TlačPoštaZväčšiZmenši

232/2011 Z. z.

8.8. 2011, 06:17 |  Edmund Horváth

DÔVODOVÁ SPRÁVA + spoločná správa výborov NRSR

Všeobecná časť

Predkladaný návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zavádza novú skutkovú podstatu priestupku, určuje výšku pokuty v blokovom konaní ako aj v správnom konaní za toto porušenie a znižuje výšku pokút v blokovom konaní o takmer 58% a o 51% pri prejednávaní priestupku obvodným úradom dopravy za všetky doterajšie priestupky okrem priestupku keď vodič nezadá údaje alebo zadá neúplné alebo klamlivé údaje do palubnej jednotky alebo tieto nesprístupní správcovi výberu mýta alebo ním poverenej osobe.

V súčasnosti pokuty za porušenie právnych predpisov na úseku mýta sú v takej výške, že pôsobia odstrašujúco pre prípadných porušovateľov a teda majú značne preventívny charakter. Výška pokút za priestupky na úseku výberu mýta v Slovenskej republike patrí k najvyšším v rámci porovnania výšky pokút v okolitých štátoch, a to v Českej republike, Maďarsku, Rakúsku, Nemecku a Poľsku, pričom Slovenská republika súčasne vykazuje aj najnižšiu priestupkovosť na úseku výberu mýta v porovnaní s vyššie uvedenými krajinami.

Výška pokút však je aj napriek nízkej priestupkovosti neprimeraná k stupňu nebezpečnosti samotných priestupkov.

Policajný zbor SR bude priebežne, na mesačnej báze, vyhodnocovať početnosť priestupkov na úseku výberu mýta. Výstupy monitoringu priestupkovosti na úseku výberu mýta budú podkladom pre posúdenie účinnosti preventívneho charakteru novoustanovenej výšky pokút a následne pre prípadné ďalšie legislatívne kroky na úseku pokút.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými záväzkami Slovenskej republiky ako aj s právom Európskej únie.

Vplyvy predkladaného návrhu zákona na rozpočet verejnej správy, podnikateľské prostredie, životné prostredie, informatizáciu spoločnosti a sociálne vplyvy sú uvedené v Doložke vybraných vplyvov.

Osobitná časť

Čl. I

K bodu 1

Novým znením sa zabezpečí jednoznačný výklad zákona a súlad s inými právnymi predpismi. Napr. vozidlá kategórie N2 alebo N3, ktoré podľa § 1 ods. 2 nariadenia vlády č. 350/2007 Z.z., ktorým sa ustanovuje výška sadzby mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií v znení neskorších predpisov sú spoplatnené mýtom, sú podľa Príl. 1 písm. B) bod 3 zákona č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vozidlami určenými na prepravu tovaru. Avšak na uvedené vozidlo je možné podľa vyhlášky MDPT SR č. 169/2010 Z.z. o osvedčení o evidencii časť I, osvedčení o evidencii časť II a technickom osvedčení vozidla upevniť aj iný typ karosérie ako karosériu určenú na prepravu tovaru.

Okruh vozidiel, ktoré sú povinné platiť mýto sa nerozširuje, zostáva nezmenený. Preberá sa právna úprava aká je v § 1 ods. 2 nariadenia vlády č. 350/2007 Z.z. s tým, že súčasne s úpravou zákona sa vypustia slová "určené na prepravu tovaru" aj vo vyššie uvedenom nariadení vlády.

K bodu 2

Vymedzuje sa nová povinnosť platiteľa mýta.

K bodu 3

Zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymedzuje v § 69 ods. 1 písm. c) oprávnenie policajta požadovať predloženie dokladov ustanovených na vedenie a premávku vozidla a na dopravu osôb a nákladu avšak len v súvislosti s dohľadom nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky. Návrh zákona ustanovuje obdobné oprávnenie policajta aj na úseku výberu mýta.

K bodu 4

Ustanovuje sa nová skutková podstata porušenia povinnosti na strane platiteľa mýta.

K bodu 5

Cieľom ustanovenia je zníženie pokút.

K bodu 6

Cieľom úpravy je odstránenie objektívnej zodpovednosti za priestupky, ktorá nie je v súlade so zákonom č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

K bodu 7

Určuje sa výška pokuty v blokovom konaní ako aj v správnom konaní novej skutkovej podstaty ustanovenej v § 8 ods. 1 písm. f).

K bodu 8

Ide o legislatívno-technickú úpravu.

K bodu 9

Ide o legislatívno-technickú úpravu.

Čl. II:

Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. augusta 2011.

Bratislava 23.marca 2011

Iveta Radičová

predsedníčka vlády Slovenskej republiky

Ján Figeľ

1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja

Slovenskej republiky

305a

S p o l o č n á   s p r á v a

výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 305) v druhom čítaní

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 305) (ďalej len „gestorský výbor") podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „rokovací poriadok") spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.

I.

Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 19. mája 2011 č. 423 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom:

Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky

Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a

Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu.

Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.

II.

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona (§ 75 ods. 2 rokovacieho poriadku).

III.

Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť:

• Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením zo 14. júna 2011 č. 202

• Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet uznesením zo 14. júna 2011 č. 194.

• Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu uznesením zo 16. júna 2011 č. 141.

IV.

Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto správy vyplývajú nasledovné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

1. V čl. I bod 5 znie:

„5. V § 8 ods. 2 znie:

„(2) Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) až c) a e) sa uloží pokuta vo výške 1300 eur a v blokovom konaní vo výške 700 eur".".

Uvedené priestupky sú jednoznačné a preto nie je potrebné stanoviť rozsah porušenia a následne rozsah pokuty. Ale je vhodnejšie ich definovať jednoznačnou sumou.

Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu

Gestorský výbor odporúča schváliť

2. V čl. I 5. bod znie:

„5. V § 8 odsek 2 znie:

„(2) Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) až c) a e) sa uloží pokuta vo výške od 200 eur do 1300 eur a v blokovom konaní vo výške od 100 eur do 700 eur."."

V záujme právnej istoty sa ustanovuje dolná sadzba pokút ukladaných v priestupkovom (v blokovom) konaní za porušenie povinností uložených zákonom.

Ústavnoprávny výbor NR SR

Gestorský výbor odporúča neschváliť

3. V čl. I bod 6 znie:

„6. V § 8 ods. 3 znie:

„(3) Za priestupok podľa odseku 1 písm. d) sa uloží pokuta vo výške 160 eur a v blokovom konaní vo výške 120 eur.".".

Uvedené priestupky sú jednoznačné a preto nie je potrebné stanoviť rozsah porušenia a následne rozsah pokuty. Ale je vhodnejšie ich definovať jednoznačnou sumou.

Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu

Gestorský výbor odporúča schváliť

4. V čl. I 6. bod znie:

„6. V § 8 odsek 3 znie:

„(3) Za priestupok podľa odseku 1 písm. d) sa uloží pokuta vo výške od 30 eur do 160 eur a v blokovom konaní vo výške od 20 eur do 160 eur."."

V záujme právnej istoty sa ustanovuje dolná sadzba pokút ukladaných v priestupkovom (v blokovom) konaní za porušenie povinností uložených zákonom.

Ústavnoprávny výbor NR SR

Gestorský výbor odporúča neschváliť

5. V čl. I 7. bod znie:

„7. V § 8 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Za priestupok podľa odseku 1 písm. f) sa uloží pokuta vo výške od 100 eur do1000 eur a v blokovom konaní vo výške od 50 eur do 600 eur."."

V záujme právnej istoty sa ustanovuje dolná sadzba pokút ukladaných v priestupkovom (v blokovom) konaní za porušenie povinností uložených zákonom.

Ústavnoprávny výbor NR SR

Gestorský výbor odporúča schváliť

6. V čl. II

Slová „1.augusta 2011" sa nahrádzajú slovami „1. septembra 2011".

Posunutie účinnosti zohľadňuje zákonné lehoty v legislatívnom procese schvaľovania zákona ako aj potrebnú legisvakanciu.

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Gestorský výbor odporúča neschváliť

Gestorský výbor odporúča hlasovať o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch nasledovne:

o bodoch 1, 3 a 5 hlasovať spoločne s odporúčaním s c h v á l i ť

o bodoch 2 a 4 hlasovať spoločne s odporúčaním n e s ch v á l i ť

o bode 6 hlasovať s odporúčaním n e s ch v á l i ť.

V.

Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona

odporúča Národnej rade Slovenskej republiky

vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

s c h v á l i ť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.

Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením z 23. júna 2011 č. 171.

Týmto uznesením výbor zároveň poveril spravodajcu predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.

Bratislava 23. júna 2011

Stanislav J a n i š, v.r.

predseda Výboru NR SR pre

hospodárstvo, výstavbu a dopravu 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 768
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Poddlžnícka žaloba

Ak poddlžník nevyplatí oprávnenému riadne a včas pohľadávku, má oprávnený možnosť vo vlastnom mene a na vlastný účet túto ...

Právo zamestnanca na úroky z omeškania pri nevyplatení mzdy, náhrady mzdy a odstupného

Záver, podľa ktorého by zamestnávateľa nestíhala sankcia v podobe úroku z omeškania, pokiaľ sa dostane do omeškania s plnením mzdy, ...

Pochybnosť o splnení podmienok konania (čl. 3 ods. 1 CSP)

Podľa Čl. 3 ods. 1 CSP súd musí vykladať každé ustanovenia Civilného sporového poriadku v súlade Ústavou Slovenskej republiky, verejným ...

Finančný leasing a prevádzkovateľ vozidla podľa § 427 Občianskeho zákonníka

Ak predmetom leasingovej zmluvy je nájom motorového vozidla s právom kúpy prenajatej veci, vzniká od odovzdania predmetu leasingu zo strany ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

O sporných zákonoch rozhodne prezidentka Zuzana Čaputová, uviedol ústavný právnik Marián Gibahttps://www.webnoviny.sk/o-spornych-zakonoch-rozhodne-prezidentka-zuzana-caputova-uviedol-ustavny-pravnik-marian-giba/

Ak Národná rada SR (NR SR) schváli sporné zákony o 13. dôchodkoch, zrušení diaľničných ...

Pravidla práce na dohodu se mají do pár let změnit, úpravy čeká i podoba rodičovskéhttps://www.lidovky.cz/domov/pravidla-prace-na-dohodu-se-maji-do-par-let-zmenit-upravy-ceka-i-podoba-rodicovske.A200222_093528_ln_domov_ele

Pravidla práce na dohodu by se měla v Česku nejpozději od srpna 2022 změnit, a to podle ...

Každý třetí muž v Česku čelil týrání. Nový zákon by jim mohl vytvořit azylhttps://www.idnes.cz/zpravy/domaci/tyrani-domaci-nasili-muzi-zeny-pomoc-novy-zakon.A200218_101628_domaci_rko

Oběti domácího násilí nejsou jenom ženy.

Prehľad zmien vo volebných zákonochhttps://www.teraz.sk/slovensko/prehlad-zmien-vo-volebnych-zakonoch/447758-clanok.html

Na prvých voľbách do NR SR sa zúčastnilo 75,65 percent voličov, odovzdali dokopy 2.875.458 ...

Sadzobník pokút 2020: Toto sú najvyššie pokuty za bežné priestupky za volantomhttps://www.cas.sk/clanok/947268/sadzobnik-pokut-2020-toto-su-najvyssie-pokuty-za-bezne-priestupky-za-volantom/

Výška pokút ostáva zachovaná pre aktuálny rok v rovnakej výške ako v rokoch 2019 a 2018.

Šéf ústavného súdu Fiačan preverí informácie o Mamojkovi, o disciplinárke ešte nerozhodolhttps://www.webnoviny.sk/sef-ustavneho-sudu-fiacan-preveri-informacie-o-mamojkovi-o-disciplinarnom-stihani-este-nerozhodol/

Šéf Ústavného súdu SR Ivan Fiačan preverí všetky informácie o sudcovi Mojmírovi Mamojkovi.

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 12/2019

Justičná revue 12/2019

Časopis pre právnu prax.

Zo súdnej praxe 6/2019

Zo súdnej praxe 6/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 11/2019

Justičná revue 11/2019

Časopis pre právnu prax.

Právny obzor 6/2019

Právny obzor 6/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: