Sobota, 13. júl 2024 | meniny má Margita , zajtra Kamil
Predplatné
Sobota, 13. júl 2024 | meniny má Margita , zajtra Kamil
TlačPoštaZväčšiZmenši

520/2011 Z. z.

najpravo.sk • 4.3. 2012, 14:51

DÔVODOVÁ SPRÁVA

A. Všeobecná časť

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona") vypracovalo Ministerstvo financií Slovenskej republiky v súlade s Plánom legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2011.

Zámerom predkladaného návrhu zákona je predovšetkým

implementovať smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2010/73/EÚ, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2003/71/ES o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie, a 2004/109/ES o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu (smernica o prospekte),

implementovať smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/78/EÚ z 24. novembra 2010 , ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2009/65/ES v súvislosti s právomocami Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre bankovníctvo), Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy) (smernica Omnibus I),

implementovať smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2010/76/EÚ, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2006/48/ES a 2006/49/ES, pokiaľ ide o kapitálové požiadavky na obchodnú knihu a na resekuritizácie a preverovanie politík odmeňovania orgánmi dohľadu (smernica CRD III) a

reagovať na problémy, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe Národnej banky Slovenska pri výkone dohľadu nad finančným trhom.

Zastrešujúcim cieľom tohto návrhu zákona, v súvislosti s implementáciou smernice o prospekte, je zníženie administratívnej záťaže kladenej na subjekty uskutočňujúce verejnú ponuku cenných papierov s cieľom zvýšenia ich konkurencieschopnosti. Návrh zákona okrem zjednodušenia postupov pre emitentov pri uskutočňovaní verejnej ponuky cenných papierov zabezpečuje zvýšenie úrovne ochrany investorov a zabezpečuje, aby poskytované informácie boli dostatočné a primerané na uspokojenie potrieb drobných investorov, najmä v súvislosti s turbulenciami na finančných trhoch. Poskytovanie úplných údajov týkajúcich sa cenných papierov a ich emitentov je kľúčovým faktorom pri ochrane investorov. Informácie v prospekte i súhrne musia byť v ľahko analyzovateľnej a zrozumiteľnej forme, ktorá umožňuje vykonať investorovi informované hodnotenie rizík spojených s investovaním do cenných papierov a teda prijímať investičné rozhodnutia s poznaním všetkých skutočností. Návrh zákona prináša značné výhody vyplývajúce zo zrušenia duplicitných povinností týkajúcich sa transparentnosti, čím sa zabráni zbytočným nákladom spoločností. Šetrenie sa zabezpečí aj vďaka oslobodeniu systémov zamestnaneckých akcií od povinnosti zverejniť prospekt a zníženiu požiadaviek na poskytovanie údajov pri obstarávaní kapitálu prostredníctvom prednostných práv na upísanie akcií. Úsporu nákladov spoločností zabezpečí aj vylúčenie podrobných údajov o finančnej situácií ručiteľa v prípade vládnych záručných schém.

Cieľom zmien návrhu zákona v súvislosti s implementáciou smernice Omnibus I je zlepšenie fungovania vnútorného trhu prostredníctvom zaistenia vysokej, účinnej a konzistentnej úrovne regulácie obozretnosti podnikania a dohľadu, ochrany investorov a tým aj podnikov a spotrebiteľov, ochrany integrity, účinnosti a riadneho fungovania finančných trhov, udržiavania stability a udržateľnosti finančného systému, zachovania reálnej ekonomiky, ochrany verejných financií a posilnenia medzinárodnej koordinácie dohľadu.

Vytvorením Európskeho systému orgánov pre finančný dohľad v oblasti bankovníctva, cenných papierov a poisťovníctva a dôchodkového poistenia zamestnancov vznikol nový systém európskeho dohľadu, ktorý má zabezpečiť zvýšenie kvality a konzistentnosti vnútroštátneho dohľadu, posilnenie dohľadu nad cezhraničnými skupinami a vytvorenie jednotného európskeho súboru pravidiel. Nová štruktúra dohľadu vyžaduje, aby príslušné vnútroštátne orgány úzko spolupracovali s Európskymi orgánmi dohľadu a implementáciou smernice Omnibus I do zákona o cenných papieroch sa zabezpečí, aby neexistovali právne prekážky týkajúce sa povinnosti Národnej banky Slovenska, ako národného orgánu dohľadu, vymieňať si predmetné informácie. Následne má Európsky orgán pre cenné papiere a trhy povinnosť zaviesť, uverejňovať a pravidelne aktualizovať zoznam schválených prospektov a osvedčení o schválení.

Návrh zákona nebude mať vplyvy na rozpočet verejnej správy, vplyvy na podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie a ani vplyvy na informatizáciu spoločnosti.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi ako aj s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj právom Európskej únie.

B. Osobitná časť

K čl. I

Navrhovaným článkom sa novelizuje zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o cenných papieroch") a to transponovaním smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/73/EÚ, ktorou sa menia a dopĺňajú smernica 2003/71/ES o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie, smernica 2004/109/ES o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu (ďalej len „smernica o prospekte"), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/78/EÚ z 24. novembra 2010 , ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2009/65/ES v súvislosti s právomocami Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre bankovníctvo), Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy) (ďalej len „smernica Omnibus I") a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/76/EÚ, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2006/48/ES a 2006/49/ES, pokiaľ ide o kapitálové požiadavky na obchodnú knihu a na resekuritizácie a preverovanie politík odmeňovania orgánmi dohľadu (ďalej len „smernica CRD III").

K bodu 1

Legislatívno-technická úprava vyplývajúca z definície webového sídla podľa § 2 zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

K bodom 2 až 7

V súlade s čl. 1(1), 1(2), 6(1), 6(3), 6(5), 6(10), 6(17), 6(21), 6(19) a 6(27) smernice Omnibus I, ustanovenia paragrafov uvedených v bodoch 2 až 7 návrhu zákona ukladajú Národnej banke Slovenska, ako národnému orgánu dohľadu, rôzne povinnosti a oprávnenia súvisiace s potrebou oznamovať ESMA-e informácie týkajúce sa poskytovania investičných služieb obchodníkmi s cennými papiermi.

K bodu 8

Ide o zosúladenie s § 11 ods. 1 písm. b) zákona 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, ktorý upravuje zjednodušenú starostlivosť voči klientovi odlišným spôsobom voči subjektom z nečlenských krajín ako súčasné znenie § 73 odsek 5 zákona o cenných papieroch.

K bodu 9

Legislatívno-technická úprava. Ide o preformulovanie platného znenia predmetného ustanovenia na účely jeho spresnenia.

K bodu 10

Smernica CRD III v článku 1 odsek 8 nahrádza v čl. 75 smernice 2006/48/ES písm. b) a c), ktorým sa spresňujú povinnosti obchodníkov s cennými papiermi udržiavať svoje vlastné zdroje v minimálnej výške. Súčasne smernica CRD III v článku 2 odsek 3 mení znenie čl. 18 smernice 2006/49/ES ods. 1 písm. a), ktorým sa spresňujú povinnosti obchodníkov s cennými papiermi udržiavať svoje vlastné zdroje v minimálnej výške.

K bodom 11 a 12

V súlade s čl. 6(10) smernice Omnibus I, sa ukladá Národnej banke Slovenska oznamovať ESMA-e informácie týkajúce sa poskytovania investičných služieb obchodníkmi s cennými papiermi.

K bodu 13

V súlade s čl. 1(1) a 1(2) smernice Omnibus I, sa ukladá Národnej banke Slovenska oznamovať ESMA-e informácie týkajúce sa poskytovania investičných služieb obchodníkmi s cennými papiermi.

K bodom 14 až 16

Ide o zosúladenie so zákonom č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane utajovaných skutočností"). Platné znenie § 109 zákona o cenných papieroch má názov „Utajované skutočnosti", pričom obsahovou náplňou predmetných ustanovení je určitá forma „ochrany tajomstva", a to na úrovni takých informácií, ktoré majú zabezpečiť bezchybné a efektívne plnenie podnikateľských činností centrálneho depozitára cenných papierov, čo zodpovedá inštitútom, akými sú obchodné tajomstvo, bankové tajomstvo alebo daňové tajomstvo upravené v osobitných právnych predpisoch.

Údaje uvedené v § 109 zákona o cenných papieroch nie sú na účely zákona o ochrane utajovaných skutočností považované za utajované skutočnosti, ale za informácie, ktoré treba vzhľadom na svoju povahu chrániť pred prípadným zneužití a nie je teda potrebné nakladať s týmito údajmi ako s utajovanými skutočnosťami podľa zákona o ochrane utajovaných skutočností.

K bodom 17 až 19

V súlade s čl. 3 ods. 2, písmenami b), c) a e) smernice o prospekte sa menia limity pre výnimky z povinnosti zverejniť prospekt a to v prípade, ak ide o verejnú ponuku určenú obmedzenému okruhu osôb zo 100 osôb na 150 osôb, pri verejnej ponuke určenej investorom, ktorí získavajú cenné papiere z hodnoty 50 000 eur na 100 000 eur a zároveň sa za základ výpočtu berie celková protihodnota v Európskej únii za obdobie 12 mesiacov.

K bodu 20

V súlade s čl. 3(2) druhým pododsekom smernice o prospekte sa finančným sprostredkovateľom umožňuje nová odchýlka z povinnosti zverejniť prospekt, v prípade, že emitent dá písomný súhlas na použitie pôvodného prospektu. V tom prípade finančný sprostredkovateľ použije pôvodný prospekt a nemá povinnosť vypracúvať nový.

K bodu 21

Ide o zosúladenie platného znenia so smernicou 2003/71 o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie.

K bodu 22

V súlade s čl. 4(1)c smernice o prospekte je text ustanovenia doplnený o cenné papiere, ktoré sú ponúkané, alebo prideľované pri rozdelení a doplnený text, že Národná banka Slovenska pri posudzovaní pôvodného prospektu zoberie do úvahy požiadavky právne záväzných aktov Európskej únie.

K bodu 23

Ide o spresnenie ustanovenia v súlade s čl. 4(1)d smernice o prospekte.

K bodu 24

V súlade s čl. 4(1)e smernice o prospekte sa zavádza výnimka z povinnosti vypracovať prospekt aj pri cenných papieroch ponúkaných zamestnancom aj v prípade, že cenné papiere zamestnávateľa nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.

K bodu 25

V súlade s čl. 2(1)e smernice o prospekte sa zavádza nová definícia pojmu „kvalifikovaný investor".

K bodu 26

V súlade s čl. 2(1)s smernice o prospekte sa zavádza nová definícia pojmu „kľúčové informácie", ktorá ustanovuje hlavné okruhy, ktoré musia kľúčové informácie zahŕňať.

Zároveň sa definuje pojem „spoločnosť s nižšou trhovou kapitalizáciou", ktorý sa doposiaľ v texte zákona nepoužíval.

K bodu 27

V súlade s čl. 4(1) tretím pododsekom smernice o prospekte sa dopĺňajú ustanovenia určujúce podmienky, ktoré má Národná banka Slovenska zohľadniť pri určovaní rovnocennosti právneho rámca dohľadu nečlenského štátu, ktorý má zabezpečiť, že regulovaný trh povolený v danom nečlenskom štáte dodržiava požiadavky rovnocenné s požiadavkami právnych predpisov v Európskej únii.

K bodu 28

V súlade s čl. 5(2) smernice o prospekte sa mení text ustanovenia o údajoch obsiahnutých v prospekte a v súhrne, čím sa má zabezpečiť, aby prospekt a súhrn obsahovali kľúčové informácie umožňujúce investorom porovnávať podobné typy cenných papierov a rozhodnúť sa o investovaní do týchto cenných papierov.

K bodu 29

V súlade s čl. 5(2) druhým pododsekom smernice o prospekte sa mení limit hodnoty nemajetkových cenných papierov z 50 000 eur na 100 000 eur.

K bodu 30

Ide o legilsatívno-technickú úpravu vyplývajúcu z čl. 5(3) smernice o prospekte.

K bodu 31

V súlade s čl. 5(4) druhým pododsekom smernice o prospekte sa text ustanovenia rozširuje o povinnosť sprístupniť konečné podmienky verejnej ponuky cenných papierov aj príslušným orgánom hostiteľských členských štátov emitenta. Zároveň sa upresňuje, že základný prospekt nemožno aktualizovať prostredníctvom sprístupnenia konečných podmienok.

K bodu 32

Presunutie zavedenia legislatívnej skratky do skoršieho ustanovenia. Legislatívno-technická zmena.

K bodu 33

V súlade s čl. 6(2) druhým pododsekom smernice o prospekte sa zavádza povinnosť priamo v súhrne uviesť jednoznačné varovanie o rozsahu zodpovednosti za súhrn a tiež povinnosť, že súhrn musí obsahovať kľúčové informácie.

K bodu 34

V súlade s čl. 8(3)a smernice o prospekte sa zrušuje povinnosť zverejniť podrobné údaje o finančnej situácii ručiteľa v prípade vládnych záručných schém.

K bodu 35

Úprava vychádza z čl. 9(1) a 9(4) smernice o prospekte, podľa ktorých sa platnosť prospektu začína jeho schválením Národnou bankou Slovenska.

K bodu 36

Úprava nadväzuje na úpravu podľa bodu 35, na základe ktorej bolo potrebné upraviť platné znenie §123 ods. 2 tak, aby bolo zrejmé, že pri ponukovom programe musí ísť o schválený prospekt.

K bodu 37

Úprava súvisiaca s úpravou podľa bodov 35 a 38 zohľadňujúca skutočnosť, že musí ísť o platný prospekt a že registračný dokument má byť aktualizovaný podľa §125c alebo podľa §124 ods.2.

K bodu 38

V súlade s čl. 12(2) smernice o prospekte návrh zákona ustanovuje, že opis cenných papierov sa vypracúva iba v prípade, ak kľúčové informácie neboli investorom poskytnuté prostredníctvom dodatku k prospektu.

K bodom 39 až 41

V súlade s čl. 5(5), 5(5)a) a 5(6) smernice Omnibus I ustanovenia paragrafov uvedených v bodoch 33 až 35 návrhu zákona ukladajú Národnej banke Slovenska, ako národnému orgánu dohľadu, povinnosti a oprávnenia súvisiace s potrebou oznamovať ESMA-e informácie týkajúce sa poskytovania investičných služieb obchodníkmi s cennými papiermi.

K bodu 42 a 43

Legislatívno-technické úpravy.

K bodu 44

V súlade s čl. 14(2) druhým pododsekom smernice o prospekte sa zavádza pre emitenta povinnosť zverejniť prospekt v elektronickej podobe pri každej verejnej ponuke cenných papierov, bez ohľadu na ich hodnotu.

K bodu 45

V súlade s čl. 16(1) smernice o prospekte sa ustanovenie dopĺňa o text upresňujúci časový nesúlad medzi uzatvorením verejnej ponuky cenných papierov a začiatkom obchodovania na regulovanom trhu, pričom rozhodujúci je prípad, ktorý nastane neskôr.

K bodu 46

V súlade s čl. 16(2) smernice o prospekte sa ustanovenie dopĺňa o skutočnosť, že investor môže odstúpiť od prijatia ponuky, ak sa nová skutočnosť vyskytne pred záverečným uzatvorením verejnej ponuky a dodaním cenných papierov. Zároveň sa ustanovuje možnosť predĺženia dvojdňovej lehoty na odstúpenie od prijatia ponuky zo stany emitenta, pričom konečný termín práva na odstúpenie od prijatia ponuky musí byť uvedený v dodatku k prospektu.

K bodom 47, 48 a 50

V súlade s čl. 5(8)a a 5(8)b smernice Omnibus I sa Národnej banke Slovenska, ako národnému orgánu dohľadu, ukladajú povinnosti a oprávnenia súvisiace s potrebou oznamovať ESMA-e informácie týkajúce sa poskytovania investičných služieb obchodníkmi s cennými papiermi.

K bodu 49

Legislatívno-technická úprava platného znenia, ktorou sa spresňuje, že emitent je tou osobou, ktorej je zákonom daná možnosť zvoliť si svoj domovský členský štát podľa svojho sídla alebo podľa trhu, kde sú alebo boli dotknuté cenné papiere (nekapitálové cenné papiere) prijaté na trh.

K bodu 51

Ide o spresnenie a vyjasnenie textu ustanovenia.

K bodu 52

V súlade s čl. 18(3) smernice Omnibus I sa Národnej banke Slovenska ukladá povinnosť zverejňovať a aktualizovať na svojom webovom sídle dokumenty týkajúce sa verejných ponúk cenných papierov.

K bodu 53

V súlade s čl. 19(4) smernice o prospekte sa menia limity menovitej hodnoty nekapitálových cenných papierov, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť zverejniť prospekt z 50 000 eur na 100 000 eur.

K bodu 54

V súlade s čl. 1(2)j smernice o prospekte sa menia limity menovitej hodnoty nekapitálových cenných papierov opakovane vydávaných bankami, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť zverejniť prospekt z 50 000 000 eur na

75 000 000 eur.

K bodu 55

V súlade s čl. 1(2)h smernice o prospekte sa menia limity cenných papierov, ktoré sú predmetom verejnej ponuky, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť zverejniť prospekt z 2 500 000 eur na 5 000 000 eur.

K bodu 56

Zmena limitov vyvolaná v súvislosti so zmenou limitov podľa odseku 1 písm. i).

K bodu 57

Ide o spresnenie doplňovaného sankčného režimu v hodnotiacom procese obchodníka s cennými papiermi vykonávanom Národnou bankou Slovenska.

K bodom 58 až 63

V súlade s čl. 6(25), 6(21)b, 6(24) a 5(12) smernice Omnibus I ustanovenia paragrafov uvedených v bodoch 50 až 55 návrhu zákona ukladajú Národnej banke Slovenska, ako národnému orgánu dohľadu, povinnosti a oprávnenia súvisiace s potrebou oznamovať ESMA-e informácie týkajúce sa poskytovania investičných služieb obchodníkmi s cennými papiermi.

K bodu 64

Ide o spresnenie textu ustanovenia.

K bodu 65

V súlade s čl. 5(10) a 5(11) smernice Omnibus I sa ESMA-e priznáva právo zúčastniť sa dohľadu na mieste v súvislosti s dodržiavaním ustanovení o verejnej ponuke cenných papierov a zároveň sa Národnej banke Slovenska, umožňuje upozorniť ESMA-u na odmietnutie spolupráce pri výmene informácií s príslušným orgánom iného členského štátu.

K bodu 66

Smernica Omnibus I v článku 9 odsek 37 mení znenie čl. 140 smernice 2006/48/ES odsek 3, čím sa Národnej banke Slovenska ustanovuje povinnosť zasielania zoznamu finančných holdingových spoločností nielen Komisii, ale aj Európskemu orgánu dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) (ďalej len „EBA").

K bodu 67

Smernica Omnibus I v článku 2 odsek 1 písm. a) mení znenie čl. 4 smernice 2002/87/ES odsek 2, čím sa Národnej banke Slovenska ustanovuje povinnosť informovať nie Komisiu, ale Spoločný výbor európskych orgánov dohľadu.

K bodu 68

Smernica Omnibus I v článku 2 odsek 11 písm. b) dopĺňa znenie čl. 18 smernice 2002/87/ES odsekom 1a, čím sa určuje spôsob konania príslušného orgánu v prípade, že príslušný orgán nesúhlasí s výsledkom preverenia, či sa nad finančným konglomerátom vykonáva dohľad nad finančnými konglomerátmi, ktorý je rovnocenný doplňujúcemu dohľadu.

K bodu 69

Smernica Omnibus I v článku 2 odsek 2 dopĺňa znenie čl. 9 smernice 2002/87/ES odsek 2 písmenom d), čím sa rozširuje obsah systému riadenia rizík.

K bodu 70

Smernica Omnibus I v článku 2 odsek 7 mení znenie čl. 12 smernice 2002/87/ES odsek 1 tretí pododsek, čím sa umožňuje výmena informácií aj s Európskym výborom pre systémové riziká.

K bodu 71

Smernica CRD III v článku 1 odsek 10 písm. a) dopĺňa v čl. 136 smernice 2006/48/ES odseku 1 nové písm. f) a g), a to v súvislosti s úpravou režimu odmeňovania, resp. príslušných sankcií.

K bodu 72

Smernica CRD III v článku 1 odsek 10 písm. b) dopĺňa v čl. 136 smernice 2006/48/ES odseku 2 nový pododsek, ktorým sa spresňujú sankčné možnosti orgánu dohľadu v súvislosti s hodnotiacim procesom bánk v oblasti vnútorného kapitálu. Táto časť sa však primerane vzťahuje aj na obchodníkov s cennými papiermi, a to vzhľadom na ustanovenie článku 37 ods. 1 prvá veta, podľa ktorého sa hlava V (Zásady a technické nástroje dohľadu nad obozretným podnikaním a zverejňovanie informácií), kapitola 4 (Dohľad a zverejňovanie informácií príslušnými orgánmi) smernice 2006/48/ES, ktorej súčasťou je aj článok 136, primerane s potrebnými úpravami uplatňuje aj na dohľad nad investičnými spoločnosťami.

K bodu 73

Ide o prechodné ustanovenia, ktorými sa upravujú právne vzťahy a konania vo vzťahu úpravám účinným od 31. decembra 2011.

K bodu 74

Doplnenie transpozičnej prílohy o novotransponované smernice EP a Rady.

K čl. II

Navrhovaným článkom sa novelizuje zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov. Navrhovaná zmena ustanovuje termín ukončenia možnosti fyzickým osobám ponúknuť bezodplatne nimi vlastnené cenné papiere Fondu národného majetku.

K čl. III

Navrhovaným článkom sa novelizuje zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o bankách") a to transponovaním novely smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/73/EÚ, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2003/71/ES o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie, a 2004/109/ES o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/78/EÚ z 24. novembra 2010 , ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2009/65/ES v súvislosti s právomocami Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre bankovníctvo), Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy) (smernica Omnibus I) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/76/EÚ, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2006/48/ES a 2006/49/ES, pokiaľ ide o kapitálové požiadavky na obchodnú knihu a na resekuritizácie a preverovanie politík odmeňovania orgánmi dohľadu.

K bodu 1

Ide o spresnenie doplňovaného sankčného režimu v hodnotiacom procese banky vykonávanom Národnou bankou Slovenska.

K bodu 2

Smernica Omnibus I v článku 9 odsek 14 dopĺňa znenie čl. 42 smernice 2006/48/ES novými odsekmi, čím sa okrem iného dáva Národnej banke Slovenska možnosť upozorniť EBA na nekonanie alebo nedostatočné konanie iného národného orgánu dohľadu.

K bodu 3

Smernica Omnibus I v článku 9 odsek 15 písm. a) dopĺňa znenie čl. 42a smernice 2006/48/ES odsek 1 novými vetami, čím sa dosahuje súlad s Nariadením EÚ č. 1093/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES, a to pre prípad, že dotknuté orgány dohľadu nie sú schopné dosiahnuť dohodu a do veci na žiadosť niektorého z nich má vstúpiť EBA.

K bodu 4

Legislatívno-technická úprava za účelom vymedzenia ustanovení, ktoré sa nevzťahujú na zahraničnú banku pôsobiacu na území SR prostredníctvom pobočky na základe tzv. single passport-u. Touto úpravou sa má zabezpečiť, aby sa súhlas podľa § 2 ods. 10 na inú ako bankovú činnosť neudeľoval takýmto druhom pobočiek zahraničných bánk, ale len pobočkám zahraničných bánk, ktorým bola Národnou bankou Slovenska udelená licencia.

K bodu 5

Smernica Omnibus I v článku 9 odsek 10 mení znenie čl. 33 smernice 2006/48/ES ods. 1, čím sa Národnej banke Slovenska ustanovuje povinnosť informovať nielen Komisiu, ale aj EBA.

K bodu 6

Smernica Omnibus I v článku 9 odsek 11 mení znenie čl. 36 smernice 2006/48/ES, čím sa Národnej banke Slovenska ustanovuje povinnosť informovať nielen Komisiu, ale aj EBA.

K bodu 7

Smernica Omnibus I v článku 9 odsek 4 mení znenie čl. 17 smernice 2006/48/ES ods. 2, a v článku 9 odsek 12 mení znenie čl. 38 smernice 2006/48/ES ods. 2, čím sa Národnej banke Slovenska ustanovuje povinnosť informovať nielen Komisiu, ale aj EBA.

K bodu 8

Smernica Omnibus I v článku 9 odsek 1 písm. a) mení znenie čl. 6 smernice 2006/48/ES, čím sa národnému orgánu dohľadu ustanovuje povinnosť informovať nielen Komisiu, ale aj EBA.

Smernica Omnibus I v článku 9 odsek 3 mení znenie čl. 14 smernice 2006/48/ES, čím sa národnému orgánu dohľadu ustanovuje povinnosť informovať nie Komisiu, ale aj EBA.

K bodu 9

Smernica CRD III v článku 1 odsek 8 nahrádza v čl. 75 smernice 2006/48/ES písm. b) a c), ktorým sa spresňujú povinnosti bánk udržiavať svoje vlastné zdroje v minimálnej výške. Súčasne smernica CRD III v článku 2 odsek 3 mení znenie čl. 18 smernice 2006/49/ES ods. 1 písm. a), ktorým sa spresňujú povinnosti bánk udržiavať svoje vlastné zdroje v minimálnej výške.

K bodu 10

Podľa § 35 ods. 4 písm. k) zákona o bankách sa za osobu s osobitným vzťahom k banke považuje aj nútený správca, jeho zástupca a pribraný odborný poradca. Toto ustanovenie je však v rozpore s § 54 ods. 4 písm. f), v zmysle ktorého správcom nemôže byť osoba, ktorá má voči banke osobitný vzťah. Vypustením ustanovenia § 35 ods. 4 písmena k) sa odstráni rozpor medzi týmito dvoma ustanoveniami.

K bodu 11

Smernica CRD III v článku 1 odsek 11 nahrádza v čl. 145 smernice 2006/48/ES ods. 3, ktorým sa rozširujú povinnosti banky v oblasti uverejňovania informácií.

K bodu 12

Legislatívno-technická úprava na základe navrhovaných zmien v § 35 ods. 4 zákona o bankách.

K bodu 13

Smernica Omnibus I v článku 9 odsek 37 mení znenie čl. 140 smernice 2006/48/ES odsek 3, čím sa Národnej banke Slovenska ustanovuje povinnosť zasielania zoznamu finančných holdingových spoločností nielen Komisii, ale aj EBA.

K bodu 14

Smernica Omnibus I v článku 9 odsek 34 mení znenie čl. 131 smernice 2006/48/ES ods. 3, čím sa dosahuje súlad s Nariadením EÚ č. 1093/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES, a Národnej banke Slovenska ustanovuje sa povinnosť informovať nie Komisiu, ale aj EBA.

K bodu 15

Ide o opravu chyby. Namiesto Poradného orgánu pre bankovníctvo pri Európskej Komisii má byť uvedený ako orgán, na usmernenia ktorého sa má prihliadať, Európsky výbor pre bankovníctvo.

K bodu 16

Smernica Omnibus I v článku 9 odsek 38 písm. a) ii) mení znenie čl. 143 smernice 2006/48/ES odsek 2, čím sa Národnej banke Slovenska ustanovuje povinnosť vykonať konzultácie s EBA.

Smernica Omnibus I v článku 9 odsek 38 písm. b mení znenie čl. 143 smernice 2006/48/ES odsek 2, čím sa Národnej banke Slovenska ustanovuje povinnosť oznámiť príslušné postupy nielen Komisii, ale aj EBA.

K bodu 17

Smernica Omnibus I v článku 9 odsek 31 mení znenie čl. 126 smernice 2006/48/ES odsek 4, čím sa Národnej banke Slovenska ustanovuje povinnosť oznámenia nielen Komisii, ale aj EBA.

K bodu 18

Smernica Omnibus I v článku 9 odsek 32 písm. a) mení znenie čl. 129 smernice 2006/48/ES odsek 2, čím sa okrem iného dáva možnosť Národnej banke Slovenska upozorniť EBA na nedostatočnú spoluprácu iného orgánu dohľadu.

K bodu 19

Smernica Omnibus I v článku 9 odsek 32 písm. b) dopĺňa znenie čl. 129 smernice 2006/48/ES odsek 2 novými vetami, čím sa dosahuje súlad s Nariadením EÚ č. 1093/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES, a to pre prípad, že dotknuté orgány dohľadu nie sú schopné dosiahnuť dohodu a do veci na žiadosť niektorého z nich má vstúpiť Európsky orgán pre bankovníctvo.

K bodu 20

Smernica Omnibus I v článku 9 odsek 32 písm. d) i) mení znenie čl. 129 smernice 2006/48/ES odsek 3.

K bodu 21

Smernica Omnibus I v článku 9 odsek 32 písm. d) ii) dopĺňa znenie čl. 129 smernice 2006/48/ES odsek 3 novými vetami, čím sa dosahuje súlad s Nariadením EÚ č. 1093/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES, a to pre prípad, že dotknuté orgány dohľadu nie sú schopné dosiahnuť dohodu a do veci na žiadosť niektorého z nich má vstúpiť Európsky orgán pre bankovníctvo.

K bodu 22

Smernica Omnibus I v článku 9 odsek 33 mení znenie čl. 130 smernice 2006/48/ES odsek 1, čím sa okrem iného dáva povinnosť orgánu dohľadu upozorniť EBA a Európsky výbor pre systémové riziká (ďalej len „ESRB") na vznik kritickej situácie.

K bodu 23

Smernica Omnibus I v článku 9 odsek 36 písm. a) dopĺňa znenie čl. 132 smernice 2006/48/ES odsek 1, čím sa dáva povinnosť orgánu dohľadu poskytovať informácie pre EBA. Súčasne smernica Omnibus I v článku 9 odsek 36 písm. b) dopĺňa znenie čl. 132 smernice 2006/48/ES odsek 1, čím sa dáva Národnej banke Slovenska možnosť upozorniť EBA na nekonanie, resp. nedostatočné konanie iného príslušného orgánu v oblasti výmeny informácií.

K bodu 24

Smernica Omnibus I v článku 9 odsek 35 písm. a) mení znenie čl. 131a smernice 2006/48/ES odsek 1, čím sa okrem iného Národnej banke Slovenska ustanovuje povinnosť výmeny informácií aj s EBA.

K bodu 25

Smernica Omnibus I v článku 9 odsek 35 písm. b) ii) mení znenie čl. 131a smernice 2006/48/ES odsek 2.

K bodu 26

Smernica Omnibus I v článku 9 odsek 35 písm. a) mení znenie čl. 131a smernice 2006/48/ES odsek 1, čím sa okrem iného Národnej banke Slovenska ustanovuje povinnosť úzkej spolupráce aj s EBA.

K bodu 27

Smernica Omnibus I v článku 2 odsek 1 písm. a) mení znenie čl. 4 smernice 2002/87/ES odsek 2, čím sa Národnej banke Slovenska ustanovuje povinnosť informovať nie Komisiu, ale Spoločný výbor európskych orgánov dohľadu.

K bodu 28

Smernica Omnibus I v článku 2 odsek 11 písm. b) dopĺňa znenie čl. 18 smernice 2002/87/ES odsekom 1a, čím sa určuje spôsob konania príslušného orgánu v prípade, že príslušný orgán nesúhlasí s výsledkom preverenia, či sa nad finančným konglomerátom vykonáva dohľad nad finančnými konglomerátmi, ktorý je rovnocenný doplňujúcemu dohľadu.

K bodu 29

Smernica Omnibus I v článku 2 odsek 2 dopĺňa znenie čl. 9 smernice 2002/87/ES odsek 2 písmenom d), čím sa rozširuje obsah systému riadenia rizík.

K bodu 30

Smernica Omnibus I v článku 2 odsek 7 mení znenie čl. 12 smernice 2002/87/ES odsek 1 tretí pododsek, čím sa umožňuje výmena informácií aj s ESRB.

K bodu 31

Uvedením pobočky zahraničnej banky v ustanovení § 50 ods. 1 písm. j) sa zabezpečí, aby zavedenie nútenej správy bolo možné aj nad takýmto subjektom. V nadväznosti na znenie ustanovenia § 53 ods. 3 bude možné takúto sankciu uložiť pobočke zahraničnej banky z nečlenského štátu.

K bodu 32

Smernica CRD III v článku 1 odsek 10 písm. a) dopĺňa v čl. 136 smernice 2006/48/ES odseku 1 nové písm. f) a g), a to v súvislosti s úpravou režimu odmeňovania, resp. príslušných sankcií.

K bodu 33

Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa zabezpečí, aby sa obmedzilo alebo pozastavilo zvyšovanie odmien členom štatutárneho orgánu a členom dozornej rady, ktorí nemajú pracovný pomer s bankou, na základe ktorého by týmto osobám bola vyplácaná mzda.

K bodu 34

Smernica CRD III v článku 1 odsek 10 písm. b) dopĺňa v čl. 136 smernice 2006/48/ES odseku 2 nový pododsek, ktorým sa spresňujú sankčné možnosti Národnej banky Slovenska v súvislosti s hodnotiacim procesom bánk v oblasti vnútorného kapitálu.

K bodu 35

Kompetenčné ustanovenie § 50 ods. 1 písm. j) zákona o bankách neumožňuje zaviesť nútenú správu nad pobočkou zahraničnej banky z tretieho štátu. Podľa ustanovenia § 53 ods. 7 tohto zákona „Národná banka Slovenska nemôže zaviesť nútenú správu nad pobočkou zahraničnej banky, ktorú zriadila zahraničná banka so sídlom v inom členskom štáte. Na nútenú správu nad pobočkou zahraničnej banky sa rovnako vzťahujú ustanovenia o nútenej správe nad bankou.". Z uvedeného ustanovenia vyplýva skutočnosť, že Národná banka Slovenska by mala byť oprávnená zaviesť nútenú správu aj nad pobočkou zahraničnej banky z nečlenského štátu EHP. Uvedené indikujú aj ďalšie ustanovenia zákona o bankách, ktoré používajú popri pojme „banka" aj slovné spojenie „pobočka zahraničnej banky" (napr. ustanovenie § 54 ods. 4 písm. g)), alebo ustanovenie § 176 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Nakoľko z formálnoprávneho hľadiska nemožno zavádzať nútenú správu nad pobočkou zahraničnej banky „rovnako" ako nad bankou, ustanovenie sa zmierňuje nahradením slova „primerane".

K bodu 36

Ustanovenie § 54 ods. 4 zákona o bankách ustanovuje pre výkon činnosti správcu a zástupcu správcu podmienky odbornej spôsobilosti (v spojení s ustanovením § 7 ods. 14) a dôveryhodnosti. Podľa ustanovenia § 7 ods. 14 sa osobitne určuje požiadavka na odbornú spôsobilosť pre členov dozornej rady a osobitne pre členov predstavenstva, prokuristu, vedúceho pobočky a vedúcich zamestnancov banky. Problémom sa javí možná dvojkoľajnosť aplikácie § 7 ods. 14 pre odbornú spôsobilosť správcu a jeho zástupcu. Ukázalo sa, že realizácia ustanovenia § 54 ods. 5 zákona o bankách je obtiažna, nakoľko nie je dosť dobre možné naplniť u všetkých takýchto osôb podmienku odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti.

Navrhovanou úpravou sa zmierňuje požiadavka na odbornú spôsobilosť pre takéto prípady. Uvedeným návrhom sa podmienky odbornej spôsobilosti budú vzťahovať primerane a posúdenie odbornej spôsobilosti bude na individuálnom posúdení Národnej banky Slovenska.

Podľa ustanovenia § 54 ods. 4 psím. e) v spojení s § 54 ods. 5 a 6 zákona o bankách (jedna z podmienok dôveryhodnosti) nemôže byť správcom, jeho zástupcom, spoločníkom, členom štatutárneho orgánu/resp. štatutárnym orgánom, členom dozornej rady, akýmkoľvek zamestnancom správcu, ani osobou, prostredníctvom ktorej vykonáva správca nútenú správu osoba, ktorá je dlžníkom alebo veriteľom banky, nad ktorou bola zavedená nútená správa. Formálnoprávny výklad tohto ustanovenia by znamenal, že dotknuté osoby nemôžu mať bežné ani vkladové účty v banke, prípadne byť na základe iného právneho titulu veriteľom alebo dlžníkom banky.

Analogicky aj ustanovenie § 54 ods. 4 písm. f) zákona o bankách, podľa ktorého nesmie ísť ani o osobu, ktorá je zamestnancom alebo členom štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby, ktorá je dlžníkom alebo veriteľom banky, nad ktorou bola zavedená nútená správa. Vzhľadom na to je realizácia uvedených ustanovení obtiažna.

Navrhovanou úpravou sa prísne požiadavky na núteného správcu zužujú len na dotknutý okruh jeho zamestnancov.

K bodu 37

Ustanovenie § 54 ods. 5 zákona o bankách ustanovuje ako osobitnú podmienku pre právnickú osobu pre ustanovenie do funkcie správcu poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s jej činnosťou pri výkone nútenej správy a s výkonom funkcie správcu. Z uvedeného ustanovenia nie je dostatočne určité, či štandardné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania (napr. advokáta) pokrýva aj zodpovednosť za činnosť núteného správcu.

Z dôvodu tejto neistoty sa pre prípad, ak funkciu správcu má vykonávať právnická osoba dopĺňa alternatívna požiadavka.

K bodu 38

Podľa ustanovenia § 54 ods. 10 zákona o bankách môže správca v záujme urýchleného riešenia závažných problémov v banke pribrať odborných poradcov. Odborný poradca musí byť osoba odborne spôsobilá a nesmie ísť o osobu, ktorá podľa ustanovenia § 54 ods. 4 zákona o bankách nemôže byť správcom. Preukázanie splnenia odbornej spôsobilosti odborného poradcu v súlade s ustanovením § 7 ods. 14 zákona o bankách je v praxi obtiažne.

Navrhovanou úpravou sa zmierňuje požiadavka na „odbornú spôsobilosť" osôb – odborných poradcov - priberaných správcom na vybrané úkony.

K bodu 39

Navrhovaným vložením nového § 122na sa stanovujú prechodné ustanovenia, ktorými sa zabezpečuje kontinuita právnych vzťahov, ktoré boli upravené podľa predpisov účinných do 30. decembra 2011.

K bodu 40

Doplnenie transpozičnej prílohy o novotransponovanú smernicu EP a Rady.

K čl. IV

Navrhovaným článkom sa novelizuje zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o burze"), a to transponovaním smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/73/EÚ, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2003/71/ES o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie, a 2004/109/ES o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/76/EÚ, smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/78/EÚ z 24. novembra 2010 , ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2009/65/ES v súvislosti s právomocami Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre bankovníctvo), Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy) (smernica Omnibus I) a zosúladením s ustanoveniami Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/109/ES z 15. decembra 2004 o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/34/ES.

K bodu 1

Novelizačné ustanovenie súvisiace so zavedením meny euro.

K bodu 2

Ide o legislatívno-technickú úpravu vyplývajúcu z Lisabonskej zmluvy.

K bodu 3

Ide o legislatívno-technickú úpravu.

K bodu 4

Ide o legislatívno-technickú úpravu.

K bodu 5

V súlade s čl. 6(16) smernice Omnibus I oznamuje Národná banka Slovenska zoznam regulovaných trhov v SR, pre ktoré je domovským členským štátom regulovaného trhu ESMA-e.

K bodom 6 a 7

Ide o legislatívno-technické úpravy s cieľom zosúladiť odkazovanie sa na platné právne predpisy.

K bodu 8

Ide o rozšírenie obsahu žiadosti o prijatie cenného papiera na trh kótovaných cenných papierov o doklad o zverejnení prospektu, ak bol prospekt zverejnený pred podaním žiadosti, alebo o rozhodnutie príslušného orgánu v členskom štáte, ak bol cenný papier vydaný v zahraničí.

K bodom 9 a 10

Ide o legislatívno-technické úpravy.

K bodu 11

V súlade s čl. 4(2) smernice o prospekte sa povinnosť zverejniť prospekt nevyžaduje, ak bol sprístupnený dokument, ktorého obsah považuje Národná banka Slovenska za obsahovo rovnocenný s prospektom.

K bodom 12 a 13

Ide o precizovanie textu.

K bodom 14 a 15

Ide o legislatívno-technické úpravy.

K bodu 16

Ide o precizovanie textu.

K bodu 17

V prvej časti ustanovenia sa jedná o legislatívno-technickú úpravu nadväzujúcu na § 3 ods. 4 písm. n) zákona o burze, ktorý definuje emitenta, pričom toto jeho vymedzenie je koncipované na účely celého zákona o burze.

K bodu 18

Ide o legislatívno-technickú úpravu.

K bodu 19

Ide o opravu nedôslednej implementácie, resp. nesprávne ustanovenej lehoty dvoch mesiacov po účtovnom období (účtovné obdobie je 12 mesiacov), čo nie je v súlade so smernicou 2004/109/EC, ktorá ustanovuje lehotu najneskôr dva mesiace po skončení príslušného obdobia; v našom prípade je v polročnej správe príslušným obdobím polovica účtovného obdobia.

K bodu 20

V súlade s čl. 8(1)b smernice o prospekte sa menia limity hodnoty dlhových cenných papierov, vydávaných emitentmi, ktorí vydávajú výhradne dlhové cenné papiere prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu z 50 000 eur na 100 000 eur.

K bodu 21

V súlade s čl. 8(4) smernice o prospekte sa výnimka z ustanovení zákona o povinnosti zverejňovania ročnej a polročnej finančnej správy a priebežných hlásení vzťahuje aj na emitentov uvedených v predmetnom ustanovení.

K bodom 22 a 23

Ide o legislatívno-technickú úpravu nadväzujúcu na § 3 ods. 4 písm. n) zákona o burze, ktorý definuje emitenta, pričom toto jeho vymedzenie je koncipované na účely celého zákona o burze. Navyše novelizované ustanovenie predstavuje zosúladenie s článkom 16 ods. 2 smernice 2004/109/EC.

K bodu 24

Novelizované znenie zapracúva chýbajúcu transpozíciu článku 18 odsek 2 a a c smernice 2004/109/EC.

K bodu 25

V súlade s čl. 10 smernice o prospekte sa ruší povinnosť emitentov vypracúvať a predkladať Národnej banke Slovenska dokument obsahujúci informácie, ktoré boli sprístupňované počas predchádzajúceho roka.

K bodu 26

Ide o presnú špecifikáciu zákonného pojmu podľa § 118g zákona o cenných papieroch, zároveň s opravou chybného odkazu pod čiarou.

K bodu 27

Legislatívno-technická úprava.

K bodu 28

Spresňujú sa povinnosti emitenta, pričom účelom je zníženie administratívnej záťaže emitentov – zamedzuje sa duplicite predkladania informácií emitentmi Národnej banke Slovenska.

K bodu 29

Preformulovanie pôvodného znenia za účelom určitosti a špecifikovania povinnej osoby.

K bodu 30

Ide o doplnenie bližšej špecifikácie povinnej osoby.

K bodu 31

V súlade s čl. 20(6) smernice 2004/109/EC sa menia limity jednotkovej hodnoty cenného papiera prijatého na obchodovanie na regulovanom trhu v jednom, alebo viacerých členských štátoch, z 50 000 eur na 100 000 eur.

K bodu 32

V súlade s čl. 20(6) druhým pododsekom smernice 2004/109/EC sa zavádza povolená odchýlka 50 000 eur aj pre dlhové cenné papiere, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v členskom štáte pred 31. decembrom 2010.

K bodu 33

Daným ustanovením sa upúšťa od povinnosti predkladať predmetné informácie v tlačenej forme v nadväznosti na novelizované znenie § 48 zákona o burze.

K bodu 34

Legislatívno-technická úprava.

K bodu 35

Uvedenie daného ustanovenia do súladu s pojmom „webové sídlo". Zároveň sa bližšie špecifikuje zákonný pojem „vhodný spôsob".

K bodu 36

Spresnenie, o akú webovú stránku ide a zároveň uvedenie ustanovenia do súladu s používaným pojmom „webové sídlo".

K bodu 37

Ide o precizovanie textu platného znenia predmetného ustanovenia.

K bodu 38

Ide o splnomocňovacie ustanovenie realizujúce reálnu vykonateľnosť jednotlivých zložiek povinnosti emitentov vo vzťahu k predkladaným informáciám Národnej banke Slovenska, ako aj centrálnej evidencii regulovaných informácií vo forme opatrenia Národnej banky Slovenska.

K bodom 39 až 47

V súlade s príslušnými ustanoveniami smernice Omnibus I znenia príslušných paragrafov uvedených v bodoch 39 až 47 návrhu zákona ukladajú Národnej banke Slovenska, ako národnému orgánu dohľadu, práva a povinnosti súvisiace s potrebou oznamovať ESMA-e informácie týkajúce sa poskytovania investičných služieb obchodníkmi s cennými papiermi.

K bodu 48

Ide o novelizačné ustanovenie súvisiace so zavedením meny euro.

K bodu 49

Legislatívno-technická úprava.

K bodom 50 a 51

V súlade s čl. 6(27) a 6(14) smernice Omnibus I sa ukladajú Národnej banke Slovenska, ako národnému orgánu dohľadu, práva a povinnosti súvisiace s potrebou oznamovať ESMA-e informácie týkajúce sa poskytovania investičných služieb obchodníkmi s cennými papiermi.

K bodom 52 a 54

Legislatívno-technická úprava.

K bodu 53

Ide o prechodné ustanovenia, ktorými sa upravujú právne vzťahy v nadväznosti na úpravy účinné od 31. decembra 2011.

K bodu 55

Doplnenie transpozičnej prílohy o novotransponované smernice EP a Rady.

K čl. V

Navrhovaným článkom sa novelizuje zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DDS") transponovaním smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/78/EÚ z 24. novembra 2010 , ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2009/65/ES v súvislosti s právomocami Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre bankovníctvo), Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy) (smernica Omnibus I).

K bodom 1 až 2

Predmetným ustanovením dochádza k harmonizácii ustanovenia s článkom 4 odsek 1 smernice Omnibus I.

K bodu 3

Predmetným ustanovením dochádza k harmonizácii ustanovenia s článkom 4 odsek 5 smernice Omnibus I.

K bodu 4

Predmetným ustanovením dochádza k harmonizácii ustanovenia s článkom 4 odsek 3 smernice Omnibus I.

K bodu 5

Doplnenie transpozičnej prílohy o novotransponovanú smernicu EP a Rady.

K čl. VI

Navrhovaným článkom sa novelizuje zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov transponovaním smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/78/EÚ z 24. novembra 2010 , ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2009/65/ES v súvislosti s právomocami Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre bankovníctvo), Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy) (smernica Omnibus I).

K bodu 1

Predmetným ustanovením dochádza k harmonizácii ustanovenia s článkom 2 odsek 1 smernice Omnibus I.

K bodu 2

Predmetným ustanovením dochádza k harmonizácii ustanovenia s článkom 2 odsek 11 smernice Omnibus I.

K bodu 3

Smernica Omnibus I v článku 2 odsek 2 dopĺňa znenie čl. 9 smernice 2002/87/ES odsek 2 písmenom d), čím sa rozširuje obsah systému riadenia rizík.

K bodu 4

Predmetným ustanovením dochádza k harmonizácii ustanovenia s článkom 2 odsek 7 smernice Omnibus I.

K bodu 5

Doplnenie transpozičnej prílohy o novotransponovanú smernicu EP a Rady.

K čl. VII

Navrhovaným článkom sa novelizuje zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a to transponovaním čl. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/78/EÚ, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 98/26/ES, 2002/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/29/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2009/65/ES v súvislosti s právomocami Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre bankovníctvo), Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy) (ďalej len „Omnibus I").

K bodu 1

Smernica Omnibus I v článku 1 odseku 2 mení znenie článku 10 odseku 1 smernice 98/26/ES, čím sa Národnej banke Slovenska ustanovuje povinnosť informovať ESMA, a nie Komisiu, ako tomu je doteraz.

K bodu 2

Smernica Omnibus I v článku 1 odseku 1 mení znenie článku 6 odseku 3 smernice 98/26/ES, čím sa Národnej banke Slovenska ustanovuje povinnosť informovať nielen orgány iných členských štátov, ale aj ESRB a ESMA.

K bodu 3

Transpozičná príloha sa dopĺňa o smernicu Omnibus I.

K čl. VIII

Určuje sa začiatok účinnosti návrhu zákona na 31. decembra 2011, okrem ustanovení, ktorých účinnosť začína 1. júlom 2012.

Schválené vládou Slovenskej republiky dňa 14. septembra 2011.

Iveta R a d i č o v á, v. r.

predsedníčka vlády

Slovenskej republiky

Ivan M i k l o š, v. r.

podpredseda vlády a minister financií

Slovenskej republiky 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1036
PoUtStŠtPiSoNe
: