TlačPoštaZväčšiZmenši

135/2013 Z. z.

30.8. 2013, 19:16 |  najpravo.sk

Dôvodová správa

I. Všeobecná časť

Ministerstvo financií Slovenskej republiky predkladá na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2012 návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov upravuje pravidlá a postupy zaobchádzania s tovarom, ktorými sa zabezpečuje uplatňovanie opatrení vydaných na základe osobitných predpisov pre pohyb tovaru medzi Európskou úniou a tretími štátmi na území Slovenskej republiky, ako aj opatrení na zabránenie protiprávnemu konaniu osôb pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru medzi úniou a tretími štátmi na území Slovenskej republiky. Uvedený zákon nadobudol účinnosť dňa 1. mája 2004 a bol viackrát novelizovaný.

Navrhovanou novelou zákona sa modifikuje režim vykonávania následných kontrol, upravuje sa inštitút „zabezpečenie colného dlhu" a príslušné ustanovenia zákona sa zosúlaďujú s nariadením Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva v platnom znení.

Vplyvy návrhu zákona na rozpočet verejnej správy, podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie a informatizáciu spoločnosti sú uvedené v doložke vybraných vplyvov.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, inými zákonmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi, s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.

Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. mája 2013.

II. Osobitná časť

K čl. I

K bodom 1 a 17

Zákonom č. 672/2006 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, bol v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1889/2005 o kontrole peňažných prostriedkov v hotovosti, ktoré vstupujú do Spoločenstva alebo vystupujú zo Spoločenstva, ustanovený v prílohe č. 1 nový vzor tlačiva na ohlásenie prepravovaných peňažných prostriedkov v hotovosti. V súvislosti s uplatňovaním uvedeného nariadenia bola zriadená pracovná skupina v rámci programu Customs 2013 zložená zo zástupcov členských krajín a Komisie, ktorá vytvorila nové jednotné tlačivo na ohlásenie peňažných prostriedkov v hotovosti. Komisia následne vyzvala členské štáty, aby takto harmonizované tlačivo upravili vo svojej národnej legislatíve. Navrhuje sa, aby vzor takéhoto tlačiva bol ustanovený vo všeobecne záväznom právnom predpise Ministerstva financií SR.

Zároveň sa navrhuje vypustiť zo zákona prílohu č. 1.

K bodu 2

Navrhovanou zmenou sa v súlade s požiadavkami komunitárneho práva modifikuje právny režim vykonávania následných kontrol s cieľom zrýchliť a zefektívniť ich výkon. V súvislosti s elektronizáciou niektorých úkonov sa kontrolovanej osobe ustanovuje povinnosť poskytnúť colnému úradu požadované údaje aj v elektronickej podobe.

Zároveň sa zjednodušuje postup pri prerokovaní nedostatkov zistených následnou kontrolou. Oproti platnej právnej úprave bude kontrolovaná osoba oprávnená vyjadrovať sa k nedostatkom zisteným následnou kontrolou aj písomne a na zabezpečenie úkonov s colným úradom vykonávajúcim následnú kontrolu bude oprávnená určiť si zástupcu. Vyjadrenia budú jedným z podkladov na vyhotovenie protokolu o následnej kontrole. Vyhotovený protokol sa už nebude opätovne prerokovávať, jeho písomná podoba sa zašle kontrolovanej osobe do vlastných rúk. Dňom vyhotovenia protokolu bude následná kontrola ukončená.

Podľa § 4 ods. 3 písm. t) a § 5 ods. 3 písm. i) zákona č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva môžu úkony, ktoré inak patria do pôsobnosti colných úradov, robiť aj Finančné riaditeľstvo SR alebo Kriminálny úrad finančnej správy, t. j. tieto orgány môžu v ustanovených prípadoch vykonať aj následnú kontrolu. Na základe tejto skutočnosti sa ustanovuje, kto v takomto prípade rozhoduje o námietkach proti postupu colníka vykonávajúceho následnú kontrolu.

V súčasnosti sa v Európskej únii vykonávajú aj tzv. „nefiškálne následné kontroly", ktorých výsledkom nie je dodatočné vymeranie colného dlhu. V tejto súvislosti sa vypúšťa trojročná lehota na začatie následnej kontroly, ktorá korešponduje s lehotou pre zánik práva oznámiť dlžníkovi dodatočne vymeraný colný dlh.

Zároveň sa ustanovujú prípady opätovného vykonania následnej kontroly.

K bodu 3

Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu s navrhovanou zmenou v § 4 ods. 2.

K bodu 4

Ide o zosúladenie znenia § 27 ods. 3 s článkom 181 ods. 1 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva. Podľa článku 181 ods. 1 „osoba uvedená v článku 178 (2) predloží colným orgánom kópiu faktúry, na základe ktorej je navrhnutá hodnota dovážaného tovaru". Z uvedeného dôvodu sa navrhuje, aby sa k písomnej deklarácii údajov o colnej hodnote prikladala len kópiu faktúry, a nie jej originál.

K bodu 5

Ustanovujú sa spôsoby zabezpečenia colného dlhu rovnocenné zloženiu peňažných prostriedkov v hotovosti.

K bodu 6

Zmenou sa spresňuje osoba, ktorej colný úrad vracia prebytok poskytnutého zabezpečenia colného dlhu, keďže nastávajú situácie, keď sa zabezpečenie colného dlhu požaduje už pred podaním colného vyhlásenia, t. j. osoba deklaranta ešte nie je identifikovaná.

K bodu 7

Z dôvodu administratívnej náročnosti a zvýšeného rizika pri manipulácii s hotovosťou sa obmedzuje možnosť zloženia peňažných prostriedkov v hotovosti do pokladne colného úradu na účely zabezpečenia colného dlhu len, ak zabezpečovaný colný dlh nie je vyšší ako 1659,70 eura.

K bodom 8, 11, 12 a 18

Podľa § 55 ods. 1 colný úrad môže schváliť ako ručiteľa aj pobočku zahraničnej banky alebo inú osobu s trvalým pobytom, sídlom, pobočkou alebo organizačnou zložkou na území Slovenskej republiky, ktorou môže byť napr. pobočka zahraničnej poisťovne. Podľa zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je pobočka zahraničnej banky organizačnou zložkou zahraničnej banky umiestnenou na území Slovenskej republiky. Podľa zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je pobočka zahraničnej poisťovne organizačnou zložkou zahraničnej poisťovne umiestnenou na území Slovenskej republiky. Colný úrad však môže prijať ako ručiteľa len zahraničnú banku alebo zahraničnú poisťovňu, ktoré sú podľa predmetných zákonov právnickými osobami, ktoré svoju činnosť vykonávajú na území Slovenskej republiky prostredníctvom svojich tu umiestnených pobočiek.

V tejto súvislosti sa upravuje znenie § 55 ods. 1, 6 a 9 a názov prílohy č. 4 - vzor záručnej listiny.

K bodu 9

Úprava sa navrhuje z dôvodu spresnenia použitých spôsobov zabezpečenia pohľadávky.

K bodu 10

Navrhovaným znením sa upravuje miestna príslušnosť colného úradu, ktorý môže prijať žiadosť o schválenie byť ručiteľom aj od osoby, ktorá nemá na území Slovenskej republiky sídlo alebo trvalý pobyt, ak má na území Slovenskej republiky umiestnenú svoju organizačnú zložku.

K bodu 13

Upravuje sa odkaz na platný právny predpis.

K bodu 14

Zmena sa navrhuje z dôvodu odstránenia súčasných aplikačných problémov. V praxi sa totiž stáva, že v rôznom hmotno-právnom postavení vo vzťahu k zaistenému tovaru alebo veci vystupuje viacero subjektov. Popri vlastníkovi tovaru alebo veci môže ísť o nájomcu, podnájomcu alebo iného oprávneného držiteľa tovaru alebo veci, pričom nemusí ísť zároveň o osobu, u ktorej sa tovar alebo vec v čase zaistenia nachádzali.

K bodu 15

Vydanie rozhodnutia o dodatočnom vymeraní colného dlhu môže byť jedným z právne relevantných následkov vykonanej následnej kontroly. Konanie o dodatočnom vymeraní colného dlhu je však samostatným správnym konaním pred colnými orgánmi. V tejto súvislosti sa navrhuje doterajšie znenie § 12 ods. 23 a 24 presunúť do systematicky vhodnejšieho § 85.

K bodu 16

Z dôvodu právnej istoty sa navrhuje prechodné ustanovenie k úpravám týkajúcim sa výkonu následnej kontroly.

K čl. II

Navrhuje sa, aby zákon nadobudol účinnosť 1. mája 2013.

Schválené na rokovaní vlády Slovenskej republiky dňa 9. januára 2013.

Robert Fico, v. r.

predseda vlády Slovenskej republiky

Peter Kažimír, v. r.

podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky

S p o l o č n á s p r á v a

výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 355) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet ako gestorský výbor, podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona.

I.

Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 487 z 13. marca 2013 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 355) týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky :

- Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet

- Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky

II.

Gestorský výbor nedostal do začatia rokovania o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 355) stanoviská poslancov Národnej rady Slovenskej republiky podané v súlade s § 75 ods. 2 zákona NR SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

III.

K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská:

1. Odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi

- Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet (uzn. č. 160 zo dňa 9. mája 2013)

- Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky (uzn. č. 205 zo dňa 7. mája 2013)

IV.

Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III. tejto správy vyplynuli tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

1. K názvu

V názve návrhu zákona sa na konci pripájajú tieto slová: „a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony".

V súvislosti s vložením nových článkov do návrhu zákona je potrebné upraviť názov návrhu zákona.

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Gestorský výbor odporúča schváliť.

2. K čl. I 2. bodu § 12

V čl. I 2. bode poznámka pod čiarou k odkazu 20a znie:

„20a) § 4 ods. 3 písm. v) a § 5 ods. 3 písm. j) zákona č. 333/2011 Z.z. v znení zákona č. 69/2012 Z.z..".

Ide o aktualizáciu znenia poznámky pod čiarou k odkazu 20a v nadväznosti na poslednú novelizáciu zákona č. 333/2011 Z.z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva v znení neskorších predpisov zákonom č. 441/2012 Z.z., ktorou bolo upravené znenie § 4 ods. 3 a § 5 ods. 3 upravujúce pôsobnosť Finančného riaditeľstva a Kriminálneho úradu finančnej správy, na ktoré sa v § 12 návrhu zákona odkazuje.

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Ústavnoprávny výbor NR SR

Gestorský výbor odporúča schváliť.

3. K čl. I 16. bodu (§ 92c)

V názve § 92c sa slová „1. mája" nahrádzajú slovami „1. augusta", v texte § 92c sa slová „1. májom" nahrádzajú slovami „1. augustom" a slová „30. apríla" sa nahrádzajú slovami „31. júla".

Úprava prechodného ustanovenia § 92c súvisí s navrhovanou úpravou účinnosti zákona v čl. II rešpektujúc ústavnú právomoc prezidenta Slovenskej republiky zakotvenú v čl. 102 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky ako aj legisvakanciu zohľadňujúcu aj primeraný čas na schválenie a vydanie vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorá vyplýva z úpravy čl. I bodu 1. návrhu zákona.

Ústavnoprávny výbor NR SR

Gestorský výbor odporúča neschváliť.

4. K čl. II

V čl. II sa slová „ 1. mája" nahrádzajú slovami „1. augusta".

Úprava účinnosti návrhu zákona konvenuje s požiadavkou rešpektovania ústavnej právomoci prezidenta Slovenskej republiky zakotvenej v č. 102 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky a s potrebou zabezpečenia primeranej legisvakančnej lehoty.

Ústavnoprávny výbor NR SR

Gestorský výbor odporúča neschváliť.

5. K novým článkom II až V

Za článok I sa vkladajú nové články II až V, ktoré znejú:

„Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1996 Z. z., zákona č. 72/1999 Z. z., zákona č. 121/2001 Z. z., zákona č. 509/2001 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 64/2002 Z. z., zákona č. 435/2002 Z. z., zákona č. 161/2003 Z. z., zákona č. 512/2003 Z. z., zákona č. 618/2004 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 277/2007 Z. z., zákona č. 325/2007 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 510/2010 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 217/2012 Z. z. a zákona č. 345/2012 Z. z. sa mení takto:

1. V § 13 ods. 3, 4 a 9 sa slová "päť rokov" nahrádzajú slovami „dva roky".

V súlade s cieľmi vládneho programu zmien štátnej správy ESO je potrebné optimalizovať aj využívanie nehnuteľného majetku štátu. Navrhovaná zmena zákona má umožniť efektívnejšie a hospodárnejšie využívanie nehnuteľného majetku štátu v rámci reformy štátnej správy.

2. V § 18j ods. 1 sa číslo „2008" nahrádza číslom „2011".

Podľa platného znenia zákona je možné postúpiť pohľadávku štátu, ktorá vznikla do 1. januára 2008 a ktorej vymáhanie vlastnými prostriedkami správcu nebolo účinné, a to len právnickej osobe – obchodnej spoločnosti so 100% majetkovou účasťou štátu. Táto právnická osoba nie je oprávnená postúpenú pohľadávku ďalej postúpiť. Predložená zmena umožní pokračovať v ďalšej etape postupovania pohľadávok štátu. Správca pohľadávky štátu bude oprávnený postúpiť aj pohľadávku štátu, ktorá vznikla do 1. januára 2011, za rovnakých podmienok, aké predpokladá súčasná právna úprava.

Čl. III

Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 618/2004 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 57/2010 Z. z. a zákona č. 69/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 35c ods. 7 písm. b) sa slová „tri roky" nahrádzajú slovami „jeden rok", za slovo „oblasti" sa vkladá slovo „následnej" a za slová „vnútorného auditu" sa vkladá čiarka a slová „vládneho auditu".

Návrh upravuje oblasti odbornej praxe, ktorými sa preukazuje splnenie osobitných kvalifikačných predpokladov a skracuje dĺžku odbornej praxe z troch rokov na jeden rok.

2. V § 35d ods. 8 písm. b) sa vypúšťajú slová „alebo oznámiť dôvody, pre ktoré neboli tieto odporúčania zohľadnené".

Ide o legislatívnu úpravu z dôvodu zabezpečenia jednoznačnosti ustanovenia zákona v časti povinnosti auditovanej osoby, u ktorej bol vykonaný vládny audit, zohľadniť odporúčania uvedené v správe z vládneho auditu.

Navrhuje sa vypustiť časť ustanovenia o možnosti auditovanej osoby a jej zamestnancov oznámiť dôvody, pre ktoré neboli odporúčania zohľadnené, pretože už pri prerokovaní predbežnej správy mala auditovaná osoba a jej zamestnanci túto možnosť. Ide o odstránenie duplicitných ustanovení.

3. V § 36 ods. 4 až 7 sa slová „a 2" nahrádzajú slovami „až 3".

Ide o legislatívno-technické spresnenie ustanovenia.

4. Za § 41b sa vkladá § 41c, ktorý znie:

㤠41c

Štátny zamestnanec alebo zamestnanec inej právnickej osoby podľa § 35a ods. 6, ktorý spĺňa osobitné kvalifikačné predpoklady podľa § 35c ods. 7 v znení účinnom do 30. júna 2013, sa vymenuje za vládneho audítora podľa predpisu účinného do 30. júna 2013.".

Dopĺňa sa nové prechodné ustanovenie upravujúce vymenovanie osôb, ktoré úspešne vykonali kvalifikačnú skúšku a splnili ostatné osobitné kvalifikačné predpoklady pred nadobudnutím účinnosti novely zákona. Takéto osoby sa vymenujú, ak spĺňajú osobitné kvalifikačné predpoklady ustanovené doterajšími predpismi postupom podľa týchto predpisov.

Čl. IV

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č.538/2004 Z. z., zákona č. 539/2004 Z. z., zákona č. 659/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 314/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 76/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 168/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 563/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 60/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 185/2009 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 374/2010 Z. z., zákona č. 548/2010 Z. z., zákona č. 129/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 188/2012 Z. z., zákona č. 189/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 288/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z. a zákona č. 70/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 6 ods. 2 písm. a) sa slová „ods. 15" nahrádzajú slovami „ods. 14".

Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na vypustenie § 43 ods. 14 zákona.

2. V § 7 ods. 1 písm. h) sa slová „zo štátnych dlhopisov a štátnych" nahrádzajú slovami „z dlhopisov a".

Úprava sa vykonáva za účelom zjednotenia spôsobu zdaňovania štátnych a iných ako štátnych dlhopisov a pokladničných poukážok v nadväznosti na zmenu vykonanú v § 43 zákona.

3. V § 7 ods. 3 prvej vete sa vypúšťajú slová „a v odseku 2".

Úprava sa vykonáva za účelom zjednotenia spôsobu zdaňovania štátnych a iných ako štátnych dlhopisov a pokladničných poukážok v nadväznosti na zmenu vykonanú v § 43 zákona.

4. V § 16 ods. 1 písm. e) treťom bode sa vypúšťajú slová „z výnosov z dlhopisov okrem výnosov zo štátnych dlhopisov a štátnych pokladničných poukážok," a na konci sa pripájajú tieto slová: „okrem výnosov z dlhopisov a pokladničných poukážok".

Úprava sa navrhuje z dôvodu zvýšenia atraktivity emisií domácich dlhopisov na zahraničných trhoch a získania úverových zdrojov pre podnikateľské subjekty SR, keďže ponuka úverových zdrojov od slovenských bánk je v čase krízy nedostatočná. Výnosy z akýchkoľvek dlhopisov (štátne, podnikové, komunálne), ktoré plynú daňovníkovi – nerezidentovi nebudú mať zdroj príjmov na území SR a nebudú podliehať zdaneniu v SR.

5. V § 43 ods. 3 písm. h) sa slová „odseku 15" nahrádzajú slovami „odseku 14".

Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na vypustenie § 43 ods. 14 zákona.

6. V § 43 ods. 3 písmeno i) znie:

„i) výnos (príjem) z dlhopisov a pokladničných poukážok, ak plynie daňovníkovi nezaloženému alebo nezriadenému na podnikanie (§ 12 ods. 2), Fondu národného majetku Slovenskej republiky a Národnej banke Slovenska,".

Navrhovanou úpravou dôjde k zjednoteniu spôsobu zdaňovania štátnych dlhopisov a pokladničných poukážok s ostatnými formami dlhopisov u daňovníkov – fyzických osôb. Dani vyberanej zrážkou budú podliehať iba výnosy z dlhopisov a pokladničných poukážok plynúce daňovníkom nezaloženým alebo nezriadeným na podnikanie, FNM SR a NBS z dôvodu špecifického vyčíslenia základu dane. Právnické osoby, okrem vyššie uvedených daňovníkov, ako aj všetky fyzické osoby budú usporadúvať daňovú povinnosť podaním daňového priznania. Za výnos (príjem) z dlhopisov sa považuje:

a) úrokový výnos alebo jemu na roveň postavený výnos z dlhopisov alebo pokladničných poukážok alebo

b) rozdiel medzi menovitou hodnotou dlhopisov alebo pokladničných poukážok a ich obstarávacou cenou.

7. V § 43 ods. 3 sa vypúšťa písmeno l).

Doterajšie písmeno m) sa označuje ako písmeno l).

Ide o legislatívno-technickú úpravu v nadväznosti na zmenu § 43 ods. 3 písm. i) zákona.

8. V § 43 ods. 3 písm. l) sa za slovo „výnos" vkladá slovo „(príjem)".

Ide o legislatívno-technické spresnenie ustanovenia.

9. V § 43 ods. 5 písmeno c) znie:

„c) v odseku 3 písm. i) a l) je úhrn týchto výnosov (príjmov) v zdaňovacom období, v ktorom dôjde k ich vyplateniu, poukázaniu alebo pripísaniu v prospech daňovníka znížených o obstarávaciu cenu dlhopisov vyradených z majetku podľa osobitného predpisu1) v príslušnom zdaňovacom období a poplatky súvisiace s ich obstaraním.".

Navrhovanou úpravou sa spresňuje postup výpočtu základu dane pre daňovníkov nezaložených alebo nezriadených na podnikanie, NBS a FNM SR. Základ dane týchto daňovníkov sa stanoví ako súčet výnosov (príjmov) plynúcich pri splatnosti (maturite) dlhopisov a príjmov z predaja dlhopisu znížených o obstarávaciu cenu dlhopisov, ktoré v príslušnom zdaňovacom období boli vyradené z majetku v súlade s príslušnými postupmi účtovania a poplatky súvisiace s ich obstaraním.

10. V § 43 ods. 6 sa vypúšťa písmeno d).

Ide o legislatívno-technickú úpravu v nadväznosti na zmenu § 16 ods. 1 písm. e) tretieho bodu zákona.

11. V § 43 sa vypúšťa odsek 14.

Doterajšie odseky 15 a 16 sa označujú ako odseky 14 a 15.

Ide o legislatívno-technickú úpravu v nadväznosti na zmenu § 43 ods. 3 písm. i) zákona.

12. V § 43 ods. 15 sa slová „l) a m)" nahrádzajú slovami „i) a l)".

Ide o legislatívno-technickú úpravu v nadväznosti na zmenu § 43 ods. 3 písm. i) zákona.

13. Za § 52u sa vkladá § 52v, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠52v

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2013

Postup podľa § 6 ods. 2 písm. a), § 7 ods. 1 písm. h) a ods. 3, § 16 ods. 1 písm. e) tretieho bodu, § 43 ods. 3 písm. h), i) a l) a § 43 ods. 5 písm. c) v znení účinnom od 1. júla 2013 sa použije pri zdanení výnosov (príjmov) z dlhopisov a pokladničných poukážok vyplatených, poukázaných alebo pripísaných v prospech daňovníka od 1. júla 2013.".

Ustanovenia týkajúce sa zmeny spôsobu zdaňovania výnosov (príjmov) z dlhopisov a pokladničných poukážok sa použijú na výnosy, resp. príjmy plynúce z dlhopisov od účinnosti novely, teda od 1. júla 2013. Ak takýto výnos, resp. príjem z dlhopisu bol vyplatený, poukázaný alebo pripísaný v prospech fyzickej osoby, špecificky vymedzeného daňovníka – právnickej osoby (§ 12 ods. 2 zákona), FNM a NBS od 1. januára 2013 do účinnosti tejto novely, postupuje sa v súlade s ustanoveniami zákona platnými do 30. júna 2013.

Čl. V

Zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 70/2008 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 479/2009 Z. z., zákona č. 84/2010 Z. z., zákona č. 374/2010 Z. z., zákona č. 514/2010 Z. z., zákona č. 227/2011 Z. z., zákona č. 228/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z. a zákona č. 439/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 písm. l) sa za slovo „bingo" vkladá čiarka a slová „lotéria dokladov o prijatí tržby vyhotovených elektronickou registračnou pokladnicou1) (ďalej len „pokladničný doklad")".

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

„1) Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.".

Vzhľadom na špecifický charakter novej hazardnej hry lotériového typu „lotérie pokladničných dokladov" sa navrhuje jej zaradenie medzi tzv. štátne lotérie.

2. V § 2 písm. r) treťom bode sa doterajší odkaz 1 a poznámka pod čiarou k odkazu 1 označujú ako odkaz 1aa a poznámka pod čiarou k odkazu 1aa.

Legislatívno-technická úprava - prečíslovanie odkazu v súvislosti so zavedením nového odkazu 1.

3. V § 3 ods. 1 sa za slovo „vkladu" vkladá čiarka a slová „ak § 4a ods. 5 neustanovuje inak,".

V záujme zabezpečenia základného cieľa v súvislosti so zavedením lotérie pokladničných dokladov sa ako jedno zo špecifík tejto lotériovej hry navrhuje, že na účasť v tejto hre nebude vyžadovaný vklad.

4. V § 4 sa odsek 3 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f) lotéria pokladničných dokladov.".

Vzhľadom na skutočnosť, že lotéria pokladničných dokladov nesie znaky niektorých lotériových hier, navrhuje sa jej zaradenie ako novej hry lotériového typu.

5. Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠4a

Lotéria pokladničných dokladov

(1) Lotéria pokladničných dokladov je lotériová hra, v ktorej nie je vopred určený počet žrebov.

(2) V lotérii pokladničných dokladov sa výhry žrebujú podľa schváleného herného plánu, pričom výhercom je hráč, ktorý má žreb s číslom alebo iným označením zhodným s vyžrebovaným číslom alebo iným označením žrebu.

(3) Hráč v lotérii pokladničných dokladov môže získať žreb výlučne na základe údajov z pokladničného dokladu; použitie údajov z náhradného dokladu nie je prípustné.

(4) Do žrebovania sú zaradené žreby vydané prevádzkovateľom lotérie pokladničných dokladov na základe údajov z pokladničného dokladu.

(5) V lotérii pokladničných dokladov nie je podmienkou účasti zaplatenie vkladu. Platby uskutočnené na účely získania plnení od prevádzkovateľa lotérie pokladničných dokladov sa nepovažujú za vklad.".

Vymedzujú sa základné charakteristiky lotérie pokladničných dokladov. K hlavným znakom odlišujúcim lotériu pokladničných dokladov od iných lotériových hier je, že hráč môže získať žreb tejto lotérie výlučne na základe údajov z pokladničného dokladu, pričom nie je podmienkou účasti na tejto hre zaplatenie vkladu. Prípadné iné platby uskutočnené hráčom na účely získania plnení od prevádzkovateľa lotérie pokladničných dokladov sa za vklad podľa tohto zákona nepovažujú.

V lotérii pokladničných dokladov nebude vopred určený počet žrebov a do žrebovania budú zaradené žreby vydané prevádzkovateľom lotérie pokladničných dokladov na základe údajov z pokladničného dokladu. Výhercom v lotérii pokladničných dokladov bude hráč, ktorý sa preukáže žrebom s číslom alebo iným označením zhodným s vyžrebovaným číslom alebo iným označením žrebu.

6. V § 20 ods. 5 písm. a) a b) a ods. 6 písm. j) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak ide o žiadosť o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie štátnej lotérie, ktorou sa povoľuje prevádzkovanie lotérie pokladničných dokladov,".

Precizujú sa povinnosti žiadateľa pri predkladaní žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie tejto štátnej lotérie.

7. V § 28 ods. 3 písm. b) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pri lotérii pokladničných dokladov sa počet žrebov, cena jedného žrebu a celková výška hernej istiny neuvádzajú,".

Vzhľadom na odlišný charakter novej lotérie pokladničných dokladov v porovnaní s ostatnými hazardnými hrami tvoriacimi štátnu lotériu sa upresňujú náležitosti rozhodnutia o udelení licencie na prevádzkovanie tejto štátnej lotérie.

8. V § 37 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí pri určovaní výšky odvodu ministerstvom pri lotérii pokladničných dokladov.".

Keďže v prípade lotérie pokladničných dokladov sa nepredpokladá ako podmienka účasti hráča zaplatenie vkladu, ako aj s prihliadnutím na všeobecnú konštrukciu odvodov ako osobitného druhu platby spoločností podnikajúcich v oblasti prevádzkovania hazardných hier, sa navrhuje, aby výšku odvodu určilo Ministerstvo financií SR priamo v rozhodnutí o udelení individuálnej licencie na prevádzkovanie tejto lotériovej hry.

9. V § 41 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak prevádzkovateľom lotériovej hry je národná lotériová spoločnosť.".

Navrhuje sa umožniť národnej lotériovej spoločnosti používanie štátnych symbolov na jej žreboch.

10. V § 42 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie:

„Žrebovanie lotérie pokladničných dokladov sa musí vykonať za účasti orgánu dozoru.".

Vzhľadom na špecifický charakter lotérie pokladničných dokladov sa navrhuje, aby sa žrebovanie lotérie pokladničných dokladov vykonalo vždy za účasti orgánu dozoru.

11. Za § 58i sa vkladá § 58j, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠58j

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2013

Do lotérie pokladničných dokladov môže byť zaradený žreb vydaný prevádzkovateľom hráčovi po predložení pokladničného dokladu, ktorý bol vyhotovený po 31. auguste 2013.".

V rámci prechodných ustanovení sa navrhuje, aby sa do žrebovania lotérie pokladničných dokladov zaradili všetky pokladničné doklady vyhotovené odo dňa účinnosti tejto novely.

Doterajší čl. II sa označuje ako čl. VI.".

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Gestorský výbor odporúča schváliť.

6. Čl. VI (doterajší čl. II) navrhujem preformulovať takto:

„Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2013 okrem čl. V, ktorý nadobúda účinnosť 1. septembra 2013.".

Pôvodne navrhovanú účinnosť zákona 1. mája 2013 je potrebné posunúť vzhľadom na jej nereálnosť a s prihliadnutím na nevyhnutnosť legisvakančného obdobia navrhnutých noviel. Posunúť účinnosť čl. V je nevyhnutné z dôvodu zabezpečenia technických, organizačných a personálnych predpokladov prevádzkovania lotérie v zmysle navrhovanej novely zákona.

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Gestorský výbor odporúča schváliť.

Gestorský výbor odporúča o návrhoch výboru Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v spoločnej správe hlasovať takto :

O bodoch spoločnej správy č. 1,2,5,6 hlasovať s návrhom gestorského výboru schváliť.

O bodoch spoločnej správy č. 3, 4 hlasovať s návrhom gestorského výboru neschváliť.

V.

Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 355) vyjadrených v uzneseniach uvedených pod bodom III. tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

odporúča Národnej rade Slovenskej republiky

vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 355) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.

Predmetná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 355a) bola schválená uznesením gestorského výboru č. 166 z 13. mája 2013. Výbor určil poslanca Jaroslava Demiana za spoločného spravodajcu výborov.

Súčasne ho poveril

1. predniesť spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky

2. navrhnúť Národnej rade Slovenskej republiky postup pri hlasovaní o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré vyplynuli z rozpravy (§ 83 ods. 2, § 84 ods. 2 a § 86 zákona č. 350/1996 Z. z.).

Bratislava 13. mája 2013

Daniel D u c h o ň

predseda

Výboru NR SR pre financie a rozpočet 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 642
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

CSP: Zabezpečovacie opatrenie a princíp kontradiktórnosti a rovnosti strán sporu

Cieľom zabezpečovacieho opatrenia je eliminovať nepriaznivé následky, ktoré by mohli v priebehu konkrétneho civilného sporového konania ...

Príbuzenský stav sudcu a diskvalifikácia z pozície zákonného sudcu

Otázku príbuzenského vzťahu je potrebné vnímať v objektívnom a subjektívnom zmysle. Pokiaľ by išlo o súrodenecký alebo rodičovský ...

Trovy konania – dôkazné bremeno

Každý jednotlivý úkon právnej služby musí byť pri rozhodovaní o sume priznanej náhrady posudzovaný samostatne so zreteľom na to, či išlo ...

Predpoklady pre vyhovenie návrhu na odklad vykonateľnosti (§ 444 CSP)

Odklad vykonateľnosti napadnutého rozhodnutia má mimoriadny charakter, pretože dovolací súd odložením vykonateľnosti pred rozhodnutím o ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Ústavný súd nepozastavil pravidlá pre voľbu generálneho prokurátorahttps://www.teraz.sk/slovensko/us-nepozastavil-nove-pravidla-pre-vo/501932-clanok.html

Opozičná strana Smer-SD aj Generálna prokuratúra napadli na Ústavnom súde novelu ako ...

Susko má pochybnosti, či reforma justície nezasiahne do deľby mocihttps://www.teraz.sk/slovensko/nrsr-bsusko-hovori-o-pochybnosti-ci/501922-clanok.html

Vo volebnom období 2012 až 2016 podľa Suska prijali zákon, ktorý riešil majetkové pomery ...

Prezidentka: Sankcia nie je dobrovoľnosťhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/566323-prezidentka-sankcia-nie-je-dobrovolnost/

Prezidentka Zuzana Čaputová je naďalej za dobrovoľné plošné testovanie.

Zákon o hospodárskej súťaži nahradí pojem podnikateľ slovom podnikhttps://www.teraz.sk/slovensko/pmu-zakon-o-hospodarskej-sutazi-b/501675-clanok.html

Pojem podnikateľa podľa návrhu zákona už nebude naviazaný na právnu subjektivitu, ale v ...

Potratová legislatíva sa nezmení, plénum odmietlo Záborskej noveluhttps://www.teraz.sk/slovensko/potratova-legislativa-sa-nezmeni-pl/501691-clanok.html

Oblasť potratov sa novelizovať nebude.

ADVOKÁTI: Kvôli pandémii treba zvážiť nevyhnutnosť konania pojednávaníhttps://www.teraz.sk/slovensko/sak-v-dosledku-pandemie-ziada-zvaz/501668-clanok.html

Slovenská advokátska komora (SAK) žiada v dôsledku pandemickej situácie zvážiť nevyhnutnosť ...

Nové časopisy

Justičná revue 8-9/2020

Justičná revue 8-9/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Súkromné právo 4/2020

Súkromné právo 4/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Zo súdnej praxe 4/2020

Zo súdnej praxe 4/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

PoUtStŠtPiSoNe
: