TlačPoštaZväčšiZmenši

353/2012 Z. z.

29.1. 2013, 18:24 |  Admin 3

Dôvodová správa

Všeobecná časť

Návrh zákona sa predkladá z dôvodu potreby vykonať

- nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 261/2012 zo 14. marca 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o zmluvné vzťahy v sektore mlieka a mliečnych výrobkov (Ú. v. EÚ L 94, 30. 3. 2012),

- vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 511/2012 z 15. júna 2012 o oznámeniach týkajúcich sa organizácií výrobcov, medziodvetvových organizácií, zmluvných rokovaní a zmluvných vzťahov podľa nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 v sektore mlieka a mliečnych výrobkov.

Tieto právne záväzné akty EÚ sa vykonávajú aj návrhom nariadenia vlády Slovenskej republiky o podmienkach vykonávania niektorých opatrení spoločnej organizácie trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami, ktoré vypracovaloMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zároveň s týmto návrhom zákona. Viaceré ustanovenia citovaných právne záväzných aktov EÚ vyžadujú podrobnejšiu zákonnú úpravu, najmä pokiaľ ide o kontrolnú a sankčnú právomoc príslušných orgánov a ich konanie, pričom niektoré ustanovenia citovaných právne záväzných aktov EÚ delegujú na členský štát právomoc upraviť niektoré otázky vlastným spôsobom, resp. ponechávajú mu možnosť upraviť ich odchýlne.

Uvedený návrh nariadenia vlády, ktorý bude upravovať podmienky predkladania žiadostí o uznanie organizácie výrobcov, združení organizácií výrobcov a medziodvetvových organizácií v sektore trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami, bol prerokovaný v Legislatívnej rade vlády SR.

Návrh zákona v čl. I dopĺňa § 10 ods. 1 zákona č. 491/2001 Z. z. o sektor mlieka a mliečnych výrobkov a vkladá § 10b a 10c upravujúci postup agentúry a ministerstva pri rozhodovaní o uznaní a o odňatí uznania organizácií, združení a medziodvetvových organizácií výrobcov v sektore mlieka a mliečnych výrobkov. Ďalej sa v § 10d upravuje informačná a oznamovacia povinnosť agentúry vo vzťahu k EÚ a jej členským štátom. V § 10e sa upravuje informačná a oznamovacia povinnosť uznaných právnických osôb voči agentúre a v § 10f sa upravujú formálne a obsahové náležitosti zmluvy o dodávke surového mlieka. Návrh zákona v čl. II dopĺňa § 15 zákona č. 543/2007 Z. z. o kontrolnú a sankčnú právomoc Pôdohospodárskej a platobnej agentúry nad plnením podmienok uznania organizácií, združení a medziodvetvových organizácií v sektore mlieka a mliečnych výrobkov a ich povinností.

Navrhovaný dátum nadobudnutia účinnosti závisí jednak od dátumu, ktorým sa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 261/2012 uplatňuje v celom svojom rozsahu (3. október 2012), a jednak od dátumu uplatňovania vykonávacích nariadení Komisie, ktoré má Komisia vydať na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 261/2012 a ktoré vydala až neskôr, no bez ktorých nebolo možné nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 261/2012 riadne vykonať už k dátumu jeho uplatňovania len v obmedzenom rozsahu (2. apríl 2012).

Predložený návrh zákona nebude mať dopad na štátny rozpočet ani na rozpočty vyšších územných celkov a rozpočty obcí, zamestnanosť, životné prostredie a informatizáciu spoločnosti a na podnikateľské prostredie nebude mať negatívny dopad.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, a s právom Európskej únie.

Osobitná časť

K čl. I

(novela zákona č. 491/2001 Z. z.)

K bodu 1

Pôsobnosť ustanovení o uznávaní organizácií, združení a medziodvetvových organizácií sa rozširuje i na sektor trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami.

K bodu 2

Gramatická oprava.

K bodu 3

Upravuje sa kontrolná právomoc agentúry v sektore trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami pokiaľ ide o plnenie povinností a podmienok na uznanie organizácií, združení a medziodvetvových organizácií, ktorá vyplýva z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 261/2012 [čl. 126a ods. 4 písm. b) a čl. 126b ods. 3 písm. b)] a z § 10 ods. 6 zákona č. 491/2001 Z. z.

Frekvencia vykonávania kontrol raz ročne vyplýva z ročnej periodicity plnenia oznamovacích povinností uznaných právnických osôb voči agentúre ako aj oznamovacích povinností agentúry voči komisii.

K bodu 4

Upravuje sa (§ 10b a 10c) podrobnejšie postup agentúry ministerstva pri uznávaní organizácií, združení a medziodvetvových organizácií v sektore trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami (vrátane lehoty na rozhodnutie), ktorý vyplýva z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 261/2012 [čl. 126a ods. 1 a 4 písm. a) a čl. 126b ods. 1 a ods. 3 písm. a)] a z § 10 ods. 1 a 6.

Agentúra na základe kontroly splnenia podmienok žiadateľom podáva ministerstvu návrh rozhodnúť o uznaní alebo o neuznaní žiadateľa (čo vyplýva z § 10 ods. 6 zákona č. 491/2001 Z. z.); lehota na podanie návrhu je určená na tri mesiace odo dňa podania žiadosti, čo vyplýva z povinnosti členského štátu rozhodnúť o uznaní alebo neuznaní do štyroch mesiacov odo dňa podania žiadosti a z potreby dostatočne dlhej lehoty na posúdenie návrhu ministerstvom.

Upravuje sa postup ministerstva pri vydaní a pri zrušení rozhodnutia o uznaní na návrh agentúry v nadväznosti na nové ustanovenia § 15 ods. 4 zákona č. 543/2007 Z. z. upravujúce sankčnú právomoc agentúry v sektore mlieka a mliečnych výrobkov a na § 10 ods. 6.

Upravuje sa povinnosť ministerstva oznámiť rozhodnutie o uznaní a rozhodnutie o zrušení uznania agentúre, ktorá tieto údaje potrebuje na účely svojej agendy a výkonu jej kontrolných činností ako aj informačných a oznamovacích úloh.

Zabezpečuje sa implementácia čl. 126d ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1234/2007 v platnom znení, ktorým sa zavádza možnosť členských štátov na základe žiadosti od oprávneného subjektu stanoviť na obmedzené obdobie záväzné pravidlá regulácie dodávky syra s chráneným označením pôvodu alebo s chráneným zemepisným označením, a určuje sa príslušný štátny orgán, v ktorého kompetencii bude prijať tieto záväzné pravidlá.

Ustanovujú sa informačné a oznamovacie povinnosti a úlohy Pôdohospodárskej platobnej agentúry pri organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami, ktoré vyplývajú z nariadenia (EÚ) č. 1234/2007 v platnom znení a nariadenia (EÚ) č. 511/2012, jednak vo vzťahu k Protimonopolnému úradu SR a jednak vo vzťahu k Európskej komisii a ostatným členským štátom.

Upravujú sa niektoré podrobnosti o zmluvných rokovaniach uznaných organizácií a združení o dodávke surového mlieka, ktorých úprava je nariadením č. 1234/2007 v platnom znení delegovaná, resp. ponechaná na členský štát, a o informačnej a oznamovacej povinnosti týchto subjektov v súvislosti so zmluvnými rokovaniami.

Na účely kontroly plnenia podmienky maximálneho objemu surového mlieka, ktorého sa môžu zmluvné rokovania týkať, na účely plnenia oznamovacej povinnosti SR voči Komisii a na účely ochrany trhu sú rokujúce organizácie a združenia povinné písomne oznámiť agentúre jednak celkový objem surového mlieka a jednak objem pripadajúci na jednotlivých členov, v ktorých mene sa rokuje, spolu s ich identifikačným číslom. To sa obdobne týka oznamovacej povinnosti organizácie a združenia, pokiaľ ide o objem surového mlieka skutočne dodaného na základe dohodnutých zmlúv. V prípade, že po podaní oznámenia sa v dôsledku zvýšenia alebo zníženia počtu členov organizácie alebo združenia, v ktorých mene sa rokuje, zvýši objem mlieka, o ktorom sa rokuje, je potrebné podať nové oznámenie, v ktorom sa zároveň aj uvedie dôvod a vysvetlenie, prečo sa toto nové oznámenie podáva.

Rokujúce subjekty oznamujú agentúre údaje o plánovanom objeme surového mlieka, ktorého sa majú rokovania týkať, na účely kontroly a plnenia úloh agentúry a Protimonopolného úradu SR najneskôr 15 dní pred začatím rokovania.

Zmluvné rokovania sa môžu týkať len tých členov rokujúceho subjektu, za ktorých nerokuje zároveň aj iná organizácia alebo združenie, ako to vyplýva z čl. 126c ods. 2 písm. d) nariadenia 1234/2007).

Upravuje sa požiadavka na písomnú formu zmluvy o dodávke surového mlieka s prvovýrobcom mlieka, ak z právne záväzného aktu EÚ nevyplýva, že takáto zmluva nie je potrebná. Ustanovuje sa pôsobnosť tejto zmluvy na všetky etapy dodávky surového mlieka od výrobcu až k spracovateľovi vrátane prevozu surového mlieka zberným strediskom mlieka. Zberným strediskom mlieka podľa definície uvedenej v právne záväznom akte EÚ je aj odbytové družstvo, ktorého je výrobca mlieka členom. To sa vzťahuje na všetkých výrobcov, spracovateľov a zberné strediská mlieka v sektore trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami, nie iba na uznávané právnické osoby.

Tieto ustanovenia o zmluvných vzťahoch pri dodávke surového mlieka vyplývajú z práva členského štátu túto právnu úpravu vykonať. Táto právna úprava má zabezpečiť predovšetkým jasné a prehľadné právne vzťahy medzi výrobcami mlieka a spracovateľmi.

K bodu 5

Ustanovuje sa prechodné obdobie na prispôsobenie zmlúv uzavretých pred účinnosťou zákona a súvisiaceho nariadenia vlády.

K čl. II

(novela zákona č. 543/2007 Z. z.)

Úprava kontrolnej a sankčnej právomoci agentúry pri výkone niektorých opatrení spoločnej organizácie trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami v zákone č. 543/2007 Z. z. je odôvodnená pôsobnosťou tohto zákona i na organizovanie trhu s výrobkami (§ 12 až 16).

K bodu 1

Upravuje sa sankčná právomoc agentúry v sektore trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami pokiaľ ide o plnenie povinností a podmienok na uznanie organizácií, združení a medziodvetvových organizácií, ktorá vyplýva z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 261/2012 [Čl. 126c ods. 2 písm. f) a čl. 177a ods. 2] a z čl. 2 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 511/2012.

Z dôvodu potreby poskytnúť porušovateľovi povinnosti dodatočný čas na dobrovoľné splnenie povinnosti má pred uložením sankcie prednosť opatrenie spočívajúce v uložení povinnosti splniť v určenej lehote povinnosť, ktorú dotknutý subjekt nesplnil v lehote určenej všeobecne záväzným právnym predpisom (odsek 2). Až v prípade nesplnenia tejto povinnosti agentúra uloží sankciu v podobe pokuty (odsek 3). Výška pokuty je určená tak, aby mala účinok postihnutia subjektu, ktorý porušil svoje povinnosti, a aby mala aj výchovný a odstrašujúci účinok, a to v záujme dodržovania ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov, no aby nemala príliš nepriaznivý alebo až likvidačný účinok.

Sankciou za neplnenie podmienok na uznanie uznanou právnickou osobou je zrušenie rozhodnutia o uznaní na návrh agentúry (odsek 4), čo vyplýva z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 261/2012 [čl. 126a ods. 4 písm. c) a čl. 126b ods. 3 písm. c) a d)] a z § 10 ods. 6 zákona č. 491/2001 Z. z.

K bodu 2

Ustanovuje sa subjektívna a objektívna lehota na začatie konania podľa odseku 2, a to v závislosti od ročnej periodicity plnenia niektorých oznamovacích povinností uznaných právnických osôb voči agentúre.

K bodu 3

Ustanovuje sa oprávnenie agentúry ukladať pokutu podľa odseku 3 aj opakovane na účely dosiahnutia splnenia povinnosti uznanou právnickou osobou.

K čl. III

Ustanovenie o účinnosti. Zákon nadobudne účinnosť 3. októbra 2012.

Navrhovaný dátum nadobudnutia účinnosti je určený dátumom, od ktorého sa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 261/2012 uplatňuje v celom svojom rozsahu, t. j. vrátane článkov 126c, 126d, 185e a 185f (3. október 2012), a nie už od dátumu, v ktorom sa začalo uplatňovať len v obmedzenom rozsahu (2. apríl 2012), a to z dôvodu oneskoreného vydania vykonávacích nariadení Komisie, ktoré mala Komisia vydať na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 261/2012 a bez ktorých nebolo možné nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 261/2012 riadne vykonať už k dátumu jeho obmedzeného uplatňovania (2. apríl 2012).

S p o l o č n á s p r á v a

výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Magdy Košútovej a Mariana Záhumenského na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami v znení neskorších predpisov a zákon č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov (tlač 198) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie ako gestorský výbor k poslaneckému návrhu zákona podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky:

I.

Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 213 z 21. septembra 2012 pridelila poslanecký návrh zákona na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami v znení neskorších predpisov a zákon č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov (tlač 198) na prerokovanie týmto výborom:

Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky

Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti

Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a

Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj

Za gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.

Výbory prerokovali predmetný poslanecký návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.

II.

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol poslanecký návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému poslaneckému návrhu zákona (§ 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov).

III.

Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol poslanecký návrh zákona pridelený zaujali k nemu nasledovné stanoviská:

Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 96 z 9. októbra 2012 s poslaneckým návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti uznesením č. 79 z 9. októbra2012 s poslaneckým návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 48 z 10. októbra 2012 s poslaneckým návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 38 z 11. októbra 2012 s poslaneckým návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť.

IV.

Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky, uvedených v bode III. tejto správy, vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy s odporúčaním gestorského výboru:

1. V čl. I štvrtom bode § 10d odsek 2 znie:

„(2) Ministerstvo môže vydať pravidlá regulácie dodávky syra s chráneným označením pôvodu alebo s chráneným zemepisným označením, ak o to požiadajú osoby podľa osobitného predpisu,16m) ktoré uverejní vo vestníku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.".

Návrh lepšie špecifikuje spôsob zverejnenia a spôsob prístupu k zmluve.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Gestorský výbor odporúča schváliť

2. V čl. I štvrtom bode v § 10d ods. 2 sa slovo „subjekty" nahrádza slovom „osoby".

Legislatívno-technická pripomienka.

Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Gestorský výbor odporúča schváliť

3. V čl. I štvrtom bode § 10f odsek 2 znie:

„(2) Ak výrobca surového mlieka na účely dodávky surového mlieka scudzí surové mlieko zbernému stredisku mlieka,16r) k zmluve podľa odseku 1 pristupuje aj zberné stredisko mlieka.".

Návrh lepšie špecifikuje spôsob zverejnenia a spôsob prístupu k zmluve

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Gestorský výbor odporúča schváliť

4. V čl. I štvrtom bode v poznámkach pod čiarou k odkazom 16d až 16j, 16l až 16n a 16p až 16r a v čl. II prvom bode v poznámkach pod čiarou k odkazom 39b, 39d a 39e sa vypúšťajú slová „v platnom znení".

Legislatívno-technická pripomienka, súvisiaca so zaužívaným spôsobom uvádzania skrátenej citácie právne záväzných aktov Európskej únie v poznámkach pod čiarou.

Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Gestorský výbor odporúča schváliť

5. V čl. I štvrtom bode v poznámke pod čiarou k odkazu 16l a v čl. II prvom bode v poznámke pod čiarou k odkazu 39b za slová „mliečnych výrobkov" vkladajú slová „(Ú. v. EÚ L 156, 16.6.2012)".

Legislatívno-technická pripomienka, súvisiaca so zaužívaným spôsobom uvádzania právne záväzných aktov Európskej únie v poznámke pod čiarou vrátane informácie o publikácii v úradnom vestníku.

Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Gestorský výbor odporúča schváliť

6. V čl. I piatom bode § 12c znie:

㤠12c

Konania o uznaní organizácie výrobcov, združenia organizácií výrobcov a medziodvetvovej organizácie výrobcov podľa osobitného predpisu16c) začaté pred 1. decembrom 2012 sa dokončia podľa zákona účinného od 1.12.2012.".

Úprava textu návrhu zákona vzhľadom na oddialenie účinnosti právneho predpisu.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Gestorský výbor odporúča schváliť

7. V čl. III sa slová „15. novembra" nahrádzajú slovami „1. decembra".

Legislatívna pripomienka, posunutím účinnosti sa sleduje zabezpečenie dostatočného časového priestoru na posúdenie návrhu zákona prezidentom Slovenskej republiky v 15 dňovej lehote na vrátenie návrhu zákona prezidentom parlamentu, čas potrebný na uverejnenie zákona v Zbierke zákonov.

Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Gestorský výbor odporúča schváliť

V.

Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch spoločnej správy nasledovne:

O bodoch spoločnej správy č. 1 až 7 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru uvedené body schváliť.

VI.

Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k poslaneckému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III. tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto poslaneckému návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky poslanecký návrh zákona na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami v znení neskorších predpisov a zákon č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov (tlač 198) schváliť s pripomienkami.

Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní poslaneckého návrhu zákona na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami v znení neskorších predpisov a zákon č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov (tlač 198) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 56 zo 16. októbra 2012.

V citovanom uznesení výboru poveril spoločného spravodajcu výborov predložiť Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov a splnomocnil ho podať návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.

Mikuláš H u b a v. r.

predseda výboru 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 790
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Zánik vyživovacej povinnosti; ustálená rozhodovacia prax dovolacieho súdu

V individualizovanom rámci určovania zániku vyživovacej povinnosti neprichádza do úvahy akékoľvek zovšeobecňovanie, ale práve naopak, súdy ...

Prekvapivé rozhodnutie odvolacieho súdu

Ak odvolací súd nad rámec prvoinštančného rozhodnutia niečo podporne doplní pre zdôraznenie správnosti rozhodnutia súdu prvej inštancie, ...

Pasívna vecná legitimácia v spore o neplatnosť skončenia pracovného pomeru riaditeľa školy

V pracovnoprávnych vzťahoch riaditeľa školy koná za zamestnávateľa (v jeho mene, a nie teda v mene jeho zriaďovateľa) starosta obce. Rovnako, ...

Autorizácia podania uskutočneného v elektronickej podobe, autorizácia dovolania

Zmyslom a účelom autorizácie elektronicky uskutočneného podania vo veci samej (ktorým je v zmysle § 123 ods. 2 CSP aj dovolanie) je záruka ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

T. Borec končí ako šéf Slovenskej advokátskej komoryhttps://www.teraz.sk/slovensko/t-borec-konci-ako-sef-slovenskej-ad/510164-clanok.html

Predsedníctvo SAK volia všetci advokáti Slovenska na konferencii advokácie s funkčným obdobím ...

Čaputová vetovala novelu, ktorá rieši odoberanie akademických titulovhttps://www.teraz.sk/slovensko/caputova-vetovala-novelu-ktora-ries/510143-clanok.html

Právnu normu má parlament opätovne prerokovať.

Via Iuris: Vytvorenie väčších súdov je krok správnym smeromhttps://www.teraz.sk/slovensko/via-iuris-vytvorenie-vacsich-sudov/510125-clanok.html

Hlavnými cieľmi navrhovanej reformy súdnej mapy sú špecializácia sudcov a zlepšenie kvality i ...

Zákon o financovaní škôl sa kvôli povinnej škôlke zmeníhttps://www.teraz.sk/slovensko/zakon-o-financovani-skol-sa-kvoli-p/510116-clanok.html

Zákon rieši aj úpravu prideľovania príspevku na výchovu a vzdelávanie pre materskú školu.

Poslanci schválili návrh zákona o teste proporcionalityhttps://www.teraz.sk/slovensko/poslanci-schvalili-navrh-zakona-o-tes/510113-clanok.html

Test proporcionality vykonáva subjekt, ktorý navrhuje reguláciu povolania, pričom ho vykonáva ...

Novela autorského zákona sa presúva na rok 2021https://www.teraz.sk/slovensko/novela-autorskeho-zakona-a-reforma-ume/510037-clanok.html

Hlavnými dôvodmi zrušenia úloh sú pretrvávajúce komplikácie spojené s pandémiou ochorenia ...

Nové časopisy

Súkromné právo 5/2020

Súkromné právo 5/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Justičná revue 10/2020

Justičná revue 10/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 10/2020

Bulletin slovenskej advokácie 10/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Zo súdnej praxe 5/2020

Zo súdnej praxe 5/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Verejné obstarávanie  - právo a prax 5/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 5/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Právny obzor 5/2020

Právny obzor 5/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: