TlačPoštaZväčšiZmenši

393/2011 Z. z.

6.12. 2011, 20:33 |  najpravo.sk

Dôvodová správa

A. Všeobecná časť

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky predkladá návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov ako iniciatívny návrh.

Dôvodom predloženia návrhu zákona je schválenie smernice Komisie 2011/18/EÚ z 1. marca 2011, ktorou sa menia a dopĺňajú prílohy II, V a VI k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilite systému železníc v Spoločenstve, ktorej transpozičná lehota je 31. decembra 2011. Transpozíciou smernice Komisie 2011/18/EÚ sa menia a dopĺňajú subsystémy železničného systému, ES vyhlásenie o overení subsystémov a postup ES overovania subsystémov.

Návrhom zákona sa súčasne upravujú ustanovenia, ktorých zmena vyplynula z aplikačnej praxe zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov.

Predkladaný návrh zákona nebude mať dopad na štátny rozpočet, rozpočty obcí a rozpočty vyšších územných celkov, na životné prostredie, na zamestnanosť ani na podnikateľské prostredie.

Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou SR, ústavnými zákonmi, ostatnými zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

B. Osobitná časť

K Čl. I

K bodu 1

Úpravou sa zabezpečuje súlad s platnými Slovenskými technickými normami.

K bodu 2

Účelom úpravy je zjednotenie terminológie v zákone.

K bodu 3 až 7

Úpravy vyplynuli z aplikačnej praxe.

K bodu 8

Rozširuje sa povinnosť vlastníka dráhy o zabezpečenie prevádzkyschopnosti dráhy aj po nehode a mimoriadnej udalosti.

K bodu 9

Navrhovanou úpravou sa vytvárajú podmienky na zníženie nákladov manažéra infraštruktúry, ak je prevádzka dráhy obmedzená z dôvodu nevykonávania dopravy na nej.

K bodu 10

Sankcia odobratia dokladu o odbornej spôsobilosti sa rozširuje o úhradu nákladov spojených so znovuzískaním dokladu o odbornej spôsobilosti.

K bodu 11

Úprava vyplynula z aplikačnej praxe.

K bodu 12

Úpravou sa upresňuje obsah havarijného plánu v prípade nehody a mimoriadnej udalosti a súčasne sa plní úloha vyplývajúca z uznesenia vlády SR č. 188/2011 zo 16. marca 2011 k programu revitalizácie železničných spoločností.

K bodu 13

Ustanovenie sa vypúšťa z dôvodu priamej aplikácie Nariadenia Rady (EHS) č. 1192/69 z 26. júna 1969 o spoločných pravidlách normalizácie účtovnej závierky železničných podnikov.

K bodu 14

Úpravou sa pojem čiastkové vyhlásenie o overení subsystému spresňuje so smernicou 2008/57/ES o interoperabilite systému železníc v Spoločenstve.

K bodu 15

Úpravou sa odstraňuje nepresná transpozícia smernice 2008/57/ES, ktorá neumožňovala uvedenie do prevádzky tých vozidiel, ktorým povolenie bolo udelené v inom ako členskom štáte EÚ.

K bodu 16

Aplikuje sa rozhodnutie Komisie 2011/107/EÚ-spoločná špecifikácia národného registra vozidiel.

K bodu 17

Ide o gramatickú úpravu textu.

K bodu 18

Ustanovenie zosúlaďuje text s bezpečnostnou smernicou 2004/49/ES.

K bodu 19

Zabezpečuje sa súlad obsahu zisťovania príčin nehody s obsahom správy podľa prílohy č. 12.

K bodu 20

Ustanovením sa v súlade s nariadením Komisie (EÚ) č. 445/2011 z 10. mája 2011 upravuje kompetencia ministerstva na poverovanie právnických osôb certifikáciou subjektov zodpovedných za údržbu železničných nákladných vozňov.

K bodu 21

Ide o spresňujúcu úpravu textu.

K bodu 22

Ide o gramatickú úpravu textu.

K bodu 23

Úpravou sa navrhuje pružné riešenie vymenovania predsedu úradu do funkcie ministrom.

K bodu 24

Ide o spresňujúcu úpravu textu.

K bodu 25

Úprava vyplynula z aplikačnej praxe.

K bodu 26

Ide o gramatickú úpravu textu.

K bodu 27

Ide o štylistickú úpravu textu.

K bodu 28

Ide o zosúladenie skutkovej podstaty správneho deliktu s povinnosťami upravenými v tomto zákone.

K bodu 29

Ide o opravu nesprávneho vnútorného odkazu.

K bodu 30

Úpravou sa zabezpečuje súlad s Legislatívnymi pravidlami vlády.

K bodu 31 až 33

Zabezpečuje sa transpozícia smernice Komisie 2011/18/EÚ z 1. marca 2011, ktorou sa menia a dopĺňajú prílohy II, V a VI k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilite systému železníc v Spoločenstve.

K bodu 34

Úpravou sa zabezpečuje súlad s Legislatívnymi pravidlami vlády SR.

K bodu 35

Vzhľadom na transpozíciu smerníc sa upravuje aj transpozičná príloha.

K Čl. II

K bodu l

Úpravou sa terminologicky spresňuje text.

K bodu 2

Ide o vecnú úpravu textu, aby dopravca mohol zisťovať totožnosť cestujúceho nielen na vymáhanie prirážky ale aj samotného nezaplateného cestovného.

K bodu 3

Spresňuje sa zabezpečenie dopravnej obslužnosti.

K bodu 4

Presnejšie sa vymedzuje pojem súbežná doprava.

K bodu 5

Ide o určenie rozsahu ekonomicky oprávnených nákladov dopravcu.

K bodu 6

Ide o spresňujúcu formuláciu poskytnutia dotácie železničnému podniku.

K bodu 7

Ide o gramatickú úpravu textu.

K bodu 8

Ide o bližšiu špecifikáciu uplatnenia regulovaného cestovného. Regulované cestovné sa uplatňuje len vo verejnej osobnej doprave vykonávanej v rámci zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme.

K bodu 9

Úpravou sa zabezpečuje súlad s Legislatívnymi pravidlami vlády.

K bodu 10

Aplikačná prax vyžaduje dlhšie časové obdobie na riešenie koordinácie objednávania verejnej hromadnej dopravy a na prípravu regiónov na prevzatie úloh aj v oblasti železničnej dopravy. Zároveň sa vypúšťa duplicitná kompetencia VÚC.

K bodu 11

Úpravou sa zabezpečuje súlad s Legislatívnymi pravidlami vlády SR.

K Čl. III

Účinnosť zákona sa navrhuje v súlade s lehotou na transpozíciu smernice.

V Bratislave 17.augusta 2011

Iveta Radičová, v. r.

Predsedníčka vlády

Slovenskej republiky

Ján Figeľ, v. r.

1.podpredseda vlády a

minister dopravy, výstavby a

regionálneho rozvoja SR 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 625
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Právo zamestnanca na úroky z omeškania pri nevyplatení mzdy, náhrady mzdy a odstupného

Záver, podľa ktorého by zamestnávateľa nestíhala sankcia v podobe úroku z omeškania, pokiaľ sa dostane do omeškania s plnením mzdy, ...

Pochybnosť o splnení podmienok konania (čl. 3 ods. 1 CSP)

Podľa Čl. 3 ods. 1 CSP súd musí vykladať každé ustanovenia Civilného sporového poriadku v súlade Ústavou Slovenskej republiky, verejným ...

Finančný leasing a prevádzkovateľ vozidla podľa § 427 Občianskeho zákonníka

Ak predmetom leasingovej zmluvy je nájom motorového vozidla s právom kúpy prenajatej veci, vzniká od odovzdania predmetu leasingu zo strany ...

Právomoc na rozhodnutie o zaplatenie úroku z omeškania z dlžného poistného na zdravotné poistenie

V časti nároku o zaplatenie úroku z omeškania z dlžného poistného na zdravotné poistenie a poplatku z omeškania z neodvedeného alebo ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Čaputová: Voľba šéfa GP bude kľúčová, treba na to myslieť pri voľbáchhttps://www.teraz.sk/slovensko/prezidentka-volba-sefa-gp-bude-klu/447239-clanok.html

Voľba nového generálneho prokurátora bude kľúčovou udalosťou tohto roka.

ODBORNÍK:Jednotný koncept legislatívy pre národnostné práva neexistujehttps://www.teraz.sk/slovensko/odbornikjednotny-koncept-legislativy/447130-clanok.html

Univerzálny model legislatívy, ktorá zaručuje rozvoj a ochranu práv národnostných menšín, ...

Vláda zmenila uznesenie k Istanbulskému dohovoru, ide o medzinárodnú zmluvu a má prednosť pred zákonmihttps://www.webnoviny.sk/vlada-zmenila-uznesenie-k-istanbulskemu-dohovoru-ide-o-medzinarodnu-zmluvu-a-ma-prednost-pred-zakonmi/

Vláda SR zmenila znenie uznesenia k Istanbulskému dohovoru.

Maruniaková a Cviková budú čeliť disciplinárnym návrhom pre kauzu Kočnerova Threemahttps://www.webnoviny.sk/maruniakova-a-cvikova-budu-celit-disciplinarnym-navrhom-pre-kauzu-kocnerova-threema/

Sudkyne Zuzana Maruniaková a Denisa Cviková budú čeliť disciplinárnym návrhom.

Křeček nastupuje. Čí práva bude chránit?https://www.denik.cz/z_domova/krecek-ombudsman-prisaha-volba-20200217.html

Nový ombudsman Stanislav Křeček (81) zítra složí slib a zahájí své šestileté období.

Zemanova stížnost neuspěla. Zákon o střetu zájmů platí, rozhodl Ústavní soudhttps://www.denik.cz/z_domova/lex-babis-ustavni-soud-20200218.html

Po třech letech zkoumání padl u Ústavního soudu verdikt k zákonu o střetu zájmů, který ...

Nové časopisy

Justičná revue 12/2019

Justičná revue 12/2019

Časopis pre právnu prax.

Zo súdnej praxe 6/2019

Zo súdnej praxe 6/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 11/2019

Justičná revue 11/2019

Časopis pre právnu prax.

Právny obzor 6/2019

Právny obzor 6/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Súkromné právo 5/2019

Súkromné právo 5/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

PoUtStŠtPiSoNe
: