TlačPoštaZväčšiZmenši

140/2013 Z. z.

30.8. 2013, 20:14 |  najpravo.sk

Dôvodová správa a spoločná správa výborov k novele zákona o bezpečnosti hračiek.

A. Všeobecná časť

Zo smernice Komisie 2012/7/EÚ z 2. marca 2012, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení a dopĺňa časť III prílohy II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hračiek vyplýva pre Slovenskú republiku povinnosť jej prebratia do 20. januára 2013. Cieľom úpravy je znížiť povolené hodnoty kadmia v hračkách.

Smernice Komisie sú novým nástrojom v oblasti bezpečnosti hračiek, ktorý umožňuje Európskej komisii priamo meniť body 11 až 13 v časti III prílohy II, doplnok A a C prílohy II a prílohu V na základe článku 46 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES z 18. júna 2009 o bezpečnosti hračiek (ďalej len „smernica 2009/48/ES o bezpečnosti hračiek"). Tieto zmeny sa týkajú najmä niektorých osobitných bezpečnostných požiadaviek na chemické vlastnosti hračiek a osobitných upozornení a informácií o preventívnych opatreniach, ktoré sa majú prijať pri používaní určitých hračiek. Smernice Komisie si nevyžadujú prerokovanie v Rade a v Európskom parlamente a očakáva sa prijatie niekoľkých takýchto smerníc ročne.

Na základe uvedeného navrhuje Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo") vyňať zo súčasného zákona č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o bezpečnosti hračiek") ustanovenia týkajúce sa niektorých osobitných bezpečnostných požiadaviek na chemické vlastnosti hračiek v Prílohe č.2 a umožniť upraviť tieto požiadavky formou vykonávacieho predpisu vydaného ministerstvom. Táto úprava umožní ministerstvu priamo transponovať aj Doplnok C, ktorý zatiaľ neobsahuje žiadne látky. V budúcom roku sa predpokladá jeho zmena a povinnosť členských štátov Európskej únie ju implementovať.

Navrhuje sa tiež vypustiť zo zákona o bezpečnosti hračiek Prílohu č. 3 a osobitné upozornenia a informácie o preventívnych opatreniach, ktoré sa majú prijať pri používaní určitej kategórie hračky, upraviť rovnako vykonávacím prepisom vydaným ministerstvom.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona") reaguje aj na potreby aplikačnej praxe, z ktorej vyplynula nevyhnutnosť spresniť niektoré ustanovenia platného zákona o bezpečnosti hračiek. Týka sa to najmä dokumentov, ktoré musia sprevádzať hračku, povinností dovozcov pred uvedením hračky na trh a informačných povinností orgánu dohľadu.

Súčasťou materiálu je aj pracovný návrh vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. /2013 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a inými zákonmi Slovenskej republiky.

Predložený návrh zákona nebude mať vplyv na verejné financie, podnikateľské prostredie, životné prostredie a informatizáciu spoločnosti a nebude mať ani sociálny vplyv.

B. Osobitná časť

K čl. I

K bodu 1

Legislatívno-technická úprava.

K bodu 2

V § 3 sa dopĺňa nový odsek, ktorý ustanovuje zmocňovacie ustanovenie na vydanie vykonávacieho predpisu. Táto zmena umožní pružnejšie preberať smernice Komisie, ktoré prijíma Európska komisia na základe článku 46 smernice 2009/48/ES o bezpečnosti hračiek a týkajú sa niektorých bezpečnostných požiadaviek na chemické vlastnosti hračiek.

K bodu 3

Výrobca môže uviesť údaje požadované v písm. j) aj v návode na použitie alebo v bezpečnostných pokynoch, ak rozmer a vlastnosť hračky neumožnia uviesť tieto údaje na hračke. Legislatívno-technická úprava.

K bodu 4

Výrobca je povinný uchovávať ES vyhlásenie o zhode a technickú dokumentáciu. Legislatívno-technická úprava.

K bodu 5

V § 6 ods. 1 písm. d) sa slová „sprievodnú dokumentáciu" nahrádzajú slovami „návod na použitie a bezpečnostné pokyny". Podľa anglického originálu smernice 2009/48/ES o bezpečnosti hračiek má dovozca zabezpečiť, aby hračka bola sprevádzaná požadovanými dokumentmi. Podľa výkladu Európskej komisie k smernici sú požadovanými dokumentmi návod na použitie a bezpečnostné pokyny. Pojem „sprievodná dokumentácia" sa v anglickom origináli nenachádza. Legislatívno-technická úprava.

K bodu 6

V § 6 odsek 2 písm. a) sa na začiatok vkladajú slová „pred uvedením hračky na trh". Táto zmena je zavedená z dôvodu praktickej aplikácie zákona. Dovozca je povinný uviesť na hračke svoje obchodné meno a iné náležitosti v návode na použitie alebo v bezpečnostných upozorneniach ešte pred uvedením hračky na trh.

K bodu 7

V § 6 ods. 2 písm. b) sa vypúšťajú slová „sprievodná dokumentácia" na základe aplikačnej praxe. Podľa anglického originálu smernice 2009/48/ES o bezpečnosti hračiek má dovozca zabezpečiť, aby bol k hračke dodaný návod na použitie a bezpečnostné pokyny. Pojem „sprievodná dokumentácia" sa v anglickom origináli nenachádza.

K bodu 8

Zmeny v § 7 ods. 1 písm. b) si vyžiadala aplikačná prax. Odstraňuje sa duplicita a problémy s interpretáciou sprievodnej dokumentácie. Podľa výkladu Európskej komisie k smernici 2009/48/ES o bezpečnosti hračiek sú požadovanými dokumentmi, ktoré sprevádzajú hračku, návod na použitie, bezpečnostné pokyny a upozornenia.

K bodu 9, 10 a 11

Nová úprava § 10 umožňuje upraviť požiadavky na osobitné upozornenia a informácie o preventívnych opatreniach, ktoré sa majú prijať pri používaní určitej kategórie hračky, formou vykonávacieho predpisu. Tým sa uľahčí legislatívny proces v prípade preberania smernice Komisie týkajúcej sa osobitných upozornení, ktoré prijíma Európska komisia na základe článku 46 smernice 2009/48/ES o bezpečnosti hračiek.

K bodu 12

Zmeny v § 12 ods. 3 si vyžiadala aplikačná prax. Označenie CE sa môže umiestniť aj v návode na použitie alebo v bezpečnostných upozorneniach. Odstraňuje sa problém s interpretáciou sprievodnej dokumentácie.

K bodu 13 až 32

Vzhľadom na požiadavku aplikačnej praxe tieto ustanovenia bližšie určujú postup ÚNMS SR, ktorý skúma, či žiadateľ spĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu a v prípade, že ich spĺňa v celom rozsahu, vydáva o tom osvedčenie (osvedčenie o autorizácii). Po vydaní osvedčenia nasleduje proces notifikácie (oznámenie úradu EK a ostatným členským štátom EÚ), že žiadateľ spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu. Žiadateľ sa stáva notifikovanou osobou až po tom, čo po notifikácii márne uplynula lehota na uplatnenie námietok zo strany EK a ostatných členských štátov. V súvislosti s uvedenou úpravou boli vykonané aj ďalšie legislatívno-technické úpravy.

K bodu 33

Legislatívno-technická úprava na základe aplikačnej praxe. Orgán dohľadu informuje ministerstvo o všetkých opatreniach, ak riziko, ktoré hračka predstavuje, hrozí aj v inom členskom štáte.

K bodu 34 až 36

Legislatívno-technická úprava na základe aplikačnej praxe.

K bodu 37

Legislatívno-technická úprava.

K bodu 38

Legislatívno-technická úprava.

K bodu 39

Legislatívno-technická úprava.

K bodu 40

Úprava z dôvodu potrieb aplikačnej praxe pri výkone trhového dohľadu.

K bodu 41

Legislatívno-technická úprava.

K bodu 42

Legislatívno-technická úprava.

K bodu 43 až 45

Legislatívno-technická úprava v súvislosti s navrhovaným vykonávacím predpisom.

K bodu 46

Legislatívno-technická úprava.

K čl. II

Navrhovaná účinnosť je od 20. júla 2013.

Bratislava 30. januára 2013

Robert Fico v. r.

predseda vlády Slovenskej republiky

Tomáš Malatinský v. r.

minister hospodárstva Slovenskej republiky

S p o l o č n á s p r á v a

výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 385) v druhom čítaní

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 385) (ďalej len „gestorský výbor") podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „rokovací poriadok") spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.

I.

Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 19. marca 2013 č. 513 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom:

Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a

Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.

II.

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona (§ 75 ods. 2 rokovacieho poriadku).

III.

Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť:

• Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením zo 7. mája 2013 č. 217.

• Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti uznesením zo 7. mája 2013 č. 132.

IV.

Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto správy vyplývajú nasledovné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

1. V čl. I sa doterajší 2. bod vypúšťa.

Doterajšie body sa primerane prečíslujú.

Navrhuje sa vypustenie novelizačného bodu v súvislosti so spoločným splnomocňovacím ustanovením, ktoré je navrhnuté v jedenástom bode tohto doplňujúceho návrhu. Ide o legislatívno-technickú úpravu.

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Gestorský výbor odporúča schváliť

2. V čl. I doterajší 9. bod znie:

„9. V § 10 ods. 1 druhá veta znie:

„Upozornenia, ktoré majú vplyv na rozhodovanie spotrebiteľa o kúpe hračky, upozornenia podľa odseku 3 a osobitné upozornenia podľa všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorý vydá Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo"), je výrobca povinný uviesť na spotrebiteľskom obale alebo iným spôsobom tak, aby boli pre spotrebiteľa viditeľné pred kúpou hračky.".

Ide o sprehľadnenie textu, zároveň o jeho zosúladenie s čl. 11 ods. 2 smernice.

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Gestorský výbor odporúča schváliť

3. V čl. I v doterajšom 10. bode v § 10 ods. 3 sa slová „dospelej osoby" nahrádzajú slovom „dospelého".

Legislatívno-technická pripomienka, zosúlaďujúca terminológiu návrhu so zákonom [§ 2 písm. e), f), m), § 3 ods. 1, § 10 ods. 2].

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Gestorský výbor odporúča schváliť

4. V čl. I doterajší 11. bod znie:

„11. V § 10 ods. 4 sa slová „sprievodnej dokumentácii" nahrádzajú slovami „bezpečnostných pokynoch". ".

Navrhuje sa vypustenie splnomocňovacieho ustanovenia v súvislosti so spoločným splnomocňovacím ustanovením, ktoré je navrhnuté v jedenástom bode tohto doplňujúceho návrhu. Ide o legislatívno-technickú úpravu. Zároveň sa namiesto úplného znenia § 10 ods. 4 navrhuje iba zmena niektorých slov, nakoľko po vypustení splnomocňovacieho ustanovenia už nie je potrebné navrhnúť nové znenie § 10 ods. 4.

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Gestorský výbor odporúča schváliť

5. V čl. I doterajší 13. bod sa vypúšťa.

Doterajšie body sa primerane prečíslujú.

Navrhuje sa vypustenie nadpisu v súvislosti s navrhovanou úpravou § 18.

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Gestorský výbor odporúča schváliť

6. V čl. I doterajší 14. bod znie:

„14. § 18 znie:

㤠18

(1) Posudzovanie zhody podľa tohto zákona môže vykonávať len notifikovaná osoba podľa § 19 ods. 2 a 3.

(2) Žiadosť o notifikáciu sa podáva písomne na úrad. Žiadosť o notifikáciu môže podať iba právnická osoba (ďalej len „žiadateľ"). Úrad skúma, či žiadateľ

a) má pre hračku a pre vykonávanie požadovaného postupu posudzovania zhody potrebný počet zamestnancov, ktorí majú

1. odborné vedomosti a praktické zručnosti pre vykonávanie požadovaného postupu posudzovania zhody,

2. povinnosť dodržiavať mlčanlivosť o informáciách, ktoré sa dozvedia pri vykonávaní posudzovania zhody,

b) má zdokumentované postupy, podľa ktorých vykonáva posudzovanie zhody s cieľom zabezpečiť správnosť výsledku, transparentnosť a opakovateľnosť týchto postupov,

c) má zavedené postupy, ktorými jednoznačne rozlišuje medzi činnosťou notifikovanej osoby a ostatnými činnosťami vykonávanými žiadateľom,

d) pri svojej činnosti zohľadňuje veľkosť výrobcu alebo splnomocneného zástupcu, odvetvie, v ktorom podniká, štruktúru jeho podniku, stupeň zložitosti príslušnej technológie používanej pri výrobe hračky a hromadný alebo sériový charakter výrobného procesu,

e) má technické vybavenie potrebné na vykonávanie posudzovania zhody alebo má prístup k takémuto technickému vybaveniu,

f) je nezávislý od výrobcu, splnomocneného zástupcu, dovozcu alebo distribútora, ktorého hračku posudzuje a od hračky; za nezávislého žiadateľa sa považuje aj žiadateľ, ktorý patrí do profesijného združenia, ktoré zastupuje osoby zapojené do navrhovania, výroby, obstarávania, montáže, používania alebo údržby hračky, ktorú posudzuje, ak je preukázaná nezávislosť žiadateľa a nedochádza ku konfliktu záujmov,

g) a jeho štatutárny orgán ako aj jeho zamestnanci, ktorí vykonávajú posudzovanie zhody, nie sú dizajnérmi, výrobcami, dodávateľmi, osobami vykonávajúcimi inštaláciu, nákupcami, vlastníkmi, používateľmi alebo osobami vykonávajúcimi údržbu hračky, ktorú posudzujú, ani splnomocnenými zástupcami žiadnej z týchto osôb; notifikovaná osoba môže použiť posudzovanú hračku na výkon činností alebo na osobné účely,

h) a jeho štatutárny orgán ako aj jeho zamestnanci, ktorí vykonávajú posudzovanie zhody, nie sú priamo zapojení do navrhovania, výroby, konštrukcie, uvádzania na trh, inštalácie, používania alebo údržby hračky, ani nezastupujú osoby zapojené do týchto činností, nepodieľajú sa na činnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť ich nezávislý posudok alebo nestrannosť vo vzťahu k činnostiam posudzovania zhody, pre ktoré boli notifikované, najmä na poradenských službách,

i) a jeho štatutárny orgán ako aj jeho zamestnanci, ktorí vykonávajú posudzovanie zhody, sú nestranní,

j) zabezpečuje, aby činnosť organizačnej zložky alebo subdodávateľa neovplyvňovala dôvernosť, objektivitu a nestrannosť posudzovania zhody,

k) zabezpečuje ochranu obchodného tajomstva a údajov, ktoré by mohli byť zneužité,

l) zabezpečuje, že odmeňovanie štatutárneho orgánu a zamestnancov, ktorí vykonávajú posudzovanie zhody, nezávisí od počtu vykonaných posúdení ani výsledkov posúdení,

m) má zmluvné zabezpečenie tých činností, ktoré sám pri posudzovaní zhody nie je schopný vykonať,

n) má poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú svojou činnosťou v rozsahu notifikácie, o ktorú žiada,

o) má sídlo na území Slovenskej republiky.

(3) Žiadateľ v žiadosti o notifikáciu uvedie

a) zoznam činností, ktoré sa týkajú posudzovania zhody,

b) opis postupov posudzovania zhody,

c) opis hračky, o ktorom žiadateľ tvrdí, že je spôsobilý posudzovať jeho zhodu podľa technických požiadaviek.

(4) Prílohou k žiadosti o notifikáciu sú

a) osvedčenie o akreditácii,21) ktoré osvedčuje, že žiadateľ spĺňa všetky požiadavky podľa odseku 2,

b) osvedčenie o akreditácii, ktoré osvedčuje, že žiadateľ spĺňa niektoré požiadavky podľa odseku 2 a písomné doklady, ktoré sú potrebné na overenie, uznanie a pravidelné sledovanie plnenia požiadaviek podľa odseku 2, ak žiadateľ nemôže predložiť osvedčenie o akreditácii podľa písmena a), alebo

c) písomné doklady, ktoré sú potrebné na overenie, uznanie a pravidelné sledovanie plnenia všetkých požiadaviek podľa odseku 2, ak žiadateľ nevie preukázať ich splnenie predložím osvedčenia o akreditácii podľa písmena a) alebo písmena b).

(5) Ak žiadateľ predložil osvedčenie o akreditácii podľa odseku 4 písm. a), má sa za to, že žiadateľ spĺňa požiadavky podľa odseku 2 v plnom rozsahu a úrad ich splnenie neskúma.

(6) Ak žiadateľ predložil doklady podľa odseku 4 písm. b) alebo písm. c), úrad preskúma splnenie požiadaviek podľa odseku 2.

(7) Úrad vykoná notifikáciu podľa § 19 ods. 1, ak žiadateľ predložil žiadosť o notifikáciu podľa odsekov 3 a 4 a zároveň spĺňa podmienky podľa odseku 2, a žiadateľovi vydá o tom potvrdenie.

(8) Úrad rozhodne o zamietnutí žiadosti o notifikáciu, ak žiadateľ nespĺňa požiadavky podľa odseku 2.".

Poznámka pod čiarou k odkazu 20 sa vypúšťa.".

Navrhuje sa vypustiť z textu zákona inštitút autorizácie ako nadbytočný. Podľa predloženého návrhu mala autorizácia, ako overovacia činnosť úradu, iba deklaratórny charakter, pričom nebol vyjasnený vzťah autorizácie k akreditácii. Výsledkom posudzovania zo strany úradu malo byť iba osvedčenie o autorizácii, pričom žiadateľ mohol vykonávať svoju činnosť až po splnení podmienok uvedených v § 19 ods. 2 a 3, t.j. až po notifikácii. Z tohto dôvodu sa navrhuje, aby bol ponechaný doterajší režim notifikácie bez akýchkoľvek medzistupňov, ktoré neprinášajú žiadnu pridanú hodnotu ani pre orgány verejnej moci, ani pre žiadateľov o notifikáciu. Zároveň sa navrhuje, aby namiesto odkazu pod čiarou na rozhodnutie Komisie č. 768/2008 boli v zákone priamo uvedené požiadavky pre notifikované osoby z dôvodu právnej istoty. V uvedenom rozhodnutí totiž nie je uvedené, pre koho je určené, a stanovuje sa ním iba tzv. rámec pre ďalšiu legislatívnu činnosť Európskej komisie.

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Gestorský výbor odporúča schváliť

7. V čl. I doterajšom 14. bode v § 18 ods. 7 písm. c) sa pred slovo „osoby" vkladá slovo „fyzickej" a pred slovo „osôb" sa vkladá slovo „fyzických".

Legislatívna pripomienka, zo znenia§ 18 ods. 7 písm. c) (meno, priezvisko, trvalý pobyt) je zrejmé, že môže ísť len o fyzickú osobu, pojem „osoba" sa však používa v právnom poriadku pre označenie množiny zahŕňajúcej tak fyzické osoby, ako aj právnické osoby.

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Gestorský výbor odporúča neschváliť

8. V čl. I v doterajšom 17. bode sa za slová „podľa § 18 ods. 4 písm. b)" vkladajú slová „alebo písm. c)"

Ide o legislatívno-technickú úpravu v súvislosti s navrhnutým novým znením § 18 v piatom bode tohto doplňujúceho návrhu.

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Gestorský výbor odporúča schváliť

9. V čl. I sa doterajší 19. bod vypúšťa.

Doterajšie body sa primerane prečíslujú.

Ide o legislatívno-technickú úpravu v súvislosti s navrhnutým novým znením § 18 v piatom bode tohto doplňujúceho návrhu.

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Gestorský výbor odporúča schváliť

10. V čl. I sa doterajší 29. bod vypúšťa.

Doterajšie body sa primerane prečíslujú.

Ide o legislatívno-technickú úpravu v súvislosti s navrhnutým novým znením § 18 v piatom bode tohto doplňujúceho návrhu.

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Gestorský výbor odporúča schváliť

11. V čl. I sa doterajší 31. bod vypúšťa.

Doterajšie body sa primerane prečíslujú.

Ide o legislatívno-technickú úpravu v súvislosti s navrhnutým novým znením § 18 v piatom bode tohto doplňujúceho návrhu.

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Gestorský výbor odporúča schváliť

12. V čl I. doterajší 39. bod znie:

„39. Nadpis nad § 27 znie: „Spoločné, splnomocňovacie, prechodné a zrušovacie ustanovenia".".

Ide o legislatívno-technickú úpravu.

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Gestorský výbor odporúča schváliť

13. V čl. I sa za doterajší 39. bod vkladá nový bod 40., ktorý znie:

„40. Za § 27 sa vkladá § 27a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠27a

Splnomocňovacie ustanovenie

Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví

a) podrobnosti o osobitných bezpečnostných požiadavkách na chemické látky a chemické zmesi obsiahnuté v hračkách a na chemické vlastnosti hračiek,

b) osobitné upozornenia a opatrenia, ktoré sa majú dodržiavať pri používaní niektorých kategórií hračiek.".".

Doterajšie body sa primerane prečíslujú.

Ide o legislatívno-technickú úpravu v súvislosti s prvým a tretím bodom tohto doplňujúceho návrhu. Navrhovateľ vo svojom návrhu navrhol dve splnomocňovacie ustanovenia na rôznych miestach zákona. Z hľadiska prehľadnosti textu sa navrhuje jedno, spoločné splnomocňovacie ustanovenie.

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Gestorský výbor odporúča schváliť

14. V čl. I sa za doterajší 41. bod vkladá nový bod 42, ktorý znie:

„42. Nadpis nad § 30 sa vypúšťa.".

Ide o legislatívno-technickú úpravu v súvislosti s úpravou § 27.

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Gestorský výbor odporúča schváliť

Gestorský výbor odporúča o týchto bodoch hlasovať nasledovne:

o bodoch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 až 14 hlasovať spoločne s odporúčaním schváliť,

o bode 7 hlasovať s odporúčaním neschváliť.

V.

Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona

odporúča Národnej rade Slovenskej republiky

vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

s c h v á l i ť.

Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením z 14. mája 2013 č. 153.

Týmto uznesením výbor zároveň poveril spravodajcu predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.

Bratislava 14. mája 2013

Ján H u d a c k ý, v.r.

predseda Výboru NR SR pre

hospodárske záležitosti 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 834
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Zmluvná odmena advokáta

Aby bolo možné považovať zmluvu za dostatočne určitú, postačuje len odkaz na právny predpis, ktorý sám osebe nie je vnútorne rozporný a ...

Bezúročnosť spotrebiteľského úveru a premlčacia doba pre vydanie bezdôvodného obohatenia

Bezúročnosť úveru nastupujúca ako ex lege dôsledok porušenia konkrétnych ustanovení zákona o spotrebiteľskom úvere, má v prípade ...

Bezúročnosť spotrebiteľského úveru a premlčacia doba pre vydanie bezdôvodného obohatenia

Bezúročnosť úveru nastupujúca ako ex lege dôsledok porušenia konkrétnych ustanovení zákona o spotrebiteľskom úvere, má v prípade ...

Procesné zavinenie na zastavení konania

Účastník konania, ktorý svojím protiprávnym konaním zapríčinil, že druhá strana musí brániť svoje práva v súdnom konaní, zásadne ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Do 28. februára má byť dočasne pozastavené plynutie súdnych lehôthttps://www.teraz.sk/slovensko/do-28-februara-ma-byt-docasne-pozas/520564-clanok.html

Plynutie súdnych lehôt má byť dočasne pozastavené, rovnako sa má upustiť od vykonávania ...

Za otvorenú justíciu nesúhlasí s kritikou sudcov na adresu J. Mazákahttps://www.teraz.sk/slovensko/zoj-nesuhlasi-s-kritikou-sudcov-na-adr/520491-clanok.html

Slovenskí sudcovia v otvorenom liste uviedli, že nesúhlasia s novou súdnou mapou.

Súdna rada zvolila členov hodnotiacich komisií, ich voľba padla na emeritných sudcovhttps://www.webnoviny.sk/sudna-rada-zvolila-clenov-hodnotiacich-komisii-ich-volba-padla-na-emeritnych-sudcov/

Súdna rada SR na svojom prvom zasadnutí v tomto roku zvolila za členov hodnotiacich komisií ...

Sudcovia s novou súdnou mapou nesúhlasia, ale nemajú ani dôveru v Mazákahttps://www.webnoviny.sk/sudcovia-s-novou-sudnou-mapou-nesuhlasia-ale-nemaju-ani-doveru-v-mazaka/

Slovenskí sudcovia nesúhlasia s novou súdnou mapou, ktorá je pripravená v paragrafovom znení v ...

Ministerka Kolíková predĺži pripomienkovanie zákona o reforme súdnej mapyhttps://www.webnoviny.sk/ministerka-kolikova-predlzi-pripomienkovanie-zakona-o-reforme-sudnej-mapy/

Ministerka spravodlivosti SR Mária Kolíková (Za ľudí) sa rozhodla predĺžiť lehotu na ...

Via Iuris ohodnotila kandidátov na špeciálneho prokurátora, možný problém vidí len v Lipšicovihttps://www.webnoviny.sk/via-iuris-ohodnotila-kandidatov-na-specialneho-prokuratora-mozny-problem-vidi-len-v-lipsicovi/

Všetci štyria uchádzači o post špeciálneho prokurátora majú osobnostné predpoklady na to, ...

Nové časopisy

Justičná revue 11/2020

Justičná revue 11/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 12/2020

Bulletin slovenskej advokácie 12/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Súkromné právo 6/2020

Súkromné právo 6/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Verejné obstarávanie  - právo a prax 6/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 6/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Zo súdnej praxe 6/2020

Zo súdnej praxe 6/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Právny obzor 6/2020

Právny obzor 6/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: