TlačPoštaZväčšiZmenši

439/2012 Z. z.

3.2. 2013, 20:30 |  Admin 3

Dôvodová správa

A. Všeobecná časť

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov predkladá Ministerstvo financií Slovenskej republiky na základe Plánu legislatívnych úloh vlády SR.

Zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o hazardných hrách") predstavuje od 1. mája 2005 základný rámec regulácie prevádzkovania hazardných hier ako špecifického odvetvia poskytovania služieb. Týmto zákonom sa určilo, že príjmami z odvodov odvádzaných prevádzkovateľmi hazardných hier do verejných rozpočtov sa zabezpečuje vykonávanie všeobecne prospešných služieb, ktorými sú najmä poskytovanie zdravotnej starostlivosti, poskytovanie sociálnej pomoci, humanitárna starostlivosť, tvorba, rozvoj, ochrana a obnova kultúrnych hodnôt, podpora umeleckej tvorby a kultúrnych aktivít, vzdelávanie, výchova, rozvoj športu, tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva.

Príjmy z prevádzkovania hazardných hier za obdobie rokov 2005 - 2011 (od účinnosti nového zákona o hazardných hrách) predstavovali pre štátny rozpočet cca 643 mil. eur. V záujme zachovania primeraného podielu tohto zdroja financovania všeobecne prospešných služieb sa identifikovali možnosti zvýšenia príjmov z hazardných hier, ktoré vyústili do návrhov úpravy odvodov v prípade prevádzkovania výherných prístrojov, videohier, technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi a stávkových hier.

Z pohľadu prevencie a boja proti závislosti na hazardných hrách pripravilo ministerstvo niekoľko opatrení. Jedným z nich je opatrenie, ktorým sa navrhuje zaviesť povinnosť pre prevádzkovateľov hazardných hier zverejniť pre hráčov na herných zariadeniach informáciu o telefónnom čísle na špecializované zdravotnícke zariadenie, pôsobiace v oblasti prevencie, diagnostiky a liečby látkových a nelátkových závislostí. Významným opatrením vplývajúcim na znižovanie záujmu ľudí o účasť na hazardných hrách je návrh sprísniť možnosť umiestnenia reklamy upozorňujúcej na výšku výhry alebo na možnosť získania výhry, a to tak, aby nebola viditeľná z vonkajšej strany budov, resp. priestorov, v ktorých sa prevádzkujú hazardné hry. Ďalším opatrením v tejto oblasti je sprísnenie ustanovení, týkajúcich sa stáleho dozoru v herni tak, aby osoby, ktoré vykonávajú túto činnosť, mali s prevádzkovateľom uzatvorený pracovno-právny vzťah a zároveň tieto osoby budú musieť byť trvale prítomné v herni. Keďže pre herne neplatí povinná vzdialenosť od školy, školských zariadení a pod., nemenej dôležitým opatrením je stanovenie minimálneho počtu hracích zariadení, aby prevádzkovateľ mohol prevádzkovať herňu. Týmto opatrením sa predpokladá zníženie počtu herní. Súčasne v rámci boja proti závislosti na hazardných hrách sa stanovuje, že počet zariadení prevádzkovaných mimo herne môže byť v maximálnom počte dve hracie miesta. Limitovanie počtu vybraných zariadení v herniach, najmä výherných prístrojov a terminálov videohier by malo prispieť k poklesu celkového počtu prevádzok v blízkosti zariadení s vyššou kumuláciou mladistvých osôb, ktoré patria medzi ľahko ovplyvniteľné ponukou rýchleho získania peňazí a tým i zraniteľné z hľadiska reálneho posúdenia možnosti výhier v hazardných hrách. Obmedzenie počtu zariadení spolu s ďalšími horeuvedenými opatreniami by malo eliminovať nielen priamu dostupnosť hazardných hier mladistvým, ale aj všeobecný kontakt s hazardom a prispieť tak k zníženiu príležitostí na hranie a zamedzeniu vzniku prípadných závislostí na hazarde u tejto skupiny obyvateľstva.

Predložený návrh zákona ďalej obsahuje viaceré spresnenia, vypracované najmä na základe doterajších aplikačných poznatkov. Tieto sa týkajú pôsobnosti Ministerstva financií SR, daňových úradov a obcí, predkladania hlásení a informácií Finančným riaditeľstvom SR a daňovými úradmi, používanie pojmu kasína, postupov pri nakladaní s finančnou zábezpekou a lehôt a postupov pri predkladaní hlásení obciam prevádzkovateľmi technických zariadení a videohier.

Navrhovaná zmena zákona č. 145/1995 Z. z o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov súvisí so zavedením správneho poplatku za vydanie vyjadrenia obce k umiestneniu technických zariadení alebo zariadení používaných pri prevádzkovaní videohier.

Prijatie navrhovaného zákona a jeho aplikácia bude mať pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy. Prijatie navrhovaného zákona a jeho aplikácia nebude mať vplyv na hospodárenie obyvateľstva, na sociálnu exklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť, na zamestnanosť, na životné prostredie a na informatizáciu spoločnosti. Prijatie navrhovaného zákona a jeho aplikácia bude mať negatívny vplyv na podnikateľské prostredie.

Návrh zákona nie je v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky a inými zákonmi Slovenskej republiky a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

 

B. Osobitná časť

K Čl. I

K bodu 1

V záujme zjednotenia pojmov sa upresňuje charakter výhry v oblasti hazardných hier, ktorá môže mať peňažnú alebo nepeňažnú formu.

K bodu 2

Definícia herne sa na základe poznatkov z praxe spresňuje a v záujme jednoznačnosti vymedzenia priestoru herne sa definícia herne sprísňuje.

K bodu 3

Vymedzuje sa pojem informácia o výhre, pod ktorou sa rozumie reklama v písomnej, zvukovej, obrazovej alebo v zvukovej a obrazovej forme, upozorňujúca na výšku výhry alebo na možnosť získania výhry, ktoré sa umiestňujú najmä na vonkajších častiach priestorov, v ktorých sa prevádzkujú hazardné hry alebo v blízkosti týchto priestorov. Ide najmä o rôzne jackpotové tabule, reklamné tabule, či iné tabule s pohyblivým alebo blikajúcim textom, ktoré oznamujú výšku možnej výhry.

K bodu 4

Nadväzne na spresnenie definície výhry v § 2 písmeno j) sa navrhuje aj spresnenie definície hazardnej hry.

K bodu 5

Legislatívna úprava, ktorá súvisí s kompetenciou obcí v oblasti obmedzenia prevádzkovania hazardných hier na území obce formou prijatia všeobecne záväzného nariadenia obce. Keďže sa navrhuje, aby prijaté všeobecne záväzné nariadenie obce platilo na celé územie obce a vzťahovalo sa na všetky druhy hazardných hier, ktorých prevádzkovanie je možné zákonom obmedziť, úprava spočíva v definovaní konkrétnych druhov hazardných hier, na ktoré sa bude môcť toto všeobecne záväzné nariadenie obce vzťahovať.

K bodu 6

Na základe poznatkov z praxe sa v záujme zamedzenia nejednoznačného výkladu navrhuje ako nová náležitosť herného plánu uvádzať popis nešportových stávkových udalostí.

K bodu 7

Navrhuje sa zahrnúť do metodickej pôsobnosti ministerstva aj metodické usmerňovanie obcí, pričom uvedené kompetencie sa na ministerstvo presúvajú z Finančného riaditeľstva SR.

K bodu 8

V rámci predkladania výstupov z centrálneho registra prevádzkovateľov hazardných hier vedeného Finančným riaditeľstvom SR sa stanovuje lehota na predkladanie tohto výstupu.

K bodu 9

Spresňuje sa postup Finančného riaditeľstva SR pri vedení informačného systému a predkladaní údajov z tohto systému ministerstvu.

K bodu 10

Úprava korešponduje s návrhom v bode 7 – presun kompetencie v oblasti metodického usmernenia obcí z Finančného riaditeľstva SR na ministerstvo.

K bodu 11

Aktuálne znenie upravujúce možnosť tzv. neohlásenej kontroly predstavuje čiastočnú konkretizáciu pôsobnosti orgánov dozoru, avšak s nepresnou terminológiou a nepreviazanosťou na systém sankcií. Vzhľadom na všeobecne nastavený systém dozoru, ktorý rovnako umožňuje výkon dozoru bez ohlásenia, navrhuje sa toto čiastočne duplicitné ustanovenie vypustiť.

K bodu 12

Navrhovanou právnou úpravou sa zužuje rozsah druhov hazardných hier, ktorých prevádzkovanie je možné obmedziť všeobecne záväzným nariadením z dôvodu rozdielnosti hier z hľadiska rizika vzniku závislosti na hraní a zároveň nová právna úprava spresňuje možnosť obmedzenia prevádzkovania hazardných hier na území obcí, v tom zmysle, že prevádzkovanie hazardných hier na území obce bude možné obmedziť len v jednom konkrétnom prípade, a to len v prípade vážneho narúšania verejného poriadku v obci v súvislosti s hraním hazardných hier na jej území. Zároveň, v záujme predídenia možného selektívneho prístupu obce pri využívaní tohto nástroja sa navrhuje, aby prijaté VZN platilo na celé územie obce a vzťahovalo sa na všetky druhy hazardných hier, ktorých prevádzkovanie je možné zákonom obmedziť.

K bodu 13

Prípady narúšania verejného poriadku v obci veľmi citlivo vnímajú jej obyvatelia a preto navrhnutá právna úprava ponecháva na obyvateľov príslušnej obce posúdenie miery narúšania verejného poriadku v ich obci v súvislosti s hraním hazardných hier na území ich obce. Obyvatelia obce sa môžu k tejto otázke vyjadriť spravidla v miestnom referende vyhlásenom podľa § 11a ods. 1 písm. c) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení alebo v miestnom referende vyhlásenom podľa § 10 ods. 5 a 6 tohto zákona na základe poznatkov orgánov samosprávy. Príklady otázky predloženej na rozhodnutie v miestnom referende: „Pociťujete, že v súvislosti s hraním hazardných hier v obci dochádza k vážnemu narúšaniu verejného poriadku v obci?" alebo „Myslíte si, že dochádza k vážnemu narúšaniu verejného poriadku v obci v súvislosti s hraním hazardných hier v obci?".

K bodu 14

Na základe poznatkov z praxe sa dopĺňa možnosť vstupu do priestorov v užívaní alebo vlastníctve dozorovaného subjektu, ktorému nebola udelená alebo vydaná všeobecná licencia, či už v rámci výkonu dozoru, alebo pri vyhľadávacej činnosti.

K bodu 15

Navrhovanou úpravou sa jednoznačne ustanovuje možnosť daňovým úradom poskytovať obciam údaje na účely správy odvodov, pričom takéto poskytovanie údajov sa nebude považovať za porušenie mlčanlivosti.

K bodu 16

Legislatívno-technická úprava v súvislosti s bodom 14 – nové označenie písmen.

K bodu 17

Navrhuje sa zosúladenie lehôt s polrokmi v rámci kalendárneho roka a zároveň spresnenie termínov na predkladanie zoznamov prevádzkovateľov na základe všeobecnej licencie zo strany Finančného riaditeľstva SR.

K bodu 18

Sumy základného imania pre prevádzkovateľov jednotlivých druhov hazardných hier, ktoré sú aktuálne uvádzané v Sk, sa navrhuje nahradiť sumami v mene euro, pričom v záujme zjednodušenia sa navrhuje ich mierne zníženie zaokrúhlením tak, aby zmena nespôsobila zvýšenie administratívneho zaťaženia prevádzkovateľov hazardných hier.

K bodu 19

V záujme sprísnenia a spresnenia licenčných podmienok sa navrhuje, aby žiadateľ o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier okrem dokladu o tom, že nemá nedoplatky u správcu daní prikladal aj doklad o tom, že nemá nedoplatky u správcu odvodov.

K bodu 20

Legislatívno-technická úprava v súvislosti s upresnením pôsobnosti obce v rámci kompetencie nepovoliť prevádzkovanie hazardných hier na svojom území prijatím všeobecne záväzného nariadenia.

K bodu 21

Špecifikuje sa doba platnosti vyjadrenia, ktoré vydáva obec v súvislosti s prevádzkovaním technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi alebo videohier a zavádza sa povinnosť každoročne predkladať platné vyjadrenie ministerstvu.

K bodu 22

Navrhuje sa spresniť možnosť používania pojmu kasíno tak, aby tento pojem v označení prevádzky, názvu spoločnosti a podobne mohol používať výlučne prevádzkovateľ hazardných hier, ktorému bola udelená individuálna licencia na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne.

K bodu 23

V rámci prevencie a boja proti závislosti na hazardných hrách navrhuje sa sprísniť ustanovenia týkajúce sa osôb, vykonávajúcich stály dozor v herni, a to tak, aby mali s prevádzkovateľom uzatvorený pracovný pomer a zároveň boli v herni trvale prítomné.

K bodu 24

Takisto v rámci prevencie a boja proti závislosti na hazardných hrách sa navrhuje, aby mimo herní bolo možné prevádzkovať najviac dva výherné prístroje alebo dva terminály videohier (najviac dve 2 hracie miesta i v prípade kombinácie uvedených zariadení) a v herniach najmenej päť výherných prístrojov, terminálov videohier alebo technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi (najmenej 5 hracích miest celkom i v prípade kombinácie uvedených zariadení). Zároveň sa navrhuje prevádzkovať technické zariadenia obsluhované priamo hráčmi iba v herniach. Súčasne sa menia podmienky prevádzkovania vybraných druhov hazardných hier, týkajúce sa fajčenia a požívania alkoholických nápojov v herniach, pričom navrhované spresnenie neodporuje aktuálnej právnej úprave o ochrane nefajčiarov.

Mimo priestorov, v ktorých sa prevádzkujú hazardné hry a v blízkosti týchto priestorov nesmú byť informácie o výhre (pútače, vývesky, vonkajšie jackpoty, bilboardy, polepy, a pod.), ktoré by lákali okoloidúce osoby na výhru alebo upozorňovali na možnosť výhry. Informácie môžu byť umiestnené výlučne v interiéroch priestorov, slúžiacich na prevádzkovanie hazardných hier, a to tak, aby neboli viditeľné z vonkajšej strany týchto priestorov.

K bodu 25

Z dôvodu uvedeného v predchádzajúcich dvoch bodoch navrhuje sa zavedenie informačnej povinnosti pre prevádzkovateľov vybraných druhov hazardných hier – zverejnenie telefónneho čísla špecializovanej zdravotníckej inštitúcie pôsobiacej v oblasti prevencie, diagnostiky a liečby látkových a nelátkových závislostí.

K bodu 26

Jedná sa o úpravu na základe poznatkov z praxe v súvislosti s vymedzením záväzkov krytých finančnou zábezpekou.

K bodu 27

Jedná sa o spresnenie v súvislosti s navrhovanými úpravami postupov v prípade nakladania s finančnou zábezpekou.

K bodu 28

Na základe poznatkov z praxe sa špecifikuje dôvod umožňujúci znížiť finančnú zábezpeku prevádzkovateľov, u ktorých sa zmenili parametre prevádzkovania, a to najmä počet prevádzkovaných zariadení, hracích stolov, kasín a podobne.

K bodu 29

Upresňuje sa postup pri uvoľnení finančnej zábezpeky v prípade, ak má prevádzkovateľ nevysporiadané záväzky z odvodov a úroky z omeškania voči štátnemu rozpočtu. Keďže daňový úrad ako orgán dozoru a správca odvodov disponuje údajmi o stave a úhradách odvodov, navrhuje sa, aby v prípade nedoplatkov z odvodov mohol o zrušenie vinkulácie finančnej zábezpeky požiadať priamo daňový úrad, pričom banka by na základe právoplatného rozhodnutia Ministerstva financií SR o zrušení finančnej zábezpeky alebo jej časti previedla finančné prostriedky na účet príslušného daňového úradu.

K bodu 30

Zmenou § 37 odsek 1 písmeno e) sa zvýši odvod z hernej istiny pri stávkových hrách a charitatívnej lotérii z 5,5 % na 6 %, pričom pri kurzových stávkach sa zvýši odvod z hernej istiny z 5 % na 5,5 % do štátneho rozpočtu. Herná istina je pri tomto druhu hazardných hier súčet vkladov. Úpravou tohto ustanovenia sa nezvyšuje odvod z hernej istiny pri dostihových stávkach a tento ostáva na úrovni 1%.

K bodu 31

Paragrafom 37 odsek 1 písmeno j) sa stanovuje odvod do štátneho rozpočtu z prevádzkovania výherných prístrojov. Ide o paušálny odvod, ktorý prevádzkovateľ platí za jeden výherný prístroj bez ohľadu na dobu prevádzkovania výherného prístroja počas kalendárneho roka. Týmto ustanovením sa navrhuje zvýšiť paušálny odvod do štátneho rozpočtu za každý výherný prístroj z 1900 eur na 2100 eur.

K bodu 32

Paragrafom 37 odsek 1 písmeno k) sa stanovuje odvod do štátneho rozpočtu z prevádzkovania hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčom. Jedná sa o paušálny ročný odvod, ktorý je platený bez ohľadu na dobu prevádzkovania týchto zariadení počas kalendárneho roka. Zvýšenie paušálneho odvodu do štátneho rozpočtu za jedno technické zariadenie sa navrhuje z 3600 eur na 3900 eur.

K bodu 33

Paragrafom 37 odsek 1 písmeno l) sa stanovuje odvod do štátneho rozpočtu z prevádzkovania videohier. Podobne, ako v predchádzajúcich dvoch prípadoch ide o paušálny ročný odvod a prevádzkovatelia ho platia bez ohľadu na dobu prevádzkovania videohier počas kalendárneho roka. S ohľadom na doterajší vývoj videohier sa navrhuje zvýšenie tohto paušálneho odvodu z 3900 eur za každý terminál na 4200 eur za každý terminál do štátneho rozpočtu.

K bodu 34

Jedná sa o legislatívno-technickú úpravu v záujme zjednotenia pojmov.

K bodu 35

Upresňujú sa lehoty predkladania hlásení, ktoré obciam v súvislosti s úhradou odvodov predkladajú prevádzkovatelia technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi. Z dôvodu, že odvody sa uhrádzajú paušálnou formou na základe počtu zariadení dvakrát ročne a prevádzkovatelia počet zariadení relatívne často menia, je pre obec dôležité mať včas údaje o aktuálnom počte prevádzkovaných zariadení.

K bodu 36

Upresňujú sa lehoty predkladania hlásení, ktoré obciam v súvislosti s úhradou odvodov predkladajú prevádzkovatelia videohier. Z dôvodu, že odvody sa uhrádzajú paušálnou formou na základe počtu terminálov dvakrát ročne a prevádzkovatelia počet terminálov relatívne často menia, je pre obec dôležité mať včas údaje o aktuálnom počte prevádzkovaných terminálov.

K bodu 37

Jedná sa o spresnenie postupov v prípade ročného vyúčtovania vybraných druhov hazardných hier.

K bodu 38

Jedná sa o legislatívno-technickú úpravu.

K bodu 39

V platnom znení zákona je prevádzkovateľovi vybraných druhov hazardných hier daná povinnosť uhrádzať odvody do rozpočtu obce, v ktorej sa nachádza prevádzka vybraného druhu hazardnej hry. V tejto súvislosti sa navrhuje, aby prevádzkovateľ predkladal povoľujúcemu orgánu (ministerstvu) ročné vyúčtovanie odvodov do rozpočtu obce po potvrdení touto obcou a zároveň uhradiť obci, ktorá vykonáva správu odvodov, nedoplatok, ktorý vznikol pri ročnom vyúčtovaní odvodu.

K bodu 40

Podľa platnej právnej úpravy nedoplatky odvodov aj voči obci vymáha daňový úrad. Navrhuje sa preto doplniť inštitút vymáhania nedoplatkov odvodov do rozpočtu obce tou obcou, ktorá vykonáva správu odvodov.

K bodu 41

Jedná sa o zosúladenie platnej terminológie.

K bodu 42

Výšku základného imania v prípade národnej lotériovej spoločnosti, ktorá je v mene Sk sa navrhuje nahradiť v mene euro.

K bodu 43

V záujme zjednotenia sa navrhuje aj v prípade pokút, ktoré sú uvedené v mene Sk uvádzať tieto v mene euro.

K bodu 44

Spresňuje sa vymedzenie subjektu, ktorý môže ukladať sankciu, nakoľko sankciu ukladá nielen orgán dozoru, ale aj orgán, ktorý vykonáva správu odvodov. Orgán, ktorý vykonáva správu odvodov nemusí byť zároveň aj orgánom dozoru.

K bodu 45

Rovnako ako v bode 42 sa jedná o uvádzanie pokút v mene euro.

K bodu 46

Prechodnými ustanoveniami k úpravám účinným od 1. 1. 2013 sa navrhuje upraviť postupy v súvislosti s vydávaním nových všeobecne záväzných nariadení, ktorých rozsah a pôsobnosť sa v predloženom návrhu zákona upresňuje a súčasne sa upresňuje platnosť už vydaných všeobecne záväzných nariadení. Ďalej sa upravujú postupy v prípade nových podmienok definovaných pre herňu, upravujú sa postupy v prípade riešenia nedoplatkov odvodov v súvislosti s ich vymáhaním. Zároveň sa upravuje doba trvania už vydaných vyjadrení obcí, ako aj stanovuje sa termín, odkedy sú prevádzkovatelia hazardných hier povinní predkladať nové doklady v rámci licenčného konania a termín, odkedy sa použijú ustanovenia upravujúce úhradu preddavku odvodov.

K bodu 47

Jedná sa o zosúladenie platnej terminológie.

K Čl. II

Navrhuje sa zavedenie nového správneho poplatku za vydanie vyjadrenia obce k prevádzkovaniu technických zariadení alebo zariadení používaných pri prevádzkovaní videohier z dôvodu, že ide o úkon obce, ktorý predstavuje určitý stupeň administratívnej záťaže.

K Čl. III

Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. 1. 2013.

Schválené na rokovaní vlády Slovenskej republiky dňa 28. septembra 2012.

Robert Fico

predseda vlády

Slovenskej republiky

Peter Kažimír

podpredseda vlády a minister financií

Slovenskej republiky 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 673
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Autorizácia podania uskutočneného v elektronickej podobe, autorizácia dovolania

Zmyslom a účelom autorizácie elektronicky uskutočneného podania vo veci samej (ktorým je v zmysle § 123 ods. 2 CSP aj dovolanie) je záruka ...

Rozsudok pre zmeškanie žalobcu; ospravedlniteľný dôvod zmeškania

I. Z ustanovenia § 278 ods. 1 C. s. p. vyplýva povinnosť súdu rozhodnúť rozsudkom pre zmeškanie žalobcu na pojednávaní, na ktoré sa ...

Neodkladné opatrenie ako rozhodnutie vo veci samej

bez zovšeobecneného záveru

Zmena návrhu v konaní o určenie výživného na plnoletú osobu

V konaní o určenie výživného na plnoletú osobu, môže súd zvýšiť výživné na základe zmeneného návrhu uskutočneného v priebehu ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Čaputová podpísala novelu zákona, ktorá predĺži platnosť vstupeniekhttps://www.teraz.sk/slovensko/prezidentka-podpisala-novelu-zakona-k/503646-clanok.html

Novela má platiť od 1. novembra 2020, respektíve v prípade ustanovení, ktoré sa týkajú ...

Jaromír Čižnár sa vzdal funkcie prokurátorahttps://www.teraz.sk/slovensko/brief-j-ciznar-sa-vzdal-funkcie-pro/503632-clanok.html

Bývalý generálny prokurátor SR Jaromír Čižnár sa k štvrtku vzdal funkcie prokurátora ...

Mazák: V slovenskom súdnictve prežívame ďalší vážny a tragický deňhttps://www.teraz.sk/slovensko/j-mazak-v-slovenskom-sudnictve-prez/503599-clanok.html

Pri akcii s krycím názvom Víchrica zadržala NAKA viaceré osoby.

Patakyová: Akademický senát STU porušil právo na informáciehttps://www.teraz.sk/slovensko/m-patakyova-as-stu-porusil-zakazom/503572-clanok.html

Akademický senát Slovenskej technickej univerzity (AS STU) porušil zákazom vyhotovovania ...

Šikuta je pripravený navrhnúť Kolcunovi dočasné pozastavenie funkciehttps://www.teraz.sk/slovensko/sikuta-je-pripraveny-navrhnut-kolcun/503525-clanok.html

Pri akcii s krycím názvom Víchrica zadržala NAKA viaceré osoby, medzi nimi aj sudcu ...

Rozhodovanie o vydržaní by sa malo presunúť z notárov na súdyhttps://www.teraz.sk/slovensko/rozhodovanie-o-vydrzani-by-sa-malo-pre/503426-clanok.html

Aby boli dotknuté osoby oboznámené o podanom návrhu na potvrdenie vydržania, mala by sa ...

Nové časopisy

Zo súdnej praxe 5/2020

Zo súdnej praxe 5/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Verejné obstarávanie  - právo a prax 5/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 5/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Právny obzor 5/2020

Právny obzor 5/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Justičná revue 8-9/2020

Justičná revue 8-9/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

PoUtStŠtPiSoNe
: