Nedeľa, 14. júl 2024 | meniny má Kamil , zajtra Henrich
Predplatné
Nedeľa, 14. júl 2024 | meniny má Kamil , zajtra Henrich
TlačPoštaZväčšiZmenši

Zaujatosť sudcu, vzdialenejšie príbuzenstvo

najpravo.sk • 8.2. 2021, 13:06

Pri posudzovaní nezaujatosti sudcu v prípade skúmania príbuzenstva vzdialenejšieho ako je súrodenecký alebo rodičovský vzťah, v rámci ktorého sú väzby medzi príbuznými oveľa menej intenzívne, je potrebné zohľadniť aj subjektívny rozmer takéhoto príbuzenstva, a to aká je skutočná sociálna väzba medzi týmito osobami. To, že už samotná okolnosť príbuzenstva vedie k tomu, že sudca sa nejaví v očiach strany sporu ako nezaujatý, samo osebe neznamená porušenie práva na zákonného sudcu, pokiaľ pri takomto stupni príbuzenstva nie je preukázaná aj existencia bližších sociálnych väzieb (uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky z 15. júla 2020 sp. zn. IV. ÚS 345/2020)

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 11. januára 2021, sp. zn. 5Nc/1/2021, zdroj: nsud.sk; tvorba právnej vety: najprávo.sk)

Z odôvodnenia:

1. Podaním z 22. decembra 2020 bola žalovanou v odvolacom konaní uplatnená podľa § 52 a nasl. C.s.p. námietka zaujatosti voči sudkyni Mgr. Jane Janics Bajánkovej z dôvodu uvedeného v § 49 ods. 1 C. s. p. po tom, ako predseda Krajského súdu v Bratislave uznesením zo 4. decembra 2020, č. k. 6CoCsp/35/2020-683 na základe oznámenia sudkyne rozhodol tak, že sudkyňa Mgr. Jana Janics Bajánková nie je vylúčená z prejednávania a rozhodovania sporu vedeného na odvolacom súde pod sp. zn. 6CoCsp/35/2020. Žalovaná v námietke zaujatosti uviedla, že ju podáva z dôvodu (i) príbuzenského pomeru menovanej sudkyni k žalobkyni 1119/ a (ii) existencie bližších sociálnych väzieb medzi ňou a žalobkyňou 1119/. Poukázala na skutočnosť, že sama sudkyňa v oznámení predsedovi odvolacieho súdu uviedla, že existujú odôvodnené pochybnosti o jej nezaujatosti. Medzi sudkyňou a žalobkyňou 1119/ tak existujú bližšie sociálne interakcie, ktoré nepochybne napĺňajú hypotézu, že ide o osobný vzťah takej intenzity, že je spôsobilý vyvolať pochybnosti o nezaujatosti sudkyne. Sudkyňa tak môže mať záujem na tom, aby pohľadávka menovanej žalobkyne bola zabezpečená a aby odvolací súd nariadil zabezpečovacie opatrenie tak, ako ho navrhovali žalobcovia v odvolaní proti rozhodnutiu súdu prvej inštancie. Žalovaná poukázala na článok 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (právo na súdnu ochranu) a článok 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (právo na spravodlivý proces). Pri skúmaní objektívneho aspektu nestrannosti sudcu nie je potrebné dokazovať, či je sudca v prejednávanej veci zaujatý, stačí dôvodná pochybnosť strany sporu o nezaujatosti sudcu. Takáto pochybnosť u sudkyne Mgr. Jany Janics Bajánkovej je nepochybne daná. Skutočnosť, že dôvodom zaujatosti v zmysle § 49 ods. 1 C. s. p. je aj pomer sudcu k strane sporu, s ktorou je vo vzdialenejšom príbuzenskom vzťahu a udržiava tento príbuzenský vzťah, čo sa prejavuje v bližších sociálnych interakciách medzi nimi, potvrdzuje tiež uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky z 15. júla 2020 sp. zn. IV. ÚS 345/2020. V prípade menej intenzívnych príbuzenských väzieb je potrebné zohľadniť aj subjektívny rozmer takéhoto príbuzenstva, a to, aká je skutočná sociálna väzba medzi týmito osobami. Samotné oznámenie o vylúčení, z ktorého vyplýva skutočnosť, že sama sudkyňa sa cíti byť v prejednávaní a rozhodovaní sporu zaujatá, predstavuje subjektívne hľadisko zaujatosti, ku ktorému pristupuje aj objektívne hľadisko posudzovania nezaujatosti a nestrannosti sudcu. V rámci neho sa uplatňuje teória zdania, podľa ktorej nestačí, že sudca je subjektívne nestranný, ale musí sa ako taký aj objektívne javiť v očiach strán. Vo vzťahu k sudkyni Mgr. Jane Janics Bajánkovej absentuje jednak subjektívny pocit nestrannosti a nezaujatosti, a rovnako aj objektívna nestrannosť, keďže v očiach žalovanej sa sudkyňa nejaví byť nestranná a nezaujatá.

2. Sudkyňa Mgr. Jana Janics Bajánková sa k námietke zaujatosti vyjadrila tak, že žalobkyňu 1119/ osobne pozná, stýka sa s ňou príležitostne na rodinných stretnutiach u sestry jej otca, keďže je vzdialenou členkou rodiny sestry jej otca. Uvedené skutočnosti oznámila predsedovi odvolacieho súdu už vo svojom podaní z 26. novembra 2020.

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 2206

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: