TlačPoštaZväčšiZmenši

351/2012 Z. z.

29.1. 2013, 18:18 |  Admin 3

DÔVODOVÁ SPRÁVA + Spoločná správa výborov NR SR

A. Všeobecná časť

Príprava návrhu zákona o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyplynula z požiadavky zabezpečiť v podmienkach Slovenskej republiky vykonávanie Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 z 25. novembra 2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS), ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 761/2001 a rozhodnutia Komisie 2001/681/ES a 2006/193/ES (Ú. v. EÚ L 342, 22.12.2009).

Medzi dobrovoľné nástroje environmentálnej politiky Európskej únie patrí schéma EMAS (Eco-Management and Audit Scheme).

Európska schéma pre environmentálne manažérstvo a audit (schéma EMAS) je založená na princípe dobrovoľnosti a začleniť sa do nej môže na základe vlastného slobodného rozhodnutia každá organizácia. Organizácie sú otázkou znižovania environmentálneho vplyvu svojich činností čoraz častejšie konfrontované na rôznych trhoch a aj samotnými spotrebiteľmi. Vynikajúce výsledky v oblasti ochrany životného prostredia sa rýchlo stávajú pre organizácie obchodnou výhodou.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 z 25. novembra 2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS), ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 761/2001 a rozhodnutia Komisie 2001/681/ES a 2006/193/ES (Ú. v. EÚ L 342, 22.12.2009) – EMAS III je posledná revízia platného nariadenia o EMAS, ktoré prináša niekoľko nových prvkov zlepšujúcich použiteľnosť a dôveryhodnosť schémy EMAS.

Registrácia v schéme EMAS umožňuje, aby organizácie mohli zainteresovaným stranám, ako napríklad zákazníkom, kompetentným orgánom a občanom preukázať, že vyhodnocujú, riadia a obmedzujú environmentálny vplyv svojich činností. Logo EMAS môžu používať ako marketingový alebo predajný nástroj na podporu organizácie s vynikajúcimi environmentálnymi výsledkami.

Efektívna implementácia EMAS III - nariadenia(ES) č. 1221/2009 v Slovenskej republike si vyžiadala zrušiť platný zákon č. 491/2005 Z. z. o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Návrhom nového zákona sa zabezpečí funkčný inštitucionálny rámec na efektívnu implementáciu EMAS III a ďalších vnútroštátnych implementačných opatrení, ktoré platné nariadenie vo viacerých svojich ustanoveniach vyžaduje.

Návrh zákona o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- určuje za „príslušný orgán EMAS" - Slovenskú agentúru životného prostredia (SAŽP)

na zabezpečenie činností vyplývajúcich z tohto zákona a nariadenia EMAS III a

v prípadoch združenej registrácie aj na zabezpečenie organizácie v rámci Európskej únie;

Slovenská agentúra životného prostredia je týmito činnosťami poverená Ministerstvom

životného prostredia Slovenskej republiky,

- ustanovuje Slovenskú národnú akreditačnú službu (SNAS) ako jediný vnútroštátny

akreditačný orgán vykonávaním akreditácie environmentálnych overovateľov a dozorom

nad ich činnosťou v zmysle pravidiel zohľadňujúcich špecifiká schémy EMAS ustanovené

v nariadení (ES) č. 1221/2009,

- ustanovuje orgány presadzovania práva pre zabezpečovanie vynútiteľnosti a dodržiavania

požiadaviek nariadenia EMAS III, ale aj pre pomoc a podporu organizáciám,

- znižuje výšku poplatkov za registráciu organizácií v EMAS v súlade s trendom znižovania

administratívnej záťaže najmä pre malé organizácie a zvyšuje výšku pokuty za správny

delikt neoprávnené používanie loga EMAS,

- určuje Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky zabezpečením vypracovania

a aktualizácie Stratégie podpory a propagácie schémy EMAS.

Schéma EMAS doteraz nie je dostatočne organizáciami využívaná. V Slovenskej republike bolo zaregistrovaných iba 7 organizácií.

Zavedenie požiadaviek EMAS v organizácii je z prevažnej časti financované z vlastných zdrojov organizácie. Uplatňovaním požiadaviek EMAS sa znížia prevádzkové náklady organizácií, najmä v dôsledku úspory a lepšieho využívania surovín, energie a ďalších vstupov, ďalej v dôsledku znižovania množstva odpadov a nákladov na ich zneškodňovanie, v dôsledku znižovania poplatkov, odplát, úhrad za vypúšťanie emisií do životného prostredia, a aj v dôsledku úspory na sankciách, ako aj na vyplácaní náhrad škôd a ekologickej ujmy. Taktiež sa zníži riziko havárií a iných mimoriadnych udalostí, vrátane s tým spojených vplyvov na život a zdravie ľudí, životné prostredie a majetok a obmedzia sa ďalšie neproduktívne náklady spojené s neujasnenou organizačnou štruktúrou a s nedokonalým systémom riadenia.

Organizácii sa zlepší „dobré meno" (goodwill), zlepší sa jej prístup na niektoré trhy, prístup k licenciám, povoleniam, verejným zákazkám, k výhodnejším úverom, či poistným podmienkam.

Environmentálne manažérstvo a audit prináša okrem postupného znižovania environmentálnych vplyvov činností organizácií aj určitý príspevok k trvalému ekonomickému rastu a prosperite.

Vplyvy na podnikateľské prostredie, vplyvy na životné prostredie a vplyvy na informatizáciu spoločnosti budú pozitívne. Návrh zákona nebude mať sociálne vplyvy.

Návrh zákona bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, ktorý súvisí s presmerovaním už zavedených poplatkov, a to z kapitoly MŽP SR do príspevkovej organizácie - Slovenskej agentúry životného prostredia, ktorá predmetné príjmy v kvantifikovanej výške 903 eur ročne využije na svoju činnosť.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, ostatnými zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.

B. Osobitná časť

Čl. I.

K § 1

Ustanovujú sa podmienky registrácie organizácií v schéme Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit, orgány presadzovania práva, pôsobnosť orgánov štátnej správy na úseku environmentálneho manažérstva a auditu a zodpovednosť za neoprávnené používanie loga EMAS.

Na rozdiel od zákona č. 491/2005 Z. z. nie je už predmetom úpravy tohto zákona akreditácia environmentálnych overovateľov a dozor nad ich činnosťou, pretože táto oblasť je novým a komplexným spôsobom upravená v nariadení (ES) č. 1221/2009 napríklad v čl. 18 až 31 citovaného nariadenia.

Na rozdiel od nariadenia EMAS II územná pôsobnosť „príslušných orgánov" jednotlivých členských štátov nie je už obmedzená len na registráciu organizácií nachádzajúcich sa na území daného členského štátu, ale je rozšírená na celé územie Európskej únie [čl. 11 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1221/2009].

Podľa čl. 11 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1221/2009 členský štát môže rozhodnúť, že ním určený „príslušný orgán" bude oprávnený vykonávať tiež registráciu organizácií nachádzajúcich sa v krajinách mimo územia Európskej únie. Slovenská republika túto možnosť nevyužila a v zmysle čl. 14 ods. 1 ustanovuje, že príslušný orgán nebude vykonávať registráciu organizácií nachádzajúcich sa na území mimo Európskej únie.

K § 2

Problematika začlenenia organizácií do schémy EMAS, udržania a predĺženia ich registrácie, ako aj s tým súvisiacich ich ďalších práv a povinností je komplexným spôsobom upravená v nariadení (ES) č. 1221/2009 (čl. 4 až 14, čl. 18 ods. 3 až 7, čl. 19 ods. 1, čl. 25 ods. 1 a 2, čl. 26 ods. 2, čl. 32 a čl. 34 až 40).

V súlade s čl. 4 a 11 nariadenia (ES) č. 1221/2009 sa v tomto ustanovení určuje tzv. „príslušný orgán", ktorého kompetencie sú vymedzené v citovanom nariadení. Členský štát však musí určiť, ktorý vnútroštátny orgán bude plniť funkciu „príslušného orgánu".

Ako „príslušný orgán" Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky poverí Slovenskú agentúru životného prostredia, ktorá tvorí odborné zázemie pre Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v oblasti dobrovoľných nástrojov environmentálnej politiky. Slovenská agentúra životného prostredia aj v súčasnosti na základe poverenia ministerstva vykonáva určité činnosti pri posudzovaní žiadostí organizácií o registráciu, vedení registra organizácií a plnení notifikačnej povinnosti voči Európskej Komisii.

V zmysle platného zákona výška poplatku za registráciu, predĺženie registrácie, zrušenie pozastavenia registrácie je ustanovená položkami 171h až 171j v Sadzobníku správnych poplatkov podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch.

§ 2 ustanovuje, že poplatky za registráciu organizácie v EMAS, predĺženie registrácie, zrušenie pozastavenia registrácie, ktoré platí organizácia Slovenskej agentúre životného prostredia, sú jej príjmom.

Od poplatkov sú oslobodené malé organizácie miestnych a verejných orgánov. Slovenská agentúra životného prostredia môže znížiť poplatok v prípade združenej registrácie až o jednu tretinu sadzby.

K § 3

Podľa čl. 28 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1221/2009 za akreditáciu environmentálnych overovateľov a za dozor nad ich činnosťou sú zodpovedné akreditačné orgány ustanovené v členských štátoch podľa čl. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008). Takýmto národným akreditačným orgánom v Slovenskej republike je podľa zákona č. 505/2009 Z. z. Slovenská národná akreditačná služba.

V súlade s čl. 28 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1221/2009 sa určuje ako akreditačný orgán na akreditáciu environmentálnych overovateľov a na dozor nad ich činnosťou Slovenská národná akreditačná služba.

K § 4

Stratégia podpory a propagácie schémy EMAS je ďalším z nástrojov na zabezpečenie efektívnej implementácie nariadenia (ES) č. 1221/2009. Jej vypracovanie sa v jednotlivých členských štátoch odporúča v čl. 33 ods. 2 cit. nariadenia.

Obsahom stratégie podpory a propagácie schémy EMAS by mali byť vhodné nástroje na podporu a propagáciu účasti organizácií v schéme EMAS, najmä nástroje na

a) podporu a pomoc hlavne organizáciám, ktoré sú mikropodnikom, malým podnikom alebo stredným podnikom podľa čl. 2 ods. 28 nariadenia EMAS III, napríklad

1. pomoc poskytovaná organizáciám zo strany „orgánov presadzovania práva" v súvislosti s identifikáciou a dodržiavaním súladu s právnymi požiadavkami- poskytovanie informácií, konzultácií, určitých úľav z podmienok, napríklad pri predlžovaní určitých povolení a súhlasov pri určovaní lehôt opakovaných kontrol,

2. rôzne podporné činnosti, vrátane poskytovania rôznych druhov relevantných informácií, výmeny skúseností, technickej pomoci, podpory vytvárania partnerstva medzi organizáciami, určitých finančných úľav a určitých foriem finančnej pomoci,

b) zníženie zbytočnej byrokracie pri registrácii organizácií v schéme EMAS, ako aj pri udržiavaní a predlžovaní tejto registrácie,

c) propagáciu schémy EMAS, vrátane vysvetľovania jej významu medzi organizáciami, verejnosťou a ďalšími zainteresovanými stranami, vrátane „orgánov presadzovania práva".

Pri príprave Stratégie podpory a propagácie schémy EMAS sa vychádza predovšetkým z čl. 32 až 38 a pri jej aktualizácii z čl. 46 až 48 nariadenia EMAS III. Jednotlivé úlohy, lehoty a zodpovednosť za ich plnenie, ako aj lehoty na jej aktualizáciu sa ustanovia uznesením vlády Slovenskej republiky pri jej schvaľovaní. Gestorom vypracovania je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.

Účasť verejnosti a mimovládnych organizácií na posudzovaní tejto stratégie ako „strategického dokumentu s celoštátnym dosahom" sa pred jej schválením vládou Slovenskej republiky zabezpečí jej povinným posúdením v procese SEA podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

K § 5

Ustanovujú sa orgány štátnej správy na úseku environmentálneho manažérstva a auditu a ich kompetencie, ktorými sú Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Slovenská inšpekcia životného prostredia, krajské úrady životného prostredia a obvodné úrady životného prostredia.

Nariadenie (ES) č. 1221/2009 zavádza a v čl. 2 ods. 26 vymedzuje pojem „orgány presadzovania" práva ako príslušné autority (orgány) určené členskými štátmi, ktorých úlohou je zisťovanie, prevencia a vyšetrovanie prípadov porušenia uplatniteľných právnych požiadaviek týkajúcich sa životného prostredia a v prípade potreby prijímanie opatrení na ich presadzovanie.

Ako „orgány presadzovania práva" sa ustanovujú Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Slovenská inšpekcia životného prostredia, krajské úrady životného prostredia a obvodné úrady životného prostredia. V rozsahu preneseného výkonu štátnej správy na úseku starostlivosti o životné prostredie sú „orgánmi presadzovania práva" tiež obce.

K § 6

Začleňovanie sa organizácií do schémy EMAS je dobrovoľné a nemôže byť preto vynucované ani sankcionované zo strany orgánov verejnej správy. Hlavným cieľom a zmyslom tejto schémy je dosiahnuť znižovanie negatívnych vplyvov na životné prostredie cestou systémového prístupu organizácií k ochrane životného prostredia. Preto najzákladnejším a ťažiskovým kritériom na začlenenie a udržanie sa v tejto schéme je obligatórne striktné dodržiavanie právnych požiadaviek, t. j. povinností, ktoré pre organizáciu vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov a rozhodnutí vydaných na ich základe ako aj dodržiavanie tzv. iných požiadaviek, ktoré sa organizácia zaviazala plniť, napríklad požiadavky verejnosti, orgánov územnej samosprávy, pravidlá a pokyny výrobcov zariadení, požiadavky odberateľov, vnútorné predpisy organizácií, najmä nadnárodných spoločností.

Sankciou za neplnenie povinnosti podľa nariadenia (ES) č. 1221/2009 a tohto zákona je možnosť pozastavenia platnosti registrácie alebo výmaz organizácie z registra a tým aj zo schémy EMAS. V oboch prípadoch na takúto sankciu nadväzuje strata dočasná alebo strata trvalá práva používať logo EMAS.

Tým však nie je dotknutá zodpovednosť organizácie za porušenie konkrétneho všeobecne záväzného predpisu alebo podmienky vyplývajúcej z administratívneho rozhodnutia podľa osobitných predpisov a na to nadväzujúca možnosť uloženia pokuty, inej sankcie alebo opatrenia zo strany orgánov starostlivosti o životné prostredie vykonávajúcich štátny dozor podľa osobitných predpisov.

Návrh zákona ustanovuje pokutu len za správny delikt neoprávneného používania loga EMAS. Neoprávneným používaním loga EMAS je také jeho používanie, ktoré je v rozpore s podmienkami ustanovenými v čl. 10 nariadenia (ES) č. 1221/2010. Ide najmä o používanie loga EMAS organizáciou,

- ktorá bola síce zapísaná v registri organizácií EMAS, ale jej registrácia už nie je platná, (nebola predpísaným spôsobom predĺžená po uplynutí doby jej platnosti, ale ešte nedošlo k jej výmazu z registra),

- u ktorej bola „príslušným orgánom" pozastavená platnosť registrácie,

- ktorá nebola vôbec registrovaná v schéme EMAS alebo už bola vymazaná z registra,

- na jej prevádzkach (miestach), ktoré neboli predmetom registrácie,

- na výrobkoch alebo na ich obaloch alebo v spojení s porovnávacími výrokmi, ktoré by mohli viesť k mylnej zámene s environmentálnymi značkami produktov.

Pokuty ukladá Slovenská inšpekcia životného prostredia.

Neoprávnené používanie loga EMAS však môže v niektorých prípadoch napĺňať aj skutkovú podstatu správneho deliktu v oblasti ochrany spotrebiteľa. Preto sa v odseku 8 deklaruje nedotknutosť pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa ukladať v takýchto prípadoch opatrenia a sankcie podľa zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372//1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

K § 7

Týmto ustanovením sa zrušujú doterajšie právne predpisy upravujúce túto oblasť.

K Čl. II

K bodu 1

V zákone č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov sa v prílohe č. 2 SKUPINE 214 – Ostatné v poradovom čísle 69 text v stĺpci Poznámka nahrádza novým znením v súvislosti s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 z 25. novembra 2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS), ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 761/2001 a rozhodnutia Komisie 2001/681/ES a 2006/193/ES (Ú. v. EÚ L 342, 22.12.2009).

K bodu 2

V prílohe č. 2 SKUPINE 214 – Ostatné sa položka poradové číslo 70 vypúšťa.

K Čl. III

V zákone Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa v Sadzobníku správnych poplatkov v časti X. Životné prostredie položky vypúšťajú položky 171h, 171i a 171j.

K Čl. IV

Zákon č. 469/2002 Z. z. o environmentálnom označovaní výrobkov v znení neskorších predpisov sa novelizuje v súvislosti s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 z 25 novembra 2009 o environmentálnej značke EÚ (Ú. V. L 27, 30.1.2010).

K bodu 1

V § 1 ods. 1 písm. a) sa odstraňuje duplicita výrazu „environmentálnej" z toho dôvodu, že značka „environmentálne vhodný produkt" je environmentálna značka.

K bodu 2

Ide o aktualizáciu § 1 ods. 1 písm. b) s ohľadom na zmenený právny stav.

K bodu 3

V § 2 ods. 1 písm. b) sa definuje pojem „skupina produktov" podľa nariadenia (ES) č. 66/2010.

K bodu 4

V § 2 ods. 1 písm. e) sa znenie upravuje tak, aby bolo zrejmé, že ide o národnú environmentálnu značku.

K bodu 5

V § 3 ods. 3 a § 4 ods. 2 sa termín „systém" nahrádza termínom „schéma" podľa nariadenia (ES) č. 66/2010.

K bodu 6

Ide o aktualizáciu poznámky pod čiarou k odkazu 3 v súvislosti s novým nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 1221/2009 z 25. novembra 2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS), ktorým sa zrušuje nariadenia (ES) č. 761/2001 a rozhodnutia Komisie 2001/681/ES a 2006/193/ES (Ú. v. EÚ L 342, 22.12. 2009).

K bodu 7

Ide o aktualizáciu poznámky pod čiarou k odkazu 4 v dôsledku nového zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

K bodu 8

V § 3 sa odsek 6 upravuje s ohľadom na zmeny v osobitných predpisoch EÚ.

Ustanovuje sa všeobecná podmienka kedy nemožno udeliť Národnú environmentálnu značku. Národnú environmentálnu značku nemožno udeliť produktom, ktoré obsahujú chemické látky alebo chemické zmesi, ktoré spĺňajú kritériá klasifikácie ako toxické, nebezpečné pre životné prostredie, karcinogénne, mutagénne alebo reprodukčne toxické (CMR) a produktom obsahujúcim chemické látky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16.decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008) v platnom znení.

K bodu 9

Novým znením § 5 ods. 3 písm. d) dochádza k zosúladeniu so zákonom č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým bol novelizovaný zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

K bodu 10

V § 5 ods. 4 sa osobitné podmienky na udelenie environmentálnej značky Európskeho spoločenstva nahrádzajú „environmentálnymi kritériami stanovenými na udelenie environmentálnej značky EÚ v zmysle nariadenia (ES) č. 66/2010 .

K bodu 11

V § 5 ods. 6 sa ustanovuje, že medzi zainteresované strany sa v procese navrhovania a určovania skupín produktov a osobitných podmienok na udelenie národnej environmentálnej značky môžu zúčastniť aj mikropodnikatelia.

K bodu 12

V § 5 ods. 6 sa vypúšťa odkaz 9 a poznámka pod čiarou z dôvodu nadbytočnosti.

K bodu 13

V § 7 ods. 2 písm. c) ide o úpravu textu za účelom odstránenia duplicity s odsekom 1.

K bodu 14

Ide o aktualizáciu poznámky pod čiarou k odkazu 10 z dôvodu platnosti zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

K bodu 15

Úprava § 8 ods. 7 sa týka zjednodušenia času používania environmentálnej značky.

K bodu 16

V § 9 je ustanovené, že žiadateľ zaplatí po udelení národnej environmentálnej značky úhradu za jej používanie každoročne bez závislosti od ročného objemu predaja príslušného produktu.

K bodu 17

V § 9 sa novo ustanovujú výšky úhrad.

K bodu 18

§ 10 je upravený z dôvodu zavedenia nového pojmu "environmentálna značka Európskej únie," ktorý nahradil pojem „environmentálna značka Európskeho spoločenstva" v zmysle nariadenia (ES) č. 66/2010.

K bodu 19

§ 14 ods. 2 písm. d) sa slová „environmentálnej značky Európskeho spoločenstva" nahrádzajú slovami „environmentálnej značky EÚ" v zmysle nariadenia (ES) č. 66/2010 z 25. novembra 2009 o environmentálnej značke EÚ.

K bodu 20

§ 14 ods. 2 písm. f) sa slová „národného systému" nahrádzajú slovami „národnej schémy" a slová „Európskeho spoločenstva" nahrádzajú slová „environmentálnej značky EÚ" v zmysle nariadenia (ES) č. 66/2010 z 25. novembra 2009 o environmentálnej značke EÚ.

K bodu 21

Ide o aktualizáciu poznámky pod čiarou k odkazu 14a.

K bodu 22

Ide o aktualizáciu poznámky pod čiarou k odkazu 14b.

K bodu 23

V§ 16 ods.1 písm. a) a § 16 ods.1 písm. b) sa slová „environmentálna značka Európskeho spoločenstva" nahrádzajú slovami „environmentálna značka EÚ" v zmysle nariadenia (ES) č. 66/2010 z 25. novembra 2009 o environmentálnej značke EÚ.

K bodu 24

Ide o aktualizáciu poznámky pod čiarou k odkazu 14c z dôvodu platnosti nového nariadenia (ES) č. 66/2010 z 25. novembra 2009 o environmentálnej značke EÚ.

K bodu 25

Ide o aktualizáciu poznámky pod čiarou k odkazu 15 z dôvodu platnosti a účinnosti zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 1285/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

K bodu 26

Podľa § 17 sa všeobecný predpis o správnom konaní bude vzťahovať len na konanie o uložení pokuty podľa § 16.

Udeľovanie environmentálnej značky je založené na zmluvnom základe – verejnoprávna (licenčná) zmluva a na rovnakom základe je založené aj zrušenie tejto zmluvy alebo odstúpenie od tejto zmluvy.

K bodu 27

V § 18b sa upravuje trvanie platnosti zmlúv o používaní národnej environmentálnej značky uzavretých do účinnosti tohto zákona.

K bodu 28

Úpravou textu Prílohy 4 sa určuje čas platnosti zmluvy o udelení národnej environmentálnej značky.

K Čl. V

Ustanovuje sa účinnosť zákona.

Schválené na rokovaní vlády Slovenskej republiky dňa 1. augusta 2012.

Robert Fico, v.r.

predseda vlády

Slovenskej republiky

Peter Žiga, v.r.

minister životného prostredia

Slovenskej republiky

S p o l o č n á s p r á v a

výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 171) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky:

I.

Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 204 z 19. septembra 2012 pridelila vládny návrh zákona o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 171) na prerokovanie týmto výborom:

Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky

Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a

Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Za gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.

Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.

II.

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona (§ 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov).

III.

Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený zaujali k nemu nasledovné stanoviská:

Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 91 z 9. októbra 2012 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet uznesením č. 86 z 11. októbra 2012 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 45 z 10. októbra 2012 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami.

IV.

Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky, uvedených v bode III. tejto správy, vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy s odporúčaním gestorského výboru:

1. K čl. I § 2 ods. 2

V čl. I § 2 ods. 2 sa slová „Informačné požiadavky organizácie6) , ktorá žiada o zápis do registra," nahrádzajú slovami „Žiadosť organizácie o zápis do registra, ktorá spĺňa náležitosti určené osobitným predpisom,6)".

Ide o legislatívno-technickú pripomienku, ktorou sa odstraňuje v súlade s čl. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) 1221/2009 právna neurčitosť a nezrozumiteľnosť právneho textu.

Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Gestorský výbor odporúča schváliť

2. K čl. I § 2 ods.3

V čl. I § 2 ods. 3 znie:

„3) Orgány presadzovania práva podľa § 5 na základe výzvy právnickej osoby poverenej ministerstvom zašlú jej potvrdenie o tom, či organizácia, ktorá žiada o zápis do registra, dodržiava povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov z oblasti životného prostredia7)."

Ide o legislatívno-technickú pripomienku, ktorou sa spresňuje a súčasne zosúlaďuje právny text s textom čl. 32 ods. 1 až 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) 1221/2009 v záujme jazykovej správnosti a všeobecnej zrozumiteľnosti textu.

Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Gestorský výbor odporúča schváliť

3. K čl. I § 2 ods. 5

V čl. I § 2 ods. 5 sa slovo „v schéme9)" nahrádza slovami „v schéme, ustanovené osobitným predpisom,9)" a súčasne v poznámke pod čiarou k odkazu 9) sa slová „Čl. 5 ods. 2 a 14 ods. 1" nahrádzajú slovami „Čl. 4, 5 ods. 2 a čl. 14 ods. 1".

Ide o legislatívno-technickú pripomienku, ktorou sa spresňuje a súčasne zosúlaďuje právny text s textom v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) 1221/2009 v záujme jazykovej správnosti a všeobecnej zrozumiteľnosti textu.

Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Gestorský výbor odporúča schváliť

4. K čl. I § 2 ods. 6

V § 2 ods. 6 sa vypúšťa slovo „najmä" a dopĺňa sa písmeno f), ktoré znie:

„f) podpis štatutárneho zástupcu právnickej osoby poverenej ministerstvom a odtlačok pečiatky právnickej osoby poverenej ministerstvom.

Ide o legislatívno-technickú úpravu, z dôvodu zachovania právnej istoty presne špecifikovať, čo má osvedčenie o registrácii organizácie v schéme obsahovať.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Gestorský výbor odporúča schváliť

5. K čl. I § 2 ods. 7

V § 2 ods. 7 písm. a) až c) sa umiestňuje nad slovami „mikropodniku", „malého podniku" a „stredného podniku" nový odkaz 13, ktorý znie:

Poznámka pod čiarou k odkazu 13 znie:

„13) Čl. 2 ods. 28 písm. a) nariadenia (ES) č. 1221/2009.".

Ďalšie odkazy k poznámkam pod čiarou sa následne prečíslujú

Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa precizuje právny text v súlade s čl. 2 ods. 28 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) 1221/2009.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Gestorský výbor odporúča schváliť

6. K čl. I § 2 ods. 9

V čl. I § 2 ods. 9 sa za slovo „miestnych" vkladá slovo „orgánov".

Ide o legislatívno-technickú pripomienku, ktorou sa spresňuje právny text v súlade s čl. 2 ods. 28 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) 1221/2009.

Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Gestorský výbor odporúča schváliť

7. V čl. I § 2 ods. 9 a § 2 ods. 10 sa slová „podľa odsekov 6 a 7" nahrádzajú slovami „podľa odsekov 7 a 8".

Oprava chybného vnútorného odkazu.

Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Gestorský výbor odporúča schváliť

8. K čl. I § 5 ods. 2

V čl. I § 5 ods. 2 písm. c) sa slovo „práva,26)" a v ods. 3 písm. a), ods. 4 písm. a) a ods. 5 sa slovo „práva" nahrádza slovami „práva, ktorý plní úlohy podľa osobitného predpisu,26)

Ide o legislatívno-technickú pripomienku, ktorou sa spresňuje právny text v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) 1221/2009, ktoré nevymedzuje pojem „orgán presadzovania práva", ale kreuje ho a ukladá tomuto orgánu úlohy (povinnosti).

Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Gestorský výbor odporúča schváliť

9. K čl. I § 5 ods. 6

V čl. I § 5 ods. 6 sa za slovo „práva" vkladá čiarka a slová „ktoré plnia úlohy podľa osobitného predpisu,26 )".

Ide o legislatívno-technickú pripomienku, ktorou sa spresňuje právny text v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) 1221/2009; navrhovaná legislatívno-technická pripomienka súvisí s predchádzajúcou pripomienkou k čl. I § 5 ods. 2 až 5.

Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Gestorský výbor odporúča schváliť

10. K čl. I § 6 ods. 1

V čl. I § 6 ods. 1 sa na konci vety pripájajú slová „alebo používa logo EMAS v rozpore s ustanoveniami tohto zákona alebo ustanoveniami osobitného predpisu2)."

Ide o legislatívno-technickú pripomienku, ktorou sa zosúlaďuje právny text s čl. 40 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) 1221/2009.

Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Gestorský výbor odporúča schváliť

11. K čl. I § 6 ods.2

V čl. I § 6 ods.2 sa slová „možno im uložiť" nahrádzajú slovami „inšpekcia im uloží".

Ide o legislatívno-technickú pripomienku, ktorou sa zosúlaďuje právny text s čl. 40 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) 1221/2009, podľa ktorého majú členské štáty povinnosť uplatňovať účinné ustanovenia, ktorými sa zabráni používaniu loga EMAS v rozpore s uvedeným nariadením.

Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Gestorský výbor odporúča schváliť

12. K čl. I § 6 ods.8

V čl. I § 6 ods. 8 sa za slovo „spotrebiteľa" vkladajú slová „pred nekalými obchodnými praktikami" a poznámka pod čiarou k odkazu 29 znie:

„29) Napríklad zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Trestný zákon.".

Ide o legislatívno-technickú pripomienku, ktorou sa zosúlaďuje právny text s čl. 40 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) 1221/2009.

Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Gestorský výbor odporúča schváliť

13. K čl. IV bod 2

V čl. IV bode 2 § 1 ods. 1 písm. b) znie:

„b) pôsobnosť orgánov štátnej správy pri udeľovaní značky „Environmentálna značka EÚ"1a).".

Ide o legislatívno-technickú pripomienku, ktorou sa precizuje právny text v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010. „Environmentálna značka EÚ" je samostatný právny inštitút a nie je vhodné ju použiť na skrátenie slov; súčasne sa odstraňuje implicitný odkaz.

Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Gestorský výbor odporúča schváliť

14. K čl. IV bod 18

V čl. IV bode 18 § 10 sa slová „vzťahujú osobitné predpisy13a)" nahrádzajú slovami „vzťahuje osobitný predpis 1a)" a poznámka pod čiarou k odkazu 13a) sa vypúšťa ako nadbytočná.

Ďalšie odkazy k poznámkam pod čiarou sa následne prečíslujú.

Ide o legislatívno-technickú pripomienku, ktorou sa zohľadňuje pripomienka v predchádzajúcom bode, k čl. IV bod 2 § 1 ods. 1 písm. b) časti C stanoviska.

Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Gestorský výbor odporúča schváliť

15. V čl. V sa slová „1. novembra" nahrádzajú slovami „1. decembra" .

V tejto súvislosti sa vykonajú zmeny aj v čl. IV bode 27 § 18 b.

Zmena účinnosti sa navrhuje z dôvodu trvania legislatívneho procesu a dodržania požiadaviek a lehôt stanovených Ústavou Slovenskej republiky [čl. 87 ods. 2 až 4 a čl. 102 ods. 1 písm. o)].

Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Gestorský výbor odporúča schváliť

V.

Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch spoločnej správy nasledovne:

O bodoch spoločnej správy č. 1 až 15 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru uvedené body schváliť.

VI.

Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III. tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto vládnemu návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 171) schváliť s pripomienkami.

Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 171) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 53 zo 16. októbra 2012.

V citovanom uznesení výboru poveril spoločného spravodajcu výborov predložiť Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov a splnomocnil ho podať návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.

Mikuláš H u b a v. r.

predseda výboru 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 640
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

CSP: Zabezpečovacie opatrenie a princíp kontradiktórnosti a rovnosti strán sporu

Cieľom zabezpečovacieho opatrenia je eliminovať nepriaznivé následky, ktoré by mohli v priebehu konkrétneho civilného sporového konania ...

Príbuzenský stav sudcu a diskvalifikácia z pozície zákonného sudcu

Otázku príbuzenského vzťahu je potrebné vnímať v objektívnom a subjektívnom zmysle. Pokiaľ by išlo o súrodenecký alebo rodičovský ...

Trovy konania – dôkazné bremeno

Každý jednotlivý úkon právnej služby musí byť pri rozhodovaní o sume priznanej náhrady posudzovaný samostatne so zreteľom na to, či išlo ...

Predpoklady pre vyhovenie návrhu na odklad vykonateľnosti (§ 444 CSP)

Odklad vykonateľnosti napadnutého rozhodnutia má mimoriadny charakter, pretože dovolací súd odložením vykonateľnosti pred rozhodnutím o ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Prezidentka napadla na Ústavnom súde zákon o verejnom zdravíhttps://www.teraz.sk/slovensko/brief-prezidentka-pre-sporne-ustanoven/502489-clanok.html

Tento krok prezidentka avizovala už pri podpise novely zákona.

Prezidentka si myslí, že Dušan K. by mal po obvinení rezignovaťhttps://www.teraz.sk/slovensko/brief-prezidentka-si-mysli-ze-dusan/502464-clanok.html

Prezidentka SR Zuzana Čaputová si myslí, že obvinenie špeciálneho prokurátora Dušana K. z ...

Rada prokurátorov vyjadruje znepokojenie nad konaním Dušana K.https://www.teraz.sk/slovensko/rada-prokuratorov-vyjadruje-znepokojeni/502468-clanok.html

Rada prokurátorov považuje trestné stíhanie za súčasť očistného procesu, ktorý v rámci ...

Prezidentka predĺžila výkon funkcie 6 sudcom nad 65 rokov, 14 odvolalahttps://www.teraz.sk/slovensko/prezidentka-predlzila-vykon-funkcie-6/502446-clanok.html

Súdna rada SR schválila na septembrovom zasadnutí návrh na odvolanie 82 sudcov, ktorí dosiahli ...

Zákaz vychádzania platí aj pre súdne pojednávania, ministerstvo ich odporúča zrušiť či odročiťhttps://www.webnoviny.sk/zakaz-vychadzania-plati-aj-pre-sudne-pojednavania-ministerstvo-ich-odporuca-zrusit-ci-odrocit/

Výnimka zo zákazu vychádzania a obmedzenia pohybu neplatí pre súdne pojednávania, verejné ...

Zadržanému Kováčikovi pozastavili výkon funkcie, prokurátori ho vyzvali k rezignáciihttps://www.webnoviny.sk/zadrzanemu-prokuratorovi-kovacikovi-pozastavili-vykon-funkcie-urad-si-docasne-preberie-biro/

Generálna prokuratúra SR potvrdila pozastavenie funkcie prokurátora obvinenému špeciálnemu ...

Nové časopisy

Právny obzor 5/2020

Právny obzor 5/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Justičná revue 8-9/2020

Justičná revue 8-9/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Súkromné právo 4/2020

Súkromné právo 4/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

PoUtStŠtPiSoNe
: