TlačPoštaZväčšiZmenši

352/2012 Z. z.

29.1. 2013, 18:20 |  Admin 3

Dôvodová správa + Spoločná správa výborov NR SR

A. Všeobecná časť

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 394/2011 Z. z., a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, je vypracovaný na základe povinnosti Slovenskej republiky transponovať do slovenského právneho poriadku smernicu Komisie 2011/90/EÚ zo 14. novembra 2011, ktorou sa mení a dopĺňa časť II prílohy I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/48/ES stanovujúca dodatočné predpoklady na výpočet ročnej percentuálnej miery nákladov. Z tohto dôvodu nebol návrh zákona v súlade s článkom 12 ods. 3 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky predložený na predbežné pripomienkové konanie.

Nosnou časťou návrhu zákona je nové znenie časti II prílohy č. 2 zákona č. 129/2010 Z. z., ktoré súvisí so zistením Európskej komisie, že pôvodné predpoklady stanovené v časti II prílohy I smernice 2008/48/ES už nie sú dostatočné na jednotný výpočet ročnej percentuálnej miery nákladov a už nie sú prispôsobené ani obchodnej situácii na trhu. Z tohto dôvodu je potrebné tieto predpoklady doplniť o nové ustanovenia týkajúce sa výpočtu ročnej percentuálnej miery nákladov pri úveroch bez pevne stanoveného trvania či opakovane plne splatných.

Návrh zákona ďalej obsahuje ustanovenia riešiace problémy aplikačnej praxe, ktoré sa na trhu spotrebiteľských úverov vyskytli a ostatné legislatívno-technické zmeny vyplývajúce aj z vyhodnotenia medzirezortného pripomienkového konania, jednak v zákone o bankách a aj v zákone o platobných službách.

Napríklad súčasťou návrhu zákona je aj zavedenie špeciálneho režimu pre úvery, ktoré poskytujú banky alebo pobočky zahraničných bánk vlastníkom bytov alebo nebytových priestorov zastúpených správcom alebo spoločenstvom vlastníkov a účelom ktorých je oprava alebo údržba bytového domu. Cieľom je zaistiť vlastníkom bytov alebo nebytových priestorov vyššiu ochranu – keďže v drvivej väčšine ide o spotrebiteľov – pri čerpaní úverov na obnovu alebo rekonštrukciu bytových domov. V tejto súvislosti je novelizovaný aj zákon

č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, čím sa umožní vlastníkom bytov alebo nebytových priestorov získať bezplatne na základe žiadosti raz ročne výpis z účtu bytového domu, v ktorom vlastnia byt alebo nebytový priestor aj bez súhlasu spoločenstva alebo správcu. Toto právo vlastníkov bytov a nebytových priestorov si zároveň vyžaduje novelizáciu zákona o bankách týkajúcu sa bankového tajomstva.

Návrh zákona bude mať čiastočne negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, na druhej strane predpokladajú sa pozitívne sociálne vplyvy na určité skupiny spotrebiteľov z dôvodu zvýšenia ich informovanosti a ochrany. Návrh zákona nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy, životné prostredie a informatizáciu spoločnosti.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a inými zákonmi Slovenskej republiky, ako aj s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Smernica 2011/90/EÚ, ktorá novelizuje časť II prílohy I k smernici 2008/48/ES, je predkladaným zákonom transponovaná do slovenského právneho poriadku v plnom rozsahu a tieto ustanovenia musia byť účinné od 1. januára 2013.

Dôvodová správa

B. Osobitná časť

K čl. I:

K bodu 1 a 6: Vyňatie úverov vlastníkom bytov a nebytových priestorov (v zastúpení spoločenstva alebo správcu) na opravu alebo údržbu bytového domu z rozsahu pôsobnosti zákona.

Cieľom je, aby tieto úvery boli upravené špeciálnym režimom v záujme rozšírenia práv vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Hoci takéto úvery vybavujú správcovia alebo spoločenstvá vlastníkov bytov, splácajú ich a aj ručia za ne vlastníci bytov a nebytových priestorov – v drvivej väčšine ide o spotrebiteľov. Z tohto dôvodu by títo spotrebitelia mali byť chránení a aj náležite predzmluvne informovaní. Práve poskytovanie štandardizovaných predzmluvných formulárov od viacerých veriteľov umožní vlastníkom bytov a nebytových priestorov správne sa rozhodnúť o plánovanom úvere na základe dostatku včasných a jednoducho porovnateľných informácií.

Tento špeciálny režim sa nevzťahuje na úvery poskytované Štátnym fondom rozvoja bývania, pretože takéto úvery sa poskytujú obmedzenému okruhu majiteľov bytov a nebytových priestorov vo verejnom záujme a za výhodnejších podmienok ako sú tie, ktoré prevládajú na finančnom trhu. Z tohto dôvodu sú poberatelia takýchto úverov dostatočne chránení.

K bodu 2: Presné zadefinovanie pojmu iný veriteľ

Keďže pojem „iný veriteľ" a s tým súvisiaci iný úver spôsobujú v zákone veľké výkladové a aplikačné problémy, navrhuje sa nová definícia, na základe ktorej sa niektoré ustanovenia tohto zákona budú vzťahovať len na presne vymedzený okruh iných veriteľov. Práve na tých, ktorí môžu byť z pohľadu spotrebiteľov najproblematickejší.

Za iných veriteľov sa tak budú považovať:

 finančné inštitúcie, ktorým nebolo udelené povolenie na činnosť Národnou bankou Slovenska alebo

 nebankové subjekty.

Pričom rozhodujúce je, že tieto dve skupiny subjektov poskytujú presne vymedzené druhy úverov:

 úvery zabezpečené záložným právom k nehnuteľnosti, ktorých lehota splatnosti je viac ako desať rokov (§ 1 ods. 3 písm. c)),

 úvery, ktorých výška je menej ako 100 eur a viac ako 75 000 eur (§ 1 ods. 3 písm. f)),

 úvery, ktoré sa musia splatiť v lehote nepresahujúcej tri mesiace (§ 1 ods. 3 písm. l)).

K bodu 3:

Ustanovenie sa navrhuje z dôvodu zvýšenia ochrany spotrebiteľa. Podľa tohto ustanovenia by veriteľ nemohol od spotrebiteľa požadovať úrok alebo poplatky, ktoré nie sú stanovené zákonom (napríklad úroky z omeškania podľa Občianskeho zákonníka) alebo určené v zmluve o spotrebiteľskom úvere alebo jej prílohách (napr. sadzobník poplatkov). Účelom je, aby veriteľ bol oprávnený žiadať od spotrebiteľa len poplatky, s ktorých existenciou bol spotrebiteľ oboznámený v čase uzatvárania zmluvy a s ktorými sa môže kedykoľvek jednoducho oboznámiť.

K bodu 4:

Cieľom navrhovanej úpravy je zosúladenie normatívneho textu zákona s odôvodnením tak, aby poskytnutý spotrebiteľský úver sa považoval za bezúročný a bez poplatkov, prípade ak

• zmluva o spotrebiteľskom úvere nemá písomnú formu podľa § 9 ods. 1 alebo

• neobsahuje náležitosti podľa § 9 ods. 2 písm. a) až k), r) a y) alebo

• neobsahuje náležitosti podľa § 10 ods. 1 zákona alebo

• je v zmluve o spotrebiteľskom úvere uvedená nesprávna ročná percentuálna miera nákladov v neprospech spotrebiteľa.

Týmto sa dosiahne pôvodný zámer predkladateľa stanoviť určité dôsledky porušenia povinností ustanovených týmto zákonom. Jedná sa o súčasť dôslednej ochrany slabšej zmluvnej strany – spotrebiteľa a je transpozíciou všeobecnej požiadavky smernice 2008/48/ES na stanovenie účinných, primeraných a odrážajúcich sankcií. Tento mechanizmus by mal motivovať veriteľa a zároveň prinášať spotrebiteľovi finančnú výhodu v prípade pochybenia veriteľa.

K bodu 5: Vysporiadanie záväzkov pri odstúpení od zmluvy o viazanom spotrebiteľskom úvere.

Doplnenie ustanovení je výsledkom problémov v aplikačnej praxi, kedy zákon nestanovuje, kto vráti spotrebiteľovi už zaplatené splátky spotrebiteľského úveru, v prípade, ak dôjde k zániku zmluvy o viazanom spotrebiteľskom úvere napríklad z dôvodu nedodania tovaru alebo služby. Zákon v súčasnosti hovorí, že predávajúci a veriteľ si navzájom vysporiadajú vrátenie poskytnutých peňažných prostriedkov bez účasti spotrebiteľa, avšak v zákone chýba povinnosť veriteľa vrátiť spotrebiteľovi peňažné prostriedky, ktoré mu patria. Cieľom je preto posilniť ochranu slabšej zmluvnej strany – spotrebiteľa a umožniť mu získať zaplatené peňažné prostriedky, čo najskôr. Z tohto dôvodu, bolo potrebné do zákona doplniť povinnosť aj pre spotrebiteľa, informovať veriteľa o odstúpení od zmluvy o kúpe tovaru alebo poskytnutí služby.

K bodu 7: Prechodné ustanovenia

V rámci nového § 25a sa do zákona dopĺňajú prechodné ustanovenia k úpravám obsiahnutým v predloženom návrhu novely.

Navrhuje sa obdobie na podanie žiadosti o zrušenie zápisu v podregistri iných veriteľov z dôvodu legislatívnej zmeny zákona – zmena v definícii iného veriteľa. Takisto sa navrhuje ustanovenie, ktorým sa usporiadajú vynaložené náklady „iných veriteľov" v súvislosti s nutnou registráciou v minulosti podľa tohto zákona – vrátenie poplatku za zápis do podregistra iných veriteľov.

K bodu 8 a 9:

V súlade s čl. 4 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky sa upravuje záverečné ustanovenie zákona a názov transpozičnej prílohy zákona.

K bodu 10:

Týmto návrhom zákona sa preberá právne záväzný akt Európskej únie uvedený v prílohe č. 1.

K bodu 11: Dodatočné predpoklady výpočtu RPMN

Navrhuje sa nové znenie časti II prílohy č. 2 zákona, ktoré je plnou transpozíciou smernice 2011/90/EÚ. Pôvodné predpoklady stanovené v časti II prílohy I smernice 2008/48/ES už nie sú postačujúce na jednotný výpočet ročnej percentuálnej miery nákladov a už nie sú ani prispôsobenej súčasnej obchodnej situácii na trhu. Preto je nutné tieto predpoklady doplniť o ustanovenia týkajúce sa výpočtu ročnej percentuálnej miery nákladov pri spotrebiteľských úveroch na dobu neurčitú alebo pri opakovane plne splatných spotrebiteľských úveroch.

Európska komisia v súvislosti s prijatím smernice 2011/90/EÚ zverejnila 8. mája 2012 na svojom webovom sídle

http://ec.europa.eu/consumers/rights/docs/guidelines_consumer_credit_directive_swd2012_128_en.pdf

príručku v anglickom jazyku, ktorá bližšie vysvetľuje predpoklady výpočtu RPMN uvedené v smernici 2011/90/EÚ. Táto príručka bude ihneď po preložení zverejnená aj na webovom sídle Ministerstva financií Slovenskej republiky a bude veriteľom bližšie vysvetľovať predpoklady a postupy výpočtu ročnej percentuálnej miery nákladov.

K čl. II:

K bodu 1:

Navrhovanou zmenou sa zabezpečí súlad s definíciou finančného nástroja v zmysle § 5 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov. Ide o ustanovenie, ktorým bola implementovaná smernica MiFID, v zmysle ktorej zlato nie je považované za finančný nástroj.

K bodu 2:

Ide o legislatívno- technickú zmenu v nadväznosti na navrhovanú zmenu v § 2 ods. 2 písmeno c) bod 1.

K bodu 3:

Ide o legislatívno-technickú zmenu. Nesprávne označenie odkazu nastalo vložením dvoch nových odsekov pri novele zákonom č. 644/2006 Z. z.

K bodu 4: Vyňatie iných úverov na nehnuteľnosti poskytovaných bankou alebo pobočkou zahraničnej banky svojim zamestnancom bez úroku alebo s úrokovou sadzbou nižšou ako prevláda na finančnom trhu, a ktoré sa neponúkajú verejne.

Cieľom úpravy je odstrániť problémy aplikačnej praxe, kedy banky poskytujúce úvery zaručené nehnuteľnosťou určené len pre svojich zamestnancov sú povinné zverejňovať na svojom webovom sídle údaj o základnej úrokovej sadzbe napriek tomu, že takéto úvery verejnosti neposkytujú.

K bodu 5:

Navrhovanou zmenou sa zabezpečí súlad s ustanovením § 54 ods. 3 tohto zákona, na základe ktorého vyplýva, že zástupcom správcu môže byť len fyzická osoba.

K bodu 6:

Úprava ustanovení o bankovom tajomstve súvisiacich s poskytovaním informácií o zostatku použiteľných finančných prostriedkov a platobných operáciách uskutočnených na platobnom účte spoločenstva alebo správcu spravujúcich bytový dom pre vlastníka bytu alebo nebytového priestoru.

K čl. III:

K bodu 1:

Navrhuje sa, aby pri zobrazovaní výšky zostatku vlastných finančných prostriedkov klienta bola zobrazovaná výška zostatku použiteľných vlastných finančných prostriedkov, t.j. disponibilný zostatok znížený o sumu prostriedkov z povoleného prečerpania.

K bodu 2:

Navrhuje sa, aby vlastníci bytov a nebytových priestorov mali právo žiadať od poskytovateľa platobných služieb výpis z účtu bytového domu, v ktorom vlastnia byt alebo nebytový priestor, aj bez súhlasu spoločenstva alebo správcu spravujúceho bytový dom. Vlastníci bytov a nebytových priestorov, ktorí sú podľa § 7b ods. 4 a § 8 ods. 3 zákona č. 182/1993 Z. z. majiteľmi takéhoto účtu bytového domu zriadeného v banke správcom alebo spoločenstvom, majú právo žiadať takýto výpis obsahujúci informáciu o aktuálnej výške zostatku použiteľných finančných prostriedkov a zoznam debetných platobných operácií uskutočnených na tomto platobnom účte za obdobie predchádzajúcich šiestich kalendárnych mesiacov jedenkrát ročne bez poplatkov. Za každé ďalšie poskytnutie takejto informácie v danom kalendárnom roku môže poskytovateľ platobných služieb účtovať primeraný poplatok v súlade so skutočnými nákladmi. Pri žiadosti o takýto výpis z účtu bytového domu sa majiteľ bytu alebo nebytového priestoru musí v banke okrem svojej totožnosti preukázať aj výpisom z listu vlastníctva bytu a nebytového priestoru, ktorý však nemusí byť určený na právne účely – napr. informatívny výpis z listu vlastníctva získaný cez Katastrálny portál ap.

K bodu 3:

Do zákona o platobných službách sa na základe konzultácií s Úradom na ochranu osobných údajov navrhuje doplniť ustanovenia nového § 88a, ktorými sa zohľadňujú pravidlá o ochrane osobných údajov a zároveň sa prispieva k eliminovaniu zneužívania platobných kariet, ku ktorému dochádza na úkor poskytovateľov platobných služieb, obchodníkov a predovšetkým na úkor oprávnených držiteľov platobných kariet. Pritom navrhnuté ustanovenie § 88a ods. 3 zákona o platobných službách je inšpirované ustanovením § 10 ods. 2 zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov (ustanovením o nápise o zakázanom kusovom predaji cigariet) a navrhované ustanovenia § 88a ods. 1 a 2 zákona o o platobných službách sú inšpirované ustanoveniami § 89 ods. 1 a 2 zákona o bankách (zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov). Je potrebné poznamenať, že k týmto krokom uvedeným v ustanoveniach nového § 88a sa vydavatelia platobných prostriedkov a obchodníci prijímajúci platobné prostriedky zaväzujú na základe zmlúv uzatvorených s kartovými spoločnosťami. Aby bolo možné uskutočňovať tieto opatrenia v praxi, je nutné ich upraviť v zákone, ktorý určí, kto je oprávnený vyžadovať osobné údaje klientov, aké sú to osobné údaje a z akého dôvodu tieto údaje vyžaduje.

K čl. IV:

Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. januára 2013.

Schválené vládou Slovenskej republiky dňa 18. júla 2012.

Robert F i c o, v. r.

predseda vlády

Slovenskej republiky

Peter K a ž i m í r, v. r.

podpredseda vlády a minister financií

Slovenskej republiky

S p o l o č n á s p r á v a

výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 394/2011 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 162) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet ako gestorský výbor, podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona.

I.

Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 177 z 12. septembra 2012 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 394/2011 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 162) týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky :

- Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet

- Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky

Uvedené výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v stanovenom termíne.

II.

Gestorský výbor nedostal do začatia rokovania o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 394/2011 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 162) stanoviská poslancov Národnej rady Slovenskej republiky podané v súlade s § 75 ods. 2 zákona NR SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

III.

K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská:

1. Odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi

- Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet (uzn. č. 80 zo dňa 11. októbra 2012)

- Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky (uzn. č. 97 zo dňa 9. októbra 2012)

IV.

Z uznesenia výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III. tejto správy vyplynuli tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

K Čl. I

1. Za doterajší bod 1 sa vkladá nový bod 2, ktorý znie:

„2. V § 1 ods. 5 sa vypúšťajú slová „§ 15 ods. 1 a 2,".".

Doterajšie body 2 až 11 sa označujú ako body 3 až 12.

Ide o legislatívno-technickú úpravu vyplývajúcu z aplikačnej praxe. Z povahy ako aj z definície prekročenia je zrejmé, že na takéto typy spotrebiteľských úverov ustanovenia § 15 ods. 1 a 2 týkajúce sa zmlúv o viazanom spotrebiteľskom úvere nemožno aplikovať.

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Gestorský výbor odporúča schváliť.

2. V doterajšom bode 3

V navrhovanom § 9 ods. 9 sa slová „úrok alebo poplatky" nahrádzajú slovami "úrok, poplatky alebo akékoľvek iné plnenie".

Navrhuje sa z dôvodu zvýšenia ochrany spotrebiteľa.

Ústavnoprávny výbor NR SR

Gestorský výbor odporúča schváliť.

3. Novooznačený bod 3 znie:

„3. V § 2 písmeno c) znie:

„c) iným veriteľom fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá v rámci svojho podnikania ponúka alebo poskytuje úvery alebo pôžičky, ktoré spĺňajú aspoň jednu z podmienok uvedených v § 1 ods. 3 písm. c), f) a l), pričom tieto úvery alebo pôžičky nespĺňajú žiadnu z podmienok uvedených v § 1 ods. 3 písm. a), b), d), e), g) až k) a m) až r); za iného veriteľa sa nepovažuje banka, pobočka zahraničnej banky a finančná inštitúcia podľa osobitného predpisu, 6) ktorá má povolenie na činnosť udelené Národnou bankou Slovenska,".

Poznámka pod čiarou k odkazu 6) znie:

„6)§ 2 ods. 1, 5 a 8 a § 6 ods. 21 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.".".

Novela zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 394/2011 Z. z. okrem iného mení znenie § 2 písm. c) presnejším zadefinovaním pojmu „iný veriteľ". Účelom novely bolo spresniť rozsah pôsobnosti zákona a neregulovať produkty, kde to nie je potrebné a kde nemôže dochádzať k ohrozeniu spotrebiteľa úžerníckymi praktikami.

Hoci účelom zmeny je podľa dôvodovej správy odstránenie výkladových a aplikačných problémov spojených s pojmom „iný veriteľ" a s tým súvisiaci „iný úver", aj napriek presnejšiemu a užšiemu zadefinovaniu by bez navrhovanej úpravy v praxi pojem „iný veriteľ" naďalej mohol spôsobovať výkladové a aplikačné problémy. Navrhované znenie novely síce presnejšie uvádza, na ktoré typy úverov a pôžičiek, ktoré nenapĺňajú definíciu pojmu „spotrebiteľský úver", sa má vzťahovať rozsah povinností uvedených v § 24. Zároveň však neodstraňuje výkladové problémy pre také prípady, kedy v praxi pôjde o úver, ktorý bude síce napĺňať definíciu podľa § 2 písm. c), ale zároveň bude napĺňať aj niektorú z podmienok úveru, ktorá spadá pod výnimky spod pôsobnosti zákona uvedené v § 1 ods. 3. To by teda znamenalo, že síce daný typ úveru nespadá pod pojem „spotrebiteľský úver" (podľa výnimky v § 1 ods. 3 zákona), ale spadá pod pojem „iný úver" (podľa definície „iného veriteľa" v § 2 písm. c)), napriek tomu, že zákonodarca mal úmysel tento rozsah zúžiť a urobiť jednoznačným.

V praxi môže ísť napr. o nasledovné situácie:

1) úver v sume 80 000 eur, ktorý je hypotekárnym úverom,

2) úver v sume 80 000 eur, poskytnutý Štátnym fondom rozvoja bývania za výhodné úrokové sadzby,

3) úver v sume 95 eur (resp. do 100 eur), ktorý poskytuje zamestnávateľ zamestnancovi z vlastných zdrojov bez úroku,

4) úver v sume 95 eur poskytovaný na základe zmluvy uzavretej na základe rozhodnutia súdu,

5) úver v sume 95 eur poskytovaný bez úroku a bez ďalších poplatkov atď.

Pri gramatickom výklade navrhovaného ustanovenia § 2 písm. c) by všetky tieto situácie spadali pod rozsah zákona č. 129/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov, čo nie je v súlade so zámerom predkladateľa, keďže rozšírenie pôsobnosti zákona na tieto situácie nebolo zámerom a nie je ani dôvodné, praktické a ani logické. Navrhovaná zmena ustanovenia je teda spresnením daného ustanovenia tak, aby bol naplnený zámer predkladateľa úpravy a aby nevznikali ďalšie výkladové problémy v praxi.

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Gestorský výbor odporúča schváliť.

4. Za novooznačený bod 6 sa vkladajú nové body 7 a 8, ktoré znejú:

„7. V § 20 ods. 9 písm. e) sa slová „ v ktorom je" nahrádzajú slovami „ak je v niektorom z nich".

8. V § 20 sa za odsek 27 vkladá nový odsek 28, ktorý znie:

„(28) Veriteľ, ktorý pri podaní návrhu na zápis do registra veriteľov nie je zapísaný v obchodnom registri, je povinný podať príslušnému súdu návrh na zápis do obchodného registra do desiatich dní odo dňa zápisu do registra veriteľov a je povinný predložiť Národnej banke Slovenska výpis z obchodného registra do desiatich dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia súdu o vykonaní zápisu do obchodného registra.".

Doterajší odsek 28 sa označuje ako odsek 29.".

Doterajšie body 7 až 12 sa označujú ako body 9 až 14.

Podľa súčasného znenia zákona Národná banka Slovenska pri registrácii vyžaduje výpis zo živnostenského alebo obchodného registra. Problém môže nastať v prípade, ak sa jedná o nového veriteľa ešte nezapísaného v príslušnom registri, ktorého podnikateľskou činnosťou bude poskytovanie spotrebiteľských alebo iných pôžičiek a úverov pre spotrebiteľov. To znamená, že v okamihu podania návrhu na zápis do registra veriteľov takýto veriteľ ešte nie je zapísaný v obchodnom registri, živnostenskom registri alebo inom registri a nemôže predložiť Národnej banke Slovenska výpis z príslušného registra. Z tohto dôvodu sa navrhuje upraviť znenie príslušného ustanovenia v § 20, ktoré vyrieši spomínanú situáciu vyplývajúcu z aplikačnej praxe. Zároveň sa do

§ 20 vkladá odsek 28 upravujúci postup zápisu nového veriteľa do registra veriteľov a následne do obchodného registra.

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Gestorský výbor odporúča schváliť.

K Čl. II

5. Za doterajší bod 6 sa vkladajú nové body 7 až 10, ktoré znejú:

„7. V § 91 ods. 5 sa za slovo „žiadateľa" vkladajú čiarka a slová „alebo písomným spôsobom a postupom podľa odseku 10".

8. V § 91 ods. 9 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „týmto nie je dotknuté ustanovenie odseku 10.".

9. § 91 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10) Písomné vyžiadanie podľa odseku 4 je možné banke alebo pobočke zahraničnej banky podávať v elektronickej podobe a dožiadaná banka alebo pobočka zahraničnej banky je povinná správu podľa odseku 4 s požadovanými informáciami o klientovi podávať žiadateľovi tiež v elektronickej podobe, pričom vzájomný prenos informácií medzi žiadateľom a bankou alebo pobočkou zahraničnej banky sa uskutočňuje prostredníctvom automatizovaného elektronického komunikačného systému zaobstaraného záujmovým združením bánk a pobočiek zahraničných bánk.86f) Písomné vyžiadanie podľa prvej vety sa vykonáva spôsobom a s náležitosťami podľa odseku 5 na základe dohody uzavretej medzi žiadateľom alebo skupinou žiadateľov a záujmovým združením bánk a pobočiek zahraničných bánk, pričom znenie uzavretej dohody je záujmové združenie povinné bezodkladne poskytnúť každej banke a pobočke zahraničnej banky a postup podľa dohody sú povinné uplatňovať všetky banky a pobočky zahraničných bánk. Ak žiadateľ alebo skupina žiadateľov podľa odseku 4 dohodne so záujmovým združením bánk a pobočiek zahraničných bánk formulár písomného vyžiadania, príslušný žiadateľ alebo príslušná skupina žiadateľov má povinnosť tento formulár jednotne využívať pri každom svojom písomnom vyžiadaní podľa odseku 4, a to aj vtedy, ak písomné vyžiadanie nepodáva prostredníctvom automatizovaného elektronického komunikačného systému zaobstaraného záujmovým združením bánk a pobočiek zahraničných bánk.".

Poznámka pod čiarou k odkazu 86f znie:

„86f) § 20f až 20j Občianskeho zákonníka.".

10. Za § 122q sa vkladá § 122r, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠122r

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2013

Bankové povolenie udelené banke alebo pobočke zahraničnej banky podľa doterajších predpisov, ktoré je platné k 1. januáru 2013 a ktoré je udelené na obchodovanie na vlastný účet s finančným nástrojom peňažného trhu, ktorým je zlato, sa od 1. januára 2013 považuje za bankové povolenie na obchodovanie na vlastný účet so zlatom, a to v rozsahu a spôsobom, ktoré sú určené v tomto bankovom povolení, a za podmienok uložených týmto bankovým povolením alebo inými rozhodnutiami Národnej banky Slovenska vykonateľnými k 1. januáru 2013.".".

K bodom 7 a 8 - Legislatívno - technická úprava súvisiaca s úpravou v bode 9.

K bodu 9 - Navrhovaným novým ustanovením odseku 10 v § 91 sa umožňuje elektronická komunikácia medzi osobami podľa odseku 4, t.j. osobami, voči ktorým je prelomené bankové tajomstvo (žiadatelia) a bankami. Obsahom tejto komunikácie sú požiadavky zo strany žiadateľov týkajúce sa informácií o klientoch bánk a pobočiek zahraničných bánk (ďalej len „banky"), ktoré sú predmetom bankového tajomstva na banky, pričom sa ráta s jednotnou formou písomného vyžiadania, a následný prenos týchto požadovaných informácií od bánk ku žiadateľom. Vzájomný prenos informácií medzi žiadateľom a bankami sa uskutoční prostredníctvom automatizovaného elektronického komunikačného systému zaobstaraného záujmovým združením bánk, ktoré umožňuje požadované informácie urýchlene vydistribuovať všetkým bankám a následne požadované informácie od bánk preniesť žiadateľom. Cieľom navrhovaného ustanovenia je zefektívniť proces vybavovania žiadateľov, pričom uvedené riešenie je aj plnením opatrenia č. 49 Akčného plánu boja proti daňovým podvodom na roky 2012 a 2016, ktorý schválila vláda SR dňa 31. mája 2012.

K bodu 10 - Predloženým návrhom úpravy podľa čl. II bodu 1 a 2 návrhu sa zabezpečí súlad s definíciou finančného nástroja v zmysle § 5 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov, ktorým bola v zákone o cenných papieroch implementovaná smernica MiFID, v zmysle ktorej zlato nie je považované za finančný nástroj. Cieľom navrhovanej úpravy však nie je obmedziť banky a pobočky zahraničných bánk vo vykonávaní obchodov na vlastný účet so zlatom ako takým. Návrh zákona je však potrebné doplniť o prechodné ustanovenie zabezpečujúce to, aby banky a / alebo pobočky zahraničných bánk nemuseli Národnú banku Slovenska žiadať o vydanie nového bankového povolenia, ak už obchody so zlatom podľa platných povolení vykonávajú alebo sa na to chystajú ešte v období pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona.

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Gestorský výbor odporúča schváliť.

K Čl. III

6. Za doterajší bod 2 sa vkladajú nové body 3 až 13, ktoré znejú:

„3. § 63 znie:

㤠63

Platobná inštitúcia je právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá je na základe udeleného povolenia na poskytovanie platobných služieb oprávnená poskytovať platobné služby

a) bez obmedzenia rozsahu poskytovania platobných služieb podľa § 2 ods. 1 alebo

b) v rozsahu obmedzenom výlučne na vykonávanie platobných operácií podľa § 2 ods. 1 písm. f) za podmienok podľa § 79a.".

4. V § 64 ods. 2 písm. a) a § 82 ods. 2 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „a ktorá má zriadenú dozornú radu,".

5. V § 73 ods. 4 sa slová „táto osoba" nahrádzajú slovami „platobná inštitúcia".

6. § 77 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10) Ak platobná inštitúcia vykonáva niektorú z činností podľa odseku 1 a časť finančných prostriedkov prijatých od používateľov platobných služieb sa má použiť na vykonanie platobných operácií a časť finančných prostriedkov slúži na iné účely ako vykonávanie platobných operácií, platobná inštitúcia postupuje podľa odseku 7 alebo odseku 8 pri časti finančných prostriedkov prijatých od používateľov platobných služieb určených na vykonanie platobných operácií. Ak časť finančných prostriedkov prijatých od používateľov platobných služieb určených na vykonanie platobných operácií nie je vopred známa, platobná inštitúcia určí hodnotu priemeru týchto finančných prostriedkov ako odhad ich predpokladaného objemu na základe dostupného časového radu údajov o finančných prostriedkoch určených alebo použitých na vykonanie platobných operácií. Ak hodnotu priemeru finančných prostriedkov prijatých od používateľov platobných služieb určených na vykonanie platobných operácií nemožno určiť ani na základe takéhoto časového radu údajov, určí sa hodnota týchto finančných prostriedkov na základe obchodného plánu podnikania zohľadňujúceho požiadavky Národnej banky Slovenska a vychádzajúceho z navrhovanej stratégie činnosti žiadateľa obsiahnutého v žiadosti podľa § 64 ods. 4 písm. i).".

7. V § 78 ods. 2 písm. j) sa slová „ods. 7 až 9" nahrádzajú slovami „ods. 7 až 10".

8. Za § 79 sa vkladá § 79a, ktorý znie:

㤠79a

(1) Platobná inštitúcia podľa § 63 písm. b) môže poskytovať platobnú službu v rozsahu obmedzenom výlučne na vykonávanie platobných operácií podľa § 2 ods. 1 písm. f) len na základe povolenia na poskytovanie tejto platobnej služby vtedy, ak priemer z celkovej sumy platobných operácií vykonaných platobnou inštitúciou za posledných 12 mesiacov nepresahuje sumu 3 000 000 eur za mesiac, a to vrátane platobných operácií vykonaných platobnou inštitúciou prostredníctvom agentov platobných služieb. Ak priemer z celkovej sumy platobných operácií podľa prvej vety nie je dostupný, platobná inštitúcia podľa § 63 písm. b) namiesto tohto priemeru použije hodnotu uvedenú v obchodnom pláne podnikania zohľadňujúceho požiadavky Národnej banky Slovenska a vychádzajúceho z navrhovanej stratégie činnosti žiadateľa obsiahnutého v žiadosti podľa § 64 ods. 4 písm. i).

(2) Na žiadosť o udelenie povolenia podľa § 63 písm. b) sa vzťahujú ustanovenia § 64 ods. 2 písm. a), písm. b) druhého bodu, písm. c), d), i) až m) a p), ods. 3 písm. a), b), d) až g) a ods. 4 písm. a) až d), f) až m).

(3) Na žiadosť o udelenie povolenia podľa § 63 písm. b) sa vzťahujú ustanovenia § 64 ods. 2 písm. e), ods. 3 písm. c) a ods. 4 písm. e) vo vzťahu k preverovaniu splnenia požiadaviek odbornej spôsobilosti podľa § 2 ods. 30 a dôveryhodnosti podľa § 2 ods. 31 u fyzických osôb navrhovaných za členov štatutárneho orgánu, prokuristu, vedúcich zamestnancov a vedúceho zamestnanca útvaru vnútornej kontroly, ktoré zodpovedajú za činnosť poskytovania platobnej služby. Na fyzické osoby navrhované za členov dozornej rady sa ustanovenia uvedené v prvej vete vzťahujú len na preverovanie splnenia požiadavky dôveryhodnosti podľa § 2 ods. 31.

(4) Na platobnú inštitúciu podľa § 63 písm. b) sa nevzťahujú ustanovenia § 65 ods. 2 písm. b), § 66 ods. 1 písm. f), § 69 ods. 5, § 72 ods. 1 až 3, § 73 ods. 5 a 8 a § 76 ods. 2.

(5) Na nadobudnutie kvalifikovanej účasti alebo na zvýšenie kvalifikovanej účasti podľa § 66 ods. 1 písm. a) na platobnej inštitúcii podľa § 63 písm. b) vo forme priameho podielu sa vyžaduje predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska. Osoba, ktorá chce zrušiť alebo znížiť kvalifikovanú účasť vo forme priameho podielu na tejto platobnej inštitúcii v takom rozsahu, že jej priamy podiel klesne pod 20 %, 30 % alebo 50 %, alebo tak, že by táto platobná inštitúcia prestala byť jej dcérskou spoločnosťou, je povinná túto skutočnosť vopred písomne oznámiť Národnej banke Slovenska.

(6) Na voľbu alebo vymenovanie osôb navrhovaných za členov štatutárneho orgánu platobnej inštitúcie podľa § 63 písm. b), na menovanie za prokuristu tejto platobnej inštitúcie, ustanovenie vedúceho zamestnanca a vedúceho zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej kontroly, ktoré zodpovedajú za činnosť poskytovania platobnej služby, sa vyžaduje predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska podľa § 66 ods. 1 písm. b).

(7) Platobná inštitúcia podľa § 63 písm. b) je okrem poskytovania platobnej služby podľa § 2 ods. 1 písm. f) oprávnená vykonávať aj obchodné činnosti podľa § 77 ods. 1.

(8) Platobná inštitúcia podľa § 63 písm. b) vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu 29).

(9) Platobná inštitúcia podľa § 63 písm. b) nemôže v inom členskom štáte

a) poskytovať platobné služby podľa § 2 ods. 1,

b) vykonávať činnosti podľa § 77 ods. 1 písm. a).

(10) Ak platobná inštitúcia podľa § 63 písm. b) nespĺňa podmienku podľa odseku 1, je do 30 dní povinná požiadať Národnú banku Slovenska o udelenie povolenia podľa § 63 písm. a) a po jeho udelení bezodkladne písomne vrátiť povolenie podľa § 63 písm. b); na takéto vrátenie povolenia sa nevzťahuje ustanovenie § 66 ods. 1 písm. d). Ak táto platobná inštitúcia nepožiada v ustanovenej lehote o povolenie podľa § 63 písm. a), nesmie pokračovať v poskytovaní platobnej služby a je povinná požiadať o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 66 ods. 1 písm. d) na vrátenie povolenie podľa § 63 písm. b). Právnická osoba, ktorej zaniklo oprávnenie na poskytovanie platobnej služby podľa § 2 ods. 1 písm. f) je povinná bezodkladne vyrovnať svoje pohľadávky a záväzky, ktoré jej vznikli z poskytovania platobnej služby alebo ktoré súvisia s poskytovaním platobnej služby.

(11) Platobná inštitúcia podľa § 63 písm. b) je povinná raz mesačne podať Národnej banke Slovenska správu o sume vykonaných platobných operácií za predchádzajúci kalendárny mesiac vrátane platobných operácií vykonaných platobnou inštitúciu prostredníctvom agentov platobných služieb, ak Národná banka Slovenska nerozhodne o inej periodicite podávania správy.

(12) Podmienky podľa odsekov 1 až 11 je platobná inštitúcia podľa § 63 písm. b) povinná dodržiavať počas celej doby platnosti povolenia podľa § 63 písm. b). O zmene údajov a skutočností rozhodujúcich na udelenie tohto povolenia je táto platobná inštitúcia povinná Národnú banku Slovenska písomne informovať bez zbytočného odkladu.

(13) Zahraničná platobná inštitúcia, ktorá poskytuje platobné služby v obmedzenom rozsahu, nemôže na území Slovenskej republiky poskytovať platobné služby.".

9. V § 81 ods. 5 prvej a štvrtej vete sa slová „ods. 7 až 9" nahrádzajú slovami „ods. 7 až 10".

10. V § 81 ods. 6 sa slová „ods. 4 a 7 až 9" nahrádzajú slovami „ods. 4 a 7 až 10".

11. V § 81 ods. 11 písm. a) sa slová „ods. 7 až 9" nahrádzajú slovami „ods. 7 až 10".

12. V § 86 ods. 2 písm. k) sa slová „ods. 7 až 9" nahrádzajú slovami „ods. 7 až 10".

13. V § 87 ods. 5 sa slová „za ktorého činnosť nesie plnú zodpovednosť," nahrádzajú slovami „prostredníctvom ktorého poskytuje platobné služby,".".

Doterajší bod 3 sa označuje ako bod 14.

K bodu 3 (§ 63)

Navrhované ustanovenie člení platobné inštitúcie na platobné inštitúcie oprávnené poskytovať platobné služby podľa § 2 ods. 1 bez obmedzenia rozsahu poskytovania platobných služieb a na platobné inštitúcie oprávnené poskytovať platobnú službu podľa § 2 ods. 1 písm. f) v obmedzenom rozsahu. Uvedeným sa uplatní dodatočne národná voľba vyplývajúca z článku 26 smernice č. 2007/64/ES o platobných službách na vnútornom trhu. Podľa tohto článku smernice č. 2007/64/ES môže členský štát resp. jeho orgány neuplatňovať postup alebo jeho časť alebo podmienky uvedené v niektorých oddieloch predmetnej smernice na osobu t.j. platobnú inštitúciu, ktorá spĺňa požiadavku uvedenú v návrhu ustanovenia § 79a ods. 1, vrátane dôveryhodnosti osôb zodpovedných za riadenie spoločnosti v súvislosti s poskytovaním platobných služieb (požiadavka preverovaná v rámci licenčného procesu a prostredníctvom predchádzajúcich súhlasov NBS). Z aplikačnej praxe vyvstala dodatočne potreba na uplatnenie tohto článku smernice vo vzťahu k platobnej službe podľa § 2 ods. 1 písm. f), a to najmä z dôvodu hybridného charakteru žiadateľov o udelenie povolenia (spoločnosti, ktorých hlavná činnosť pozostáva z vykonávania iných obchodných činností). Jedná sa o špecifickú platobnú službu, pri ktorej ako platobná inštitúcia vystupuje prevádzkovateľ telekomunikácií, systému informačných technológií alebo siete, ktorému sa vykoná platba a ktorý koná iba ako sprostredkovateľ medzi používateľom platobnej služby a dodávateľom tovaru a služieb. Už samotné znenie platobnej služby podľa § 2 ods. 1 písm. f) kladie určité špecifické požiadavky na poskytovateľa tejto platobnej služby. Vzhľadom na tieto špecifiká sa navrhuje uplatniť výnimka podľa článku 26 smernice č. 2007/64/ES vo vzťahu k platobnej službe podľa § 2 ods. 1 písm. f).

K bodu 4 [§ 64 ods. 2 písm. a), § 82 ods. 2 písm. a)]

Navrhnutou úpravou sa ustanovenie § 64 ods. 2 písm. a) explicitne zosúlaďuje s ustanoveniami § 64 ods. 2 písm. e) a § 64 ods. 3 písm. c) a rovnako sa ustanovenie § 82 ods. 2 písm. a) explicitne zosúlaďuje s ustanoveniami § 82 ods. 2 písm. e) a § 82 ods. 3 písm. c).

K bodu 5 (§ 73 ods. 4)

Legislatívnotechnická úprava za účelom spresnenia osoby (platobnej inštitúcie), ktorá zodpovedá za škodu spôsobenú pri poskytovaní platobných služieb osobou, ktorej bol zverený výkon prevádzkových činností.

K bodu 6 (§ 77 ods. 10)

Navrhované ustanovenie sa týka ochrany finančných prostriedkov v prípade, že platobná inštitúcia vykonáva aj iné činnosti ako len poskytovanie platobných služieb, pričom časť prijatých finančných prostriedkov sa má použiť na vykonanie platobných operácií a časť prijatých finančných prostriedkov sa má použiť na iný účel ako je vykonávanie platobných operácií. Predmetné ustanovenie súčasne rieši aj spôsob ochrany finančných prostriedkov v prípadoch, kedy nie je vopred známe, ktorá časť finančných prostriedkov prijatých od používateľov platobných služieb, je určená na vykonanie platobných operácií. Navrhované ustanovenie vyplýva z ustanovenia článku 9 ods. 2 smernice č. 2007/64/ES.

K bodu 7 [§ 78 ods. 2 písm. j)]

Legislatívno-technická úprava v súvislosti s doplnením ustanovenia § 77 o odsek 10.

K bodu 8 (§ 79a ods. 1)

Navrhované ustanovenie upravuje požiadavku limitu t.j. priemeru z celkovej sumy platobných operácií za posledných 12 mesiacov vrátane každého agenta platobných služieb, prostredníctvom ktorého poskytuje platobné služby platobná inštitúcia, ktorý nesmie presiahnuť sumu 3 000 000 eur za mesiac pri poskytovaní platobnej služby podľa § 2 ods. 1 písm. f). Tento limit je stanovený v článku 26 ods. 1 písm. a) smernice č. 2007/64/ES. Dodržanie navrhovaného limitu sa vyžaduje od poskytovateľa platobnej služby podľa § 2 ods.1 písm. f) v obmedzenom rozsahu.

K bodu 8 (§ 79a ods. 2 a 3)

Navrhovanými ustanoveniami sa určia podmienky, ktorých splnenie žiadateľ o udelenie povolenia na poskytovanie platobnej služby podľa § 2 ods. 1 písm. f) bude povinný preukázať v rámci licenčného procesu, vrátane náležitostí žiadosti a jej príloh. Skutočnosť, že je možné upustiť od posudzovania niektorých podmienok v rámci licenčného procesu vyplýva z článku 26 ods. 1 smernice č. 2007/64/ES, pričom vzhľadom k charakteru platobnej služby podľa § 2 ods. 1 písm. f), hybridnému charakteru poskytovateľov predmetnej služby a obmedzenému rozsahu poskytovania platobnej služby sa javí ako účelné upustiť od vybraných podmienok, ktorých splnenie sa vyžaduje od plne licencovaných poskytovateľov platobných služieb. Vymedzenými podmienkami, ktoré sa budú skúmať v rámci licenčného procesu sa zabezpečí aj preverenie dôveryhodnosti osôb zodpovedných za riadenie platobnej inštitúcie podľa § 63 písm. b) v súlade s článkom 26 ods. 1 písm. b) smernice č. 2007/64/ES.

K bodu 8 (§ 79a ods. 4)

Vzhľadom na možnosť upustenia od niektorých podmienok a požiadaviek na činnosť a podnikanie platobnej inštitúcie, na ktorú sa vzťahuje výnimka podľa článku 26 smernice č. 2007/64/ES, v § 79a ods. 4 sa vymedzia ustanovenia štvrtej časti zákona o platobných službách, ktoré sa na takúto platobnú inštitúciu nebudú vzťahovať. Upustenie od vybraných ustanovení sa javí ako účelné vzhľadom k charakteru platobnej služby podľa § 2 ods. 1 písm. f), hybridnému charakteru poskytovateľov predmetnej služby a obmedzenému rozsahu poskytovania platobnej služby.

K bodu 8 (§ 79a ods. 5 až 8)

Vzhľadom na možnosť upustenia od niektorých podmienok a požiadaviek na činnosť a podnikanie platobnej inštitúcie, na ktorú sa vzťahuje výnimka podľa článku 26 smernice č. 2007/64/ES, predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska sa bude vo vzťahu k nadobúdaniu alebo zvýšeniu kvalifikovanej účasti na takejto platobnej inštitúcii vyžadovať len pokiaľ pôjde o priamy podiel. Obdobne sa navrhuje aj zrušenie alebo zníženie kvalifikovanej účasti vo forme priameho podielu. Nadobudnutie nepriameho podielu bude možné bez predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska. Následná informačná povinnosť v zmysle navrhovaného § 79a ods. 11 tým nie je dotknutá. Vo vzťahu k tejto platobnej inštitúcie podľa § 63 písm. b) sa bude predchádzajúci súhlas vyžadovať na voľbu alebo vymenovanie osôb navrhovaných za členov štatutárneho orgánu platobnej inštitúcie, na menovanie za prokuristu platobnej inštitúcie, ustanovenie vedúceho zamestnanca a vedúceho zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej kontroly, ktoré zodpovedajú za činnosť poskytovania platobnej služby. V § 79a ods. 7 sa navrhuje, aby platobná inštitúcia podľa § 63 písm. b) mohla vykonávať činnosti podľa § 77 ods. 1. Vzhľadom na charakter platobnej služby podľa § 2 ods. 1 písm. f), je potrebné nastaviť úpravu tak, aby takáto platobná inštitúcia mohla vykonávať aj iné obchodné činnosti. Pokiaľ sa jedná o činnosť prevádzkovania platobného systému, na takúto činnosť sa vyžaduje povolenie Národnej banky Slovenska. Pre platobnú inštitúciu podľa § 63 ods. 1 písm. b) sa navrhuje povinnosť vedenia účtovníctva podľa osobitného predpisu.

K bodu 8 (§ 79a ods. 9 a 13)

Článok 26 smernice č. 2007/64/ES, ktorý upravuje možnosť členského štátu ustanoviť výnimku, neumožňuje v zmysle odseku 3, aby platobná inštitúcia, na ktorú sa vzťahuje táto výnimka, poskytovala platobné služby v inom členskom štáte na základe princípu jednej licencie alebo na základe slobody poskytovania služieb. Tento zákaz sa vzťahuje na platobné inštitúcie so sídlom v zahraničí, ako aj na platobnú inštitúciu podľa § 63 písm. b) so sídlom v Slovenskej republike pokiaľ poskytuje platobné služby v obmedzenom rozsahu.

K bodu 8 (§ 79a ods. 10)

V zmysle navrhovaného ustanovenia, ak platobná inštitúcia podľa § 63 písm. b) prestane spĺňať podmienku limitu t.j. celkovej sumy vykonaných platobných operácií 3 000 000 eur za mesiac, bude povinná požiadať o udelenie povolenia podľa § 63 písm. a) zákona o platobných službách. Táto požiadavka vyplýva z článku 26 ods. 5 smernice č. 2007/64/ES. Pokiaľ však platobná inštitúcia nepožiada v ustanovenej lehote o udelenie povolenie, nesmie po uplynutí uvedenej lehoty pokračovať v poskytovaní platobnej služby podľa § 2 ods. 1 písm. f) zákona o platobných službách, pričom je povinná požiadať o udelenie predchádzajúceho súhlasu na vrátenie povolenia.

K bodu 8 (§79a ods. 11)

Za účelom splnenia si informačnej povinnosti Národnej banky Slovenska voči Európskej komisii, pokiaľ ide o celkovú sumu platobných operácií vykonaných platobnými inštitúciami, ktoré poskytujú platobnú službu v obmedzenom rozsahu, ako aj za účelom sledovania plnenia podmienky týchto platobných inštitúcií týkajúcej sa priemeru celkovej sumy vykonaných platobných operácií, ustanovuje sa povinnosť tejto platobnej inštitúcie raz mesačne podať Národnej banke Slovenska správu o sume vykonaných platobných operácií za predchádzajúci kalendárny mesiac vrátane každého agenta platobných služieb, prostredníctvom ktorého poskytuje platobné služby platobná inštitúcia.

K bodu 8 (§ 79a ods. 12)

Navrhovaným ustanovením sa zabezpečí povinnosť platobnej inštitúcie podľa § 63 písm. b) dodržiavať podmienky na udelenie povolenia ako aj na výkon činnosti počas celej doby platnosti povolenia. Pokiaľ dôjde k zmene údajov alebo skutočností rozhodujúcich na udelenie povolenia platobná inštitúcia bude povinná Národnú banku Slovenska bez zbytočného odkladu o týchto zmenách informovať. Týmto ustanovením sa zabezpečí informačná povinnosť platobnej inštitúcie podľa § 63 písm. b) voči Národnej banke Slovenska o skutočnostiach, ktoré sú podstatné vo vzťahu k požiadavkám na udelenie povolenia počas existencie platobnej inštitúcie. Informačná povinnosť platobnej inštitúcie podľa § 63 písm. b) vyplýva z článku 26 ods. 5 smernice č. 2007/64/ES.

K bodom 9 až 12 [§ 81 ods. 5, 6 a 11, § 86 ods. 2 písm. k)]

Legislatívnotechnické úpravy v súvislosti s doplnením ustanovenia § 77 o odsek 10.

K bodu 13 [§ 87 ods. 5]

Navrhuje sa terminologicky spresniť ustanovenie § 87 ods. 5 – ktoré bolo pozmenené v záverečnom štádiu procesu prerokúvania návrhu novelizačného zákona č. 394/2011 Z. z. – v záujme jeho zosúladenia s ostatnými ustanoveniami zákona, ktoré používajú terminológiu o agentoch platobných služieb, prostredníctvom ktorého poskytujú platobné služby inštitúcie elektronických peňazí, respektíve platobné inštitúcie.

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Gestorský výbor odporúča schváliť.

7. Za doterajší bod 3 sa vkladajú nové body 15 až 18, ktoré znejú:

„15. V § 98 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:

„(7) Národná banka Slovenska informuje Európsku komisiu o počte platobných inštitúcií podľa § 63 písm. b) a každoročne o celkovej sume platobných operácií vykonaných týmito platobnými inštitúciami podľa stavu k 31. decembru každého kalendárneho roka.".

Doterajšie odseky 7 a 8 sa označujú ako odseky 8 a 9.

16. V § 101b ods. 3 sa slová „30. novembra 2012" nahrádzajú slovami „31. januára 2013" a slová „30. novembri 2012" sa nahrádzajú slovami „31. januári 2013".

17. V § 101b ods. 4 sa slová „1. decembrom 2012" nahrádzajú slovami „1. februárom 2013" a slová „dňa 1. decembra 2012" sa nahrádzajú slovami „dňa 1. februára 2013".

18. Za § 101c sa vkladá § 101d, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠101d

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 29. novembra 2012

(1) Národná banka Slovenska informuje Európsku komisiu bezodkladne po nadobudnutí účinnosti tohto zákona o uplatnení národnej voľby ustanovenej v § 79a.

(2) Platobná inštitúcia, ktorej bolo udelené povolenie na poskytovanie platobných služieb podľa § 2 ods. 1 pred 30. novembrom 2012, sa po 29. novembri 2012 považuje za platobnú inštitúciu podľa § 63 písm. a).".".

K bodu 15 (§ 98 od. 7)

Vzhľadom na uplatnenie národnej voľby vyplývajúcej z článku 26 smernice č. 2007/64/ES, Národná banka Slovenska informuje Európsku komisiu o počte platobných inštitúcií podľa § 63 písm. b) ako aj o celkovej sume platobných operácií vykonaných týmito platobnými inštitúciami podľa stavu k 31. decembru každého kalendárneho roka.

K bodu 16 a 17 (§ 101b)

Legislatívnotechnická úprava.

K bodu 18 (§ 101d)

Ods. 1 - Navrhovaným ustanovením sa zabezpečí informačná povinnosť Národnej banky Slovenska voči Európskej komisii o uplatnení národnej voľby podľa článku 26 smernice č. 2007/64/ES.

Ods. 2 - Z dôvodu rozdelenia platobných inštitúcií na platobné inštitúcie oprávnené poskytovať platobné služby bez obmedzenia rozsahu ich poskytovania a na platobné inštitúcie oprávnené poskytovať platobnú službu v obmedzenom rozsahu sa návrhom zabezpečuje, že platobné inštitúcie, ktorým bolo udelené povolenie na poskytovanie platobných služieb pred účinnosťou tohto zákona sa budú považovať za platobné inštitúcie poskytujúce platobné služby bez obmedzenia ich rozsahu.

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Gestorský výbor odporúča schváliť.

8. K Čl. IV

Článok IV vrátane nadpisu znie:

„Čl. IV

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 29. novembra 2012 okrem ustanovení čl. I a II, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2013.".

Navrhuje sa, vzhľadom na potrebu posunu termínov v § 101b ods. 3 a 4, aby zákon nadobudol účinnosť 29. novembra 2012 okrem čl. I a II, u ktorých sa navrhuje účinnosť 1. januára 2013.

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Gestorský výbor odporúča schváliť.

Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v spoločnej správe hlasovať takto :

O bodoch spoločnej správy č. 1,2,3,4,5,6,7,8 hlasovať s návrhom gestorského výboru schváliť.

V.

Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 394/2011 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 162) vyjadrených v uzneseniach uvedených pod bodom III. tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

odporúča Národnej rade Slovenskej republiky

vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 394/2011 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 162) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.

Predmetná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 394/2011 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 162a) bola schválená uznesením gestorského výboru č. 89 z 15. októbra 2012. Výbor určil poslanca Jaroslava Demiana za spoločného spravodajcu výborov.

Súčasne ho poveril

1. predniesť spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky

2. navrhnúť Národnej rade Slovenskej republiky postup pri hlasovaní o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré vyplynuli z rozpravy (§ 83 ods. 2, § 84 ods. 2 a § 86 zákona č. 350/1996 Z. z.).

Bratislava 15. októbra 2012

Daniel D u c h o ň, v.r.

predseda

Výboru NR SR pre financie a rozpočet 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 788
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

VEĽKÝ SENÁT NS SR: Posudzovanie právoplatnosti súdneho rozhodnutia v inej veci

Súd je oprávnený posúdiť, kedy nadobudlo súdne rozhodnutie v inej veci právoplatnosť; pri posúdení tejto otázky nie je viazaný vyznačenou ...

Zmluvná odmena advokáta

Aby bolo možné považovať zmluvu za dostatočne určitú, postačuje len odkaz na právny predpis, ktorý sám osebe nie je vnútorne rozporný a ...

Bezúročnosť spotrebiteľského úveru a premlčacia doba pre vydanie bezdôvodného obohatenia

Bezúročnosť úveru nastupujúca ako ex lege dôsledok porušenia konkrétnych ustanovení zákona o spotrebiteľskom úvere, má v prípade ...

Bezúročnosť spotrebiteľského úveru a premlčacia doba pre vydanie bezdôvodného obohatenia

Bezúročnosť úveru nastupujúca ako ex lege dôsledok porušenia konkrétnych ustanovení zákona o spotrebiteľskom úvere, má v prípade ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Prezidentka udelila milosť 47-ročnej žene odsúdenej pre spreneveruhttps://www.teraz.sk/slovensko/prezidentka-udelila-milost-47-rocnej-/522338-clanok.html

Odsúdenej bol zároveň uložený trest zákazu činnosti vykonávať funkciu člena štatutárneho ...

Signatári výzvy sudcov sa ohradzujú voči vyjadreniam ministerkyhttps://www.teraz.sk/slovensko/signatari-vyzvy-sudcov-a-advokatov-sa/522206-clanok.html

Kolíková považuje tvrdenia, že nekomunikuje o návrhu reformy súdnej mapy, prinajmenšom za ...

Anketa: Čo hovoria právnici na testovanie?https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/575367-anketa-co-hovoria-pravnici-na-testovanie/

Od 27. januára až do 7. februára platí zákaz vychádzania.

Advokát: Výkon väzby sa nemôže podriaďovať nefunkčnosti vyšetrovaniahttps://www.teraz.sk/slovensko/karasvykon-vazby-sa-nemoze-podriad/521981-clanok.html

Podmienky výkonu kolúznej väzby sa mu zdajú na hrane dôstojného zaobchádzania s obvineným.

M. Žilinka: Prioritou bude objasňovanie a stíhanie daňových deliktovhttps://www.teraz.sk/ekonomika/m-zilinka-prioritou-bude-objasnovani/521971-clanok.html

Obsah rokovania s prezidentom finančnej správy ho utvrdil o úprimnej snahe oboch orgánov ...

Žilinkove reformy podporuje väčšina prokurátorov, zmenu štruktúry úradu považujú za krok vpredhttps://www.webnoviny.sk/zilinkove-reformy-podporuje-vacsina-prokuratorov-zmenu-struktury-uradu-povazuju-za-krok-vpred/

Zástupca špeciálneho prokurátora a 19 prokurátorov Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) ...

Nové časopisy

Justičná revue 11/2020

Justičná revue 11/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 12/2020

Bulletin slovenskej advokácie 12/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Súkromné právo 6/2020

Súkromné právo 6/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Verejné obstarávanie  - právo a prax 6/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 6/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Zo súdnej praxe 6/2020

Zo súdnej praxe 6/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Právny obzor 6/2020

Právny obzor 6/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: