Sobota, 22. jún 2024 | meniny má Paulína , zajtra Sidónia
Predplatné
Sobota, 22. jún 2024 | meniny má Paulína , zajtra Sidónia
TlačPoštaZväčšiZmenši

512/2011 Z. z.

najpravo.sk • 4.3. 2012, 14:47

D ô v o d o v á s p r á v a

Všeobecná časť

Cieľom predloženého poslaneckého návrhu zákona je v súlade s Memorandom vlády Slovenskej republiky a Lekárskeho odborového združenia o úprave pomerov v zdravotníctve ustanoviť v tomto zákone osobitné ustanovenia o minimálnych mzdových nárokoch niektorých zdravotníckych pracovníkov, a to lekárov a zubných lekárov pracujúcich v zdravotníckych zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti.

Súčasťou predloženého návrhu je návrh novely Zákonníka práce vo vzťahu k zamestnancom, ktorí vykonávajú zdravotnícke povolanie. Navrhuje sa rozšírenie okruhu subjektov, na ktoré sa vzťahuje Zákonník práce, ak osobitný zákon neustanovuje inak, na zamestnancov vykonávajúcich zdravotnícke povolanie, ako aj doplnenie osobitných ustanovení o zvyšovaní kvalifikácie a vzdelávaní zamestnancov, ktorí vykonávajú zdravotnícke povolanie. Zároveň sa rozširuje okruh osôb, ktorí môžu podať podnet na príslušnom orgáne inšpekcie práce aj na zástupcov zamestnancov.

V čl. III sa navrhuje ustanoviť inšpektorátu práce povinnosť vykonať inšpekciu práce v určenej lehote a povinnosť v určenej lehote oznámiť výsledok vykonanej inšpekcie osobe, ktorá podnet podala.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a súčasne je v súlade s právnom Európskej únie.

Osobitná časť

K čl. I

K bodu 1

(1) Navrhuje sa v súlade s Memorandom vlády Slovenskej republiky a Lekárskeho odborového združenia o úprave pomerov v zdravotníctve v tomto zákone ustanoviť osobitné ustanovenia o minimálnych mzdových nárokoch niektorých zdravotníckych pracovníkov a to lekárov a zubných lekárov pracujúcich v zdravotníckych zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti. Navrhuje sa, aby základná zložka mzdy lekára a zubného lekára bez atestácie bola najmenej 1,20 násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky a lekára a zubného lekára s atestáciou najmenej 1,90 násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy.

Zároveň sa v § 80b ustanovujú ďalšie pravidlá pri určovaní základnej zložky mzdy lekára a zubného lekára.

K bodu 2

Navrhuje sa v súlade s Memorandom vlády Slovenskej republiky a Lekárskeho odborového združenia o úprave pomerov v zdravotníctve v tomto zákone ustanoviť do nadobudnutia účinnosti § 80a prechodné ustanovenia o postupnom zvyšovaní základnej zložky mzdy lekára a zubného lekára pracujúceho v zdravotníckych zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti.

K čl. II

K bodu 1

Navrhuje sa rozšírenie okruhu subjektov, na ktoré sa vzťahuje Zákonník práce, ak osobitný zákon neustanovuje inak, a to o zamestnancov vykonávajúcich zdravotnícke povolanie.

K bodu 2

Navrhuje sa, aby za prácu nadčas, ktorá presahuje určený rozsah práce nadčas, patrilo zamestnancovi, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie náhradné voľno, ktoré sa poskytuje najneskôr do dvoch kalendárnych mesiacov po vykonaní práce nadčas. Ak zamestnávateľ takéto náhradné voľno neposkytne, a ak z tohto dôvodu rozsah práce nadčas tohto zamestnanca presahuje určený rozsah alebo v prípade, že takýto zamestnanec vykonáva zdravotnícke povolanie v rozpore s požiadavkami na personálne zabezpečenie zdravotníckeho zariadenia, sa takémuto zamestnancovi poskytlo pracovné voľno na ďalšie vzdelávanie v rozsahu práce nadčas, ktorá presahuje určený rozsah alebo náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku.

K bodu 3

Navrhuje sa rozšírenie okruhu osôb, ktorí môžu podať podnet na príslušnom orgáne inšpekcie práce aj na zástupcov zamestnancov, ktorí sú v pracovnom pomere v danom zdravotníckom zariadení a ktorí u zamestnávateľa kontrolnou činnosťou zistili porušenie pracovnoprávnych predpisov.

K bodu 4

Navrhuje sa rozšíriť dôvody, kedy zamestnanec nemá povinnosť na úhradu nákladov podľa § 155 aj na zamestnanca, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie, ak zamestnávateľ porušil ustanovenia tohto zákona vo vzťahu k tomuto zamestnancovi a toto porušenie bolo vyslovené príslušným inšpektorátom práce alebo právoplatným rozhodnutím súdu.

K čl. III

Navrhuje sa ustanoviť inšpektorátu práce povinnosť vykonať inšpekciu práce v určenej lehote a povinnosť v určenej lehote oznámiť výsledok vykonanej inšpekcie osobe, ktorá podnet podala.

K čl. IV

Navrhuje sa dátum nadobudnutia účinnosti zákona. 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1132

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: