TlačPoštaZväčšiZmenši

405/2011 Z. z.

6.12. 2011, 20:45 |  najpravo.sk

Dôvodová správa

A. Všeobecná časť

Návrh zákona o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona"), ktorým sa nahrádza zákon č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „platný zákon o rastlinolekárskej starostlivosti") bol vypracovaný na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2011. Predkladateľom je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Doterajší systém hodnotenia a registrácie prípravkov na ochranu rastlín je ustanovený platným zákonom o rastlinolekárskej starostlivosti, nariadením vlády Slovenskej republiky č. 316/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dokumentačný súbor údajov účinných látok a prípravkov na ochranu rastlín a jednotné zásady na odborné posudzovanie a registráciu prípravkov na ochranu rastlín, nariadením vlády Slovenskej republiky č. 373/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh v znení neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 310/2009 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 256/2008 Z. z. o podrobnostiach o prípravkoch na ochranu rastlín a o iných prípravkoch. Základným právnym predpisom platného zákona o rastlinolekárskej starostlivosti na úrovni Európskej únie bola smernica Rady 91/414/EHS.

V dôsledku prijatia nariadenia (ES) č. 1107/2009 ide o zmenu systému posudzovania účinných látok prípravkov na ochranu rastlín, zároveň sa tento navrhovaný systém bude aplikovať aj na safenery, synergenty a adjuvanty. V prípade autorizácií prípravkov na ochranu rastlín (podľa doterajšieho systému registrácií) sa zavádza postup zonálneho hodnotenia a upravujú sa podmienky vzájomného uznávania autorizácií a povolenia na paralelný obchod (podľa doterajšieho systému súbežný dovoz).

Rámcovou smernicou sa ustanovujú podmienky uvádzania na trh prípravkov na ochranu rastlín na trh a ich aplikácie s cieľom trvalo udržateľného používania poľnohospodárskych pesticídov so zreteľom na zásady obozretnosti a prevencie pri zabezpečení ochrany zdravia ľudí, zvierat a životného prostredia.

Návrh zákona bol prejednávaný na odbornej komisii pre prípravky na ochranu rastlín a mechanizačné prostriedky na ochranu rastlín zloženej zo zástupcov Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave (ďalej len „kontrolný ústav"), Centra výskumu živočíšnej výroby v Nitre - Ústav včelárstva v Liptovskom Hrádku, Národného lesníckeho centra – Lesnícky výskumný ústav vo Zvolene - Lesnícka ochranárska služba v Banskej Štiavnici, Výskumného ústavu vodného hospodárstva v Bratislave, Slovenského hydrometeorologického ústavu, Národného referenčného laboratória Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Technického a skúšobného ústavu pôdohospodárskeho SKTC-106 v Rovinke a Slovenskej asociácie ochrany rastlín.

Cieľom návrhu zákona je implementácia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (ďalej len „nariadenie (ES) č. 1107/2009") a transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/128/ES z 21. októbra 2009, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva na dosiahnutie trvalo udržateľného používania pesticídov (ďalej len „rámcová smernica"). Návrh zákona zároveň zohľadňuje ustanovenia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1185/2009 z 25. novembra 2009 o štatistike pesticídov a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/127/ES z 21. októbra 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/42/ES, pokiaľ ide o strojové zariadenia na aplikáciu pesticídov.

Od 14. júna 2011 musia byť účinné látky, safenery, synergenty a adjuvanty prípravkov na ochranu rastlín ako aj samotné prípravky na ochranu rastlín posudzované a schvaľované/autorizované podľa nového nariadenia (ES) č. 1107/2009, avšak žiadosti podané pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia musia byť posudzované podľa doterajších právnych predpisov, ktorých právnym základom je smernica Rady 91/414/EHS, transponovaná do slovenského právneho poriadku platným zákonom o rastlinolekárskej starostlivosti, nariadením vlády Slovenskej republiky č. 316/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dokumentačný súbor údajov účinných látok a prípravkov na ochranu rastlín a jednotné zásady na odborné posudzovanie a registráciu prípravkov na ochranu rastlín, nariadením vlády Slovenskej republiky č. 373/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie prípravkov na trh v znení neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 310/2009 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 256/2008 Z. z. o podrobnostiach o prípravkoch na ochranu rastlín a o iných prípravkoch.

Nová európska právna úprava v oblasti uvádzania prípravkov na ochranu rastlín na trh a ich aplikácie zásadným spôsobom mení existujúcu právnu úpravu. Vzhľadom na rozsah zmien v súvislosti s prijatím vyššie uvedených právnych predpisov Európskej únie a precizovanie ustanovení platného zákona o rastlinolekárskej starostlivosti, je žiaduce vytvorenie komplexnej novej právnej úpravy s logickým členením danej problematiky. Z toho dôvodu namiesto novely platného zákona o rastlinolekárskej starostlivosti pristúpil predkladateľ k vypracovaniu návrhu nového zákona.

Predloženým návrhom zákona sa ustanovuje postup pri hodnotení účinných látok, safenerov, synergentov a adjuvantov používaných v prípravkoch na ochranu rastlín a upravuje sa proces autorizácie prípravkov na ochranu rastlín v podmienkach Slovenskej republiky a v súlade s legislatívou Európskej únie. Zároveň sa transpozíciou rámcovej smernice ustanovujú zásady ich bezpečnej aplikácie.

Cieľom ustanovení týkajúcich sa uvádzania na trh, distribúcie a používania prípravkov na ochranu rastlín je trvalo udržateľné používanie poľnohospodárskych pesticídov so zreteľom na zásady obozretnosti a prevencie. S tým súvisia rovnako zmeny a doplnenia v kompetenčných vzťahoch a v kontrolných a sankčných nástrojoch na dodržovanie novej právnej úpravy.

Predložený návrh zákona bude mať priamy dopad na výdavkovú časť štátneho rozpočtu, nebude mať priamy dopad na rozpočty vyšších územných celkov, rozpočty obcí, zamestnanosť, ani podnikateľské prostredie ani na informatizáciu spoločnosti. Návrh zákona bude mať pozitívny dopad na životné prostredie.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, a s právom Európskej únie.

Osobitná časť

K § 1

Špecifikovaný predmet úpravy návrhu zákona.

K § 2

Vymedzené pojmy na účely zákona, v porovnaní s platným rastlinolekárskym zákonom transpozíciou rámcovej smernice boli vymedzené nové pojmy ako profesionálny používateľ, distribútor, poradca, letecký postrek, ukazovateľ rizika, nechemické metódy, a boli upravené existujúce pojmy mechanizačný prostriedok a zariadenie na ochranu rastlín (nahradené pojmom aplikačné zariadenie) a pojem integrovanej produkcie bol zosúladený s textom rámcovej smernice.

K § 3 až 7

Upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy. Pri implementácii nariadenia o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh je potrebné prijať všetky opatrenia, ktoré sú predpokladom na zabezpečenie jeho správneho uplatnenia. Členské štáty musia ustanoviť orgány zodpovedné za uplatňovanie a presadzovanie tohto nariadenia, pričom spolupráca medzi príslušnými orgánmi je dôležitá. Aby sa zabezpečila koordinácia medzi členskými štátmi pri uplatňovaní nariadenia, je za každý členský štát potrebné ustanoviť jeden orgán zodpovedný za prijímanie informácií, dokumentácie a koordináciu procesu posudzovania, schvaľovania účinných látok, synergentov, safenerov a adjuvantov a hodnotenia a autorizácie/povolenia prípravkov na ochranu rastlín. Tento orgán zároveň bude vykonávať povinnosti prislúchajúce členskému štátu, ako sú upravené nariadením o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh.

K § 8 až 14

V porovnaní s platným rastlinolekárskym zákonom sú § 8 až 14 návrhu zákona upravené v súlade s požiadavkami nových právnych predpisov Európskej únie. Bez zásadných zmien ostávajú ustanovenia týkajúce sa zdravia rastlín ako „Registrácia fyzických osôb a právnických osôb na úseku rastlinolekárskej starostlivosti a vydanie osvedčenia", „Vývoz, dovoz, opätovný vývoz a tranzit rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov", „Rastlinné pasy",„Chránené zóny".

K § 15

V návrhu zákona sú nové ustanovenia upravujúce proces schvaľovania účinných látok, safenerov a synergentov uvedený v nariadení (ES) č. 1107/2009 v podmienkach Slovenskej republiky. V súvislosti s implementáciou nariadenia (ES) č. 1107/2009 sa určujú národné orgány zodpovedné za hodnotenie účinných látok, safenerov a synergentov.

K § 16

Ustanovenia sa týkajú implementácie nariadenia (ES) č. 1107/2009, čo sa týka predkladania a posudzovania žiadosti o autorizáciu prípravku na ochranu rastlín, žiadosti o obnovenie autorizácie, o vzájomné uznávanie autorizácie, zmenu a doplnenie autorizácie, o posúdenie ekvivalencie účinnej látky, safenera alebo synergenta, náležitosti žiadosti, v súlade s nariadením (ES) č. 1107/2009 sa v národnej legislatíve upravuje proces hodnotenia a autorizácie prípravkov na ochranu rastlín.

K § 17

Upravuje sa proces hodnotenia všetkých zmien a doplnení autorizácií a povolení v súlade s nariadením (ES) č. 1107/2009. Upravujú sa tiež podmienky prevodu autorizácie na inú fyzickú osobu – podnikateľa alebo na inú právnickú osobu, podmienky predĺženia doby platnosti autorizácie, ako aj prehodnocovania autorizovaného prípravku.

K § 18

Implementované ustanovenia o menej významných použitiach definovaných v nariadení (ES) č. 1107/2009.

K § 19

Dáva sa kontrolnému ústavu oprávnenie požadovať počas platnosti autorizácie ďalšie informácie, údaje alebo štúdie, ak je to potrebné na zaistenie bezpečnosti zdravia ľudí, zvierat a životného prostredia a zároveň dáva žiadateľovi alebo držiteľovi autorizácie povinnosť predložiť aj také údaje, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva.

K § 20

Upravujú sa podmienky povoľovania paralelného obchodu prípravkov na ochranu rastlín a podmienky uvádzania na trh a používania prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod.

K § 21

Upravujú podmienky používania prípravkov na ochranu rastlín na účely výskumu a vývoja a povinnosti pracovísk, ktoré takéto prípravky používajú.

K § 22

Ustanovujú sa dôvody zrušenia a zmeny autorizácie alebo povolenia na paralelný obchod prípravkov na ochranu rastlín, a povinnosti pre držiteľov autorizácie, povolenia alebo pre používateľov, týkajúce sa bezpečného zneškodnenia prípravkov na ochranu rastlín, ktorým bola autorizácia zrušená alebo ktorých platnosť autorizácie uplynula.

K § 23

Ustanovujú sa podmienky prebaľovania autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a povinnosti osoby, ktorá takéto prípravky prebaľuje.

K § 24

Upravuje sa autorizácia a uvádzanie na trh adjuvantov v súvislosti s implementáciou nariadenia (ES) 1107/2009.

K § 25

Ustanovenia sa týkajú zoznamu autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod.

K § 26

Upravujú sa podmienky udelenia výnimky na obmedzené a kontrolované použitie prípravkov na ochranu rastlín a podmienky uvedenia na trh rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov.

K § 27

Upravujú podmienky skúšania biologickej účinnosti, predkladanie žiadostí a povinnosti žiadateľa.

K § 28

Upravuje postup certifikácie fyzických osôb – podnikateľov alebo právnických osôb na vykonávanie skúšok biologickej účinnosti podľa zásad správnej experimentálnej praxe, povinnosti žiadateľa a držiteľa certifikátu, postup kontrolného ústavu pri udeľovaní certifikátu, dôvody zamietnutia žiadosti a zrušenia certifikátu.

K § 29 a 30

Ustanovenia týkajúce sa evidencie a kontroly aplikačných zariadení. V porovnaní s platným rastlinolekárskym zákonom sa dopĺňajú nové odseky, ktoré vyplývajú z transpozície rámcovej smernice.

K § 31

Upravujú sa podmienky udeľovania výnimiek na leteckú aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín v súvislosti s transpozíciou rámcovej smernice. Na konanie o povolení sa prednostne vzťahujú aj ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z.

K § 32

V súvislosti s transpozíciou rámcovej smernice sa upravujú podmienky získania osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre osoby, ktoré uvádzajú na trh prípravky na ochranu rastlín, profesionálnych používateľov, poradcov a distribútorov, podmienky internetového predaja prípravkov na ochranu rastlín, sú špecifikované zákazy pre uvádzanie na trh prípravkov na ochranu rastlín . Upravuje sa, kedy sa prípravok na ochranu rastlín stáva odpadom.

K § 33

Upravujú požiadavky na klasifikáciu, označovanie a balenie prípravkov na ochranu rastlín a požiadavky na etiketu v súlade so zákonom č. 67/2010 Z. z. (chemický zákon).

K § 34

Doplnené ustanovenia týkajúce sa dovozu prípravkov na ochranu rastlín, ktoré v platnom rastlinolekárskom zákone absentovali.

K § 35

Ustanovujú sa podmienky vedenia záznamov o predaji a používaní prípravkov na ochranu rastlín a ich predkladania kontrolnému ústavu a Národnému lesníckemu centru v súvislosti s implementáciou nariadenia (ES) č. 1107/2009 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1185/2009 o štatistike pesticídov.

K § 36

V súvislosti s transpozíciou a implementáciou rámcovej smernice sa ustanovuje povinnosť ministerstva vypracovať národný akčný plán v oblasti prípravkov na ochranu rastlín a predložiť ho Európskej komisii.

K § 37

Uvedené ustanovenia o úhrade nákladov. Upravujú sa pôvodné a zavádzajú nové položky, ktoré uhrádza žiadateľ, držiteľ autorizácie, povolenia na paralelný obchod, povolenia na účely výskumu a vývoja alebo držiteľ aplikačného zariadenia a určujú sa subjekty, ktoré určujú výšku úhrady podľa preukázaných oprávnených nákladov.

K § 38 a 39

Ustanovenia týkajúce sa priestupkov, správnych deliktov a s nimi súvisiacimi sankciami. Vzhľadom k tomu, že podľa nariadenia (ES) č. 1107/2009 sú členské štáty povinné na svojom území zabezpečiť v plnom rozsahu kontrolu všetkých povinností uložených uvedeným nariadením, bola táto časť zákona prepracovaná tak, aby zahŕňala správne delikty a primerané sankcie pri neplnení ustanovení tohto zákona a nariadenia (ES) č. 1107/2009 a ďalších právnych predpisov, týkajúcich sa chemickej bezpečnosti a ochrany životného prostredia.

K § 40 a 41

Uvedené splnomocňovacie ustanovenia vyplývajúce z návrhu zákona a transpozície rámcovej smernice, ustanovenia o uplatnení správneho poriadku.

K § 42

Prebrané akty Európskej únie. Upravuje sa príloha, ktorá uvádza zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie.

V § 43 a 44

Prechodné a spoločné ustanovenia, zrušovacie ustanovenia.

Čl. II

Mení sa a dopĺňa Sadzobník správnych poplatkov v zákone Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Čl. III

Ustanovuje sa účinnosť zákona od 26. novembra 2011.

Bratislava 17. augusta 2011

Iveta R a d i č o v á v. r.

predsedníčka vlády

Slovenskej republiky

Zsolt S i m o n v. r.

minister pôdohospodárstva,

a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 542
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Nezhody pri hospodárení so spoločnou vecou, petit žaloby podielového spoluvlastníka (§ 139 ods. 2 OZ)

Žalobou podielového spoluvlastníka podanou podľa druhej vety ustanovenia § 139 ods. 2 Občianskeho zákonníka nemožno nahrádzať prejav vôle ...

Nebezpečné prenasledovanie, k znaku dlhodobosti (§ 360a TZ)

Zákonný znak „iného dlhodobo prenasleduje“ u prečinu nebezpečného prenasledovania podľa § 354 ods. 1 Trestného zákonníka (v SR § 360a ...

CSP: K aplikácii § 257 Civilného sporového poriadku

Aplikácia § 257 Civilného sporového poriadku pri rozhodovaní o náhrade trov konania prichádza do úvahy v prípadoch, keď síce sú naplnené ...

Neoprávnený odber plynu; premlčanie

Osoba, která po smrti původního odběratele odebírá v jeho bytě plyn navzdory tomu, že nemá uzavřenou smlouvu o odběru, je přinejmenším ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Fico: Je šanca na to, aby boli zvolení zvyšní kandidáti na sudcov ÚShttp://www.teraz.sk/slovensko/fico-je-sanca-na-to-aby-boli-zvoleni/419633-clanok.html

Na zvolenie potrebného počtu kandidátov vyzval snemovňu aj predseda ÚS Ivan Fiačan.

Plénum bude voliť kandidátov na ústavných sudcov v streduhttp://www.teraz.sk/slovensko/plenum-bude-volit-kandidatov-na-usta/419498-clanok.html

Poslanci budú kandidátov vyberať zo 16 uchádzačov. Pôjde už o piatu voľbu.

Je dôležité, aby sa na prokuratúre zaviedli systémové zmeny, tvrdí Remišováhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/526336-je-dolezite-aby-sa-na-prokurature-zaviedli-systemove-zmeny-tvrdi-remisova/

V prokuratúre je potrebné nastaviť nové a transparentné pravidlá.

Vek odchodu do penzie? Roky udáva tabuľkahttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/526309-vek-odchodu-do-penzie-roky-udava-tabulka/

Pevne stanovené roky namiesto automatického výpočtu.

Prezidentka podpísala novelu, ktorá zbavuje sudcov v politike talárahttp://www.teraz.sk/slovensko/prezidentka-podpisala-zakon-ktory-r/419468-clanok.html

Podľa novely má sudca kandidujúci v parlamentných voľbách či eurovoľbách prísť o funkciu ...

Novelu školského zákona o definovaní národnostnej školy neschválilihttp://www.teraz.sk/slovensko/novelu-skolskeho-zakona-o-definovani/419407-clanok.html

Poslanci poukazovali na to, že zákon zatiaľ neobsahuje komplexnú úpravu podmienok výchovy a ...

Nové časopisy

Verejné obstarávanie – právo a prax 4/2019

Verejné obstarávanie – právo a prax 4/2019

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

DE IURE 1-2/2019

DE IURE 1-2/2019

DE IURE je časopis Najvyššieho súdu, ktorý vychádza štvrťročne v online verzii a pravidelne ...

Bulletin slovenskej advokácie 9/2019

Bulletin slovenskej advokácie 9/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2019

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 6-7/2019

Justičná revue 6-7/2019

Časopis pre právnu prax.

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

PoUtStŠtPiSoNe
: