TlačPoštaZväčšiZmenši

440/2012 Z. z.

3.2. 2013, 20:35 |  Admin 3

Dôvodová správa + spoločná správa výborov

A. Všeobecná časť

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony predkladá ministerstvo financií na základe vlastnej iniciatívy.

Podľa daňového poriadku sa postupuje od 1. januára 2012. S ohľadom na vývoj praxe vznikla potreba úpravy niektorých ustanovení zákona tak, aby bola zabezpečená efektivita správy daní a zabezpečil sa účinnejší výber štátnych príjmov. Navrhovaná novela reflektuje aj na požiadavky daňových subjektov s cieľom vytvoriť priaznivé podmienky pri uplatňovaní ich práv. Navrhovaným zákonom sa napr. rozširujú oprávnenia daňových subjektov, a to najmä prostredníctvom zjednotenia lehoty na podanie dodatočného daňového priznania v prípadoch, keď daňový subjekt deklaruje vrátenie dane s lehotami, keď daňový subjekt je povinný daň doplatiť; tiež sa umožní, aby daňový subjekt mohol požiadať o preúčtovanie daňového preplatku na daňovú pohľadávku alebo nesplatný preddavok na daň. Zároveň novela reaguje aj na opatrenia prijaté v zákone o dani z pridanej hodnoty v rámci efektívneho potláčania možnosti podvodných aktivít a eliminácie zneužívania systému dane z pridanej hodnoty. Navrhuje sa napr. zverejňovať zoznamy daňových subjektov, ktorí opakovane nepodávajú daňové priznania na daň z pridanej hodnoty, opakovane ich nemožno zastihnúť na adrese sídla alebo opakovane porušujú povinnosti pri daňovej kontrole.

S cieľom zabezpečiť dostatočný časový rámec pre komplexnú prípravu plne funkčného informačného systému sa navrhuje posunúť účinnosť niektorých ustanovení daňového poriadku a zákona o účtovníctve.

Ďalej sa návrhom zákona na základe podnetov podnikateľskej verejnosti, ako aj na základe poznatkov daňovej správy z praxe novelizujú aj niektoré ustanovenia zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice.

Prijatie navrhovaného zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy a tiež nemá vplyvy na zamestnanosť, životné prostredie a informatizáciu spoločnosti.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, inými zákonmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Účinnosť zákona sa navrhuje od 30. decembra 2012 s výnimkou niektorých ustanovení, ktorých účinnosť sa navrhuje od 1. januára 2013.

 

Osobitná časť

K čl. I

K bodu 1

Dane sú dôležitým ekonomickým a fiškálnym nástrojom štátu, sú jedným z najdôležitejších nástrojov rozpočtovej politiky. Správu daní, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu vykonávajú daňové úrady a colné úrady. Podľa zákona je správa daní neverejná. Správou daní je postup súvisiaci so správnym zistením dane a zabezpečením úhrady dane a ďalšie činnosti podľa daňového poriadku alebo ostatných daňových zákonov. Aby nedochádzalo k zverejňovaniu postupov a spôsobov zisťovaní pri správe daní, čím by bol marený záujem štátu na utajení taktických postupov pri zisťovaní a preverovaní skutočností rozhodujúcich pre správne určenie dane, navrhuje sa ustanoviť zákaz zverejňovať obrazové, zvukové alebo obrazovo-zvukové záznamy vyhotovené pri správe daní. Zverejňovaním takýchto záznamov by dochádzalo aj k únikom informácií o iných daňových subjektoch, čím by mohli byť dotknuté ich práva alebo právom chránené záujmy.

K bodu 2

Nadväzne na novelu zákona č. 333/2011 Z. z., ktorou sa navrhuje zo zákona vypustiť Kompetenčné centrum finančných operácií ako orgán finančnej správy, je potrebné toto vypustiť aj z ustanovenia o sprístupnení daňového tajomstva a nahradiť ho Kriminálnym úradom finančnej správy, ktorému je na účely plnenia svojich úloh potrebné sprístupniť daňové tajomstvo.

K bodu 3

V nadväznosti na zrušenie Nariadenia Rady (ES) č. 1798/2003 zo 7. októbra 2003 o administratívnej spolupráci v oblasti dane z pridanej hodnoty a jeho nahradenie Nariadením Rady č. 904/2010 zo 7. októbra 2010 o administratívnej spolupráci a boji proti podvodom v oblasti dane z pridanej hodnoty sa navrhuje zmena citácie v poznámke pod čiarou k odkazu 11.

K bodom 4 až 6

Navrhovanou úpravou sa navrhuje sprístupniť daňové tajomstvo súdnemu exekútorovi na účely získania úhrady daňového nedoplatku, a to pri výkone záložného práva iným záložným veriteľom, pričom správca dane je rovnako v postavení záložného veriteľa, ako aj v prípadoch, kedy správca dane nemá postavenie záložného veriteľa, avšak je oprávnený uplatniť úhradu daňového nedoplatku v rozvrhovom pojednávaní podľa osobitného predpisu, ktorým je Exekučný poriadok.

Tiež sa navrhuje sprístupniť daňové tajomstvo aj

-dražobníkovi za účelom získania úhrady daňového nedoplatku z výťažku z dražby, napr. pri výkone záložného práva iným záložným veriteľom, pričom správca dane je rovnako v postavení záložného veriteľa,

- ministerstvu práce sociálnych vecí a rodiny SR, v rámci plnenia jeho úloh kedy je potrebné mať k dispozícii aj údaje od správcu dane napr. o zamestnaneckej prémii, o daňovom bonuse, ktoré súvisia s pracovnou a sociálnou oblasťou,

- úradu pre dohľad nad výkonom auditu a audítorovi – na výkon auditu a dohľadu nad výkonom auditu.

K bodom 7 až 10

Navrhovanou úpravou sa zosúladia lehoty na podávanie dodatočného daňového priznania, keď daňový subjekt dodatočným daňovým priznaním žiada o vrátenie dane alebo nadmerného odpočtu s lehotami na podanie dodatočného daňového priznania, keď má daňový subjekt na základe podaného dodatočného daňového priznania povinnosť daň doplatiť. Nadväzne na to bolo potrebné upraviť znenie § 16 ods. 2 a 3. Zároveň sa navrhuje predĺženie lehoty pre zánik práva vyrubiť daň, ak daňový subjekt podal v posledný rok prekluzívnej lehoty dodatočné daňové priznanie. Tiež sa navrhuje, aby v tejto predĺženej lehote už nebolo možné podať dodatočné daňové priznanie.

K bodu 11

Navrhovaným znením sa spresňuje, že daňový subjekt nie je oprávnený podať dodatočné daňové priznanie po doručení oznámenia o určovaní dane podľa pomôcok, ako ani po určení dane podľa pomôcok rozhodnutím správcu dane.

K bodu 12

Ide o sprecizovanie znenia ustanovenia a o doplnenie lehoty, v ktorej daňový subjekt nie je oprávnený podať dodatočné daňové priznanie, ak po daňovej kontrole vyrubovacie konanie nezačne.

K bodu 13

Navrhuje sa upraviť ustanovenie o nazeraní do spisov tak, aby daňový subjekt alebo jeho zástupca mohol nazerať do písomností, na základe ktorých sa vykonáva dožiadanie, až po získaní výsledku tohto dožiadania, aby sa tak zamedzilo mareniu úkonov smerujúcich k správnemu zisteniu dane (napr. ovplyvňovanie svedkov).

Taktiež bolo ustanovenie precizované tak, aby správca dane overoval kópie písomností len na požiadanie daňového subjektu alebo jeho zástupcu.

K bodu 14

Navrhovanou úpravou sa priznáva právo daňovému subjektu alebo jeho zástupcovi byť prítomný pri vypočutí svedka a klásť mu otázky. Správca dane má povinnosť včas a písomným spôsobom informovať daňový subjekt alebo jeho zástupcu o výpovedi svedka, za účelom, aby mu umožnil právo klásť svedkovi otázky.

K bodu 15

Ustanovením sa navrhuje rozšíriť okruh subjektov, ktoré sú povinné predložiť písomnosti, ktoré slúžia ako dôkaz pri správe daní.

K bodom 16, 22 a 23

Ide o zosúladenie ustanovení s § 9 daňového poriadku.

K bodu 17

Navrhuje sa ustanovenie doplniť o možnosť doručovania do P.O.Box-u, ktorá nebola v daňovom poriadku upravená, pričom daňové subjekty ju často využívajú.

K bodom 18 až 21

Ide o terminologickú úpravu ustanovenia, vzhľadom na znenie § 14, v ktorom nie je definovaný len daňový subjekt, ale aj iné osoby (zástupca, advokát).

K bodu 24

Navrhovaná úprava vyplynula na základe požiadavky z praxe, nakoľko je efektívnejšie, aby ten správca dane, ktorý tovar zabezpečil, vydal o tom aj rozhodnutie. Nie vždy ide o miestne príslušného správcu dane.

K bodu 25

Navrhovaná úprava umožňuje daňovému subjektu predkladať doklady a iné veci na účely výkonu daňovej kontroly ktorémukoľvek zamestnancovi správcu dane. Ide o zefektívnenie výkonu daňovej kontroly v záujme daňového subjektu. Navrhovaná úprava zároveň umožňuje správcovi dane ponechať si doklady a iné veci, ktoré daňový subjekt predložil pri výkone daňovej kontroly, a to aj v prípade, ak bola daňová kontrola ukončená doručením oznámenia o určovaní dane podľa pomôcok. Správca dane bude oprávnený ponechať si takto zapožičané doklady najneskôr do 30 dní po ukončení určovania dane podľa pomôcok. Táto úprava nadväzuje na úpravu v bode 28.

K bodu 26

Navrhovanou úpravou sa ustanovuje oprávnenie Finančného riaditeľstva SR predĺžiť lehotu na výkon daňovej kontroly v prípade, ak sa vykonáva voči zahraničným závislým osobám, ktoré vyčísľujú základ dane podľa § 17 ods. 5 zákona o dani z príjmov (transferové oceňovanie). V uvedenom prípade nie je možné využiť ustanovenie o prerušení konania, nakoľko sa vykonáva dokazovanie a prebieha komunikácia s príslušným orgánom členského/zmluvného štátu za účelom overenia správnosti a pravdivosti údajov v príslušnom členskom/zmluvnom štáte.

K bodu 27

Navrhovanou úpravou sa spresňuje postup pri určovaní dane podľa pomôcok tak, aby správca dane, ktorý daňovému subjektu doručil oznámenie o určovaní dane podľa pomôcok, vykonal toto určovanie, a to aj v prípade, ak daňový subjekt zmení trvalý pobyt, alebo sídlo. Ide o zefektívnenie výkonu správy daní.

K bodu 28

Navrhovaná úprava ustanovuje oprávnenie ktoréhokoľvek zamestnanca správcu dane prevziať doklady, ktoré daňový subjekt v procese určovania dane podľa pomôcok predloží. Zároveň sa ustanovuje povinnosť správcu dane vrátiť daňovému subjektu zapožičané doklady v lehote do 30 dní po ukončení určovania dane podľa pomôcok. V prípade, ak daňový subjekt neumožní správcovi dane vrátiť zapožičané doklady, je správca dane oprávnený zaslať výzvu na ich prevzatie. Ak daňový subjekt svoje doklady na výzvu správcu dane neprevezme do 30 dní od jej doručenia, je správca dane oprávnený po uplynutí lehoty pre zánik práva vyrubiť daň tieto doklady zničiť.

K bodom 29 až 31

Navrhovaná úprava nadväzuje na novelu zákona o dani z pridanej hodnoty schválenú NR SR dňa 25. 7. 2012, ktorej účelom je boj proti daňovým podvodom. Navrhuje sa zverejňovať zoznamy daňových subjektov, ktoré neplnia zákonné povinnosti za účelom, aby iné daňové subjekty mali možnosť overovať dôveryhodnosť svojich obchodných partnerov na stránke Finančného riaditeľstva SR. Ďalej sa navrhuje, aby bol správca dane oprávnený v rámci záznamovej povinnosti uložiť povinnosť predkladať záznamy v ním určenej lehote.

K bodu 32

Ustanovenie sa navrhuje doplniť tak, aby daňové subjekty, nadväzne na prijatú novelu zákona o dani z pridanej hodnoty, mohli požiadať správcu dane o oznámenie, odkedy bol určitý daňový subjekt platiteľom dane, alebo kedy mu bola registrácia zrušená.

K bodom 33 a 34

Navrhovaná úprava reflektuje na požiadavky z praxe, aby správca dane mohol preúčtovať preplatok na daňovú pohľadávku (nesplatná daň), ktorá vznikne v lehote na vrátenie preplatku alebo nadmerného odpočtu, pričom za deň platby sa považuje deň splatnosti daňovej pohľadávky.

K bodu 35

Ide o legislatívno – technickú úpravu zákona.

K bodu 36

Navrhuje sa ustanoviť, aby deň uvedený v rozhodnutí o prerušení daňového konania nebol skorší ako je deň odovzdania tohto rozhodnutia na poštovú prepravu, alebo ako je deň odoslania elektronickými prostriedkami a v prípade doručovania rozhodnutia zamestnancami správcu dane tento deň nemôže byť skorší, ako je toto rozhodnutie doručené.

K bodom 37 a 38

Navrhovanou úpravou sa precizuje znenie predmetného odseku tak, aby bolo zrejmé, že vyrubovacie konanie po daňovej kontrole vykoná a rozhodnutie vydá ten správca dane, ktorý začal daňovú kontrolu a pri určovaní dane podľa pomôcok je to správca dane, ktorý zaslal daňovému subjektu oznámenie o určovaní dane podľa pomôcok, a to aj v prípadoch, keď kontrolu vykonáva nie miestne príslušný správca dane, alebo ak daňový subjekt zmení v priebehu určovania dane sídlo alebo trvalý pobyt.

K bodu 39

Navrhovanou úpravou sa umožní daňovému subjektu vzdať sa odvolania aj ústne do zápisnice u správcu dane.

K bodu 40

Navrhuje sa vypustiť druhú vetu ustanovenia, vzhľadom na postačujúcu úpravu prekluzívnej lehoty pri uplatnení medzinárodných zmlúv v prvej vete ustanovenia.

K bodu 41

Navrhovanou úpravou sa zosúladí text ustanovenia s textom uvedeným v § 157 ods. 6, nakoľko ide rovnako o odpustenie alebo o úľavu, na ktoré nie je právny nárok. Navrhuje sa o nepovolení úľavy na dani zaslať daňovému subjektu oznámenie a v prípade povolenia úľavy na dani alebo odpustenia daňového nedoplatku vydať rozhodnutie, proti ktorému nie je možné podať odvolanie.

K bodom 42 a 43

Ide o legislatívno-technickú úpravu textu. Nakoľko neprípustné odvolanie je definované
v § 72 ods. 8, bolo potrebné upraviť znenie textu § 73 ods. 4 a § 74 ods. 8 tak, že takéto odvolanie sa zamietne.

K bodom 44, 51 a 52

Ide o terminologickú úpravu textu, nakoľko vyrubovacie konanie sa vykonáva nielen podľa
§ 68 daňového poriadku ale aj podľa zákona SNR č. 511/1992 Zb.

K bodu 45

Ide o legislatívno-technickú úpravu textu – zjednotenie terminológie s § 70 a § 157 zákona.

K bodu 46

Navrhovanou úpravou sa ustanovuje možnosť na žiadosť daňového subjektu preúčtovať preplatok aj na nesplatnú daň alebo preddavok na daň a zároveň z dôvodu efektivity sa stanovuje spodná hranica sumy preplatku, ktorú správca dane daňovému subjektu vráti.

K bodu 47

Z dôvodu efektivity sa stanovuje spodná hranica sumy úroku za oneskorené vrátenie daňového preplatku, ktorú správca dane daňovému subjektu zaplatí.

K bodu 48

Navrhovanou úpravou sa dopĺňa možnosť správcu dane preúčtovať nadmerný odpočet uplatnený skupinou aj na nedoplatky jednotlivých členov skupiny u iného správcu dane, ktorým je daňový úrad alebo colný úrad.

K bodu 49

Z dôvodu jednoznačnosti, ako aj zamedzenia rozdielneho výkladu, sa navrhuje jednoznačne ustanoviť nemožnosť postupovať pohľadávku verejného práva spôsobom podľa predpisov upravujúcich súkromné právo. Vzhľadom na osobitosť daňového práva, ktoré je súčasťou verejného práva, sa pri správe daní vylučuje možnosť postupovať daňový preplatok, nárok na vrátenie dane, nárok na nadmerný odpočet, nárok na daňový bonus a pod. podľa Občianskeho zákonníka. Nesprávnym výkladom by dochádzalo k mareniu výkonu správy daní,
napr. preúčtovať preplatok alebo nadmerný odpočet daňového subjektu (pohľadávku daňového subjektu) na jeho daňové nedoplatky.

K bodu 50

Navrhuje sa ustanoviť, aby fyzická osoba, ktorej nebola uložená sankcia, nakoľko sa zbavila zodpovednosti za porušenie povinnosti, bola povinná túto povinnosť dodatočne splniť po odpadnutí dôvodov, na základe ktorých sa fyzická osoba zbavila tejto zodpovednosti.

K bodom 53 a 55

Navrhovanou úpravou sa vypúšťa ustanovenie o nemožnosti vyrubenia sankčného úroku daňovému subjektu v konkurze a v reštrukturalizácii a zároveň sa dopĺňa lehota, dokedy sa takýto úrok počíta, čím dôjde k zosúladeniu úpravy so zákonom č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

K bodu 54

Navrhuje sa zosúladenie znenia odkazu pod čiarou s textom príslušného ustanovenia zákona.

K bodu 56

Ide o zosúladenie postupu s § 70 pri nepovolení úľavy zo sankcie a neodpustení sankcie.

K bodu 57

Navrhujú sa prechodné ustanovenia po účinnosti tohto zákona tak, aby sa daňové konanie, ktoré začalo podľa zákona SNR č. 511/1992 Zb. dokončilo podľa daňového poriadku, t. j., aby sa postupovalo podľa zákona platného v čase, keď prebieha daňové konanie a zabráni sa tomu, aby správca dane na vecne zhodné konania používal dva procesné predpisy. Zároveň sa z dôvodu zabezpečenia dostatočného časového priestoru pre komplexnú prípravu plne funkčného informačného systému navrhuje posunúť účinnosť vybraných ustanovení súvisiacich s elektronickou komunikáciou pri správe daní.

K bodu 58

Ide o legislatívnu úpravu reagujúcu na právne dôsledky nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy.

K bodu 59

Príloha k zákonu sa dopĺňa o smernicu Rady 2011/16/EÚ z 15. februára 2011 o administratívnej spolupráci v oblasti daní a zrušení smernice 77/799/EHS (Ú. v. EÚ L 64, 11. 3. 2011), ktorej vybrané ustanovenia sa transponujú do daňového poriadku. Úplná transpozícia tejto smernice je predmetom zákona o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní, ktorý je v legislatívnom procese.

K čl. II

Zákonom č. 547/2011 Z. z. je vymedzený právny rámec pre zriadenie a činnosť registra účtovných závierok s účinnosťou od 1. januára 2013. Z dôvodu nepripravenosti informačných systémov finančnej správy ako aj posunutia účinnosti elektronického podávania dokumentov sa prvýkrát ukladajú v registri účtovných závierok účtovné závierky zostavené k 31. decembru 2013 a neskôr.

K čl. III

K bodu 1

Podľa súčasnej právnej úpravy má servisná organizácia povinnosť zo zákona nahlásiť poškodenú plombu alebo chýbajúcu plombu daňovému úradu, ale túto skutočnosť sa nemusí dozvedieť. S prihliadnutím na to sa navrhuje, aby podnikateľ mal takúto povinnosť voči servisnej organizácii.

K bodu 2

Podľa zákona č. 289/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov sa fiskálna tlačiareň certifikuje v rámci elektronickej registračnej pokladnice alebo aj ako samostatné elektronické registračné zariadenie. Ak sa fiskálna tlačiareň certifikuje samostatne, je na ňu vydaný samostatný certifikát. Preto sa navrhuje, aby pri pridelení daňového kódu pokladnice predložil podnikateľ daňovému úradu kópiu certifikátu fiskálnej tlačiarne. Nadväzne na to, že táto povinnosť v zákone absentovala, navrhuje sa doplniť.

K bodu 3

Podľa § 8 ods. 1 zákona č. 289/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov podnikateľ je povinný po zaevidovaní tržby v elektronickej registračnej pokladnici bez zbytočného odkladu vydať kupujúcemu pokladničný doklad, pričom tento obsahuje najmenej údaje uvedené v tomto ustanovení. Na účely dane z pridanej hodnoty môže byť okrem faktúry uplatnený aj doklad vyhotovený elektronickou registračnou pokladnicou. S prihliadnutím na to, že osobitný predpis (zákon č. 222/2004 Z. z.) v niektorých prípadoch upravuje odlišne rozsah povinných údajov uvádzaných na doklade o predaji tovaru oproti zákonu č. 289/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, navrhuje sa upraviť ustanovenie § 8 ods. 1 zákona č. 289/2008. Z. z. v znení neskorších predpisov nadväzne na túto skutočnosť, čím sa odstráni rozpor medzi cit. zákonmi.

K bodu 4

Pri dodatočnom zaevidovaní údajov z vyhotovených paragónov do elektronickej registračnej pokladnice sú touto pokladnicou vyhotovované pokladničné doklady. Aby tieto doklady nebolo možné zo strany podnikateľa nezákonne použiť (poskytnúť ich inému podnikateľovi), navrhuje sa, aby podnikateľ bol povinný tieto pokladničné doklady archivovať.

K bodu 5

Vzhľadom na to, že pri odstávke elektrickej energie alebo výpadku internetového pripojenia nejde o poruchu elektronickej registračnej pokladnice, navrhuje sa, aby podnikateľ v tomto prípade nemusel tieto skutočnosti nahlásiť servisnej organizácii. Naďalej však ostáva podnikateľovi povinnosť zaznamenať do knihy elektronickej registračnej pokladnice dôvod, dátum a čas akéhokoľvek prerušenia prevádzky elektronickej registračnej pokladnice, t. j. aj v prípade výpadku elektrickej energie alebo internetového pripojenia.

K bodu 6 a 8

V praxi sa stáva, že podnikateľ pri miestnom zisťovaní nie je ochotný vyhotoviť prehľadovú uzávierku, z ktorej daňový úrad alebo colný úrad nevie získať, napr. údaje o prijatých tržbách v konkrétnom dni a čase a porovnať ich s prijatou hotovosťou s odôvodnením, že zo zákona č. 289/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov túto povinnosť nemá. S prihliadnutím na túto skutočnosť sa navrhuje túto povinnosť do cit. zákona doplniť. Zároveň sa navrhuje, aby správnym deliktom bolo aj nevyhotovenie prehľadovej uzávierky podnikateľom.

K bodu 7

Nadväzne na ustanovenie povinnosti oznámiť servisnej organizácii zistenie poškodenia plomby alebo chýbanie plomby, navrhuje sa ustanoviť za jej nesplnenie sankčný delikt.

K bodu 9 a 10

Podľa zákona č. 289/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov má podnikateľ povinnosť zaevidovať v elektronickej registračnej pokladnici akúkoľvek sumu vkladu hotovosti okrem prijatej tržby a vytlačiť doklad označený slovom „VKLAD" s predpísanými údajmi (podnikateľ zvyčajne vkladá hotovosť na začiatku predajného dňa, resp. môže ísť o prijaté sprepitné). Akýkoľvek zistený rozdiel (aj len niekoľkocentový), ktorý v peňažnej zásuvke navyšuje prijatú hotovosť oproti zaevidovaným tržbám, vedie v prípade vykonania miestneho zisťovania kontrolné orgány k podozreniu, že podnikateľ predal tovar alebo poskytol službu a túto nezaevidoval v elektronickej registračnej pokladnici, t. j. došlo k pokusu o krátenie tržby. Vzhľadom na to, že uvádzaný rozdiel nemusí byť len z dôvodu pokusu o krátenie tržieb, navrhuje sa, aby daňový úrad neuložil pokutu v prípade zistenia rozdielu hotovosti v peňažnej zásuvke a na prehľadovej uzávierke, ak tento rozdiel nepresiahne celkovú sumu 20 eur.

Rovnako sa navrhuje, aby sa pokuta neuložila ani v prípade opakovaného zistenia takéhoto rozdielu hotovosti.

K bodu 11

Nadväzne na to, že aj colný úrad môže vyžadovať od podnikateľa vyhotovenie intervalovej uzávierky alebo prehľadovej uzávierky, alebo skontrolovanie vyhotovenia dennej uzávierky, navrhuje sa, aby bol aj colný úrad oprávnený za ich nevyhotovenie ukladať pokutu alebo blokovú pokutu.

K bodom 12 a 13

Nadväzne na ustanovenie nových povinností (body 1 a 7) je potrebné upraviť aj príslušné prílohy.

K čl. IV

Účinnosť ustanovení zákona č. 547/2011 Z. z., ktoré sa týkajú registra účtovných závierok sa posúva na 1. január 2014.

K čl. V

Účinnosť zákona sa navrhuje od 30. decembra 2012 s výnimkou čl. I bodov 1 až 56, 58 a 59 a čl. III, (novela zákona o elektronických registračných pokladniciach), ktorých účinnosť sa navrhuje od 1. januára 2013.

Schválené na rokovaní vlády Slovenskej republiky dňa 28. septembra 2012.

Robert Fico, v. r.

predseda vlády Slovenskej republiky

Peter Kažimír, v. r.

podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky

 

S p o l o č n á   s p r á v a

výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 238) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet ako gestorský výbor, podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona.

I.

Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 284 z 23. októbra 2012 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 238) týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky :

- Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet

- Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky

- Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti

II.

Gestorský výbor nedostal do začatia rokovania o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 238) stanoviská poslancov Národnej rady Slovenskej republiky podané v súlade s § 75 ods. 2 zákona NR SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

III.

K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská:

1. Odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi

- Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet (uzn. č. 111 zo dňa 15. novembra 2012)

- Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky (uzn. č. 149 zo dňa 20. novembra 2012)

2. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti o predloženom návrhu nerokoval, nakoľko podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný. Z celkového počtu 13 poslancov - členov výboru boli prítomní 6 poslanci.

IV.

Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III. tejto správy vyplynuli tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

1. V čl. I bod 4 znie:

„4. V § 11 ods. 6 písmeno u) znie:

„u) súdnemu exekútorovi v súvislosti s uplatnením práva správcu dane na úhradu daňového nedoplatku v rozvrhovom pojednávaní podľa osobitného predpisu,52) v súvislosti s uplatnením práv správcu dane ako záložného veriteľa v exekučnom konaní vykonávanom podľa osobitného predpisu52) alebo v súvislosti s vymáhaním daňových nedoplatkov evidovaných správcom dane, ktorým je obec,".

Poznámka pod čiarou k odkazu 17 sa vypúšťa.".

Navrhuje sa vypustiť povinnosť správcu dane poskytovať súdnym exekútorom informácie o číslach účtov daňových subjektov, čím sa zníži administratívna náročnosť správcov dane (správcovia dane mesačne vybavia cca 9 500 žiadostí súdnych exekútorov mesačne). Správca dane nedisponuje číslami účtov daňových subjektov ako svojimi základnými údajmi – nevydáva čísla účtov (neprideľuje ich daňovým subjektom) len ich zapisuje do svojho registra na základe oznámenia banky alebo daňového subjektu. Ďalším dôvodom navrhovanej úpravy je aj skutočnosť, že bola spustená elektronická komunikácia medzi bankami a súdnymi exekútormi.

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Gestorský výbor odporúča schváliť.

2. V čl. I - nový bod

Za 15. bod sa vkladá nový 16. bod, ktorý znie:

„16. V § 26 ods. 8 sa slová „prenajaté poštové priehradky" nahrádzajú slovami „pridelené poštové priečinky" a slová „poštovej priehradky" sa nahrádzajú slovami „poštového priečinku".".

Tento bod nadobúda účinnosť 1. januára 2013, čo sa premietne v ustanovení o účinnosti (čl. V návrhu zákona).

Doterajšie body sa primerane prečíslujú.

Pripomienka pojmovo zosúlaďuje predmetné ustanovenie s čl. I, 17. bodom (§ 31 ods. 5) návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Ústavnoprávny výbor NR SR

Gestorský výbor odporúča schváliť.

3. V čl. I - nový bod

Za 21. bod sa vkladá nový 22. bod, ktorý znie:

„22. V § 34 ods. 1 a 2 sa odkaz na poznámku pod čiarou 30 nahrádza odkazom na poznámku pod čiarou 21a. Poznámka pod čiarou k odkazu 30 sa vypúšťa.".

Tento bod nadobúda účinnosť 1. januára 2013, čo sa premietne v ustanovení o účinnosti (čl. V návrhu zákona).

Doterajšie body sa primerane prečíslujú.

Legislatívno-technická pripomienka má za cieľ nahradiť neaktuálne poznámky pod čiarou novozavedenou poznámkou v čl. I, 13. bode.

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Ústavnoprávny výbor NR SR

Gestorský výbor odporúča schváliť.

4. V čl. I sa za doterajší bod 32 vkladajú nové body 33 a 34, ktoré znejú:

„33. V § 54 ods. 1 sa slovo „troch" nahrádza slovom „piatich", vypúšťajú sa slová „nemá voči daňovému subjektu daňovú pohľadávku a" a za slová „nemá daňový nedoplatok" sa vkladajú slová „alebo nedoplatok na cle".

34. V § 54 ods. 2 sa za slovo „nedoplatku" vkladajú slová „a nedoplatku na cle" a vypúšťajú sa slová „za všetky dane".".

Body 33 a 34 nadobúdajú účinnosť 1. januára 2013, čo sa premietne do ustanovenia

doterajšieho čl. V.

Doterajšie body je potrebné primerane prečíslovať.

Ustanovenie sa precizuje tak, aby súhlas so zápisom zmien v Obchodnom registri bol vydaný, ak daňový subjekt nemá nie len nedoplatky na daniach ale ani nedoplatky na cle. Nadväzne na túto úpravu bolo potrebné upraviť lehotu na vydanie súhlasu, nakoľko pri vydávaní súhlasu je potrebné overenie existencie nedoplatkov u príslušných správcov dane (DÚ a CÚ), čo si vyžaduje dlhšiu lehotu.

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Gestorský výbor odporúča schváliť.

5. V čl. I bod 36

V § 61 ods. 3 sa za slovo „správcu" vkladá slovo „dane".

Pripomienka precizuje text ustanovenia nakoľko v zákone č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nebola zavedená legislatívna skratka „správca".

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Ústavnoprávny výbor NR SR

Gestorský výbor odporúča schváliť.

6. V čl. I v doterajšom bode 53 sa vypúšťajú slová „vyhlásenia konkurzu alebo".

Podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je možné, aby správca konkurznej podstaty prevádzkoval podnik počas konkurzu v súvislosti s čím môžu vzniknúť nedoplatky, ktoré je možné uspokojovať z konkurznej podstaty, preto úprava ustanovenia o počítaní úroku z omeškania do dňa vyhlásenia konkurzu nie je dôvodná.

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Gestorský výbor odporúča schváliť.

7. K čl. I

Za čl. I sa vkladá nový článok II, ktorý znie:

„Čl. II

Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení zákona č. 291/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 162/2003 Z. z., zákona č. 594/2003 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 635/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 7/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 336/2005 Z. z., zákona č. 213/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 70/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 160/2009 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 487/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 505/2010 Z. z., zákona č. 46/2011 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z. a zákona č. 520/2011 Z. z. sa mení takto:

V § 110 ods. 6 sa vypúšťa posledná veta.".

Doterajšie články sa primerane prečíslujú.

Tento článok nadobúda účinnosť 1. 1. 2013, čo sa premietne v ustanovení o účinnosti zákona (čl. V návrhu zákona).

Dňa 1.7.2012 nadobudla účinnosť novela zákona o cenných papieroch, ktorou bolo zmenené ustanovenie § 109 zákona o cenných papieroch. V zmysle súčasného znenia, údaje v evidencii centrálneho depozitára, člena alebo obchodníka s cennými papiermi sú centrálny depozitár, člen a obchodník s cennými papiermi povinní chrániť a nie utajovať. Z tohto dôvodu nie je potrebné vyžadovať od právnickej osoby zabezpečujúcej pre centrálny depozitár tlač, triedenie a distribúciu dokumentov, potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti.

Ústavnoprávny výbor NR SR

Gestorský výbor odporúča schváliť.

8. Za článok II sa vkladá nový článok III, ktorý znie:

„Čl. III

Zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení zákona č. 667/2004 Z. z., zákona č. 223/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 609/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 53/2009 Z. z., zákona č. 482/2009 Z. z., zákona č. 493/2009 Z. z., zákona č. 30/2010 Z. z., zákona č. 492/2010 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z. a zákona č. 547/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 4 ods. 2 písm. i) a ods. 8 písm. i) sa za slová „kombinovanej nomenklatúry" vkladajú slová „3824 90 97 a".

Legislatívno-technická úprava v súvislosti s Nariadením Komisie (EÚ) č. 1006/2011 z 27. septembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa príloha č. I k nariadeniu Rady (EHS) č.2658/87 o colnej štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. EÚ L 282, 28.10.2011), na základe ktorého sa zmenili kódy kombinovanej nomenklatúry (ďalej len „KKN") väčšiny minerálnych olejov. Zároveň sa spresňuje pojem „preprava voľne ložených minerálnych olejov".

2. V § 4 ods. 8 písm. c) sa za slová „až 2710 19 68" vkladajú slová „a 2710 20 11 až 2710 20 39" a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo v obaloch väčších ako 210 litrov,".

Legislatívno-technická úprava v súvislosti s Nariadením Komisie (EÚ) č. 1006/2011 z 27. septembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa príloha č. I k nariadeniu Rady (EHS) č.2658/87 o colnej štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. EÚ L 282, 28.10.2011), na základe ktorého sa zmenili kódy kombinovanej nomenklatúry (ďalej len „KKN") väčšiny minerálnych olejov. Zároveň sa spresňuje pojem „preprava voľne ložených minerálnych olejov".

3. V § 4 sa odsek 8 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:

„j) tovary kódu kombinovanej nomenklatúry 3811 11 10, 3811 11 90, 3811 19 00 a 3811 90 00.".

V súvislosti s prijatím vykonávacieho rozhodnutia Komisie č. 2012/209/EÚ o uplatňovaní ustanovení smernice Rady 2008/118/ES o kontrole a preprave na určité prídavné látky v súlade s článkom 20 ods. 2 smernice Rady 2003/96/ES sa rozširuje zoznam minerálnych olejov, ktoré podliehajú postupu pri preprave o tovary, ktorými sú antidetonačné prípravky (prípravky proti klepaniu motora), oxidačné inhibítory, živicové inhibítory, prípravky na zlepšenie viskozity, antikorózne prípravky zatriedené do KKN 3811 11 10, 3811 11 90, 3811 19 00 a 3811 90 00.

4. V § 4 ods. 9 sa za slová „§ 23" vkladajú slová „a 31" a slová „2710 19 71, 2710 19 91 až 2710 19 99" sa nahrádzajú slovami „2710 19 71 až 2710 19 83, 2710 19 87 až 2710 19 99".

Za účelom eliminácie daňových únikov pri spotrebnej dani z minerálneho oleja sa navrhuje spresniť ustanovenie tak, že na základe tejto úpravy budú podliehať kontrole a postupu pri preprave minerálne oleje KKN 2710 19 71 až 2710 19 83, 2710 19 87 až 2710 19 99 a 3403 19 10 prepravované voľne, automobilovými cisternami alebo železničnými cisternami alebo v obaloch väčších ako 210 litrov aj vtedy, ak budú uvedené do daňového voľného obehu v inom členskom štáte a prepravené mimo pozastavenia dane na podnikateľské účely na územie SR.

Na základe zistení zámerného zatrieďovania rizikových minerálnych olejov, resp. s účelovou zmenou sortimentu do iných kódov kombinovanej nomenklatúry, a to najmä do KKN 2710 19 83 a 2710 19 87 z dôvodu, že predmetné minerálne oleje sa napriek tomu, že nie sú určené na použitie ako pohonná látka na tento účel používajú bez toho, aby bola priznaná a zaplatená spotrebná daň, sa navrhuje rozšíriť monitorovane pohybu najrizikovejších minerálnych olejov o ďalšie minerálne oleje, na ktoré nie je v súčasnosti ustanovená sadzba dane.

5. V § 6 ods. 1 písm. g) sa slová „2710 19 91 až 2710 19 99" nahrádzajú slovami „2710 19 71 až 2710 19 83, 2710 19 87 až 2710 19 99 a 3403 19 10".

Zavedením sadzby dane na minerálne oleje KKN 2710 19 91 a 2710 19 99 s účinnosťou od 1. apríla 2012 bol zaznamenaný pokles počtu spoločností, ktoré obchodovali s týmto minerálnym olejom, ktorý bol v predchádzajúcom období po zmiešaní s plynovým olejom a bez zaplatenia spotrebnej dane používaný ako pohonná látka. Zároveň bol zaznamenaný zvýšený záujem o obchodovanie s minerálnym olejom KKN 2710 19 83 a 2710 19 87 (prevodové a hydraulické oleje) a vzniká dôvodné podozrenie, že tieto minerálne oleje sú účelovo preklasifikovávané do iných KKN a následne by mohli byť použité ako pohonná látka v zmesi s plynovým olejom. Vzhľadom na uvedené sa preto navrhuje rozšíriť okruh minerálnych olejov (mazacích olejov) so sadzbou 100 eur/1 000 kg, a to o minerálne oleje KKN 2710 19 71 až 2710 19 83, 2710 19 87 a 3403 19 10.

6. V § 10 odsek 4 znie:

„(4) Na účely tohto zákona sa nepovažuje za použitie na účely oslobodené od dane podľa odseku 1 písm. a)

a) balenie minerálneho oleja do obalov rôzneho objemu,

b) vzájomné miešanie rôznych druhov minerálnych olejov alebo miešanie minerálneho oleja s inými látkami.".

Spresňujú sa spôsoby použití minerálnych olejov, ktoré sa nebudú považovať za oslobodené od spotrebnej dane, napríklad vzájomné miešanie rôznych druhov minerálneho oleja alebo miešanie minerálnych olejov s inými látkami.

7. V § 10a ods. 1 písm. c) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „najviac však jedenkrát za sedem kalendárnych dní.".

Za účelom eliminácie daňových únikov na spotrebnej dani z minerálneho oleja pri jeho neobchodnom dovoze cestujúcimi z tretích krajín, sa na základe podnetu správcu dane spresňuje príležitostný dovoz tak, že neobchodný dovoz minerálneho oleja cestujúcim z tretích štátov možno uskutočniť najviac jedenkrát za sedem kalendárnych dní.

8. V § 12 sa odsek 1 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

„k) prijatia minerálneho oleja podľa § 6 ods. 1 písm. g) z iného členského štátu.".

Definuje sa vznik daňovej povinnosti a následne aj platiteľ dane, ak sa uskutoční prijatie minerálnych olejov KKN 2710 19 71 až 2710 19 83, 2710 19 87 a 3403 19 10. Daňová povinnosť na daňovom území vzniká aj ak je minerálny olej podľa § 6 ods. 1 písm. g) uvedený do daňového voľného obehu v inom členskom štáte a tento je prepravovaný na podnikateľské účely cez daňové územie do iného členského štátu, pričom tento minerálny olej je na daňovom území vyložený, preložený, prečerpaný alebo je zmenený motorový dopravný prostriedok, s výnimkou ak je vyloženie, preloženie, prečerpanie alebo zmena motorového dopravného prostriedku vykonané z dôvodu vyššej moci.

9. § 12 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Daňová povinnosť z minerálneho oleja kódu kombinovanej nomenklatúry 3811 11 10, 3811 11 90, 3811 19 00 a 3811 90 00 vzniká dňom jeho uvedenia do daňového voľného obehu v zmesi s iným minerálnym olejom.".

V súvislosti s úpravou uvedenou v bode 3 sa upravuje vznik daňovej povinnosti tak, aby daňová povinnosť pri minerálnych olejoch KKN 3811 11 10, 3811 11 90, 3811 19 00 a 3811 90 00 vznikla až keď ich daňový subjekt uvedie do daňového voľného obehu v zmesi s inými minerálnymi olejmi. Zároveň sa upravuje platiteľ dane.

10. V § 13 sa odsek 1 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

„k) ktorá prijala minerálny olej podľa § 6 ods. 1 písm. g) z iného členského štátu.".

Definuje sa vznik daňovej povinnosti a následne aj platiteľ dane, ak sa uskutoční prijatie minerálnych olejov KKN 2710 19 71 až 2710 19 83, 2710 19 87 a 3403 19 10. Daňová povinnosť na daňovom území vzniká aj ak je minerálny olej podľa § 6 ods. 1 písm. g) uvedený do daňového voľného obehu v inom členskom štáte a tento je prepravovaný na podnikateľské účely cez daňové územie do iného členského štátu, pričom tento minerálny olej je na daňovom území vyložený, preložený, prečerpaný alebo je zmenený motorový dopravný prostriedok, s výnimkou ak je vyloženie, preloženie, prečerpanie alebo zmena motorového dopravného prostriedku vykonané z dôvodu vyššej moci.

11. § 13 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Platiteľom dane pri vzniku daňovej povinnosti podľa § 12 ods. 4 je osoba, ktorá uviedla minerálny olej kódu kombinovanej nomenklatúry 3811 11 10, 3811 11 90, 3811 19 00 a 3811 90 00 v zmesi s iným minerálnym olejom do daňového voľného obehu.".

V súvislosti s úpravou uvedenou v bode 3 sa upravuje vznik daňovej povinnosti tak, aby daňová povinnosť pri minerálnych olejoch KKN 3811 11 10, 3811 11 90, 3811 19 00 a 3811 90 00 vznikla až keď ich daňový subjekt uvedie do daňového voľného obehu v zmesi s inými minerálnymi olejmi. Zároveň sa upravuje platiteľ dane.

12. V § 15 ods. 1 písm. c) sa slová „prijatý minerálny olej" nahrádzajú slovami „minerálny olej, prijatý na základe povolenia vydaného podľa § 25 ods. 7 alebo ods. 9,".

Spresňuje sa vrátenie dane oprávnenému príjemcovi tak, aby bolo možné vrátiť daň len z toho minerálneho oleja, ktorý oprávnený príjemca prijal na základe povolenia na prijímanie minerálneho oleja v pozastavení dane a zároveň tento minerálny olej dodal na účely oslobodené od dane užívateľskému podniku. Ak osoba, ktorá je registrovaná ako oprávnený príjemca, prijala aj minerálny olej mimo pozastavenia dane, nevznikne jej nárok na vrátenie dane.

13. V § 15 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Za preukázateľne zdanený minerálny olej sa nepovažuje minerálny olej, za ktorý nebola preukázateľne zaplatená daň podľa osobitného predpisu;7aa) to neplatí pri vrátení dane podľa § 16 a § 17.".

Poznámka pod čiarou k odkazu 7aa znie:

„7aa) Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane.".

S cieľom eliminovať daňové úniky pri uplatňovaní nároku na vrátenie spotrebnej dane z minerálneho oleja sa ustanovenie spresňuje tak, že za preukázateľne zdanený minerálny olej sa nepovažuje minerálny olej, ak spotrebná daň z neho nebola preukázateľné zaplatená.

14. V § 18 ods. 5 sa na konci pripája táto veta:

„Ak je základ dane minerálneho oleja vyjadrený v kilogramoch a nie je technologicky možné na základe fyzikálno-chemických vlastností tohto minerálneho oleja merať pri príjme a výdaji pretečené množstvo, jeho hustotu a teplotu, je možné zisťovať množstvo tohto minerálneho oleja na základe jeho hmotnosti, a to overeným meracím zariadením.14)".

Na základe navrhovaného znenia bude možné pri minerálnom oleji, ktorého základ dane je vyjadrený v kilogramoch a pri ktorom nie je technologicky možné na základe fyzikálno-chemických vlastností tohto minerálneho oleja merať pri príjme a výdaji pretečené množstvo, jeho hustotu a teplotu, zisťovať množstvo tohto minerálneho oleja na základe jeho hmotnosti, a to overeným meracím zariadením.

15. V § 21 ods. 7 písmeno d) znie:

„d) dňom uplynutia lehoty

1. určenej colným úradom na úhradu dane po splatnosti dane, ak splatná daň nebola odvedená a ak prevádzkovateľovi daňového skladu colný úrad upustil úplne alebo čiastočne od povinnosti zložiť zábezpeku na daň podľa § 22 ods. 12, ktorá nesmie byť kratšia ako päť dní a dlhšia ako desať dní,

2. na doplnenie zábezpeky na daň podľa § 22 ods. 7 písm. b) a c), ak zábezpeka na daň nebola doplnená v lehote podľa § 22,

3. určenej colným úradom podľa § 22 ods. 18 na zloženie alebo doplnenie zábezpeky na daň podľa § 22 ods. 17, ak zábezpeka na daň nebola zložená alebo doplnená v lehote určenej colným úradom,".

Navrhovanou úpravou sa sprísňuje deň zániku povolenia na prevádzkovanie daňového skladu v prípadoch, ak prevádzkovateľ daňového skladu nezaplatil spotrebnú daň a:

 colným úradom mu bolo povolené upustenie od povinnosti zložiť zábezpeku na daň, pričom táto zábezpeka na daň na základe výzvy colného úradu doplnená nebola, alebo

 ak zábezpeka na daň nebola doplnená v prípade, že prevýšenie daňovej povinnosti bolo o 20 % vyššie ako je výška dane, ktorá pripadá na zloženú zábezpeku na daň, alebo

 ak colný úrad použil zloženú zábezpeku na daň na úhradu nezaplatenej dane, alebo bol na doplnenie zábezpeky na daň vyzvaný colným úradom v prípade neplatenia iných platieb ako spotrebnej dane.

16. § 25a vrátane nadpisu znie:

㤠25a

Obchodník s vybraným minerálnym olejom

(1) Osoba, ktorá chce na daňovom území v rámci podnikania obchodovať s daňovo zvýhodneným minerálnym olejom podľa § 11 ods. 2 písm. b), minerálnym olejom podľa § 4 ods. 2, na ktorý nie je ustanovená sadzba dane, minerálnym olejom podľa § 4 ods. 7 písm. a), b) a e), minerálnym olejom podľa § 6 ods. 1 písm. e) a g) alebo tovarom, ktorý sa svojím zložením a vlastnosťami približuje k minerálnemu oleju a mohol by byť použitý ako pohonná látka, ako palivo, ako prísada do pohonnej látky alebo by bol na tieto účely ponúkaný (ďalej len „vybraný minerálny olej"), a ak je tento vybraný minerálny olej prepravovaný voľne, automobilovými cisternami, železničnými cisternami alebo v obaloch väčších ako 210 litrov, musí požiadať colný úrad o vydanie povolenia na obchodovanie s vybraným minerálnym olejom (ďalej len „povolenie na obchodovanie").

(2) Na účely tohto zákona sa za obchodovanie v rámci podnikania s vybraným minerálnym olejom na daňovom území považuje každé

a) nadobudnutie vybraného minerálneho oleja na daňovom území alebo z iného členského štátu alebo z tretích štátov; nadobudnutím vybraného minerálneho oleja sa rozumie nadobudnutie práva nakladať s vybraným minerálnym olejom ako vlastník,

b) dodanie vybraného minerálneho oleja na daňovom území na konečnú spotrebu alebo inému prevádzkovateľovi živnosti,20d) alebo dodanie vybraného minerálneho oleja na územie iného členského štátu, alebo vývoz vybraného minerálneho oleja na územie tretích štátov; dodaním vybraného minerálneho oleja sa rozumie prevod práva nakladať s vybraným minerálnym olejom ako vlastník nadobúdateľovi, vrátane dodávok vybraného minerálneho oleja, ak je tento tovar odoslaný alebo prepravený dodávateľom alebo nadobúdateľom na ich účet.

(3) Povinnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na osobu registrovanú colným úradom podľa § 21, 25 a 26 alebo evidovanú colným úradom podľa § 11, ktorá vykonáva len činnosť súvisiacu s prevádzkovaním daňového skladu, prijímaním minerálneho oleja z iného členského štátu v pozastavení dane, s odosielaním minerálneho oleja po jeho prepustení do voľného obehu2a) a s odoberaním a používaním daňovo zvýhodneného minerálneho oleja (ďalej len „registrovaná osoba").

(4) Osoba podľa odseku 1, ktorá chce v rámci podnikania obchodovať na daňovom území s daňovo zvýhodneným minerálnym olejom podľa § 11 ods. 2 písm. b), je povinná požiadať colný úrad o vydanie odberného poukazu.

(5) Žiadosť o vydanie povolenia na obchodovanie alebo o vydanie odberného poukazu musí obsahovať

a) identifikačné údaje žiadateľa a adresu umiestnenia jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,

b) druh vybraného minerálneho oleja, obchodný názov vybraného minerálneho oleja a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry,

c) predpokladaný ročný objem nadobudnutého, dodaného alebo vyvezeného vybraného minerálneho oleja v litroch alebo v kilogramoch.

(6) Prílohami k žiadosti podľa odseku 5 sú

a) doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, ak je žiadateľom osoba, ktorá nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území,

b) technická dokumentácia a opis miesta uskladnenia daňovo zvýhodneného minerálneho oleja podľa § 11 ods. 2 písm. b) a spôsob jeho zabezpečenia pred neoprávneným použitím; skladovacie zariadenie musí spĺňať podmienky podľa § 18 ods. 5, ak žiadateľ má skladovacie zariadenie,

c) doklad preukazujúci, že žiadateľ spĺňa podmienky uvedené v § 21 ods. 4 písm. c), e) až g),

d) vyhlásenie žiadateľa, že spĺňa podmienky uvedené v § 21 ods. 4 písm. d),

e) zoznam dodávateľov a odberateľov vybraného minerálneho oleja s uvedením ich identifikačných údajov.

(7) Žiadateľ je povinný na požiadanie colného úradu spresniť údaje uvedené v tejto žiadosti a v jej prílohách.

(8) Colný úrad pred vydaním povolenia na obchodovanie alebo vydaním odberného poukazu podľa odseku 4 preverí skutočnosti a údaje v žiadosti podľa odseku 5 a v prílohách podľa odseku 6. Ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé, colný úrad vydá žiadateľovi podľa odseku 1 povolenie na obchodovanie alebo žiadateľovi podľa odseku 4 odberný poukaz do 30 dní odo dňa podania tejto žiadosti.

(9) Na vydanie odberného poukazu, jeho používanie a odňatie, na vyradenie z evidencie, ako aj nakladanie s daňovo zvýhodneným minerálnym olejom podľa § 11 ods. 2 písm. b) sa použije § 11 ods. 5, 7 až 9 a 11 až 13 primerane.

(10) Držiteľ povolenia na obchodovanie je povinný

a) oznámiť každú zmenu skutočností a údajov podľa odsekov 5 a 6 colnému úradu do 15 dní odo dňa ich vzniku,

b) predávať a dodávať vybraný minerálny olej na daňovom území len držiteľovi povolenia na obchodovanie alebo registrovanej osobe,

c) nakupovať a prijímať vybraný minerálny olej na daňovom území len od držiteľa povolenia na obchodovanie alebo od registrovanej osoby,

d) predložiť na požiadanie colného úradu doklady preukazujúce spôsob nadobudnutia vybraného minerálneho oleja,

e) viesť evidenciu podľa § 38a.

(11) Na odňatie a zánik povolenia na obchodovanie sa primerane použije § 25.

(12) Ak držiteľovi povolenia na obchodovanie zaniklo povolenie na obchodovanie podľa odseku 11, môže zásoby vybraného minerálneho oleja predať inému držiteľovi povolenia na obchodovanie alebo registrovanej osobe len so súhlasom colného úradu. Rovnako postupuje aj správca konkurznej podstaty, súdny exekútor alebo iná osoba, ak pri výkone rozhodnutia predáva vybraný minerálny olej.

(13) Držiteľ povolenia na obchodovanie, ktorému colný úrad vydal povolenie na obchodovanie s vybraným minerálnym olejom kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 71 až 2710 19 83, 2710 19 87 až 2710 19 99 a 3403 19 10, je povinný najneskôr dva pracovné dni pred každým prijatím tohto vybraného minerálneho oleja z iného členského štátu, odoslaním do iného členského štátu, dovozom z tretích štátov, vývozom do tretích štátov a nákupom v inom členskom štáte a jeho následným predajom do iného členského štátu, a to bez ohľadu na skutočnosť, že tento vybraný minerálny olej nebol na daňovom území prijatý a cez daňové územie bol len prepravený alebo sa jeho preprava cez daňové územie neuskutočnila, oznámiť colnému úradu

a) svoje identifikačné údaje,

b) množstvo, obchodný názov a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry vybraného minerálneho oleja,

c) kinematickú viskozitu vybraného minerálneho oleja podľa § 6 ods. 1 písm. g),

d) identifikačné údaje dodávateľa alebo odberateľa vybraného minerálneho oleja,

e) identifikačné údaje osoby, ktorej predáva, alebo od ktorej nakupuje vybraný minerálny olej,

f) miesto dodania vybraného minerálneho oleja.

(14) Ak držiteľ povolenia na obchodovanie prijíma alebo odosiela vybraný minerálny olej kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 71 až 2710 19 83, 2710 19 87 až 2710 19 99 a 3403 19 10 opakovane, môže požiadať colný úrad o povolenie, aby dodávky uskutočnené v jednom zdaňovacom období boli zahrnuté do jedného oznámenia podľa odseku 13. Žiadosť podľa prvej vety je držiteľ povolenia na obchodovanie povinný predložiť colnému úradu najneskôr päť pracovných dní pred zdaňovacím obdobím, za ktoré chce podať oznámenie. Ak vznikne rozdiel medzi množstvom minerálneho oleja, ktoré uviedol držiteľ povolenia na obchodovanie v oznámení podľa prvej vety, a skutočne prijatým množstvom, je držiteľ povolenia na obchodovanie povinný oznámiť túto skutočnosť colnému úradu, a to do piatich dní po skončení zdaňovacieho obdobia.

(15) Ustanovenia odsekov 1 až 14 sa nevzťahujú na osobu, ktorá obchoduje s

a) biogénnou látkou podľa § 4 ods. 7 písm. b) určenou výhradne na potravinárske účely,

b) vybraným minerálnym olejom v obaloch s objemom menej ako 210 litrov.".

V nadväznosti na poznatky zistené pri aplikácii tohto ustanovenia v praxi sa navrhuje komplexne upraviť podmienky vydávania povolení na obchodovanie pre tie daňové subjekty, ktoré chcú obchodovať na daňovom území s vybraným minerálnym olejom tak, aby bolo zrejmé, že držiteľom povolenia na obchodovanie má byť každá osoba, ktorá v rámci podnikania nadobúda alebo dodáva vybraný minerálny olej, a to bez ohľadu na to, či tento minerálny olej fyzicky prijala alebo odoslala alebo sa tento minerálny olej u nej fyzicky nachádzal.

17. V § 31 ods. 1 sa za slová „v inom členskom štáte" vkladajú slová „alebo minerálny olej, ktorý v inom členskom štáte nepodlieha kontrole a postupu pri preprave,".

Definuje sa vznik daňovej povinnosti a následne aj platiteľ dane, ak sa uskutoční prijatie minerálnych olejov KKN 2710 19 71 až 2710 19 83, 2710 19 87 a 3403 19 10. Daňová povinnosť na daňovom území vzniká aj ak je minerálny olej podľa § 6 ods. 1 písm. g) uvedený do daňového voľného obehu v inom členskom štáte a tento je prepravovaný na podnikateľské účely cez daňové územie do iného členského štátu, pričom tento minerálny olej je na daňovom území vyložený, preložený, prečerpaný alebo je zmenený motorový dopravný prostriedok, s výnimkou ak je vyloženie, preloženie, prečerpanie alebo zmena motorového dopravného prostriedku vykonané z dôvodu vyššej moci.

18. V § 31 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:

„Daňová povinnosť na daňovom území vzniká aj vtedy, ak je minerálny olej podľa § 6 ods. 1 písm. g) uvedený do daňového voľného obehu v inom členskom štáte prepravovaný na podnikateľské účely cez daňové územie do iného členského štátu a tento minerálny olej je vyložený, preložený, prečerpaný alebo sa vymení motorový dopravný prostriedok, na ktorom sa prepravuje, okrem vyloženia, preloženia, prečerpania alebo výmeny motorového dopravného prostriedku vykonaného z dôvodu vyššej moci.".

Definuje sa vznik daňovej povinnosti a následne aj platiteľ dane, ak sa uskutoční prijatie minerálnych olejov KKN 2710 19 71 až 2710 19 83, 2710 19 87 a 3403 19 10. Daňová povinnosť na daňovom území vzniká aj ak je minerálny olej podľa § 6 ods. 1 písm. g) uvedený do daňového voľného obehu v inom členskom štáte a tento je prepravovaný na podnikateľské účely cez daňové územie do iného členského štátu, pričom tento minerálny olej je na daňovom území vyložený, preložený, prečerpaný alebo je zmenený motorový dopravný prostriedok, s výnimkou ak je vyloženie, preloženie, prečerpanie alebo zmena motorového dopravného prostriedku vykonané z dôvodu vyššej moci.

19. V § 31 ods. 2 písm. a) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „colný úrad môže na základe žiadosti príjemcu (odberateľa) povoliť, aby množstvo minerálneho oleja, ktoré chce prevziať v jednom zdaňovacom období, bolo zahrnuté do jedného oznámenia,".

Navrhuje sa zjednodušiť administratívnu záťaž pre osoby, ktorá prepravujú minerálny olej na daňové územie mimo pozastavenia dane na podnikateľské účely viackrát za kalendárny mesiac, požiadať colný úrad o povolenie, aby dodávky uskutočnené v jednom zdaňovacom období mohla zahrnúť do jedného oznámenia.

20. V § 31 ods. 8 sa za slová „na daňovom území," vkladá čiarka a slová „z ktorého vznikla daňová povinnosť,".

Legislatívno-technická úprava ustanovenia.

21. Poznámka pod čiarou k odkazu 30 znie:

„30) Nariadenie Rady (EÚ) č. 389/2012 z 2. mája 2012 o administratívnej spolupráci v oblasti spotrebných daní a zrušení nariadenia (ES) č. 2073/2004 (Ú. v. L 121, 8. 5. 2012).".

Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na prijatie nariadenia Rady (EÚ) č. 389/2012 o administratívnej spolupráci v oblasti spotrebných daní a zrušení nariadenia (ES) č. 2073/2004.

22. V § 40 ods. 9 písm. a) sa slová „písm. a) a d)" nahrádzajú slovami „písm. a) druhého bodu a d) druhého bodu".

Z ohľadom na účel tejto úpravy, ktorá sleduje správnosť zdaňovania motorového benzínu a motorovej nafty s obsahom biozložky správnou sadzbou dane, je v prípade motorovej nafty a motorového benzínu pri ktorých daňový subjekt pri ich uvedení do daňového voľného obehu uplatnil vyššiu sadzbu dane (t. j. nebola pridaná biozložka alebo bola pridaná v menšom množstve ako je ustanovené), povinné odberanie vzoriek zbytočné a finančne neefektívne.

23. V § 42 ods. 1 písm. m) sa za slová „zábezpeku na daň" vkladajú slová „alebo si uplatní plnenie z bankovej záruky".

Ustanovenie upravujúce správny delikt v prípade, ak colný úrad použije na úhradu dane zloženú zábezpeku na daň sa navrhuje upraviť tak, aby bolo zrejmé, že správneho deliktu sa dopustí aj tá osoba, ktorá nezaplatila daň a zábezpeku na daň má zloženú formou bankovej záruky.

24. § 44 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Proti rozhodnutiu colného úradu vydanému podľa § 11 ods. 12 a 13, § 19 ods. 10, § 19a ods. 5, § 21 ods. 8, 9 a ods. 10 písm. a) a d), § 22 ods. 12, § 23 ods. 3 a 14, § 24 ods. 12 a 13, § 25 ods. 16, 17 a ods. 18 písm. a) a d), § 25a ods. 11, § 25b ods. 4, § 26 ods. 6, § 28 ods. 10 a § 31 ods. 4 nemožno podať odvolanie.".

V nadväznosti na skutočnosť, že z pohľadu daňových únikov je minerálny olej vysoko rizikový predmet, je preto potrebná okamžitá reakcia colného úradu v prípadoch ak daňové subjekty podnikajúce v oblasti minerálnych olejov porušujú daňové predpisy. Z toho dôvodu je nutné, aby pri niektorých rozhodnutiach colného úradu o odňatí napríklad povolenia na prevádzkovanie daňového skladu nebolo prípustné odvolanie, to znamená, že rozhodnutie o odňatí tohto povolenia nadobudlo právoplatnosť už dňom jeho doručenia.

25. Za § 46i sa vkladá § 46j, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠46j

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. marca 2013

(1) Osoba, ktorá chce od 1. marca 2013 obchodovať s vybraným minerálnym olejom podľa § 25a v znení účinnom od 1. marca 2013, je povinná do 31. januára 2013 požiadať colný úrad o vydanie povolenia na obchodovanie podľa § 25a v znení účinnom od 1. marca 2013. Žiadosť o vydanie povolenia na obchodovanie musí obsahovať údaje podľa § 25a ods. 5 v znení účinnom do 28. februára 2013.

(2) Prílohami k žiadosti podľa odseku 1 sú

a) doklady podľa § 25a ods. 6 písm. a), b) a d) v znení účinnom do 28. februára 2013,

b) doklad preukazujúci, že žiadateľ spĺňa podmienky uvedené v § 21 ods. 4 písm. c), e)

až g),

c) vyhlásenie žiadateľa, že spĺňa podmienky uvedené v § 21 ods. 4 písm. d).

(3) Žiadateľ je povinný na požiadanie colného úradu spresniť údaje uvedené v tejto žiadosti a v jej prílohách.

(4) Pri vydaní povolenia na obchodovanie alebo odberného poukazu postupuje colný úrad podľa § 25a ods. 8 v znení účinnom do 28. februára 2013.

(5) Osoba, ktorá je obchodníkom s vybraným minerálnym olejom podľa § 25a v znení účinnom do 28. februára 2013, sa považuje za obchodníka s vybraným minerálnym olejom podľa § 25a v znení účinnom od 1. marca 2013.

(6) Žiadosť osoby, ktorá požiadala o vydanie povolenia na obchodovanie s vybraným minerálnym olejom podľa § 25a v znení účinnom do 28. februára 2013 a ktorej colný úrad nevydal do 28. februára 2013 povolenie na obchodovanie, posúdi colný úrad podľa § 25a v znení účinnom od 1. marca 2013.".".

Tento článok III nadobúda účinnosť 1. januára 2013, okrem bodov 4, 5 a 16, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. marca 2013. Uvedené sa premietne do doterajšieho článku V upravujúceho účinnosť.

Doterajšie články sa primerane prečísľujú.

V súvislosti s navrhovanými zmenami je potrebné upraviť prechodné ustanovenia.

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Gestorský výbor odporúča schváliť.

9. Za článok II sa vkladá nový článok III, ktorý znie:

„Čl. III

Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 651/2004 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 523/2005 Z. z., zákona č. 656/2006 Z. z., zákona č. 215/2007 Z. z., zákona č. 593/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 83/2009 Z. z., zákona č. 258/2009 Z. z., zákona č. 471/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 83/2010 Z. z., zákona č. 490/2010 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z. a zákona č. 246/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 51 ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová „ a v prípade premiestnenia tovaru platiteľa z iného členského štátu do tuzemska doklad o premiestnení tovaru".

Ustanovenie sa upravuje v nadväznosti na nové pravidlá fakturácie, ktoré pojem „doklad o premiestnení" neobsahujú.

2. V § 72 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto slová: „a na dodanie poisťovacích služieb podľa § 37 a finančných služieb podľa § 39 s miestom dodania v inom členskom štáte alebo treťom štáte".

Ustanovenie sa navrhuje novelizovať z dôvodu zabezpečenia súladu s čl. 220 ods. 2 smernice Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v platnom znení. V čl. 220 ods. 2 smernice sa uvádza, že vyhotovenie faktúry v súvislosti s poskytnutím služieb oslobodených od dane podľa čl. 135 ods. 1 písm. a) až g) smernice (poisťovacie a finančné služby) sa nevyžaduje. Smernica však dáva v čl. 221 ods. 3 právo členským štátom vyžadovať vyhotovenie faktúr pri poisťovacích a finančných službách s miestom dodania v tuzemsku a v tretích štátoch. Na základe požiadavky Slovenskej bankovej asociácie odôvodnenej technickými problémami a s cieľom zabezpečiť súlad zákona s čl. 220 ods. 2 smernice sa upúšťa od povinnosti vyhotoviť faktúry za uvedené služby.

3. V § 74 ods. 1 písm. b) sa slová „ak mu je pridelené" nahrádzajú slovami „pod ktorým mu bol dodaný tovar alebo pod ktorým mu bola dodaná služba".

Zmenou ustanovenia sa zabezpečuje súlad s čl. 226 bod 4 smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v platnom znení.

4. V § 74 ods. 3 písm. b) sa za slová „1 600 eur" vkladajú slová „a doklad vyhotovený tankovacím automatom pre bezobslužné čerpanie pohonných látok, ak cena tovaru vrátane dane uhradená elektronickým platobným prostriedkom nie je viac ako 1 600 eur".

Navrhuje sa umožniť vyhotovenie zjednodušenej faktúry aj v prípade dodania pohonných látok prostredníctvom tankovacieho automatu pre bezobslužné čerpacie stanice. Podmienky vyhotovenia takejto zjednodušenej faktúry pri platbe platobnou kartou a požadované náležitosti zjednodušenej faktúry sú identické s vyhotovením zjednodušenej faktúry elektronickou registračnou pokladnicou.

Zavedenie toho nového druhu zjednodušenej faktúry umožňuje konzultácia Slovenskej republiky k zjednodušenej fakturácii vo Výbore pre DPH Európskej komisie, ktorá sa uskutočnila v roku 2004.

5. V § 76 ods. 5 sa vypúšťa prvá veta.

Na základe požiadaviek podnikateľských subjektov sa umožňuje zvoliť si formu uchovávania faktúr. Podnikateľ môže uchovávať faktúry v listinnej alebo elektronickej forme.

6. V § 78 ods. 7 druhej vete sa slová „bol tovar alebo služba dodaná" nahrádzajú slovami „vznikla daňová povinnosť".".

Zmenou ustanovenia sa zabezpečuje súlad vykazovania údajov o dodávkach tovaru do iného členského štátu Európskej únie s oslobodením od dane s vykazovaním týchto dodávok v súhrnnom výkaze podľa § 80 ods. 6 zákona.

Tento článok III nadobúda účinnosť 1. januára 2013, okrem bodov 2 až 5, ktoré nadobúdajú účinnosť 2. januára 2013. Uvedené sa premietne do doterajšieho článku V, ktorý upravuje účinnosť.

Doterajšie články sa primerane prečíslujú.

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Gestorský výbor odporúča schváliť.

10. V čl. III sa dopĺňa nový bod 1, ktorý znie:

„1. V § 4 ods. 2 písm. a) deviatom bode sa za slovo „pokladnici" vkladajú slová „alebo v rámci vyhotovovania ďalších iných dokladov, ktoré nie sú pokladničnými dokladmi a obsahujú informácie o cene tovaru alebo služby".".

Doterajšie body je potrebné primerane prečíslovať.

Úprava tohto ustanovenia reaguje na poznatky praxe. Podnikatelia okrem pokladničných dokladov môžu na svoje interné účely vyhotovovať aj iné doklady. Najčastejšie ide o prevádzky reštaurácií, barov, kaviarní, kedy obsluha vyhotoví doklad (predbežný alebo informatívny), ktorý nie je fiskálnym dokladom (dokladom zahrnutým do tržieb), ale ide o doklad, ktorý preukazuje aktuálny stav konzumácie a k nej prislúchajúcu predbežnú výšku úhrady.

Vzhľadom na to, že takéto doklady sú často vydané kupujúcemu nielen na predbežnú informáciu, ale aj na účel prijatia tržby, navrhuje sa, aby tieto boli označené ako neplatné doklady a táto skutočnosť bude zákazníkovi deklarovať, že mu bol vydaný doklad, ktorý nebol podnikateľom zahrnutý do tržieb (takýto doklad nie je možné uplatniť na účely DPH) a má právo si vyžiadať relevantný pokladničný doklad.

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Gestorský výbor odporúča schváliť.

11. V čl. III sa za doterajší bod 2 vkladá nový bod 3, ktorý znie:

„3. V § 8 ods. 1 prvej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „iný doklad vyhotovený elektronickou registračnou pokladnicou o prijatí tržby podnikateľ nesmie kupujúcemu vydať.".".

Doterajšie body je potrebné primerane prečíslovať.

Úprava tohto ustanovenia reaguje na poznatky praxe. Podnikatelia okrem pokladničných dokladov môžu na svoje interné účely vyhotovovať aj iné doklady. Najčastejšie ide o prevádzky reštaurácií, barov, kaviarní, kedy obsluha vyhotoví doklad (predbežný alebo informatívny), ktorý nie je fiskálnym dokladom (dokladom zahrnutým do tržieb), ale ide o doklad, ktorý preukazuje aktuálny stav konzumácie a k nej prislúchajúcu predbežnú výšku úhrady.

Vzhľadom na to, že takéto doklady sú na účel prijatia tržby často aj vydané kupujúcemu, navrhuje sa na tento účel ustanoviť zákaz vydávania iného dokladu vyhotoveného elektronickou registračnou pokladnicou ako pokladničného dokladu. Takýto doklad na rozdiel od pokladničného dokladu neobsahuje ochranný znak „MF".

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Gestorský výbor odporúča schváliť.

12. V čl. III bod 3

V 3. bode (§ 8 ods. 1) sa za slovo „úpravu" vkladajú slová „uplatňovania dane".

Pripomienka pojmovo zjednocuje navrhované ustanovenie s § 66 ods. 10 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, na ktorý aj priamo odkazuje.

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Ústavnoprávny výbor NR SR

Gestorský výbor odporúča schváliť.

13. V čl. III bod 5

V 5. bode (§ 10 ods. 1) sa za slovo „ods. 1" vkladajú slová „prvej vete".

Pripomienka spresňuje novelizované ustanovenie vzhľadom na skutočnosť, že navrhované zmeny sa majú uplatniť výhradne v jeho prvej vete.

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Ústavnoprávny výbor NR SR

Gestorský výbor odporúča schváliť.

14. V čl. III sa za doterajší bod 6 vkladajú nové body 7 a 8, ktoré znejú:

„7. V § 16a písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo prijme tržbu na základe dokladu vyhotoveného elektronickou registračnou pokladnicou, ktorý nie je pokladničným dokladom".

8. V § 16a písmeno m) znie:

„m) nesplní povinnosť podľa § 9,".".

Doterajšie body je potrebné primerane prečíslovať.

Nadväzne na zmenu ustanovenia § 8 ods. 1, ktorou sa navrhuje ustanoviť zákaz vydať kupujúcemu na účel prijatia tržby iný doklad ako pokladničný doklad, navrhuje sa porušenie tohto zákazu doplniť medzi sankčné delikty. Z dôvodu jednoznačnosti sa navrhuje ustanovenie § 16a písm. m) spresniť.

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Gestorský výbor odporúča schváliť.

15. V čl. III sa za doterajší bod 8 vkladá nový bod 9, ktorý znie:

„9. V § 16b ods. 1 a 3 uvádzacej vete sa za slovo „úrad" vkladajú slová „alebo colný úrad".".

Doterajšie body je potrebné primerane prečíslovať.

Úpravou ustanovenia sa navrhuje, aby aj colné úrady ukladali pokuty za porušenie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice, a to nielen na účely spotrebných daní, s výnimkou ukladania pokút za porušenie zákona servisným organizáciám.

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Gestorský výbor odporúča schváliť.

16. V čl. III v doterajšom bode 9 sa za slovo „úrad" vkladajú slová „alebo colný úrad" a za slovo „úradom" sa vkladajú slová „alebo colným úradom".

Vzhľadom na to, že pokuty za porušenie ustanovení zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice budú ukladať aj colné úrady, je potrebné túto skutočnosť zohľadniť aj v tomto ustanovení.

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Gestorský výbor odporúča schváliť.

17. V čl. III doterajšom bode 10 sa za slovo „úrad" vkladajú slová „alebo colný úrad" a za slovo „úradom" sa vkladajú slová „alebo colným úradom".

Vzhľadom na to, že pokuty za porušenie ustanovení zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice budú ukladať aj colné úrady, je potrebné túto skutočnosť zohľadniť aj v tomto ustanovení.

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Gestorský výbor odporúča schváliť.

18. V čl. III doterajší bod 11 znie:

„11. V § 16b sa vypúšťa odsek 5.

Doterajšie odseky 6 až 10 sa označujú ako odseky 5 až 9.".

S prihliadnutím na úpravu navrhovanú v § 16b ods. 1 a 3, je potrebné odsek 5 z § 16b vypustiť ako nadbytočný.

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Gestorský výbor odporúča schváliť.

19. V čl. III sa za doterajší bod 11 vkladajú nové body 12 až 15, ktoré znejú:

„12. V § 16b odsek 5 znie:

„(5) Daňový úrad a colný úrad sa o zistení porušenia podľa § 16a písm. a) až u) vzájomne informujú.".

Vzhľadom na to, že za porušenie ustanovení zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice budú ukladať pokuty aj colné úrady je potrebné, aby sa o zistení porušenia zákona vzájomne informovali tak, aby nedochádzalo k výkonu miestneho zisťovania u jedného podnikateľa naraz daňovým úradom a aj colným úradom.

13. V § 16b ods. 7 a 9 sa slová „1 až 5" nahrádzajú slovami „1 až 4".

Ide o legislatívnu úpravu s prihliadnutím na vypustenie odseku 5 z § 16b.

14. V § 16c sa slová "Daňový úrad v prípadoch, v ktorých ukladá pokuty podľa

§ 16a písm. e) až ad) alebo colný úrad na účely spotrebných daní v prípadoch, v ktorých ukladá pokutu podľa § 16a písm. e), f), k) a p)" nahrádzajú slovami „Daňový úrad v prípadoch, v ktorých ukladá pokuty podľa § 16a písm. e) až ad) alebo colný úrad v prípadoch, v ktorých ukladá pokuty podľa § 16a písm. e) až u)".

Vzhľadom na to, že sa navrhuje, aby aj colné úrady ukladali pokuty za porušenie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice, a to nielen na účely spotrebných daní, je potrebné upraviť aj ukladanie pokút v blokovom konaní. Rovnako, ako aj pri bežných pokutách, colné úrady nebudú ukladať pokuty v blokom konaní servisným organizáciám.

15. V § 17 ods. 1 sa nad slovom „predpisu" odkaz „20)" nahrádza odkazom „19)".".

Poznámka pod čiarou k odkazu 20 sa vypúšťa.

Doterajšie body je potrebné primerane prečíslovať.

Zmena poznámky pod čiarou sa navrhuje z dôvodu, aby pri kontrole povinností vyplývajúcich zo zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice sa mohli využívať všetky kontrolné postupy nielen miestne zisťovanie.

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Gestorský výbor odporúča schváliť.

20. Za článok IV sa vkladajú nové články V, VI a VII, ktoré znejú:

„Čl. V

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 264/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 106/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 317/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 373/1996 Z. z., zákona č. 11/1998 Z. z., zákona č. 127/1999 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 147/2001 Z. z., zákona č. 500/2001 Z. z., zákona č. 426/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 526/2002 Z. z., zákona č. 530/2003 Z. z., zákona č. 432/2004 Z. z., zákona č. 315/2005 Z. z., zákona č. 19/2007 Z. z., zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 657/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 429/2008 Z. z., zákona č. 454/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 487/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 546/2010 Z. z., zákona č. 193/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 197/2012 Z. z. a zákona č. 246/2012 Z. z. sa dopĺňa takto:

V § 105b sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo nedoplatok na cle".

Tento článok nadobúda účinnosť 1. januára 2013, čo sa premietne do ustanovenia doterajšieho čl. V.

Úprava sa navrhuje nadväzne na úpravu v čl. I § 54.

Čl. VI

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 211/1997 Z. z., zákona č. 353/1997 Z. z., zákona č. 235/1998 Z. z., zákona č. 240/1998 Z. z., zákona č. 280/1999 Z. z., zákona č. 415/2000 Z. z., zákona č. 291/2001 Z. z., zákona č. 483/2001 Z. z., zákona č. 32/2002 Z. z., zákona č. 356/2003 Z. z., zákona č. 514/2003 Z. z., zákona č. 589/2003 Z. z., zákona č. 613/2004 Z. z., zákona č. 125/2005 Z. z., zákona č. 300/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 585/2006 Z. z., zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 384/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 554/2008 Z. z., zákona č. 84/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 466/2009 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 102/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z. a zákona č. 230/2012 Z. z. sa mení takto:

1. V § 34 sa vypúšťa odsek 11.

Doterajšie odseky 12 a 13 sa označujú ako odseky 11 a 12.

2. V § 34 ods. 11 sa číslo „11" nahrádza číslom „10".

3. V § 34 ods. 12 sa číslo „12" nahrádza číslom „11".

Tento článok nadobúda účinnosť 1. januára 2013, čo sa premietne do ustanovenia doterajšieho čl. V.

Úprava ustanovenia sa navrhuje nadväzne na úpravu v

čl. I § 11.

Čl. VII

Zákon č. 235/2012 Z. z. o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 5 ods. 1 sa za slová „sa použije" vkladajú slová „pri výpočte odvodu na účel zúčtovania odvodov podľa § 9".

Spresňuje sa situácia, kedy sa za základ odvodu považuje výsledok hospodárenia účtovného obdobia, počas ktorého boli zúčtovávané odvody zaplatené.

2. V § 5 ods. 2 sa slová „do doručenia oznámenia podľa § 8 ods. 3" nahrádzajú slovami „pri výpočte odvodu na účel platenia odvodu" a za slová „§ 3 ods. 2" sa vkladajú čiarka a slová „§ 8 ods. 3".

Spresňuje sa definícia, čo sa považuje za výsledok hospodárenia pri výpočte osobitného odvodu na účel jeho platenia.

3. V § 5 ods. 3, 4 a 5 sa slová „odseku 1" nahrádzajú slovami „odsekov 1 a 2".

Spresňuje sa znenie ustanovenia v súvislosti s bodom 2.

4. V § 8 odsek 3 znie:

„(3) Ak dôjde k zmene sumy základu odvodu, je regulovaná osoba do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom mala povinnosť podať daňové priznanie,16) alebo ak táto zmena nemá vplyv na povinnosť podať daňové priznanie, do konca kalendárneho mesiaca po mesiaci, v ktorom sa dozvedela, že došlo k zmene sumy základu odvodu, povinná doručiť správcovi odvodu písomné oznámenie, v ktorom uvedie

a) výsledok hospodárenia upravený podľa § 5 vykázaný za účtovné obdobie bezprostredne predchádzajúce účtovnému obdobiu, v ktorom došlo k zmene sumy základu odvodu alebo ak dôjde k dodatočnej zmene výsledku hospodárenia nový výsledok hospodárenia podľa § 5 ods. 1 alebo podľa § 13 ods. 1,

b) sumu podielov na zisku, o ktoré si regulovaná osoba znížila alebo zvýšila základ odvodu podľa § 5 ods. 5,

c) výšku odvodu, ktorú je povinná platiť.".".

Tento článok nadobúda účinnosť 1. januára 2013, čo sa premietne do ustanovenia doterajšieho čl. V.

Spresňujú sa podmienky, kedy má regulovaná osoba povinnosť oznámiť správcovi odvodu novú výšku osobitného odvodu, rovnako sa spresňuje úprava obsahu oznámenia regulovanej osoby. Dopĺňa sa lehota na zaslanie oznámenia v prípadoch ak zmena základu odvodu nebude dôvodom na podanie daňového priznania, resp. dodatočného daňového priznania, napr. pri zohľadnení vyplatených dividend. V oznámení regulovaná osoba uvádza sumu výsledku hospodárenia, ktorý predstavuje základ odvodu, upravený v zmysle § 5, t. j. pred zdanením a v prípade, ak účtuje podľa medzinárodných účtovných štandardov, tak po úprave podľa príslušných ustanovení zákona o dani z príjmov. Rovnako si regulovaná osoba môže upraviť svoj základ odvodu o vyplatené dividendy, ak sú splnené zákonom ustanovené podmienky. Základom odvodu na účel výpočtu odvodu je výsledok hospodárenia vykázaný za posledné účtovné obdobie. Navrhuje sa doplniť do oznámenia aj výška dividend, o ktoré si regulovaná osoba upravila svoj výsledok hospodárenia na účel určenia základu odvodu.

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Gestorský výbor odporúča schváliť.

Gestorský výbor odporúča o návrhoch výboru Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v spoločnej správe hlasovať takto :

O bodoch spoločnej správy č. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 hlasovať s návrhom gestorského výboru schváliť.

V.

Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 238) vyjadrených v uzneseniach uvedených pod bodom III. tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

odporúča Národnej rade Slovenskej republiky

vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 238) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.

Predmetná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 238a) bola schválená uznesením gestorského výboru č. 128 z 23. novembra 2012. Výbor určil poslanca Jaroslava Demiana za spoločného spravodajcu výborov.

Súčasne ho poveril

1. predniesť spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky

2. navrhnúť Národnej rade Slovenskej republiky postup pri hlasovaní o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré vyplynuli z rozpravy (§ 83 ods. 2, § 84 ods. 2 a § 86 zákona č. 350/1996 Z. z.).

Bratislava 23. novembra 2012

Daniel D u c h o ň,v.r.

predseda

Výboru NR SR pre financie a rozpočet 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 529
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Zánik vyživovacej povinnosti; ustálená rozhodovacia prax dovolacieho súdu

V individualizovanom rámci určovania zániku vyživovacej povinnosti neprichádza do úvahy akékoľvek zovšeobecňovanie, ale práve naopak, súdy ...

Prekvapivé rozhodnutie odvolacieho súdu

Ak odvolací súd nad rámec prvoinštančného rozhodnutia niečo podporne doplní pre zdôraznenie správnosti rozhodnutia súdu prvej inštancie, ...

Pasívna vecná legitimácia v spore o neplatnosť skončenia pracovného pomeru riaditeľa školy

V pracovnoprávnych vzťahoch riaditeľa školy koná za zamestnávateľa (v jeho mene, a nie teda v mene jeho zriaďovateľa) starosta obce. Rovnako, ...

Autorizácia podania uskutočneného v elektronickej podobe, autorizácia dovolania

Zmyslom a účelom autorizácie elektronicky uskutočneného podania vo veci samej (ktorým je v zmysle § 123 ods. 2 CSP aj dovolanie) je záruka ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

T. Borec končí ako šéf Slovenskej advokátskej komoryhttps://www.teraz.sk/slovensko/t-borec-konci-ako-sef-slovenskej-ad/510164-clanok.html

Predsedníctvo SAK volia všetci advokáti Slovenska na konferencii advokácie s funkčným obdobím ...

Čaputová vetovala novelu, ktorá rieši odoberanie akademických titulovhttps://www.teraz.sk/slovensko/caputova-vetovala-novelu-ktora-ries/510143-clanok.html

Právnu normu má parlament opätovne prerokovať.

Via Iuris: Vytvorenie väčších súdov je krok správnym smeromhttps://www.teraz.sk/slovensko/via-iuris-vytvorenie-vacsich-sudov/510125-clanok.html

Hlavnými cieľmi navrhovanej reformy súdnej mapy sú špecializácia sudcov a zlepšenie kvality i ...

Zákon o financovaní škôl sa kvôli povinnej škôlke zmeníhttps://www.teraz.sk/slovensko/zakon-o-financovani-skol-sa-kvoli-p/510116-clanok.html

Zákon rieši aj úpravu prideľovania príspevku na výchovu a vzdelávanie pre materskú školu.

Poslanci schválili návrh zákona o teste proporcionalityhttps://www.teraz.sk/slovensko/poslanci-schvalili-navrh-zakona-o-tes/510113-clanok.html

Test proporcionality vykonáva subjekt, ktorý navrhuje reguláciu povolania, pričom ho vykonáva ...

Novela autorského zákona sa presúva na rok 2021https://www.teraz.sk/slovensko/novela-autorskeho-zakona-a-reforma-ume/510037-clanok.html

Hlavnými dôvodmi zrušenia úloh sú pretrvávajúce komplikácie spojené s pandémiou ochorenia ...

Nové časopisy

Súkromné právo 5/2020

Súkromné právo 5/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Justičná revue 10/2020

Justičná revue 10/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 10/2020

Bulletin slovenskej advokácie 10/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Zo súdnej praxe 5/2020

Zo súdnej praxe 5/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Verejné obstarávanie  - právo a prax 5/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 5/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Právny obzor 5/2020

Právny obzor 5/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: