TlačPoštaZväčšiZmenši

406/2011 Z. z.

6.12. 2011, 20:46 |  najpravo.sk

Dôvodová správa

Všeobecná časť

Dobrovoľníctvo je neodmysliteľnou súčasťou každej modernej spoločnosti. Vďaka dobrovoľníctvu môžu občania významne prispieť k sociálnemu a hospodárskemu rozvoju svojich spoločenstiev. Navyše môžu rozšíriť vplyv a kapacity organizácií občianskej spoločnosti a zároveň rozvíjať vlastné schopnosti. Prínosy dobrovoľníctva opakovane uznávajú rôzne iniciatívy zamerané na podporu dobrovoľníctva na medzinárodnej a európskej úrovni. Povedomie vlád a organizácií občianskej spoločnosti o dôležitosti právneho rámca upravujúceho dobrovoľníctvo sa neustále zvyšuje. Niektoré európske krajiny zahájili preto aktivity smerujúce k právnej reforme a vytvoreniu prostredia podporujúceho dobrovoľníctvo. Z okolitých štátov ide o Českú republiku, Maďarsko či Poľsko. Hoci sa zákonné úpravy týchto či iných štátov rôznia čo do rozsahu upravovanej problematiky, všetky však zachovávajú rovnaké princípy.

V súčasnosti nie je v právnom poriadku Slovenskej republiky zakotvená všeobecná úprava dobrovoľníctva, ale len čiastkové úpravy ako napr. zákon č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, čo v praxi spôsobuje výrazné problémy, ktoré brzdia túto významnú pozitívnu aktivitu človeka voči iným osobám a voči celej spoločnosti. Dôležitú úlohu pri tvorbe návrhu zákona zohrala aj Európska únia, ktorá vyhlásila rok 2011 za európsky rok dobrovoľníctva.

Vláda Slovenskej republiky prezentovala, že bude širšie využívať a rozvíjať potenciál spolupráce orgánov verejnej správy s neziskovým sektorom. Na tento účel vytvorí potrebný legislatívny rámec na to, aby sa neziskové organizácie mohli efektívnejšie podieľať na uspokojovaní potrieb občanov, zvyšovaní kvality ich života a kvality spravovania spoločnosti a demokracie posilnením účasti v rozhodovacích procesoch. Toto predsavzatie možno dokumentovať týmito slovami „Vláda SR vytvorí podmienky pre rozvoj dobrovoľníctva, vrátane definovania inštitútu dobrovoľníka. Vláda SR podporí aktivity charity, mimovládnych organizácií a kresťanských spoločenstiev, ktoré majú najlepšie výsledky, najmä z fondov EÚ".

Vláda Slovenskej republiky pri tvorbe navrhovanej právnej normy prihliadala na skúsenosti a poznatky v oblasti dobrovoľníckej činnosti získané z právnych analýz a úprav v iných štátoch ako aj zástupcov mimovládnych neziskových organizácií. Snahou vlády Slovenskej republiky je vytvoriť pre posudzovanie v Národnej rade Slovenskej republiky návrh, ktorý zavedie do právneho poriadku nové doteraz nepoznané úpravy so snahou maximálne odbúrať administratívne prekážky, ktoré by sťažovali výkon dobrovoľníckej činnosti. Pritom sa vychádza zo skutočnosti, že dobrovoľnícka činnosť sa v Slovenskej republike uskutočňuje aj v súčasnosti bez existencie všeobecnej právnej úpravy.

Hlavnou ambíciou predloženého návrhu je predovšetkým stransparentniť dobrovoľníctvo ako všeobecne uznávanú činnosť vykonávanú fyzickými osobami vo verejnoprospešnom záujme. Vymedzené oblasti dobrovoľníctva najmä v oblasti sociálnych vecí, zdravotníctva, starostlivosti o chorých a starých ľudí či vzdelávania určite prinesú nemalý efekt aj do verejných zdrojov, ktoré nebude potrebné z verejných rozpočtov vynakladať, ale bude ich možno použiť na podporu iných aktivít vykonávaných vo verejnom záujme.

Pri vypracúvaní návrhu zákona sa vychádzalo zo všeobecne uznávanej definície, podľa ktorej dobrovoľník je fyzická osoba, ktorá so svojho slobodného rozhodnutia bezodplatne poskytuje svoje služby inej osobe alebo v jej prospech a s jej súhlasom.

Predložený návrh zákona je koncipovaný ako všeobecná právna úprava dobrovoľníctva pričom ponecháva voľnosť na úpravu odlišných podmienok na výkon dobrovoľníckej činnosti už v prijatých zákonoch ako aj pre právne úpravy prijaté v budúcnosti.

Na výkon dobrovoľníckej činnosti možno využívať aj ustanovenia osobitných predpisov, na základe ktorých sa dobrovoľníci môžu združiť na výkon dobrovoľníckych činností do združenia bez právnej subjektivity alebo spolupracovať so spolkom alebo združeniami.

Na výkon dobrovoľníckej činnosti budú nevyhnutne vznikať medzi dobrovoľníkom (poskytovateľom služby) a prijímateľom služby alebo jej sprostredkovateľom rôzne právne vzťahy a to neformálne tzv. konkludentne alebo na základe ústnej dohody alebo na základe písomnej zmluvy, a to v závislosti od toho, či dobrovoľníkom je maloletá osoba, občan Slovenskej republiky alebo cudzinec.

Zákon vychádza pri formulácii niektorých ustanovení, ktoré na základe verejného záujmu vylučujú z činnosti dobrovoľníckeho charakteru také činnosti, ktoré sú zakázané napríklad deťom, tehotným ženám, matkám s malými deťmi, osobám z dôvodu zdravotného postihnutia, zakázané činnosti (napríklad nakladanie so zbraňami a s výbušninami, držanie zakázaných drog, liekov a chemických látok, a podobne), vzájomná občianska výpomoc, napríklad drobné služby a protislužby medzi susedmi, medzi spolupracovníkmi, podnikanie alebo výkon slobodného povolania, na ktoré je potrebné povolenie nejakého orgánu (živnostenského úradu, profesijnej komory) a zapísanie do úradného registra (do obchodného registra, do živnostenského registra, do zoznamu advokátov, notárov, atď.).

Je potrebné mať na zreteli, bez ohľadu na formu, trvanie a obsah dobrovoľníckej činnosti, že každý dobrovoľník znáša zodpovednosť za škodu, ktorú spôsobil prijímateľovi alebo tretej osobe. Ide o všeobecnú zodpovednosť, ktorú znáša každý občan.

Na podporu dobrovoľníctva sa predpokladá, že prijímateľ dobrovoľníckej činnosti alebo vysielajúca organizácia dobrovoľníkovi poskytne ochranný odev alebo pracovné pomôcky, cestovné náhrady alebo mu poskytne ubytovanie a stravu, uhradí výdavky na poistné do poistných fondov a podobne za predpokladu, že toto plnenie nie je odmenou ani protihodnotou, ktorá by bola nárokovateľná (právne vynútiteľná), a slúži na uskutočnenie alebo na uľahčenie dobrovoľníckej činnosti.

Zákonom sa zároveň navrhuje novelizovať viacero zákonov, ktoré majú vzťah k výkonu dobrovoľníckej činnosti. Verejný záujem na podpore dobrovoľníctva sa preto vyjadruje novelou Zákonníka práce, novelou zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov formou možnosti prispieť na podporu dobrovoľníctva poukázaním časti priznanej dane i úpravy nezdaniteľných častí príjmu, novelou zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach sa navrhuje umožniť obciam samostatne rozhodnúť o úľavách na miestnych daniach v prípadoch, že platitelia daní budú vykonávať dobrovoľnícku činnosť v ich prospech.

Navrhovaná právna úprava nebude mať priamy dopad na štátny rozpočet, rozpočty obcí alebo rozpočty vyšších územných celkov a nezakladá nároky na pracovné sily a organizačné zabezpečenie. Materiál nemá finančný, ekonomický, environmentálny vplyv ani vplyv na zamestnanosť, podnikateľské prostredie a informatizáciu spoločnosti.

Osobitná časť

K Čl. I

K § 1

Vymedzuje sa pôsobnosť zákona, ktorý upravuje právne postavenie dobrovoľníka a právne vzťahy vznikajúce pri poskytovaní dobrovoľníckej činnosti. Zákon má povahu všeobecnej právnej úpravy pri poskytovaní dobrovoľníckej činnosti s ponechaním voľnosti na odlišnú právnu úpravu vzťahov v osobitných predpisoch, ktoré majú prednosť pred touto všeobecnou právnou úpravou.

K § 2

Definuje sa dobrovoľník ako fyzická osoba, ktorá na základe svojho slobodného rozhodnutia vo svojom voľnom čase bez nároku na odmenu poskytuje inej osobe s jej súhlasom v jej prospech alebo vo verejný prospech dobrovoľnícku činnosť založenú na svojej schopnosti, zručnosti alebo vedomosti a spĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom. Z tejto definície vyplýva charakteristika dobrovoľníckej činnosti, ktorá sa vykonáva vo voľnom čase bez nároku na odmenu a so súhlasom prijímateľa dobrovoľníckej činnosti a to buď v prospech tohto prijímateľa, ak ide o fyzickú osobu alebo právnickú osobu, alebo vo verený prospech, ak ide o činnosť vykonávanú v prospech štátu alebo orgánov územnej samosprávy.

Dobrovoľník poskytuje dobrovoľnícku činnosť na základe zmluvy o dobrovoľníckej činnosti, ktorú uzatvára priamo s prijímateľom dobrovoľníckej činnosti alebo prostredníctvom vysielajúcej organizácie, ktorá organizuje alebo sprostredkúva dobrovoľnícku činnosť pre inú osobu. Ďalšie náležitosti zmluvy sú uvedené v osobitnom ustanovení (§ 6). Z povahy dobrovoľníka a dobrovoľníckej činnosti vyplýva, že nejde o činnosť pracovnú alebo obdobnú pracovnej činnosti, preto sa na túto činnosť nevzťahuje Zákonník práce.

Upravuje sa, že za dobrovoľníka sa považuje fyzická osoba aj vtedy, ak má určitý právny status k organizácii, ktorá je prijímateľom dobrovoľníckej činnosti. Túto činnosť však musí vykonávať mimo svojich povinností vyplývajúcich z tohto statusu, aby mohla byť považovaná za dobrovoľnícku činnosť a zároveň ju nesmie poskytovať orgánom alebo funkcionárom právnickej osoby, ku ktorej má právny status. Takýmito osobami sú najmä členovia občianskych združení, odborových organizácií, politických strán alebo politických hnutí, cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, členovia správnych a dozorných rád, zamestnanci, žiaci, študenti či samostatne zárobkovo činné osoby.

K § 3

Demonštratívnym spôsobom sa vymedzujú najobvyklejšie oblasti, v ktorých sa dobrovoľnícka činnosť môže vykonávať, pričom nie je vylúčené túto činnosť vykonávať aj v iných verejnoprospešných oblastiach pri dodržaní podmienok ustanovených týmto zákonom.

Zároveň sa vymedzujú činnosti, ktoré sa nepovažujú za dobrovoľnícku činnosť vzhľadom na charakter ich obsahu ako aj vzťahu vykonávateľa tejto činnosti a jej prijímateľa.

Ustanovuje sa minimálny vek dobrovoľníka, a v prípade, ak je dobrovoľník cudzincom, aj splnenie podmienok ustanovených v osobitných predpisoch upravujúcich vstup na územie Slovenskej republiky a pobyt na jej území.

K § 4

Definuje sa vysielajúca organizácia, ktorou môže byť (s výnimkou § 7) len právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky (§ 2 ods. 2), ktorá má stanovenú právnu formu podľa tohto zákona.

V ustanovení odseku 2 a 3 sa definuje náplň činností vysielajúcej organizácie a konkrétne údaje, ktoré je povinná vysielajúca organizácia evidovať.

Upravuje sa povinnosť dobrovoľníckej organizácie dohodnúť pre štát v ktorom sa má poskytovať dobrovoľnícku činnosť najvyššiu možnú úroveň ochrany bezpečnosti a zdravia tohto dobrovoľníka.

V rámci zabezpečenia ochrany maloletého sa ustanovuje povinnosť vysielajúcej organizácie zabezpečiť, aby maloletá osoba nevykonávala určité činnosti neprimerané veku maloletého, ktoré by mohli spôsobiť poškodenie jeho zdravia.

Vysielajúcej organizácii sa určuje povinnosť poučiť dobrovoľníka a zákonného zástupcu dobrovoľníka mladšieho ako 18 rokov o rizikách spojených s výkonom dobrovoľníckej činnosti podľa jej povahy a druhu.

Na požiadanie dobrovoľníka mu vysielajúca organizácia musí vydať písomné potvrdenie o trvaní, rozsahu a obsahu a písomné hodnotenie tejto činnosti.

Ustanovuje sa oprávnenie vysielajúcej organizácie spracúvať osobné údaje dobrovoľníka a zodpovednej fyzickej osoby, ktorá vykonáva dohľad nad dobrovoľníckou činnosťou maloletého dobrovoľníka.

Ustanovuje sa, že ak vysielajúca organizácia uzatvorí dohodu o podmienkach výkonu dobrovoľníckej činnosti s prijímateľom dobrovoľníckej činnosti, ku ktorému vysiela dobrovoľníka na poskytovane dobrovoľníckej činnosti, musí byť táto dohoda v súlade so zmluvou, ktorú vysielajúca organizácia uzatvorila s dobrovoľníkom.

K § 5

Definuje sa náplň činnosti prijímateľa dobrovoľníckej činnosti a odkazuje sa na konkrétne údaje, ktoré spravidla eviduje.

Upravuje sa možnosť uzavrieť poistenie zodpovednosti za škodu a úrazové poistenie v prospech dobrovoľníka, s ktorým prijímateľ dobrovoľníckej činnosti uzatvára zmluvu, ak ho neuzavrela už vysielajúca organizácia. Prijímateľ dobrovoľníckej činnosti je povinný zabezpečiť plnenie povinností a opatrení v súlade s predpismi bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (osobitné vybavenie alebo oblečenie). V rámci zabezpečenia ochrany maloletého sa ustanovuje povinnosť prijímateľovi dobrovoľníckej činnosti zabezpečiť dohľad zodpovednej plnoletej fyzickej osoby nad dobrovoľníckou činnosťou maloletého dobrovoľníka a zákaz vykonávania určitých činností neprimeraných veku maloletého, ktoré by mohli spôsobiť poškodenie jeho zdravia.

Prijímateľovi dobrovoľníckej činnosti sa určuje povinnosť poučiť dobrovoľníka a zákonného zástupcu dobrovoľníka mladšieho ako 18 rokov o rizikách spojených s výkonom dobrovoľníckej činnosti podľa jej povahy a druhu.

Na požiadanie dobrovoľníka alebo vysielajúcej organizácie musí prijímateľ dobrovoľníckej činnosti vydať písomné potvrdenie o trvaní, rozsahu a obsahu dobrovoľníckej činnosti a písomné hodnotenie tejto činnosti.

Ustanovuje sa oprávnenie prijímateľa dobrovoľníckej činnosti spracúvať osobné údaje dobrovoľníka a zodpovednej fyzickej osoby, ktorá vykonáva dohľad nad dobrovoľníckou činnosťou maloletého dobrovoľníka.

K § 6

Základom právneho postavenia dobrovoľníka je vždy zmluva, ktorú dobrovoľník uzatvára s vysielajúcou organizáciou alebo prijímateľom dobrovoľníckej činnosti, a to buď vo forme ústnej dohody alebo písomnou formou. Písomná forma zmluvy je obligatórna v prípade poskytovania dobrovoľníckej činnosti v cudzine. Ak je dobrovoľníkom osoba mladšia ako 18 rokov, je účastníkom zmluvy jeho zákonný zástupca.

V prípade uzatvorenia zmluvy vo forme ústnej dohody sa vymedzujú základné náležitosti, ktoré musia byť v tomto prípade dohodnuté medzi dobrovoľníkom a prijímateľom dobrovoľníckej činnosti alebo vysielajúcou organizáciou.

Ustanovujú sa základné náležitosti, ktoré musí písomná zmluva obsahovať. Zároveň sa ustanovuje povinnosť dobrovoľníka, ktorý má vykonávať dobrovoľnícku činnosť v cudzine, predložiť pred uzavretím zmluvy potvrdenie o svojom zdravotnom stave alebo čestné vyhlásenie o tom, že mu nie sú známe prekážky výkonu dobrovoľníckej činnosti vzhľadom na povahu a druh vykonávanej činnosti uvedenej v návrhu zmluvy.

Zakotvuje sa možnosť uzavretia zmluvného záväzku medzi prijímateľom dobrovoľníckej činnosti alebo vysielajúcou organizáciou a dobrovoľníkom o úhrade vynaložených nákladov dobrovoľníka na dobrovoľné poistenie v Sociálnej poisťovni a povinné verejné zdravotné poistenie podľa osobitného predpisu, ak mu vznikli a uhrádza ich počas vykonávania dobrovoľníckej činnosti.

Zakotvuje sa, že materiálne zabezpečenie dobrovoľníka (ubytovanie, stravovanie, cestovné náhrady ...) nie je odmenou ani protihodnotou, ale má slúžiť na uskutočnenie alebo uľahčenie vykonávania dobrovoľníckej činnosti, a teda nie je popretím zásady bezodplatnosti výkonu dobrovoľníckej činnosti.

K § 7

Zakotvuje sa možnosť využívania dobrovoľníckej činnosti štátom a orgánmi verejnej správy na podporu plnenia svojich úloh podľa osobitných predpisov a na účel ustanovený v § 3. Podporný charakter dobrovoľníckej činnosti spočíva v tom, že nemôže suplovať zákonný výkon kompetencií orgánov verejnej správy, ktoré je potrebné vykonávať v rámci svojej riadnej činnosti, a nie v rámci dobrovoľníckej činnosti. Najčastejšie pôjde o bezprostrednú potrebu využitia dobrovoľníckej činnosti najmä v prípade živelnej pohromy, mimoriadnych udalostí, športových podujatí, kultúrnych podujatí a podobne.

K Čl. II

V Zákonníku práce sa v samostatnom paragrafe upravujú vzťahy medzi zamestnancom a zamestnávateľom vo veciach výkonu dobrovoľníckej činnosti. Vyjadruje sa tým verejný záujem na podpore dobrovoľníckej činnosti. Pravidlá sa navrhujú tak, aby z výkonu dobrovoľníckej činnosti nevznikali dobrovoľníkovi žiadne nároky. Má sa za to, že je vecou zamestnávateľa, aby posúdil možnosť poskytnúť pracovné voľno zamestnancovi a pritom bral do úvahy svoje prevádzkové možnosti ale i verejný záujem na podpore činnosti dobrovoľníka.

K Čl. III

K bodu 1:

Navrhuje sa oslobodiť všetky plnenia poskytované dobrovoľníkovi v súlade so zákonom o dobrovoľníctve, t.j. peňažné aj nepeňažné, ako jedno z opatrení na podporu dobrovoľníckej činnosti.

K bodom 2 a 3:

Ako ďalšie opatrenie na podporu dobrovoľníkov sa zavádza možnosť poukázať zvýšené percento dane na osobitné účely (3 %), avšak len daňovníkovi, ktorý vykonáva dobrovoľnícku činnosť vo vymedzenom rozsahu v zdaňovacom období. Zároveň sa navrhuje rozšíriť účel, na ktorý bude možné poskytnúť podiel zaplatenej dane.

K bodu 4:

Doplňuje sa ustanovenie určenia sankcií v nadväznosti na porušenie zákonom určených podmienok pre možnosť dobrovoľníka poukázať vyššie percento dane na osobitné účely ako ostatným daňovníkom. Ak správca dane pri kontrole alebo dobrovoľník sám zistí, že nesplnil podmienky ustanovené zákonom o dobrovoľníctve, bude sa postupovať rovnako, ako pri ostatných daňovníkoch.

K bodu 5:

Navrhuje sa, aby daňovník vykonávajúci dobrovoľnícku činnosť za podmienok ustanovených v tomto zákone a osobitnom zákone o dobrovoľníctve mohol poukázať podiel zaplatenej dane vyšším percentom (3%) prvýkrát pri podaní daňového priznania alebo vykonaní ročného zúčtovania za zdaňovacie obdobie roka 2012, a to vzhľadom na navrhovanú účinnosť zákona o dobrovoľníctve.

§ 52m zákona o dani z príjmov je nasledujúcim prechodným ustanovením po § 52l zákona, ktorý bol zavedený do zákona o úprave príjmu zo závislej činnosti (zákon o superhrubej mzde), ktorý v súčasnosti pripravuje MPSVaR SR.

K Čl. IV

Novela zákona má umožniť obciam zaviesť do ich vnútornej politiky súvisiacej s ich rozvojom novú možnosť riešenia zabezpečovania niektorých úloh. Za takúto možnosť možno považovať aj všeobecne záväzné nariadenie, ktorým obec ustanoví za akých podmienok priznajú úľavy na miestnych daniach či miestnom poplatku ak ich platiteľ bude vykonávať dobrovoľnícku činnosť podľa zákona o dobrovoľníctve v prospech obce.

K Čl. V

Vzhľadom na skutočnosť, že rok 2011 je európskym rokom dobrovoľníctva, účinnosť zákona sa navrhuje ešte v tomto roku.

V Bratislave 6. júla 2011

Iveta Radičová v. r.

predsedníčka vlády

Slovenskej republiky

Daniel Lipšic v. r.

minister vnútra

Slovenskej republiky 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 677
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

VEĽKÝ SENÁT NS SR: Posudzovanie právoplatnosti súdneho rozhodnutia v inej veci

Súd je oprávnený posúdiť, kedy nadobudlo súdne rozhodnutie v inej veci právoplatnosť; pri posúdení tejto otázky nie je viazaný vyznačenou ...

Zmluvná odmena advokáta

Aby bolo možné považovať zmluvu za dostatočne určitú, postačuje len odkaz na právny predpis, ktorý sám osebe nie je vnútorne rozporný a ...

Bezúročnosť spotrebiteľského úveru a premlčacia doba pre vydanie bezdôvodného obohatenia

Bezúročnosť úveru nastupujúca ako ex lege dôsledok porušenia konkrétnych ustanovení zákona o spotrebiteľskom úvere, má v prípade ...

Bezúročnosť spotrebiteľského úveru a premlčacia doba pre vydanie bezdôvodného obohatenia

Bezúročnosť úveru nastupujúca ako ex lege dôsledok porušenia konkrétnych ustanovení zákona o spotrebiteľskom úvere, má v prípade ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Prezidentka udelila milosť 47-ročnej žene odsúdenej pre spreneveruhttps://www.teraz.sk/slovensko/prezidentka-udelila-milost-47-rocnej-/522338-clanok.html

Odsúdenej bol zároveň uložený trest zákazu činnosti vykonávať funkciu člena štatutárneho ...

Signatári výzvy sudcov sa ohradzujú voči vyjadreniam ministerkyhttps://www.teraz.sk/slovensko/signatari-vyzvy-sudcov-a-advokatov-sa/522206-clanok.html

Kolíková považuje tvrdenia, že nekomunikuje o návrhu reformy súdnej mapy, prinajmenšom za ...

Anketa: Čo hovoria právnici na testovanie?https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/575367-anketa-co-hovoria-pravnici-na-testovanie/

Od 27. januára až do 7. februára platí zákaz vychádzania.

Advokát: Výkon väzby sa nemôže podriaďovať nefunkčnosti vyšetrovaniahttps://www.teraz.sk/slovensko/karasvykon-vazby-sa-nemoze-podriad/521981-clanok.html

Podmienky výkonu kolúznej väzby sa mu zdajú na hrane dôstojného zaobchádzania s obvineným.

M. Žilinka: Prioritou bude objasňovanie a stíhanie daňových deliktovhttps://www.teraz.sk/ekonomika/m-zilinka-prioritou-bude-objasnovani/521971-clanok.html

Obsah rokovania s prezidentom finančnej správy ho utvrdil o úprimnej snahe oboch orgánov ...

Žilinkove reformy podporuje väčšina prokurátorov, zmenu štruktúry úradu považujú za krok vpredhttps://www.webnoviny.sk/zilinkove-reformy-podporuje-vacsina-prokuratorov-zmenu-struktury-uradu-povazuju-za-krok-vpred/

Zástupca špeciálneho prokurátora a 19 prokurátorov Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) ...

Nové časopisy

Justičná revue 11/2020

Justičná revue 11/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 12/2020

Bulletin slovenskej advokácie 12/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Súkromné právo 6/2020

Súkromné právo 6/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Verejné obstarávanie  - právo a prax 6/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 6/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Zo súdnej praxe 6/2020

Zo súdnej praxe 6/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Právny obzor 6/2020

Právny obzor 6/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: