TlačPoštaZväčšiZmenši

207/2014 Z. z.

27.1. 2015, 18:02 |  najpravo.sk

Dôvodová správa a Spoločná správa výborov NR SR

 

I. Všeobecná časť

 

            Ministerstvo financií Slovenskej republiky predkladá z vlastnej iniciatívy návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Zákon č. 652/2004 Z. z. upravuje problematiku postavenia, organizácie, právomoci a pôsobnosti finančnej správy a Ministerstva financií Slovenskej republiky v colnej oblasti, ako aj povinnosti, oprávnenia a prostriedky colníka. Zákon nadobudol účinnosť 1. januára 2005 a bol viackrát novelizovaný.

 

            Navrhovanou novelou zákona sa ustanovuje nová kompetencia finančnej správy v oblasti ochrany určených objektov orgánov štátnej správy v colníctve, ustanovujú sa nové oprávnenia colníka pri zabezpečovaní ochrany takýchto strážených objektov a upravujú sa viaceré s tým súvisiace oprávnenia colníka.

 

            Na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 227/2013 zo dňa 15. 5. 2013 (úloha B.31.) k materiálu „Opatrenia v hospodárskej politike na podporu hospodárskeho rastu“ sa novelizuje aj zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.    

 

Vplyvy návrhu zákona na rozpočet verejnej správy, podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie a informatizáciu spoločnosti sú uvedené v doložke vybraných vplyvov.

 

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, inými zákonmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi, právnymi aktmi Európskej únie, ako aj s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

 

            Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. augusta 2014.

 

 

II. Osobitná časť

 

K čl. I

K bodom 1 a 2

Legislatívno-technické úpravy súvisiace s bodom 3.

 

K bodom 3 a 4

Ustanovuje sa nová úloha finančnej správy, ktorú budú vykonávať colníci a ktorá spočíva v zabezpečovaní ochrany objektov Ministerstva financií SR, Finančného riaditeľstva SR, Kriminálneho úradu finančnej správy a colných úradov a poriadku v nich. Účelom navrhovanej úpravy je vytvorenie legislatívneho rámca, na základe ktorého by colníci mohli zabezpečovať ochranu ministerstva financií a tých objektov orgánov štátnej správy v colníctve, v ktorých sú colníci aj v súčasnosti permanentne prítomní (tzv. stála služba), čím sa optimálne a efektívne využijú vlastné personálne kapacity finančnej správy. Ochrana objektov sa tak dotkne vybraného počtu objektov, zoznam ktorých určí minister financií Slovenskej republiky.

 

K bodu 5

Legislatívno-technická úprava súvisiaca s bodom 4.

 

K bodu 6

Formálna úprava názvu ústredného orgánu štátnej správy. 

 

K bodu 7

Bližšie sa identifikuje konkrétny orgán štátnej správy, ktorý má poskytnúť náhradu.

 

K bodu 8

V súvislosti so zakotvením novej úlohy v bode 3 - strážiť objekty a poriadok v nich - sa ustanovuje nová situácia, v ktorej je colník oprávnený zaistiť osobu.

 

K bodu 9

Navrhuje sa z dôvodu, že je potrebné pri každom služobnom zákroku preveriť osobu, voči ktorej je služobný zákrok vykonaný, či nemá pri sebe zbraň. Doterajšia úprava umožňovala takúto kontrolu len pri predvedenej alebo zaistenej osobe.

 

K bodu 10

Navrhovaná úprava nadväzuje na úpravu v bode 3. Oprávnenia colníka na zabránenie násilnému vstupu nepovolaných osôb je potrebné rozšíriť vo vzťahu k stráženým objektom a iným objektom, do ktorých je vstup zakázaný.  

 

K bodom 11 a 12

Ide o legislatívno-technické úpravy súvisiace s bodom 13.

 

K bodu 13

V nadväznosti na úpravu obsiahnutú v bode 3 sa rozširuje oprávnenie colníka použiť technické prostriedky na zabránenie odchodu dopravného prostriedku a na násilné zastavenie dopravného prostriedku aj o prípady, keď sa vodič pokúsi o násilné vniknutie do objektov strážených colníkmi, objektov finančnej správy alebo do objektov alebo na miesta, kde je vstup zakázaný.

 

K bodom 14 a 15

Navrhovaná úprava nadväzuje na úpravu v bode 3. Rozširuje sa okruh situácií, v ktorých colník môže použiť zbraň alebo hrozbu jej použitia, resp. varovný výstrel. 

 

K bodu 16  

Zakotvujú sa oprávnenia colníkov súvisiace so zabezpečovaním ochrany strážených objektov, ako je preverovanie oprávnenosti vstupu osôb do strážených objektov, kontrola týchto osôb, aby sa zistilo, či nemajú pri sebe zbraň alebo inú nedovolenú vec. Ustanovujú sa podmienky na odňatie zbrane alebo inej nedovolenej veci, resp. dôvody, prečo nebude možné odňatú zbraň vrátiť (napr. absencia zbrojného preukazu). Ustanovuje sa výnimka na oprávnenie colníka umožniť vstup do strážených objektov so zbraňou pre vybrané kategórie osôb. 

 

Navrhuje sa, aby boli colníci oprávnení kontrolovať aj dopravné prostriedky, ktoré vchádzajú, resp. vychádzajú zo stráženého objektu.

 

V prípade protiprávneho konania osoby, ktorá sa nachádza v stráženom objekte, bude colník oprávnený vykonať služobný zákrok s použitím donucovacích prostriedkov; navrhované znenie upravuje podrobnosti o ďalšom postupe colníka.

 

K čl. II

V súlade s čl. 868 ods. 1 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva, platné znenie § 57 Colného zákona ustanovuje výšku sumy cla, ktorú colné orgány nezapíšu do účtovnej evidencie na 2 eurá a v prípade cestovného styku alebo poštového styku na 1 euro. Dopĺňa sa povinnosť colných orgánov nezapísať do účtovnej evidencie výšku sumy cla, ktorá neprekročí hodnotu zodpovedajúcu 5 eur v prípade, ak colný dlh vznikne iným spôsobom ako prijatím colného vyhlásenia (napr. v prípade, ak tovar unikol spod colného dohľadu). Zároveň sa osobitne, berúc do úvahy dikciu čl. 868 ods. 2 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93, upravujú zanedbateľné sumy dovozných platieb, ktoré sa do účtovnej evidencie nezapíšu pri dodatočnom vymeraní colného dlhu a daňovej povinnosti.  Navrhovanými úpravami dôjde k zníženiu administratívneho zaťaženia colných orgánov, keď výnosy z vybraných platieb nepokrývajú ani administratívne náklady spojené so samotným vymeraním a hlavne vymáhaním vymeraného colného dlhu.

 

K čl. III

Navrhuje sa, aby zákon nadobudol účinnosť 1. augusta 2014.

 

 

Schválené na rokovaní vlády Slovenskej republiky dňa 16. apríla 2014.

 

 

 

 

Robert Fico, v. r.

predseda vlády Slovenskej republiky

 

 

 

Peter Kažimír, v. r.

podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky

 

S p o l o č n á    s p r á v a

 

výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 966) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní

 

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet ako gestorský výbor, podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona.

 

 

I.

 

Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1137 zo 14. mája 2014 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 966) týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky :

 

 

-           Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet,

-           Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky,

-           Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj

 

 

II.

 

Gestorský výbor nedostal do začatia rokovania o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 966) stanoviská  poslancov Národnej rady Slovenskej republiky podané v súlade s § 75 ods. 2 zákona NR SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

 

 

 

 

III.

 

K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská:

 

1.         Odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi

 

-           Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet (uzn. č. 304 zo dňa 17. júna 2014)

 

-           Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky (uzn. č. 430 zo dňa 20. júna 2014)

 

-           Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj (uzn. č. 171 zo dňa 12. júna 2014)

 

IV.

 

Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III. tejto správy vyplynuli tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

 

 

1.         K čl. I – body 1 a 4

V čl. I sa prvý bod vypúšťa. Doterajšie body sa primerane prečíslujú.

V čl. I štvrtom bode úvodná veta znie: „Doterajší text § 3 sa označuje ako odsek 1 a § 3 sa dopĺňa odsekom 2, ktorý znie:“.

Súčasne sa vykoná na to nadväzujúca legislatívno-technická zmena úvodných viet v čl. I druhom a treťom bode.

 

Legislatívno-technická pripomienka rešpektujúca znenie 28. bodu Prílohy č. 2 Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov (zákon č. 19/1997 Z. z.).

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

Ústavnoprávny výbor NR SR

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

 

2.         K čl. I - bod 3

V § 3 ods. 1 písm. d) sa slovo „zabezpečuje“ nahrádza slovom „vykonáva“.

 

Pripomienka terminologicky zosúlaďuje navrhované ustanovenie s ustanoveniami § 3 ods. 1 písm. a) a c) zákona č. 652/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, s prihliadnutím na fakt, že ochranu strážených objektov budú podľa návrhu zákona vykonávať priamo a výlučne colníci.

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

Ústavnoprávny výbor NR SR

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

 

3.         K čl. I – nový bod

             Za doterajší bod 6 sa vkladá nový bod 7, ktorý znie:

„7. V § 17 ods. 1 sa za slová „colný úrad“ vkladajú slová „alebo na Kriminálny úrad finančnej správy“.“.

 

             Doterajšie body 7 až 16 článku I sa primerane prečíslujú.

 

Oprávnenie požadovať podanie vysvetlenia je všeobecne priznané colníkovi. Vzhľadom na to, že colníci vykonávajú štátnu službu nielen na colnom úrade, ale aj na Kriminálnom úrade finančnej správy, je potrebné doplniť Kriminálny úrad finančnej správy ako miesto, na ktorý sa má osoba na účely spísania zápisnice alebo podania vysvetlenia dostaviť.

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

4.         K čl. I – nový bod

             Za doterajší bod 8 sa vkladá nový bod 9, ktorý znie:

            „9. V § 22 ods. 5 sa za slová „colnému úradu“ vkladajú slová „alebo daňovému úradu“.“.   

 

             Doterajšie body 9 až 16 článku I sa primerane prečíslujú.

 

Rozširuje sa okruh orgánov, ktorým je colník oprávnený na vykonanie procesných úkonov odovzdať predmet zaistenia. Navrhovaná úprava umožní efektívnejšiu súčinnosť colných orgánov a daňových úradov. Legislatívnym návrhom sa eliminujú nadbytočné kroky potrebné na získanie veci, tovaru alebo písomnosti (predmetu zaistenia potrebného na vykonanie procesných úkonov colným úradom alebo daňovým úradom), ktoré už má k dispozícii colník.

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

5.         K čl. I – nový bod

            Za doterajší bod 9 sa vkladá nový bod 10, ktorý znie:

            „10. V § 25 ods. 1 sa za slovo „skladov“ vkladá čiarka.“.

 

             Doterajšie body 10 až 16 článku I sa primerane prečíslujú.

 

Legislatívno-technická úprava z dôvodu zosúladenia textu odseku 1 s novým odsekom 3 v § 25. 

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

6.         K čl. I – nový bod

            Za doterajší bod 9 sa vkladá nový bod 10, ktorý znie:

            „10. § 25 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

 

„(3) Colník Kriminálneho úradu finančnej správy je oprávnený vstupovať na pozemky, ktoré nie sú súčasťou obydlia, do skladov, obchodných, výrobných, prevádzkových a iných nebytových priestorov, uzavrieť tieto priestory a verejné miesta a vykonať ich prehliadku aj pri odhaľovaní trestných činov spáchaných v súvislosti s porušením daňových predpisov v oblasti dane z pridanej hodnoty a pri pátraní po osobách, ktoré porušili daňové predpisy, ak je dôvodné podozrenie, že osoby, tovar alebo doklady, po ktorých sa pátra, sa v týchto priestoroch nachádzajú.“.“.

 

             Doterajšie body 10 až 16 článku I sa primerane prečíslujú.

 

V nadväznosti na novelu zákona č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva, na základe ktorej s účinnosťou od 1. 1. 2013 patrí do pôsobnosti Kriminálneho úradu finančnej správy aj odhaľovanie trestných činov spáchaných  v súvislosti s porušením daňových predpisov upravujúcich daň z pridanej hodnoty, sa ustanovuje oprávnenie colníka na vstup do uvedených priestorov v navrhovanom rozsahu, ak má podozrenie, že sa v týchto priestoroch nachádza osoba, tovar alebo doklady, po ktorých sa pátra.  

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

7.         K čl. I – nový bod

            Za doterajší bod 9 sa vkladá nový bod 10, ktorý znie:

            „10. V § 26 sa na konci pripája táto veta:

„Toto ustanovenie sa použije, ak tento zákon neustanovuje inak.“.“.

 

             Doterajšie body 10 až 16 článku I sa primerane prečíslujú.

 

Navrhovaná úprava korešponduje s novými kompetenciami finančnej správy. Doterajšie znenie sa týkalo oprávnenia colníka zastavovať osoby a dopravné prostriedky len v súvislosti s odhaľovaním tovaru, ktorý unikol colnému dohľadu.

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

8.         K čl. I – bod 16

V § 42a ods. 1 písm. d) sa slová „pri plnení služobných úloh“ nahrádzajú slovami „ak plnia služobné úlohy“.

 

Pripomienka legislatívno-technicky precizuje text § 42a ods. 1 písm. d), tak aby bolo zrejmé, ktoré osoby majú povolený vstup so zbraňou do strážených objektov.

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

Ústavnoprávny výbor NR SR

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

9.         K čl. I- bod 16

V § 42a ods. 3 posledná veta znie:

„Colník je pri prehliadke dopravného prostriedku oprávnený na pachové práce použiť služobného psa.“. 

 

Pripomienka upresňuje navrhované ustanovenie v zmysle doplnenia konkrétnej osoby, ktorá môže psa použiť.

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

Ústavnoprávny výbor NR SR

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

10.       K čl. I – bod 16

V § 42b ods. 4 sa slová „odsekov 4 a 5“ nahrádzajú slovami „odsekov 2 a 3“.

 

Pripomienka opravuje nesprávne uvedené vnútorné odkazy.

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

Ústavnoprávny výbor NR SR

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

 

 

Gestorský výbor odporúča o návrhoch výboru Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v spoločnej správe hlasovať takto :

 

O bodoch spoločnej správy č.    1 až 10      hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.

 

 

V.

 

Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 966) vyjadrených v uzneseniach uvedených pod bodom III. tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

 

 odporúča Národnej rade Slovenskej republiky

 

            vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 966) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.

 

 

            Predmetná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 966a)

 bola schválená uznesením gestorského výboru č. 316 z 24. júna 2014. Výbor určil poslanca Milana Mojša za spoločného spravodajcu výborov.

 

 

 

 

 

Súčasne ho poveril

 

1.  predniesť spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky

 

2.         navrhnúť Národnej rade Slovenskej republiky postup pri hlasovaní o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré vyplynuli z rozpravy (§ 83 ods. 2, § 84 ods. 2 a § 86 zákona č. 350/1996 Z. z.).

 

 

 

Bratislava 24. júna 2014

 

 

 

 

 

 

Daniel  D u c h o ň, v.r.

predseda

            Výboru NR SR pre financie a rozpočet

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 509
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

CSP: Zabezpečovacie opatrenie a princíp kontradiktórnosti a rovnosti strán sporu

Cieľom zabezpečovacieho opatrenia je eliminovať nepriaznivé následky, ktoré by mohli v priebehu konkrétneho civilného sporového konania ...

Príbuzenský stav sudcu a diskvalifikácia z pozície zákonného sudcu

Otázku príbuzenského vzťahu je potrebné vnímať v objektívnom a subjektívnom zmysle. Pokiaľ by išlo o súrodenecký alebo rodičovský ...

Trovy konania – dôkazné bremeno

Každý jednotlivý úkon právnej služby musí byť pri rozhodovaní o sume priznanej náhrady posudzovaný samostatne so zreteľom na to, či išlo ...

Predpoklady pre vyhovenie návrhu na odklad vykonateľnosti (§ 444 CSP)

Odklad vykonateľnosti napadnutého rozhodnutia má mimoriadny charakter, pretože dovolací súd odložením vykonateľnosti pred rozhodnutím o ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Združenie sudcov Slovenska kritizuje navrhovanú reformu súdnictvahttps://www.teraz.sk/slovensko/zss-kritizuje-navrhovanu-reformu-sudni/501349-clanok.html

Vláda SR schválila reformu súdnictva 30. septembra.

Rezort práce o koncepte exekučnej amnestie:Vyžaduje si širšiu diskusiuhttps://www.teraz.sk/slovensko/mpsvr-sr-koncept-exekucnej-amnestie-si/501255-clanok.html

Navrhovaná novela z dielne rezortu spravodlivosti plánuje zaviesť nové donucovacie opatrenia pre ...

J. Szabó: D. Trnka sa dopustil závažného disciplinárneho previneniahttps://www.teraz.sk/slovensko/pokracuje-disciplinarne-kona-d-trnkom/501254-clanok.html

Bývalý generálny prokurátor Dobroslav Trnka sa dopustil poskytnutím rozhovoru pre televíziu v ...

Kandidáta na sudcu ústavného súdu bude musieť zvoliť absolútna väčšina poslancov Národnej rady SRhttps://www.webnoviny.sk/kandidata-na-sudcu-ustavneho-sudu-bude-musiet-zvolit-absolutna-vacsina-poslancov-narodnej-rady-sr/

Kandidát na sudcu Ústavného súdu SR (ÚS SR) bude musieť byť zvolený absolútnou väčšinou ...

Reforma súdnictva by mala posilniť právomoci Súdnej rady SRhttps://www.teraz.sk/slovensko/reforma-sudnictva-by-mala-posilnit-pr/500962-clanok.html

Sudca by mal stratiť svoju funkciu aj v prípade obchodných, majetkových alebo finančných ...

Platnosť zbrojného preukazu a zbrojnej licencie by sa mohla skrátiťhttps://www.teraz.sk/slovensko/platnost-zbrojneho-preukazu-a-zbrojnej/500960-clanok.html

K úprave zákonov ministerstvo pristupuje z dôvodu prijatia smernice Európskej únie o kontrole ...

Nové časopisy

Justičná revue 8-9/2020

Justičná revue 8-9/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Súkromné právo 4/2020

Súkromné právo 4/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Zo súdnej praxe 4/2020

Zo súdnej praxe 4/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

PoUtStŠtPiSoNe
: