TlačPoštaZväčšiZmenši

389/2011 Z. z.

6.12. 2011, 20:25 |  najpravo.sk

Dôvodová správa

I. Všeobecná časť

Ministerstvo financií Slovenskej republiky predkladá na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2011 návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.

Návrhom zákona sa do právneho poriadku Slovenskej republiky transponujú ustanovenia smernice Rady 2010/18/EÚ z 8. marca 2010, ktorou sa vykonáva revidovaná Rámcová dohoda o rodičovskej dovolenke uzavretá medzi BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP a ETUC a zrušuje smernica 96/34/ES (Ú. v. EÚ L 68, 18. 3. 2010), podľa ktorej je potrebné v právnych predpisoch upraviť podmienky pri návrate colníčok a colníkov z rodičovskej dovolenky, ako aj oznamovaciu povinnosť colníčky alebo colníka pri nástupe na materskú dovolenku alebo rodičovskú dovolenku alebo pri návrate z takejto dovolenky.

Predložený návrh v súlade s reformou daňovej a colnej správy (UNITAS I)
a ustanovením orgánov štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva v potrebnom rozsahu upravuje príslušné ustanovenia.

Návrhom zákona sa terminologicky spresňujú niektoré doterajšie ustanovenia a zároveň sa reaguje aj na potreby aplikačnej praxe.

Vplyvy návrhu zákona na rozpočet verejnej správy, podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie a informatizáciu spoločnosti sú uvedené v doložke vybraných vplyvov.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, inými zákonmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi, právnymi aktmi Európskej únie, ako aj s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. januára 2012.

II. Osobitná časť

K čl. I

K bodu 1

V súlade s reformou daňovej a colnej správy sa bližšie špecifikuje orgán štátnej správy v oblasti colníctva, na ktorom colník vykonáva štátnu službu.

K bodu 2

Aktualizuje sa znenie poznámky pod čiarou.

K bodu 3

Navrhovaná úprava precizuje doterajší text. Zároveň sa ustanovuje, že jediným služobným úradom bude Finančné riaditeľstvo SR.

K bodom 4, 15, 17 až 19, 37 a 50

Doteraz uvádzaný terminologický pojem „služobný úrad" zahŕňal Colné riaditeľstvo SR, colné úrady a colný kriminálny úrad. V súvislosti s reformou daňovej a colnej správy bude služobným úradom len Finančné riaditeľstvo SR, je preto potrebné nahradiť pojem služobný úrad pojmom orgány štátnej správy v oblasti colníctva, ktorými sú v súlade s § 2 ods. 1 Finančné riaditeľstvo SR, Kriminálny úrad finančnej správy a colné úrady.

K bodu 5

Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu so zmenou vykonanou v § 10 vloženie nového odseku 2.

K bodu 6

Ide o legislatívno-technickú zmenu súvisiacu s reformou daňovej a colnej správy.

K bodu 7

Rozširuje sa možnosť využitia inštitútu dočasnej štátnej služby aj na prípady dočasného obsadenia funkcie colníčky alebo colníka, ktorí sú na rodičovskej dovolenke.

K bodom 8, 9 a 39

V nadväznosti na komunikáciu Európskej komisie v predsúdnej fáze, v rámci ktorej Európska komisia poukázala na právo Európskej únie o voľnom pohybe pracovníkov umožňujúce pracovať občanom v jednom členskom štáte a žiť v inom členskom štáte Európskej únie, sa vypúšťa v § 14 ods. 1 jedna z podmienok prijatia štátneho občana Slovenskej republiky do štátnej služby colníkov, a to mať trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Z rovnakého dôvodu sa v § 183 ods. 1 písm. g) vypúšťa jeden z titulov na prepustenie colníka zo služobného pomeru - trvalý pobyt colníka mimo územia Slovenskej republiky.

K bodu 10

V § 16 ods. 2 písm. f) sa navrhuje spresnenie terminologického aparátu.

K bodom 11 a 12

Navrhovanými úpravami § 28 sa spružňuje proces hodnotenia colníka a precizuje sa text tohto ustanovenia.

K bodu 13

Spresňuje sa ďalší postup služobného úradu po odvolaní colníka z funkcie bez uvedenia dôvodu.

K bodu 14

Vzhľadom na identickú úpravu v zákone č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve sa v § 33 vypúšťa odsek 5.

K bodu 16

Úprava sa navrhuje v nadväznosti na doplnenie § 143 odsekom 8, ktorý umožní colníčke alebo colníkovi po návrate z rodičovskej dovolenky, aby boli ustanovení do svojej pôvodnej funkcie.

K bodu 20

Navrhovaná úprava zabezpečí, aby colník mohol zastupovať aj nadriadeného, ktorý nevykonáva funkciu colníka.

K bodu 21

Precizuje sa definícia pojmu „zaradenie do zálohy".

K bodu 22

Úprava predstavuje transpozíciu smernice 2010/18/EÚ, ktorou sa zabezpečí, aby boli colníčka alebo colník po návrate z rodičovskej dovolenky ustanovení alebo vymenovaní do ich pôvodnej funkcie bez ohľadu na to, či je v čase ich návratu voľná alebo nie.

K bodom 23 až 25

Ide o spresnenie terminológie a precizovanie textu.

K bodu 26

Pri vybavovaní sťažností podávaných colníkmi sa navrhovanou úpravou výslovne ustanovuje prepojenosť na zákon o sťažnostiach.

K bodu 27

Na pracovných miestach, kde to umožňuje výkon štátnej služby, nadriadený bude môcť rozhodnúť o zavedení pružného denného alebo týždenného času služby. Súčasne sa ustanovujú podmienky uplatňovania tohto pružného času služby.

K bodu 28

Vzhľadom na dĺžku trvania zaradenia do zálohy pre prechodne nezaradených colníkov zo zdravotných dôvodov sa nepovažuje za adekvátne, aby sa tento čas zarátaval ako doba výkonu štátnej služby pre vznik nároku na dovolenku.

K bodom 29 a 30

Navrhovanou úpravou sa znenia § 115 a 119 zosúlaďujú so zákonom č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.

K bodu 31

Z dôvodu zabezpečenia plynulej výplaty peňažného príspevku na naturálne náležitosti sa navrhuje vykonať túto výplatu v najbližšom výplatnom termíne po vzniku nároku konkrétneho colníka.

K bodom 32 a 33

V navrhovaných ustanoveniach sa upravujú podmienky súvisiace s vyslaním colníka na štúdium.

K bodom 34 a 35

Precizujú sa ustanovenia upravujúce výkon štátnej služby tehotnej colníčky a colníčky starajúcej sa o dieťa mladšie ako 15 rokov.

K bodu 36

Ustanovenia § 143 ods. 8 a 9 predstavujú transpozíciu smernice Rady 2010/18/EÚ z 8. marca 2010, ktorou sa vykonáva revidovaná Rámcová dohoda o rodičovskej dovolenke uzavretá medzi BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP a ETUC a zrušuje smernica 96/34/ES, čím sa zabezpečí, aby boli colníčka alebo colník po návrate z rodičovskej dovolenky ustanovení alebo vymenovaní do ich pôvodnej funkcie bez ohľadu na to, či je v čase ich návratu voľná alebo nie. Zároveň sa ustanovuje postup služobného úradu v súvislosti s ustanovením alebo vymenovaním zastupujúcej colníčky alebo colníka do funkcie po návrate z ich rodičovskej dovolenky.

K bodu 38

Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu s reformou daňovej a colnej správy, keďže pojem „colná správa" stratí svoj aktuálny normatívny rozmer.

K bodom 40 a 41

Text sa upravuje v nadväznosti na zavedenú legislatívnu skratku „oprávnený orgán" v § 221.

K bodu 42

S cieľom zamedziť enormnému zaťaženiu ministra financií ako odvolacieho orgánu priamo nadriadeného prezidentovi Finančného riaditeľstva SR sa navrhuje, aby s podaním odvolania proti prvostupňovému rozhodnutiu prezidenta nebol spojený devolutívny účinok a o takomto odvolaní bude rozhodovať prezident na návrh ním ustanovenej osobitnej komisie.

K bodu 43

Spresňuje sa text, keďže v súlade s § 3 zákona rozhodovaciu právomoc má príslušný nadriadený a nie služobný úrad.

K bodu 44

Navrhovaná úprava je vyvolaná vytvorením jediného služobného úradu, čo by v prípade ponechania doterajšieho znenia § 254 ods. 3 vytvorilo nevyhovujúci mechanizmus oznamovania a doručovania rozhodnutí. Z uvedeného dôvodu sa ustanovuje, aby sa rozhodnutia mohli doručovať na Finančnom riaditeľstve SR, colnom úrade a Kriminálnom úrade finančnej správy, podľa toho, v ktorom colník vykonáva štátnu službu.

K bodu 45

V nadväznosti na zmenu v § 143 týkajúcu sa rodičovskej dovolenky colníčky alebo colníka sa navrhuje, aby sa nová úprava týkala colníčok a colníkov, ktorí nastúpia na rodičovskú dovolenku až po 1. 1. 2012.

K bodu 46

Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu s reformou daňovej a colnej správy, keďže pojem „colná správa" stratí svoj aktuálny normatívny rozmer.

K bodom 47, 48, 51 a 52

V súlade s reformou daňovej a colnej správy a ustanovením orgánov štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva sa v potrebnom rozsahu upravujú pomenovania týchto orgánov a jednotlivých funkcií.

K bodu 49

Dopĺňa sa transpozičná príloha k zákonu.

K čl. II

Navrhuje sa účinnosť zákona.

Schválené na rokovaní vlády Slovenskej republiky dňa 10. augusta 2011.

Iveta Radičová, v. r.

predsedníčka vlády Slovenskej republiky

Ivan Mikloš, v. r.

podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 593
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

CSP: K aplikácii § 257 Civilného sporového poriadku

Aplikácia § 257 Civilného sporového poriadku pri rozhodovaní o náhrade trov konania prichádza do úvahy v prípadoch, keď síce sú naplnené ...

Neoprávnený odber plynu; premlčanie

Osoba, která po smrti původního odběratele odebírá v jeho bytě plyn navzdory tomu, že nemá uzavřenou smlouvu o odběru, je přinejmenším ...

Medzera v aplikácii Viedenského dohovoru, určenie rozhodného práva

Vznik smluvního vztahu z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím se sídlem ve Slovenské republice a kupujícím se sídlem v České ...

CSP: Pasivita žalovaného a interpretácia § 151 CSP

I. Pasivita žalovaného v konaní nemôže mať za následok (aplikáciou § 151 ods. 1 a 2 CSP) povinnosť všeobecného súdu priznať akýkoľvek ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Plénum bude voliť kandidátov na ústavných sudcov v streduhttp://www.teraz.sk/slovensko/plenum-bude-volit-kandidatov-na-usta/419498-clanok.html

Poslanci budú kandidátov vyberať zo 16 uchádzačov. Pôjde už o piatu voľbu.

Je dôležité, aby sa na prokuratúre zaviedli systémové zmeny, tvrdí Remišováhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/526336-je-dolezite-aby-sa-na-prokurature-zaviedli-systemove-zmeny-tvrdi-remisova/

V prokuratúre je potrebné nastaviť nové a transparentné pravidlá.

Vek odchodu do penzie? Roky udáva tabuľkahttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/526309-vek-odchodu-do-penzie-roky-udava-tabulka/

Pevne stanovené roky namiesto automatického výpočtu.

Prezidentka podpísala novelu, ktorá zbavuje sudcov v politike talárahttp://www.teraz.sk/slovensko/prezidentka-podpisala-zakon-ktory-r/419468-clanok.html

Podľa novely má sudca kandidujúci v parlamentných voľbách či eurovoľbách prísť o funkciu ...

Novelu školského zákona o definovaní národnostnej školy neschválilihttp://www.teraz.sk/slovensko/novelu-skolskeho-zakona-o-definovani/419407-clanok.html

Poslanci poukazovali na to, že zákon zatiaľ neobsahuje komplexnú úpravu podmienok výchovy a ...

Súdne poplatky v pracovnoprávnych sporoch by sa mohli zrušiťhttp://www.teraz.sk/slovensko/sudne-poplatky-v-pracovnopravnych-spor/419278-clanok.html

Návrh vychádza z potreby všeobecne umožniť zamestnancom, aby sa mohli vo väčšej miere ...

Nové časopisy

Verejné obstarávanie – právo a prax 4/2019

Verejné obstarávanie – právo a prax 4/2019

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

DE IURE 1-2/2019

DE IURE 1-2/2019

DE IURE je časopis Najvyššieho súdu, ktorý vychádza štvrťročne v online verzii a pravidelne ...

Bulletin slovenskej advokácie 9/2019

Bulletin slovenskej advokácie 9/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2019

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 6-7/2019

Justičná revue 6-7/2019

Časopis pre právnu prax.

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

PoUtStŠtPiSoNe
: