TlačPoštaZväčšiZmenši

206/2014 Z. z.

27.1. 2015, 17:59 |  najpravo.sk

Dôvodová správa

 

 

Všeobecná  časť

 

Cieľom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov, je podpora nových malých podnikov v perspektívnych odvetviach, podporujúcich konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky (tzv. start up) a odstraňovanie bariér podnikania na kapitálovom trhu pri vydávaní emisií dlhopisov.

 

Na základe poznatkov z aplikačnej praxe sa znižuje administratívna náročnosť vydávania nových emisií dlhopisov zrušením niektorých nadbytočných informačných povinností a navrhuje sa flexibilnejšia úprava emisných podmienok. V záujme posilnenia práv majiteľov dlhopisov sa navrhuje zaviesť do zákona zaužívané spôsoby spoločného presadzovania práv majiteľov dlhopisov prostredníctvom inštitútu schôdze majiteľov a spoločného zástupcu majiteľov dlhopisov.

 

Všetky vplyvy na rozpočet verejnej správy, podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie a vplyvy na informatizáciu spoločnosti, sú vyjadrené v doložke vybraných vplyvov.

 

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.

 

Prijatie zákona a jeho aplikácia nebude mať vplyvy na rozpočet verejnej správy, na hospodárenie obyvateľstva, na sociálnu exklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť, na zamestnanosť, na životné prostredie, na podnikateľské prostredie a na informatizáciu spoločnosti.

 

 

Osobitná časť

K čl. I

K bodu 1

Vzhľadom na navrhované zmeny týkajúce sa náležitostí emisných podmienok je potrebné  jasnejšie zadefinovať samotné náležitosti dlhopisov.

Doterajšie znenie zákona vyžaduje, aby minimálna menovitá hodnota jedného dlhopisu bola najmenej jedno euro. Keďže menová jednotka Euro sa podľa čl. 2 nariadenia Rady č. 978/98/ES o zavedení eura delí na sto centov je navrhované, aby bola minimálna menovitá hodnota znížená práve na jeden cent. Uvedenou zmenou sa tiež zjednodušia a spresnia výpočty a zaokrúhľovanie súm týkajúcich sa emisií dlhopisov.   

Dopĺňajú sa tiež  nové náležitosti, týkajúce sa najmä informácii prípadnej podriadenosti, prevoditeľnosti alebo zabezpečenia dlhopisu, ktoré sú dôležité  a majú významnú informačnú hodnotou pre majiteľa dlhopisu.

V súčasnosti deklarované požiadavky aplikačnej praxe, týkajúce sa úpravy režimu emisných podmienok, ktoré boli v súlade so zámermi ministerstva zapracované do novely zákona, odstraňujú na jednej strane informácie s nízku vypovedacou hodnotu pre investora, na druhej strane odbremeňujú emisné podmienky od uvádzania údajov komplikujúcich vydanie a správu emisie (pevne stanovená najvyššia suma emisie, spôsob zabezpečenia peňažných prostriedkov na splatenia dlhopisov a údaj o podaní/nepodaní žiadosti o prijatie na trh burzy).

Okrem flexibilnejšej úpravy náležitostí emisných podmienok sa navrhuje aj zjednodušenie režimu oboznamovania investorov s ich obsahom s cieľom znížiť administratívnu záťaž a nákladovosť vydávania najmä súkromných emisií dlhopisov s cieľom  podporiť vydávanie dlhopisov aj novými malými inovatívnymi podnikmi (tzv. start up) v  perspektívnych odvetviach podporujúcich konkurencieschopnosť a hospodársky rast SR a umožniť takýmto emitentom  reálny prístup k iným alternatívam financovania ako sú bankové úvery za porovnateľných podmienok.  Požiadavka zverejnenia emisných podmienok sa nahrádza režimom ich sprístupnenia investorovi na trvanlivom médiu pred ich vydaním ako aj po ich prípadnej zmene.

Rozširujú sa možnosti zmeny emisných podmienok nad rámec doterajšej úpravy.  V záujme ochrany práv majiteľov dlhopisov sú zmeny emisných podmienok spôsobilé dotknúť sa ich postavenia a záujmov podmienené súhlasom príslušného kvóra majiteľov alebo súhlasom schôdze majiteľov v prípade zadefinovania tohto inštitútu v emisných podmienkach.

V súvislosti so zrušením povinného zverejňovania emisných podmienok v Obchodnom vestníku sa navrhuje  zaviesť  alternatívny prístup  k ich zneniu pre majiteľov dlhopisov prostredníctvom centrálneho depozitára cenných papierov, v ktorom je zriadený register  príslušnej emisie dlhopisov.

Keďže náležitosti emisných podmienok a prospektu cenného papiera sa v značnej miere prekrývajú, zostáva zachovaná možnosť emitenta, ktorý pri verejnej ponuke cenných papierov zostavuje prospekt, nahradiť emisné podmienky príslušnými zodpovedajúcimi časťami prospektu (napr. opisom cenných papierov). Aby sa predišlo zvyšovaniu administratívnej záťaže emitentov,  sprístupnenie emisných podmienok sa bude riadiť režimom zverejnenia prospektu cenného papiera, ktorý tiež zabezpečuje vyššiu úroveň ochrany investorov. Keďže jeden dokument bude plniť súčasne funkciu prospektu cenných papierov a emisných podmienok, je potrebné -spresniť aj z dôvodu zamedzenia obchádzania niektorých povinností emitenta, že špecifické  ustanovenia o emisných podmienkach, najmä režim ich zmeny, sa uplatňujú aj v prípade, ak funkciu emisných podmienok  plní prospekt cenného papiera.

 

K bodu 2

Vypúšťa sa obsolentné ustanovenie o vedení zoznamu - dlhopisov už neexistujúcim Strediskom cenných papierov.           

K bodu 3

Inštitúty schôdze majiteľov dlhopisov a spoločného zástupcu majiteľov dlhopisov sú na vyspelých kapitálových trhoch zaužívané spôsoby spoločného presadzovania práv majiteľov dlhopisov resp. ich spolurozhodovania týkajúceho sa niektorých parametrov emisie dlhopisov. Aj napriek skutočnosti, že doterajšia úprava  explicitne neupravovala tieto inštitúty, sú už aj v súčasnosti využívané niektorými emitentmi. V záujme právnej istoty sa navrhuje zadefinovať tieto inštitúty ako možnosť pre emitenta zaviesť ich do praxe na základe emisných podmienok a ustanoviť základné rámce ich fungovania.

Rozsah oprávnení spoločného zástupcu je určený v emisných podmienkach alebo v rozhodnutí schôdze majiteľov, a to buď na všetky úkony umožnené zákonom,  alebo  len  na vymedzené úkony, resp. činnosti - napr. činnosti agenta pre správu zabezpečenia v prípade zabezpečených dlhopisov.

 

K bodu 4

Na základe požiadaviek aplikačnej praxe a v súlade s legislatívnou úpravou  uplatňovanou v iných jurisdikciách (napr. v ČR) sa umožňuje, aby emitent mohol zvyšovať objem - emisie dlhopisov vydaním nových dlhopisov, ktoré sú identické s už vydanými dlhopismi (teda majú rovnaké emisné podmienky a rovnako aj ISIN), ak to emisné podmienky nezakazujú. Zvyčajne túto možnosť emisné podmienky dokonca emitentovi výslovne dávajú. Doterajšia úprava však toto reálne neumožňovala, pretože vyžadovala, aby najvyššia menovitá hodnota dlhopisov bola súčasťou emisných podmienok, ktorú podľa zákona nemohol emitent meniť.

V záujme ochrany investorov sa v prípade neúspešnej emisie dlhopisov na primárnom trhu ustanovuje povinnosť emitenta v určenej lehote vrátiť investorom investovanú sumu vrátane primeraného úroku. 

 

K bodu 5

Vypúšťajú sa informačné povinnosti emitentov dlhopisov vo vzťahu k Národnej banke Slovenska z dôvodu navrhovaných zmien v súvislosti s režimom sprístupňovania emisných podmienok a dohľadu nad emisiami dlhopisov.

 

K bodu 6

Legislatívno-technické spresnenie.

 

K bodom 7 a 8

Doterajšia úprava stanovenia výnosu dlhopisu nie je dostatočne flexibilná a značne obmedzuje schopnosť emitenta a investorov dohodnúť sa na podmienkach dlhopisov podľa toho, ako si to situácia vyžaduje. Okrem všeobecného vymedzenia, že akékoľvek určenie výnosu musí byť dostatočne určité, by stanovenie výnosu nemalo podliehať žiadnym ďalším podmienkam. Doteraz vymedzené a zaužívané spôsoby je potrebné v záujme právnej istoty emitentov a investorov v zákone ponechať a v prípade výnosov odvodených od pohybov trhových ukazovateľov (benchmark) spresniť. 

 

K bodom 9 a 10

Informovanie investorov, organizátorov trhu a orgánov dohľadu verejných emisií dlhopisov o prípadnom nesplnení povinnosti (default) resp. omeškaní so splácaním záväzkov emitenta dlhopisov je zabezpečené na základe ustanovení zákona o burze cenných papierov v súlade s ustanoveniami smernice EU č. 2004/109/ES o transparentnosti emitentov prijatých k obchodovaniu na regulovaných trhoch. Informovanie Národnej banky Slovenska o týchto skutočnostiach  v prípade súkromných emisií nemá opodstatnenie a význam z pohľadu jej kompetencií.

Pôvodné znenie § 12 odseku 6 sa nahrádza povinnosťou emitenta požiadať o zrušenie registrácie emisie dlhopisov bezodkladne po ich splatení z dôvodu  skúseností z aplikačnej praxe, kedy sa stávalo, že emitenti nezrušia splatenú emisiu dlhopisov v registri v centrálnom depozitári a investori figurujú aj naďalej ako majitelia dlhopisov.

 

K bodu 11

V súlade s praxou vydávania tzv. exchangeable bonds (dlhopisy vymeniteľné za akcie iného emitenta ako emitenta dlhopisov) v zahraničí sa s cieľom podpory domáceho kapitálového trhu dopĺňa možnosť vydávania takýchto druhov dlhopisov aj v SR.

 

K bodu 12

Vzhľadom na to, že vydávaním štátnych dlhopisov je v súlade s platnými právnymi predpismi poverené Ministerstvo financií Slovenskej republiky zastúpené Agentúrou pre riadenie dlhu a likvidity, nie je dôvod vyžadovať rozhodnutie vlády, ani v prípade podľa § 18 ods. 1 písm. a), aj keď štátne dlhopisy sú takmer bez výnimky vydávané v súlade s ustanoveniami písm. c).

 

K bodu 13

Ustanovenia písm. b) sú zastarané vzhľadom na existujúcu legislatívu upravujúcu štátny dlh - zákon č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách. Navyše emitovanie dlhopisov na základe rozhodnutia NR SR je v každom prípade nereálne vzhľadom na praktické fungovanie kapitálových trhov.

 

K bodu 14

Legislatívno-technické spresnenie a aktualizácia poznámky pod čiarou.

 

K bodu 15

Keďže je Slovenská republika ako člen eurozóny viazaná zmluvou o Európskom stabilizačnom mechanizme (ESM),  ktorá  v čl. 3(12) ustanovuje záväzný model CAC, je potrebné vylúčiť štátne dlhopisy z aplikácie ustanovení o schôdzi majiteľov a spoločného zástupcu z dôvodu zamedzenia vzniku kolízie ustanovení zákona a špecifických podmienok vyplývajúcich z CAC klauzúl pre emisie štátnych dlhopisov.  

 

K bodom 16 a 17

Obdobne ako pri úprave ustanovenia  § 18 ods. 3 o vydávaní štátnych dlhopisov vykonanou zákonom č. 36/2013 Z. z. je navrhované, aby poverenou osobou vo vzťahu k vyplácaniu menovitej hodnoty a výnosu bola len agentúra a existovala možnosť poverenia zo strany agentúry. Takáto zmena by potenciálne výrazne zefektívnila vykonávanie činnosti agentúry predovšetkým vo vzťahu k zahraničným emisiám, kde často dochádza k vymenovaniu platobného agenta.

V súlade s úpravami vykonanými v režime vydávania štátnych dlhopisov zákonom č. 36/2013 Z. z. sa navrhuje, aby po súhlase ministerstva financií možnosť delegácie činností spojených so splácaním menovitej hodnoty a výnosov zo štátnych dlhopisov prešla na agentúru a prístup k domácim a zahraničným emisiám bol zjednotený.

 

K bodu 18

Na základe podnetov aplikačnej praxe sa ustanovuje režim pre vydanie podriadených dlhopisov, teda dlhopisov so záväzkom podriadenosti podľa Obchodného zákonníka. Ide o nástroj, ktorý by mohli najmä banky využiť v súlade s pravidlami kapitálovej primeranosti  ako jeden zo zdrojov krytia požiadaviek na regulačný kapitál. Pre investorov by tieto nástroje mohli byť zaujímavé vyšším výnosom, síce pri vyššom riziku oproti bežným emisiám dlhopisov, ale stále nižšom v porovnaní s investíciami do akcií.

V prípade emisií dlhopisov zabezpečených aj inou osobou ako samotným emitentom musia byť inštitúty prípadného zabezpečenia uvedené ako povinná súčasť emisných podmienok a upravuje sa prístup investorov k zmluvám s tým súvisiacim.

Za osobitný typ zabezpečeného dlhopisu v zmysle nového § 20b možno pokladať aj hypotekárny záložný list. 

 

K bodu 19

Keďže u súkromných emisií dlhopisov ide o súkromnoprávny obchodný vzťah medzi emitentom a investorom, resp. majiteľom dlhopisu, nie je dôvod, aby Národná banka Slovenska vykonávala nad nimi dohľad. V prípade verejných emisií dlhopisov výkon dohľadu a kompetencie Národnej banky Slovenska vyplývajú z príslušných ustanovení zákona o cenných papieroch. Z tohto dôvodu sa v zákone ponecháva len úprava výkonu dohľadu nad činnosťou hypotekárneho správcu.

 

K bodu 20

Navrhuje sa aby sa na doterajšie emisie dlhopisov vzťahovalo prechodné obdobie do konca ich splatnosti.

 

K čl. II

K bodom 1, 2 a 3

Legislatívno-technická úprava v súvislosti so zavedením skratky „členský štát“.

 

K bodom 4, 5 a 6

            V súvislosti s navrhovaným  zavedením inštitútu schôdze majiteľov je potrebné novelizovať aj príslušné ustanovenia zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov, v ktorom v súčasnosti chýba zohľadnenie určitých požiadaviek podľa čl. 18  smernice č. 2004/109/ES z 15. decembra 2004 o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu. V čase  transpozície tejto smernice SR  neexistoval inštitút schôdze majiteľov dlhopisov, a preto príslušné  ustanovenia tejto smernice nebolo potrebné  do právneho poriadku SR  transponovať.

 

K bodu 7

Legislatívno-technická úprava.

 

K čl. III

Navrhuje sa účinnosť  zákona 1. septembra 2014. 

 

Schválené vládou Slovenskej republiky dňa 16. apríla 2014.

 

Robert F i c o, v. r.

predseda vlády

Slovenskej republiky

 

 

Peter K a ž i m í r, v. r.

podpredseda vlády a minister financií

Slovenskej republiky

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 436
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Premlčanie nároku spotrebiteľa o vrátenie súm neoprávnene zaplatených v rámci plnenia zmluvy o úvere na základe nekalých podmienok

1. Zásada efektivity sa má vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej právnej úprave, ktorá stanovuje, že na žalobu podanú ...

Premlčanie nároku spotrebiteľa o vrátenie súm neoprávnene zaplatených v rámci plnenia zmluvy o úvere na základe nekalých podmienok

1. Zásada efektivity sa má vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej právnej úprave, ktorá stanovuje, že na žalobu podanú ...

VEĽKÝ SENÁT NS SR: K nedodržaniu zásady ne bis in idem v správnom trestaní, nelegálne zamestnávanie

bez zovšeobecneného právneho záveru

Dôvody pre nevyhovenie dôkaznému návrhu strany sporu

Nevyhovenie dôkaznému návrhu strany sporu možno založiť len tromi dôvodmi. Prvým je argument, podľa ktorého tvrdená skutočnosť, ku ktorej ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Súdna rada vypočula v druhom kole päť adeptov na sudcov NSS SRhttps://www.teraz.sk/slovensko/sudna-rada-vypocula-v-druhom-kole-pa/548148-clanok.html

Najvyšší správny súd (NSS) SR je jedinečnou a historickou šancou, keďže v ňom budú ...

Pri pozastavení programu by sa doň už nemali prijímať ďalší študentihttps://www.teraz.sk/slovensko/pri-pozastaveni-programu-by-sa-don-uz/548058-clanok.html

Legislatívna úprava, podľa ktorej študenti nemôžu vykonať štátnu skúšku v študijnom ...

Súdna rada pokračuje vo výbere budúcich sudcov správneho súdu SRhttps://www.teraz.sk/slovensko/sudna-rada-pokracuje-vo-vybere-buduc/548057-clanok.html

Súdna rada SR by mala počas utorka vypočuť šiestich kandidátov na sudcov Najvyššieho ...

VIDEO: Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková ostáva vo funkciihttps://www.teraz.sk/slovensko/kolikova-ostava-vo-funkcii-za-jej-od/547978-clanok.html

Rozhodli o tom poslanci Národnej rady SR v pondelkovom hlasovaní.

J. Karahuta: Poľovnícka legislatíva nemôže byť len o povinnom členstvehttps://www.teraz.sk/ekonomika/j-karahuta-polovnicka-legislativa-n/548086-clanok.html

K poľovníckej legislatíve treba pristupovať opatrne.

K novele Trestného poriadku vzniesli desiatky pripomienok, z toho vyše 30 zásadnýchhttps://www.webnoviny.sk/k-novele-trestneho-poriadku-vzniesli-desiatky-pripomienok-z-toho-vyse-30-zasadnych/

V rámci medzirezortného pripomienkového konania bolo vznesených 56 pripomienok k novele ...

Nové časopisy

Justičná revue 3/2021

Justičná revue 3/2021

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 4/2021

Bulletin slovenskej advokácie 4/2021

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Súkromné právo 2/2021

Súkromné právo 2/2021

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Právny obzor 2/2021

Právny obzor 2/2021

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Zo súdnej praxe 2/2021

Zo súdnej praxe 2/2021

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Justičná revue 2/2021

Justičná revue 2/2021

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

PoUtStŠtPiSoNe
: