TlačPoštaZväčšiZmenši

329/2011 Z. z.

27.10. 2011, 14:08 |  najpravo.sk

Dôvodová správa

A. Všeobecná časť

Predložený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 381/2010 Z. z. o špecifických štátnych zárukách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypracovalo Ministerstvo financií Slovenskej republiky na základe uznesenia vlády SR č. 421 zo dňa 22. júna 2011 k návrhu na uzavretie Dodatku k Rámcovej zmluve o Európskom finančnom stabilizačnom nástroji (ďalej len „dodatok").

Krátko po vzniku Európskeho finančného stabilizačného nástroja (ďalej len „EFSF"), najmä po konzultáciách s ratingovými agentúrami Moody's, Fitch Ratings a Standard's & Poor's bolo zrejmé, že efektívna úverová kapacita EFSF nedosiahne objem pôvodne plánovaných 440 mld. eur. Spôsobila to skutočnosť, že nie všetky ručiteľské štáty mali rating AAA a keďže EFSF tento rating dosiahla (aj vďaka objemu svojho základného imania), pre jeho udržanie bolo potrebné, aby mali všetky záruky poskytnuté na jej programy emisií dlhopisov rovnako AAA rating. To sa dosiahne navýšením objemu záruk krajín s AAA ratingom, čo ale zároveň znamená, že pomerne sa zvýšia aj záruky ostatných členov EFSF s cieľom zachovať spravodlivé rozdelenie ručiteľských záväzkov v rámci EFSF. V súčasnosti je v rámci úverovej kapacity EFSF garantovaná aj suma istiny aj úrokov.

Dodatok prináša novú úpravu, ktorej predmetom je, že maximálna garantovaná suma bude nominálna hodnota istiny nástrojov financovania, pričom do tejto sumy sa úroky započítavať nebudú (ručitelia však budú ručiť aj za tie). Na vydávanie finančných nástrojov sa bude používať variabilná úroková sadzba, ktorá sa bude vyvíjať od výšky rizikovej prirážky. Ručiteľské záväzky sa po novej úprave zvyšujú na maximálne 165%, čo zvyšuje ručiteľskú kapacitu EFSF na 779 mld. eur a zreálňuje úverovú efektívnu kapacitu na pôvodne plánovaných 440 mld. eur.

Zároveň je potrebné poznamenať, že odstúpením každého nie AAA ručiteľa sa suma potrebná na zabezpečenie efektívnej úverovej kapacity znižuje. Znižuje sa aj počet ručiteľov, resp. v EFSF zostáva viac AAA ručiteľov, ktorí predpokladáme, budú schopní realizovať svoje záruky zodpovedajúce 100% pomernej časti dlhu dlžníckeho štátu, ktorá pripadá na ručiteľský štát v zmysle Rámcovej zmluvy o EFSF. Inak povedané, čím viac „kvalitnejších" ručiteľov v EFSF zostáva, tým je menšia potreba navýšených záruk. Hlavným účelom navýšených záruk je totiž poskytnúť investorom signál a garancie, že v prípade neuhradenia záruky ručiteľa s napr. ratingom A+ budú môcť investori žiadať od ostatných ručiteľov (najmä s ratingom AAA) vyrovnanie dlhu namiesto tohto ručiteľa podľa Rámcovej zmluvy o EFSF až do výšky 165% (pôvodne 120%) ich záruky. Zo strany krajín s AAA ratingom bude teda čoraz menej navýšených záruk na pokrytie záruk ostatných ručiteľov.

Ratifikáciou dodatku preberie Slovenská republika na seba záväzok poskytnúť EFSF záruku za dlhové finančné nástroje vydávané EFSF v prípade žiadosti členského štátu eurozóny o finančnú podporu a podieľať sa ďalších záručných mechanizmoch potrebných na získanie AAA ratingu, teda poskytnutím dodatočných záruk EFSF do výšky 165% svojho ručiteľského príspevku. Z tohto dôvodu sa suma 4, 371 mld. eur uvedená v § 5 ods. 2 zákona č. 381/2010 Z. z. o špecifických štátnych zárukách a o zmene a doplnení niektorých zákonov zvyšuje na sumu 7,727 mld. eur a zároveň sa § 5 ods. 5 mení % kvocientu pripadajúceho na každého ručiteľa zo 120 na 165.

Samotným navýšením objemu záruk z pohľadu metodiky ESA 95 nedôjde k vplyvu na schodok alebo dlh verejných financií. V prípade, že by dlžníci neboli schopní splácať poskytnuté úvery a následne by EFSF nebola schopná splácať úroky alebo istinu vydaných nástrojov financovania, musel by štát zrealizovať špecifickú štátnu záruku (t.j. uhradiť záväzky voči investorom namiesto EFSF) a táto skutočnosť by negatívne ovplyvnila deficit a dlh verejnej správy v čase jej realizácie. Dopad na verejné financie ako aj ďalšie spoločenské vplyvy sú detailnejšie popísané v doložke vybraných vplyvov.

Prínosom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 381/2010 Z. z. o špecifických štátnych zárukách a o zmene a doplnení niektorých zákonov bude splnenie záväzkov, ktoré prijala Slovenská republika podpisom dodatku.

Osobitná časť

K bodu 1

§ 1 ods. 1 písm. a): Spresňujeme terminologicky postavenie EFSF v rámci ďalších finančných nástrojov Európskej únie.

K bodu 2

§ 2 písm. b): Spresňujeme, že špecifické štátne záruky poskytované Slovenskou republikou na základe Rámcovej zmluvy o EFSF pozostávajú zo sumy istín a variabilných úrokov, pričom maximálna výška istín špecifických štátnych záruk musí zodpovedať limitu podľa § 5 ods. 2.

K bodu 3

§ 5 ods. 2: Doterajšia právna úprava umožňovala poskytovať špecifické štátne záruky v rokoch 2010 až 2013 v celkovom objeme 4 371 540 000 eur zahrňujúcu spolu istiny a úroky. Novou úpravou sa zvyšuje celkový objem istiny špecifických štátnych záruk poskytnutých v rokoch 2010 až 2013 na 7 727 570 000 eur.

K bodu 4

§ 5 ods. 5: Doterajšia právna úprava umožňovala, že jednotlivá špecifická štátna záruka alebo odškodnenie podľa § 6 ods. 3 poskytnutá Ministerstvom financií SR v súvislosti s nástrojmi financovania nesmie prekročiť sumu rovnajúcu sa násobku 120 % kvocientu pripadajúceho na každého ručiteľa určeného v rámcovej zmluve a celkovej sume záväzkov týkajúcej sa jednotlivých nástrojov financovania. Nová úprava zvyšuje percento kvocientu zo 120 na maximálne 165.

Schválené vládou Slovenskej republiky dňa 28. septembra 2011.

Bratislava, 29. septembra 2011

Iveta Radičová

predsedníčka vlády

Slovenskej republiky

Ivan Mikloš

podpredseda vlády a minister financií

Slovenskej republiky 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 492
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

CSP: K aplikácii § 257 Civilného sporového poriadku

Aplikácia § 257 Civilného sporového poriadku pri rozhodovaní o náhrade trov konania prichádza do úvahy v prípadoch, keď síce sú naplnené ...

Neoprávnený odber plynu; premlčanie

Osoba, která po smrti původního odběratele odebírá v jeho bytě plyn navzdory tomu, že nemá uzavřenou smlouvu o odběru, je přinejmenším ...

Medzera v aplikácii Viedenského dohovoru, určenie rozhodného práva

Vznik smluvního vztahu z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím se sídlem ve Slovenské republice a kupujícím se sídlem v České ...

CSP: Pasivita žalovaného a interpretácia § 151 CSP

I. Pasivita žalovaného v konaní nemôže mať za následok (aplikáciou § 151 ods. 1 a 2 CSP) povinnosť všeobecného súdu priznať akýkoľvek ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Plénum bude voliť kandidátov na ústavných sudcov v streduhttp://www.teraz.sk/slovensko/plenum-bude-volit-kandidatov-na-usta/419498-clanok.html

Poslanci budú kandidátov vyberať zo 16 uchádzačov. Pôjde už o piatu voľbu.

Je dôležité, aby sa na prokuratúre zaviedli systémové zmeny, tvrdí Remišováhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/526336-je-dolezite-aby-sa-na-prokurature-zaviedli-systemove-zmeny-tvrdi-remisova/

V prokuratúre je potrebné nastaviť nové a transparentné pravidlá.

Vek odchodu do penzie? Roky udáva tabuľkahttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/526309-vek-odchodu-do-penzie-roky-udava-tabulka/

Pevne stanovené roky namiesto automatického výpočtu.

Prezidentka podpísala novelu, ktorá zbavuje sudcov v politike talárahttp://www.teraz.sk/slovensko/prezidentka-podpisala-zakon-ktory-r/419468-clanok.html

Podľa novely má sudca kandidujúci v parlamentných voľbách či eurovoľbách prísť o funkciu ...

Novelu školského zákona o definovaní národnostnej školy neschválilihttp://www.teraz.sk/slovensko/novelu-skolskeho-zakona-o-definovani/419407-clanok.html

Poslanci poukazovali na to, že zákon zatiaľ neobsahuje komplexnú úpravu podmienok výchovy a ...

Súdne poplatky v pracovnoprávnych sporoch by sa mohli zrušiťhttp://www.teraz.sk/slovensko/sudne-poplatky-v-pracovnopravnych-spor/419278-clanok.html

Návrh vychádza z potreby všeobecne umožniť zamestnancom, aby sa mohli vo väčšej miere ...

Nové časopisy

Verejné obstarávanie – právo a prax 4/2019

Verejné obstarávanie – právo a prax 4/2019

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

DE IURE 1-2/2019

DE IURE 1-2/2019

DE IURE je časopis Najvyššieho súdu, ktorý vychádza štvrťročne v online verzii a pravidelne ...

Bulletin slovenskej advokácie 9/2019

Bulletin slovenskej advokácie 9/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2019

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 6-7/2019

Justičná revue 6-7/2019

Časopis pre právnu prax.

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

PoUtStŠtPiSoNe
: