Štvrtok, 25. apríl 2024 | meniny má Marek , zajtra Jaroslava
Predplatné
Štvrtok, 25. apríl 2024 | meniny má Marek , zajtra Jaroslava
TlačPoštaZväčšiZmenši

519/2011 Z. z.

najpravo.sk • 4.3. 2012, 14:49

D ô v o d o v á s p r á v a

A. Všeobecná časť

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona") sa predkladá ako iniciatívny návrh.

Hlavným účelom návrhu zákona je zabezpečiť spoľahlivosť a nespochybniteľnosť vykonaných kontrol motorových vozidiel v staniciach technickej kontroly a na pracoviskách emisnej kontroly s cieľom zvýšenia bezpečnosti premávky na pozemných komunikáciách.

Zavádza sa povinnosť monitorovať priestory kontrolnej linky stanice technickej kontroly a priestory pracoviska emisnej kontroly prostredníctvom monitorovacích záznamových zariadení za účelom vylúčenia možnosti, aby technici vykonali technickú kontrolu a emisnú kontrolu bez pristavenia motorového vozidla, ďalej za účelom zabezpečenia vnútornej kontroly technikov zo strany oprávnenej osoby technickej kontroly alebo oprávnenej osoby emisnej kontroly a zvýšenia efektívnosti a objektívnosti výkonu štátneho odborného dozoru nad dodržiavaním ustanovených postupov vykonanej kontroly nad technickým stavom motorového vozidla. S využitím prístupu do jednotného informačného systému technickej kontroly a emisnej kontroly je možné odhaliť jednotlivé prípady nepoctivého vykonania kontroly, chýba však „odstrašujúci" efekt, keďže je pomerne nízka pravdepodobnosť odhalenia vzhľadom na počet staníc technickej kontroly a pracovísk emisnej kontroly, počet kontrolných technikov a množstvo vykonaných kontrol vozidiel. Z rôznych navrhovaných a prejednávaných opatrení Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo") vyhodnotilo ako najefektívnejší systém využívajúci monitorovacie záznamové zariadenie v kombinácii s jednotným informačným systémom technickej kontroly a emisnej kontroly vozidiel.

V návrhu zákona sa upravuje schvaľovanie jednotlivo dokončovaného vozidla, ktoré v zákone absentovalo.

Súčasne sa mení a dopĺňa aj zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, v ktorom sa zavádzajú správne poplatky v súvislosti so schvaľovaním jednotlivo dokončovaného vozidla a v súvislosti so schvaľovaním vhodnosti monitorovacieho záznamového zariadenia používaného pri technických kontrolách a emisných kontrolách.

Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s právom Európskej únie, s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.

B. Osobitná časť

Čl. I

K bodu 1 [§ 2 písm. d)]

Ide o spresnenie definície historického vozidla.

K bodu 2 [§ 2 písm. ae)]

Navrhovanou úpravou sa aktualizuje názov ministerstva a mení sa zverejňovanie informačného dokumentu na webovej stránke namiesto vestníka ministerstva.

K bodu 3 [§ 2 písm. ao) a ap)]

Upresňujú sa pôvodné definície zdokonaleného a nezdokonaleného emisného systému. Nový vývoj technológií umožňuje, aby aj vznetový spaľovací motor mohol mať zdokonalený emisný systém. Nová definícia vychádza z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 z 18. júna 2009 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a motorov s ohľadom na emisie z ťažkých úžitkových vozidiel (Euro VI) a o prístupe k informáciám o oprave a údržbe vozidiel.

K bodu 4 (§ 4 ods. 10, § 5 ods. 25, § 6 ods. 15, § 7 ods. 18 a § 8 ods. 22)

Navrhovanou úpravou sa mení zverejňovanie zoznamov schválených vozidiel na webovej stránke ministerstva namiesto vo vestníku ministerstva.

K bodu 5 (§ 5 ods. 3, § 8 ods. 3, § 18 ods. 3 a 7)

Legislatívnotechnická úprava. Výraz „právnická osoba" je širší pojem, zahŕňa právnické osoby, ktoré sú zriadené na podnikanie (§ 2 ods. 2 Obchodného zákonníka), ako aj právnické osoby, ktoré sú zriadené podľa osobitných právnych predpisov za iným účelom, ako je podnikanie.

K bodu 6 (§ 11 ods. 2)

Ako ďalší dôvod na zánik osvedčenia o typovom schválení sa dopĺňa aj zánik osvedčenia výrobcu alebo zástupcu výrobcu.

K bodu 7 (nadpis tretej hlavy v druhej časti)

Legislatívno-technická úprava v súvislosti s vložením § 14a, ktorý upravuje schvaľovanie jednotlivo dokončovaného vozidla.

K bodu 8 (§ 14a)

Ako nový paragraf sa do zákona vkladá schvaľovanie jednotlivo dokončovaného vozidla, ktoré v zákone absentovalo. V prípade vozidiel, ktoré neboli dokončené, tzv. podvozky na dostavbu, po ich dostavaní chýbal režim samotného procesu schválenia pred ich uvedením do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách a následného prihlásenia do evidencie vozidiel.

K bodu 9 [§ 16c ods. 2 písm. a)]

Ide o spresnenie pôvodného znenia, kedy sa vozidlo neschváli, ak nie je určené pre pravostrannú premávku, ktorá je v Slovenskej republike.

K bodu 10 [§ 16c ods. 2 písm. g), h) a i)]

Dopĺňajú sa nové dôvody neschválenia jednotlivo dovezeného vozidla, pokiaľ je vozidlo vybavené rýchlomerom s jednotkami, ktoré sa v Slovenskej republike nepoužívajú, alebo ak vozidlo nie je určené na premávku na pozemných komunikáciách (napríklad špeciálne vozidlá do terénu) alebo na vozidle je identifikačné číslo vozidla VIN, ktoré výrobca nikdy nevyrobil (napríklad pri legalizácii odcudzených vozidiel sa identifikačné číslo vozidla VIN pozmení na také, ktoré výrobca nikdy nevyrobil).

K bodu 11 [§ 17 ods. 1 písm. i)]

Ide o spresnenie pôvodného textu.

K bodu 12 [§ 30 ods. 1 písm. c)]

Z dôvodu zavedenia monitorovacieho záznamového zariadenia na staniciach technických kontrol sa pre poverenú technickú službu technickej kontroly vozidiel upravuje povinnosť overovať vhodnosť monitorovacieho záznamového zariadenia.

K bodu 13 [§ 30 ods. 1 písm. j) a k)]

Z dôvodu zavedenia monitorovacieho záznamového zariadenia na staniciach technických kontrol sa pre poverenú technickú službu technickej kontroly zavádza povinnosť zabezpečovať činnosti prevádzkovateľa a povinnosť spracovávať osobné údaje získané pri technických kontrolách vozidiel podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 428/2002 Z. z.).

K bodu 14 [§ 31 ods. 1 písm. c)]

Z dôvodu zavedenia monitorovacieho záznamového zariadenia na pracoviskách emisných kontrol sa pre poverenú technickú službu emisnej kontroly motorových vozidiel upravuje povinnosť overovať vhodnosť monitorovacieho záznamového zariadenia.

K bodu 15 [§ 31 ods. 1 písm. j) a k)]

Z dôvodu zavedenia monitorovacieho záznamového zariadenia na pracoviskách emisných kontrol sa pre poverenú technickú službu emisnej kontroly motorových vozidiel zavádza povinnosť zabezpečovať činnosti prevádzkovateľa a povinnosť spracovávať osobné údaje získané pri emisných kontrolách vozidiel podľa zákona č. 428/2002 Z. z.

K bodu 16 [§ 38 ods. 8 a § 39 ods. 5]

Z dôvodu doplnenia nového písmena h) do § 42 ods. 3 sa rozširuje definícia bezúhonnosti žiadateľa na účely udelenia povolenia na zriadenie stanice technickej kontroly (§ 38 ods. 8), resp. udelenia oprávnenia na vykonávanie technickej kontroly (§ 39 ods. 5).

K bodu 17 (§ 38 ods. 12)

V súvislosti so zavedením monitorovacieho záznamového zariadenia na staniciach technických kontrol sa rozširuje splnomocňovacie ustanovenie zákona na vydanie všeobecne záväzného vykonávacieho predpisu.

K bodu 18 [§ 40 ods. 1 písm. k) a l)]

Z dôvodu zavedenia monitorovacieho záznamového zariadenia na staniciach technických kontrol sa pre oprávnenú osobu technickej kontroly (pre stanicu technickej kontroly) zavádzajú povinnosti súvisiace s monitorovacím záznamovým zariadením.

K bodu 19 [§ 41 písm. e)]

Pre oprávnenú osobu technickej kontroly sa zavádza povinnosť zabezpečiť, aby technická kontrola nemohla byť uskutočnená bez pristavenia vozidla a bez vykonania kontroly príslušných úkonov.

K bodu 20 [§ 41 písm. f) a g)]

V súvislosti so zavedením monitorovacieho záznamového zariadenia na staniciach technických kontrol sa upravuje, čo oprávnená osoba technickej kontroly nesmie umožniť.

K bodu 21 (§ 42 ods. 3)

Z dôvodu zavedenia monitorovacieho záznamového zariadenia na staniciach technických kontrol sa upravujú nové dôvody na zrušenie oprávnenia na vykonávanie technickej kontroly.

K bodu 22 (§ 43 ods. 3)

Z dôvodu doplnenia nových písmen k) a l) do § 44 ods. 3 sa rozširuje definícia bezúhonnosti žiadateľa na účely udelenia osvedčenia kontrolného technika.

K bodu 23 [§ 43 ods. 10 písm. c)]

Dopĺňa sa povinnosť pre kontrolného technika, aby najneskôr do dvoch pracovných dní od vzniku zmeny, informoval príslušnú oprávnenú osobu technickej kontroly o strate spôsobilosti na právne úkony alebo bezúhonnosti prípadne o zmenách, ktoré sa týkajú jeho vodičského oprávnenia.

K bodu 24 [§ 44 ods. 3 písm. k) a l)]

Za účelom zrušenia osvedčenia kontrolného technika sa zavádzajú nové dôvody, a to vykonanie technickej kontroly v čase nefunkčnosti monitorovacieho záznamového zariadenia a použitie takého prístroja alebo zariadenia, ktoré umožní neoprávnené ovplyvnenie meraných hodnôt (napríklad rôzne softvérové zariadenia – simulátory meraných parametrov).

K bodu 25 (§ 48 ods. 5 až 7)

V súvislosti so zavedením monitorovacieho záznamového zariadenia sa aktualizuje súčasné znenie zákona týkajúce sa technickej kontroly.

K bodu 26 (§ 48a)

V súlade s § 6 zákona č. 428/2002 Z. z. sa vymedzuje účel spracúvania osobných údajov a vymedzujú sa subjekty, ktorým môže byť poskytnutý záznam vyhotovený monitorovacím zariadením. Zároveň sa v súlade s § 13 zákona č. 428/2002 Z. z. určuje lehota na likvidáciu záznamov.

K bodom 27 a 29 (§ 49 ods. 7 prvá veta, § 49 ods. 11)

Nadväzne na kontrolné úkony vyplývajúce z novely vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 578/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa zavádza povinnosť kontrolovať brzdové sústavy vozidiel s najväčšou prípustnou hmotnosťou prevyšujúcou 3,5 t s využitím meradla spomalenia vozidla, pričom kontrolované vozidlo by malo byť aspoň čiastočne zaťažené. Minimálnu mieru zaťaženia pre príslušné kategórie ustanoví vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 578/2006 Z. z.

K bodu 28 (§ 49 ods. 8)

Ide o zavedenie opatrenia, aby kontrolný technik nemohol administratívne vykonať technickú kontrolu bez pristaveného vozidla.

K bodu 30 (§ 56 ods. 8 a § 57 ods. 5)

Z dôvodu doplnenia nového písmena h) do § 60 ods. 3 sa rozširuje definícia bezúhonnosti žiadateľa na účely udelenia povolenia na zriadenie pracoviska emisnej kontroly (§ 56 ods. 8), resp. udelenia oprávnenia na vykonávanie emisnej kontroly (§ 57 ods. 5).

K bodu 31 (§ 56 ods. 12)

V súvislosti so zavedením monitorovacieho záznamového zariadenia na pracoviskách emisných kontrol sa rozširuje splnomocňovacie ustanovenie zákona na vydanie všeobecne záväzného vykonávacieho predpisu.

K bodu 32 [§ 58 ods. 1 písm. k) a l)]

Z dôvodu zavedenia monitorovacieho záznamového zariadenia na pracoviskách emisných kontrol sa pre oprávnenú osobu emisnej kontroly (pre pracovisko emisnej kontroly) zavádzajú povinnosti súvisiace s monitorovacím záznamovým zariadením.

K bodu 33 [§ 59 písm. d)]

Pre oprávnenú osobu emisnej kontroly sa zavádza povinnosť zabezpečiť, aby emisná kontrola nemohla byť uskutočnená bez pristavenia vozidla a bez vykonania kontroly príslušných úkonov.

K bodu 34 [§ 59 písm. e)]

V súvislosti so zavedením monitorovacieho záznamového zariadenia na pracoviskách emisných kontrol sa upravuje, čo oprávnená osoba emisnej kontroly nesmie umožniť.

K bodu 35 (§ 60 ods. 3)

Z dôvodu zavedenia monitorovacieho záznamového zariadenia na staniciach emisných kontrol sa upravujú nové dôvody na zrušenie oprávnenia na vykonávanie emisnej kontroly.

K bodu 36 (§ 61 ods. 3)

Z dôvodu doplnenia nových písmen k) a l) do § 62 ods. 3 sa rozširuje definícia bezúhonnosti žiadateľa na účely udelenia osvedčenia technika emisnej kontroly.

K bodu 37 [§ 61 ods. 10]

Pre technika emisnej kontroly sa v § 61 ods. 1 písm. c) dopĺňa povinnosť, aby najneskôr do dvoch pracovných dní od vzniku zmeny, informoval príslušnú oprávnenú osobu emisnej kontroly o strate spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti.

K bodu 38 [§ 62 ods. 3 písm. k) a l)]

Za účelom zrušenia osvedčenia technika emisnej kontroly sa zavádzajú nové dôvody, a to vykonanie emisnej kontroly v čase nefunkčnosti monitorovacieho záznamového zariadenia a použitie takého prístroja alebo zariadenia, ktoré umožní neoprávnené ovplyvnenie meraných hodnôt (napríklad rôzne softvérové zariadenia – simulátory meraných parametrov).

K bodu 39 (§ 66 ods. 5 až 7)

V súvislosti so zavedením monitorovacieho záznamového zariadenia sa aktualizuje súčasné znenie zákona týkajúce sa emisnej kontroly.

K bodu 40 (§ 66a)

V súlade s § 6 zákona č. 428/2002 Z. z. sa vymedzuje účel spracúvania osobných údajov a vymedzujú sa subjekty, ktorým môže byť poskytnutý záznam vyhotovený monitorovacím zariadením. Zároveň sa v súlade s § 13 zákona č. 428/2002 Z. z. určuje lehota na likvidáciu záznamov.

K bodu 41 (§ 67 ods. 5)

Podobne ako pri technickej kontrole sa aj pri emisnej kontrole upravuje, že vozidlo na emisnú kontrolu môže prísť aj zaťažené. Z pohľadu emisných kontrol záťaž vozidla nemá vplyv na výsledok emisnej kontroly.

K bodu 42 (§ 67 ods. 6)

Ide o zavedenie opatrenia, aby technik emisnej kontroly nemohol administratívne vykonať emisnú kontrolu bez pristaveného vozidla.

K bodu 43 [§ 76 písm. d)]

Ide o úpravu ustanovení, aby sa kontrola originality nemohla vykonať mimo pracoviska kontroly originality, bez pristaveného vozidla alebo bez kontroly ustanovených kontrolných úkonov.

K bodu 44 [§ 76 písm. f) ]

Pre oprávnenú osobu kontroly originality sa dopĺňa povinnosť, aby prijala opatrenia na zlepšenie kvality pri kontrole originality.

K bodu 45 [§ 77 ods. 3 písm. d)]

Ide o úpravu ustanovení, v ktorých prípadoch obvodný úrad dopravy zruší oprávnenie na vykonávanie kontroly originality; oprávnenie bude zrušené, ak oprávnená osoba kontroly originality tretíkrát poruší povinnosti pri kontrole originality napríklad kontrolu originality vykoná mimo pracoviska kontroly originality, bez pristaveného vozidla a podobne. Pri prvom a druhom porušení obvodný úrad dopravy môže uložiť pokutu podľa § 107 ods. 6 písm. c) a ods. 19.

K bodu 46 (§ 78 ods. 3)

Z dôvodu doplnenia nového písmena m) do § 79 ods. 3 sa rozširuje definícia bezúhonnosti žiadateľa na účely udelenia osvedčenia technika kontroly originality.

K bodu 47 [§ 78 ods. 10 písm. c)]

Pre technika kontroly originality sa dopĺňa povinnosť, aby najneskôr do dvoch pracovných dní od vzniku zmeny, informoval príslušnú oprávnenú osobu kontroly originality o strate spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti.

K bodu 48 [§ 79 ods. 3 písm. m)]

Ide o doplnenie ďalšieho dôvodu na zrušenie osvedčenia technika kontroly originality.

K bodu 49 (§ 83 ods. 5)

V porovnaní s doterajším znením sa odsek 5 dopĺňa tak, aby technik kontroly originality nevykonal kontrolu originality bez pristaveného vozidla. Rieši sa aj prípad, keď chýba fotodokumentácia z kontroly originality.

K bodu 50 [§ 91 ods. 10 písm. c)]

Pre technika montáže plynových zariadení sa dopĺňa povinnosť, aby bezodkladne, najneskôr do dvoch pracovných dní od vzniku zmeny, informoval príslušnú oprávnenú osobu montáže plynových zariadení o strate spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti.

K bodu 51 [§ 98 písm. b), vypustenie poznámky pod čiarou]

Legislatívno-technická úprava, legislatívna skratka a poznámka pod čiarou boli zavedené do § 48a.

K bodu 52 [§ 99 písm. l)]

V súvislosti so zavedením monitorovacieho záznamového zariadenia sa upravuje kompetencia ministerstva na schvaľovanie vhodnosti monitorovacieho záznamového zariadenia. Ministerstvo podľa § 99 písm. k) ustanovuje podmienky na vedenie jednotného informačného systému v rámci výkonu činností poverených technických služieb a výkonu technických kontrol, emisných kontrol, kontrol originality a montáže plynových zariadení a je vlastníkom údajov v týchto informačných systémoch a na základe tejto kompetencie sa upravuje kompetencia ministerstva ohľadom schvaľovania informačného systému.

K bodom 53 a 54 [§ 103 ods. 3, § 104 ods. 1 písm. h)]

Ide o úpravu ustanovení týkajúcich sa výkonu štátneho odborného dozoru, kedy kontrolovaný subjekt môže byť monitorovaný audiovizuálnou technikou.

K bodom 55 až 57 [§ 106 ods. 1 písm. d), § 107 a § 107a]

V správnych deliktoch sa navrhujú úpravy vyplývajúce z porušenia nových povinností alebo na základe skúseností získaných pri výkone štátneho odborného dozoru. Ide o zvýšenie sankcie ukladanej obvodným úradom dopravy z pôvodných 165,96 eur na 1 000 eur napríklad za porušenia, kedy kontrolný technik vykoná technickú kontrolu bez pristaveného vozidla, technik emisnej kontroly vykoná emisnú kontrolu bez pristaveného vozidla, technik kontroly originality vykoná kontrolu originality bez pristaveného vozidla, alebo ak technik kontroly originality pri vykonávaní kontroly originality zistí, že vozidlo je v pátraní z dôvodu jeho odcudzenia alebo na vozidle je použitá tabuľka alebo tabuľky s evidenčným číslom alebo osobitným evidenčným číslom, ktoré sú v pátraní, alebo zistí, že doklady vozidla majú znaky falšovania alebo že doklad o evidencii vozidla je v pátraní, a túto skutočnosť bezodkladne neoznámi najbližšiemu orgánu Policajného zboru.

Zároveň sa upravuje výška sankcie z pôvodných 3 319,39 eur na rozpätie od 2000 eur do 5 000 eur pre oprávnené osoby technickej kontroly, oprávnené osoby emisnej kontroly, oprávnené osoby kontroly originality, oprávnené osoby montáže plynových zariadení, ak porušia určené povinnosti alebo podmienky určené v rozhodnutí o udelení oprávnenia na vykonávanie činností.

V zákone absentovala sankcia pri porušení podmienok rozhodnutia o udelení osvedčenia výrobcu a osvedčenia zástupcu výrobcu.

V odseku 16 sa navrhuje uložiť pokutu osobe, ktorá v čase porušenia povinnosti mala udelené osvedčenie výrobcu alebo zástupcu výrobcu, osvedčenie jej zaniklo alebo bolo zrušené, avšak osoba ako taká zrušená nebola a ani nezanikla. Takáto osoba je napríklad podľa § 12 povinná naďalej dovážať po dobu 5 rokov náhradné diely, preto je na účely postihu potrebné uložiť pokutu aj spoločnosti, ktorá už výrobcom alebo zástupcom výrobcu nie je, ale povinnosti si musí naďalej plniť. Takisto v prípadoch, kedy spoločnosť jednorázovo hromadne doviezla viac vozidiel v čase, keď bola zástupcom výrobcu a následne už zástupcom výrobcu nie je, je potrebné takúto spoločnosť pri dodatočnom zistení porušenia povinností postihnúť.

V prípadoch opätovného porušenia niektorých povinností sa navrhuje zvýšiť základnú sadzbu pokuty na trojnásobok, kedy správny orgán už pokutu uloží podľa tejto zvýšenej sadzby ako odstrašujúci účinok.

Do nového § 107a boli z pôvodných správnych deliktov vybrané poriadkové pokuty.

K bodu 58 (§ 109 nový odsek 7)

Uvedené ustanovenie je reakciou na praktické skúsenosti pri výkone štátneho odborného dozoru a sleduje sa ním zabrániť kontrolovanému subjektu vyhnúť sa zrušeniu povolenia, poverenia, oprávnenia alebo osvedčenia správnym orgánom ako sankcie za porušenie určitých povinností zistených štátnym odborným dozorom.

K bodu 59

Navrhovanou úpravou sa mení zverejňovanie zoznamov schválených vozidiel na webovej stránke ministerstva namiesto vo vestníku ministerstva.

K bodu 59 (§ 112f )

Upravujú sa prechodné ustanovenia v súvislosti s povinným viacstupňovým schválením podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES z 5. septembra 2007, ktorou sa zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá v platnom znení.

Zavádzajú sa prechodné ustanovenia v súvislosti s postupným zavedením monitorovacieho záznamového zariadenia na staniciach technických kontrol a na pracoviskách emisných kontrol.

Čl. II

K bodom 1 až 3 (položka 68)

V prvom bode sa zavádza sa nový správny poplatok v súvislosti s doplnením § 14a, ktorý upravuje schvaľovanie jednotlivo dokončovaného vozidla. Druhý a tretí bod súvisí s úpravou v prvom bode.

K bodu 4 (položka78b)

V súvislosti so zavedením schvaľovania vhodnosti monitorovacieho záznamového zariadenia používaného pri technických kontrolách a pri emisných kontrolách sa zavádzajú nové správne poplatky.

Čl. III

Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. januára 2012.

Bratislava 14. septembra 2011

Iveta Radičová, v.r.

predsedníčka vlády Slovenskej republiky

Ján Figeľ, v.r.

1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby

a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1069

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: