TlačPoštaZväčšiZmenši

315/2011 Z. z.

24.10. 2011, 16:55 |  najpravo.sk

DÔVODOVÁ SPRÁVA

A. Všeobecná časť

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona") je vypracovaný na základe potreby zabezpečiť transpozíciu smernice Rady 2010/18/EÚ z 8. marca 2010, ktorou sa vykonáva revidovaná Rámcová dohoda o rodičovskej dovolenke uzavretá medzi BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP a ETUC a zrušuje smernica 96/34/ES (ďalej len „smernica 2010/18/EÚ").

Účelom návrhu zákona je ochrana pracovných podmienok profesionálneho vojaka (profesionálnej vojačky) po skončení rodičovskej dovolenky a zabezpečenie práva vrátiť sa na to isté pracovné miesto, ak to nie je možné, na rovnocenné alebo podobné miesto.

Vychádzajúc z minimálnych požiadaviek smernice 2010/18/EÚ týkajúcich sa rodičovskej dovolenky ako dôležitého prostriedku na zosúladenie pracovných a rodinných povinností a podporu rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami sa zabezpečujú opatrenia na plynulý návrat do práce po skončení rodičovskej dovolenky.

Z dôvodu zachovania práv profesionálneho vojaka, na ktoré mu vznikol nárok v čase začatia rodičovskej dovolenky, v existujúcom rozsahu až do konca rodičovskej dovolenky (smernica 2010/18/EÚ čl. 5 Zamestnanecké práva a zákaz diskriminácie, bod 2) sa mení aj ustanovenie o príspevku na bývanie.

V záujme zosúladenia pracovného a rodinného života sa prijíma opatrenie, podľa ktorého môže profesionálny vojak pri návrate z rodičovskej dovolenky požiadať o zmenu dĺžky služobného času a o zmenu rozvrhnutia služobného času.

Návrh zákona má vplyv na rozpočet verejnej správy. Zvýšené výdavky rozpočtu Ministerstva obrany Slovenskej republiky vo výške 190 854 eur ročne na príspevok na bývanie profesionálnym vojakom na rodičovskej dovolenke budú zabezpečené v rámci stanovených limitov výdavkov rozpočtu kapitoly Ministerstva obrany Slovenskej republiky na jednotlivé rozpočtové roky, bez dodatočných požiadaviek na rozpočet.

Návrh zákona nemá vplyv na podnikateľské prostredie, na hospodárenie obyvateľstva, na zamestnanosť, na životné prostredie a na informatizáciu spoločnosti, má pozitívny vplyv na sociálnu exklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť.

Návrh zákona bol podľa § 33 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov prerokovaný s Ministerstvom financií Slovenskej republiky.

Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, a právom Európskej únie.

Osobitná časť

K čl. I

K bodu 1

Návrhom sa zabezpečuje, aby profesionálny vojak bezprostredne po skončení rodičovskej dovolenky nebol zaradený do zálohy pre prechodne nezaradených profesionálnych vojakov (má obligatórny charakter), ale aby bol po skončení zaradenia do neplatenej zálohy nasledujúcim dňom ustanovený do funkcie. Týmto návrhom sa zabezpečí komplexnejšie naplnenie transpozície Smernice Rady 2010/18/EÚ.

K bodu 2

Úprava v odsekoch 2, 3 a 5 vyplýva z poznatkov aplikačnej praxe a návrhom sa precizuje úprava osobitných podmienok výkonu štátnej služby určitých kategórií profesionálnych vojakov.

V odseku 2 sa navrhuje spôsob riešenia personálnych podmienok výkonu štátnej služby uvedenej kategórie profesionálnych vojakov, ak v dôsledku organizačnej zmeny (zrušenie funkcie alebo zmena hodnosti plánovanej na funkciu), nemôžu vykonávať doterajšiu funkciu a v mieste výkonu štátnej služby alebo v mieste ich trvalého pobytu nie je vojenský útvar, v ktorom by mohli vykonávať štátnu službu.

V odseku 3 sa navrhuje spôsob riešenia personálnych podmienok výkonu štátnej služby uvedenej kategórie profesionálnych vojakov, ak v dôsledku zrušenia vojenského útvaru, v ktorom vykonávali štátnu službu pred poskytnutím rodičovskej dovolenky, nie je v mieste ich výkonu štátnej služby alebo v mieste trvalého pobytu iný vojenský útvar, v ktorom by mohli vykonávať štátnu službu.

V odseku 4 sa v súlade so smernicou Rady 2010/18/EÚ navrhuje, aby profesionálny vojak po skončení rodičovskej dovolenky, počas ktorej je zaradený do neplatenej zálohy podľa § 63 písm. a) zákona, bol ustanovený do tej istej funkcie, do ktorej bol ustanovený pred odchodom na rodičovskú dovolenku. Iba ak táto funkcia nie je voľná, profesionálny vojak sa ustanoví do inej vhodnej funkcie podľa návrhu zákona za podmienok, ktoré pre neho nie sú menej priaznivé.

Odsek 5 ustanovuje fakultatívne oprávnenie vedúceho služobného úradu premiestniť uvedené kategórie profesionálnych vojakov za podmienok ustanovených v odseku 2 (organizačné zmeny) a v odseku 3 (zrušenie vojenského útvaru) do iného miesta výkonu štátnej služby, ktoré je najbližšie k miestu, v ktorom naposledy vykonávali štátnu službu alebo k miestu ich trvalého pobytu. Návrh zákona zároveň ustanovuje možnosť pre profesionálnych vojakov dohodnúť sa s vedúcim služobného úradu na inom riešení vzniknutej situácie.

V odseku 6 sa ustanovuje, že do konca rodičovskej dovolenky sa zachovávajú tie práva profesionálneho vojaka, na ktoré by mal nárok, ak by vykonával funkciu, do ktorej bol ustanovený pred odchodom na rodičovskú dovolenku.

K bodu 3

Návrh zákona umožňuje tehotnej profesionálnej vojačke alebo profesionálnemu vojakovi trvale sa starajúcemu o dieťa mladšie ako osem rokov požiadať o zmenu dĺžky služobného času a o úpravu rozvrhnutia služobného času. Vedúci služobného úradu alebo veliteľ podanej žiadosti vyhovie, ak tomu nebráni dôležitý záujem štátnej služby.

K bodu 4

Navrhovanou zmenou sa zabezpečí, aby nárok na príspevok na bývanie mal profesionálny vojak aj počas rodičovskej dovolenky.

K bodu 5

V nadväznosti na úpravu uvedenú v bode 4 [§ 172 ods. 2 písm. c)] sa v prechodnom ustanovení navrhuje, aby profesionálnemu vojakovi, ktorý čerpá rodičovskú dovolenku a ktorému z dôvodu zaradenia do neplatenej zálohy podľa právnych predpisov platných do účinnosti tohto zákona zanikol nárok na príspevok na bývanie, patril tento príspevok odo dňa účinnosti tohto zákona. Na vznik nároku na výplatu príspevku na bývanie musí profesionálny vojak v ustanovenej lehote predložiť čestné vyhlásenie podľa §171 ods. 2 zákona.

K bodu 6

V súlade s čl. 4 ods. 1 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky sa do transpozičnej prílohy dopĺňa smernica Rady 2010/18/EÚ, ktorá sa návrhom zákona preberá do právneho poriadku Slovenskej republiky.

K čl. II

Navrhuje sa účinnosť zákona od 1. januára 2012.

Bratislava 8. júna 2011

Iveta Radičová, v. r.

predsedníčka vlády Slovenskej republiky

Ľubomír Galko, v. r.

minister obrany Slovenskej republiky 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 613
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

CSP: K aplikácii § 257 Civilného sporového poriadku

Aplikácia § 257 Civilného sporového poriadku pri rozhodovaní o náhrade trov konania prichádza do úvahy v prípadoch, keď síce sú naplnené ...

Neoprávnený odber plynu; premlčanie

Osoba, která po smrti původního odběratele odebírá v jeho bytě plyn navzdory tomu, že nemá uzavřenou smlouvu o odběru, je přinejmenším ...

Medzera v aplikácii Viedenského dohovoru, určenie rozhodného práva

Vznik smluvního vztahu z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím se sídlem ve Slovenské republice a kupujícím se sídlem v České ...

CSP: Pasivita žalovaného a interpretácia § 151 CSP

I. Pasivita žalovaného v konaní nemôže mať za následok (aplikáciou § 151 ods. 1 a 2 CSP) povinnosť všeobecného súdu priznať akýkoľvek ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Plénum bude voliť kandidátov na ústavných sudcov v streduhttp://www.teraz.sk/slovensko/plenum-bude-volit-kandidatov-na-usta/419498-clanok.html

Poslanci budú kandidátov vyberať zo 16 uchádzačov. Pôjde už o piatu voľbu.

Je dôležité, aby sa na prokuratúre zaviedli systémové zmeny, tvrdí Remišováhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/526336-je-dolezite-aby-sa-na-prokurature-zaviedli-systemove-zmeny-tvrdi-remisova/

V prokuratúre je potrebné nastaviť nové a transparentné pravidlá.

Vek odchodu do penzie? Roky udáva tabuľkahttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/526309-vek-odchodu-do-penzie-roky-udava-tabulka/

Pevne stanovené roky namiesto automatického výpočtu.

Prezidentka podpísala novelu, ktorá zbavuje sudcov v politike talárahttp://www.teraz.sk/slovensko/prezidentka-podpisala-zakon-ktory-r/419468-clanok.html

Podľa novely má sudca kandidujúci v parlamentných voľbách či eurovoľbách prísť o funkciu ...

Novelu školského zákona o definovaní národnostnej školy neschválilihttp://www.teraz.sk/slovensko/novelu-skolskeho-zakona-o-definovani/419407-clanok.html

Poslanci poukazovali na to, že zákon zatiaľ neobsahuje komplexnú úpravu podmienok výchovy a ...

Súdne poplatky v pracovnoprávnych sporoch by sa mohli zrušiťhttp://www.teraz.sk/slovensko/sudne-poplatky-v-pracovnopravnych-spor/419278-clanok.html

Návrh vychádza z potreby všeobecne umožniť zamestnancom, aby sa mohli vo väčšej miere ...

Nové časopisy

Verejné obstarávanie – právo a prax 4/2019

Verejné obstarávanie – právo a prax 4/2019

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

DE IURE 1-2/2019

DE IURE 1-2/2019

DE IURE je časopis Najvyššieho súdu, ktorý vychádza štvrťročne v online verzii a pravidelne ...

Bulletin slovenskej advokácie 9/2019

Bulletin slovenskej advokácie 9/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2019

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 6-7/2019

Justičná revue 6-7/2019

Časopis pre právnu prax.

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

PoUtStŠtPiSoNe
: