TlačPoštaZväčšiZmenši

136/2013 Z. z.

30.8. 2013, 19:19 |  najpravo.sk

Dôvodová správa + spoločná správa výborov nrsr

A. Všeobecná časť

Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona") predkladajú poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Erika Jurinová, Eva Horváthová, Ján Podmanický a Viera Šedivcová.

Cieľom návrhu zákona je odstrániť vekovú hranicu, ktoré zakotvuje terajšie znenie § 14 ods. 10 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o príspevkoch"). Prvá veta tohto ustanovenia upravuje nárok fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím na sprievodcu za určitých podmienok. Druhá veta tohto ustanovenia zužuje okruh oprávnených osôb v prípade detí len na tie, ktoré dovŕšili tretí rok veku. V dôvodovej správe k uvedenému zákonu sa uvádza, že takéto zúženie okruhu oprávnených osôb sa zavádza z dôvodu, že deti mladšie ako tri roky sú aj tak prepravované v kočíku a v sprievode dospelej osoby, t.j. akejsi náhrady sprievodcu. To by ale nemalo vylučovať, aby rodič dieťaťa so zdravotným postihnutím mal status sprievodcu aj v prípade detí vo veku od nula do troch rokov. Je to totiž také vývinové obdobie, kedy cieleným úsilím možno najvýznamnejšie ovplyvňovať zdravotný stav a psychomotorický vývin zdravotne postihnutého dieťaťa, čo si nepochybne vyžaduje veľké úsilie a zvýšené náklady na liečbu, návštevy odborníkov a špeciálnych stimulačných programov.

Platné zákonné ustanovenie najmä jeho odôvodnenia možno považovať za neurčité a vágne. Spojenie slov „možno považovať" nehovorí o tom, že ex offo a automaticky je taká osoba odkázaná na sprievodcu. Ak fyzická osoba spĺňa podmienky vyplývajúce z § 2 tohto zákona, má mať právo na sprievodcu.

Podľa informácií z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR sa uvedená úprava dotkne približne 400 detí.

Predkladaný návrh zákona zakladá zanedbateľné nároky na štátny rozpočet, rozpočet verejnej správy a na podnikateľské prostredie, má pozitívny sociálny vplyv a nemá dopad na životné prostredie ani na informatizáciu spoločnosti. Predkladatelia návrh konzultovali so stavovskými organizáciami územnej samosprávy ( ZMOS, Únia miest a SK 8 ), ktoré nemajú výhrady s jeho schválením.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.

B. Osobitná časť

K Čl. I

Predmetom úpravy návrhu zákona je § 14 ods. 10 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Prvá veta tohto ustanovenia upravuje nárok fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím na sprievodcu za určitých podmienok, pričom druhá veta tohto ustanovenia zužuje okruh oprávnených osôb v prípade detí len na tie, ktoré dovŕšili tretí rok veku. V dôvodovej správe k uvedenému zákonu sa uvádza, že takéto zúženie okruhu oprávnených osôb sa zavádza z dôvodu, že deti mladšie ako tri roky sú aj tak prepravované v kočíku a v sprievode dospelej osoby, t.j. akejsi náhrady sprievodcu.

Takéto zákonné ustanovenia vrátane jeho odôvodnenia možno považovať za neurčité a vágne. Spojenie slov „možno považovať" nehovorí o tom, že ex offo a automaticky je taká osoba odkázaná na sprievodcu. Navrhuje, aby sa táto druhá (a zároveň posledná) veta z § 14 ods. 10 uvedeného zákona vypustila a ak fyzická osoba spĺňa podmienky vyplývajúce z § 2 tohto – alebo aj iného zákona - mala právo na sprievodcu.

K Čl. II

Navrhujeme účinnosť predkladaného zákona so zohľadnením legisvakančnej lehoty, a to od 1. júla 2013.

Spoločná správa

výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Eriky Jurinovej, Evy Horváthovej, Jána Podmanického a Viery Šedivcovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 396) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Eriky Jurinovej, Evy Horváthovej, Jána Podmanického a Viery Šedivcovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 396) (ďalej len „ gestorský výbor") podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky:

I.

Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 535 z 26. marca 2013 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky:

Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a

Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci.

II.

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona (§ 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov).

III.

Návrh zákona odporučili schváliť:

Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 204 zo 7. mája 2013,

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci uznesením č. 48 z 9. mája 2013.

IV.

Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré návrh zákona prerokovali, prijali tieto návrhy:

1. V názve zákona a v úvodnej vete sa vypúšťajú slová „a dopĺňa".

Návrhom zákona nedochádza k doplneniu žiadneho ustanovenia.

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre sociálne veci

Gestorský výbor odporúča schváliť.

2. Čl. I sa dopĺňa bodom 2, ktorý znie:

„2. V § 67b ods. 1 sa slová „31. decembra 2013" nahrádzajú slovami „31. decembra 2015".".

Upravuje sa lehota, počas ktorej posudkový lekár, ktorý vykonáva lekársku posudkovú činnosť na účely tohto zákona, môže vykonávať lekársku posudkovú činnosť bez získania odbornej spôsobilosti podľa § 63 ods. 1 zákona č. 447/2008 Z. z. v znení zákona č. 180/2011 Z. z.

Na Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny je v štátnozamestnaneckom pomere v súčasnosti 20 posudkových lekárov, ktorých vekový priemer je 56,5 roka a ich čiastkové úväzky predstavujú spolu úväzok 10,5 štátnozamestnaneckého miesta. Z uvedeného počtu lekárov 7 má atestáciu z posudkového lekárstva a 13 atestáciu nemá, z toho u dvoch lekárov príprava na atestáciu prebieha.

Na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny je v štátnozamestnaneckom pomere v súčasnosti 200 posudkových lekárov, ktorých vekový priemer je cca 52 rokov. Z uvedeného počtu posudkových lekárov len 5 nemá dohodnutý kratší týždenný služobný čas. Z 200 posudkových lekárov 46 lekárov má špecializáciu v špecializačnom odbore posudkové lekárstvo, 2 lekári absolvovali certifikačnú prípravu v akreditovanom certifikačnom študijnom programe v odbore posudkové lekárstvo a 138 lekárov nespĺňa súčasne nastavené kvalifikačné predpoklady. Zvyšní lekári sa zúčastňujú vzdelávania za účelom splnenia kvalifikačných predpokladov.

Z vyššie uvedených dôvodov je potrebné vytvoriť dostatočný časový priestor na nájdenie systémového riešenia dovzdelávania posudkových lekárov tak, aby spĺňali nastavené kvalifikačné predpoklady, ako aj na nastavenie systému odmeňovania týchto zamestnancov tak, aby bol pre nich motivačný, čo by malo mať za následok žiaduce zníženie vekového priemeru posudkových lekárov, ako aj zvýšenie úväzkov jednotlivých lekárov.

Výbor NR SR pre sociálne veci

Gestorský výbor odporúča schváliť.

V.

Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k uvedenému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III. tejto spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s § 79 odsek 4 písmeno f) a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona v znení schválených pozmeňujúcich návrhov

s c h v á l i ť .

VI.

Gestorský výbor odporúča hlasovať o návrhoch v štvrtej časti tejto spoločnej správy nasledovne:

- spoločne o bodoch 1 a 2 so stanoviskom gestorského výboru schváliť.

Gestorský výbor určil spoločného spravodajcu výborov Máriu Janíkovú. vystúpiť na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky k uvedenému návrhu zákona v druhom a treťom čítaní, predniesť spoločnú správu výborov a odôvodniť návrh a stanovisko gestorského výboru a predložiť Národnej rade Slovenskej republiky návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledkoch prerokovania návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 54 zo 14. mája 2013.

Bratislava 14. mája 2013

Ján P o d m a n i c k ý v. r.

predseda výboru 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 620
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

CSP: Zabezpečovacie opatrenie a princíp kontradiktórnosti a rovnosti strán sporu

Cieľom zabezpečovacieho opatrenia je eliminovať nepriaznivé následky, ktoré by mohli v priebehu konkrétneho civilného sporového konania ...

Príbuzenský stav sudcu a diskvalifikácia z pozície zákonného sudcu

Otázku príbuzenského vzťahu je potrebné vnímať v objektívnom a subjektívnom zmysle. Pokiaľ by išlo o súrodenecký alebo rodičovský ...

Trovy konania – dôkazné bremeno

Každý jednotlivý úkon právnej služby musí byť pri rozhodovaní o sume priznanej náhrady posudzovaný samostatne so zreteľom na to, či išlo ...

Predpoklady pre vyhovenie návrhu na odklad vykonateľnosti (§ 444 CSP)

Odklad vykonateľnosti napadnutého rozhodnutia má mimoriadny charakter, pretože dovolací súd odložením vykonateľnosti pred rozhodnutím o ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Ústavný súd nepozastavil pravidlá pre voľbu generálneho prokurátorahttps://www.teraz.sk/slovensko/us-nepozastavil-nove-pravidla-pre-vo/501932-clanok.html

Opozičná strana Smer-SD aj Generálna prokuratúra napadli na Ústavnom súde novelu ako ...

Susko má pochybnosti, či reforma justície nezasiahne do deľby mocihttps://www.teraz.sk/slovensko/nrsr-bsusko-hovori-o-pochybnosti-ci/501922-clanok.html

Vo volebnom období 2012 až 2016 podľa Suska prijali zákon, ktorý riešil majetkové pomery ...

Prezidentka: Sankcia nie je dobrovoľnosťhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/566323-prezidentka-sankcia-nie-je-dobrovolnost/

Prezidentka Zuzana Čaputová je naďalej za dobrovoľné plošné testovanie.

Zákon o hospodárskej súťaži nahradí pojem podnikateľ slovom podnikhttps://www.teraz.sk/slovensko/pmu-zakon-o-hospodarskej-sutazi-b/501675-clanok.html

Pojem podnikateľa podľa návrhu zákona už nebude naviazaný na právnu subjektivitu, ale v ...

Potratová legislatíva sa nezmení, plénum odmietlo Záborskej noveluhttps://www.teraz.sk/slovensko/potratova-legislativa-sa-nezmeni-pl/501691-clanok.html

Oblasť potratov sa novelizovať nebude.

ADVOKÁTI: Kvôli pandémii treba zvážiť nevyhnutnosť konania pojednávaníhttps://www.teraz.sk/slovensko/sak-v-dosledku-pandemie-ziada-zvaz/501668-clanok.html

Slovenská advokátska komora (SAK) žiada v dôsledku pandemickej situácie zvážiť nevyhnutnosť ...

Nové časopisy

Justičná revue 8-9/2020

Justičná revue 8-9/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Súkromné právo 4/2020

Súkromné právo 4/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Zo súdnej praxe 4/2020

Zo súdnej praxe 4/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

PoUtStŠtPiSoNe
: