TlačPoštaZväčšiZmenši

315/2011 Z. z.

24.10. 2011, 16:55 |  najpravo.sk

DÔVODOVÁ SPRÁVA

A. Všeobecná časť

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona") je vypracovaný na základe potreby zabezpečiť transpozíciu smernice Rady 2010/18/EÚ z 8. marca 2010, ktorou sa vykonáva revidovaná Rámcová dohoda o rodičovskej dovolenke uzavretá medzi BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP a ETUC a zrušuje smernica 96/34/ES (ďalej len „smernica 2010/18/EÚ").

Účelom návrhu zákona je ochrana pracovných podmienok profesionálneho vojaka (profesionálnej vojačky) po skončení rodičovskej dovolenky a zabezpečenie práva vrátiť sa na to isté pracovné miesto, ak to nie je možné, na rovnocenné alebo podobné miesto.

Vychádzajúc z minimálnych požiadaviek smernice 2010/18/EÚ týkajúcich sa rodičovskej dovolenky ako dôležitého prostriedku na zosúladenie pracovných a rodinných povinností a podporu rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami sa zabezpečujú opatrenia na plynulý návrat do práce po skončení rodičovskej dovolenky.

Z dôvodu zachovania práv profesionálneho vojaka, na ktoré mu vznikol nárok v čase začatia rodičovskej dovolenky, v existujúcom rozsahu až do konca rodičovskej dovolenky (smernica 2010/18/EÚ čl. 5 Zamestnanecké práva a zákaz diskriminácie, bod 2) sa mení aj ustanovenie o príspevku na bývanie.

V záujme zosúladenia pracovného a rodinného života sa prijíma opatrenie, podľa ktorého môže profesionálny vojak pri návrate z rodičovskej dovolenky požiadať o zmenu dĺžky služobného času a o zmenu rozvrhnutia služobného času.

Návrh zákona má vplyv na rozpočet verejnej správy. Zvýšené výdavky rozpočtu Ministerstva obrany Slovenskej republiky vo výške 190 854 eur ročne na príspevok na bývanie profesionálnym vojakom na rodičovskej dovolenke budú zabezpečené v rámci stanovených limitov výdavkov rozpočtu kapitoly Ministerstva obrany Slovenskej republiky na jednotlivé rozpočtové roky, bez dodatočných požiadaviek na rozpočet.

Návrh zákona nemá vplyv na podnikateľské prostredie, na hospodárenie obyvateľstva, na zamestnanosť, na životné prostredie a na informatizáciu spoločnosti, má pozitívny vplyv na sociálnu exklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť.

Návrh zákona bol podľa § 33 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov prerokovaný s Ministerstvom financií Slovenskej republiky.

Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, a právom Európskej únie.

Osobitná časť

K čl. I

K bodu 1

Návrhom sa zabezpečuje, aby profesionálny vojak bezprostredne po skončení rodičovskej dovolenky nebol zaradený do zálohy pre prechodne nezaradených profesionálnych vojakov (má obligatórny charakter), ale aby bol po skončení zaradenia do neplatenej zálohy nasledujúcim dňom ustanovený do funkcie. Týmto návrhom sa zabezpečí komplexnejšie naplnenie transpozície Smernice Rady 2010/18/EÚ.

K bodu 2

Úprava v odsekoch 2, 3 a 5 vyplýva z poznatkov aplikačnej praxe a návrhom sa precizuje úprava osobitných podmienok výkonu štátnej služby určitých kategórií profesionálnych vojakov.

V odseku 2 sa navrhuje spôsob riešenia personálnych podmienok výkonu štátnej služby uvedenej kategórie profesionálnych vojakov, ak v dôsledku organizačnej zmeny (zrušenie funkcie alebo zmena hodnosti plánovanej na funkciu), nemôžu vykonávať doterajšiu funkciu a v mieste výkonu štátnej služby alebo v mieste ich trvalého pobytu nie je vojenský útvar, v ktorom by mohli vykonávať štátnu službu.

V odseku 3 sa navrhuje spôsob riešenia personálnych podmienok výkonu štátnej služby uvedenej kategórie profesionálnych vojakov, ak v dôsledku zrušenia vojenského útvaru, v ktorom vykonávali štátnu službu pred poskytnutím rodičovskej dovolenky, nie je v mieste ich výkonu štátnej služby alebo v mieste trvalého pobytu iný vojenský útvar, v ktorom by mohli vykonávať štátnu službu.

V odseku 4 sa v súlade so smernicou Rady 2010/18/EÚ navrhuje, aby profesionálny vojak po skončení rodičovskej dovolenky, počas ktorej je zaradený do neplatenej zálohy podľa § 63 písm. a) zákona, bol ustanovený do tej istej funkcie, do ktorej bol ustanovený pred odchodom na rodičovskú dovolenku. Iba ak táto funkcia nie je voľná, profesionálny vojak sa ustanoví do inej vhodnej funkcie podľa návrhu zákona za podmienok, ktoré pre neho nie sú menej priaznivé.

Odsek 5 ustanovuje fakultatívne oprávnenie vedúceho služobného úradu premiestniť uvedené kategórie profesionálnych vojakov za podmienok ustanovených v odseku 2 (organizačné zmeny) a v odseku 3 (zrušenie vojenského útvaru) do iného miesta výkonu štátnej služby, ktoré je najbližšie k miestu, v ktorom naposledy vykonávali štátnu službu alebo k miestu ich trvalého pobytu. Návrh zákona zároveň ustanovuje možnosť pre profesionálnych vojakov dohodnúť sa s vedúcim služobného úradu na inom riešení vzniknutej situácie.

V odseku 6 sa ustanovuje, že do konca rodičovskej dovolenky sa zachovávajú tie práva profesionálneho vojaka, na ktoré by mal nárok, ak by vykonával funkciu, do ktorej bol ustanovený pred odchodom na rodičovskú dovolenku.

K bodu 3

Návrh zákona umožňuje tehotnej profesionálnej vojačke alebo profesionálnemu vojakovi trvale sa starajúcemu o dieťa mladšie ako osem rokov požiadať o zmenu dĺžky služobného času a o úpravu rozvrhnutia služobného času. Vedúci služobného úradu alebo veliteľ podanej žiadosti vyhovie, ak tomu nebráni dôležitý záujem štátnej služby.

K bodu 4

Navrhovanou zmenou sa zabezpečí, aby nárok na príspevok na bývanie mal profesionálny vojak aj počas rodičovskej dovolenky.

K bodu 5

V nadväznosti na úpravu uvedenú v bode 4 [§ 172 ods. 2 písm. c)] sa v prechodnom ustanovení navrhuje, aby profesionálnemu vojakovi, ktorý čerpá rodičovskú dovolenku a ktorému z dôvodu zaradenia do neplatenej zálohy podľa právnych predpisov platných do účinnosti tohto zákona zanikol nárok na príspevok na bývanie, patril tento príspevok odo dňa účinnosti tohto zákona. Na vznik nároku na výplatu príspevku na bývanie musí profesionálny vojak v ustanovenej lehote predložiť čestné vyhlásenie podľa §171 ods. 2 zákona.

K bodu 6

V súlade s čl. 4 ods. 1 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky sa do transpozičnej prílohy dopĺňa smernica Rady 2010/18/EÚ, ktorá sa návrhom zákona preberá do právneho poriadku Slovenskej republiky.

K čl. II

Navrhuje sa účinnosť zákona od 1. januára 2012.

Bratislava 8. júna 2011

Iveta Radičová, v. r.

predsedníčka vlády Slovenskej republiky

Ľubomír Galko, v. r.

minister obrany Slovenskej republiky 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 649
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Poddlžnícka žaloba

Ak poddlžník nevyplatí oprávnenému riadne a včas pohľadávku, má oprávnený možnosť vo vlastnom mene a na vlastný účet túto ...

Právo zamestnanca na úroky z omeškania pri nevyplatení mzdy, náhrady mzdy a odstupného

Záver, podľa ktorého by zamestnávateľa nestíhala sankcia v podobe úroku z omeškania, pokiaľ sa dostane do omeškania s plnením mzdy, ...

Pochybnosť o splnení podmienok konania (čl. 3 ods. 1 CSP)

Podľa Čl. 3 ods. 1 CSP súd musí vykladať každé ustanovenia Civilného sporového poriadku v súlade Ústavou Slovenskej republiky, verejným ...

Finančný leasing a prevádzkovateľ vozidla podľa § 427 Občianskeho zákonníka

Ak predmetom leasingovej zmluvy je nájom motorového vozidla s právom kúpy prenajatej veci, vzniká od odovzdania predmetu leasingu zo strany ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

O sporných zákonoch rozhodne prezidentka Zuzana Čaputová, uviedol ústavný právnik Marián Gibahttps://www.webnoviny.sk/o-spornych-zakonoch-rozhodne-prezidentka-zuzana-caputova-uviedol-ustavny-pravnik-marian-giba/

Ak Národná rada SR (NR SR) schváli sporné zákony o 13. dôchodkoch, zrušení diaľničných ...

Pravidla práce na dohodu se mají do pár let změnit, úpravy čeká i podoba rodičovskéhttps://www.lidovky.cz/domov/pravidla-prace-na-dohodu-se-maji-do-par-let-zmenit-upravy-ceka-i-podoba-rodicovske.A200222_093528_ln_domov_ele

Pravidla práce na dohodu by se měla v Česku nejpozději od srpna 2022 změnit, a to podle ...

Každý třetí muž v Česku čelil týrání. Nový zákon by jim mohl vytvořit azylhttps://www.idnes.cz/zpravy/domaci/tyrani-domaci-nasili-muzi-zeny-pomoc-novy-zakon.A200218_101628_domaci_rko

Oběti domácího násilí nejsou jenom ženy.

Prehľad zmien vo volebných zákonochhttps://www.teraz.sk/slovensko/prehlad-zmien-vo-volebnych-zakonoch/447758-clanok.html

Na prvých voľbách do NR SR sa zúčastnilo 75,65 percent voličov, odovzdali dokopy 2.875.458 ...

Sadzobník pokút 2020: Toto sú najvyššie pokuty za bežné priestupky za volantomhttps://www.cas.sk/clanok/947268/sadzobnik-pokut-2020-toto-su-najvyssie-pokuty-za-bezne-priestupky-za-volantom/

Výška pokút ostáva zachovaná pre aktuálny rok v rovnakej výške ako v rokoch 2019 a 2018.

Šéf ústavného súdu Fiačan preverí informácie o Mamojkovi, o disciplinárke ešte nerozhodolhttps://www.webnoviny.sk/sef-ustavneho-sudu-fiacan-preveri-informacie-o-mamojkovi-o-disciplinarnom-stihani-este-nerozhodol/

Šéf Ústavného súdu SR Ivan Fiačan preverí všetky informácie o sudcovi Mojmírovi Mamojkovi.

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 12/2019

Justičná revue 12/2019

Časopis pre právnu prax.

Zo súdnej praxe 6/2019

Zo súdnej praxe 6/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 11/2019

Justičná revue 11/2019

Časopis pre právnu prax.

Právny obzor 6/2019

Právny obzor 6/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: