TlačPoštaZväčšiZmenši

32/2013 Z. z.

18.6. 2013, 17:35 |  najpravo.sk

DÔVODOVÁ SPRÁVA

A. Všeobecná časť

Vláda Slovenskej republiky predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Slovenskej republike bolo v júni roku 2012 zo strany Európskej komisie doručené oznámenie (prípad č. 3531/12/JUST), predmetom ktorého je otázka správnosti transpozície smernice Rady č. 2004/113/ES z 13. decembra 2004 o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania medzi mužmi a ženami v prístupe k tovarom a službám (ďalej len „smernica").

Európska komisia v oznámení upozorňuje aj na

- nesprávnosť vymedzenia definície nepriamej diskriminácie,

- rozhodnutie zo dňa 4. marca 2011 vo veci Test-Achats (C-236/09, Ú. V. EÚ C 130, 30.4.2011, s. 4), v ktorom Európsky súdny dvor vyhlásil Článok 5 ods. 2 smernice za neplatný s účinnosťou od 21. decembra 2012.

Slovenská republika vyslovila potrebu novelizácie príslušných právnych predpisov.

V návrhu zákona sa upravuje aj negatívne vymedzenie diskriminácie v súvislosti s dočasnými vyrovnávacími opatreniami. V tejto súvislosti sa rozširuje možnosť ich prijatia pre všetky subjekty verejnej správy a poskytuje sa táto možnosť aj iným právnickým osobám. Ustanovenie sa tým dáva do súladu so smernicou a súčasne vyhovuje aj odporúčaniam Výboru pre odstránenie diskriminácie žien pri OSN, vyslovených v záverečných zisteniach k druhej, tretej a štvrtej periodickej správy SR k Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a súčasne je v súlade s právom Európskej únie.

Materiál nemá finančný, ekonomický, environmentálny, sociálny vplyv ani vplyv na podnikateľské prostredie a informatizáciu spoločnosti.

Návrh zákona bol predmetom skráteného pripomienkového konania odôvodneného hrozbou nedodržania lehoty určenej na implementáciu rozhodnutia Súdneho dvora EÚ (21. december 2012) v súlade s čl. 13 ods. 7 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky a dňa 31. októbra 2012 bol schválený vládou Slovenskej republiky.

B. Osobitná časť

Čl. I

K bodu 1

Platné znenie definície nepriamej diskriminácie vyžaduje, aby predpis, rozhodnutie, pokyn alebo prax (ďalej len „opatrenie") bez ohľadu na vznik ujmy skutočne znevýhodňovalo určitú osobu alebo skupinu osôb – to znamená, že nepokrýva opatrenia, ktoré sú len spôsobilé znevýhodniť určitú osobu, resp. skupinu osôb. Konflikt úpravy so smernicou vychádza z prekladu smernice, a to osobitne spojenia „would put", ktoré je preložené ako „by priviedli". V slovenskom jazyku je vyjadrenie dvojznačné a nie je zrejmé, či vyžaduje, aby opatrenie niekoho znevýhodnilo, alebo stačí ak ho má potenciál znevýhodniť. Aj z dostupnej judikatúru a výkladu Európskeho súdneho dvoru je zrejmé, že legislatíva nepriamej diskriminácie má jednoznačne pokrývať aj samotné riziko diskriminácie vyplývajúce z navonok neutrálneho opatrenia.

K bodu 2

Súčasné znenie ustanovenia § 8 ods. 8 vychádza z článku 5 smernice, ktorý upravuje použitie poistno-matematických faktorov súvisiacich s pohlavím pri poskytovaní poistenia a ďalších súvisiacich finančných služieb. V čl. 5 odsek 1 smernice sa stanovuje pravidlo, že pre nové zmluvy (uzatvorené po 21. decembri 2007) nesmie mať použitie pohlavia ako faktora pre výpočet príspevkov a dávok za následok rozdiely v príspevkoch a dávkach. Odsek 2 stanovuje výnimku z tohto pravidla a to tak, že sa členským štátom povolilo pred 21. decembrom 2007 rozhodnúť o povolení primeraných rozdielov, t.j. bolo povolené používať faktor pohlavia pri kalkulácii poistného a poistného plnenia, a to v prípade ak pohlavie bolo určujúcim faktorom pri takejto kalkulácii, pričom kalkulácia musela vychádzať z presných matematických a štatistických údajov. Uvedená výnimka však nemá časové obmedzenie, a preto Európsky súdny dvor v rozhodnutí zo dňa 4. marca 2011 vo veci Test-Achats (C-236/09, Ú. V. EÚ C 130, 30.4.2011, s. 4) (ďalej len „rozhodnutie") vyhlásil čl. 5 ods. 2 smernice za neplatný s účinnosťou od 21. decembra 2012, nakoľko je v rozpore s dosiahnutím cieľa rovnakého zaobchádzania.

K bodu 3

Upravuje sa negatívne vymedzenie diskriminácie v súvislosti s dočasnými vyrovnávacími opatreniami. V tejto súvislosti sa rozširuje možnosť ich prijatia pre všetky subjekty verejnej správy a poskytuje sa táto možnosť aj iným právnickým osobám. Návrh novelizovaného textu vychádza z pôvodne predkladanej novely zákona, ako ho vláda Slovenskej republiky schválila na svojom zasadnutí dňa 24. októbra 2007 (uznesenie č. 916/2007). Ustanovenie sa dáva do súladu aj so smernicou a súčasne vyhovuje aj odporúčaniam Výboru pre odstránenie diskriminácie žien pri OSN, vyslovených v záverečných zisteniach k druhej, tretej a štvrtej periodickej správy SR k Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien, ktorá bola prerokovaná na 41. zasadnutí výboru v júli 2008.

K bodu 4

Z dôvodu zabezpečenie bezproblémovej aplikácie zákona sa navrhuje prechodné ustanovenie, podľa ktorého sa nová právna úprava bude vzťahovať len a poistné zmluvy uzatvárané po účinnosti zákona.

Čl. II

Rozhodnutím Súdneho dvora č. C-236/09 zo dňa 4. marca 2011 Európsky súdny dvor vyhlásil čl. 5 ods. 2 smernice za neplatný s účinnosťou od 21. decembra 2012 (bližšie v odôvodnení k čl. I bod 2). Na základe uvedeného sa ruší povinnosť pre poisťovne zhromažďovať a aktualizovať uvedené poistno-matematické a štatistické údaje.

Čl. III

Navrhuje sa účinnosť zákona

V Bratislave, 31. októbra 2012

Robert Fico, v.r.

predseda vlády Slovenskej republiky

Tomáš Borec, v.r.

minister spravodlivosti Slovenskej republiky 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 527
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

NEODKLADNÉ OPATRENIA: Následky nedoručenia vyjadrenia k odvolaniu

Aj keď úprava rozhodovania o neodkladných opatreniach vykazuje oproti úprave civilného procesu vo všeobecnosti určité špecifiká a ...

DOBROVOĽNÉ DRAŽBY: Vzdialenosť miesta konania dražby od miesta draženej nehnuteľnosti

Samotná vzdialenosť miesta konania dražby od miesta draženej nehnuteľnosti nemusí byť vždy dôvodom vyslovenia neplatnosti dražby, ale ...

Hmotnoprávny vzťah po rozsudku ukladajúcom povinnosť vypratať byt po zabezpečení bytovej náhrady

Konštitutívnym rozsudkom súdu, ktorým sa privoľuje k výpovedi z nájmu bytu a ukladá žalovanému povinnosť byt vypratať po zabezpečení ...

CSP: Fikcia doručenia pri doručovaní na doručovaciu adresu uvedenú stranou sporu

Z dikcie ustanovenia § 106 CSP vyplýva, že oznámenie inej adresy na doručovanie zásielok je v plnej dispozícii adresáta. Na takto adresátom ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

D. Saková: V odhaľovaní domáceho násilia sme pomerne úspešníhttp://www.teraz.sk/slovensko/d-sakova-v-odhalovani-domaceho-na/403166-clanok.html

Ministerka sa v diskusnej relácii venovala aj novele zákona o cestnej premávke.

Poslanci majú rozhodnúť o zastavení starých exekúciíhttp://www.teraz.sk/slovensko/poslanci-maju-rozhodnut-o-zastaveni/403138-clanok.html

Poslanci začnú druhý rokovací týždeň 46. schôdze Národnej rady (NR) SR diskusiou k vládnej ...

Podnikatelia musia aplikovať nový zákon o ochrane whistleblowerovhttp://www.teraz.sk/ekonomika/podnikatelia-musia-aplikovat-novy-zak/403153-clanok.html

I keď sa zmeny v zákone javia na prvý pohľad ako minimálne, ich aplikácia môže byť v praxi ...

Obmedziť trestnoprávnu imunitu prezidenta nie je dobrá cesta, Kresák reaguje na návrh kotlebovcovhttps://www.webnoviny.sk/obmedzit-trestnopravnu-imunitu-prezidenta-nie-je-dobra-cesta-kresak-reaguje-na-navrh-kotlebovcov/

Obmedziť trestnoprávnu imunitu prezidenta nie je dobrá cesta. Aj keď na druhej strane môžeme ...

ZVĚŘINA: Milion chvilek je pro vládu relevantnější než opozicehttps://www.lidovky.cz/nazory/zverina-milion-chvilek-je-pro-vladu-relevantnejsi-nez-opozice.A190622_144345_ln_nazory_rkj

Poslední pracovní den před chystanou velkou demonstrací na pražské Letné ministryně ...

S Gálovým zákonom o exekúciách majú problém aj poisťovne, tvrdia, že sa dotkne pacientahttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/516687-s-galovym-zakonom-o-exekuciach-maju-problem-aj-poistovne-tvrdia-ze-sa-dotkne-pacienta/

So zákonom z dielne rezortu spravodlivosti, ktorý zastaví staršie exekučné konania, majú ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 5/2019

Bulletin slovenskej advokácie 5/2019

Časopis Slovenskej advokátskej komory.

Justičná revue 4/2019

Justičná revue 4/2019

Časopis pre právnu prax.

Bulletin slovenskej advokácie 4/2019

Bulletin slovenskej advokácie 4/2019

Časopis Slovenskej advokátskej komory.

Súkromné právo 2/2019

Súkromné právo 2/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Zo súdnej praxe 2/2019

Zo súdnej praxe 2/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Verejné obstarávanie – právo a prax 2/2019

Verejné obstarávanie – právo a prax 2/2019

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

PoUtStŠtPiSoNe
: