TlačPoštaZväčšiZmenši

232/2011 Z. z.

8.8. 2011, 06:17 |  Edmund Horváth

DÔVODOVÁ SPRÁVA + spoločná správa výborov NRSR

Všeobecná časť

Predkladaný návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zavádza novú skutkovú podstatu priestupku, určuje výšku pokuty v blokovom konaní ako aj v správnom konaní za toto porušenie a znižuje výšku pokút v blokovom konaní o takmer 58% a o 51% pri prejednávaní priestupku obvodným úradom dopravy za všetky doterajšie priestupky okrem priestupku keď vodič nezadá údaje alebo zadá neúplné alebo klamlivé údaje do palubnej jednotky alebo tieto nesprístupní správcovi výberu mýta alebo ním poverenej osobe.

V súčasnosti pokuty za porušenie právnych predpisov na úseku mýta sú v takej výške, že pôsobia odstrašujúco pre prípadných porušovateľov a teda majú značne preventívny charakter. Výška pokút za priestupky na úseku výberu mýta v Slovenskej republike patrí k najvyšším v rámci porovnania výšky pokút v okolitých štátoch, a to v Českej republike, Maďarsku, Rakúsku, Nemecku a Poľsku, pričom Slovenská republika súčasne vykazuje aj najnižšiu priestupkovosť na úseku výberu mýta v porovnaní s vyššie uvedenými krajinami.

Výška pokút však je aj napriek nízkej priestupkovosti neprimeraná k stupňu nebezpečnosti samotných priestupkov.

Policajný zbor SR bude priebežne, na mesačnej báze, vyhodnocovať početnosť priestupkov na úseku výberu mýta. Výstupy monitoringu priestupkovosti na úseku výberu mýta budú podkladom pre posúdenie účinnosti preventívneho charakteru novoustanovenej výšky pokút a následne pre prípadné ďalšie legislatívne kroky na úseku pokút.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými záväzkami Slovenskej republiky ako aj s právom Európskej únie.

Vplyvy predkladaného návrhu zákona na rozpočet verejnej správy, podnikateľské prostredie, životné prostredie, informatizáciu spoločnosti a sociálne vplyvy sú uvedené v Doložke vybraných vplyvov.

Osobitná časť

Čl. I

K bodu 1

Novým znením sa zabezpečí jednoznačný výklad zákona a súlad s inými právnymi predpismi. Napr. vozidlá kategórie N2 alebo N3, ktoré podľa § 1 ods. 2 nariadenia vlády č. 350/2007 Z.z., ktorým sa ustanovuje výška sadzby mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií v znení neskorších predpisov sú spoplatnené mýtom, sú podľa Príl. 1 písm. B) bod 3 zákona č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vozidlami určenými na prepravu tovaru. Avšak na uvedené vozidlo je možné podľa vyhlášky MDPT SR č. 169/2010 Z.z. o osvedčení o evidencii časť I, osvedčení o evidencii časť II a technickom osvedčení vozidla upevniť aj iný typ karosérie ako karosériu určenú na prepravu tovaru.

Okruh vozidiel, ktoré sú povinné platiť mýto sa nerozširuje, zostáva nezmenený. Preberá sa právna úprava aká je v § 1 ods. 2 nariadenia vlády č. 350/2007 Z.z. s tým, že súčasne s úpravou zákona sa vypustia slová "určené na prepravu tovaru" aj vo vyššie uvedenom nariadení vlády.

K bodu 2

Vymedzuje sa nová povinnosť platiteľa mýta.

K bodu 3

Zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymedzuje v § 69 ods. 1 písm. c) oprávnenie policajta požadovať predloženie dokladov ustanovených na vedenie a premávku vozidla a na dopravu osôb a nákladu avšak len v súvislosti s dohľadom nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky. Návrh zákona ustanovuje obdobné oprávnenie policajta aj na úseku výberu mýta.

K bodu 4

Ustanovuje sa nová skutková podstata porušenia povinnosti na strane platiteľa mýta.

K bodu 5

Cieľom ustanovenia je zníženie pokút.

K bodu 6

Cieľom úpravy je odstránenie objektívnej zodpovednosti za priestupky, ktorá nie je v súlade so zákonom č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

K bodu 7

Určuje sa výška pokuty v blokovom konaní ako aj v správnom konaní novej skutkovej podstaty ustanovenej v § 8 ods. 1 písm. f).

K bodu 8

Ide o legislatívno-technickú úpravu.

K bodu 9

Ide o legislatívno-technickú úpravu.

Čl. II:

Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. augusta 2011.

Bratislava 23.marca 2011

Iveta Radičová

predsedníčka vlády Slovenskej republiky

Ján Figeľ

1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja

Slovenskej republiky

305a

S p o l o č n á   s p r á v a

výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 305) v druhom čítaní

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 305) (ďalej len „gestorský výbor") podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „rokovací poriadok") spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.

I.

Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 19. mája 2011 č. 423 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom:

Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky

Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a

Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu.

Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.

II.

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona (§ 75 ods. 2 rokovacieho poriadku).

III.

Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť:

• Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením zo 14. júna 2011 č. 202

• Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet uznesením zo 14. júna 2011 č. 194.

• Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu uznesením zo 16. júna 2011 č. 141.

IV.

Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto správy vyplývajú nasledovné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

1. V čl. I bod 5 znie:

„5. V § 8 ods. 2 znie:

„(2) Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) až c) a e) sa uloží pokuta vo výške 1300 eur a v blokovom konaní vo výške 700 eur".".

Uvedené priestupky sú jednoznačné a preto nie je potrebné stanoviť rozsah porušenia a následne rozsah pokuty. Ale je vhodnejšie ich definovať jednoznačnou sumou.

Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu

Gestorský výbor odporúča schváliť

2. V čl. I 5. bod znie:

„5. V § 8 odsek 2 znie:

„(2) Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) až c) a e) sa uloží pokuta vo výške od 200 eur do 1300 eur a v blokovom konaní vo výške od 100 eur do 700 eur."."

V záujme právnej istoty sa ustanovuje dolná sadzba pokút ukladaných v priestupkovom (v blokovom) konaní za porušenie povinností uložených zákonom.

Ústavnoprávny výbor NR SR

Gestorský výbor odporúča neschváliť

3. V čl. I bod 6 znie:

„6. V § 8 ods. 3 znie:

„(3) Za priestupok podľa odseku 1 písm. d) sa uloží pokuta vo výške 160 eur a v blokovom konaní vo výške 120 eur.".".

Uvedené priestupky sú jednoznačné a preto nie je potrebné stanoviť rozsah porušenia a následne rozsah pokuty. Ale je vhodnejšie ich definovať jednoznačnou sumou.

Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu

Gestorský výbor odporúča schváliť

4. V čl. I 6. bod znie:

„6. V § 8 odsek 3 znie:

„(3) Za priestupok podľa odseku 1 písm. d) sa uloží pokuta vo výške od 30 eur do 160 eur a v blokovom konaní vo výške od 20 eur do 160 eur."."

V záujme právnej istoty sa ustanovuje dolná sadzba pokút ukladaných v priestupkovom (v blokovom) konaní za porušenie povinností uložených zákonom.

Ústavnoprávny výbor NR SR

Gestorský výbor odporúča neschváliť

5. V čl. I 7. bod znie:

„7. V § 8 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Za priestupok podľa odseku 1 písm. f) sa uloží pokuta vo výške od 100 eur do1000 eur a v blokovom konaní vo výške od 50 eur do 600 eur."."

V záujme právnej istoty sa ustanovuje dolná sadzba pokút ukladaných v priestupkovom (v blokovom) konaní za porušenie povinností uložených zákonom.

Ústavnoprávny výbor NR SR

Gestorský výbor odporúča schváliť

6. V čl. II

Slová „1.augusta 2011" sa nahrádzajú slovami „1. septembra 2011".

Posunutie účinnosti zohľadňuje zákonné lehoty v legislatívnom procese schvaľovania zákona ako aj potrebnú legisvakanciu.

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Gestorský výbor odporúča neschváliť

Gestorský výbor odporúča hlasovať o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch nasledovne:

o bodoch 1, 3 a 5 hlasovať spoločne s odporúčaním s c h v á l i ť

o bodoch 2 a 4 hlasovať spoločne s odporúčaním n e s ch v á l i ť

o bode 6 hlasovať s odporúčaním n e s ch v á l i ť.

V.

Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona

odporúča Národnej rade Slovenskej republiky

vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

s c h v á l i ť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.

Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením z 23. júna 2011 č. 171.

Týmto uznesením výbor zároveň poveril spravodajcu predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.

Bratislava 23. júna 2011

Stanislav J a n i š, v.r.

predseda Výboru NR SR pre

hospodárstvo, výstavbu a dopravu 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 732
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

CSP: K aplikácii § 257 Civilného sporového poriadku

Aplikácia § 257 Civilného sporového poriadku pri rozhodovaní o náhrade trov konania prichádza do úvahy v prípadoch, keď síce sú naplnené ...

Neoprávnený odber plynu; premlčanie

Osoba, která po smrti původního odběratele odebírá v jeho bytě plyn navzdory tomu, že nemá uzavřenou smlouvu o odběru, je přinejmenším ...

Medzera v aplikácii Viedenského dohovoru, určenie rozhodného práva

Vznik smluvního vztahu z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím se sídlem ve Slovenské republice a kupujícím se sídlem v České ...

CSP: Pasivita žalovaného a interpretácia § 151 CSP

I. Pasivita žalovaného v konaní nemôže mať za následok (aplikáciou § 151 ods. 1 a 2 CSP) povinnosť všeobecného súdu priznať akýkoľvek ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Plénum bude voliť kandidátov na ústavných sudcov v streduhttp://www.teraz.sk/slovensko/plenum-bude-volit-kandidatov-na-usta/419498-clanok.html

Poslanci budú kandidátov vyberať zo 16 uchádzačov. Pôjde už o piatu voľbu.

Je dôležité, aby sa na prokuratúre zaviedli systémové zmeny, tvrdí Remišováhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/526336-je-dolezite-aby-sa-na-prokurature-zaviedli-systemove-zmeny-tvrdi-remisova/

V prokuratúre je potrebné nastaviť nové a transparentné pravidlá.

Vek odchodu do penzie? Roky udáva tabuľkahttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/526309-vek-odchodu-do-penzie-roky-udava-tabulka/

Pevne stanovené roky namiesto automatického výpočtu.

Prezidentka podpísala novelu, ktorá zbavuje sudcov v politike talárahttp://www.teraz.sk/slovensko/prezidentka-podpisala-zakon-ktory-r/419468-clanok.html

Podľa novely má sudca kandidujúci v parlamentných voľbách či eurovoľbách prísť o funkciu ...

Novelu školského zákona o definovaní národnostnej školy neschválilihttp://www.teraz.sk/slovensko/novelu-skolskeho-zakona-o-definovani/419407-clanok.html

Poslanci poukazovali na to, že zákon zatiaľ neobsahuje komplexnú úpravu podmienok výchovy a ...

Súdne poplatky v pracovnoprávnych sporoch by sa mohli zrušiťhttp://www.teraz.sk/slovensko/sudne-poplatky-v-pracovnopravnych-spor/419278-clanok.html

Návrh vychádza z potreby všeobecne umožniť zamestnancom, aby sa mohli vo väčšej miere ...

Nové časopisy

Verejné obstarávanie – právo a prax 4/2019

Verejné obstarávanie – právo a prax 4/2019

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

DE IURE 1-2/2019

DE IURE 1-2/2019

DE IURE je časopis Najvyššieho súdu, ktorý vychádza štvrťročne v online verzii a pravidelne ...

Bulletin slovenskej advokácie 9/2019

Bulletin slovenskej advokácie 9/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2019

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 6-7/2019

Justičná revue 6-7/2019

Časopis pre právnu prax.

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

PoUtStŠtPiSoNe
: