TlačPoštaZväčšiZmenši

392/2011 Z. z.

6.12. 2011, 20:32 |  najpravo.sk

Dôvodová správa

Všeobecná časť

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vypracovalo návrh zákona o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predkladaným návrhom sa do právneho poriadku Slovenskej republiky transponuje Smernica Európskeho Parlamentu a Rady 2009/43/ES zo 6. mája 2009 o zjednodušení podmienok pre transfery výrobkov obranného priemyslu v rámci Spoločenstva.

Vzhľadom na zavedenie nových druhov povolení (certifikát prijímateľa výrobkov obranného priemyslu, všeobecná transferová licencia, globálna transferová licencia a individuálna transferová licencia) je súčasťou predloženého návrhu zákona doplnenie sadzobníka správnych poplatkov o nové položky, zohľadňujúce náklady ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v súvislosti s ich udeľovaním alebo vydávaním.

Návrh zákona okrem potrieb aplikačnej praxe reaguje aj na schválenú novelu zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého v súlade s § 40m prešli kompetencie v oblasti obchodovania s výrobkami obranného priemyslu z Ministerstva obrany Slovenskej republiky na Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.

Navrhované znenie zákona bude mať pozitívny vplyv na štátny rozpočet, nebude mať vplyv na rozpočty obcí a rozpočty vyšších územných celkov. Návrh zákona nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie a nebude mať žiadny vplyv na zamestnanosť, ani na podnikateľské prostredie.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, právnym poriadkom Slovenskej republiky ako aj medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a právom Európskej únie.

Materiál podlieha sprístupňovaniu podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Materiál bol predmetom skráteného medzirezortného pripomienkového konania, nakoľko už bol v podobe návrhu novelizácie zákona č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov predmetom medzirezortného pripomienkového konania v mesiaci december 2010.

Dôvodová správa

Osobitná časť

K § 1

Ustanovenie vymenúva predmet zákona, ktorým sú podmienky obchodovania s výrobkami obranného priemyslu a sprostredkovateľskej činnosti pri obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu, transfer výrobkov obranného priemyslu, kontrola zahraničnoobchodnej činnosti s výrobkami obranného priemyslu a pôsobnosť orgánov štátnej správy.

K § 2

Ustanovenie vymedzuje základné pojmy, ktoré zákon používa. Väčšinu tvorí pojmový aparát v súvislosti s transponovaním Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/43/ES zo 6. mája 2009 o zjednodušení podmienok pre dodávky výrobkov obranného priemyslu v rámci Spoločenstva.

K § 3

Ustanovenie definuje výrobky obranného priemyslu, ich zoznam ustanoví ministerstvo hospodárstva SR všeobecne záväzným právnym predpisom.

K § 4

Navrhované ustanovenie definuje, kto sa považuje za výrobcu výrobkov obranného priemyslu. Toto vymedzenie je nevyhnutné, aby bol zákon o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu právnou normou komplexne pokrývajúcou všetky otázky spôsobom neumožňujúcim rozdielny výklad jeho jednotlivých ustanovení a zároveň neumožňujúci jeho obchádzanie.

K § 5

Obchodovať s výrobkami obranného priemyslu a vykonávať sprostredkovateľskú činnosť môže fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá splní zákonom stanovené podmienky.

Okrem Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky sa na režime povoľovania výrobkov obranného priemyslu a sprostredkovateľskej činnosti podieľajú aj Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Národný bezpečnostný úrad a Slovenská informačná služba z pohľadu ochrany bezpečnostných záujmov Slovenskej republiky. Novelou zákona č. 403/2010 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony prechádzajú kompetencie v oblasti obchodovania s výrobkami obranného priemyslu z Ministerstva obrany Slovenskej republiky na Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.

K § 6

Písomnú žiadosť o vydanie povolenia na obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu a vykonávanie sprostredkovateľskej činnosti predkladá žiadateľ ministerstvu hospodárstva SR v šiestich rovnopisoch.

Toto ustanovenie upravuje spôsob predloženia žiadosti a nevyhnutný rozsah požadovaných dokladov. Samotná žiadosť musí byť doložená výpisom z obchodného registra alebo obdobného registra nie starším ako tri mesiace. Musí byť tiež doložená dokladom o splnení podmienok podľa § 5 ods. 1, výpisom z registra trestov člena štatutárneho orgánu, prokuristu a zodpovedného zástupcu nie starším ako tri mesiace, dokladom o vysokoškolskom vzdelaní zodpovedného zástupcu podľa § 8 ods. 2. Žiadateľ je povinný k žiadosti doložiť poslednú účtovnú závierku overenú audítorom alebo informatívnu účtovnú závierku, pričom doba odo dňa podania žiadosti o povolenie do dňa, ku ktorému sa riadna účtovná závierka zostavuje, nesmie byť dlhšia ako dva mesiace a potvrdenie, že nie je vo vyrovnacom, konkurznom alebo v reštrukturalizačnom konaní. Príloha k žiadosti obsahuje aj vyhlásenie, že žiadateľ umožní vykonávanie kontroly na miestach a v objektoch, v ktorých sa nachádzajú výrobky obranného priemyslu, v rozsahu ustanovenom týmto zákonom a medzinárodnými zmluvami, ktorými je SR viazaná a potvrdenie nie staršie ako tri mesiace o tom, že žiadateľ nemá v Slovenskej republike evidované daňové nedoplatky, ani colné nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, ako aj potvrdenie nie staršie ako tri mesiace, že žiadateľ nie je dlžníkom poistného na sociálne poistenie, preddavku poistného na verejné zdravotné poistenie a príspevku na starobné dôchodkové sporenie.

K § 7

Vymedzuje sa kto je na účely tohto zákona osobou spoľahlivou a bezúhonnou. Za bezúhonnú osobu sa považuje osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin, za ktorý jej bol uložený nepodmienečný trest odňatia slobody. Bezúhonnosť táto osoba preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.

Za spoľahlivú sa považuje osoba, ktorá nebola v posledných dvoch rokoch sankcionovaná za porušenie povinností podľa tohto zákona alebo nebola štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo zodpovedným zástupcom právnickej alebo fyzickej osoby, ktorej bolo odňaté povolenie alebo zrušená licencia podľa § 21 ods. 1 písm. a) a d).

K § 8

Vymedzuje sa kto je na účely tohto zákona zodpovedným zástupcom žiadateľa. Zodpovedným zástupcom môže byť fyzická osoba, ktorá zodpovedá za riadny výkon odbornej činnosti v oblasti obchodovania s výrobkami obranného priemyslu podľa tohto zákona. Zodpovedný zástupca musí spĺňať podmienky podľa § 5 ods. 1 zákona a musí mať ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa. Zodpovedný zástupca môže vykonávať funkciu zodpovedného zástupcu len pre jedného žiadateľa a musí byť v pracovnoprávnom vzťahu alebo v inom obdobnom vzťahu k žiadateľovi, nemôže byť členom dozornej rady žiadateľa.

K § 9

Ustanovenie upravuje spôsob, akým Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky rozhodne o udelení povolenia, všetky náležitosti povolenia a práva a povinnosti osoby, ktorej bolo povolenie na obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu udelené.

K § 10

Ustanovenie upravuje povinnosti držiteľa povolenia na sprostredkovateľskú činnosť.

K § 11

Dôvody zamietnutia žiadosti o vydanie povolenia, ktoré sú v návrhu ustanovené vyplývajú zo zásad vývozných kontrol prijatých medzinárodnými kontrolnými režimami. Ministerstvo hospodárstva SR rozhoduje o týchto opatreniach len v taxatívne vymedzených prípadoch.

K § 12 a 13

Stanovujú sa možné opatrenia ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky voči držiteľom povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú činnosť, ktorým už bolo povolenie udelené. Ministerstvo hospodárstva SR môže už udelené povolenie na základe závažných dôvodov zrušiť. Takýmito závažnými dôvodmi je zistenie, že povolenie bolo udelené na základe podkladov predložených držiteľom, ktoré nezodpovedali skutočnosti s cieľom získať vydanie povolenia alebo zistenie, že vývozca porušuje podmienky stanovené v udelenom povolení alebo že držiteľovi povolenia bolo zrušené alebo zaniklo potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti. Už udelené povolenie ministerstvo hospodárstva zruší aj v prípade, ak je to odôvodnené zahraničnopolitickými, bezpečnostnými alebo obchodnými záujmami Slovenskej republiky. Rozklad proti rozhodnutiu ministerstva hospodárstva o zrušení povolenia nemá odkladný účinok. Zrušenie povolenia a eventuálne škody spôsobené držiteľovi uvedením nepravdivých alebo neúplných údajov v žiadosti alebo nedodržaním podmienok určených v povolení na obchodovanie znáša držiteľ povolenia na obchodovanie. Držiteľovi povolenia sa stanovuje povinnosť do 30 dní odo dňa zániku jeho podnikateľskej činnosti vrátiť povolenie na obchodovanie ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky.

K § 14

Ozbrojené sily, ozbrojené bezpečnostné zbory a iné ozbrojené zbory sú povinné oznámiť ministerstvu hospodárstva SR predaj výrobkov obranného priemyslu najneskôr do 15 dní odo dňa predaja. Táto povinnosť sa nevzťahuje na subdodávky výrobcov komponentov a agregátov ďalším výrobcom.

K § 15

V súlade s navrhovaným zákonom možno vykonávať zahraničnoobchodnú činnosť s výrobkami obranného priemyslu len na základe, v rozsahu a za podmienok uvedených v tomto zákone a v rozhodnutí ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o povolení na vývoz alebo dovoz výrobkov obranného priemyslu, ktoré môže byť vydané ako dovozná licencia alebo vývozná licencia.

Dovoznú licenciu alebo vývoznú licenciu udeľuje ministerstvo hospodárstva SR, ak ide o zahraničnoobchodnú činnosť medzi prijímateľom a dodávateľom so sídlom mimo územia Európskej únie a udeľuje sa na každý jednotlivý prípad zahraničnoobchodnej činnosti s výrobkami obranného priemyslu.

Ustanovenie upravuje povinnosť držiteľa dovoznej licencie , ktorý doviezol výrobky obranného priemyslu na územie Slovenskej republiky a neuskutočnil ich vývoz mimo územia Európskej únie na základe udelenej vývoznej licencie z dôvodu skončenia jej platnosti, aby túto skutočnosť vrátane miesta uskladnenia a množstva výrobkov obranného priemyslu ohlásil ministerstvu hospodárstva SR do 15 dní od skončenia platnosti vydanej licencie.

K § 16

Upravujú sa náležitosti žiadosti o udelenie dovoznej licencie alebo vývoznej licencie . Písomnú žiadosť o udelenie dovoznej licencie alebo vývoznej licencie predkladá ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky žiadateľ, ktorému bolo vydané povolenie na obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu.

Dovozná licencia alebo vývozná licencia sa udeľuje na každý jednotlivý prípad zahraničnoobchodnej činnosti s výrobkami obranného priemyslu.

Druhy dokumentov, ktoré musí žiadateľ predložiť spolu so žiadosťou o udelenie licencie odrážajú všetky stránky obchodného prípadu, ktoré musia orgány zúčastnené na posudzovaní konkrétneho prípadu vziať do úvahy pri posudzovaní možného, z toho-ktorého prípadu vyplývajúceho rizika.

K § 17

Upravujú sa podmienky udelenia dovoznej licencie alebo vývoznej licencie. Ministerstvo hospodárstva SR rozhodne o žiadosti na udelenie licencie do 60 dní od doručenia žiadosti o udelenie licencie. O vyjadrenie k žiadosti ministerstvo hospodárstva požiada ministerstvo zahraničných vecí, ministerstvo vnútra, ministerstvo obrany, Slovenskú informačnú službu a Národný bezpečnostný úrad. Uvedené orgány štátnej správy sú povinné sa k žiadosti ministerstva hospodárstva vyjadriť do 30 dní odo dňa jej doručenia. Ich vyjadrenia majú pre ministerstvo hospodárstva pri rozhodovaní o udelenie licencie odporúčajúci charakter, okrem záporného vyjadrenia ministerstva zahraničných vecí, ktoré je pre ministerstvo hospodárstva záväzné.

Na základe písomnej žiadosti držiteľa dovoznej licencie alebo vývoznej licencie môže ministerstvo hospodárstva vydať rozhodnutie o predĺžení doby platnosti dovoznej licencie alebo vývoznej licencie najviac o dva roky alebo vydať rozhodnutie o zmene hodnoty výrobku obranného priemyslu.

K § 18

Povinnosti držiteľa dovoznej licencie alebo vývoznej licencie súvisia so zabránením zneužitia licencie, prípadne na kontrolu jej využívania. Stanovuje sa povinnosť držiteľa dovoznej licencie alebo vývoznej licencie písomne informovať ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky o čerpaní množstva výrobkov obranného priemyslu z udelenej licencie v merných jednotkách vždy do 25. dňa nasledujúceho po uplynutí kalendárneho štvrťroka a na žiadosť ministerstva hospodárstva predložiť certifikát o overení dodávky vydaný príslušným orgánom krajiny určenia. Držiteľ dovoznej licencie alebo vývoznej licencie je tiež povinný doručiť ministerstvu hospodárstva rovnopis vydanej licencie do 15 dní po splnení účelu, na ktorý bola vydaná alebo po skončení jej platnosti.

K § 19

Vyhlásenie o konečnom užívateľovi výrobkov obranného priemyslu dovážaných na územie Slovenskej republiky vydá Ministerstvo hospodárstva pre potreby zahraničných osôb po udelení dovoznej licencie, ak o to žiadateľ o licenciu požiada.

Ministerstvo hospodárstva pred vydaním rozhodnutia o vydaní dovoznej licencie vydá žiadateľovi o licenciu medzinárodný dovozný certifikát, ak o to žiadateľ o licenciu požiada.

K § 20

Ministerstvo hospodárstva rozhodne o zamietnutí žiadosti o vydanie dovoznej licencie alebo vývoznej licencie v taxatívne stanovených prípadoch, ktoré vyplývajú napríklad zo zásad vývozných kontrol prijatých Spoločnou pozíciou Rady 2008/944/SZBP z 8. decembra 2008, ktorou sa vymedzujú spoločné pravidlá upravujúce kontrolu vývozu vojenskej technológie a materiálu.

K § 21

Ministerstvo hospodárstva môže už vydanú dovoznú licenciu alebo vývoznú licenciu na základe taxatívne uvedených dôvodov zrušiť.

Takýmito dôvodmi sú: zistenie, že dovozná licencia alebo vývozná licencia bola vydaná na základe podkladov predložených žiadateľom, ktoré nezodpovedali skutočnosti, s cieľom získať licenciu, alebo zistenie, že držiteľ licencie porušuje podmienky v nej stanovené. Ministerstvo hospodárstva zruší dovoznú licenciu alebo vývoznú licenciu aj v prípade, ak je to odôvodnené zahraničnopolitickými, bezpečnostnými alebo obchodnými záujmami Slovenskej republiky. Rozklad proti rozhodnutiu ministerstva hospodárstva o zrušení licencie nemá odkladný účinok.

K § 22

Upravujú sa výnimky z udeľovania dovoznej licencie alebo vývoznej licencie, teda prípady, kedy sa dovozná licencia alebo vývozná licencia nevyžaduje.

K § 23

Návrh zákona určuje v tomto ustanovení všeobecné podmienky pre transfery výrobkov obranného priemyslu v rámci Spoločenstva a typy licencií, ktoré je ministerstvo hospodárstva SR za účelom vykonávania transferov oprávnené vydať. Ide o všeobecnú transferovú licenciu, globálnu transferovú licenciu a individuálnu transferovú licenciu.

K § 24

Ustanovenie definuje všeobecnú transferovú licenciu a určuje prípady, kedy ministerstvo hospodárstva tento typ licencie vydá. Vzhľadom na to, že všeobecná transferová licencia je určená na transfery špecifikovaných kategórií výrobkov obranného priemyslu určenej kategórie prijímateľov, ktoré sú oprávnené vykonávať vopred neurčení dodávatelia, ministerstvo hospodárstva udeľuje všeobecnú transferovú licenciu každému dodávateľovi, ktorý sa zaregistruje na ministerstve hospodárstva pred jej prvým využitím. Ministerstvo hospodárstva všeobecnú transferovú licenciu vydá len na základe písomnej žiadosti. Prílohou žiadosti o vydanie všeobecnej transferovej licencie je vyhlásenie, že výrobky obranného priemyslu, ktoré budú predmetom vydanej všeobecnej transferovej licencie nebudú predmetom ďalšieho vývozu okrem výrobkov obranného priemyslu určených na údržbu alebo opravu.

K § 25

Ustanovenie definuje globálnu transferovú licenciu a určuje prípady, kedy ministerstvo hospodárstva tento typ licencie vydá. Určuje tiež náležitosti žiadosti o vydanie globálnej transferovej licencie, taxatívne vymenúva doklady, ktorými je potrebné žiadosť doložiť a stanovuje náležitosti rozhodnutia o vydaní globálnej transferovej licencie. Zároveň uvádza, že zákonnými dôvodmi pre zamietnutie žiadosti o vydanie globálnej transferovej licencie sú neúplnosť žiadosti a zahraničnopolitické alebo bezpečnostné záujmy Slovenskej republiky.

K § 26

Ustanovenie definuje individuálnu transferovú licenciu a určuje prípady, kedy ministerstvo hospodárstva tento typ licencie vydá. Určuje tiež náležitosti žiadosti o vydanie individuálnej transferovej licencie, taxatívne vymenúva doklady, ktorými je potrebné žiadosť doložiť a stanovuje náležitosti rozhodnutia o vydaní individuálnej transferovej licencie. Zároveň uvádza, že zákonnými dôvodmi pre zamietnutie žiadosti o vydanie individuálnej transferovej licencie sú neúplnosť žiadosti a zahraničnopolitické alebo bezpečnostné záujmy Slovenskej republiky.

K § 27

Ustanovenie umožňuje ministerstvu hospodárstva zrušiť vydanú všeobecnú transferovú licenciu, globálnu transferovú licenciu a individuálnu transferovú licenciu. Okrem ochrany zahraničnopolitických alebo bezpečnostných záujmov Slovenskej republiky je dôvodom zrušenia predmetných licencií aj skutočnosť, že sa obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu neuskutočnilo alebo ešte neukončilo, že licencia bola vydaná na základe nepravdivých alebo neúplných údajov a nedodržanie podmienok, stanovených v licencii. Pri všeobecnej transferovej licencie môže ísť aj o situáciu, že zanikla alebo bola iným členským štátom zrušená certifikácia prijímateľa alebo prijímateľov určených v licencii.

K § 28

Určujú sa povinnosti dodávateľov výrobkov obranného priemyslu uskutočňujúcich transfer výrobkov obranného priemyslu na základe všeobecnej transferovej licencie, globálnej transferovej licencie alebo individuálnej transferovej licencie. Povinnosti spočívajú v informovaní prijímateľa o všetkých obmedzeniach, súvisiacich s transferovanými výrobkami obranného priemyslu vrátane vývozných obmedzení alebo obmedzení konečného použitia, vedení evidencie o uskutočnených transferoch, informovaní ministerstva hospodárstva o každom uskutočnenom transfere a umožnení kontroly. Upravuje sa aj povinnosť dodávateľa vrátiť ministerstvu hospodárstva rovnopis všeobecnej transferovej licencie, globálnej transferovej licencie alebo individuálnej transferovej licencie do 15 dní po splnení účelu, na ktorý bola vydaná.

K § 29

Taxatívne sú stanovené výnimky z vydávania transferových licencií. Ide o prípady, ak sú transfery výrobkov obranného priemyslu realizované orgánmi štátnej moci alebo ozbrojenými silami, Európskou úniou, Severoatlantickou alianciou a ďalšími medzinárodnými organizáciami pri plnení ich úloh, ak je transfer výrobkov obranného priemyslu potrebný na realizáciu spoločného zbrojného programu medzi Slovenskou republikou a inými členskými štátmi Európskej únie alebo ak sa transfer výrobkov obranného priemyslu vykonáva za účelom pomoci pri humanitárnej katastrofe alebo ako poskytnutie daru v núdzi, tiež ak je transfer potrebný na opravu, údržbu, výstavu alebo predvedenie výrobkov obranného priemyslu, ktoré sú vo vlastníctve orgánu štátnej moci alebo ozbrojených síl Slovenskej republiky alebo niektorého členského štátu Európskej únie.

K § 30

Upravuje sa proces certifikácie, ktorou sa potvrdzuje hodnovernosť prijímateľa, najmä pokiaľ ide o jeho schopnosť dodržiavať vývozné obmedzenia na výrobky obranného priemyslu, prijaté na základe všeobecnej transferovej licencie z iného členského štátu Európskej únie. Ustanovenie zároveň stanovuje náležitosti žiadosti o vydanie certifikátu a písomnosti, ktorými je žiadosť potrebné doložiť.

K § 31

Ustanovenie upravuje proces vydávania certifikátov, súčasťou ktorého je preverenie splnenia podmienok pre ich vydanie. Ministerstvo hospodárstva rozhodne o vydaní certifikátu do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti o vydanie certifikátu. Certifikát vydá Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky najdlhšie na päť rokov a každé tri roky je oprávnené preverovať, či jeho držiteľ spĺňa zákonom stanovené podmienky.

K § 32

Predmetné ustanovenie upravuje skutočnosti, ku ktorým môže dočasne dôjsť na strane držiteľa certifikátu (napr. zmenou sídla, zmenou určeného riadiaceho zamestnanca atď.). Hoci sú tieto skutočnosti dôvodom pre zrušenie certifikátu, v prípade, ak držiteľ certifikátu o ich vzniku sám ministerstvo hospodárstva informuje a zároveň deklaruje, že v lehote určenej ministerstvom hospodárstva dôjde k náprave vzniknutého stavu, ministerstvo hospodárstva rozhodne o pozastavení platnosti certifikátu do prijatia opatrení na odstránenie nedostatkov. Ak držiteľ certifikátu nedostatky odstráni, ministerstvo hospodárstva platnosť certifikátu obnoví. V opačnom prípade ministerstvo hospodárstva certifikát zruší.

K § 33

Ustanovenie upravuje prípady, kedy je možné certifikát zrušiť. Vzhľadom na to, že všetky dôvody pre zrušenie certifikátu sú dôvodmi na strane držiteľa certifikátu, štát nezodpovedá za prípadnú škodu, ktorá mu vznikne zrušením certifikátu.

K § 34

§ 34 deklaruje, že na účely tohto zákona sa uznáva každý certifikát, vydaný v inom členskom štáte Európskej únie. Upravuje tiež spoluprácu ministerstva hospodárstva s Európskou komisiou a inými členskými štátmi Európskej únie, ktorá spočíva vo výmene informácií o osobách, ktoré sú oprávnené prijímať výrobky obranného priemyslu na základe všeobecnej transferovej licencie. Zároveň uvádza, že v prípade, ak má ministerstvo hospodárstva odôvodnené podozrenie, že prijímateľ certifikovaný v inom členskom štáte prestal spĺňať podmienky pre certifikáciu a zároveň existuje nebezpečenstvo, že vývozy, uskutočnené týmto prijímateľom môžu byť v rozpore so zahraničnopolitickými alebo bezpečnostnými záujmami Slovenskej republiky, bezodkladne informuje o uvedenej skutočnosti dotknutý iný členský štát Európskej únie. Ministerstvo hospodárstva vedie, aktualizuje a zasiela Európskej komisii, Európskemu parlamentu a členským štátom Európskej únie zoznam všetkých certifikovaných prijímateľov a bezodkladne ich informuje o každej zmene uvedeného zoznamu, vrátane rozhodnutí o zrušení certifikátu.

K § 35

Ustanovenie definuje, kto je zberateľom znehodnotených výrobkov obranného priemyslu. Zberateľ znehodnotených výrobkov obranného priemyslu môže obchodovať s výrobkami obranného priemyslu výlučne na území Slovenskej republiky a v súvislosti s výkonom svojej zberateľskej činnosti nemôže vykonávať sprostredkovateľskú činnosť ani zahraničnoobchodnú činnosť s výrobkami obranného priemyslu. Obchodovať s výrobkami obranného priemyslu môže zberateľ len na základe povolenia na nákup alebo predaj výrobkov obranného priemyslu. Upravujú sa náležitosti žiadosti o vydanie povolenia ako aj náležitosti vydaného povolenia a povinnosti zberateľa znehodnotených výrobkov obranného priemyslu.

K § 36

Zápis fyzickej osoby alebo právnickej osoby do registra zberateľov znehodnotených výrobkov obranného priemyslu oprávňuje túto osobu na nákup, predaj a držanie znehodnotených výrobkov obranného priemyslu. Register zberateľov znehodnotených výrobkov obranného priemyslu, ktoré sú predmetom ich zberateľskej činnosti vedie ministerstvo hospodárstva. § 36 upravuje podmienky zápisu do registra znehodnotených výrobkov obranného priemyslu, náležitosti samotného registra a povinnosti zberateľa znehodnotených výrobkov obranného priemyslu.

K § 37

Možnosť efektívneho výkonu kontroly dodržiavania zákona je neodmysliteľnou súčasťou celkovej kontroly nad obchodovaním s výrobkami obranného priemyslu. Stanovujú sa povinnosti a oprávnenia kontrolórov, ako aj povinnosti kontrolovaných osôb.

K § 38

Ustanovenie upravuje súčinnosť štátnych orgánov a právnických osôb, ktoré vedú evidenciu výrobkov obranného priemyslu a Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky za účelom poskytnutia údajov potrebných na výkon kontroly dodržiavania tohto zákona.

K § 39 a § 40

§ 39 a § 40 upravujú systém ukladania pokút za správne delikty fyzických osôb-podnikateľov a právnických osôb a priestupky fyzických osôb. Vzhľadom na hodnotu výrobkov obranného priemyslu je nevyhnutné v zákone určiť výšku pokút, ktoré budú v dostatočnej miere odrádzať od nedovoleného konania.

K § 41

Ustanovenie upravuje náležitosti a obsah výročnej správy o obchode s výrobkami obranného priemyslu, ktorá je publikovaná na webovom sídle Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

K § 42

Spoločné ustanovenia k návrhu zákona upravujú problematiku správneho konania podľa tohto zákona, na ktoré sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní, ak tento zákon neustanovuje inak. § 42 obsahuje zároveň ustanovenie o povinnosti mlčanlivosti zamestnanca štátneho orgánu, ktorý sa bezprostredne podieľa na vykonávaní tohto zákona.

K § 43

Splnomocňovacím ustanovením je upravené oprávnenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky na vydanie vykonávacích právnych predpisov k tomuto zákonu.

K § 44

Odsek 1 § 44 má intertemporálny charakter. V odseku 2 sa následne stanovuje povinnosť vlastníka, správcu, držiteľa alebo iného užívateľa výrobkov obranného priemyslu okrem ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov a iných ozbrojených zborov ohlásiť Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky v určenej lehote druh, množstvo a spôsob uskladnenia výrobkov obranného priemyslu, ktoré vlastní, spravuje, drží alebo inak užíva podľa stavu k 31. decembru 2011.

K § 45

Ustanovením sa zrušuje zákon č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

K § 46

§ 46 sa plní povinnosť uvádzať transpozičný odkaz.

K Čl. II

V § 3 ods. 2 písm. v) zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov sa termín „vojenský materiál" nahrádza termínom „výrobky obranného priemyslu".

K Čl. III

Zavádzajú sa nové položky do sadzobníka správnych poplatkov (položky 154), súvisiace s udeľovaním nových druhov licencií a vydávaním certifikátu podľa tohto zákona.

K Čl. IV

V § 6 ods. 1 písm. g) zákona č. 575/2011 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov sa termín „obchodu s vojenským materiálom" nahrádza termínom „obchodovania s výrobkami obranného priemyslu".

K Čl. V

Navrhovaná účinnosť zákona je od 1. decembra 2011, okrem čl. I § 23 až § 34 a čl. III, ktoré nadobúdajú účinnosť 30. júna 2012.

K prílohe

Transpozičná príloha uvádza presné označenie preberaných aktov komunitárneho práva a údaj o ich publikácii v Úradnom vestníku EÚ.

Bratislava 10. augusta 2011

Iveta Radičová v. r.

predsedníčka vlády Slovenskej republiky

Juraj Miškov v. r.

minister hospodárstva Slovenskej republiky

Bratislava 10. augusta 2011

Iveta Radičová

predsedníčka vlády Slovenskej republiky

Juraj Miškov

minister hospodárstva Slovenskej republiky 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 426
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Právo zamestnanca na úroky z omeškania pri nevyplatení mzdy, náhrady mzdy a odstupného

Záver, podľa ktorého by zamestnávateľa nestíhala sankcia v podobe úroku z omeškania, pokiaľ sa dostane do omeškania s plnením mzdy, ...

Pochybnosť o splnení podmienok konania (čl. 3 ods. 1 CSP)

Podľa Čl. 3 ods. 1 CSP súd musí vykladať každé ustanovenia Civilného sporového poriadku v súlade Ústavou Slovenskej republiky, verejným ...

Finančný leasing a prevádzkovateľ vozidla podľa § 427 Občianskeho zákonníka

Ak predmetom leasingovej zmluvy je nájom motorového vozidla s právom kúpy prenajatej veci, vzniká od odovzdania predmetu leasingu zo strany ...

Právomoc na rozhodnutie o zaplatenie úroku z omeškania z dlžného poistného na zdravotné poistenie

V časti nároku o zaplatenie úroku z omeškania z dlžného poistného na zdravotné poistenie a poplatku z omeškania z neodvedeného alebo ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Čaputová: Voľba šéfa GP bude kľúčová, treba na to myslieť pri voľbáchhttps://www.teraz.sk/slovensko/prezidentka-volba-sefa-gp-bude-klu/447239-clanok.html

Voľba nového generálneho prokurátora bude kľúčovou udalosťou tohto roka.

ODBORNÍK:Jednotný koncept legislatívy pre národnostné práva neexistujehttps://www.teraz.sk/slovensko/odbornikjednotny-koncept-legislativy/447130-clanok.html

Univerzálny model legislatívy, ktorá zaručuje rozvoj a ochranu práv národnostných menšín, ...

Vláda zmenila uznesenie k Istanbulskému dohovoru, ide o medzinárodnú zmluvu a má prednosť pred zákonmihttps://www.webnoviny.sk/vlada-zmenila-uznesenie-k-istanbulskemu-dohovoru-ide-o-medzinarodnu-zmluvu-a-ma-prednost-pred-zakonmi/

Vláda SR zmenila znenie uznesenia k Istanbulskému dohovoru.

Maruniaková a Cviková budú čeliť disciplinárnym návrhom pre kauzu Kočnerova Threemahttps://www.webnoviny.sk/maruniakova-a-cvikova-budu-celit-disciplinarnym-navrhom-pre-kauzu-kocnerova-threema/

Sudkyne Zuzana Maruniaková a Denisa Cviková budú čeliť disciplinárnym návrhom.

Křeček nastupuje. Čí práva bude chránit?https://www.denik.cz/z_domova/krecek-ombudsman-prisaha-volba-20200217.html

Nový ombudsman Stanislav Křeček (81) zítra složí slib a zahájí své šestileté období.

Zemanova stížnost neuspěla. Zákon o střetu zájmů platí, rozhodl Ústavní soudhttps://www.denik.cz/z_domova/lex-babis-ustavni-soud-20200218.html

Po třech letech zkoumání padl u Ústavního soudu verdikt k zákonu o střetu zájmů, který ...

Nové časopisy

Justičná revue 12/2019

Justičná revue 12/2019

Časopis pre právnu prax.

Zo súdnej praxe 6/2019

Zo súdnej praxe 6/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 11/2019

Justičná revue 11/2019

Časopis pre právnu prax.

Právny obzor 6/2019

Právny obzor 6/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Súkromné právo 5/2019

Súkromné právo 5/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

PoUtStŠtPiSoNe
: