TlačPoštaZväčšiZmenši

314/2011 Z. z.

24.10. 2011, 16:54 |  najpravo.sk

Dôvodová správa + Spoločná správa výborov NR SR

Všeobecná časť

Hypotekárne bankovníctvo bolo v Slovenskej republike upravené novelou zákona o bankách v roku 1997. Pri začatí poskytovania prvých hypotekárnych úverov v rokoch

1997 – 1998 sa úroková sadzba pohybovala okolo 20 % p.a. a bola pre väčšinu záujemcov neakceptovateľná. Oživenie na trhu hypotekárnych úverov nastalo v roku 1999, keď sa zaviedol systém bonifikácie hypotekárnych úverov formou štátneho príspevku. Od zavedenia tejto nepriamej podpory štátu v oblasti bytovej politiky došlo k rýchlemu rastu objemu poskytovaných hypotekárnych úverov so štátnym príspevkom pre fyzické osoby. Negatívnym znakom tohto systému z pohľadu verejných výdavkov boli geometrickým radom narastajúce nároky na štátny príspevok zo štátneho rozpočtu. Z tohto dôvodu sa od 1. júla 2003 zmenila viazanosť výšky štátneho príspevku z fixnej na pohyblivú, určenú každoročne v zákone o štátnom rozpočte. Vplyvom tejto zmeny počet hypotekárnych zmlúv s nárokom na štátny príspevok postupne klesol z 50 tis. na konci roka 2004 na 24 tis. v roku 2010.

V rámci analýzy vývoja hypotekárnych úverov v posledných rokoch boli identifikované nasledujúce javy v oblasti hypotekárneho bankovníctva:

• štátna bonifikácia tzv. „starých" hypotekárnych úverov je príliš vysoká a celkové ročné výdavky na štátne príspevky k hypotekárnym úverom predstavujú až 60 % zo štátnej podpory,

• klasické hypotekárne úvery na Slovensku patria medzi najdrahšie v celej eurozóne,

• vyjednávacia pozícia klientov pri stanovovaní novej úrokovej sadzby je príliš slabá,

• klasické hypotekárne úvery sú „vytláčané" inými úvermi na nehnuteľnosti.

Na základe týchto zistení boli vypracované návrhy na zmeny v systéme financovania podpory bývania v SR, ktoré boli schválené uznesením vlády SR č. 170 z 9. marca 2011. Z bodu B.2. tohto uznesenia vyplynula Ministerstvu financií SR úloha predložiť návrh legislatívnych úprav týkajúcich sa financovania podpory bývania. Niektoré návrhy boli zapracované do novely zákona o bankách a sú účinné od 1. apríla 2011. Ďalšia časť návrhov riešenia súčasného stavu pri poskytovaní hypotekárnych úverov je súčasťou predkladanej novely zákona o bankách a ich cieľom je:

• Zvýšiť transparentnosť stanovovania novej úrokovej sadzby, ako aj po uplynutí termínu fixácie úrokovej sadzby.

• Vyjadrovať úrokovú sadzbu ako súčet základnej úrokovej sadzby hypotekárnej banky a hrubej marže hypotekárnej banky.

Týmito opatreniami klienti získajú prehľad o zložkách úrokovej sadzby (základná úroková sadzba banky a hrubá marža banky) hypotekárneho úveru a umožní im to lepšie porovnávanie hypotekárnych produktov. Nakoľko tieto údaje budú mať k dispozícii pred podpisom zmluvy o hypotekárnom úvere, ako aj pri všetkých ďalších termínoch refixácie alebo zmien úrokovej sadzby, budú mať viac informácií pri vyjednávaní o zmluvných podmienkach. Takisto im to pomôže v prípade, ak sa rozhodnú pre splatenie už poskytnutého hypotekárneho úveru novým, výhodnejším úverom v inej banke.

• Zrovnoprávniť podmienky pri poskytovaní hypotekárnych úverov a iných úverov na nehnuteľnosti, čo sa týka náležitostí zmluvy, ako aj povinností informovať klienta pri ukončení doby fixácie úrokovej sadzby a zmenách úrokovej sadzby.

Keďže klasické hypotekárne úvery sú „vytláčané" inými úvermi na nehnuteľnosti, do zákona bola pridaná povinnosť, aby banky a pobočky zahraničných bánk aj pri úveroch pre fyzické osoby nepodnikateľov, ktoré sú zabezpečené záložným právom k tuzemskej nehnuteľnosti, boli povinné uvádzať údaje o zložkách úrokovej sadzby pred podpisom zmluvy, ako aj pri každej ďalšej zmene úrokovej sadzby. Takisto sa týchto úverov bude týkať aj možnosť bezodplatne predčasne splatiť hypotekárny úver pri uplynutí doby fixácie úrokovej sadzby pri hypotekárnych úveroch s fixnou úrokovou sadzbou alebo pri zmene úrokovej sadzby pri úveroch s variabilnou úrokovou sadzbou.

• Umožniť poberateľom hypotekárnych úverov s pevnou výškou štátneho príspevku poskytnutých pred 1. júlom 2003 preniesť si štátny príspevok v pôvodnej výške na novú zmluvu o hypotekárnom úvere pri splnení určitých podmienok.

Týmto návrhom sa zvýši mobilita klientov, čo napomôže znižovaniu úrokových sadzieb aj pri hypotekárnych úveroch s fixným štátnym príspevkom. Zároveň tento krok môže znížiť výdavky štátneho rozpočtu na bonifikáciu „starých" hypotekárnych úverov, nakoľko pri nižšej úrokovej sadzbe pri zachovaní percentuálnej výšky štátneho príspevku bude tento štátny príspevok v peňažnej forme nižší.

• Zvýšiť transparentnosť stanovovania úrokovej sadzby aj pri hypotekárnych úveroch poskytnutých pred účinnosťou tejto novely

Tento krok umožní klientom, ktorí už splácajú úver, získať viac informácií a tým zlepšiť ich vyjednávaciu pozíciu pri stanovovaní novej úrokovej sadzby. Zároveň im to môže napomôcť pri rozhodovaní splatiť starý hypotekárny úver novým výhodnejším úverom s nižšími nákladmi, čo pozitívne ovplyvní rodinný rozpočet klienta.

Návrh novely zákona o bankách predpokladá pozitívny finančný vplyv na rozpočet verejnej správy a pozitívny vplyv na informatizáciu spoločnosti. Návrh novely zákona bude mať čiastočne negatívny vplyv na podnikateľské prostredie a na druhej strane čiastočne pozitívne sociálne vplyvy. Návrh novely zákona o bankách nebude mať vplyv na životné prostredie.

Návrh novely zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a inými zákonmi Slovenskej republiky a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Dôvodová správa

Osobitná časť

K Čl. I

K bodu 1

Novo doplneným § 36a sa navrhuje, aby sa ustanovenia o náležitostiach zmluvy, o transparentnej úrokovej sadzbe hypotekárneho úveru, o zákaze požadovania úhrady úrokov, poplatkov alebo iných nákladov v súvislosti s predčasným splatením, ako aj ustanovenia o oznamovacej povinnosti bánk vzťahovali aj na úvery zabezpečené záložným právom k tuzemskej nehnuteľnosti, ktoré banky a pobočky zahraničných bánk poskytujú fyzickým osobám, nepodnikateľom. Týmto krokom sa dosiahne porovnateľnosť podmienok pre klientov bánk.

K bodu 2

V § 75 ods. 4 písm. b) sa upravuje náležitosť zmluvy o hypotekárnom úvere, čím sa zabezpečí povinnosť pre hypotekárnu banku stanoviť v zmluve o hypotekárnom úvere dohodnutú úrokovú sadzbu transparentne. Navrhuje sa, aby sa úroková sadzba uvádzala ako súčet dvoch zložiek, a to základnej úrokovej sadzby hypotekárnej banky a hrubej marže hypotekárnej banky. Zároveň sa definujú na účely zákona o bankách pojmy platná základná úroková sadzba hypotekárnej banky a hrubá marža hypotekárnej banky.

K bodu 3

Zákonom o bankách sa zakazuje hypotekárnej banke požadovať od klienta úhradu úrokov, poplatkov alebo iných nákladov v súvislosti s predčasným splatením hypotekárneho úveru na podnet klienta, a to len vtedy, ak k predčasnému splateniu hypotekárneho úveru dôjde v súvislosti s uplynutím doby fixácie úrokovej sadzby hypotekárneho úveru s fixnou úrokovou sadzbou alebo v súvislosti so zmenou úrokovej sadzby hypotekárneho úveru pri hypotekárnom úvere s variabilnou úrokovou sadzbou. V iných prípadoch sa hypotekárna banka môže s klientom v zmluve o hypotekárnom úvere dohodnúť na podmienkach prípadného predčasného splatenia hypotekárneho úveru na podnet klienta v súlade s § 75 ods. 4 písm. g) zákona o bankách. Zároveň sa navrhuje, aby mala hypotekárna banka povinnosť bezodplatne oznámiť klientovi termín uplynutia doby fixácie úrokovej sadzby hypotekárneho úveru najneskôr dva mesiace pred uplynutím tejto doby a v súvislosti so zavedením transparentnej úrokovej sadzby, aj povinnosť oznámiť klientovi nielen termín vykonania zmeny úrokovej sadzby hypotekárneho úveru, ale aj aktuálnu výšku základnej úrokovej sadzby a výšku hrubej marže na nasledujúce úrokové obdobie, a to najneskôr dva mesiace pred vykonaním a začatím uplatňovania tejto zmeny.

K bodu 4

Novým odsekom 9 v § 75 sa navrhuje, aby každá hypotekárna banka na svojej internetovej stránke zverejňovala výšku svojej základnej úrokovej sadzby, ktorá zohľadňuje mieru nákladov banky na financovanie hypotekárnych úverov. Klienti tak budú môcť na internetových stránkach bánk nájsť informácie o aktuálnej výške základnej úrokovej sadby, ako aj jej historický časový vývoj.

K bodu 5

Novým odsekom 6 v § 84 sa navrhuje, aby sa štátny príspevok poskytnutý na hypotekárny úver čerpal len do výšky aktuálnej úrokovej sadzby tohto úveru, ak bude táto nižšia, ako je priznaná výška štátneho príspevku.

K bodu 6

Prechodnými ustanoveniami v § 122o sa navrhuje umožniť poberateľovi hypotekárneho úveru preniesť si štátny príspevok, ktorý mu bol poskytnutý podľa zákona o bankách účinného pred 1. júlom 2003 na pôvodný hypotekárny úver, aj na iný hypotekárny úver, poskytnutý hypotekárnou bankou od 1. januára 2012, ktorým splatí zostatkovú istinu pôvodného hypotekárneho úveru. Pričom musia byť splnené dve podmienky, a to že úroková sadzba „nového" hypotekárneho úveru bude nižšia ako úroková sadzba pôvodného hypotekárneho úveru a doba splatnosti „nového" hypotekárneho úveru nebude presahovať alebo bude kratšia ako doba do splatnosti (zostávajúca doba splatnosti pôvodného hypotekárneho úveru) pôvodného hypotekárneho úveru. V súčinnosti s doplnením § 84 o odsek 6 sa navrhuje, aby sa čerpal štátny príspevok poskytnutý na „nový" hypotekárny úver len do výšky aktuálnej úrokovej sadzby tohto úveru, ak bude táto nižšia, ako je priznaná výška štátneho príspevku.

Zároveň sa navrhuje v odseku 3, aby sa ustanovenie § 75 ods. 6 druhej vety, účinné od 1. januára 2012, týkajúce sa zákazu žiadať od klienta úhradu akýchkoľvek poplatkov, ktoré súvisia s predčasným splatením hypotekárneho úveru, ak k nemu dôjde pri refixácii úrokovej sadzby pri hypotekárnom úvere s fixnou úrokovou sadzbou alebo pri zmene úrokovej sadzby pri úveroch s variabilnou úrokovou sadzbou, uplatňovalo pri najbližšom uplynutí doby fixácie úrokovej sadzby hypotekárneho úveru alebo pri najbližšej zmene úrokovej sadzby hypotekárneho úveru. Vzhľadom na účinnosť zákona a vzhľadom na dvojmesačnú lehotu informovania klienta pred vykonaním zmien v súvislosti s refixáciou alebo zmenou úrokovej sadzby sa ustanovenie o oznamovacích povinnostiach hypotekárnej banky prvýkrát použije 15. marca 2012. Z uvedeného vyplýva, že zákaz požadovania úhrady úrokov, poplatkov alebo iných nákladov v súvislosti s predčasným splatením hypotekárneho úveru od klienta sa bude uplatňovať aj na zmluvy o hypotekárnom úvere uzatvorené pred 1. januárom 2012, avšak až pri refixácii alebo zmene úrokovej sadzby po účinnosti zákona. Takisto to bude i pri oznamovacej povinnosti banky informovať klienta dva kalendárne mesiace pred vykonaním zmeny úrokovej sadzby, tzn. tento zákon sa bude uplatňovať na zmluvy o hypotekárnom úvere uzatvorené pred 1. januárom 2012, avšak až pri refixácii alebo zmene úrokovej sadzby uskutočnenej po účinnosti zákona.

K Čl. II

Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. januára 2012.

Schválené vládou Slovenskej republiky dňa 8. júna 2011.

S p o l o č n á s p r á v a

výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 394) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní

I.

Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 552 z 12. júla 2011 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 394) týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky :

- Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet

- Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky

Uvedené výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenom termíne.

II.

Gestorský výbor nedostal do začatia rokovania o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 394) stanoviská poslancov Národnej rady Slovenskej republiky podané v súlade s § 75 ods. 2 zákona NR SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

III.

K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská:

1. Odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi

- Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet (uzn. č. 222 zo dňa 24. augusta 2011)

- Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky (uzn. č. 267 zo dňa 24. augusta 2011)

IV.

Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III. tejto správy vyplynuli tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.

1. K čl. I sa vkladá nový bod

Za doterajší 1. bod sa vkladá nový 2. bod, ktorý znie:

„2. § 37 sa dopĺňa odsekmi 19 a 20, ktoré znejú:

„(19) Reklama35a) alebo akákoľvek ponuka obchodu, v ktorej sa uvádza úroková sadzba alebo akýkoľvek číselný údaj týkajúci sa obchodu, musí obsahovať zrozumiteľne a zreteľne informáciu o výške ročnej percentuálnej úrokovej sadzby obchodu.

(20) Ustanovením odseku 19 nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.35b)".".

Doterajšie body 2 až 6 sa prečíslujú.

Poznámky pod čiarou k odkazom 35a a 35b znejú:

„35a) § 2 zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v znení neskorších predpisov.

35b) Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej

rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších

predpisov.".

Navrhovaná úprava vyplýva z problémov v praxi, kedy banky a pobočky zahraničných bánk v reklame uvádzajú pri obchodoch inú ako ročnú percentuálnu úrokovú sadzbu, čo môže zavádzať bežných klientov. Na základe tohto nového ustanovenia budú banky povinné v každej reklame alebo pri akejkoľvek ponuke obchodu, v ktorej sa uvádza úroková sadzba alebo akýkoľvek číselný údaj týkajúci sa obchodu (napr. reklamy typu: mesačná splátka je len 10 eur alebo pri vklade 1 000 eur sto eur na ruku vopred alebo úrok 10% pri viazanosti vkladu 2 roky ap.), uvádzať aj výšku ročnej percentuálnej úrokovej sadzby obchodu a to zrozumiteľne (nezavádzajúcim spôsobom pre bežného klienta) a zreteľne (dostatočne veľkým a čitateľným písmom).

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Gestorský výbor odporúča schváliť.

2. K čl. I sa vkladá nový bod

V čl. I sa za 5. bod vkladá nový 6. bod, ktorý znie:

„6. V § 89 za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné dať klientovi informatívny údaj o výške skutočného stavu finančných prostriedkov na jeho účte bezprostredne po ukončení každého obchodu , transakcie , ktorá je vykonaná prostredníctvom technických zariadení, pri ktorých sa totožnosť klienta preukazuje osobitným identifikačným číslom alebo obdobným kódom, ktorý banka alebo pobočka zahraničnej banky pridelí klientovi s autentizačným údajom, ktorý banka alebo pobočka zahraničnej banky dohodne s klientom, alebo elektronickým podpisom podľa osobitného zákona."

Doterajšie odseky 3 a 5 sa označujú ako odseky 4 a 6.

Doterajší 6. bod sa označuje ako 7. bod.

Účelom úpravy je umožniť klientovi vykonávať priebežnú kontrolu skutočného stavu finančných prostriedkov na svojom účte, teda mať ho viac pod svojou kontrolou a zároveň vytvoriť možnosť na rýchle uplatnenie postupu podľa § 92 ods.1 písm. a tohto zákona, podľa ktorého sa postupuje v prípadoch podozrení z chybných prevodov. Ostatné novelizačné body navrhujem primerane prečíslovať.

Ústavnoprávny výbor NR SR

Gestorský výbor odporúča neschváliť.

Gestorský výbor odporúča o návrhoch výboru Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v spoločnej správe hlasovať takto :

O bode spoločnej správy č. 1 hlasovať s návrhom gestorského výboru schváliť.

O bode spoločnej správy č. 2 hlasovať s návrhom gestorského výboru neschváliť.

V.

Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 394) vyjadrených v uzneseniach uvedených pod bodom III. tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

odporúča Národnej rade Slovenskej republiky

vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 394) schváliť s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom.

Predmetná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 394a) bola schválená uznesením gestorského výboru č. 238 z 31. augusta 2011. Výbor určil poslanca Jozefa Kollára za spoločného spravodajcu výborov.

Súčasne ho poveril

1. predniesť spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky

2. navrhnúť Národnej rade Slovenskej republiky postup pri hlasovaní o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré vyplynuli z rozpravy (§ 83 ods. 2, § 84 ods. 2 a § 86 zákona č. 350/1996 Z. z.).

Bratislava 31. augusta 2011

Ondrej M a t e j

podpredseda

Výboru NR SR pre financie a rozpočet 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 586
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Poddlžnícka žaloba

Ak poddlžník nevyplatí oprávnenému riadne a včas pohľadávku, má oprávnený možnosť vo vlastnom mene a na vlastný účet túto ...

Právo zamestnanca na úroky z omeškania pri nevyplatení mzdy, náhrady mzdy a odstupného

Záver, podľa ktorého by zamestnávateľa nestíhala sankcia v podobe úroku z omeškania, pokiaľ sa dostane do omeškania s plnením mzdy, ...

Pochybnosť o splnení podmienok konania (čl. 3 ods. 1 CSP)

Podľa Čl. 3 ods. 1 CSP súd musí vykladať každé ustanovenia Civilného sporového poriadku v súlade Ústavou Slovenskej republiky, verejným ...

Finančný leasing a prevádzkovateľ vozidla podľa § 427 Občianskeho zákonníka

Ak predmetom leasingovej zmluvy je nájom motorového vozidla s právom kúpy prenajatej veci, vzniká od odovzdania predmetu leasingu zo strany ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

O sporných zákonoch rozhodne prezidentka Zuzana Čaputová, uviedol ústavný právnik Marián Gibahttps://www.webnoviny.sk/o-spornych-zakonoch-rozhodne-prezidentka-zuzana-caputova-uviedol-ustavny-pravnik-marian-giba/

Ak Národná rada SR (NR SR) schváli sporné zákony o 13. dôchodkoch, zrušení diaľničných ...

Pravidla práce na dohodu se mají do pár let změnit, úpravy čeká i podoba rodičovskéhttps://www.lidovky.cz/domov/pravidla-prace-na-dohodu-se-maji-do-par-let-zmenit-upravy-ceka-i-podoba-rodicovske.A200222_093528_ln_domov_ele

Pravidla práce na dohodu by se měla v Česku nejpozději od srpna 2022 změnit, a to podle ...

Každý třetí muž v Česku čelil týrání. Nový zákon by jim mohl vytvořit azylhttps://www.idnes.cz/zpravy/domaci/tyrani-domaci-nasili-muzi-zeny-pomoc-novy-zakon.A200218_101628_domaci_rko

Oběti domácího násilí nejsou jenom ženy.

Prehľad zmien vo volebných zákonochhttps://www.teraz.sk/slovensko/prehlad-zmien-vo-volebnych-zakonoch/447758-clanok.html

Na prvých voľbách do NR SR sa zúčastnilo 75,65 percent voličov, odovzdali dokopy 2.875.458 ...

Sadzobník pokút 2020: Toto sú najvyššie pokuty za bežné priestupky za volantomhttps://www.cas.sk/clanok/947268/sadzobnik-pokut-2020-toto-su-najvyssie-pokuty-za-bezne-priestupky-za-volantom/

Výška pokút ostáva zachovaná pre aktuálny rok v rovnakej výške ako v rokoch 2019 a 2018.

Šéf ústavného súdu Fiačan preverí informácie o Mamojkovi, o disciplinárke ešte nerozhodolhttps://www.webnoviny.sk/sef-ustavneho-sudu-fiacan-preveri-informacie-o-mamojkovi-o-disciplinarnom-stihani-este-nerozhodol/

Šéf Ústavného súdu SR Ivan Fiačan preverí všetky informácie o sudcovi Mojmírovi Mamojkovi.

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 12/2019

Justičná revue 12/2019

Časopis pre právnu prax.

Zo súdnej praxe 6/2019

Zo súdnej praxe 6/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 11/2019

Justičná revue 11/2019

Časopis pre právnu prax.

Právny obzor 6/2019

Právny obzor 6/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: