TlačPoštaZväčšiZmenši

33/2013 Z. z.

18.6. 2013, 17:38 |  najpravo.sk

DÔVODOVÁ SPRÁVA + Spoločná správa výborov

A. Všeobecná časť

Novela zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja (ďalej len „zákon") zrušila od 1. januára 2011 daňové zvýhodnenie minerálnych olejov s kódovým označením KN 2710 19 41, 2710 19 45 a 2710 19 49 formou zníženej sadzby dane, ktoré boli používané ako motorové palivá pre poľnohospodársku prvovýrobu bez diferenciácie v rámci poľnohospodárskeho sektora. Zrušením zníženej sadzby dane na označovanú naftu sa stratil aj zmysel jej označovania a poľnohospodárski prvovýrobcovia boli povinní nakupovať rovnaké motorové palivá s rovnakou spotrebnou daňou ako každý iný spotrebiteľ. K tomuto kroku pristúpila vláda Slovenskej republiky v roku 2010 aj napriek tomu, že zákon sa predkladal na rokovanie vlády Slovenskej republiky s rozporom, keď Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky nesúhlasilo so zrušením tohto daňového zvýhodnenia a upozorňovalo na možné negatívne vplyvy na ekonomiku poľnohospodárskej prvovýroby na Slovensku.

Dôvodom na novelizáciu zákona bolo v tom čase hľadanie nových zdrojov do štátneho rozpočtu, teda snaha znížiť deficit verejných financií, odstrániť niektoré deformácie a výnimky, znížiť administratívnu záťaž orgánov colnej správy, sprehľadniť a zjednodušiť systém vyberania spotrebnej dane.

Priebeh žatvy v roku 2012 ukázal, že výpadok produkcie vo výške viac ako 30 % spôsobil farmárom zníženie tržieb a nedostatok likvidity na založenie novej úrody a na ochranu a ošetrovanie kultúr. K týmto stratám sa okrem toho pridružili aj zvýšené náklady na motorové palivá, na ktoré sa vzťahovala v minulosti znížená sadzba spotrebnej dane.

S cieľom pomôcť poľnohospodárskej prvovýrobe prostredníctvom fiškálnej politiky vlády Slovenskej republiky, vláda Slovenskej republiky na svojej 21. schôdzi, ktorá sa konala 22. augusta 2012, uložila v bode B.7. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 413 z 22. augusta 2012 ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v spolupráci s podpredsedom vlády a ministrom financií Slovenskej republiky iniciovať novelu zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov alebo pripraviť iný legislatívny návrh podpory, ktorý by umožňoval poskytovať dotácie poľnohospodárskym prvovýrobcom v roku 2013 na zníženie spotrebnej dane na minerálne oleje používané ako motorové palivá v rovnakom objeme, aký by sa dosiahol pri novelizácii citovaného zákona.

Z dôvodu, aby opätovným zavedením daňového zvýhodnenia minerálnych olejov používaných ako motorové palivá v poľnohospodárskej prvovýrobe nedochádzalo k nadmernému administratívnemu zaťaženiu colných orgánov, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo") predkladá návrh zákona o podpore poľnohospodárskej prvovýroby v roku 2013, ktorým sa umožní poskytovať dotáciu prostredníctvom Pôdohospodárskej platobnej agentúry (ďalej len „platobná agentúra") podnikom poľnohospodárskej prvovýroby na úhradu časti spotrebnej dane. Navrhuje sa, aby poskytovateľom dotácie bola platobná agentúra, ktorá je rozpočtovou organizáciou ministerstva a ktorá zabezpečuje administráciu podporných mechanizmov v sektore pôdohospodárstva. Tento návrh zákona je v súlade s legislatívou Európskou únie a systém pomoci v ňom navrhnutý je administratívne menej náročný ako ten, ktorý sa aplikoval v minulosti (upúšťa sa od vydávania oslobodení od spotrebnej dane colnými úradmi) a je v súlade s bodom B. 7. uznesenia vlády SR č. 413 z 22. augusta 2012. Umožňuje sa poskytovať dotácia poľnohospodárskym prvovýrobcom v roku 2013 v rovnakom objeme, aký by sa dosiahol pri novele zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov. Navrhovaný systém úhradu časti spotrebnej dane z minerálnych olejov menej zaťaží poľnohospodárske podniky, pretože nebudú musieť platobnej agentúre predkladať údaje, ktoré má platobná agentúra už toho času k dispozícii.

Smernicou Rady 2003/96/ES z 27. októbra 2003 o reštrukturalizácii právneho rámca Spoločenstva pre zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny (ďalej len „smernica") sa členským štátom umožňuje uplatňovať daňové výnimky, znížené dane, diferencovanú daň a úhradu dane. Tieto daňové zvýhodnenia sú štátnou pomocou. Pokiaľ sa daňové zvýhodnenia ustanovené v čl. 8 a čl. 15 ods. 3 smernice rovnako uplatňujú na celý sektor poľnohospodárstva, Európska komisia usudzuje, že takéto opatrenia môžu prispieť k rozvoju poľnohospodárskeho sektoru a nevhodne nenarúšajú hospodársku súťaž. Nadväzne na smernicu možnosť poskytnutia daňových zvýhodnení upravuje aj čl. VI. F Usmernenia Spoločenstva o štátnej pomoci v sektore poľnohospodárstva a lesného hospodárstva na roky 2007 – 2013 (2006/C 319/01).

Daňové zvýhodnenie v poľnohospodárskej prvovýrobe Slovenskej republiky sa uplatňovalo v období od 1. mája 2004 do 31. decembra 2010 podľa smernice formou zníženej sadzby spotrebnej dane z minerálneho oleja vo výške 225, 71 eur na 1000 litrov. Podniky podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe, ktoré chceli využiť daňovo zvýhodnený minerálny olej museli požiadať colný úrad o vydanie osvedčenia o oslobodení od spotrebnej dane z minerálneho oleja. Colný úrad preveril skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti žiadateľa a ak boli pravdivé, vydal osvedčenie o oslobodení od spotrebnej dane.

Ministerstvo navrhuje v návrhu zákona o podpore poľnohospodárskej prvovýroby v roku 2013 zníženie sadzby dane z minerálnych olejov podľa § 4 ods. 2 písm. h) a § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov vo výške 153, 00 eur na 1000 litrov. Táto suma tvorí základ pre výpočet dotácie. Dotácia sa vypočíta ako súčin stanoveného normatívu na jednu veľkú dobytčiu jednotku žiadateľa alebo jeden hektár obhospodarovanej poľnohospodárskej plochy žiadateľom, počtu veľkých dobytčích jednotiek alebo výmery poľnohospodárskej plochy vedených v evidencii k 1. marcu 2013 a uvedenej sadzby. Stanovením uvedeného algoritmu výpočtu sa predpokladá, že zo štátneho rozpočtu sa na tento účel nepoužije viac ako 10 mil. eur pri spotrebe minerálnych olejov používaných ako motorová nafta v rastlinnej a živočíšnej výrobe vo výške približne 65 mil. litrov v roku 2013. V prípade, že celková suma požiadaviek o dotáciu prekročí stanovený limit 10 mil. eur, platobná agentúra vypočíta koeficient, ktorým bude rovnomerne krátiť všetkým žiadateľom požadovanú výšku dotácie.

Vypočítanú výšku dotácie bude musieť farmár preukázať dokladom o kúpe minerálneho oleja zdaneného na daňovom území Slovenskej republiky a výpisom z evidencie spotreby minerálneho oleja na farme. V prípade, že farmár nepreukáže uvedenými dokladmi vypočítanú sumu dotácie, platobná agentúra vyplatí dotáciu len do výšky, ktorú preukáže účtovnými dokladmi.

Vzhľadom na to, že tento druh podpory je štátnou pomocou v sektore poľnohospodárskej prvovýroby je potrebné, aby bol návrh zákona predložený Európskej komisii na notifikáciu.

Tento druh pomoci sa navrhuje uplatňovať len v roku 2013, a to na celý sektor poľnohospodárstva, bez ohľadu na veľkostnú kategóriu podniku a očakáva sa, že toto opatrenie prispeje k rozvoju sektora. Návrh zákona je súčasne návrhom schémy štátnej pomoci.

B. Osobitná časť

K § 1

Špecifikuje sa oblasť pôsobnosti právnej normy, prijímateľ pomoci a forma pomoci. Navrhovaným zákonom sa umožňuje poskytovať dotáciu podnikateľským subjektom pôsobiacim v sektore poľnohospodárskej prvovýroby na úhradu časti spotrebnej dane z minerálnych olejov používaných ako motorové palivá v rastlinnej a živočíšnej výrobe a určuje sa zdroj financovania. Dotácia sa bude poskytovať z rozpočtových finančných prostriedkov kapitoly ministerstva.

K § 2

Určujú sa podmienky poskytnutia dotácie, ktoré musí spĺňať žiadateľ, aby mu bola dotácia poskytnutá. Dotácia sa poskytuje žiadateľovi, ktorý nakúpil na účely svojho podnikania preukázateľne zdanený minerálny olej na území Slovenskej republiky, vedie evidenciu o spotrebe minerálneho oleja a nie je podnikom v ťažkostiach. Predmetom pomoci je minerálny olej podľa kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17 a 2710 20 19, ak ho žiadateľ o dotáciu spotrebúva na poľnohospodársku prvovýrobu.

Žiadosť o dotáciu žiadateľ predkladá do 31. marca 2013 príslušnému regionálnemu pracovisku platobnej agentúry v elektronickej forme alebo tlačenej forme na formulári, ktorého vzor platobná agentúra zverejní vo výzve na predkladanie žiadostí na svojom webovom sídle. Po prijatí všetkých žiadostí platobná agentúra vypočíta výšku dotácie. Pritom vychádza z údajov, ktoré uvedie žiadateľ do žiadosti a z údajov o počte hospodárskych zvierat v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat (CEHZ) alebo výmere obhospodarovanej poľnohospodárskej pôdy v registri poľnohospodárskych plôch (LPIS).

Systém LPIS v súčasnosti identifikuje a kvantifikuje poľnohospodársku pôdu podľa druhov pozemku - orná pôda, chmeľnice, vinice, záhrady, sady, trvalé trávne porasty. CEHZ je elektronickým médiom, v ktorom je možné vyhľadávať požadované informácie týkajúce sa fariem a zvierat.

Ak bude súčet požiadaviek presahovať sumu disponibilných finančných prostriedkov v kapitole ministerstva, platobná agentúra požiadavku každému žiadateľovi rovnomerne kráti vypočítaným koeficientom.

Platobná agentúra zašle žiadateľovi, ktorý splnil podmienky navrhovaného zákona, návrh zmluvy o poskytnutí dotácie v 2 exemplároch, po jednom pre poskytovateľa a žiadateľa, aby ju podpísal a obratom ju vrátil na jej príslušné regionálne pracovisko. Po prijatí podpísanej zmluvy si 1 exemplár nechá platobná agentúra a 1 exemplár vráti žiadateľovi. V zmluve pritom uvedie predmet zmluvy a účel pomoci, termín plnenia, povinnosti príjemcu dotácie vrátane termínu predloženia dokladov preukazujúcich spotrebu minerálnych olejov, výšku dotácie, spôsob jej výpočtu a ostatné náležitosti zmluvy. Na základe obojstranne podpísanej zmluvy platobná agentúra vyplatí žiadateľovi dotáciu do výšky deklarovanej účtovnými dokladmi na nákup minerálnych olejov, avšak najviac do výšky uvedenej v zmluve o poskytnutí dotácie.

Podnik v ťažkostiach je presne zadefinovaný príslušnou európskou legislatívou. Táto podmienka je jednou zo základných podmienok pri poskytovaní štátnej pomoci v poľnohospodárskom sektore. Európska komisia doručila 6. 7. 2012 členským štátom EÚ oznámenie, v ktorom ich upozorňuje, že ak je ohrozená základná existencia firmy v ťažkostiach, takáto firma sa nemôže považovať za vhodný nástroj na posilnenie cieľov verejnej politiky. Na základe tohto oznámenia sú členské štáty povinné skúmať výsledky hospodárenia podnikov poľnohospodárskej prvovýroby v súlade s bodom 10 a 11 Usmernenia Spoločenstva (2004/C 244/02) o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu firiem v ťažkostiach. V bode 11 uvedeného Usmernenia Spoločenstva sa uvádza, že firmou v ťažkostiach je ten podnik, ktorý sa prejavuje obvyklými príznakmi firmy v ťažkostiach, ako sú rastúce straty, klesajúci obrat, rastúce skladové zásoby, nadmerná kapacita, pokles peňažného toku, rastúce dlhy, stúpajúce úrokové poplatky a klesajúca alebo nulová čistá hodnota aktív za predchádzajúce obdobie 12 mesiacov. Európska komisia upozornila, že nepostačuje len potvrdenie príslušného konkurzného súdu o tom, či je podnik v likvidácii alebo v konkurze, lebo konkurz je spôsobom riešenia úpadku dlžníka. Konkurz je teda možné považovať za "terminálne" štádium úpadku/ťažkostí podniku, ktoré sa vyskytli predtým. Podľa právneho názoru Európskej komisie potvrdenie konkurzného súdu nedáva odpoveď na otázku či podnik je alebo nie je v ťažkostiach, ale len na otázku, či je podnik v konkurze. Neexistencia konkurzu ešte neznamená neexistenciu úpadku/ťažkostí podniku. Podnik môže byť v momente získania štátnej pomoci už v ťažkostiach, avšak ešte nie v konkurze. Takéto potvrdenie konkurzného súdu nie je dostačujúce, ale naopak, jednoznačnú odpoveď dá skúmanie hospodárenia podniku na základe stanovených kritérií a ukazovateľov. V prípade, ak sa podnik poľnohospodárskej prvovýroby nachádza v ťažkostiach, možno mu poskytnúť pomoc len za podmienok stanovených v Usmernení Spoločenstva (2004/C 244/02) o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu firiem v ťažkostiach a nie za podmienok na podporu iných cieľov podľa osobitných predpisov.

Podmienkou poskytnutia dotácie je predloženie žiadosti o dotáciu a povinných príloh. Dotácia sa poskytne len tomu žiadateľovi o dotáciu, ktorý splnil podmienky, vrátane preukázania nákupu minerálnych olejov na území Slovenskej republiky na účely svojho podnikania, vedie evidenciu o spotrebe minerálneho oleja a nie je podnikom v ťažkostiach. Splnenie podmienok preukazuje žiadateľ predpísanými potvrdeniami a vyhlásením. Z týchto potvrdení k žiadostí prikladá len doklad preukazujúci, že predmetom podnikania žiadateľa je prvovýroba poľnohospodárskych produktov a písomné vyhlásenie, že nie je podnikom v ťažkostiach. Okrem toho prikladá k žiadosti všetky doklady uvedené v § 8a ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dokladom preukazujúcim predmet podnikania je výpis z príslušného registra na právne účely. Zvyšné dva doklady, ktorými sú doklad potvrdzujúci kúpu minerálneho oleja preukázateľne zdaneného na daňovom území Slovenskej republiky a výpis z evidencie spotreby minerálneho oleja na farme, predloží žiadateľ o dotáciu platobnej agentúre najneskôr do 15. októbra 2013. Po vyhodnotení všetkých prijatých žiadostí doručí platobná agentúra návrh zmluvy o poskytnutí dotácie žiadateľovi. V prípade, že farmár nepreukáže uvedenými dokladmi vypočítanú sumu dotácie, bude mu vyplatená dotácia len do výšky preukázanej účtovnými dokladmi.

K § 3

V prvom odseku sa uvádza sadzba vo výške 0,153 eur/1 minerálneho oleja, ktorá predstavuje výšku daňového zvýhodnenia. V prvom odseku písmene a) je stanovený normatív vo výške 25,45 l/ha poľnohospodárskej pôdy obhospodarovanej žiadateľom a v písmene b) je stanovený normatív vo výške 54,30 l/veľká dobytčia jednotka chovanú žiadateľom. Sadzba a uvedené normatívy sa použijú na výpočet požiadavky o dotáciu. K výpočtu platobná agentúra použije počty veľkých dobytčích jednotiek a výmeru obhospodarovanej poľnohospodárskej pôdy v roku 2013.

V druhom odseku sa rieši spôsob určenia výmery pozemkov a veľkej dobytčej jednotky odkazom na výzvu platobnej agentúry.

V treťom odseku sa určuje spôsob úpravy vypočítanej požiadavky o dotáciu, ak celkový súčet požiadaviek o dotáciu presiahne výšku disponibilných zdrojov vyčlenených v kapitole ministerstva na tento účel. Platobná agentúra použije koeficient krátenia.

K § 4

V prvom odseku sa ustanovuje pôsobnosť platobnej agentúry v súvislosti s vykonávaním kontroly plnenia podmienok pri poskytovaní dotácie.

V druhom odseku sa ustanovuje dôsledok porušenia zmluvných podmienok a podmienok uvedených v § 3 navrhovaného zákona.

K § 5

V prvom odseku sa upravuje povinnosť platobnej agentúry vo vzťahu k miestne príslušnému orgánu vykonávajúcemu správu spotrebnej dane z minerálneho oleja.

V druhom odseku sa upravuje povinnosť miestne príslušného orgánu vykonávajúceho správu spotrebnej dane z minerálneho oleja vo vzťahu k platobnej agentúre. V prípade, ak platobná agentúra, na základe podnetu správcu dane, zistí porušenie finančnej disciplíny postupuje podľa § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

K § 6

V transpozičnom odkaze sa ustanovuje, ktoré právne záväzné akty Európskej únie sa navrhovaným zákonom preberajú.

K § 7

Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. marca 2013.

K prílohe

V zozname preberaných právne záväzných aktov Európskej únie sa uvádza smernica Rady 2003/96/ES z 27. októbra 2003 o reštrukturalizácii právneho rámca spoločenstva pre zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 9/zv. 1) v platnom znení. Navrhovaným zákonom sa preberá čl. 6 písm. c) v spojitosti s čl. 8 ods. 2 písm. a) a čl. 15 ods. 3 smernice Rady 2003/96/ES z 27. októbra 2003 o reštrukturalizácii právneho rámca spoločenstva pre zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny v platnom znení.

Bratislava 7. novembra 2012

Robert Fico, v. r.

predseda vlády

Slovenskej republiky

Ľubomír Jahnátek, v. r.

minister pôdohospodárstva

a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

S p o l o č n á s p r á v a

výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona o podpore poľnohospodárskej prvovýroby v roku 2013 (tlač 290) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky:

I.

Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 391 z 18. decembra 2012 pridelila vládny návrh zákona o podpore poľnohospodárskej prvovýrobe v roku 2013 (tlač 290) na prerokovanie týmto výborom:

Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky

Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a

Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Za gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.

Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.

II.

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona (§ 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov).

III.

Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený zaujali k nemu nasledovné stanoviská:

Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 164 z 22. januára 2013 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet uznesením č. 135 z 24. januára 2013 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 97 z 22. januára 2013 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami.

IV.

Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky, uvedených v bode III. tejto správy, vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy s odporúčaním gestorského výboru:

1. V § 1 poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa na konci pripájajú slová „(Ú. v. EÚ C 326, 26.10.2012)".

Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu s uvádzaním úplnej citácie medzinárodnej zmluvy vrátane informácie o publikácii v úradnom vestníku.

Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Gestorský výbor odporúča schváliť

2. V § 4 ods. 2 sa číslica 3 nahrádza číslicou 2.

Oprava chybného vnútorného odkazu.

Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Gestorský výbor odporúča schváliť

3. V prílohe sa za slová „Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 9/zv.1" vkladá čiarka a slová: „Ú. v. EÚ L 283, 31.10.2003".

V prílohe sa slová „Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 9/zv.2), v znení smernice Rady 2004/75/ES z 29. apríla 2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 9/zv.2)" nahrádzajú slovami „Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 9/zv.2, Ú. v. EÚ L 157, 30.4.2004) a smernice Rady 2004/75/ES z 29. apríla 2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 9/zv.2, Ú. v. EÚ L 157, 30.4.2004)".

Ide o legislatívno-technické úpravy súvisiace so zaužívaným spôsobom uvádzania právne záväzných aktov Európskej únie (smerníc) v transpozičnej prílohe vrátane informácie o publikácii v úradnom vestníku.

Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Gestorský výbor odporúča schváliť

V.

Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch spoločnej správy nasledovne:

O bodoch spoločnej správy č. 1 až 3 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru uvedené body schváliť.

VI.

Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III. tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto vládnemu návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona o podpore poľnohospodárskej prvovýrobe v roku 2013 (tlač 290) schváliť s pripomienkami.

Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona o podpore poľnohospodárskej prvovýrobe v roku 2013 (tlač 290) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 107 z 29. januára 2013.

V citovanom uznesení výboru poveril spoločného spravodajcu výborov predložiť Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov a splnomocnil ho podať návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.

Mikuláš H u b a v .r.

predseda výboru 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 780
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

CSP: Zabezpečovacie opatrenie a princíp kontradiktórnosti a rovnosti strán sporu

Cieľom zabezpečovacieho opatrenia je eliminovať nepriaznivé následky, ktoré by mohli v priebehu konkrétneho civilného sporového konania ...

Príbuzenský stav sudcu a diskvalifikácia z pozície zákonného sudcu

Otázku príbuzenského vzťahu je potrebné vnímať v objektívnom a subjektívnom zmysle. Pokiaľ by išlo o súrodenecký alebo rodičovský ...

Trovy konania – dôkazné bremeno

Každý jednotlivý úkon právnej služby musí byť pri rozhodovaní o sume priznanej náhrady posudzovaný samostatne so zreteľom na to, či išlo ...

Predpoklady pre vyhovenie návrhu na odklad vykonateľnosti (§ 444 CSP)

Odklad vykonateľnosti napadnutého rozhodnutia má mimoriadny charakter, pretože dovolací súd odložením vykonateľnosti pred rozhodnutím o ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Najvyšší správny súd SR by mal plniť aj funkciu disciplinárneho súduhttps://www.teraz.sk/slovensko/najvyssi-spravny-sud-sr-by-mal-plni/502603-clanok.html

Okrem rozhodovania v správnej agende by naň mali z Ústavného súdu prejsť kompetencie v ...

Kováčiková: Je nežiaduce, aby Dušan K. zastával funkciu prokurátorahttps://www.teraz.sk/slovensko/vkovacikovaje-neziaduce-aby-dusa/502556-clanok.html

Kováčiková rozhodla o dočasnom pozastavení výkonu funkcie špeciálneho prokurátora Dušana ...

Dôvera v súdnictvo patrí na Slovensku k najnižším v EÚ, výdavky na súdy sú nadpriemernéhttps://www.webnoviny.sk/dovera-v-sudnictvo-patri-na-slovensku-k-najnizsim-v-eu-vydavky-na-sudy-su-nadpriemerne/

Slovensko je na posledných priečkach v EÚ medzi obyvateľmi i firmami v ukazovateľoch vnímania ...

Prezidentka napadla na Ústavnom súde zákon o verejnom zdravíhttps://www.teraz.sk/slovensko/brief-prezidentka-pre-sporne-ustanoven/502489-clanok.html

Tento krok prezidentka avizovala už pri podpise novely zákona.

Prezidentka si myslí, že Dušan K. by mal po obvinení rezignovaťhttps://www.teraz.sk/slovensko/brief-prezidentka-si-mysli-ze-dusan/502464-clanok.html

Prezidentka SR Zuzana Čaputová si myslí, že obvinenie špeciálneho prokurátora Dušana K. z ...

Rada prokurátorov vyjadruje znepokojenie nad konaním Dušana K.https://www.teraz.sk/slovensko/rada-prokuratorov-vyjadruje-znepokojeni/502468-clanok.html

Rada prokurátorov považuje trestné stíhanie za súčasť očistného procesu, ktorý v rámci ...

Nové časopisy

Právny obzor 5/2020

Právny obzor 5/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Justičná revue 8-9/2020

Justičná revue 8-9/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Súkromné právo 4/2020

Súkromné právo 4/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

PoUtStŠtPiSoNe
: