Štvrtok, 25. apríl 2024 | meniny má Marek , zajtra Jaroslava
Predplatné
Štvrtok, 25. apríl 2024 | meniny má Marek , zajtra Jaroslava
TlačPoštaZväčšiZmenši

213/2014 Z. z.

najpravo.sk • 27.1. 2015, 18:07

Dôvodová správa a Spoločná správa výborov NR SR

 Všeobecná časť

 

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“) vypracovalo Ministerstvo financií Slovenskej republiky v spolupráci s Národnou bankou Slovenska v súlade s Plánom legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na druhý polrok 2012.

 

Cieľom návrhu zákona je implementovať smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES (ďalej len „smernica CRD IV“) a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (ďalej len „nariadenie CRR“). Smernica CRD IV, ako aj nariadenie CRR sa okrem zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov implementuje aj zákonom č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov. Implementácia oboch právnych predpisov Európskej únie si vyžiada aj úpravu príslušných vykonávacích predpisov (opatrení Národnej banky Slovenska), resp. prijatie nových vykonávacích predpisov na vykonanie oboch vyššie uvedených zákonov.

 

Cieľom implementácie smernice CRD IV a nariadenia CRR je najmä zavedenie nových medzinárodných štandardov Basel III do bankovej regulácie, a to v súvislosti s finančnou krízou, ktorá odhalila nedostatky vo fungovaní bánk a tiež s procyklickými mechanizmami, ktoré prispeli k jej vzniku. Oba právne predpisy Európskej únie sa zameriavajú na zlepšenie fungovania bánk a investičných spoločností, resp. obchodníkov s cennými papiermi a na pravidlá pre ich správu a riadenie, vrátane efektívnych a primeraných sankčných režimov, ktoré budú odrádzať tieto subjekty od porušovania všeobecných zásad a predpisov. Dôraz sa tiež kladie na obmedzenie nadmernej závislosti na externých ratingoch a na zmenšenie procyklických mechanizmov vo finančnom systéme použitím kapitálových rezerv, resp. kapitálových vankúšov ako nástrojov politiky obozretnosti na makroúrovni. Zavedením týchto prísnejších požiadaviek pre banky a obchodníkov s cennými papiermi sa zníži riziko ich zlyhania, čo prispeje k vyššej stabilite finančného systému v rámci Slovenskej republiky, ako aj v rámci celej Európskej únie.

 

Návrh zákona nebude predložený na vnútrokomunitárne pripomienkovanie Európskej centrálnej banke podľa čl. 15 ods. 1 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky a podľa rozhodnutia Rady č. 98/415/ES o poradení sa s Európskou centrálnou bankou vnútroštátnymi orgánmi o návrhu právnych predpisov, keďže sa ním implementujú právne predpisy Európskej únie.

 

Prijatie navrhovaného zákona nebude mať vplyv na životné prostredie, informatizáciu spoločnosti, verejné financie a ani sociálne vplyvy, pričom bude mať možné negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie.

 

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a aj s právom Európskej únie.

 

Navrhuje sa, aby zákon nadobudol účinnosť 1. augusta 2014 okrem tých ustanovení, ktoré súvisia s implementáciu prechodných ustanovení zo smernice CRD IV, pričom tieto ustanovenia nadobudnú účinnosť 1. januára 2015, resp. 1. januára 2016.

 

Osobitná časť

 

K čl. I

Uvedeným článkom sa novelizuje zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o bankách“) predovšetkým za účelom implementácie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES (ďalej len „CRD IV“) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (ďalej len „CRR“).

 

K bodu 1

Navrhovaným znením § 2 ods. 1 sa legislatívno-technicky upravila definícia banky. Dôvodom navrhovanej zmeny je presun definície banky z pôvodnej smernicovej úpravy (čl. 4 bod 1, 2006/48/ES) do CRR, a to prostredníctvom čl. 4 ods. 1 bodu 1 CRR. Uvedenou zmenou sa zároveň vykonala transpozícia čl. 3 ods. 1 bodu 1 CRD IV.

 

K bodu 2

Úprava v § 2 ods. 2 sa navrhuje vzhľadom na legislatívno-technickú úpravu definície banky v § 2 ods. 1.

 

K bodu 3

Novým znením § 2 ods. 3 sa vymedzuje pojem „bankové povolenie“ s odkazom na jeho definíciu v čl. 4 ods. 1 bode 42 CRR, zároveň ide o transpozíciu čl. 3 ods. 1 bodu 38 CRD IV.

 

K bodu 4

Úprava v § 2 ods. 5 sa navrhuje vzhľadom na nové znenie definície banky v § 2 ods. 1 a úpravu týkajúcu sa bankových činností v § 2 ods. 2.

 

K bodu 5

Úprava v § 2 ods. 7 súvisí s definíciou banky, resp. úverovej inštitúcie v čl. 4 ods. 1 bode 1 CRR, zároveň ide o transpozíciu čl. 3 ods. 1 bodu 1 CRD IV. Novým znením § 2 ods. 8 sa spresňuje definícia pobočky zahraničnej banky v nadväznosti na jej definíciu v čl. 4 ods. 1 bode 17 CRR, zároveň ide o transpozíciu čl. 3 ods. 1 bodu 16 CRD IV.

 

K bodu 6

Úpravou § 5 písm. a) a b) sa spresňuje definícia vkladu a  úveru a v písm. c) sa vymedzuje pojem „pobočka banky“ s odkazom na jej definíciu v čl. 4 ods. 1 bode 17 CRR, pričom sa jedná o pobočku banky so sídlom na území Slovenskej republiky. Zároveň tiež ide o transpozíciu čl. 3 ods. 1 bodu 16 CRD IV.

 

K bodu 7

Novým znením § 5 písm. p) sa vymedzuje pojem „dobrovoľné platby dôchodkového zabezpečenia na účely zavádzania a uplatňovania zásad odmeňovania“ s odkazom na  definíciu v čl. 4 ods. 1 bode 73 CRR, zároveň ide o transpozíciu čl. 3 ods. 1 bodu 53 CRD IV.

 

 

 

 

K bodu 8

Navrhovaným vložením nových písmen t) až ac) do § 5 sa vymedzujú pojmy s odkazmi na ustanovenia CRR. Zároveň ide o transpozíciu čl. 3 ods. 1 bodov 3, 22, 23, 36, 41,42, 50, 55, 56 a 58 CRD IV.

 

K bodu 9

Novým znením § 6 ods. 2 a 3 sa preberá čl. 97 ods. 5 a 99 ods. 3 CRD IV, t. j. ak Národná banka Slovenska  zistí na základe vykonaného preskúmania nedostatky predstavujúce systémové riziko, bezodkladne informuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo), zároveň môže zvýšiť intenzitu dohliadok na mieste, tiež môže vyžadovať predloženie osobitných správ, môže uskutočniť podrobnejšie preskúmania plánov banky alebo tématické zameranie dohliadok.

Novým znením odsekov 13 až 16 v § 6 sa preberá čl. 50 a 51 CRD IV, čím sa upravuje výmena informácií a spolupráca Národnej banky Slovenska s orgánmi dohľadu iných členských štátov a s inými orgánmi pri výkone dohľadu nad bankami, vrátane konsolidovaného dohľadu. Zároveň sa zavádzajú ustanovenia týkajúce sa nakladania so získanými dôvernými informáciami od orgánov dohľadu iných členských štátov a účel ich použitia.

Novým odsekom 21 v § 6 sa ustanovuje, že Národná banka Slovenska bude len uverejňovať zoznam externých ratingových agentúr na svojom webovom sídle,  nebude ich však uznávať, keďže v zmysle nariadenia CRR táto kompetencia prechádza na iný subjekt.

Novými odsekmi 22 až 27 v § 6 sa preberajú čl. 53 ods. 3, čl. 99, 101 a 107 CRD IV, čím sa upravuje povinnosť Národnej banky Slovenska vypracovávať každoročne plán dohliadok na mieste a na diaľku s ohľadom na výsledky stresového testovania bánk, ktoré sa môžu zverejňovať alebo poskytnúť Európskemu orgánu dohľadu (Európsky dohľad pre bankovníctvo). Národná banka Slovenska tiež prehodnocuje aspoň každé tri kalendárne roky plnenie podmienok udelenia predchádzajúceho súhlasu podľa § 30 až 32. Národná banka Slovenska je tiež povinná aspoň raz ročne vykonať stresové testovanie, pričom ide o transpozíciu čl. 100 CRD IV.

Taktiež sa upravujú skutočnosti, ktoré sú predmetom dohľadu Národnej banky Slovenska.

 

K bodu 10

Legislatívno-technická zmena, vypustenie neaktuálnych poznámok pod čiarou.

 

K bodu 11

Novým § 6a sa preberá čl. 78 ods. 3 až 5 CRD IV, čím sa ustanovujú podmienky monitorovania a posúdenia interných prístupov bánk pre ich expozície alebo pozície, ktoré sú súčasťou referenčných portfólií v súlade s príslušnými delegovanými nariadeniami Komisie o vydaní regulačných technických predpisov.

 

K bodu 12

Legislatívno-technická úprava v súvislosti s úpravou v § 27.

 

K bodom 13 až 15

Novým znením § 7 ods. 11, 13, 17 až 19 sa vymedzujú vybrané pojmy v nadväznosti na ich definície v čl. 4 ods. 1 CRR, zároveň ide o transpozíciu čl. 3 ods. 1 bodov 14, 15, 33 až 35 CRD IV.

 

 

K bodu 16

Legislatívno-technická úprava, pričom ide o určenie, že sa jedná o príslušný orgán dohľadu členského štátu, s cieľom zjednotenia v celom texte návrhu zákona.

 

K bodu 17

Cieľom navrhovanej zmeny je dosiahnutie súladu s právnymi úpravami ostatných sektorov finančného trhu, v ktorých povinnosť zverejňovať rozhodnutia o vydaných povoleniach Národnej banky Slovenska na vykonávanie činnosti subjektu trhu v Obchodnom vestníku nie je ustanovená. Povinnosť, ktorá sa z § 9 ods. 3 zákona o bankách navrhuje vypustiť, stratila svoje opodstatnenie, keďže väčšina bankových povolení bola udelená v čase, keď nebolo takéto zverejňovanie upravené a v súčasnosti Národná banka Slovenska zverejňuje informácie o dôležitých rozhodnutiach na svojom webovom sídle.

 

K bodom 18 a 19

Úprava v § 11 ods. 1 až 3 sa navrhuje vzhľadom na nové znenie definície banky v § 2 ods. 1 a úpravu týkajúcu sa bankových činností v § 2 ods. 2. Taktiež sa navrhuje legislatívno-technická úprava s cieľom zjednotenia v celom texte návrhu zákona.

 

K bodom 20 a 21

Legislatívno-technická úprava v § 11 ods. 4 a § 12 až 14 s cieľom zjednotenia v celom texte návrhu zákona.

 

K bodom 22 a 23

Úprava v § 13 ods. 5 a 7 sa navrhuje vzhľadom na nové znenie definície banky v § 2 ods. 1 a úpravu týkajúcu sa bankových činností v § 2 ods. 2.

 

K bodu 24

Úprava § 16 pozostáva z legislatívno-technickej úpravy s cieľom zjednotenia v celom texte návrhu zákona a úpravy, ktorou sa preberajú ustanovenia čl. 52 ods. 3 a čl. 99 ods. 4 CRD IV, čím sa ustanovuje, že za účelom finančnej stability môže Národná banka Slovenska vykonať kontrolu na mieste aj v pobočke zahraničnej banky, a to po konzultácií s orgánom dohľadu príslušného členského štátu.

 

K bodu 25

Úpravou ustanovení § 17 sa preberá čl. 37, 41 a 43 CRD IV, čím sa upravuje komunikácia Národnej banky Slovenska s príslušným orgánom dohľadu zahraničnej banky, resp. s Európskym orgánom dohľadu (Európskym orgánom pre bankovníctvo) pri zistených alebo očakávaných nedostatkoch v činnosti pobočky zahraničnej banky, ako aj prijatie preventívnych opatrení Národnou bankou Slovenska na ochranu jej klientov.

 

K bodu 26 a 27

Úpravou ustanovení § 18 sa preberá čl. 40 CRD IV, čím sa upravujú účely predkladania určených správ, hlásení a výkazov pobočky zahraničnej banky, resp. zahraničnej banky, ktorá vykonáva v SR bankové činnosti prostredníctvom pobočky alebo bez založenia pobočky.

 

K bodu 28

Legislatívno-technická úprava v § 19, pričom ide o určenie, že sa jedná o príslušný orgán dohľadu členského štátu, s cieľom zjednotenia v celom texte návrhu zákona.

 

 

K bodu 29

Úpravou v § 23 ods. 1 písm. d) sa preberá ustanovenie čl. 76 ods. 3 CRD IV, čím sa ustanovuje, že banka je v stanovách povinná upraviť právomoci a zodpovednosť za činnosť výboru pre riadenie rizík, ktorého zriadenie vyplýva z CRD IV.

 

K bodu 30

Úpravou v § 23 ods. 4 sa preberá ustanovenie čl. 76 ods. 3 CRD IV, čím sa rozširuje okruh úloh útvaru vnútornej kontroly a vnútorného auditu banky o skúmanie a hodnotenie zásad odmeňovania, ktoré sú zohľadňované v rámci systému riadenia rizík.

 

K bodu 31

Novým znením § 23 ods. 6 sa vymedzujú pojmy s odkazmi na ustanovenia CRR. Zároveň ide o transpozíciu čl. 3 ods. 1 bodov 10, 11, 31, 48, 49, 57 a 59 CRD IV.

 

K bodu 32

Novým odsekom 10 v § 23 sa preberá ustanovenie čl. 74 ods. 4 CRD IV, čím sa ustanovuje, že za účelom ozdravenia banky môže Národná banka Slovenska zaviesť plán na jej obnovu a plán na riešenie jej krízovej situácie. Taktiež sa ustanovuje povinnosť banky  spolupracovať s Národnou bankou Slovenska pri riešení krízovej situácie.

 

K bodu 33

Nový znením § 23a ods. 3 a 4 sa preberajú čl. 92 a 94 ods. 1 CRD IV, čím sa upravujú zásady odmeňovania v banke najmä pokiaľ ide o zaručenú pevnú a pohyblivú zložku celkovej odmeny.

 

K bodu 34

Novým odsekom 5 a 6 v § 23a sa preberá ustanovenie čl. 93 CRD IV, čím sa ustanovuje, že banka, ktorej bola poskytnutá stabilizačná pomoc je povinná okrem všeobecných zásad odmeňovania uplatňovať aj dodatočné zásady odmeňovania.

 

K bodom 35 až 38

Úpravou § 23b sa preberá ustanovenie čl. 94 ods. 1 písm. CRD IV, čím sa upravujú zásady odmeňovania pokiaľ ide o pohyblivé zložky celkovej odmeny.

 

K bodom 39 až 41

Novým písmenom d) v § 23d ods. 1 (a súvisiacimi legislatívno-technickými úpravami) sa preberá ustanovenia čl. 95 CRD IV, čím sa dopĺňajú kompetencie výboru pre odmeňovanie alebo osoby zodpovednej za systém odmeňovania v banke o dozor nad odmeňovaním v banke.

 

K bodu 42

Legislatívno-technická úprava v súvislosti s vypustením písm. h) až s) v § 37 ods. 8.

 

K bodom 43 a 44

Úpravou ods. 3 a 4 v § 24 sa preberá ustanovenie čl. 88 CRD IV, čím sa upravuje zodpovednosť štatutárneho orgánu banky za riadenie systému riadenia rizík banky a zodpovednosť dozornej rady banky za kontrolu systému riadenia rizík banky.

 

 

 

K bodom 45, 46 a 48

Úpravami v § 25 sa preberajú ustanovenia čl. 91 CRD IV, čím sa upravujú tzv. krížové nominácie členov štatutárneho orgánu a dozornej rady banky, tzn. pozície, ktoré môžu zastávať aj v orgánoch iných subjektov. Títo členovia orgánov banky sú povinný vykonávať svoje povinnosti riadne, čestne a nezávisle, pričom banka je povinná zabezpečiť priebežné odborné vzdelávanie týchto členov orgánov banky.

 

K bodu 47

Novým znením § 25 ods. 7 sa spresňuje definícia pomocného podniku v nadväznosti na jeho definíciu v čl. 4 ods. 1 bodu 18 CRR, zároveň ide o transpozíciu čl. 3 ods. 1 bodu 17 CRD IV.

 

K bodu 49

Cieľom navrhovanej zmeny je zosúladenie sa s príslušnými ustanoveniami smernice 2013/16/EÚ, ktoré neukladajú povinnosť uplatňovania ustanovení o odmeňovaní aj na pobočku zahraničnej banky.  Z uvedeného vyplýva, že na pobočku zahraničnej banky sa nevzťahujú ustanovenia o odmeňovaní uvedené v § 23, § 23a až 23e a § 24. 

 

K bodu 50

Novým znením § 27 sa preberajú ustanovenia čl. 4 ods. 6, čl. 73, 76 ods. 3 až 5, čl. 83 ods. 3, čl. 84, 86 ods. 1, čl. 98 ods. 1, čl. 105, 108 ods. 1 a čl. 109 ods. 1 CRD IV, čím sa upravujú podmienky zriadenia výboru pre riziká a výkonu funkcie riadenia rizík v banke, a to za účelom zabránenia vzniku strát a škôd v dôsledku nesprávneho výkonu bankových činností. Výbor pre riziká radí riadiacemu orgánu banky pokiaľ ide o riziká, resp. stratégiu riadenia rizík, a pomáha riadiacemu orgánu pri vykonávaní dohľadu nad uplatňovaním tejto stratégie zo strany vrcholového manažmentu. Taktiež sa ustanovujú ďalšie povinnosti banky vo vzťahu k hodnoteniu primeranosti jej vnútorného kapitálu s ohľadom na skutočné trhové riziká, povinnosti banky vo vzťahu k jej platobnej schopnosti, k jej orgánom a pod a vo vzťahu k riadeniu rizík, pričom celkovú zodpovednosť za riadenie rizík má štatutárny orgán banky v súlade s článkom 76 ods. 3 CRD IV.

 

K bodu 51

Novým znením § 28 ods. 11 sa preberá čl. 26 ods. 1 CRD IV, čím sa upravuje informačná povinnosť banky obchodujúcej na regulovanom trhu ohľadne jej akcionárov a osôb vykonávajúcich hlasovacie práva.

 

K bodu 52

Novým odsekom 23 v § 28 sa preberá ustanovenie čl. 23 ods. 2 a 3 CRD IV, čím sa upravujú podmienky zamietnutia predchádzajúceho súhlasu Národnou bankou Slovenska.

 

K bodom 53 a 54

 

§ 29 až § 33

Novým znením § 29 sa upravujú povinnosti banky vo vzťahu k jej vlastným zdrojom, pričom sa preberá ustanovenie čl. 3 ods. 1 bodu 47 CRD IV. Zároveň sa v § 30 až 32 upravujú podmienky udeľovania predchádzajúcich súhlasov Národnou bankou Slovenska, ktoré sú potrebné na používanie prístupu interných ratingov pre kreditné riziko podľa CRR (nové znenie § 30), na používanie vlastného modelu výpočtu trhového rizika podľa CRR (nové znenie § 31) a na používanie ďalších prístupov a príslušných ukazovateľov pre operačné riziko podľa CRR (nové znenie § 32). Nové znenie § 33 pozostáva z doterajších ustanovení § 33f, pričom sa jedná o transpozíciu čl. 98 ods. 5 CRD IV.

 

Navrhovanými §33a až 33n sa vymedzujú jednotlivé kapitálové vankúše, ktoré je banka povinná udržiavať vzhľadom na nové regulačné predpisy týkajúce sa kapitálovej primeranosti bánk (pravidlá Bazilej III), a to v súvislosti s finančnou krízou a procyklickými mechanizmami, ktoré prispeli k jej vzniku.

 

§ 33a

Novým § 33a sa preberajú ustanovenia čl. 128 CRD IV, čím sa vymedzujú jednotlivé kapitálové vankúše.

 

§ 33b

Novým § 33b sa preberajú ustanovenia čl. 129 ods. 1, 5 a 6 CRD IV, čím sa upravuje udržiavanie vankúša na zachovanie kapitálu banky vo forme vlastného kapitálu Tier 1, a to vo výške 2,5 % jej celkovej rizikovej expozície.

 

§ 33c, § 33g až § 33j

 

Novým § 33c, § 33g až § 33j sa preberajú ustanovenia čl. 130 ods. 1, 5 a 6, 136, 137, 139 a 140 CRD IV, čím sa upravuje udržiavanie proticyklického kapitálového vankúša. Zároveň sa upravuje určovanie proticyklického vankúša Národnou bankou Slovenska.

 

§ 33d

Novým § 33d sa preberajú ustanovenia čl. 131 CRD IV, čím sa upravujú kritéria na zaradenie inštitúcií medzi globálne systémovo významné inštitúcie a lokálne systémovo významné inštitúcie a následne sa upravuje udržiavanie vankúšov pre obe tieto kategórie systémovo významných inštitúcií.

 

§ 33e a § 33f

Novým § 33e a § 33f sa preberajú ustanovenia čl. 133 a 134 CRD IV, čím sa za účelom predídenia dlhodobým necyklickým systémovým alebo makroprudenciálnym rizikám, ktoré by mohli viesť k narušeniu finančného systému s potenciálnymi vážnymi negatívnymi dôsledkami na finančný sektor a národné hospodárstvo v SR upravuje udržiavanie vankúša vlastného kapitálu Tier 1 na krytie systémového rizika pre finančný sektor alebo jeho časti. Národná banka Slovenska zverejní na svojom webovom sídle oznámenie o určení vankúša na krytie systémového rizika.

 

§ 33k a § 33l

Novými § 33k a § 33l sa preberajú ustanovenia čl. 141 a 142 CRD IV, čím sa upravuje určovanie a udržiavanie kombinovaného vankúša vrátane vypracovania plánu na zachovanie kapitálu, ak inštitúcia nespĺňa požiadavku na kombinovaný vankúš.

 

§ 33m

Novým § 33m sa ustanovujú tie národné voľby, ktoré Slovenská republika uplatní z CRR a ktoré určí Národná banka Slovenska rozhodnutím.

 

§ 33n

Navrhuje sa, aby sa na rozhodovanie v konkrétne vymenovaných veciach neuplatnili ustanovenia o konaní pred Národnou bankou Slovenska a ustanovenia správneho poriadku, ale aby tieto vymenované rozhodnutia Národnej banky Slovenska nadobudli právoplatnosť dňom ich zverejnenia vo vestníku Národnej banky Slovenska.

K bodu 55

Legislatívno-technická úprava v § 34 ods. 5 v súvislosti s úpravou v § 27.

 

K bodu 56

Navrhuje sa rozšíriť poznámku pod čiarou k odkazu 33 o ustanovenia CRR (čl. 431 až 455) týkajúce sa zverejňovania informácií bankami, ktoré nie sú dotknuté týmto zákonom o bankách.

 

K bodu 57 a 58

Doplnením novej vety v § 37 ods. 5 a novým odsekom 6 sa preberajú ustanovenia čl. 89 a 90 CRD IV, čím sa ustanovujú skutočnosti, ktoré je banka povinná uverejniť vo svojej výročnej správe.

 

K bodu 59

Navrhuje sa vypustenie písm. h) až s) v § 37 novooznačenom ods. 9, keďže ich doterajšie ustanovenia sú obsahom čl. 435 až 455 CRR.

 

K bodu 60

Nové znenie § 37 nového ods. 11 sa navrhuje vzhľadom na skutočnosť, že definícia, čo je nepodstatná, vnútorná a dôverná informácia je obsahom CRR (čl. 432).

 

K bodom 61 a 63

Navrhuje sa vypustenie doterajších odsekov 12, 13, 15 až 17 v § 37, keďže ich ustanovenia sú obsahom CRR (čl. 431 a 432).

 

K bodom 62, 64 až 66

Legislatívno-technická úprava v súvislosti s úpravou v § 37.

 

K bodom 67 a 68

Úpravou v prvej vete § 38 ods. 1 zákona o bankách sa výrazne mení doterajší rozsah údajov vedených v registri. Banková prax ako aj prax centrálneho bankovníctva v oblasti hodnotenia schopnosti splácať úvery a plniť ostatné záväzky na strane dlžníka vyvolala potrebu rozšíriť diapazón zbieraných údajov aj o informácie o počte podaných písomných žiadostí o úver. Tieto údaje budú porovnávané s údajmi o skutočne poskytnutých úveroch, čo v registri vytvorí významný predpoklad napríklad na zhodnotenie finančnej situácie žiadateľov o úver.

Súčasné opatrenie NBS č. 1/2011 o registri bankových úverov a záruk ustanovuje podmienky, spôsob a lehoty opravovania údajov vedené v tomto registri (viď § 3 ods. 5 opatrenia). Prax ukazuje, že ďalej nie je opodstatnené v tomto registri uchovávať údaje doň poskytnuté v štruktúre odlišujúcej, či údaj bol alebo nebol aktualizovaný (viď dnešný § 2 ods. 3 opatrenia). Naopak, cieľom je, aby všetky údaje uchovávané v registri boli pravidelne aktualizované, najmä z dôvodu zabezpečenia, aby napríklad žiadatelia o údaje z registra, ktorí sú klientmi bánk, mali o sebe k dispozícii vždy celkom aktuálne informácie. Aj z toho dôvodu sa navrhuje doplniť § 38 ods. 1 zákona o bankách tak, aby poskytovateľ údajov bol zo zákona viazaný povinnosťou poskytovať do registra údaje správne, ale v danom čase ako aj v priebehu času úplné (pravidelne doplňované) a aktuálne (z hľadiska času).

Návrh ustanovenia zákon o bankách je aj zosúladením s obdobnými ustanoveniami napríklad zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom.

Z dôvodu prehľadnosti údajov v registri je žiaduce, aby Národná banka Slovenska poznala presný okamih, v ktorom poskytovateľ údajov do registra vykonal ich opravu. Preto sa zavádza uvedená oznamovacia povinnosť. Oznamovacia povinnosť musí byť naviazaná na povinnosť vykonávania opráv, ak sú údaje v registri nesprávne, neúplné alebo neaktuálne. Týmto sa sleduje najmä zabezpečenie poskytovania kvalitných údajov poskytovaných na základe žiadostí klientov bánk.

 

K bodu 69

Návrhom sa v § 38 odsek 4 dopĺňa nová veta, ktorá upravuje archivačnú povinnosť uchovávať údaje v registri po dobu najmenej 5 rokov. Nutnosť archivácie vyplýva predovšetkým z možnosti poskytovania údajov z registra klientom aj do minulosti. Táto možnosť bola zákonom upravená pomerne nedávno, preto je aj pre prevádzkovateľa registra vhodné, aby mal možnosť nahliadnuť do minulosti. Predĺženie archivačnej lehoty vyplýva aj z nutnosti zachovať možnosť nahliadnutia do minulosti aj pre klienta banky, ak požiada o poskytnutie údajov o ňom, ktoré boli vkladané už dávnejšie. Záväzkové vzťahy s bankami, resp. ich rolovanie môže trvať aj niekoľko desiatok rokov. Je preto nevyhnutné túto lehotu aj zákonne upraviť; aktuálne ju ustanovuje opatrenie NBS č. 1/2011 o registri bankových úverov a záruk na päť rokov (predmetné ustanovenie opatrenia bude prijatím tejto zákonnej úpravy vypustené).

Ďalším argumentom pre určenie tejto lehoty je navrhovaná úprava spojená s medzinárodnou výmenou údajov (bod 4).

 

K bodom 70 a 71

Navrhovanou úpravou zákona sa do § 38 navrhuje doplniť nové znenie odseku 5 a nový odsek 6, ktorými sa umožňuje prístup k informáciám z registra vedeným NBS, ďalšiemu subjektu, ktorým je centrálna banka alebo iný subjekt z iného členského štátu, ktorému NBS na základe (dohody) Memoranda o porozumení o výmene informácií medzi národnými centrálnymi registrami úverov umožní prístup k informáciám z registra. Základný rámec memoranda je určený Európskou centrálnou bankou. Informácie z registra sa budú poskytovať len na základe vzájomnosti, to znamená, že centrálna banka alebo iný subjekt z iného členského štátu, bude dostávať informácie v takom rozsahu, ktoré sú porovnateľné s informáciami, ktoré ona samotná poskytla do registra, a ktorých spôsob ochrany je na porovnateľnej úrovni, ako vyžaduje slovenská právna úprava (napríklad bankové tajomstvo). Rozsah údajov, ktoré budú predmetom vzájomného zdieľania, bude detailnejšie upravený v dohode medzi NBS a príslušnou centrálnou bankou iného členského štátu alebo iným subjektom z členského štátu.

Do nového odseku 7 sa prenáša pôvodné znenie splnomocňovacieho ustanovenia na vydanie opatrenia NBS k registru (pôvodný odsek 5) a doplňuje sa v rozsahu povinnosti opravovať údaje v registri, ak sú neúplné, nesprávne a neaktuálne (§ 38 ods. 1 zákona o bankách) a zasielať oznámenia Národnej banke Slovenska. Tým sa vytvára nástroj na ustanovenie podrobností opatrením NBS k plneniu týchto novo vytvorených povinností poskytovateľov údajov do registra.

 

K bodu 72

Novým znením odseku 1 v § 39 sa preberá ustanovenie čl. 3 ods. 1 bodu 54 CRD IV, pokiaľ ide o povinnosť banky viesť obchodnú knihu.

 

K bodu 73 a 74

Úprava v § 39 ods. 7 a 15 súvisí so skutočnosťou, že úprava týkajúca sa vypočítavania kreditného rizika je obsahom nariadenia CRR.

 

 

 

 

K bodu 75

Navrhuje sa, aby boli banky a pobočky zahraničných bánk povinné v zmluve s audítorom zabezpečiť aj preverenie správnosti údajov uvádzaných vo výročnej správe podľa novonavrhovaného § 37 ods. 6, zároveň sa jedná o transpozíciu čl. 89 ods. 4 CRD IV.

 

K bodu 76

Legislatívno-technická úprava, keďže legislatívna skratka „audítor“ bola zavedená v § 6 ods. 13.

 

K bodu 77

Legislatívno-technická úprava – odkaz na definíciu finančných holdingových spoločností.

 

K bodu 78

Legislatívno-technická úprava v súvislosti s presunom pojmov do § 33a.

 

K bodu 79

Legislatívno-technická úprava v súvislosti s novým znením § 30 a 33e.

 

K bodu 80

Legislatívno-technická úprava v súvislosti s úpravami v § 37.

 

K bodom 81 až 84

Navrhovanou úpravou sa preberá ustanovenie čl. 113 CRD IV, pričom sa upravuje problematika výkonu dohľadu na konsolidovanom základe Národnou bankou Slovenska.

 

K bodu 85 a 87

Legislatívno-technická úprava s cieľom jednotného používania pojmu „významná pobočka banky“ v celom texte zákona o bankách.

 

 

K bodu 86

Legislatívno-technická úprava v súvislosti s novým znením § 29.

 

K bodom 88 a 91

Legislatívno-technická úprava, pričom ide o určenie, že sa jedná o príslušný orgán dohľadu, s cieľom zjednotenia v celom texte zákona o bankách.

 

K bodu 89

Legislatívno-technická úprava v súvislosti s presunom pojmu „finančná inštitúcia“ do § 5 písm. ab).

 

K bodu 90

Legislatívno-technická úprava uskutočnená v spojitosti s presunom oblasti o vlastných zdrojoch z pôvodnej smernicovej úpravy (2006/48/ES) do CRR, z uvedeného dôvodu bolo pôvodné ustanovenie § 30 ods. 5 vypustené zo zákona o bankách.

 

K bodom 92 až 94

Legislatívno-technická úprava v súvislosti s novým znením § 29 až 33.

 

 

K bodu 95

Novým znením odseku 7 v § 50 sa preberajú ustanovenia čl. 66 ods. 2 c) a d) CRD IV, čím sa rozširuje okruh sankcií, ktoré možno udeliť právnickej, resp. fyzickej osobe.

 

K bodu 96

Novými odsekmi 14 až 17 v § 50 sa preberá čl. 104 ods. 2 CRD IV, čím sa upravuje požiadavka na vlastné zdroje krytia špecifického rizika pre korelačné obchodné portfólio, taktiež sa upravujú podmienky zverejňovania Národnou bankou Slovenska pokiaľ ide o informácie týkajúce sa výroku opatrení na nápravu a pokút, proti ktorým už nie je prípustný opravný prostriedok

 

K bodu 97

Novým § 50a sa preberá ustanovenie čl. 71 CRD IV, čím sa upravuje postup pri oznamovaní nedostatkov v činnosti banky Národnej banke Slovenska a ochrana oznamovateľa týchto skutočností.

 

K bodu 98

Novým § 52a sa preberá ustanovenie čl. 69 CRD IV, čím sa za účelom výmeny informácií medzi príslušnými orgánmi dohľadu prostredníctvom centrálnej databázy sankcií upravuje oznamovanie uložených sankcií Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre bankovníctvo). Taktiež sa upravuje využívanie centrálnej databázy Národnou bankou Slovenska.

 

K bodu 99

Legislatívno-technická úprava uskutočnená v spojitosti s presunom oblasti o vlastných zdrojoch z pôvodnej smernicovej úpravy (2006/48/ES) do CRR, z uvedeného dôvodu bolo pôvodné ustanovenie § 30 ods. 5 vypustené zo zákona o bankách.

 

K bodom 100 a 101

Legislatívno-technická úprava, pričom ide o určenie, že sa jedná o príslušný orgán dohľadu s cieľom zjednotenia v celom texte zákona o bankách.

 

K bodu 102

Legislatívno-technická úprava uskutočnená v spojitosti s presunom oblasti o vlastných zdrojoch z pôvodnej smernicovej úpravy (2006/48/ES) do CRR, z uvedeného dôvodu bolo pôvodné ustanovenie § 30 ods. 5 vypustené zo zákona o bankách.

 

K bodu 103

Legislatívno-technická úprava, ktorá sa navrhuje vzhľadom na nové znenie definície banky v § 2 ods. 1 a úpravu týkajúcu sa bankových činností v § 2 ods. 2.

 

K bodu 104

Novým písmenom g) v § 63 ods. 1 sa preberá ustanovenie čl. 18 písm. f) CRD IV, čím sa rozširuje okruh prípadov, kedy je Národná banka Slovenska povinná odňať banke udelené povolenie.

 

K bodu 105 až 107

Uvedená úprava sa navrhuje s cieľom sústrediť ustanovenia  o výkone dohľadu nad hypotekárnym správcom v jednom právnom predpise a odstrániť duplicity v  právnej úprave dohľadu nad hypotekárnym správcom medzi zákonom o bankách a zákonom o dlhopisoch v záujme konzistentnosti, právnej čistoty ako aj prehľadnosti. Zákon o bankách už v súčasnosti obsahuje ustanovenia súvisiace s hypotekárnym správcom, jeho povinnosťami, dohľadom Národnej banky Slovenska i sankciami, na druhej strane samotný zákon o dlhopisoch neobsahuje ustanovenia ukladajúce hypotekárnemu správcovi povinnosti. Dotknuté ustanovenia zákona o dlhopisoch sa vypúšťajú v novele zákona o dlhopisoch.

 

K bodu 108

Doplnením nového písmena t) do § 91 ods. 4 sa pre banky a pobočky zahraničných bánk navrhuje povinnosť podať správu o záležitostiach týkajúcich sa klienta, ktoré sú predmetom bankového tajomstva, aj na vyžiadanie Ministerstva financií SR na účely uplatňovania medzinárodných sankcií v kompetentnej oblasti podľa zákona č. 126/2011 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií v znení zákona č. 394/2011 Z. z.

 

K bodom 109 a 111

Legislatívno-technická úprava v súvislosti s novou vecnou úpravou § 30 až 32.

 

K bodu 110

Legislatívno-technická úprava poznámky pod čiarou.

 

K bodu 112

Novým § 114b sa ustanovuje, že Národná banka Slovenska vykonáva v Slovenskej republike pôsobnosť a právomoci príslušného orgánu podľa CRR, delegovaných alebo vykonávacích nariadení o vydaní regulačných alebo vykonávacích technických predpisov k CRR.

Taktiež sa zavádza splnomocňovacie ustanovenie na vydanie opatrenia Národnej banky Slovenska, ktorými sa budú implementovať národné voľby a oprávnenia z CRR.

 

K bodu 113

Novými ustanoveniami § 122t až § 122v sa zavádzajú prechodné ustanovenia, pričom v         § 122t ods. 1 sa ustanovuje, že na právne vzťahy upravené týmto zákonom, ktoré vznikli pred účinnosťou tohto zákona sa taktiež spravujú týmto zákonom, avšak vznik týchto právnych vzťahov a nároky z nich vzniknuté pre účinnosťou tohto zákona sa posudzujú podľa doterajších predpisov, v ods. 2 sa ustanovuje v akej výške má banka na obdobie od 1. augusta 2014 do 30. septembra 2014 udržiavať vankúš na zachovanie kapitálu a tiež sa ustanovuje prechodné obdobie, počas ktorého sú banky a iné osoby podľa § 23a ods. 1 povinné zosúladiť ustanovenia pracovných zmlúv s týmto zákonom. Do § 122u sa preberajú ustanovenia článku 162 ods. 5 CRD IV týkajúce sa problematiky udržiavania vankúša pre globálne systémovo významné inštitúcie v rokoch 2016 až 2019. Novým § 122v sa zrušuje opatrenie Národnej banky Slovenska č. 11/2010 z dôvodu jeho neopodstatnenosti, vzhľadom na prijatie novej bankovej regulácie (nariadenia CRR, smernice CRD IV) a z nej vyplývajúcich nových podmienok a pravidiel pre danú oblasť. Ustanovenie § 122v je zrušovacím ustanovením.

 

K bodu 114 a 115

Príloha zákona o bankách sa dopĺňa o smernicu CRD IV, ktorá sa preberá týmto zákonom a zároveň sa vypúšťajú z prílohy smernice 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2010/76/EÚ, ktoré sa smernicou CRD IV zrušili.

 

K čl. II

 

Navrhovanou zmenou a doplnením v § 18 odsek 3 zákona sa zosúlaďuje ustanovenie zákona o Eximbanke s príslušnými ustanoveniami návrhu zákona o bankách.

K čl. III

 

Týmto článkom sa novelizuje zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch).

 

K bodu 1

Novým znením § 8 písm. u) sa spresňuje definícia dobrovoľných platieb dôchodkového zabezpečenia na účely zavádzania a uplatňovania zásad odmeňovania v nadväznosti na ich definíciu v čl. 4 ods. 1 bode 73 CRR, zároveň ide o transpozíciu čl. 3 ods. 1 bodu 53 CRD IV.

 

K bodom 2 a 3

Návrhom sa zjednodušuje spôsob nakladania so zdedenými zdedených cennými papierov s cielom aby sa umožnilo  majiteľom zdedených cenných papierov bez reálnej hodnoty previesť ich na FNM SR, ktorý  bude môcť uzatvárať zmluvy o bezodplatnom prevode priamo z dedičmi cenných papierov a z účtu majiteľa – poručiteľa, bez potreby predchádzajúceho prechodu cenných papierov na novozriadený účet dediča.

 

K bodom 4 až 6

V súvislosti s prípravou pre adaptáciu centrálneho depozitára na pripojenie k európskej platforme pre zúčtovanie a vyrovnanie obchodov s cennými papiermi  sa navrhujú zmeny v úprave  podávania príkazov na registráciu prevodov cenných papierov, tak aby zodpovedala medzinárodným štandardom.  

 

K bodu 7

Doplnením odseku 16 do § 54 sa transponuje čl. 29 ods. 4 CRD IV pokiaľ ide o upresnenie požiadaviek na počiatočný kapitál (základné imanie) obchodníka s cennými papiermi. 

 

K bodu 8

Legislatívno – technická úprava terminológie v súvislosti s výkonom dohľadu.

 

K bodu 9

Úpravami v § 71 sa preberajú ustanovenia čl. 91 CRD IV, čím sa upravujú tzv. krížové nominácie členov štatutárneho orgánu a dozornej rady obchodníka s cennými papiermi, tzn. pozície, ktoré môžu zastávať aj v orgánoch iných subjektov. Títo členovia orgánov obchodníka s cennými papiermi sú povinný vykonávať svoje povinnosti riadne, čestne a nezávisle.

 

K bodom 10 až 13

Úpravami v § 71b a súviasiacou úpravou v § 71d  sa preberajú ustanovenia čl. 76 ods. 3 až 5 CRD IV, čím sa upravujú podmienky zriadenia výboru pre riziká a výkonu funkcie riadenia rizík v obchodníkov s cennými papiermi, a to za účelom zabránenia vzniku strát a škôd v dôsledku nesprávneho výkonu jeho činností. Výbor pre riziká radí riadiacemu orgánu obchodníka s cennými papiermi pokiaľ ide o riziká, resp. stratégiu riadenia rizík, a pomáha riadiacemu orgánu pri vykonávaní dohľadu nad uplatňovaním tejto stratégie zo strany vrcholového manažmentu.

 

K bodom 14 a 15

Nový znením § 71da ods. 3 až 5 sa preberajú čl. 92 a 94 ods. 1 CRD IV, čím sa upravujú zásady odmeňovania v obchodníkovi s cennými papiermi najmä pokiaľ ide o zaručenú pevnú a pohyblivú zložku celkovej odmeny.

 

K bodom 16 až 19

Úpravou § 71da sa preberá ustanovenie čl. 94 ods. 1 písm. CRD IV, čím sa upravujú zásady odmeňovania pokiaľ ide o pohyblivé zložky celkovej odmeny.

 

K bodom 20 až 22

Novým písmenom d) v § 71dd ods. 1 (a súvisiacimi legislatívno-technickými úpravami) sa preberá ustanovenia čl. 95 CRD IV, čím sa dopĺňajú kompetencie výboru pre odmeňovanie alebo osoby zodpovednej za systém odmeňovania v banke o dozor nad odmeňovaním v banke.

 

K bodom 23 až 32

Navrhuje sa vypustenie niektorých doterajších ustanovení § 74 až 74b, ktoré  sú už obsahom CRR (čl. 4 ods. 1 bod 118, čl. 92 až 386, čl. 432) . Ide o ustanovenia o výpočte vlastných zdrojov obchodníka s cennými papiermi, limitov majetkovej angažovanosti a niektorých informačných povinností obchodníka s cennými papiermi.

 

 

K bodu 33

V súlade s čl. 83 ods. 3 CRD IV  sa ustanovujú ďalšie povinnosti  vo vzťahu k hodnoteniu primeranosti  vnútorného kapitálu obchodníka s cennými papiermi s ohľadom na skutočné trhové riziká.

 

K bodu 34

Novým § 74d sa odkazom na príslušné ustanovenia zákona o bankách rozširuje aplikácia požiadaviek na tzv. kapitálové vankúše (tlmiace rezervy) aj na  obchodníkov s cennými papiermi. Tieto požiadavky kladené na banky a obchodníkov s cennými papiermi vyplývajú z čl. 128 až 140 CRD IV a sú reakciou na nové regulačné prístupy týkajúce sa kapitálovej primeranosti (pravidlá Bazilej III) vypracované v súvislosti s finančnou krízou ako reakcia na   tzv. procyklické mechanizmy, ktoré prispeli k vzniku finančnej krízy. Súčasne sa navrhuje aby SR využila výnimky podľa čl. 128 a 129 ods. 2 CRD IV, podľa ktorých môže členský štát vyňať spod aplikácie požiadaviek na kapitálové vankúše niektoré kategórie menších obchodníkov s cennými papiermi alebo ktorí poskytujú investičné služby len v limitovanom rozsahu.

 

K bodu 35

Navrhuje sa, aby boli obchodníci s cennými papiermi  a pobočky zahraničných obchodníci s cennými papiermi  povinní v zmluve s audítorom zabezpečiť aj preverenie správnosti údajov uvádzaných vo výročnej správe podľa novonavrhovaných doplnení § 77 ods. 2, zároveň sa jedná o transpozíciu čl. 89 ods. 4 CRD IV.

 

K bodu 36

Doplnením nových položiek do ročnej správy obchodníka s cennými papiermi podľa § 77 ods. 2 sa preberajú ustanovenia čl. 89 a 90 CRD IV, čím sa rozširujú skutočnosti, ktoré je obchodník s cennými papiermi povinný uviesť  vo svojej výročnej správe, napríklad

ukazovateľ návratnosti aktív a spôsob jeho výpočtu.

 

K bodom 37 a 38

Nadväzujúca úprava k úpravám v § 18 a 18b v súvislosti so zjednodušením prevodov zdedených cenných papierov

 

K bodu 39

Úpravou sa spresňuje definícia kvalifikovaného investora na účely vykonávania verejnej ponuky cenných papierov a zostavenia prospektu cenného papiera v súlade s čl. 2 ods. 1 písm.e) smernice 2003/71/ES o prospektoch zverejňovaných pri verejnej ponuke cenných papierov.

 

K bodu 40

Upresňuje sa definícia nemajetkových cenných papierov v súlade s čl. 1 ods. 2 písm.f) a h) smernice 2003/71/ES.

 

K bodom 41 a 42

Úpravami  v § 135 sa preberá čl. 97 ods. 5 CRD IV, pričom ak Národná banka Slovenska  zistí na základe vykonaného preskúmania nedostatky predstavujúce systémové riziko, bezodkladne informuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo), zároveň môže zvýšiť intenzitu dohliadok na mieste, tiež môže vyžadovať predloženie osobitných správ, môže uskutočniť podrobnejšie preskúmania plánov banky alebo tematické zameranie dohliadok.

 

K bodu 43

Novými odsekmi 10 až 13 v § 135 sa preberajú čl. čl. 99 a  101 CRD IV, čím sa upravuje povinnosť Národnej banky Slovenska vypracovávať každoročne plán dohliadok na mieste a na diaľku s ohľadom na výsledky stresového testovania obchodníkov s cennými papiermi, ktoré sa môžu zverejňovať alebo poskytnúť Európskemu orgánu dohľadu (Európsky dohľad pre bankovníctvo). Národná banka Slovenska tiež prehodnocuje aspoň každé tri kalendárne roky plnenie podmienok udelenia predchádzajúcich súhlasov na použitie interných ratingov, vlastných modelov výpočtu trhového rizika a prístupov k operačnému riziku.

 

K bodu 44

Novým § 135d sa preberá čl. 50 a 51 CRD IV, čím sa upravuje výmena informácií a spolupráca Národnej banky Slovenska s orgánmi dohľadu iných členských štátov a s inými orgánmi pri výkone dohľadu nad obchodníkmi s cennými papiermi, vrátane konsolidovaného dohľadu. Zároveň sa zavádzajú ustanovenia týkajúce sa nakladania so získanými dôvernými informáciami od orgánov dohľadu iných členských štátov a účel ich použitia.

 

K bodu 45

Doplnením nového odseku do § 136 sa preberá ustanovenie čl. 99 ods. 4 CRD IV, čím sa ustanovuje, že za účelom finančnej stability môže Národná banka Slovenska vykonať kontrolu na mieste aj v pobočke zahraničného obchodníka s cennými papiermi, a to po konzultácií s orgánom dohľadu príslušného členského štátu.

 

K bodu 46

Legislatívno – technická úprava terminológie v súvislosti s výkonom dohľadu.

 

K bodu 47

Legislatívno-technická úprava v súvislosti s upresením rozsahu peňažných pokút a ich uvedením v eurách.

 

 

 

K bodom 48 a 49

Upresňuje sa rozsah sankcií podľa čl. 66 ods. 2 c) a d) CRD IV, ktoré možno udeliť za obchodníkovi s cennými papiermi alebo inej osobe za porušenie ustanovení zákona.

 

Novým odsekom 24 v § 144 sa preberá čl. 104 ods. 2 CRD IV, čím sa upravuje požiadavka na vlastné zdroje krytia špecifického rizika pre korelačné obchodné portfólio.

 

K bodu 50

Novým § 146a sa preberá ustanovenie čl. 71 CRD IV, čím sa upravuje postup pri oznamovaní nedostatkov v činnosti obchodníka s cennými papiermi Národnej banke Slovenska a ochrana oznamovateľa týchto skutočností.

 

K bodu 51

Novým § 160a sa ustanovuje, že Národná banka Slovenska vykonáva v Slovenskej republike pôsobnosť a právomoci príslušného orgánu podľa CRR, delegovaných alebo vykonávacích nariadení o vydaní regulačných alebo vykonávacích technických predpisov k CRR.

Taktiež sa zavádza splnomocňovacie ustanovenie na vydanie opatrenia Národnej banky Slovenska, ktorými sa budú implementovať národné voľby a oprávnenia z CRR.

 

K bodu 52

Novým § 173t a § 173u sa zavádzajú prechodné ustanovenia, pričom do § 173u sa preberajú ustanovenia článku 162 ods. 5 CRD IV týkajúce sa problematiky udržiavania vankúša pre globálne systémovo významné inštitúcie v rokoch 2016 až 2019.

 

K bodu 53 a 54

Doplnenie transpozičnej prílohy o smernicu CRD IV a zároveň sa z prílohy vypúšťajú smernice 2006/49/ES a 2010/76/EÚ, ktoré sa smernicou CRD IV zrušili.

 

K čl. IV

 

Týmto článkom sa novelizuje zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podľa čl. 4 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. má Rada pre rozpočtovú zodpovednosť povinnosť vykonávať činnosti, ku ktorým je potrebné zabezpečiť prístup k informáciám zo strany finančnej správy, vrátane individuálnych údajov o daňových subjektoch. Ide najmä o činnosti súvisiace s monitorovaním vývoja verejných financií a poskytovanie stanovísk k legislatívnym návrhom, vrátane kvantifikácie ich vplyvu na rozpočet verejnej správy. Prístup k údajom v rovnakom rozsahu sa umožňuje aj Kancelárii Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, ktorá je právnickou osobou a v zmysle čl. 3 ods. 7 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. zabezpečuje pre Radu pre rozpočtovú zodpovednosť vykonávanie odborných činností.

 

K čl. V

 

Týmto článkom sa novelizuje zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov.

 

K bodu 1

S cieľom zlepšiť kvalitu investícií v oblasti alternatívnych investičných fondov a teda ochraňovať investorov v týchto fondoch sa vyžaduje, aby sa pri posudzovaní rizík predchádzalo výhradnému alebo mechanickému spoliehaniu sa na úverové ratingy alebo ich využívaniu ako jediného parametra.

 

K bodu 2

S cieľom zlepšiť kvalitu investícií v oblasti štandardných podielových fondov (UCITS) a teda ochraňovať investorov v týchto fondoch sa vyžaduje, aby sa pri posudzovaní rizík predchádzalo výhradnému alebo mechanickému spoliehaniu sa na úverové ratingy alebo ich využívaniu ako jediného parametra.

 

K bodu 3

Predmetným ustanovením sa rozširuje predmet dohľadu o monitorovanie primeranosti postupov správcovskej spoločnosti týkajúcich sa posúdenia kreditnej povahy aktív (úverová bonita aktív) a posudzovanie využívania odkazov na úverové ratingy.

 

K bodu 4

Dopĺňa sa smernica 2013/14/EÚ do prílohy č. 1 k zákonu č. 203/2011 Z. z..

 

 

K čl. VI

 

Navrhuje sa vyhlásenie úplného znenia zákona o bankách vzhľadom na rozsah tejto a aj predchádzajúcich noviel tohto zákona.

 

 

K čl. VII

 

Navrhuje sa vyhlásenie úplného znenia zákona o cenných papieroch vzhľadom na rozsah tejto a aj predchádzajúcich noviel tohto zákona.

 

 

K čl. VIII

 

Vzhľadom na termín prebratia CRD IV sa navrhuje, aby zákon nadobudol účinnosť 1. augusta 2014 okrem ustanovení čl. I  bodu 9 (§ 6 ods. 13, 16, 28 a 29), bodu 25 (§ 17) a čl. III bodu 44 (§ 135d), ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2015 a okrem ustanovení článku I bodu 53 (§ 33d), ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2016.

Odklad vyššie uvedených ustanovení sa navrhuje vzhľadom na implementáciu prechodných ustanovení uvedených v čl. 151 až 162 CRD IV, pričom v prípade § 6 a § 17 sa jedná o posunutie účinnosti ustanovení preberajúcich čl. 40, 41, 43 49 až 51 CRD IV.

Pokiaľ ide o zavedenie vankúša na zachovanie kapitálu (§ 33b) už v roku 2014, základným cieľom vankúša na zachovanie kapitálu v rámci CRD IV je zvýšenie minimálnej úrovne kapitálovej primeranosti bánk v EÚ a tým aj posilnenie ich schopnosti odolávať negatívnym trendom. Postupné zavádzanie, tzv. phase-in, odráža súčasný stav v EÚ, keď nie všetky banky a bankové sektory sú v schopné plniť plnú výšku tohto vankúša. Skoršia plná implementácia sa navrhuje z dôvodu, že bankový sektor na Slovensku je už v súčasnosti schopný plniť túto novú kapitálovú požiadavku. Zároveň táto nová požiadavka, s predpokladom jej plnej implementácie v priebehu roka 2014 výrazne prispeje k stabilite bankového sektora na Slovensku.

 

 

Schválené vládou Slovenskej republiky dňa 9. apríla 2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

Robert  F i c o, v. r.

predseda vlády

Slovenskej republiky

 

 

 

 

 

 

 

Peter K a ž i m í r, v. r.

podpredseda vlády a minister financií

Slovenskej republiky

 

 

 

 

 

 

 

Jozef M a k ú c h, v. r.

guvernér

Národnej banky Slovenska

 

 

 

S p o l o č n á    s p r á v a

 

výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 959) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní

 

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet ako gestorský výbor, podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona.

 

 

I.

 

Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1135 zo 14. mája 2014 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 959) týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky :

 

 

-           Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet,

-           Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky,

-           Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.

 

 

 

II.

 

Gestorský výbor nedostal do začatia rokovania o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 959) stanoviská poslancov Národnej rady Slovenskej republiky podané v súlade s § 75 ods. 2 zákona NR SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.

 

K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská:

 

1.         Odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi

 

-           Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet (uzn. č. 300 zo dňa 17. júna 2014)

 

-           Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky (uzn. č. 428 zo dňa 20. júna 2014)

 

-           Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti (uzn. č. 307 zo dňa 10. júna 2014)

 

 

IV.

 

Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III. tejto správy vyplynuli tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

 

1.         K čl. I 8. bodu

V doterajšom bode 8 v § 5 písmeno ac) znie:

„ac) malou alebo stredne veľkou právnickou osobou právnická osoba, ktorej ročný obrat nepresahuje 50 000 000 eur.“.

 

Poznámka pod čiarou k odkazu 13n sa vypúšťa.

 

Navrhuje sa definícia malej a stredne veľkej právnickej osoby z odporúčania Komisie 2003/361/ES o vymedzení mikro, malých a stredných podnikov, na ktoré sa v čl. 501 ods. 2 písm. b) odkazuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012, keďže predmetné odporúčanie nie je priamo aplikovateľné a záväzné. Súvisiaca poznámka pod čiarou k odkazu 13n sa vypúšťa.

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

2.         K čl. I 8. bodu (§ 5 písm. ac))

V čl. I 8. bode v § 5 písm. ac) v poznámke pod čiarou k odkazu 13n sa slová „ods. 1“ nahrádzajú slovami „ods. 2“.

 

Ide o legislatívno-technickú pripomienku z dôvodu opravy nesprávneho ustanovenia nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Ústavnoprávny výbor NR SR

Gestorský výbor odporúča neschváliť.

 

3.         K čl. I 8. bodu

V doterajšom bode 8 poznámky pod čiarou k odkazom 13f a 13m znejú:

„13f)   Čl. 4 ods. 1 bod 92 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

                        § 3 ods. 1 zákona č. 429/2002 Z. z. v znení zákona č. 209/2007 Z. z.

 

13m)    Čl. 4 ods. 1 bod 26 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

§ 49 ods. 5 písm. c) a d) zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zákon č. 492/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

 

Legislatívno-technická úprava poznámok pod čiarou s doplnením odkazov na ustanovenia slovenských právnych predpisov, ktorými boli prebraté príslušné ustanovenia smerníc ES, na ktoré sa v čl. 4 ods. 1 bodoch 26 a 92 odkazuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012.

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

4.         K čl. I 8. bodu

V doterajšom bode 8 v poznámke pod čiarou k odkazu 13n sa slová „ods. 1“ nahrádzajú slovami „ods. 2“.

 

Legislatívno-technická úprava, keďže v poznámke pod čiarou k odkazu 13n je potrebné sa odkázať na odsek 2 písm. b) článku 501 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012, v ktorom je definovaná malá alebo stredne veľká právnická osoba.

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Gestorský výbor odporúča neschváliť.

 

5.         K čl. I 9. bodu (§ 6 ods. 20)

V čl. I 9. bode v § 6 ods. 20 poznámka pod čiarou k odkazu 20 znie:

                                   „20) Čl. 135 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

Čl. 18 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1060/2009 zo 16. septembra 2009 o ratingových agentúrach (Ú. v. EÚ L 302, 17. 11. 2009) v platnom znení.“.

 

Ide o doplnenie poznámky pod čiarou o súvisiace predmetné nariadenie.

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Ústavnoprávny výbor NR SR

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

6.         K čl. I 9. bodu

V doterajšom bode 9 v poznámke pod čiarou k odkazu 15 sa vypúšťajú slová „o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.

 

Legislatívno-technická úprava poznámky pod čiarou k odkazu 15 v súvislosti s navrhovanou úpravou poznámky pod čiarou k odkazu 13m.

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

7.         K čl. I 11. bodu ( § 6a ods. 2 písm. b))

V čl. I 11. bode v § 6a ods. 2 písm. b) sa pred slová „nízka rozdielnosť“ vkladá slovo „neprimerane“.

 

Ide o legislatívno-technickú pripomienku zdôrazňujúc, že pri posudzovaní kvality interných prístupov sa posudzuje nielen neprimerane vysoká, ale aj neprimerane nízka rozdielnosť  výsledkov týchto interných prístupov.

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Ústavnoprávny výbor NR SR

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

8.         K čl. I 15. bodu

V doterajšom bode 15 poznámky pod čiarou k odkazom 24aaa až 24aac znejú:

„24aaa) Čl. 4 ods. 1 bod 16 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

                        § 22 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 561/2004 Z. z.

 

24aab) Čl. 4 ods. 1 bod 15 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

                        § 22 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 

24aac) Čl. 4 ods. 1 bod 37 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

                        § 22 ods. 3 a 4 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

 

Legislatívno-technická úprava poznámok pod čiarou s doplnením odkazov na ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, ktorými boli prebraté príslušné ustanovenia smernice 83/349/EHS o konsolidovaných účtovných závierkach, na ktoré sa v čl. 4 ods. 1 bodoch 15, 16 a 37 odkazuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012.

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

9.         K čl. I 25. bodu

V doterajšom bode 25 v § 17 ods. 2  sa vypúšťa slovo „zahraničnej“.

 

Uvedená zmena sa navrhuje vzhľadom na skutočnosť, že Národná banka Slovenska podľa § 17 ods. 2 prijme opatrenia na odstránenie porušovania právnych predpisov alebo na odvrátenie odôvodneného rizika nedodržiavania právnych predpisov pobočkou banky so sídlom v Slovenskej republike.

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

10.       K čl. I 29. bodu (§ 23 ods. 1 písm. d))

            V čl. I 29. bod znie:

„29. V § 23 ods. 1 písm. d) sa čiarka na konci nahrádza spojkou „a“ a  pripájajú sa tieto slová: „za činnosť výboru pre riadenie rizík,“.

 

Navrhované znenie čl. I 29. bodu rešpektuje platné znenie tohto ustanovenia a zaužívanú legislatívnu techniku.

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Ústavnoprávny výbor NR SR

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

11.       K čl. I 32. bodu (§ 23 ods. 10)

V čl. I 32. bode v § 23 ods. 10 druhej vete sa slová „upustiť od požiadavky podľa prvej vety“ nahrádzajú slovami „upustiť od zavedenia plánu na obnovu na účely ozdravenia banky a plánu na riešenie krízovej situácie podľa prvej vety“.

 

V navrhovanom znení § 23 ods. 10 je z hľadiska  jeho aplikačnej jednoznačnosti potrebné zdôrazniť, že na základe posúdenia NBS môže upustiť od zavedenia plánu na obnovu na účely ozdravenia banky a plánu na riešenie krízovej situácie.

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Ústavnoprávny výbor NR SR

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

12.       K čl. I 42. bodu (§ 23e ods. 2 a 3)

                        V čl. I 42. bod znie:

            „ 42. V § 23e ods. 2 a 3 sa slová „ods. 8 písm. t)“  nahrádzajú slovami „ods. 9 písm. h)“.

 

Ide o legislatívno-technickú pripomienku  v súvislosti s úpravou v čl. I 58 bod., v ktorom sa § 37 dopĺňa novým odsekom 6 a doterajšie odseky 6 až 22 sa označujú ako odseky 7 až 23. V nadväznosti na uvedené je potrebné v 23e ods. 2 a 3  v ktorom sa odkazuje na § 37 legislatívno-technicky reagovať na uvedenú zmenu.

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Ústavnoprávny výbor NR SR

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

13.       K čl. I 45. bodu

Doterajší bod 45 znie:

„45. V § 25 odsek 1 znie:

„(1) Člen štatutárneho orgánu banky nemôže byť štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, alebo prokuristom, alebo členom dozornej rady inej právnickej osoby, ktorá je podnikateľom26a) a prokurista banky a zamestnanec banky nemôže byť štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, alebo prokuristom, alebo členom dozornej rady inej právnickej osoby, ktorá je klientom tej istej banky, ak v odsekoch 14 a 15 nie je ustanovené inak.“.“.

 

Navrhuje sa úprava § 25 odseku 1 vzhľadom na navrhované odseky 14 a 15 v § 25.

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

 

14.       K čl. I 46. bodu

Doterajší bod 46 sa vypúšťa.

 

Ostatné body sa následne prečíslujú.

 

Navrhovanou úpravou sa vypúšťa bod 46, ktorého zamýšľaný zámer sa presunul do navrhovaného odseku 14 v § 25, čím jeho doterajšia existencia stratila opodstatnenie.

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

15.       K čl. I 48. bodu

V doterajšom bode 48 sa v uvádzacej vete slová „8 až 13“ nahrádzajú slovami „8 až 16“ a § 25 sa dopĺňa odsekmi 14 až 16, ktoré znejú:

 

„(14) Člen štatutárneho orgánu banky alebo člen dozornej rady banky môže byť súčasne buď členom najviac jedného štatutárneho orgánu a troch dozorných rád alebo členom najviac piatich dozorných rád bez toho, aby bol zároveň členom štatutárneho orgánu banky, a to za predpokladu, že ide o členstvo v

a) banke, ktorá je súčasťou toho istého inštitucionálneho systému ochrany podľa osobitného predpisu,26g)

b) inej právnickej osobe, ktorá je podnikateľom26a) v rámci tej istej skupiny,

c) burze cenných papierov,26b)

d) centrálnom depozitárovi cenných papierov16) alebo

e) inej právnickej osobe, v ktorej má táto banka kvalifikovanú účasť.

 

(15) Na účely odseku 14 sa jedna alebo viac funkcií člena štatutárneho orgánu alebo funkcií člena dozornej rady v subjektoch podľa odseku 14 písm. a), b) a e) považuje za jednu funkciu.

 

(16) Pri udeľovaní predchádzajúceho súhlasu podľa § 9 ods. 4 Národná banka Slovenska zohľadňuje aj individuálne okolnosti, povahu, rozsah a zložitosť činnosti banky a čas venovaný výkonu funkcie člena štatutárneho orgánu banky a člena dozornej rady banky.“.

 

V uvádzacej vete k poznámkam pod čiarou sa slová „až 26f“ nahrádzajú slovami „až 26g“ a na konci sa pripája táto citácia:

„26g) Čl. 113 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.“.

 

Navrhujú sa nové odseky 14 až 16 v § 25, ktorými sa dosiahne explicitnejšie a jasnejšie vyjadrenie zámeru, ktorý vyplýva z transpozície článku 91 odsekov 4 a 6 smernice Európskeho parlamentu a Rady z 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES. Predmetným ustanovením sa dosiahne plný stupeň súladu s právom Európskej únie a zároveň sa zabezpečí jednotná aplikačná prax.

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

 

 

 

 

16.       K čl. I 50. bodu (§ 27 ods. 3)

            V čl. I 50. bode v § 27 ods. 3 sa slová „odseku 4“ nahrádzajú slovami „odsekov 2 a 4“.

 

Ide o významové precizovanie navrhovaného znenia § 27 ods. 3, v ktorom je upravená povinnosť  banky zriadiť výbor pre riadenie rizík, resp. jej náplň vykonávať prostredníctvom výboru pre audit. Z kontextu navrhovaného znenia § 27 je zrejmé, že povinnosť zriadiť výbor pre riadenie rizík vyplýva zo znenia odsekov 2 a 4 tohto paragrafu. V navrhovanom znení § 27 ods. 4  sú upravené otázky súvisiace so zabezpečením riadenia rizík  v organizačnej štruktúre bánk, resp. sa definujú činnosti v rámci riadenia rizík.

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Ústavnoprávny výbor NR SR

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

17.       K čl. I 50. bodu

V doterajšom bode 50 § 27 odsek 5 znie:

„(5) Zamestnanci podľa odseku 4 vykonávajú funkciu riadenia rizík nezávisle od iných útvarov banky a bezodkladne informujú dozornú radu o akomkoľvek nedostatku, ktorý by mohol mať vplyv na porušenie povinnosti podľa odseku 1.“.

 

V navrhovanom § 27 ods. 5 sa spresňuje transpozícia článku 76 ods. 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES, za účelom dosiahnutia čo najvyššieho stupňa harmonizácie s právom Európskej únie a objektívnosti z pohľadu iných členských štátov. Navrhované znenie zohľadňuje aj legislatívne preskúmanie iných jazykových verzií článku 76.

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

18.       K čl. I 50. bodu (§ 27 ods. 9 písm. c))

V čl. I 50. bode v § 27 ods. 9 písm. c) sa slovo „ukazovateľa“ nahrádza slovom „ukazovateľov“.

 

Ide o formulačné upresnenie navrhovaného znenia § 27 ods. 3   v súlade s § 27 ods. 2 a ods. 14.

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Ústavnoprávny výbor NR SR

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

19.       K čl. I 53. bodu

V doterajšom bode 53 v § 33a písmeno s) znie:

„s) zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou30ta) materská spoločnosť iná ako regulovaná osoba, ktorá spolu so svojimi dcérskymi spoločnosťami, z ktorých aspoň jedna je regulovanou osobou so sídlom v členskom štáte, a spolu s ostatnými ovládanými osobami tvorí finančný konglomerát,“.

 

Navrhuje sa definícia zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti vyplývajúca z čl. 2 bodu 15 smernice 2002/87/ES o doplnkovom dohľade nad úverovými inštitúciami, poisťovňami a investičnými spoločnosťami vo finančnom konglomeráte, na ktorú sa v čl. 4 ods. 1 bode 21 odkazuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012, keďže predmetná smernica nie je priamo aplikovateľná.

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

20.       K čl. I 53. bodu

V doterajšom bode 53 poznámky pod čiarou k odkazom 30i, 30o a 30w znejú:

„30i) Čl. 360 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

30o) Čl. 4 ods. 1 bod 22 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

30w) Čl. 6 až 24 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.“.

 

Legislatívno-technická úprava poznámok pod čiarou s cieľom odkázať na správne ustanovenia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012.

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

21.       K čl. I 54. bodu (§ 33i ods. 3)

       V čl. I 54. bode v § 33i ods. 3 sa slovo „najviac“ nahrádza slovom „najskôr“ a na konci sa        

       pripájajú slová „ak tento zákon   neustanovuje inak“.

 

Ide o významové precizovanie navrhovaného znenia § 33i ods. 3 vo väzbe na znenie § 33g ods. 4 .

 

 

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Gestorský výbor odporúča neschváliť.

 

22.       K čl. I 54. bodu (§ 33j ods. 6  písm. a))

V čl. I 54. bode v § 33j ods. 6  písm. a) sa slovo „informáciách“ nahrádza slovom „oznámeniach“.

 

Ide o pojmové zjednotenie, nakoľko podľa   § 33g ods. 6  návrhu zákona Národná banka Slovenska štvrťročné miery proticyklického   kapitálového vankúša oznamuje na svojom webovom sídle formou oznámenia.

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Ústavnoprávny výbor NR SR

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

23.       K čl. I 54. bodu ( § 33j ods. 6 písm. c))

V čl. I 54. bode v § 33j ods. 6 písm. c)  sa slovo „informáciách“ nahrádza slovom „oznámeniach“.

 

Ide o pojmové zjednotenie v súlade s navrhovaným znením  §  33i ods. 1 a 2.

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Ústavnoprávny výbor NR SR

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

24.       K čl. I – k novému bodu 56 (§ 36a)

V čl. I sa za doterajší bod 55 vkladá nový bod 56, ktorý znie:

„56. § 36a znie:

㤠36a

 

(1) Ak odseky 2 a 3 neustanovujú inak, § 75 ods. 1 písm. h), ods. 4 písm. a) až g), ods. 6, 9 až 12 sa použijú rovnako na úver poskytnutý bankou alebo pobočkou zahraničnej banky za týchto podmienok:

a)         úver sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy o takomto úvere nekoná v rámci predmetu svojho podnikania,

b)         úver je zabezpečený záložným právom k tuzemskej nehnuteľnosti, bytu alebo nebytovému priestoru, a to aj rozostavaným,

c)         účelom úveru je financovanie tuzemskej nehnuteľnosti, bytu alebo nebytového priestoru, a to aj rozostavaných,

d)        úver nie je hypotekárnym úverom ani spotrebiteľským úverom podľa osobitného predpisu.32a)

 

(2) Ustanovenia § 75 ods. 1 písm. h), ods. 4 písm. d), ods. 6, 10 až 12 sa nepoužijú na úvery podľa odseku 1, ktoré majú fixnú úrokovú sadzbu počas celej doby splatnosti úveru.

 

(3) Ustanovenia § 75 ods. 1 písm. h), ods. 4 písm. b) a d), ods. 6, 9 až 12 sa nepoužijú na úvery podľa odseku 1, ktoré poskytuje banka alebo pobočka zahraničnej banky svojim zamestnancom bez úroku alebo s úrokovou sadzbou nižšou, ako prevláda na finančnom trhu, a ktoré sa neponúkajú verejne.

 

(4) Ak je fyzickou osobou podľa odseku 1 písm. a) osoba, ktorá ku dňu podania žiadosti o úver dovŕšila 18 rokov a neprekročila 35 rokov veku, zmluva o úvere podľa odseku 1 musí obsahovať aj záväzok banky alebo pobočky zahraničnej banky, že jej umožní odložiť splátky istiny úveru alebo znížiť mesačnú splátku úveru až na polovicu jej výšky na dobu 24 mesiacov, ak sa tejto osobe narodí dieťa a táto osoba o to banku alebo pobočku zahraničnej banky písomne požiada v lehote do troch mesiacov po narodení dieťaťa a k žiadosti priloží aj rodný list dieťaťa.

(5) Odloženie splátok istiny úveru alebo zníženie mesačnej splátky úveru podľa odseku 4, a to na základe výberu z týchto možností osobou podľa odseku 4, začne plynúť dňom účinnosti zmeny zmluvy o úvere podľa odseku 1, ktorej predmetom je odloženie splátok istiny úveru alebo zníženie mesačnej splátky úveru.“.      

 

Poznámka pod čiarou k odkazu 32a znie:

„32a) Zákon č. 129/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.“.

 

Doterajšie novelizačné body sa primerane prečíslujú.

 

Predmetom úpravy § 36a zákona o bankách je zrušenie výnimky pre úvery poskytované stavebnými sporiteľňami z dodržiavania vybraných povinností hypotekárneho bankovníctva vzťahujúcich sa na tzv. iné úvery na bývanie, pretože aj stavebné sporiteľne začali poskytovať také úvery, pri ktorých dochádza k zmene úrokovej sadzby počas úverového vzťahu. Z nich najvýznamnejšie sú povinnosť uvádzať úrokovú sadzbu dvojzložkovo v zložení základná sadzba + hrubá marža, povinnosť informovať klienta dva mesiace vopred o uplynutí doby fixácie úrokovej sadzby alebo o zmene úrokovej sadzby, zákaz požadovať úhradu poplatkov v súvislosti s predčasným splatením úveru alebo jeho časti pri uplynutí doby fixácie úrokovej sadzby alebo pri zmene úrokovej sadzby a povinnosť informovať klienta o jeho právach. Z týchto dôvodov by sa doterajšia absolútna výnimka z uplatňovania § 36a a súvisiacich vybraných ustanovení hypotekárneho bankovníctva, týkajúca sa úverov stavebných sporiteľní, nahradila novou systémovou výnimkou, ktorá sa bude týkať všetkých takýchto úverov, ktoré majú fixnú úrokovú sadzbu počas celej doby splatnosti úveru (§ 36a ods. 2). Táto nová systémová výnimka však nebude absolútna, to znamená, že pri poskytovaní tzv. iných úverov na bývanie s fixnou úrokovou sadzbou počas celej doby splatnosti úveru sa z vybraných ustanovení zákona, vzťahujúcich sa na  hypotekárne úvery, nebudú uplatňovať tie, ktoré pri poskytovaní úverov s fixnou úrokovou sadzbou počas celej doby splatnosti úveru nemá význam (resp. logiku) aplikovať (napr. povinnosť informovať klienta dva mesiace vopred o uplynutí doby fixácie, resp. o zmene výšky úrokovej sadzby, zákaz vyberania poplatku v súvislosti s predčasným splatením úveru pri uplynutí doby fixácie, resp. pri zmene úrokovej sadzby, zákaz vyberania poplatku v súvislosti s predčasným splatením úveru s variabilnou úrokovou sadzbou, pri ktorom nedošlo k zmene úrokovej sadzby za obdobie jedného kalendárneho roka). Obdobným spôsobom sa tiež upravuje už v súčasnosti platná absolútna výnimka, týkajúca sa poskytovania tzv. iných úverov na bývanie bankami a pobočkami zahraničných bánk svojim zamestnancom bez úroku alebo s úrokovou sadzbou nižšou, ako prevláda na finančnom trhu, a ktoré sa neponúkajú verejne (§ 36a ods. 3). Nadobudnutím účinnosti navrhovaného znenia § 36a ods. 1 (od 1. januára 2015) tak budú všetci poskytovatelia tzv. iných úverov na bývanie spĺňajúcich všetky podmienky ustanovené v odseku 1 postupovať pri poskytovaní týchto úverov podľa rovnakých pravidiel, ako sú ustanovené v § 75 ods. 1 písm. h), ods. 4 písm. a) až g), ods. 6, 9 až 12 zákona, s odchýlkami podľa § 36a ods. 2 a 3. Legislatívno-technicky sa na tieto odchýlky upozorňuje znením predvetia ustanovenia § 36 ods. 1.

Navrhovaným znením § 36a ods. 1 sa zároveň upresňuje definovanie tzv. iných úverov na bývanie z hľadiska účelu tak, aby bolo nespochybniteľné, že zákonná regulácia obsiahnutá v ustanoveniach § 36a sa vzťahuje len na úvery slúžiace na financovanie nehnuteľností a nebude sa týkať bezúčelových úverov založených nehnuteľnosťou, napr. tzv. amerických hypoték. Pod financovaním nehnuteľnosti sa rozumie financovanie nadobudnutia, údržby alebo výstavby nehnuteľnosti, pričom financovaná môže byť aj nehnuteľnosť, ktorá nie je predmetom záložného práva.

Ustanoveniami odsekov 4 a 5 v § 36a by sa mali odstrániť výkladové a aplikačné komplikácie v platnom znení § 36a, týkajúce sa zakotvenia záväzku bánk a pobočiek zahraničných bánk v zmluvách pri iných úveroch na bývanie, umožniť klientom, ktorí ku dňu podania žiadosti o úver dovŕšili 18 rokov a neprekročili 35 rokov veku, odložiť splátky istiny úveru alebo znížiť mesačnú splátku úveru až na polovicu jej výšky na dobu 24 mesiacov, ak sa týmto klientom narodí dieťa, pričom je na rozhodnutí klienta, ktorú z týchto dvoch možností reálne využije. Z navrhovanej dikcie bude jednoznačné, že predmetný záväzok voči takémuto klientovi musí obsahovať aj zmluva o inom úvere na bývanie bez ohľadu na skutočnosť, či tento klient je alebo nie je zároveň mladým poberateľom hypotekárneho úveru.

Z uvedeného zdôvodnenia vyplýva, že cieľom tohto doplňujúceho návrhu je predovšetkým zrovnoprávnenie pravidiel poskytovania tzv. iných úverov na bývanie pre všetkých poskytovateľov týchto úverov, ako aj zavedenie rovnakej ochrany práv finančných spotrebiteľov pri čerpaní takýchto úverov.              

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

25.       K čl. I 56. bodu

Za doterajší bod 56 sa vkladá nový bod 57, ktorý znie:

„57. V § 37 ods. 4 prvej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to sa vzťahuje aj na zahraničnú banku, ktorá vykonáva bankové činnosti na území Slovenskej republiky prostredníctvom svojej pobočky alebo bez založenia pobočky, pričom sa nezúčastňuje na systéme ochrany vkladov v Slovenskej republike.“.

 

Doterajšie body 57 až 115 sa primerane prečíslujú.

 

Navrhnutým novým bodom sa v zákone o bankách navrhuje vyprecizovať § 37 ods. 4 o informačných povinnostiach bankových subjektov (úverových inštitúcií) týkajúcich sa ochrany vkladov (bankových vkladov) tak, aby sa povinnosť zverejňovať informácie o ochrane vkladov aj na internetovej stránke jednotlivých bankových subjektov (úverových inštitúcií)  exaktne vzťahovala (v záujme zdokonalenia informovanosti vkladateľov) taktiež na zahraničné banky, ktoré vykonávajú bankové činnosti na území Slovenskej republiky prostredníctvom svojej pobočky alebo bez založenia pobočky, pričom sa nezúčastňujú (vzhľadom na právo EÚ) na systéme ochrany vkladov v Slovenskej republike.

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

26.       K čl. I 58. bodu (§ 37 ods. 6)

            V čl. I 58. bode § 37 ods. 6 sa dopĺňa písm. g), ktoré znie :

„g)  návratnosť  aktív určenú ako pomer čistého zisku a bilančnej sumy.“.

 

Navrhované znenie § 37 ods. 6  taxatívne vymedzuje náležitosti výročnej správy. V odseku 5 tohto paragrafu je upravené zverejňovanie výročnej správy. Navrhovaná úprava konvenuje s úpravou obsiahnutou v čl. III 35. a 36. bode (§ 76 ods. 8 a § 77 ods. 2).

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Ústavnoprávny výbor NR SR

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

27.       K čl. I 80. bodu (§ 47 ods. 9 písm. a))

            V čl. I  80.bod znie:                                                                           

„80. V § 47 ods. 9 písm. a) sa slová „ods. 8 až 19“ nahrádzajú slovami „ods. 9 až 15“.

 

Návrh reaguje na úpravy obsiahnuté  v čl. I 58., 61. a 63. bode, ktorými sa mení platné znenie § 37, na ktorý sa v § 47 ods. 9 písm. a) odkazuje.

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Ústavnoprávny výbor NR SR

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

28.       K čl. I 84. bodu  (§ 47 ods. 16)

                         V čl. I 84. bode § 47 ods. 16 sa slová „písm. b)“ nahrádzajú slovami „písm. c)“.

 

Z kontextu navrhovaného znenia § 47 ods. 16 v spojení s navrhovaným  znením § 47 ods. 15 ( čl. I 82. bod )  je zrejmé, že lehota pre požiadanie pomoci Európsky orgán pre bankovníctvo pri dosahovaní dohody v rámci dohľadu je  ustanovená v § 47 ods. 15 písm. c).

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Ústavnoprávny výbor NR SR

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

29.       K čl. I 90. bodu (§ 49e ods. 13)

                        V čl. I 90. bode v § 49e ods. 13 sa slová „odkaz 20b“ nahrádzajú slovami „odkaz 20a“.

 

Ide o legislatívno-technickú úpravu zavedenie správneho odkazu 20a na čl. 92 až 386 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti v ktorom je definovaný  inštitút vlastných zdrojov.

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Ústavnoprávny výbor NR SR

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

30.       K čl. I 99. bodu (§ 53 ods. 3)

      V čl. I 99. bode v § 53 ods. 3 sa slová „odkaz 20b“ nahrádzajú slovami „odkaz 20a“.                               

 

Ide o legislatívno-technickú úpravu zavedenie správneho odkazu 20a na čl. 92 až 386 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti v ktorom je definovaný  inštitút vlastných zdrojov.

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Ústavnoprávny výbor NR SR

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

31.       K čl. I – k novým bodom 105 (§ 75 ods. 1 písm. h)) a 106 (§ 75 ods. 8)

V čl. I sa za doterajší bod 104 vkladajú nové body 105 a 106, ktoré znejú:

„105. V § 75 ods. 1 písm. h) sa slová „odsekov 6 až 11“ nahrádzajú slovami „odsekov 6 až 12“.

 

106. V § 75 ods. 8 sa za slová „písm. h)“ vkladá čiarka a slová „a to na základe výberu z týchto možností klientom podľa odseku 4 písm. h),“.“.

 

Doterajšie novelizačné body sa primerane prečíslujú.

 

Predchádzajúcou novelou zákona o bankách sa § 75 zákona doplnil odsekom 12, ktorým sa ustanovilo nové oprávnenie klienta jedenkrát ročne bez poplatku predčasne splatiť hypotekárny úver s variabilnou úrokovou sadzbou alebo jeho časť, pri ktorom nedošlo k zmene úrokovej sadzby za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka. V tejto súvislosti sa legislatívno-technicky upravuje znenie ustanovenia § 75 ods. 1 písm. h), ktoré bude pri informovaní klientov po novom odkazovať na všetky práva klienta podľa odsekov 6 až 12.

Z platného znenia ustanovenia § 75 ods. 4 písm. h) vyplýva, že je výhradne na rozhodnutí klienta, či si po narodení dieťaťa vyberie odloženie splátok istiny hypotekárneho úveru alebo zníženie mesačnej splátky hypotekárneho úveru, avšak súvisiace ustanovenie § 75 ods. 8 sa upravuje paralelne s novonavrhovanou úpravou týchto benefitov pri tzv. iných úveroch na bývanie (nový § 36a ods. 5 v bode 1 týchto doplňujúcich a pozmeňujúcich návrhov) ako aj v záujme zabránenia  prípadným špekulatívnym výkladom citovaných ustanovení.                   

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

32.       K čl. I 112. bodu (§ 114b ods. 1)

V čl. I 112. bode v § 114b ods. 1  sa za slová „príslušného orgánu“ vkladá slovo „dohľadu“.

 

Ide o legislatívno-technickú pripomienku z dôvodu zjednotenia pojmu používaného a definovaného v návrhu zákona (bod 8.).

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Ústavnoprávny výbor NR SR

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

33.       K čl. I 112. bodu (§ 114b ods. 2)

V čl. I 112. bode v § 114b ods. 2 sa za slová „príslušný orgán“ vkladá slovo „dohľadu“.

 

Ide o legislatívno-technickú pripomienku z dôvodu zjednotenia pojmu používaného a definovaného v návrhu zákona (bod 8.).

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Ústavnoprávny výbor NR SR

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

34.       K čl. I 112.bodu

V doterajšom bode 112 v § 114b ods. 3 sa za slovo „koeficienty“ vkladá čiarka a slovo „ukazovatele“.

 

Navrhuje sa, aby sa opatrením  Národnej banky Slovenska ustanovili aj ukazovatele na vykonanie príslušných článkov nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012.

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

35.       K čl. I – k doterajšiemu bodu 113 (nový § 122u)

V čl. I v doterajšom bode 113 sa za § 122t vkladá nový § 122u, ktorý vrátane nadpisu znie:

 

 

㤠122u

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2015

 

(1) Ustanovenie § 36a ods. 1 sa pri uplatňovaní § 75 ods. 1 písm. h) v znení účinnom od

1. januára 2015 a pri uplatňovaní § 75 ods. 4 písm. a) až g), s odchýlkami podľa § 36a ods. 2 a 3, prvýkrát použije na zmluvy o úvere uzavreté po 31. decembri 2014.

 

(2) Ustanovenie § 36a ods. 1 sa pri uplatňovaní § 75 ods. 6, 10 a 11, s odchýlkami podľa

§ 36a ods. 2 a 3, prvýkrát použije pri dobe fixácie úrokovej sadzby úveru, ktorá uplynie 15. marca 2015, alebo pri zmene úrokovej sadzby úveru, ku ktorej dôjde 15. marca 2015.

 

(3) Ustanovenie § 36a ods. 1 sa pri uplatňovaní § 75 ods. 12, s odchýlkami podľa § 36a ods. 2 a 3, prvýkrát použije pri predčasnom splatení úveru alebo jeho časti po 31. decembri 2014.

(4) Ustanovenia § 36a ods. 4 a 5 sa prvýkrát použijú na zmluvy o úvere uzavreté po

31. decembri 2014.

 

(5) Ustanovenie § 75 ods. 1 písm. h) v znení účinnom od 1. januára 2015 sa prvýkrát použije na zmluvy o úvere uzavreté po 31. decembri 2014.“.

 

V čl. I v doterajšom bode 113 sa doterajšie § 122u a 122v označia ako § 122v a 122z.

 

Dopĺňajú sa prechodné ustanovenia zákona o bankách k novonavrhovaným právnym úpravám účinným od 1. januára 2015 – body 1. a 2. týchto doplňujúcich a pozmeňujúcich návrhov. Navrhovaným prechodným ustanovením § 122u ods. 1 sa upresňuje, že ustanovenie

§ 36a ods. 1 sa pri uplatňovaní § 75 ods. 1 písm. h) v znení účinnom od 1. januára 2015 a § 75 ods. 4 písm. a) až g), t. j. doplnenie všeobecných podmienok poskytovania tzv. iných úverov na bývanie o novú informáciu o práve klientov podľa § 75 ods. 12, ako aj obsiahnutie náležitostí zmluvy o takomto úvere podľa ustanovení § 75 ods. 4 písm. a) až g), a to s odchýlkami podľa § 36a ods. 2 a 3, sa budú vzťahovať až na nové úvery, to znamená na zmluvy uzavreté po 31. decembri 2014.

Prechodným ustanovením § 122u ods. 2 sa upresňuje, že ustanovenie § 36a ods. 1 sa pri uplatňovaní § 75 ods. 6, 10 a 11 (oznamovacia povinnosť o uplynutí doby fixácie úrokovej sadzby alebo o zmene úrokovej sadzby, ako aj zákaz požadovať pri týchto okolnostiach úhradu poplatkov v súvislosti s predčasným splatením tzv. iného úveru na bývanie) s odchýlkami podľa § 36a ods. 2 a 3 prvýkrát použije pri uplynutí doby fixácie úrokovej sadzby úveru alebo pri zmene úrokovej sadzby úveru, ktoré nastanú najskôr 15. marca 2015.

Prechodným ustanovením § 122u ods. 3 sa upresňuje, že ustanovenie § 36a ods. 1 sa pri uplatňovaní § 75 ods. 12 (oprávnenie jedenkrát ročne bez poplatku predčasne splatiť iný úver na bývanie s variabilnou úrokovou sadzbou alebo jeho časť, pri ktorom nedošlo k zmene úrokovej sadzby za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka) s odchýlkami podľa § 36a ods. 2 a 3 prvýkrát použije na predčasné splatenie takéhoto úveru alebo jeho časti, ku ktorému dôjde po 31. decembri 2014.

Prechodným ustanovením § 122u ods. 4 sa upresňuje, že ustanovenia § 36a ods. 4 a 5, t. j. zakotvenie záväzku bánk a pobočiek zahraničných bánk v zmluvách pri iných úveroch na bývanie umožniť klientom, ktorí ku dňu podania žiadosti o úver dovŕšili 18 rokov a neprekročili 35 rokov veku, odložiť splátky istiny úveru alebo znížiť mesačnú splátku úveru až na polovicu jej výšky na dobu 24 mesiacov, ak sa týmto klientom narodí dieťa, sa bude vzťahovať až na nové úvery, to znamená na zmluvy o úvere uzavreté po 31. decembri 2014.

Prechodným ustanovením § 122u ods. 5 sa upresňuje, že ustanovenie § 75 ods. 1 písm. h) v znení účinnom od 1. januára 2015 (doplnenie všeobecných podmienok poskytovania hypotekárnych úverov o novú informáciu o práve klientov podľa § 75 ods. 12)  sa bude vzťahovať až na nové hypotekárne úvery, to znamená na zmluvy o úvere uzavreté po 31. decembri 2014.

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Gestorský výbor odporúča schváliť.

36.       K čl. I 114. bodu

V čl. I sa vypúšťa bod 114.

Nasledujúci bod sa primerane prečísluje.

 

Ide o opravu ustanovenia rozporného so zaužívanou legislatívnou praxou.  Podľa zaužívanej legislatívnej praxe sa v  transpozičnej prílohe nevykonávajú úpravy súvisiace so zrušením smerníc v nej uvedených, ale zrušené smernice  ostávajú súčasťou transpozičnej prílohy.

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Ústavnoprávny výbor NR SR

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

37.       K čl. I 115.bodu

V doterajšom bode 115 sa číslo „11“ nahrádza číslom „14“.

 

Legislatívno-technická zmena v súvislosti s vypustením doterajšieho bodu 114.

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

38.       Za doterajší čl. I sa vkladá nový čl. II, ktorý znie:

 

„Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 154/1999 Z. z., zákona č. 397/2001 Z. z., zákona č. 492/2001 Z. z., zákona č. 340/2003 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 554/2004 Z. z., zákona č. 650/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 468/2005 Z. z., zákona č. 578/2005 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 421/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 70/2010 Z. z., zákona č. 505/2010 Z. z., zákona č. 233/2012 Z. z. a zákona č. 352/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

 

1.         V § 3 ods. 3 písm. c) bode 3b sa slová “či musí, alebo“ nahrádzajú slovom „že“.

 

Legislatívno-technická úprava v súvislosti so zmenami v § 26 ods. 5.

 

2.         V § 6 ods. 2 prvej vete sa vypúšťajú slová „ustanovuje tento zákon alebo“ a v druhej vete sa slová „v rozpätí od 0,1% do 0,75%“ nahrádzajú slovami „najmenej vo výške 0,01%“.

 

3.         V § 6 ods. 2 písm. a) sa číslo „0,35“ nahrádza číslom „0,01“ a vypúšťajú sa slová „a s predchádzajúcim písomným súhlasom Národnej banky Slovenska najmenej vo výške 0,2 %“ a v písmene b) sa číslo „0,2“ nahrádza číslom „0,01“.

 

Odôvodnenie k bodu 2 a 3:

Navrhuje sa, aby výšku ročných príspevkov do Fondu ochrany vkladov určoval len Fond ochrany vkladov, a zároveň aby jeho výška bola najmenej 0,01% z hodnoty vkladov v banke chránených týmto zákonom.

 

4.         V § 22c ods. 2 uvádzacej vete sa slová „pred zmenou“ nahrádzajú slovami „najmenej 12 mesiacov pred uskutočnením zmeny“.

 

Navrhuje sa vyprecizovanie ustanovenia § 22c ods. 2 a jeho zosúladenie s ustanovením § 22c ods. 1 zákona o ochrane vkladov.

 

5.         V § 26 ods. 5 sa slová „prvom alebo druhom bode“ nahrádzajú slovami „prvom bode, druhom bode alebo bode 3a“ a slová „či musí, alebo“ sa nahrádzajú slovom „že“.

 

Na účely zabezpečenia systematického aktuálneho rozlišovania zákonom chránených a zákonom nechránených bankových vkladov (čo je nevyhnutné na riadne a včasné plnenie úloh  v rámci systémov ochrany bankových vkladov) sa navrhuje, aby zákonom vymedzené jednoznačné písomné oznámenie týkajúce sa auditu účtovnej závierky zasielali banke (prípadne pobočke zahraničnej banky zriadenej na Slovensku zahraničnou bankou so sídlom v nečlenskom štáte EÚ a EHP), v ktorej majú uložené vklady, len tie spoločnosti (respektíve obchodné spoločnosti a družstvá), ktoré nemusia mať účtovnú závierku overenú audítorom, teda len tie spoločnosti, ktorých bankové vklady v bankách aj naďalej majú byť zákonom chránené s tým, že predložia predmetné písomné oznámenie o nepodliehaní ich účtovnej závierky overeniu audítorom. Cieľom tejto úpravy je zníženie administratívnej záťaže tých podnikateľských subjektov (obchodných spoločností a družstiev), ktorých vklady nie sú zákonom chránené.

 

6.         Za § 28bd sa vkladá § 28be, ktorý vrátane nadpisu znie:

 

㤠28be

Prechodné ustanovenie účinné od 1. augusta 2014

 

(1)       Výška štvrťročných splátok ročného príspevku na tretí štvrťrok a štvrtý štvrťrok roku 2014 je 0,01 % z hodnoty vkladov v banke chránených týmto zákonom; týmto nie sú dotknuté splátky ročného príspevku na prvý štvrťrok a druhý štvrťrok roku 2014. Na ustanovenie výšky štvrťročných splátok ročného príspevku na rok 2014 podľa prvej vety sa vzťahujú predpisy účinné do 31. júla 2014.

 

(2)       Fond je povinný do 20. augusta 2014 vrátiť banke uhradenú sumu štvrťročnej splátky ročného príspevku na tretí štvrťrok roku 2014 prevyšujúcu výšku štvrťročnej splátky ročného príspevku na tretí štvrťrok roku 2014 ustanovenú podľa odseku 1.“.“.

 

Doterajšie čl. II až VIII sa primerane prečíslujú.

 

Navrhuje sa doplnenie nového prechodného ustanovenia § 28be do zákona o ochrane vkladov tak, aby sa týmto ustanovením na prechodné obdobie roku 2014 ustanovila výška štvrťročného príspevku na tretí a štvrtý štvrťrok 2014 vo výške 0,01 % (§ 28be ods. 1), a to priamo zákonom, t.j. ešte podľa doterajšej právnej úpravy (§ 28be ods. 1 druhá veta). Týmto krokom banky budú uhrádzať nižšiu štvrťročnú splátku do Fondu ochrany vkladov za štvrtý štvrťrok 2014 a štvrťročnú splátku za tretí štvrťrok 2014 im bude fond povinný vrátiť, ak už prípadne uhradená štvrťročná splátka presiahne výšku 0,01%, a to z dôvodu rozšírenia základne pre výpočet osobitného odvodu aj o chránené vklady fyzických osôb od 1. septembra 2012, čím dochádza k duplicitnému zaťaženiu sektora pri odvodoch z týchto chránených vkladov.  Ochrana vkladov však zostáva nezmenená. V prípade potreby by bolo rovnako možné na účel ochrany vkladov použiť aj štátom akumulované prostriedky z osobitného odvodu bankového sektora – Štátne finančné aktíva.

Avšak vzhľadom na spôsob ex ante tvorenia fondu ochrany vkladov a cieľovú úroveň, ktorú vyžaduje pripravovaná smernica EP a Rady o systémoch ochrany vkladov, ktorá bola schválená Európskym parlamentom dňa 15.4.2014 budú banky, ktoré sa zúčastňujú na systéme ochrany vkladov musieť prispievať do Fondu ochrany vkladov tak, aby do 10-tich rokov od účinnosti  zákona o ochrane vkladov, do ktorého sa bude smernica preberať, dosiahli cieľovú úroveň dostupných finančných prostriedkov v systéme ochrany vkladov minimálne vo výške 0,8 % sumy chránených vkladov.

 

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

39.       K čl. III 9. bodu

V doterajšom bode  9 v § 71 ods. 7, 9 a 10 sa za slová „obchodníka s cennými papiermi “ vkladajú slová  „alebo  dozornej rady obchodníka s cennými papiermi“.

 

Navrhovanou úpravou sa dosiahne explicitnejšie a jasnejšie vyjadrenie zámeru, ktorý vyplýva z transpozície článku 91 ods. 4 a 6 smernice Európskeho parlamentu a Rady z 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES, čím sa dosiahne plný stupeň súladu s právom Európskej únie.

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

40.       K čl. III 9. bodu (§ 71 ods. 11)

V čl. III 9. bode  v § 71 ods. 11 v poznámke pod čiarou k odkazu 56ab sa slová „(EU) č. 2013/575/EU“ nahrádzajú slovami „(EÚ) č. 575/2013“.

 

Ide o legislatívno-technickú úpravu z dôvodu opravy poznámky pod čiarou.

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Ústavnoprávny výbor NR SR

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

41.       K čl. III 51. bodu (§ 160a ods. 1)

V čl. III 51. bode v § 160a ods. 1 sa za slová „príslušného orgánu“ vkladá slovo „dohľadu“.

 

Ide o legislatívno-technickú pripomienku z dôvodu zjednotenia pojmu používaného a definovaného v návrhu zákona.

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Ústavnoprávny výbor NR SR

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

 

 

42.       K čl. III 51. bodu (§ 160a ods. 2)

V čl. III 51. bode v § 160a ods. 2 sa za slová „príslušný orgán“ vkladá slovo „dohľadu“.

 

Ide o legislatívno-technickú pripomienku z dôvodu zjednotenia pojmu používaného a definovaného v návrhu zákona.

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Ústavnoprávny výbor NR SR

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

43.       K čl. III 51. bodu

V doterajšom bode 51 v § 160a ods. 3 sa za slovo „koeficienty“ vkladá čiarka a slovo „ukazovatele“.

 

Navrhuje sa, aby sa opatrením Národnej banky Slovenska ustanovili aj ukazovatele na vykonanie príslušných článkov nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012.

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

44.       K čl. III 52. bodu (§ 173t ods. 3)

V čl. III 52. bode v § 173t ods. 3 v štvrtom a piatom riadku sa slová „§ 73da ods. 1“   nahrádzajú slovami  „§71da ods. 1“ .

 

Ide o odstránenie zrejmej nesprávnosti - odkazu na ustanovenie, ktoré platné znenie zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) neobsahuje a nie je ani súčasťou predloženého návrhu.

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Ústavnoprávny výbor NR SR

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

45.       K čl. III 53. bodu

V čl. III sa vypúšťa bod 53.

 

Nasledujúci bod sa primerane prečísluje.

 

Ide o opravu ustanovenia rozporného so zaužívanou legislatívnou praxou.  Podľa zaužívanej legislatívnej praxe sa v  transpozičnej prílohe nevykonávajú úpravy súvisiace so zrušením smerníc v nej uvedených, ale zrušené smernice  ostávajú súčasťou transpozičnej prílohy.

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Ústavnoprávny výbor NR SR

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

 

 

46.       K čl. III 54. bodu

V doterajšom bode 54 sa číslo „24“ nahrádza číslom „26“.

 

Legislatívno-technická zmena v súvislosti s vypustením doterajšieho bodu 53.

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

47.       K čl. III – nový článok

Za doterajší čl. III sa vkladá nový čl. IV, ktorý znie:

 

„Čl. IV

Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 519/2005 Z. z., zákona č. 214/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z. a zákona č. 352/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

 

1. V celom zákone okrem § 1 ods. 3 písm. a) druhého bodu a písm. e), § 5 ods. 1 písm. d) a § 45 ods. 2 a 3 sa slová „osobitný zákon1)“ vo všetkých gramatických tvaroch nahrádzajú slovami „osobitný predpis1)“ v príslušnom tvare.

 

2. V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa na konci pripája táto citácia:

„Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27. 6. 2013).“.

 

Navrhnutou legislatívno-technickým spresnením ustanovení zákona o dohľade nad finančným trhom vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 1 sa zohľadňuje právna regulácia pre dohliadané subjekty finančného trhu aj podľa iných relevantných právne záväzných aktoch ako sú zákony, teda podľa nariadení Európskej únie v oblasti finančného trhu (ktoré podľa čl. 7 ods. 2 Ústavy SR majú dokonca prednosť pred zákonmi SR), medzi ktoré patrí aj nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1060/2009 zo 16. septembra 2009 o ratingových agentúrach v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012.

 

3. V § 5 ods. 2 prvá veta znie: „Vedúci zamestnanec útvaru dohľadu nad finančným trhom16) rozhoduje o postupe útvaru dohľadu nad finančným trhom pri plnení úloh tohto útvaru; určený vedúci zamestnanec útvaru dohľadu nad finančným trhom udeľuje a podpisuje písomné poverenia na výkon dohľadu na mieste a rozhoduje o postupe útvaru dohľadu pri uskutočňovaní konaní v prvom stupni vrátane prijímania a podpisovania prvostupňových rozhodnutí, ak zákon neustanovuje inak.“.

 

Navrhuje sa legislatívno-technické spresnenia § 5 ods. 2 prvej vety zákona o dohľade nad finančným trhom, čím sa tiež explicitne zabezpečuje harmonizácia tohto ustanovenia s ustanoveniami § 6 zákona o dohľade nad finančným trhom.

4. V § 22 ods. 1 sa za písmeno h) vkladá nové písmeno i), ktoré znie:

„i) uplynuli premlčacie lehoty ustanovené týmto zákonom alebo osobitným zákonom25) pre zánik zodpovednosti, pre začatie konania alebo pre uloženie opatrení na nápravu, pokuty alebo inej sankcie za nedostatok zistený pri výkone dohľadu,“.

Doterajšie písmeno i) sa označuje ako písmeno j).

 

Do § 22 odseku 1 zákona o dohľade nad finančným trhom sa navrhuje doplniť nové písmeno i) o doplnení ďalšieho dôvodu na zastavenie konaní vo veciach dohľadu nad finančným trhom (na zastavenie konania z dôvodu uplynutia zákonom ustanovených premlčacích lehôt pre zánik zodpovednosti, pre začatie konania alebo pre uloženie opatrení na nápravu, pokuty alebo inej sankcie za nedostatok zistený pri výkone dohľadu), čím sa explicitne zabezpečuje harmonizácia § 22 ods. 1 zákona o dohľade nad finančným trhom s ustanoveniami o premlčacích lehotách pre zánik zodpovednosti, pre začatie konania alebo pre uloženie opatrení na nápravu, pokuty alebo inej sankcie za nedostatok zistený pri výkone dohľadu nad finančným trhom [napríklad s ustanoveniami § 19 ods. 4 zákona o dohľade nad finančným trhom, § 50 ods. 10 zákona o bankách (zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 132/2013 Z. z.), § 144 ods. 15 zákona o cenných papieroch a investičných službách (zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 132/2013 Z. z.), § 67 ods. 10 zákona o poisťovníctve (zákona č. 8/2008 Z. z. v znení zákona č. 132/2013 Z. z.), § 39 ods. 2 zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve (zákona č. 186/2009 Z. z. v znení zákona č. 132/2013 Z. z.), § 202 ods. 6 zákona o kolektívnom investovaní (zákona č. 203/2011 Z. z. v znení zákona č. 206/2013 Z. z.), § 62 ods. 5, § 78 ods. 6 a § 86 ods. 6 zákona o platobných službách (zákona č. 492/2009 Z. z. v znení zákona č. 206/2013 Z. z.), § 71 ods. 4 zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení (zákona č. 650/2004 Z. z. v znení zákona č. 318/2013 Z. z.), § 115 ods. 6 zákona o starobnom dôchodkovom sporení (zákona č. 43/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov) a § 24a ods. 5 Devízového zákona (zákona NR SR č. 202/1995 Z. z. v znení zákona zo 16. mája 2014)]. Navrhovaná legislatívna úprava o zastavení konaní vo veciach dohľadu nad finančným trhom z dôvodu uplynutia zákonom ustanovených relevantných premlčacích lehôt je tiež inšpirovaná obdobnou zákonnou úpravou § 76 ods. 1 písm. f) v spojení s § 20 ods. 1 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a v § 9 ods. 1 písm. a) v spojení s § 215 ods. 1 písm. d) a ods. 4, § 241 ods. 1 písm. c), § 244 ods. 1 písm. c), § 281 ods. 1, § 290 ods. 1 a § 320 ods. 1 písm. c) zákona č. 301/2005 Z. z. (Trestného poriadku) v znení neskorších predpisov. Navrhovanou legislatívnou úpravou sa zároveň prispieva k zdokonaleniu legislatívnych predpokladov na zabezpečenie efektívneho a účinného výkonu dohľadu nad finančným trhom (vrátane dohľadu v oblasti starobného dôchodkového sporenia), čo patrí medzi principiálne požiadavky podľa európskych právnych noriem, ktoré sa týkajú finančných inštitúcií a dohľadu nad finančnými inštitúciami v jednotlivých oblastiach (sektoroch) finančného trhu.

 

5. V § 43 ods. 3 sa slovo „a“ nahrádza čiarkou, za slová „dohľad na diaľku“ sa vkladajú slová „a na vybavovanie podaní uvedených v § 1 ods. 3 písm. c)“ a za slová „dohľade na diaľku“ sa vkladajú slová „a pri vybavovaní podaní uvedených v § 1 ods. 3 písm. c)“.

 

Doterajšie čl. IV až VIII sa primerane prečíslujú.

 

Navrhuje sa čiastková legislatívna úprava znenia § 43 ods. 3 zákona o dohľade nad finančným trhom (všetkých troch častí – in principio, in medio, in fine) tak, aby znenie § 43 ods. 3 zohľadňovalo aktuálne zákonné úlohy NBS pri vybavovaní podaní klientov dohliadaných subjektov súvisiace s poskytovaním finančných služieb alebo s inými obchodmi dohliadaných subjektov finančného trhu, ktoré NBS vybavuje na základe ustanovenia § 1 ods. 3 písm. c) zákona o dohľade nad finančným trhom, podľa ktorého Národná banka Slovenska v rámci dohľadu nad finančným trhom vybavuje podania klientov dohliadaných subjektov súvisiace s poskytovaním finančných služieb alebo s inými obchodmi dohliadaných subjektov.

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

48.       K čl. V 1. bodu (§ 37a ods. 4 písm. d)

V čl. V 1. bode v poznámke pod čiarou k odkazu 25ha sa slová „(Ú. v. EÚ L 302, 17.11.2009)“ nahrádzajú slovami „(Ú. v. ES L 302, 17.11.2009) v platnom znení“.

 

Ide o opravu publikačného zdroja a doplnenie informácie o skutočnosti, že nariadenie (ES) č. 1060/2009 bolo viackrát novelizované.

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Ústavnoprávny výbor NR SR

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

49.       K čl. VIII – účinnosť 

Doterajší čl. VIII o účinnosti je potrebné upraviť tak, aby nové novelizačné body 56

(§ 36a), 105 (§ 75 ods. 1 písm. h)) a 106 (§ 75 ods. 8) v čl. I nadobudli účinnosť 1. januára 2015.

 

V súvislosti s vložením nových novelizačných bodov 56, 105 a 106 do článku I, ktorými sa upravuje znenie § 36a, § 75 ods. 1 písm. h) a § 75 ods. 8 zákona o bankách, je potrebné doterajší  článok VIII o účinnosti zákona upraviť tak, aby tieto tri nové novelizačné body v článku I nadobudli účinnosť 1. januára 2015.

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

 

Gestorský výbor odporúča o návrhoch výboru Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v spoločnej správe hlasovať takto :

 

O bodoch spoločnej správy č.  1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49     hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.

 

O bodoch spoločnej správy č.    2, 4, 21    hlasovať s návrhom gestorského výboru neschváliť.

 

 

 

 

 

 

 

V.

 

Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 959) vyjadrených v uzneseniach uvedených pod bodom III. tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

 

 

 odporúča Národnej rade Slovenskej republiky

 

            vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 959)  schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.

 

            Predmetná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 959a)  bola schválená uznesením gestorského výboru č.  314 z 24. júna 2014. Výbor určil poslanca Štefana Hrehu za spoločného spravodajcu výborov.

 

Súčasne ho poveril

 

1.  predniesť spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky

 

2.         navrhnúť Národnej rade Slovenskej republiky postup pri hlasovaní o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré vyplynuli z rozpravy (§ 83 ods. 2, § 84 ods. 2 a § 86 zákona č. 350/1996 Z. z.).

 

 

 

Bratislava 24. júna 2014

 

 

 

 

 

 

 

Daniel  D u c h o ň

predseda

            Výboru NR SR pre financie a rozpočet

 

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 792

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: