TlačPoštaZväčšiZmenši

372/2012 Z. z.

29.1. 2013, 19:15 |  najpravo.sk

D Ô V O D O V Á    S P R Á V A

Všeobecná časť

Návrh zákona o štátnych hmotných rezervách a o doplnení zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa predkladá predovšetkým z dôvodu neaktuálnosti doterajšej právnej úpravy štátnych hmotných rezerv, ktorá nevyhovuje súčasným podmienkam a potrebám hospodárskej mobilizácie, energetickej a potravinovej bezpečnosti.

Štátne hmotné rezervy sú upravené zákonom č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách v znení neskorších predpisov. Od svojho prijatia v roku 1994 bol tento zákon novelizovaný 10 krát, predovšetkým od roku 2001, kedy bolo potrebné zosúladiť ustanovenia predmetného zákona so zákonom č. 170/2001 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze, ktorý ustanovil núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov ako súčasť štátnych hmotných rezerv. Skúsenosti s aplikáciou tohto zákona z posledných rokov však ukazujú, že viaceré ustanovenia zákona v súčasnosti nevyhovujú aktuálnym hospodárskym podmienkam a potrebám zabezpečenia štátnych hmotných rezerv. Správa štátnych hmotných rezerv (ďalej len „Správa rezerv") sa preto rozhodla pripraviť nový zákon o štátnych hmotných rezervách, ktorý umožní podľa možností čo najefektívnejšie hospodárenie so štátnymi hmotnými rezervami s ohľadom na úlohy a ciele, ktoré majú štátne hmotné rezervy plniť.

Štátne hmotné rezervy sa rozdeľujú do troch kategórií:

- hmotné rezervy - najmä na zabezpečenie energetickej a potravinovej bezpečnosti Slovenskej republiky,

- mobilizačné rezerv - na plnenie opatrení hospodárskej mobilizácie,

- pohotovostné zásoby - určené na okamžitú pomoc pri záchrane životov, zdravia a majetku obyvateľstva postihnutého rôznymi druhmi pohotovostných situácií.

Návrh zákona o štátnych hmotných rezervách a o doplnení zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov upravuje široký okruh vzťahov súvisiacich so štátnymi hmotnými rezervami, ale filozofiu doterajšej právnej úpravy vo svojej podstate nemení. Návrh zákona predovšetkým vyjasňuje pojmy spoločné pre všetky druhy štátnych hmotných rezerv, upravuje pôsobnosť Správy rezerv v niektorých oblastiach, niektoré aspekty použitia a hospodárenia s hmotnými rezervami, zosúlaďuje postavenie, práva a povinnosti ochraňovateľov mobilizačných rezerv a taktiež upravuje použitie a hospodárenie s mobilizačnými rezervami a pohotovostnými zásobami. Upravujú sa tiež niektoré otázky financovania štátnych hmotných rezerv, najmä správa bežných účtov Správy rezerv, možné výdavky z týchto účtov, zabezpečenie súladu s daňovými predpismi a pod. Zavádzajú sa niektoré povinnosti pre ochraňovateľov a iné subjekty a s tým súvisiace pokuty za neplnenie týchto povinností. Veľká časť poznámok pod čiarou sa zosúlaďuje s aktuálnym právnym stavom. Do zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa dopĺňa výnimka pre vozidlá mobilizačných rezerv, aby tieto nemuseli platiť mýto pri plnení úloh v krízových a iných pohotovostných situáciách.

Predkladaný návrh zákona nebude mať vplyv na štátny rozpočet.

Návrh zákona nebude mať vplyv na rozpočty obcí a rozpočty vyšších územných celkov, na podnikateľské prostredie, na hospodárenie obyvateľstva, na sociálnu oblasť, na zamestnanosť, na životné prostredie, ani na informatizáciu spoločnosti.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, inými zákonmi a medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná. Samotná problematika zákona nie je upravená v legislatíve Európskej únie.

Osobitná časť

K článku I

K § 1

Ustanovuje sa pôsobnosť zákona.

K § 2

Definujú sa pojmy pre účel tohto zákona.

K § 3

Ustanovuje sa účel a základné rozdelenie štátnych hmotných rezerv.

Nehnuteľnosti v správe Správy rezerv, ktoré slúžia na činnosti súvisiace s hospodárením štátnych hmotných rezerv, nepatria medzi štátne hmotné rezervy, ale sa s nimi nakladá podľa zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu.

Za istých okolností nemusia byť štátne hmotné rezervy vo vlastníctve štátu, ak je to v záujme hospodárnosti a sú splnené všetky podmienky. V týchto prípadoch musí existovať zmluva medzi Správou rezerv a fyzickou osobou alebo právnickou osobou o tom, že v prípade niektorej z núdzových situácií podľa tohto zákona môžu byť štátne hmotné rezervy vo vlastníctve právnických osôb alebo fyzických osôb použité na ich riešenie.

K § 4

Ustanovuje sa príslušnosť Správy rezerv pri správe štátnych hmotných rezerv, ktoré sú vo vlastníctve štátu, a pri činnostiach súvisiacich s hospodárením s nimi.

Pri hospodárení musia byť štátne hmotné rezervy zabezpečené v súlade s týmto paragrafom.

K § 5

Ustanovujú sa pravidlá pre tvorbu štátnych hmotných rezerv. Tieto sa vytvárajú na základe požiadaviek ústredných orgánov štátnej správy. Pri nákupe štátnych hmotných rezerv sa musí postupovať podľa osobitného predpisu o verejnom obstarávaní.

Upravuje sa tu aj predaj štátnych hmotných rezerv, ktorý môže byť súčasťou obmeny, zámeny, alebo sa štátne hmotné rezervy predávajú pri ich uvoľňovaní za účelom riešenia núdzových situácií.

K § 6

V súlade so základným rozdelením štátnych hmotných rezerv paragraf 6 upravuje všeobecné ustanovenia o hmotných rezervách.

Ustanovuje sa tu účel hmotných rezerv a ich tvorba. Súčasťou hmotných rezerv sú núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov, ktoré sú upravené osobitným zákonom, ktorý je vo forme návrhu zákona momentálne v legislatívnom procese.

Hmotné rezervy sa vyskladňujú spravidla pri ich uvoľňovaní na riešenie núdzových situácií alebo pri činnostiach súvisiacich s hospodárením s nimi. V týchto prípadoch na to musí mať ochraňovateľ hmotných rezerv súhlas alebo rozhodnutie Správy rezerv. Ak však tento súhlas nie je možné získať v potrebnom čase a v dôsledku mimoriadnej udalosti hrozí škoda na hmotných rezervách, ochraňovateľ môže hmotné rezervy vyskladniť aj bez súhlasu Správy rezerv. Následne musí ochraňovateľ Správe rezerv oznámiť dôvody takéhoto vyskladnenia.

K § 7

Vymedzuje sa obsah pojmu hospodárenie s hmotnými rezervami.

K § 8

Ustanovujú sa pravidlá pre obmenu a zámenu hmotných rezerv.

K § 9

Hmotné rezervy môžu byť predmetom pôžičky iba ak ich úroveň presahuje minimálny limit. Keďže je to nepeňažná pôžička, namiesto úroku sa tu ustanovuje poplatok za dočasné prenechanie hmotných rezerv. Pri poskytnutí pôžičky hmotných rezerv musí byť na ne zriadená zábezpeka.

K § 10

Na účel riešenia núdzových situácií sa hmotné rezervy uvoľňujú na základe rozhodnutia vlády. V tom prípade môžu hmotné rezervy dočasne klesnúť pod minimálny limit.

K § 11

Druhou kategóriou štátnych hmotných rezerv po hmotných rezervách sú mobilizačné rezervy. Ustanovuje sa tu prioritné použitie mobilizačných rezerv v období krízovej situácie, ďalšie spôsoby ich použitia a vymedzuje sa, kto môže byť ochraňovateľom mobilizačných rezerv. Následne sú definované spôsoby tvorby mobilizačných rezerv, postupy, termíny a povinnosti Správy rezerv, príslušných ústredných orgánov štátnej správy a ochraňovateľov pri vytváraní požiadaviek na ich tvorbu, ich opodstatnenosť, financovanie ich ochraňovania v stave bezpečnosti, ich použitie a postupy po ich použití. Tiež sú určené vzťahy Správy rezerv, príslušných ústredných orgánov štátnej správy a ochraňovateľov pokiaľ dôjde k zrušeniu statusu ochraňovateľa ako subjektu hospodárskej mobilizácie, k vyhláseniu konkurzu na ochraňovateľa alebo k jeho zániku.

K § 12

Vymedzuje sa obsah pojmu hospodárenie s mobilizačnými rezervami.

K § 13

Ustanovujú sa podmienky ochraňovania, skladovania a označenia mobilizačných rezerv. Zároveň sú definované podmienky zabezpečenia nepretržitej a okamžitej použiteľnosti mobilizačných rezerv preskúšavaním a zabezpečením technickej spôsobilosti mobilizačných rezerv.

K § 14

Ustanovujú sa postupy, spôsoby, termíny, finančné náležitosti a povinnosti Správy rezerv, príslušných ústredných orgánov štátnej správy a ochraňovateľov pri obmene mobilizačných rezerv.

K § 15

Ustanovujú sa postupy, spôsoby, termíny, finančné náležitosti a povinnosti Správy rezerv, príslušných ústredných orgánov štátnej správy a ochraňovateľov pri zámene mobilizačných rezerv.

K § 16

Ustanovuje sa postup pri vypožičiavaní mobilizačných rezerv. Keďže výpožička mobilizačných rezerv je bezodplatná, môže sa poskytnúť iba uvedeným rozpočtovým a príspevkovým organizáciám a orgánom územnej samosprávy. Výpožička môže trvať najviac jeden rok, v prípade záujmu o ďalšie využívanie je potrebné postupovať podľa ustanovení tohto zákona o nájme mobilizačných rezerv.

K § 17

Ustanovujú sa postupy, spôsoby, termíny, finančné náležitosti a povinnosti Správy rezerv, príslušných ústredných orgánov štátnej správy, ochraňovateľov, žiadateľov o nájom a nájomcov pri nájme mobilizačných rezerv.

K § 18

Keď mobilizačné rezervy prestali slúžiť svojmu účelu, postupuje sa niektorým zo spôsobov podľa tohto paragrafu. Prvým krokom je žiadosť príslušného ochraňovateľa o ich vyčlenenie. Ak rovnaký druh mobilizačných rezerv potrebuje iný ochraňovateľ na účely hospodárskej mobilizácie, uskutoční sa presun mobilizačných rezerv od jedného ochraňovateľa k druhému. V opačnom prípade nasleduje vyčlenenie mobilizačných rezerv a následný postup podľa zákona o správe majetku štátu alebo preradenie mobilizačných rezerv, kedy sa zaradia do iného druhu štátnych hmotných rezerv.

K § 19

Treťou kategóriou štátnych hmotných rezerv sú pohotovostné zásoby. Ustanovuje sa tu účel ich použitia, postup rozdelenia, povinnosti Správy rezerv, príslušných ústredných orgánov štátnej správy a iných ochraňovateľov pri tvorbe, financovaní a hospodárení s nimi v období bezpečnosti.

Zároveň sú definované postupy, spôsoby, náležitosti a povinnosti Správy rezerv, obcí a príslušných orgánov krízového riadenia pri použití a po použití pohotovostných zásob.

K § 20

Vymedzuje sa obsah pojmu hospodárenie s pohotovostnými zásobami.

K § 21

Ustanovujú sa podmienky ochraňovania, skladovania a označenia pohotovostných zásob.

K § 22

Ustanovujú sa postupy, spôsoby, termíny, finančné náležitosti a povinnosti Správy rezerv a iných ochraňovateľov pri obmene pohotovostných zásob.

K § 23

Ustanovujú sa postupy, spôsoby, termíny, finančné náležitosti a povinnosti Správy rezerv a iných ochraňovateľov pri zámene pohotovostných zásob.

K § 24

Ustanovujú sa postupy, spôsoby, termíny, finančné náležitosti a povinnosti Správy rezerv, iných ochraňovateľov a vypožičiavateľov pri výpožičke pohotovostných zásob.

K § 25

Ustanovujú sa postupy, spôsoby, termíny, finančné náležitosti a povinnosti Správy rezerv, iných ochraňovateľov, žiadateľov o nájom a nájomcov pri nájme pohotovostných zásob.

K § 26

Ustanovujú sa rozhodovacie kompetencie Správy rezerv pri preradení pohotovostných zásob, ktoré prestali slúžiť svojmu účelu. Pohotovostné zásoby sa môžu preradiť iba do mobilizačných rezerv.

K § 27

Ustanovujú sa všeobecné pravidlá pre financovanie štátnych hmotných rezerv. Ich tvorba a hospodárenie sa uhrádza zo štátneho rozpočtu alebo z bežných mimorozpočtových účtov Správy rezerv.

V prípade potreby môžu byť prostriedky z bežných účtov použité aj na financovanie investícií do infraštruktúry potrebnej na hospodárenie so štátnymi hmotnými rezervami.

K § 28

Ustanovujú sa všeobecné povinnosti ochraňovateľov spoločné pre všetky druhy štátnych hmotných rezerv.

K § 29

Podrobne sa upravuje súhrn činností spadajúcich do pojmu ochraňovanie.

Ochraňovanie nemusí znamenať súčasný výkon všetkých činností uvedených v odseku 1. Rozsah činností každého ochraňovateľa môže byť aj užší a je určený zmluvou o ochraňovaní.

K § 30

Ustanovujú sa výšky pokút a postup ich ukladania za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.

K § 31

Ustanovujú sa všeobecné povinnosti vybraných subjektov pri zabezpečení úloh podľa tohto zákona.

K § 32

Vylučuje sa všeobecná pôsobnosť správneho poriadku na tento zákon.

K § 33

Ustanovuje sa prechodné ustanovenie na vyriešenie právnych vzťahov vyplývajúcich zo zákona č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách v znení neskorších predpisov, ktorý tento zákon ruší.

K § 34

Transpozičný odkaz.

K § 35

Zrušuje sa doterajšia právna úprava štátnych hmotných rezerv - zákon č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách v znení neskorších predpisov.

K článku II

Do zákona o elektronickom výbere mýta sa dopĺňa výnimka pre vozidlá patriace do mobilizačných rezerv, aby Správa rezerv nemusela platiť mýto pri riešení núdzových situácií podľa zákona o štátnych hmotných rezervách.

K článku III

Navrhuje sa účinnosť zákona.

K prílohe č. 1

Transpozičná príloha.

Schválené uznesením vlády Slovenskej republiky dňa 17. októbra 2012.

Robert Fico, v.r.

predseda vlády Slovenskej republiky

Kajetán Kičura, v.r.

predseda Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 689
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

CSP: Zabezpečovacie opatrenie a princíp kontradiktórnosti a rovnosti strán sporu

Cieľom zabezpečovacieho opatrenia je eliminovať nepriaznivé následky, ktoré by mohli v priebehu konkrétneho civilného sporového konania ...

Príbuzenský stav sudcu a diskvalifikácia z pozície zákonného sudcu

Otázku príbuzenského vzťahu je potrebné vnímať v objektívnom a subjektívnom zmysle. Pokiaľ by išlo o súrodenecký alebo rodičovský ...

Trovy konania – dôkazné bremeno

Každý jednotlivý úkon právnej služby musí byť pri rozhodovaní o sume priznanej náhrady posudzovaný samostatne so zreteľom na to, či išlo ...

Predpoklady pre vyhovenie návrhu na odklad vykonateľnosti (§ 444 CSP)

Odklad vykonateľnosti napadnutého rozhodnutia má mimoriadny charakter, pretože dovolací súd odložením vykonateľnosti pred rozhodnutím o ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Najvyšší správny súd SR by mal plniť aj funkciu disciplinárneho súduhttps://www.teraz.sk/slovensko/najvyssi-spravny-sud-sr-by-mal-plni/502603-clanok.html

Okrem rozhodovania v správnej agende by naň mali z Ústavného súdu prejsť kompetencie v ...

Kováčiková: Je nežiaduce, aby Dušan K. zastával funkciu prokurátorahttps://www.teraz.sk/slovensko/vkovacikovaje-neziaduce-aby-dusa/502556-clanok.html

Kováčiková rozhodla o dočasnom pozastavení výkonu funkcie špeciálneho prokurátora Dušana ...

Dôvera v súdnictvo patrí na Slovensku k najnižším v EÚ, výdavky na súdy sú nadpriemernéhttps://www.webnoviny.sk/dovera-v-sudnictvo-patri-na-slovensku-k-najnizsim-v-eu-vydavky-na-sudy-su-nadpriemerne/

Slovensko je na posledných priečkach v EÚ medzi obyvateľmi i firmami v ukazovateľoch vnímania ...

Prezidentka napadla na Ústavnom súde zákon o verejnom zdravíhttps://www.teraz.sk/slovensko/brief-prezidentka-pre-sporne-ustanoven/502489-clanok.html

Tento krok prezidentka avizovala už pri podpise novely zákona.

Prezidentka si myslí, že Dušan K. by mal po obvinení rezignovaťhttps://www.teraz.sk/slovensko/brief-prezidentka-si-mysli-ze-dusan/502464-clanok.html

Prezidentka SR Zuzana Čaputová si myslí, že obvinenie špeciálneho prokurátora Dušana K. z ...

Rada prokurátorov vyjadruje znepokojenie nad konaním Dušana K.https://www.teraz.sk/slovensko/rada-prokuratorov-vyjadruje-znepokojeni/502468-clanok.html

Rada prokurátorov považuje trestné stíhanie za súčasť očistného procesu, ktorý v rámci ...

Nové časopisy

Právny obzor 5/2020

Právny obzor 5/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Justičná revue 8-9/2020

Justičná revue 8-9/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Súkromné právo 4/2020

Súkromné právo 4/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

PoUtStŠtPiSoNe
: