pôsobnosť Štátnej plavebnej správy k vedeniu evidencie poverení na vykonávanie kvalifikačného kurzu na odbornú spôsobilosť vodcu malého plavidla, k vedeniu evidencie osvedčení o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu a odborníka pri preprave nebezpečného tovaru a k vedeniu evidencie osvedčení o schválení plavidla doplnené zoznamom všetkého nebezpečného tovaru povoleného na prepravu v tankových plavidlách, zostaveným uznanou klasifikačnou spoločnosťou, ktorá plavidlo klasifikovala.

K bodu 98:

Ruší sa pôsobnosť Štátnej plavebnej správy v oblasti dohľadu nad malými plavidlami, lebo na úkony z toho plynúce nemá vytvorené personálne ani odborno-technické zázemie.

K bodu 99

Rozširuje sa pôsobnosť Štátnej plavebnej správy pre určovanie podmienok prevádzky požičovní plavidiel plavebným opatrením.

K bodu 100:

Dopĺňa sa pôsobnosť Štátnej plavebnej správy ako kompetentného orgánu, vyplývajúca z vykonávania Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN). Vzťahuje sa k bodom 14 a 44.

Tiež sa dopĺňa povinnosť na základe žiadosti MDVRR SR zaslať vyjadrenie (podstanovisko) MDVRR SR vo veci prerokovania územnoplánovacej dokumentácie a zriadenia a prevádzkovania dočasných stavieb slúžiacich užívateľom verejných prístavov na prioritnom investičnom majetku alebo vo veci stavieb, ktoré zasahujú do vodnej cesty alebo sú súčasťou vodnej cesty.

K bodom 101 a 102:

Rozširuje sa definícia „užívateľa riečnych informačných služieb" o ďalšie osoby, orgány verejnej správy a iné organizácie, ktoré by mohli alebo mali využívať systém riečnych informačných služieb na zlepšenie fungovania a rozvoja vodnej dopravy.

Určuje sa okruh informácií o momentálnej plavebnej situácii a strategické informácie o plavebnej situácii, pričom konkretizáciu informácií v danom okruhu informácií určuje a zverejňuje Štátna plavebná správa.

Tiež sa ustanovuje, komu sa poskytujú informácie z riečnych informačných služieb a na aké účely na základe pridelených užívateľských práv v súlade s nariadením komisie (ES) č. 414/2007 z 13. marca 2007 týkajúce sa technických usmernení o plánovaní, implementácii a prevádzke riečnych informačných služieb (RIS), na ktoré sa odvoláva článok 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/44/ES o harmonizovaných riečnych informačných službách na vnútrozemských vodných cestách v Spoločenstve. Na sprístupňovanie informácií a údajov z RIS sa nevzťahuje zákon o slobode informácií.

Informácie z riečnych informačných služieb získané od správcov riečnych informačných služieb zmluvného štátu Dohody o EHP alebo tretieho štátu sa poskytujú len v takom rozsahu ako je zazmluvnený v dohodách o poskytovaní týchto informácií navzájom medzi SR a uvedenými štátmi, ktoré sú v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2005/44/ES.

K bodu 103:

Upresňuje sa, o aké informácie ide v § 39b ods. 1.

K bodu 104:

Ide o spresnenie vodomerných staníc, z ktorých sú požadované údaje do systému riečnych informačných služieb a o uvedenie týchto referenčných údajov.

K bodu 105:

Ide o doplnenie toho, že Štátna plavebná správa potrebuje údaje poskytnuté od uvedených štátnych organizácií alebo orgánov verejnej správy v istom formáte, v rozsahu a spôsobom, ktorý vyplynul z výsledkov riešenia TEN-T projektu IRIS Europe, ktorého sa MDVRR SR zúčastňuje ako spoluriešiteľ s ďalšími zahraničnými projektovými partnermi. Aby riečne informačné služby spĺňali podmienku interoperability je potrebné, aby rozsah, spôsob a formát údajov boli dodržané.

K bodu 106:

Legislatívno-technická úprava vzťahujúca sa k bodom 104 a 105.

K bodu 107:

Ide o spresnenie toho, čo štandardné kódované správy sú, čo vyplýva z nariadenia Komisie (ES) č. 416/2007 z 22.3.2007 týkajúce sa technických špecifikácií plavebných správ pre veliteľov lodí, na ktoré odkazuje článok 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/44/ES o harmonizovaných riečnych informačných službách (RIS) na vnútrozemských vodných cestách v rámci Spoločenstva.

K bodom 108 a 109:

Na spresnenie sa dopĺňa do názvu a do ustanovenia slovo „vnútrozemského", keďže ide o vnútrozemský automatický identifikačný systém (AIS) používaný na vnútrozemských vodných cestách. V usmerneniach pre plánovanie, implementáciu a prevádzkové používanie riečnych informačných služieb sa vnútrozemský AIS definuje ako dôležitá technológia. Vzhľadom na oblasti zmiešanej plavby je dôležité, aby normy, technické špecifikácie a postupy pre vnútrozemskú plavbu boli kompatibilné s už vymedzenými normami, technickými špecifikáciami a postupmi pre námornú plavbu. S cieľom splniť špecifické požiadavky vnútrozemskej navigácie systém AIS bol ďalej rozpracovaný na takzvanú technickú špecifikáciu vnútrozemského AIS pri zachovaní úplnej kompatibility s námorným AIS Medzinárodnej námornej organizácie IMO a už existujúcimi normami vo vnútrozemskej plavbe.

K bodu 110:

V súlade so susednými štátmi sa zavádza povinné používanie transpondéru vnútrozemského AIS tak, aby riečne informačné služby slúžili svojmu účelu a boli tak aj využívané. Vo všeobecnosti sa prostredníctvom AIS pre vnútrozemskú plavbu prenášajú len informácie o lokalizácii plavidiel a sledovaní ich dráhy a informácie týkajúce sa bezpečnosti. Ak sa do úvahy vezme táto požiadavka, správy AIS pre vnútrozemskú plavbu musia obsahovať statické informácie o lodi, dynamické informácie o lodi a informácie o lodi v súvislosti s plavbou. Povinnosť mať zapnutý transpondér vnútrozemského AIS sa nevťahuje na tie plavidlá alebo zostavy plavidiel, u ktorých by vysielanie signálu z transpondéra AIS bolo na elektronickej mape pre ostatné plavidlá v prevádzke zmätočné.

Technické špecifikácie k danej problematike sú uvedené v nariadení Komisie (ES) č. 415/2007 z 13. marca 2007 týkajúce sa technických špecifikácií lokalizácie plavidiel a sledovania ich dráhy, na ktoré odkazuje článok 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/44/ES o harmonizovaných riečnych informačných službách (RIS) na vnútrozemských vodných cestách v rámci Spoločenstva.

K bodom 111 až 113:

Ide o rozšírenie pôsobnosti plavebného inšpektora pri výkone štátneho odborného dozoru aj o osvedčenie o schválení plavidla, čo súvisí s bodmi 44 a 100.

K bodom 114 a 119:

Ide o vágne ustanovenie, ktoré nemá oporu v právnom poriadku Slovenskej republiky, preto sa navrhuje vypustiť.

K bodom 115 a 116:

Legislatívno-technická úprava vzhľadom na zmeny § 39 zákona.

K bodom 117 a 118:

Ide o zjednodušenie ustanovenia, kde sa vyšetrenie môže vykonať dychovou skúškou alebo orientačným testovacím prístrojom alebo lekárskym vyšetrením t. j. odberom a vyšetrením krvi alebo iného biologického materiálu na zistenie, či je školiteľ pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky.

K bodu 120:

Legislatívno-technická úprava vzťahujúca sa k bodu 107. Odlišne od všeobecného predpisu o priestupkoch sa ustanovuje možnosť upustiť od ústneho pojednávania. Je to z toho dôvodu, že napr. pri riešení priestupkov s cudzími štátnymi príslušníkmi, títo zväčša odmietajú spolupracovať a ignorujú aj výzvy na ústne pojednávanie. Tým, že by sa mohlo upustiť od ústneho pojednávania v opodstatnených prípadoch by sa urýchlilo konanie vo veci riešenia priestupku a zároveň by konanie prebiehalo hospodárne.

K bodu 121:

Ustanovuje sa výška pokuty za nedodržanie toho, ak držiteľ licencie nevráti originál licencie MDVRR SR do 15 dní po skončení jej platnosti podľa § 19 ods. 2 a výška pokuty za to, ak poverená právnická osoba neoznámi MDVRR SR všetky zmeny týkajúce sa podmienok, na základe ktorých ju MDVRR SR poverí vykonávaním technickej prehliadky plavidla (§ 22 ods. 11), a to do 15 dní od vzniku týchto zmien.

K bodu 122:

Ide o legislatívno-technickú úpravu vzťahujúcu sa na úpravy právneho predpisu, týkajúce sa povinností prevádzkovateľa plavidla.

K bodu 123:

Ide o doplnenie sankcie za porušenie ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1177/2010 z 24. novembra 2010 o právach cestujúcich v námornej a vnútrozemskej vodnej doprave, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004.

K bodu 124:

Vypúšťa sa sankcia pre bezpečnostného poradcu, ktorý si nesplnil niektorú z povinností ustanovených v zákone. Povinnosti bezpečnostného poradcu sú upravené v Európskej dohode o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN), z ktorej vyplýva, že bezpečnostný poradca je buď zamestnancom prevádzkovateľa alebo je medzi nimi iný pracovnoprávny zmluvný vzťah, pričom zodpovednosť je na prevádzkovateľovi plavidla.

Ukladá sa nová sankcia vlastníkovi stavby podľa § 4 ods. 8.

K bodu 125:

Dopĺňa sa sankcia pre prevádzkovateľa plavidla, ktorý prepravuje nebezpečný tovar bez odborníka na palube v súlade s ustanoveniami Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN).

K bodu 126:

Ide o spresnenie ustanovenia o udelení pokuty osobe za nedodržanie podmienok, za ktorých bolo vydané rozhodnutie o prevádzkovaní požičovne plavidla a za nedodržanie podmienok, za ktorých bolo osobe vydané povolenie na státie plávajúceho zariadenia na vodnej ceste alebo v prístave.

K bodu 127:

Ide o spresnenie ustanovenia v tom, že stačí aby osoba porušila jednu z ustanovených povinností a môže byť sankcionovaná. Doterajšie ustanovenie nebolo jednoznačné.

K bodom 128 a 129:

Mení sa výška pokuty, ktorá bola pre osobu vzhľadom na rozsah porušenia vysoká. Zároveň sa dopĺňajú ďalšie sankcie pre vodcu plavidla a pre prevádzkovateľa plavidla pri porušení ich povinností, čo má mať hlavne eliminačný účinok na množstvo správnych deliktov.

K bodu 130:

Ide o zmenu v ukladaní pokuty za správny delikt, pretože niektorí zneužívali a úmyselne predlžovali konanie o uložení pokuty za správny delikt do doby, keď im už pokuta nemohla byť uložená.

K bodu 131:

Vzhľadom na zmeny v súčasne platnom zákone sa nanovo upravujú odkazy na ustanovenia, na ktoré sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.

K bodu 132:

Ide o doplnenie ustanovenia, v ktorých prípadoch sa žiadateľovi namiesto rozhodnutia vydá listina alebo doklad, alebo sprístupní informácia alebo poskytne výpis alebo odpis z registra plavidiel v súlade s § 47 ods. 7 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 527/2003 Z. z.

Ustanovuje sa doručovanie písomností verejnou vyhláškou v súlade s § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

K bodu 133:

Doteraz udelené výnimky sa zrušujú, keďže stratili opodstatnenosť vzhľadom na zmeny podmienok správy verejných prístavov a nie je možné ich zrušiť iným spôsobom. Vzťahuje sa k bodu 12.

Na základe Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN) v znení zmien a doplnkov nie je možné udeľovať poverenia na vykonávanie školení a skúšok žiadateľov o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu, ale iba na vykonávanie školení žiadateľov o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu.

K bodu 134:

Uvádza sa vzor potvrdenia zdravotnej spôsobilosti. Vzťahuje sa k bodu 64.

K čl. II

Vzhľadom na zmeny v § 5a sa upravuje živnosť v poradovom čísle 58.

Dopĺňa sa príloha č. 2 živnostenského zákona o nové viazané živnosti č. 90 a 91. § 5b návrhu zákona upravuje podmienky poverenia fyzickej osoby alebo právnickej osoby na vykonávanie školení žiadateľov o vydanie osvedčenia o osobitných znalostiach a podmienky na vydanie osvedčenia o osobitných znalostiach vyplývajúcich z Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN).

Podmienkou získania živnostenského oprávnenia má byť poverenie na vykonávanie školení žiadateľov alebo osvedčenie o osobitných znalostiach.

K čl. III

Z aplikačnej praxe zákona vyplynuli aj zmeny, ktoré sa odrazili aj na potrebe zmeniť a doplniť Sadzobník správnych poplatkov v časti VI. Doprava v položkách 93 až 95 zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

K bodu 1:

Zjednocuje sa vyberanie správneho poplatku za vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti člena lodnej posádky, medzi ktorých podľa § 30 ods. 4 patrí aj vodca plavidla (kapitán) a vodca plávajúceho stroja.

Spoplatňuje sa vykonanie skúšky na získanie osvedčenia odbornej spôsobilosti dopravcu, ktorá nebola doteraz spoplatnená, avšak so skúškou sú spojené výdavky, preto sa navrhuje ustanoviť výšku poplatku na 150 eur.

K bodu 2:

Súvisí so zrušením pôvodného správneho poplatku v písmene a), a preto sa upravuje výška správneho poplatku na rovnakú sumu pre všetkých členov lodnej posádky a vedúceho plavby na plavebnej komore za vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti na 165,50 eura.

K bodu 3:

Upravuje sa výška poplatku za vykonanie opravnej skúšky na získanie odbornej spôsobilosti člena lodnej posádky zo 16,50 eura na 82,50 eura, čo je polovičná suma za vykonanie riadnej skúšky. Súčasná suma je neúmerne nízka vzhľadom na zabezpečenie opravnej skúšky.

K bodu 4:

Legislatívno-technická úprava vzhľadom na bod 1 [nové znenie písmena a)].

K bodom 5 a 6:

Navrhuje sa doplniť Sadzobník správnych poplatkov v časti VI. Doprava v položke 93 o vyberanie správneho poplatku za vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti dopravcu, ktoré bolo doteraz bezplatné, avšak vzhľadom na výdavky s tým spojené je potrebné tento úkon spoplatniť, ako aj vydanie duplikátu tohto osvedčenia pri jeho strate, odcudzení alebo poškodení a pri zmene niektorého z údajov v osvedčení v rovnakej sume ako pri vydaní duplikátu.

Vzhľadom na nové úkony, ktoré sa navrhujú touto právnou úpravou, a ktoré bude vykonávať Štátna plavebná správa sa navrhuje spoplatniť vykonanie skúšky bezpečnostného poradcu, vykonanie skúšky odborníka, vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu, vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti odborníka, vydanie jeho duplikátu.

Tiež sa navrhuje spoplatniť vydanie potvrdenia zdravotnej spôsobilosti podľa prílohy č. 4 návrhu zákona.

K bodu 7:

Legislatívno-technická úprava vzťahujúca sa na body 3 a 4.

K bodu 8:

Ide o spresnenie formulácie textu úvodnej vety.

K bodu 9:

Príjmom štátneho rozpočtu budú príjmy z nových správnych poplatkov za vydanie duplikátu doplnkového lodného osvedčenia a za predĺženie platnosti dočasného lodného osvedčenia alebo vydanie jeho duplikátu. Doplnkové lodné osvedčenie, jeho duplikát a predĺženie jeho platnosti vydáva Štátna plavebná správa podľa nariadenia vlády SR č. 193/2009 Z. z. o technickej spôsobilosti a prevádzkovej spôsobilosti plavidiel.

Ďalej sa navrhuje spoplatniť vydanie duplikátu osobitného povolenia na prevádzku plavidla a duplikátu osobitného povolenia na prepravu plavidla podľa článku 1.21 Európskych pravidiel pre plavbu na vnútrozemských vodných cestách.

K bodu 10:

Ide o spresnenie formulácie textu úvodnej vety.

K bodom 11 a 12:

Zjednocuje sa výška správneho poplatku za výmaz plavidla z registra plavidiel. Aj pri tzv. veľkých plavidlách aj pri malých plavidlách ide o rovnaké úkony, preto nie je potrebné tieto úkony spoplatňovať inou sumou.

Zjednocuje sa výber poplatku za akúkoľvek zmenu, o ktorú prevádzkovateľ požiada, v registri plavidiel a spoplatňuje sa jednotnou sumou vo výške 33 eur. Ustanovenie písmena q) sa tým stáva nadbytočné a vypúšťa sa.

K bodu 13:

Vypúšťa sa oslobodenie od správneho poplatku pri vydaní osobitného povolenia na skúšobnú plavbu pre jej neopodstatnenosť.

V druhom oslobodení ide o legislatívno-technickú úpravu vzťahujúcu sa na bod 9.

K bodu 14:

Legislatívno-technická úprava vzťahujúca sa na bod 9.

K bodu 15:

Ide o spresnenie formulácie textu úvodnej vety, výška poplatku sa nemení.

K bodom 16 a 17:

Ide o spresnenie ustanovení, pričom sa nemení výška poplatku ani účel.

K bodu 18:

Ruší sa poplatok za vydanie záväzného stanoviska v konaniach, v ktorých je príslušným stavebný úrad, ak ide o zriadenie a prevádzkovanie dočasných stavieb slúžiacich užívateľom verejných prístavov na prioritnom investičnom majetku alebo o stavby, ktoré zasahujú do vodnej cesty alebo sú súčasťou vodnej cesty v zmysle právnej úpravy.

Zavádza sa poplatok za vydanie duplikátu typového osvedčenia malého plavidla, ktoré podlieha registrácii a súčasne nepodlieha povinnej klasifikácii.

Spresňuje sa vydávanie povolenia na usporiadanie verejného podujatia a to za každé takéto podujatie, aj pokiaľ by ich na žiadosti usporiadateľa bolo žiadaných viac, sumou 20 eur.

Spoplatňuje sa vydanie poverenia na vykonávanie školení žiadateľov o osvedčenie o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu a na vydanie poverenia na vykonávanie školení žiadateľov o osvedčenie o osobitných znalostiach, t.j. odborníka sumou 200 eur v oboch prípadoch.

K bodu 19:

Ide o spresnenie formulácie textu úvodnej vety, výška poplatku sa nemení.

K bodu 20:

Ide o spresnenie formulácie textu úvodnej vety a o legislatívno-technickú úpravu, výška poplatku sa nemení.

K bodu 21:

Ruší sa možnosť vydať ďalší originál dopravnej licencie, keďže o tento úkon nikdy žiadny dopravca neprejavil záujem.

Ustanovuje sa poplatok za vydanie poverenia na vykonávanie technickej prehliadky plavidla sumou 200 eur.

K bodu 22:

Navrhuje sa doplniť Sadzobník správnych poplatkov v časti VI. Doprava v položke 95 písmenami r) až v), ktoré sa vzťahujú na vydávanie povolení a osvedčení v súlade s Európskou dohodou o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN) a § 39 zákona č. 338/2000 Z. z.

Čl. IV

Ide o doplnenie povinnosti pre obvodné úrady životného prostredia, ktoré sú ustanovené v § 68 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Zmena sa vzťahuje k bodu 47.

Čl. V

Ide o doplnenie povinnosti pre správcu vodného toku, ktoré sú ustanovené v § 48 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov. Súhlas správcu vodného toku sa navrhuje vydávať v správnom konaní, aby bola zabezpečená ochrana práv a právom chránených záujmov žiadateľa. Zmena sa vzťahuje k bodu 47.

Čl. VI

Ustanovuje sa vyhlásenie úplného znenia zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Čl. VII

Ustanovuje sa účinnosť zákona.

Bratislava 10. júla 2013

Robert Fico

predseda vlády Slovenskej republiky

Ján Počiatek

minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 890

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: