TlačPoštaZväčšiZmenši

241/2011 Z. z.

8.8. 2011, 06:20 |  Edmund Horváth

DÔVODOVÁ SPRÁVA

A. Všeobecná časť

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa predkladá na základe úlohy B.27 uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 686 z 30.9.2009 a súhlasu so zmenou termínu na jeho predloženie.

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky uskutočňuje touto novelou zákona transpozíciu Smernice EP a Rady 2009/12/ES o letiskových poplatkoch (ďalej len „smernica"), ktorou sa zavádzajú spoločné zásady pre stanovovanie výšky letiskových poplatkov, resp. systém letiskových poplatkov na území jednotlivých členských krajín, vrátane Slovenskej republiky. Je potrebné ustanoviť spoločný rámec na reguláciu základných prvkov letiskových poplatkov a spôsobu, akým sa určujú, aby bolo zabránené diskriminovaniu jednotlivých užívateľov letísk. Vytvorenie spoločných pravidiel pre stanovovanie letiskových odplát a systému ich určovania má prispieť k väčšej transparentnosti tohto inštitútu.

Návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona"), sa zriaďuje v súlade so smernicou dozorný orgán nad systémom letiskových odplát, ktorého funkciu bude vykonávať Letecký úrad Slovenskej republiky.

Ďalej sa návrhom zákona v dôsledku výsledkov medzinárodných auditov vykonaných v Slovenskej republike, najmä zistení z auditu Európskej organizácie pre bezpečnosť letovej prevádzky (EUROCONTROL), ktorý bol vykonaný v dňoch 22. až 25. novembra 2010, dopĺňa letecký zákon o ustanovenie o určení kompetencie na vykonávanie dozoru a dohľadu v oblasti leteckých navigačných služieb pre Letecký úrad Slovenskej republiky tak, aby bol odstránený podstatný nález z auditu v čo najkratšom čase.

Návrh zákona nebude mať žiadny dopad na rozpočet verejnej správy, na informatizáciu spoločnosti, na životné prostredie, na sociálne vplyvy a ani na podnikateľské prostredie.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, platným právnym poriadkom Slovenskej republiky, ako aj medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

B. Osobitná časť

K Čl. I

K bodu 1

Do leteckého zákona sa dopĺňa pojem užívateľ letiska v súlade s preberanou smernicou, ktorý je potrebný pre presné označenie subjektu, ktorý je nositeľom práv a povinností v návrhu zákona.

K bodu 2

Gramaticky a významove sa upresňuje postavenie stálej vyšetrovacej komisie a funkciu ministra aktualizuje s platným názvom ministerstva.

K bodu 3

Ustanovuje sa, že útvar odborného vyšetrovania leteckých nehôd a incidentov sa mení na špecializovaný útvar ministerstva. Táto zmena v § 18 leteckého zákona súvisí s prijatím zákona č. 440/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení neskorších predpisov a ktorým sa tento názov útvaru už zaviedol a rozšíril kompetencie tohto útvaru o vyšetrovanie námorných nehôd a námorných mimoriadnych udalostí.

K bodu 4

Dopĺňa sa v § 33 ods. 2 leteckého zákona v inštitúte oslobodenia letov od odplát alternatíva na základe osobitného predpisu, ktorý takúto možnosť dáva členským štátom EÚ s uvedením odkazu na nariadenie Komisie č. 1794/2006, ktorým sa stanovuje spoločný systém spoplatňovania leteckých navigačných služieb v platnom znení.

K bodu 5

Ustanovuje sa v súlade s preberanou smernicou rozsah pôsobnosti pri určovaní odplát na letiská s podmienkou viac ako 5 miliónov prepravených cestujúcich ročne alebo na letisko s najväčším počtom prepravených cestujúcich ročne v Slovenskej republike a povinnosť ministerstva zverejňovať a aktualizovať ich zoznam. V súčasnosti sa táto pôsobnosť týka len Letiska M. R. Štefánika, Bratislava s najväčším počtom prepravených cestujúcich ročne.

K bodu 6

Vymedzujú sa druhy odplát, na ktoré sa pôsobnosť pri určovaní letiskových odplát podľa návrhu zákona nevzťahuje. Takýmito sú odplaty vyberané za traťové a terminálové letecké navigačné služby, odplaty vyberané za služby pozemnej obsluhy a platby, ktoré sa vyberajú na financovanie pomoci zdravotne postihnutým cestujúcim a cestujúcim so zníženou pohyblivosťou s uvedením odkazov na osobitné predpisy, čo je explicitne uvedené v preberanej smernici.

K bodu 7

Ustanovuje sa, že pôsobnosť kontrolného orgánu nad systémom letiskových odplát vykonáva Letecký úrad Slovenskej republiky (ďalej len „letecký úrad") a vymedzuje sa jeho postavenie.

Ustanovuje sa povinnosť prevádzkovateľa letiska konzultovať s užívateľmi letiska letiskové odplaty ako aj zmeny v systéme alebo výške letiskových odplát a plány novej infraštruktúry ešte pred ich finalizáciou, alebo v prípade existencie dohody medzi týmito subjektmi sa postupuje podľa jej znenia, čo sa vzťahuje aj na prípad založenia združenia užívateľov letiska.

Ustanovuje sa systém konzultácií a nápravy pri určovaní výšky letiskových odplát, aby bolo možné dosiahnuť dohodu pri zmene v systéme alebo výške letiskových odplát medzi prevádzkovateľom letiska a užívateľmi letiska.

Špecifikujú sa jednotlivé podmienky na zabezpečenie transparentnosti a postupy pri zmenách v oblasti letiskovej infraštruktúry a kvality služieb. Ustanovuje sa postup, prostredníctvom ktorého sa realizuje výmena informácií, na základe ktorých sa určuje, resp. od ktorých závisí výška letiskových odplát v nadväznosti na kvalitu poskytovaných služieb.

K bodu 8

Zmena v § 47 písm. s) súvisí so zmenou označenia odsekov v § 18 podľa bodu 3 návrhu zákona.

K bodu 9

Dopĺňa sa kompetencia kontroly nad systémom letiskových odplát pre letecký úrad podľa § 33a navrhovaného zákona v súlade s preberanou smernicou.

Ustanovuje sa kompetencia pre letecký úrad na vykonávanie dozoru a dohľadu v oblasti leteckých navigačných služieb v súlade s článkom 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 z 10. marca 2004, ktorým sa stanovuje rámec na vytvorenie jednotného európskeho neba (rámcové nariadenie) s cieľom zlepšiť výkonnosť a udržateľnosť európskeho systému leteckej dopravy v dôsledku zistení auditu Európskej organizácie pre bezpečnosť letovej prevádzky (EUROCONTROL), ktorý bol vykonaný v dňoch 22. až 25. novembra 2010 so zameraním na dohľad štátu nad leteckými navigačnými službami a ich bezpečnosťou.

K bodom 10 až 13

Predloženým návrhom zákona je vykonaná zmena meny s prepočtom súm uvedených v § 51 leteckého zákona z Sk na eur.

K bodu 14

Ustanovuje sa nová sankcia v § 51 ods. 4 leteckého zákona pre prípad, ak by prevádzkovateľ letiska neuskutočnil postup, na ktorý je povinný podľa navrhovaného ustanovenia § 33b.

K bodu 15

Predloženým návrhom zákona je vykonaná zmena meny s prepočtom súm uvedených v § 53 leteckého zákona z Sk na eur.

K bodu 16

Dopĺňa sa určovanie letiskových odplát do § 55 o konaní v civilnom letectve, na ktoré sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní, vzhľadom na ustanovené postupy v § 33a až 33c návrhu zákona, ktoré sú v súlade s preberanou smernicou.

K bodu 17

Dopĺňa sa transpozičné ustanovenie o prebratí smernice uvedenej v prílohe návrhu zákona.

K bodu 18

Dopĺňa sa príloha s uvedením preberanej smernice.

K Čl. II

Ustanovuje sa účinnosť navrhovaného zákona.

Bratislava 13. apríla 2011

Iveta Radičová

predsedníčka vlády Slovenskej republiky

Ján Figeľ

1. podpredseda vlády

a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 658
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Poddlžnícka žaloba

Ak poddlžník nevyplatí oprávnenému riadne a včas pohľadávku, má oprávnený možnosť vo vlastnom mene a na vlastný účet túto ...

Právo zamestnanca na úroky z omeškania pri nevyplatení mzdy, náhrady mzdy a odstupného

Záver, podľa ktorého by zamestnávateľa nestíhala sankcia v podobe úroku z omeškania, pokiaľ sa dostane do omeškania s plnením mzdy, ...

Pochybnosť o splnení podmienok konania (čl. 3 ods. 1 CSP)

Podľa Čl. 3 ods. 1 CSP súd musí vykladať každé ustanovenia Civilného sporového poriadku v súlade Ústavou Slovenskej republiky, verejným ...

Finančný leasing a prevádzkovateľ vozidla podľa § 427 Občianskeho zákonníka

Ak predmetom leasingovej zmluvy je nájom motorového vozidla s právom kúpy prenajatej veci, vzniká od odovzdania predmetu leasingu zo strany ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Sudcovia z Threemy sú naďalej bez obvineníhttps://www.teraz.sk/slovensko/sudcovia-z-threemy-su-nadalej-bez-obvi/448444-clanok.html

Pokiaľ Threemu z môjho pohľadu vnímame ako celok, tak je uveriteľná, presvedčivá a ...

Vo väzeniach nie je možné fyzicky realizovať politickú kampaňhttps://www.teraz.sk/slovensko/vo-vazeniach-nie-je-mozne-fyzicky-rea/448468-clanok.html

Keďže objekty ZVJS vrátane ústavov nie sú verejným priestranstvom, obec nemôže všeobecne ...

Podle Ústavního soudu dál platí, že nelze žalobami obcházet restituční zákonyhttps://www.lidovky.cz/domov/podle-ustavniho-soudu-dal-plati-ze-nelze-zalobami-obchazet-restitucni-zakony.A200225_090511_ln_domov_ele

Ústavní soud (ÚS) v usnesení k nárokům Nadace knížete z Lichtenštejna znovu zdůraznil ...

VIAC VRÁŽD AKO V ROKU 2018: Vlani v SR spáchali 58.829 trestných činovhttps://www.teraz.sk/slovensko/viac-vrazd-ako-vlani-v-roku-2019-v-sr/448281-clanok.html

Najväčšia kriminalita bola v okrese Bratislava I. Okres s najnižšou kriminalitou v rámci ...

Rezort spravodlivosti chce skrátiť súdne konania vďaka časovým rámcomhttps://www.teraz.sk/slovensko/rezort-spravodlivosti-chce-skratit-su/448208-clanok.html

Po ukončení testovacej prevádzky časových rámcov a analýze ich výsledkov bude možné ...

VOĽBY2020: Voliť budú môcť bosovia podsvetia i odsúdení vrahoviahttps://www.teraz.sk/slovensko/volby2020-budu-moct-volit-bosovia/448042-clanok.html

Zákon pôvodne stanovoval tri dôvody prekážky aktívneho volebného práva väzňov, ktoré ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 12/2019

Justičná revue 12/2019

Časopis pre právnu prax.

Zo súdnej praxe 6/2019

Zo súdnej praxe 6/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 11/2019

Justičná revue 11/2019

Časopis pre právnu prax.

Právny obzor 6/2019

Právny obzor 6/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: