TlačPoštaZväčšiZmenši

408/2011 Z. z.

6.12. 2011, 20:51 |  najpravo.sk

Dôvodová správa

A. Všeobecná časť

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „návrh zákona") je predkladaný na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2011. Dôvodom jeho prijatia je predovšetkým výzva (formálne oznámenie) - porušenie č. 2009/2239 Európskej komisie K (2009) 7333 z 9. 10. 2009 - týkajúca sa nesprávnej a/alebo neúplnej transpozície smernice č. 2001/42/ES z 27. júna 2001 o posudzovaní účinkov určitých plánov a programov na životné prostredie.

Súčasnú platnú právnu úpravu na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie upravuje zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov.

S ohľadom na uvedené predkladateľ návrhu zákona, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, dôkladne preskúmalo jednotlivé výhrady Európskej komisie k zákonu č. 24/2006 Z. z. a pristúpilo k jeho novelizácii.

Oproti platnému zákonu dochádza k niektorým zmenám v obsahu zákona, ktoré upresňujú ustanovenia zákona podľa článku 2 písm. a), článku 3 ods. 1 – 7, článku 4 ods. 1, článku 5 ods. 1 – 2 a 4, článku 6 ods. 3 – 5, článku 7 ods. 2 – 3, článku 9 ods. 1 – 2, článku 10 ods. 1, článku 11 ods. 1 a 3, článku 12 ods. 1 a 2, článku 13 ods. 3, prílohy I a prílohy II k smernici 2001/42/ES z 27. júna 2001 o posudzovaní účinkov určitých plánov a programov na životné prostredie.

Návrh zákona obsahuje ustanovenia, v dôsledku ktorých sa predpokladá nárast práce pri výkone štátnej správy. Uvedená skutočnosť súvisí najmä s možným rozšírením rozsahu posudzovania strategických dokumentov a ich zmien, ku ktorým bude potrebné vykonať proces posudzovania vplyvov na životné prostredie.

Celkové odhadnuté výdavky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky vyplývajúce zo zavedenia právnej úpravy pre problematiku posudzovania vplyvov na životné prostredie súvisia so

a) zvýšenými výdavkami spojenými s personálnym posilnením:

- ministerstva – 2 pracovné miesta, pre zabezpečenie riadenia a kontroly výkonu štátnej správy a iných povinností podľa tohto zákona,

- Slovenskej agentúry životného prostredia – 1 pracovného miesta – pre pokrytie činností súvisiacich s vybudovaním a riadením informačného systému EIA/SEA,

- obvodných úradov životného prostredia - 20 pracovných miest pre zabezpečenie výkonu štátnej správy; požiadavka je mimoriadne dôležitá, keďže už pri schválení zákona č. 24/2006 Z. z. došlo k zavedeniu kompetencií obvodných úradov životného prostredia pre výkon zisťovacích konaní a ďalšie novely zákona 24/2006 Z. z. (287/2009 Z. z. a 145/2010 Z. z. ), ktoré priniesli nárast výkonu štátnej správy a napriek opakovaným požiadavkám zabezpečiť pracovné miesta na Obvodných úradoch životného prostredia pre výkon štátnej správy v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie pri schvaľovaní príslušných predpisov sa doposiaľ nepodarilo zabezpečiť potrebné pracovné miesta, pričom výdavky sú určené na mzdové zabezpečenie, vrátane poistného do poistných fondov,

b) zriaďovacími (jednorazovými) výdavkami a prevádzkovými výdavkami na zriadenie pracovných miest, týkajúcich sa technického vybavenia,

c) výdavkami Slovenskej agentúry životného prostredia súvisiacimi so zriadením a prevádzkou informačného systému EIA/SEA, vypracovaním a publikovaním metodických pokynov a informačných materiálov, školeniami štátnej správy a samosprávy a cezhraničnej spolupráce s Rakúskou republikou, Maďarskou republikou a Českou republikou, Poľskou republikou a Ukrajinou, vyplývajúcej z uplatňovania dohovoru ESPOO.

Predložený návrh zákona môže priniesť dopad na štátny rozpočet, rozpočet obcí, vyšších územných celkov ako aj na podnikateľské prostredie s ohľadom na potrebu navýšenia nákladov na prípravu environmentálnych dokumentácií k procesu hodnotenia strategických dokumentov.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.

Návrhom zákona sa do právneho poriadku Slovenskej republiky správne a úplne preberá smernica 2001/42/ES z 27. júna 2001 o posudzovaní účinkov určitých plánov a programov na životné prostredie.

B. Osobitná časť

K Čl. I

K bodu 1

Úprava § 1 ods. 1 písm. a) prvého bodu je v súlade s pripomienkou výzvy Európskej komisie (ďalej len „výzvy komisie") a upresňuje, že proces posudzovania prebieha v rámci prípravy strategických dokumentov.

K bodu 2

Úprava v § 2 písm. a) je v súlade s pripomienkou výzvy komisie a zdôrazňuje včasné a účinné zabezpečenie vysokej úrovne ochrany životného prostredia s prispením k integrácii environmentálnych aspektov do prípravy a schvaľovania strategických dokumentov so zreteľom na podporu trvalo udržateľného rozvoja.

K bodu 3

Vzhľadom k prijatiu zákona č. 355/2007 Z .z o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa vypúšťa citácia pôvodného zákona v poznámke pod čiarou k odkazu 5.

K bodu 4

Vzhľadom k prijatiu zákona č. 355/2007 sa mení citácia pôvodného zákona v poznámke pod čiarou k odkazu 7.

K bodu 5

Pôvodné znenie § 4 nahrádza nové znenie, ktoré je v je v súlade s viacerými pripomienkami výzvy komisie, týkajúcimi sa predmetu a rozsahu posudzovania strategických dokumentov. V súlade so smernicou 2001/42 ES sa novým spôsobom vymedzuje základný rozsah povinne posudzovaných strategických dokumentov, pričom sa vypúšťa doterajšia príloha č. 1.

K bodu 6

Úprava § 5 ods. 3, sa týka vyčlenenia zmeny strategického dokumentu, ktorým je územnoplánovacia dokumentácia uvedená v odkaze na osobitný predpis, keďže zmeny takýchto strategických dokumentov sú vykonávané podľa inej časti osobitného predpisu; úprava § 5 ods. 4 je vyvolaná novým znením § 4. Zároveň sa doplnila sa poznámka pod čiarou 9a.

K bodu 7

Nový odsek 6 v § 5 sa pridáva na základe aplikačnej praxe, keďže pri zisťovacích konaniach sa riešia aj zmeny existujúcich strategických dokumentov.

K bodu 8

Legislatívnotechnická úprava prečíslovania odsekov v § 5 na základe vloženia nového odseku 6.

K bodu 9

Vloženie slova „pracovných" do ustanovení § 5 ods. 8, § 6 ods. 2, § 9 ods. 6 za slovo „piatich" je odôvodnené praktickými skúsenosťami spočívajúcimi v problémoch dodržať stanovenú lehotu kalendárnych dní neakceptujúcu dni pracovného voľna a sviatkov.

K bodu 10

Úpravou § 6 sa rozširuje rozsah oslovených subjektov, ktorým sa doručí oznámenie o schvaľujúci orgán.

K bodu 11

Úprava § 6 vložením nového odseku 3 je v súlade s pripomienkou výzvy komisie a spresňuje postup konania konzultácií. Úpravu § 6 vložením nového odseku 4 spočívajúcu v upresnení postupu rozosielania dokumentácií v prípade veľkého počtu dotknutých obcí priniesla prax a skúsenosti prevzaté z procesov posudzovania vplyvov navrhovaných činností

K bodu 12

Vloženie slova „pracovných" do ustanovení § 6 ods. 5, § 11 ods. 1, § 14 ods. 5, § 23 ods. 3, § 34 ods. 1 a § 37 ods. 5 za slovo „troch" je odôvodnené praktickými skúsenosťami spočívajúcimi v problémoch dodržať stanovenú lehotu kalendárnych dní neakceptujúcu dni pracovného voľna a sviatkov.

K bodu 13

Ide o legislatívnotechnickú úpravu vykonanú v nadväznosti na doplnenie nových odsekov v § 6.

K bodu 14

Nový § 6a definuje účasť zainteresovanej verejnosti pri posudzovaní strategických dokumentov a jej práva, čo je v súlade s pripomienkou výzvy komisie..

K bodu 15

Úprava § 7 ods. 2, v ktorom sa slová „§ 5 ods. 5 a 6" nahrádzajú slovami „§ 5 ods. 5 až 7" je oprava tlačovej chyby v pôvodnom znení zákona.

K bodu 16

Legislatívnotechnická úprava § 7 ods. 4 písm. c) a ods. 5 a § 8 ods. 1 a 2 je spôsobená zaradením nového odseku 4 v § 6 a následným prečíslovaním pôvodného odseku 4 na odsek 6.

K bodu 17

Úprava § 7 ods. 4 zaradením písm. d) upresňuje postup pri rozhodovaní o tom či sa návrh strategického dokumentu bude posudzovať s tým, že je potrebné prihliadať aj na výsledky konzultácií vykonaných podľa § 63, čo je v súlade s pripomienkou výzvy komisie.

K bodu 18

Úprava § 7 ods. 6 je v súlade s pripomienkou výzvy komisie zverejniť všetky dôvody, prečo sa strategický dokument nebude posudzovať.

K bodu 19

Úprava § 8 ods. 1 je v súlade s pripomienkou výzvy komisie zabezpečiť prerokovanie rozsahu hodnotenia s určenými orgánmi ak ide o strategický dokument s miestnym dosahom aj s dotknutou obcou; zároveň ide o úpravu v súlade s národnou legislatívou v oblasti ochrany prírody a krajiny.

Úprava § 8 ods. 3 písm. a) je v súlade s pripomienkou výzvy komisie pri určení variantov zohľadniť ciele a geografický rozmer riešenia navrhovaného strategického dokumentu;

Úprava § 8 ods. 3 písm. b) je v súlade s pripomienkou výzvy komisie pri stanovení rozsahu hodnotenia zohľadniť súčasné poznatky a metódy posudzovania, obsah a úroveň podrobnosti strategického dokumentu, v akom štádiu schvaľovacieho procesu sa strategický dokument nachádza a rozsah v akom sú určité záležitosti vhodnejšie posudzované na rozličných úrovniach procesu aby sa predišlo duplicite posudzovania.

K bodu 20

Úprava novo vloženého odseku 4 do § 8 je obdobná § 8 ods. 3 písm. b), pričom v tomto prípade ide o určovanie rozsahu hodnotenia strategického dokumentu pre strategický dokument, ktorým je územnoplánovacia dokumentácia.

K bodu 21

Ide o legislatívnotechnickú úpravu úpravy vnútorných odkazov na § 8, do ktorého sa vložil nový odsek a tým došlo k prečíslovaniu ostatných odsekov.

K bodu 22

Oproti pôvodnému zneniu § 9 ods. 5 sa tento z dôvodu prehľadnosti rozdeľuje do dvoch samostatných odsekov, pričom v odseku 5 ostala zachovaná povinnosť obstarávateľa predložiť príslušnému orgánu správu o hodnotení strategického dokumentu spoločne s návrhom strategického dokumentu.

K bodu 23

V § 9 sa v odseku 6, ktorý vznikol rozdelením pôvodného odseku 5, upresňuje čo všetko je potrebné predložiť príslušnému orgánu v prípade územnoplánovacej dokumentácie ako celku, v prípade územného plánu obce, ktorý určuje využívanie malých území na miestnej úrovni a v prípade zmien a doplnkov územnoplánovacehj dokumentácie.

K bodu 24

Úprava znenia § 10 ods. 3 je výsledkom kombinácie doterajších praktických skúseností - umožňuje sa alternatívne použitie distribúcie elektronickej formy environmentálnej dokumentácie; dopĺňajú sa oslovené zainteresované orgány pre prípad ak ide o strategický dokument, ktorý môže mať vplyv samostatne alebo v kombinácii s inou činnosťou na sústavu chránených území o ministerstvo a pripomienok výzvy komisie – dopĺňajú sa oslovené zainteresované orgány a spresňuje sa postup pri oznamovaní konzultácií. Zároveň ide o úpravu v súlade s národnou legislatívou v oblasti ochrany prírody a krajiny.

K bodu 25

Novo vložený odsek 4 v § 10 upresňuje postup rozosielania dokumentácií v prípade veľkého počtu dotknutých obcí. Zmenu priniesla prax a skúsenosti prevzaté z procesov posudzovania vplyvov navrhovaných činností.

K bodu 26

Zmena v § 11 ods. 7 a v § 34 ods.4 spočívajúca v predĺžení termínu zo siedmych na desať pracovných dní je vyvolaná praktickými skúsenosťami spočívajúcimi v problémoch dodržať pôvodne stanovenú lehotu.

K bodu 27

Úprava § 14 ods. 1, v ktorom sa slová „§ 12 ods. 1 a 2" nahrádzajú slovami „§ 13 ods. 6" je opravou tlačovej chyby v pôvodnom znení zákona.

K bodu 28

Úprava § 15 ods. 2 je v súlade s pripomienkou výzvy komisie a stanovuje povinnosti schvaľujúceho orgánu vziať do úvahy výsledky účasti verejnosti..

K bodu 29

Doplnenie nových odsekov č. 4 a 5 v § 16 je reakciou na pripomienkou výzvy komisie, pričom nový odsek č. 4 ukladá povinnosti obstarávateľovi a rezortnému orgánu bezodkladne informovať príslušný orgán o výsledkoch sledovania a vyhodnocovania vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie podľa ods. 2 ako aj o zabezpečení povinností uvedených v odseku 3;

odsek 5 ukladá povinnosti príslušnému orgánu bezodkladne zverejniť informácie doručené podľa ods. 4 na webovom sídle ministerstva.

K bodu 30

Úprava dopĺňa v § 17 ods. 4 lehotu na pripomienkovanie, ktorá v doterajšom znení chýbala.

K bodu 31

Úprava sa týka doplnenia vety, v ktorej sa za slová „navrhované činnosti" vkladajú slová: „vrátane ich zmien", čo vyplýva zo znenia príslušnej smernice, a ktorá je v súlade s národnou legislatívou v oblasti ochrany prírody a krajiny.

K bodu 32

Vloženie slova „pracovných" za slovo „siedmich" v § 22 ods. 6, § 23 ods. 1, § 31 ods. 3 je odôvodnené praktickými skúsenosťami spočívajúcimi v problémoch dodržať stanovenú lehotu kalendárnych dní neakceptujúcu dni pracovného voľna a sviatkov.

K bodu 33

Úprava v § 23 ods. 1 spresňuje povinnosti príslušného orgánu zverejniť bezodkladne na webovom sídle ministerstva plné znenie zámeru a oznámenie o predložení zámeru a je vyvolaná skúsenosťami z praxe a potrebou rovnocenne zverejňovať všetky dokumentácie v rámci procesu posudzovania podľa zákona.

K bodu 34

Úprava v § 23 ods. 4 spresňuje možnosti pre verejnosť v stanovenej lehote doručiť svoje písomné stanovisko k zámeru príslušnému orgánu pričom toto stanovisko sa považuje za doručené aj keď bolo doručené sprostredkovane - prostredníctvom dotknutej obce.

K bodu 35

V § 24, ktorý vymenúva jednotlivé kategórie spadajúce pod pojem zainteresovaná verejnosť sa doplnili pri právnickej osobe ustanovenia, ktoré upravujú právnické osoby všeobecne v § 24b a osobitne mimovládne organizácie podporujúce ochranu životného prostredia v § 27, pre ktoré platí osobitná podmienka, že nemusia preukazovať záujem na rozhodnutí, čo je plne v súlade s príslušnými ustanoveniami smernice (čl. 10a smernice EIA) ako aj čl. 9 ods. 2 Aarhuského dohovoru. Zároveň sa vypustilo písmeno e), nakoľko v prípade mimovládnych organizácií ide o právnické osoby.

K bodu 36

Vložením § 24b sa spresnili podmienky pre účasť právnickej osoby v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie a následných povoľovacích konaniach. Mimovládne organizácie podporujúce ochranu životného prostredia patria všeobecne medzi právnické osoby a nakoľko majú zaručené tie isté práva ako všetky ostatné právnické osoby, bola právna úprava týkajúca sa osobitne mimovládnych organizácií podporujúcich ochranu životného prostredia zo zákona vypustená.

K bodu 37

Úpravou § 26 sa spresnili podmienky pre účasť občianskeho združenia v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie a následných povoľovacích konaniach.

K bodu 38

Do zákona sa vkladá nový § 27b, ktorý sumarizuje jednotlivé práva zainteresovanej verejnosti.

K bodu 39

Vložením textu „v prípadoch, v ktorých sa uskutočnilo zisťovacie konanie do 15 dní od vydania rozhodnutia podľa § 29 ods. 7" v § 30 sa v ods. 1 kompletizujú a spresňujú všetky možnosti, pri ktorých dochádza k vydaniu rozsahu hodnotenia. Zároveň ide aj o zosúladenie s národnou legislatívou v oblasti ochrany prírody a krajiny.

K bodu 40

Ide o doplnenie subjektu - štátneho orgánu ochrany prírody a krajiny – ktorému sa zasiela správa o hodnotení v prípade, ak ide o navrhovanú činnosť, ktorá môže mať vplyv samostatne alebo v kombinácii s inou činnosťou alebo s iným strategickým dokumentom na územie sústavy chránených území.

K bodu 41

Vloženie slova „pracovných" za slovo „desiatich" v § 34 ods. 3 je odôvodnené praktickými skúsenosťami spočívajúcimi v problémoch dodržať stanovenú lehotu kalendárnych dní neakceptujúcu dni pracovného voľna a sviatkov.

K bodu 42

Úprava textu v § 35 sa ods. 5 je výsledkom praktických skúseností spočívajúcich v neurčitosti postupu príslušného orgánu podľa pôvodného znenia.

K bodu 43

Úprava znenia časti prvej vety v § 36 ods. 2 je nevyhnutná v súvislosti so zmenou textu v § 35 ods. 5.

K bodu 44

Úprava znenia § 36 ods. 4 upresňuje postup príslušného orgánu v prípadoch predĺženia termínu na vypracovanie odborného posudku.

K bodu 45

Úprava v § 37 ods. 4 , ktorou sa doplňuje povinnosť príslušného orgánu zverejniť záverečné stanovisko ho bez zbytočného odkladu na webovom sídle ministerstva je v súlade s požiadavkami európskej legislatívy v oblasti posudzovania vplyvov navrhovaných činností na životné prostredie.

K bodom 46 a 47

Zmena v prvej vete ods. 6 § 37 a vypustenie ods. 7 sú vyvolané skúsenosťami z praxe, kedy predlžovania platnosti záverečného stanoviska vyvolali viaceré procedurálne komplikácie. Zavedenie postupu v prípade akejkoľvek zmeny navrhovanej činnosti a strategického dokumentu je dostatočne zabezpečená podľa § 18.

K bodu 48

Úprava § 42 ods. 2 spočíva v nahradení slova „lehoty" slovami „primeranej doby" je v súlade s pripomienkou výzvy komisie aby bol daný primeraný časový rámec na doručenie pripomienok a stanovísk.

K bodu 49

Úprava § 42 ods. 5 spočívajúca nahradením slova „termín" slovami „primeranú dobu trvania" je v súlade s pripomienkou výzvy komisie aby sa na začiatku trvania porád dohodli členské štáty na primeranom čase ich trvania..

K bodu 50

Úprava § 43 ods. 3 spočívajúca nahradením slova „termín" slovami „primeranú dobu" je v súlade s pripomienkou výzvy komisie aby bola daná príležitosť na zaslanie stanoviska v primeranom časovom rámci.

K bodu 51

Úprava je nevyhnutná v súvislosti s vypustením odseku 7 v § 37.

K bodu 52

Úprava § 54 ods. 2 v písmene u) je v súlade s pripomienkou výzvy komisie a zaručuje povinnosť podávania informácií komisii tak aby mohla byť včas a kvalitne zabezpečená správa Európskej komisie vydávaná v stanovených intervaloch.

K bodu 53

Úprava v § 63 vložením nového odseku 1 je v súlade s pripomienkou výzvy komisie zabezpečiť vykonanie konzultácií s určenými orgánmi a s verejnosťou, pričom sa zabezpečí aby mohli byť konzultácie vykonávané počas celého priebehu procesu posudzovania.

K bodu 54

Úprava § 63 ods. 3 je v súlade s pripomienkou výzvy komisie, keď vypustením podmienečnosti uskutočnenia konzultácií podľa odseku 1 sa jednoznačne deklaruje uskutočnenie konzultácií.

K bodu 55

Úprava je nevyhnutná v súvislosti s vypustením odseku 7 v § 37.

K bodu 56

Znenie prechodného ustanovenia §65b priamo vyplýva z pripomienky výzvy komisie

a znenie odseku 2 slúži na zabezpečenie práv verejnosti.

K bodu 57

V celom znení zákona sa nahrádza doteraz používaný pojem „internetová stránka" pojmom „webové sídlo", ktorý sa pre označenie internetových stránok v legislatíve nedávno jednotne zaviedol.

K bodu 58

Vypustenie prílohy č. 1 je v súlade s novým znením § 4.

K bodu 59

Úprava prílohy č. 2 Oznámenia o strategickom dokumente, časti II bod 5. je v súlade s pripomienkou výzvy komisie pri uvažovaných variantných riešeniach zohľadniť ciele a geografický rozmer strategického dokumentu.

K bodu 60

Úprava prílohy č. 3 Kritériá pre zisťovacie konanie podľa § 7 zákona je v súlade s pripomienkou výzvy komisie, okrem iného zohľadniť kumulatívny charakter vplyvov, hodnotu a zraniteľnosť pravdepodobne dotknutého územia z hľadiska: zvláštnych prírodných charakteristík alebo kultúrneho dedičstva, prekročených noriem kvality životného prostredia alebo hraničných hodnôt, intenzívneho využívania územia.

K bodu 61

Úprava prílohy č. 3 Kritériá pre zisťovacie konanie podľa § 7 zákona je v súlade s pripomienkou výzvy komisie, uvedením významu strategického dokumentu pre vykonávanie legislatívy Európskej únie o životnom prostredí.

K bodu 62

Úprava prílohy č. 4 Obsah a štruktúra správy o hodnotení strategického dokumentu v časti III. ods. 1 je v súlade s pripomienkou výzvy komisie a zároveň opravou tlačovej chyby pre prípad uvedenia informácie o súčasnom stave životného prostredia vrátane zdravia a jeho pravdepodobný vývoj, ak sa strategický dokument nebude realizovať;

úprava prílohy č. 4 v časti III. ods. 3. je v súlade s pripomienkou výzvy komisie uviesť charakteristiku životného prostredia v oblastiach, ktoré budú pravdepodobne významne ovplyvnené;

úprava prílohy č. 4 v časti III. ods. 5. je v súlade s pripomienkou výzvy komisie uviesť environmentálne aspekty vrátane zdravotných aspektov zistených na medzinárodnej, národnej a inej úrovni.

K bodu 63

Úprava prílohy č. 4 Obsah a štruktúra správy o hodnotení strategického dokumentu v časti VI. je v súlade s pripomienkou výzvy komisie uviesť dôvody pre výber zvažovaných alternatív zohľadňujúcich ciele a geografický rozmer strategického dokumentu.

K bodu 64

Úprava prílohy č. 5 Obsah a štruktúra správy o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie v časti III. bod 13 je v súlade s pripomienkou výzvy komisie uviesť okrem komplexného posúdenia očakávaných vplyvov z hľadiska ich významnosti aj vzájomné vzťahy.

K bodu 65

Úprava prílohy č. 5 písmena C je v súlade s pripomienkou výzvy komisie pri uvažovaných variantných riešeniach zohľadniť ciele a geografický rozmer strategického dokumentu.

K bodu 66

Úprava prílohy č. 6 Obsah a štruktúra záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu v časti VI doplnená bodom 6 je v súlade s pripomienkou výzvy komisie, uviesť vyhlásenie, sumarizujúce ako boli začlenené úvahy o environmentálnych aspektoch do strategického dokumentu a ako bola zohľadnená správa o hodnotení strategického dokumentu, výsledky uskutočnených konzultácií dôvody pre výber schváleného plánu alebo programu v porovnaní s inými prijateľnými variantmi.

Doplnenie bodu 7 zabezpečí informáciu pre schvaľujúci orgán v ďalšom konaní, kto je účastníkom tohto konania.

K bodu 67

Úprava prílohy č. 7 Doložka vplyvov strategického dokumentu s celoštátnym dosahom na životné prostredie podobne ako v predchádzajúcom bode upravuje v časti IV nový bod 4, v ktorom sa požaduje uviesť vyhlásenie, sumarizujúce ako boli začlenené úvahy o environmentálnych aspektoch do strategického dokumentu a ako bola zohľadnená správa o hodnotení strategického dokumentu, výsledky uskutočnených konzultácií dôvody pre výber schváleného plánu alebo programu v porovnaní s inými prijateľnými variantmi vrátane návrhu monitoringu.

K bodu 68

Zmeny prílohe č. 8 kapitole č. 2 v položke č. 15 spresňujú a špecifikujú limity pre zisťovacie konanie k navrhovanej činnosti.

K bodu 69

V prílohe č. 8 kapitole 5 sa vzhľadom na zmeny kompetencií upravuje aj príslušnosť rezortných orgánov k jednotlivým navrhovaným činnostiam.

K bodu 70

V kapitole č. 9 prílohy č. 8 dochádza k výraznejším zmenám jednak v oblasti odpadového hospodárstva, kde došlo k spresneniu a vyčleneniu činností podliehajúcich povinnému hodnoteniu, resp. zisťovaciemu konaniu najmä v prípadoch úpravy, spracovania alebo zhodnocovania ostatných odpadov s limitom od 5000 t/rok pre zisťovacie konanie (položka č. 6), zariadenia na zhodnocovanie odpadov tepelnými postupmi (položka č. 8) a zariadenie na zber a nakladanie s nebezpečnými odpadmi od 10 t/rok pre zisťovacie konanie (položka č. 9).

Úprava v položke č. 16. písmeno a) zavádza nový pojem „pozemné stavby alebo ich súbory (komplexy) ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy". Pod týmto písmenom sú zjednotené všetky činnosti, ktoré boli v pôvodnej právnej úprave zaradené pod písmenami a) až h), niektoré činnosti uvedené v rámci kapitoly č. 14. a ďalšie činnosti, ktoré majú charakter pozemných stavieb a neboli v prílohe č. 8 uvedené. Predpokladom pre toto zjednotenie je zjednotenie prahových hodnôt a jednotiek, v ktorých sú tieto prahové hodnoty vyjadrené. Nová právna úprava reaguje na aktuálny trend v oblasti urbanizmu a architektúry spočívajúci v polyfunkčnosti navrhovaných budov a flexibilite ich vnútorného usporiadania podľa aktuálnych potrieb ich užívateľov. Ako jednotka vyjadrujúca rozsah navrhovanej činnosti bola zvolená podlahová plocha so zjednotenou prahovou hodnotou. Za vhodné však možno považovať stanovenie rozdielnych prahových hodnôt podľa toho, či sa pozemná stavby navrhuje v zastavanom území (6 000 m2) alebo mimo zastavaného územia (1 000 m2).

Na základe praktických skúseností a najmä nejasností pri výklade pojmu garáž, dochádza v položke 16 v prípade doteraz uvádzaných garáží vs. parkovísk k zjednotenému pojmu v písmene b) statická doprava s jednotnými limitmi.

K bodu 71

Zmeny prílohe č. 8 kapitole č. 11 v položkách č. 1 a 4 opravujú limity pre zisťovacie konanie a povinné hodnotenie k navrhovanej činnosti.

K bodu 72

Uvedená zmena vyplýva zo zmeny názvu rezortného orgánu.

K bodu 73

Úpravy v prílohe č. 8 kapitole 14 čiastočne súvisia s úpravami v kapitole 9, položke č. 16. Ide najmä o zjednodušenie pojmu rekreačné areály s vypustením problematických limitov pre ubytovacie a stravovacie miesta, zavedením kumulovaného pojmu „športové a rekreačné areály" a stanovením prahových hodnôt pre zastavané územia (5 000 m2) a mimo zastavaného územia (2 000 m2). Zároveň sa v tejto položke, zavádza jednotný pojem pre športové a rekreačné prístavy a vypúšťajú sa limity pre plavidlá. Pre trvalé pretekárske trate a skúšobné trate pre motorové vozidlá sa v prípade ich umiestnenia v chránených územiach zavádza povinnosť vykonať povinné hodnotenie.

K bodu 74

Úprava systematiky prílohy č. 8a.

K bodu 75

Upresňuje sa nesprávne uvedený odkaz v časti VI bode 4 na vydanie vyjadrenia orgánu ochrany prírody.

K bodu 76 a 77

Ide o spresnenie nesprávne uvedených častí prílohy č. 8a.

K bodu 78

Úprava v prílohe č. 11 časti A v bode II vložením bodu 16, ktorý znie „Druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov" je logickým doplnením prílohy v súvislosti so znením § 31 ods. 2, kde sa táto požiadavka uvádza.

K bodu 79

Úprava prílohy č. 12, v časti VI doplnenej bodom 6, ktorým sa zabezpečí informácia pre povoľujúci orgán v ďalšom povoľujúcom konaní, kto je účastníkom povoľovacieho konania.

K čl. II

V stavebnom zákone sa z § 21 ods. 10 vypúšťa druhá veta, ktorá doteraz prikazovala vypracovať koncept v prípade územného plánu obce s menej ako 2000 obyvateľmi, pokiaľ zákon č. 24/2006 Z. z. vyžadoval u tohto územného plánu posúdiť vplyvy na životné prostredie. Uvedená povinnosť sa podľa navrhovanej zmeny nebude vzťahovať na územné plány takýchto obcí, nakoľko by to neúmerne zaťažovalo ich rozpočty.

K Čl. III.

Úprava § 12 je doplnením odseku 4 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov je potrebná, aby sa predišlo duplicite posudzovania plánov koncepcií a rozvojových programov vo vodnom hospodárstve, ktoré budú na základe znenia odseku 4 posúdené podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

K čl. IV

Navrhuje sa účinnosť zákona od 1. decembra 2011 vzhľadom na potrebu riešenia transpozičného deficitu, na ktorý upozorňuje odôvodnené stanovisko Európskej komisie.

V Bratislave dňa 10. augusta 2011

Iveta Radičová, v. r.

predsedníčka vlády

Slovenskej republiky

József Nagy, v. r.

minister životného prostredia

Slovenskej republiky 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 640
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Právo zamestnanca na úroky z omeškania pri nevyplatení mzdy, náhrady mzdy a odstupného

Záver, podľa ktorého by zamestnávateľa nestíhala sankcia v podobe úroku z omeškania, pokiaľ sa dostane do omeškania s plnením mzdy, ...

Pochybnosť o splnení podmienok konania (čl. 3 ods. 1 CSP)

Podľa Čl. 3 ods. 1 CSP súd musí vykladať každé ustanovenia Civilného sporového poriadku v súlade Ústavou Slovenskej republiky, verejným ...

Finančný leasing a prevádzkovateľ vozidla podľa § 427 Občianskeho zákonníka

Ak predmetom leasingovej zmluvy je nájom motorového vozidla s právom kúpy prenajatej veci, vzniká od odovzdania predmetu leasingu zo strany ...

Právomoc na rozhodnutie o zaplatenie úroku z omeškania z dlžného poistného na zdravotné poistenie

V časti nároku o zaplatenie úroku z omeškania z dlžného poistného na zdravotné poistenie a poplatku z omeškania z neodvedeného alebo ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Čaputová: Voľba šéfa GP bude kľúčová, treba na to myslieť pri voľbáchhttps://www.teraz.sk/slovensko/prezidentka-volba-sefa-gp-bude-klu/447239-clanok.html

Voľba nového generálneho prokurátora bude kľúčovou udalosťou tohto roka.

ODBORNÍK:Jednotný koncept legislatívy pre národnostné práva neexistujehttps://www.teraz.sk/slovensko/odbornikjednotny-koncept-legislativy/447130-clanok.html

Univerzálny model legislatívy, ktorá zaručuje rozvoj a ochranu práv národnostných menšín, ...

Vláda zmenila uznesenie k Istanbulskému dohovoru, ide o medzinárodnú zmluvu a má prednosť pred zákonmihttps://www.webnoviny.sk/vlada-zmenila-uznesenie-k-istanbulskemu-dohovoru-ide-o-medzinarodnu-zmluvu-a-ma-prednost-pred-zakonmi/

Vláda SR zmenila znenie uznesenia k Istanbulskému dohovoru.

Maruniaková a Cviková budú čeliť disciplinárnym návrhom pre kauzu Kočnerova Threemahttps://www.webnoviny.sk/maruniakova-a-cvikova-budu-celit-disciplinarnym-navrhom-pre-kauzu-kocnerova-threema/

Sudkyne Zuzana Maruniaková a Denisa Cviková budú čeliť disciplinárnym návrhom.

Křeček nastupuje. Čí práva bude chránit?https://www.denik.cz/z_domova/krecek-ombudsman-prisaha-volba-20200217.html

Nový ombudsman Stanislav Křeček (81) zítra složí slib a zahájí své šestileté období.

Zemanova stížnost neuspěla. Zákon o střetu zájmů platí, rozhodl Ústavní soudhttps://www.denik.cz/z_domova/lex-babis-ustavni-soud-20200218.html

Po třech letech zkoumání padl u Ústavního soudu verdikt k zákonu o střetu zájmů, který ...

Nové časopisy

Justičná revue 12/2019

Justičná revue 12/2019

Časopis pre právnu prax.

Zo súdnej praxe 6/2019

Zo súdnej praxe 6/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 11/2019

Justičná revue 11/2019

Časopis pre právnu prax.

Právny obzor 6/2019

Právny obzor 6/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Súkromné právo 5/2019

Súkromné právo 5/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

PoUtStŠtPiSoNe
: