TlačPoštaZväčšiZmenši

32/2013 Z. z.

18.6. 2013, 17:35 |  najpravo.sk

DÔVODOVÁ SPRÁVA

A. Všeobecná časť

Vláda Slovenskej republiky predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Slovenskej republike bolo v júni roku 2012 zo strany Európskej komisie doručené oznámenie (prípad č. 3531/12/JUST), predmetom ktorého je otázka správnosti transpozície smernice Rady č. 2004/113/ES z 13. decembra 2004 o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania medzi mužmi a ženami v prístupe k tovarom a službám (ďalej len „smernica").

Európska komisia v oznámení upozorňuje aj na

- nesprávnosť vymedzenia definície nepriamej diskriminácie,

- rozhodnutie zo dňa 4. marca 2011 vo veci Test-Achats (C-236/09, Ú. V. EÚ C 130, 30.4.2011, s. 4), v ktorom Európsky súdny dvor vyhlásil Článok 5 ods. 2 smernice za neplatný s účinnosťou od 21. decembra 2012.

Slovenská republika vyslovila potrebu novelizácie príslušných právnych predpisov.

V návrhu zákona sa upravuje aj negatívne vymedzenie diskriminácie v súvislosti s dočasnými vyrovnávacími opatreniami. V tejto súvislosti sa rozširuje možnosť ich prijatia pre všetky subjekty verejnej správy a poskytuje sa táto možnosť aj iným právnickým osobám. Ustanovenie sa tým dáva do súladu so smernicou a súčasne vyhovuje aj odporúčaniam Výboru pre odstránenie diskriminácie žien pri OSN, vyslovených v záverečných zisteniach k druhej, tretej a štvrtej periodickej správy SR k Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a súčasne je v súlade s právom Európskej únie.

Materiál nemá finančný, ekonomický, environmentálny, sociálny vplyv ani vplyv na podnikateľské prostredie a informatizáciu spoločnosti.

Návrh zákona bol predmetom skráteného pripomienkového konania odôvodneného hrozbou nedodržania lehoty určenej na implementáciu rozhodnutia Súdneho dvora EÚ (21. december 2012) v súlade s čl. 13 ods. 7 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky a dňa 31. októbra 2012 bol schválený vládou Slovenskej republiky.

B. Osobitná časť

Čl. I

K bodu 1

Platné znenie definície nepriamej diskriminácie vyžaduje, aby predpis, rozhodnutie, pokyn alebo prax (ďalej len „opatrenie") bez ohľadu na vznik ujmy skutočne znevýhodňovalo určitú osobu alebo skupinu osôb – to znamená, že nepokrýva opatrenia, ktoré sú len spôsobilé znevýhodniť určitú osobu, resp. skupinu osôb. Konflikt úpravy so smernicou vychádza z prekladu smernice, a to osobitne spojenia „would put", ktoré je preložené ako „by priviedli". V slovenskom jazyku je vyjadrenie dvojznačné a nie je zrejmé, či vyžaduje, aby opatrenie niekoho znevýhodnilo, alebo stačí ak ho má potenciál znevýhodniť. Aj z dostupnej judikatúru a výkladu Európskeho súdneho dvoru je zrejmé, že legislatíva nepriamej diskriminácie má jednoznačne pokrývať aj samotné riziko diskriminácie vyplývajúce z navonok neutrálneho opatrenia.

K bodu 2

Súčasné znenie ustanovenia § 8 ods. 8 vychádza z článku 5 smernice, ktorý upravuje použitie poistno-matematických faktorov súvisiacich s pohlavím pri poskytovaní poistenia a ďalších súvisiacich finančných služieb. V čl. 5 odsek 1 smernice sa stanovuje pravidlo, že pre nové zmluvy (uzatvorené po 21. decembri 2007) nesmie mať použitie pohlavia ako faktora pre výpočet príspevkov a dávok za následok rozdiely v príspevkoch a dávkach. Odsek 2 stanovuje výnimku z tohto pravidla a to tak, že sa členským štátom povolilo pred 21. decembrom 2007 rozhodnúť o povolení primeraných rozdielov, t.j. bolo povolené používať faktor pohlavia pri kalkulácii poistného a poistného plnenia, a to v prípade ak pohlavie bolo určujúcim faktorom pri takejto kalkulácii, pričom kalkulácia musela vychádzať z presných matematických a štatistických údajov. Uvedená výnimka však nemá časové obmedzenie, a preto Európsky súdny dvor v rozhodnutí zo dňa 4. marca 2011 vo veci Test-Achats (C-236/09, Ú. V. EÚ C 130, 30.4.2011, s. 4) (ďalej len „rozhodnutie") vyhlásil čl. 5 ods. 2 smernice za neplatný s účinnosťou od 21. decembra 2012, nakoľko je v rozpore s dosiahnutím cieľa rovnakého zaobchádzania.

K bodu 3

Upravuje sa negatívne vymedzenie diskriminácie v súvislosti s dočasnými vyrovnávacími opatreniami. V tejto súvislosti sa rozširuje možnosť ich prijatia pre všetky subjekty verejnej správy a poskytuje sa táto možnosť aj iným právnickým osobám. Návrh novelizovaného textu vychádza z pôvodne predkladanej novely zákona, ako ho vláda Slovenskej republiky schválila na svojom zasadnutí dňa 24. októbra 2007 (uznesenie č. 916/2007). Ustanovenie sa dáva do súladu aj so smernicou a súčasne vyhovuje aj odporúčaniam Výboru pre odstránenie diskriminácie žien pri OSN, vyslovených v záverečných zisteniach k druhej, tretej a štvrtej periodickej správy SR k Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien, ktorá bola prerokovaná na 41. zasadnutí výboru v júli 2008.

K bodu 4

Z dôvodu zabezpečenie bezproblémovej aplikácie zákona sa navrhuje prechodné ustanovenie, podľa ktorého sa nová právna úprava bude vzťahovať len a poistné zmluvy uzatvárané po účinnosti zákona.

Čl. II

Rozhodnutím Súdneho dvora č. C-236/09 zo dňa 4. marca 2011 Európsky súdny dvor vyhlásil čl. 5 ods. 2 smernice za neplatný s účinnosťou od 21. decembra 2012 (bližšie v odôvodnení k čl. I bod 2). Na základe uvedeného sa ruší povinnosť pre poisťovne zhromažďovať a aktualizovať uvedené poistno-matematické a štatistické údaje.

Čl. III

Navrhuje sa účinnosť zákona

V Bratislave, 31. októbra 2012

Robert Fico, v.r.

predseda vlády Slovenskej republiky

Tomáš Borec, v.r.

minister spravodlivosti Slovenskej republiky 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 542
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Nezhody pri hospodárení so spoločnou vecou, petit žaloby podielového spoluvlastníka (§ 139 ods. 2 OZ)

Žalobou podielového spoluvlastníka podanou podľa druhej vety ustanovenia § 139 ods. 2 Občianskeho zákonníka nemožno nahrádzať prejav vôle ...

Nebezpečné prenasledovanie, k znaku dlhodobosti (§ 360a TZ)

Zákonný znak „iného dlhodobo prenasleduje“ u prečinu nebezpečného prenasledovania podľa § 354 ods. 1 Trestného zákonníka (v SR § 360a ...

CSP: K aplikácii § 257 Civilného sporového poriadku

Aplikácia § 257 Civilného sporového poriadku pri rozhodovaní o náhrade trov konania prichádza do úvahy v prípadoch, keď síce sú naplnené ...

Neoprávnený odber plynu; premlčanie

Osoba, která po smrti původního odběratele odebírá v jeho bytě plyn navzdory tomu, že nemá uzavřenou smlouvu o odběru, je přinejmenším ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Fico: Je šanca na to, aby boli zvolení zvyšní kandidáti na sudcov ÚShttp://www.teraz.sk/slovensko/fico-je-sanca-na-to-aby-boli-zvoleni/419633-clanok.html

Na zvolenie potrebného počtu kandidátov vyzval snemovňu aj predseda ÚS Ivan Fiačan.

Plénum bude voliť kandidátov na ústavných sudcov v streduhttp://www.teraz.sk/slovensko/plenum-bude-volit-kandidatov-na-usta/419498-clanok.html

Poslanci budú kandidátov vyberať zo 16 uchádzačov. Pôjde už o piatu voľbu.

Je dôležité, aby sa na prokuratúre zaviedli systémové zmeny, tvrdí Remišováhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/526336-je-dolezite-aby-sa-na-prokurature-zaviedli-systemove-zmeny-tvrdi-remisova/

V prokuratúre je potrebné nastaviť nové a transparentné pravidlá.

Vek odchodu do penzie? Roky udáva tabuľkahttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/526309-vek-odchodu-do-penzie-roky-udava-tabulka/

Pevne stanovené roky namiesto automatického výpočtu.

Prezidentka podpísala novelu, ktorá zbavuje sudcov v politike talárahttp://www.teraz.sk/slovensko/prezidentka-podpisala-zakon-ktory-r/419468-clanok.html

Podľa novely má sudca kandidujúci v parlamentných voľbách či eurovoľbách prísť o funkciu ...

Novelu školského zákona o definovaní národnostnej školy neschválilihttp://www.teraz.sk/slovensko/novelu-skolskeho-zakona-o-definovani/419407-clanok.html

Poslanci poukazovali na to, že zákon zatiaľ neobsahuje komplexnú úpravu podmienok výchovy a ...

Nové časopisy

Verejné obstarávanie – právo a prax 4/2019

Verejné obstarávanie – právo a prax 4/2019

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

DE IURE 1-2/2019

DE IURE 1-2/2019

DE IURE je časopis Najvyššieho súdu, ktorý vychádza štvrťročne v online verzii a pravidelne ...

Bulletin slovenskej advokácie 9/2019

Bulletin slovenskej advokácie 9/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2019

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 6-7/2019

Justičná revue 6-7/2019

Časopis pre právnu prax.

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

PoUtStŠtPiSoNe
: