TlačPoštaZväčšiZmenši

227/2011 Z. z.

8.8. 2011, 06:08 |  Edmund Horváth

Dôvodová správa

Všeobecná časť

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypracovalo Ministerstvo financií Slovenskej republiky na základe Analýzy možností zvýšenia príjmov z odvodu z hazardných hier, schválenej uznesením vlády SR č. 235 zo dňa 6. apríla 2011, v rámci ktorej sa zhodnotili možnosti zvýšenia príjmov do štátneho rozpočtu z prevádzkovania hazardných hier pri zachovaní aktuálnej úrovne hrania.

Základný rámec regulácie prevádzkovania hazardných hier ako špecifického odvetvia poskytovania služieb predstavuje zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o hazardných hrách"), ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. mája 2005. Týmto zákonom sa určilo, že príjmami z odvodov, odvádzaných prevádzkovateľmi hazardných hier do verejných rozpočtov, sa zabezpečuje vykonávanie všeobecne prospešných služieb, ktorými sú najmä poskytovanie zdravotnej starostlivosti, poskytovanie sociálnej pomoci, humanitárna starostlivosť, tvorba, rozvoj, ochrana a obnova kultúrnych hodnôt, podpora umeleckej tvorby a kultúrnych aktivít, vzdelávanie, výchova, rozvoj športu, tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva.

Príjmy z prevádzkovania hazardných hier za obdobie rokov 2005 - 2010 (teda od účinnosti nového zákona o hazardných hrách) predstavovali pre štátny rozpočet 540,4 mil. Eur. Okrem toho príjem do rozpočtov obcí dosiahol za uvedené roky sumu cca 35 mil. Eur. V záujme zachovania primeraného podielu tohto zdroja financovania všeobecne prospešných služieb sa identifikovali možnosti zvýšenia príjmov z hazardných hier.

Vzhľadom na náročnosť prípravy niektorých legislatívnych úprav, najmä týkajúcich sa obmedzenia dostupnosti cezhraničného hrania, sa navrhuje aplikácia opatrení na zvýšenie príjmov z prevádzkovania hazardných hier do praxe za súčasného nevyvíjania tlaku na zvyšovania hráčskej vášne v niekoľkých postupných krokoch.

Prvým krokom je predkladaná legislatívna úprava sadzieb odvodov tak, aby zvýšenie príjmov z odvodov z hazardných hier bolo prínosom do štátneho rozpočtu už v roku 2011. Týka sa to sadzieb odvodov tých druhov hazardných hier, pri ktorých sa odvod počíta ako percento z hernej istiny. Pre odvody z tých druhov hazardných hier, u ktorých je odvod stanovený ako paušálna čiastka, sa navrhuje úprava sadzieb s účinnosťou až od 1. 1. 2012.

Súčasťou predkladaného návrhu je upresnenie vybraných ustanovení, týkajúcich sa propagovania hazardných hier dostupných na území Slovenskej republiky, ktorých zámerom je jednoznačne odlíšiť aktivity v oblasti propagovania vykonávané v súlade so zákonom od ostatných aktivít a prispieť tak k zefektívneniu výkonu dozoru v oblasti hazardných hier. Za týmto účelom sa navrhuje explicitné vymedzenie pojmu propagovanie a s ním súvisiacich pojmov, spresnenie okruhu dozorovaných osôb (fyzických osôb a právnických osôb, ktoré vykonávajú činnosti v oblasti propagácie hazardných hier) a sankcií udeľovaných v prípade takých činností v oblasti propagácie hazardných hier, ktoré sú vykonávané v rozpore s týmto zákonom.

Druhým krokom zvýšenia príjmov z hazardných hier budú legislatívne úpravy zamerané na zamedzenie odlivu vkladov hráčov do zahraničia a zefektívnenie výkonu dozoru.

Po vyhodnotení prínosu všetkých týchto opatrení sa zváži možnosť zrušenia monopolu v oblasti internetového hrania. Týmto opatrením by sa vyčlenili internetové hry z režimu štátnej lotérie, ktorej sú dnes súčasťou a zrušil by sa tak existujúci monopol na ich prevádzkovanie. Otvorením možnosti na prevádzkovanie tohto druhu hier ďalším záujemcom by sa vytvoril základný predpoklad na zníženie odlivu vkladov hráčov na účty zahraničných prevádzkovateľov a zvýšenie príjmov do štátneho rozpočtu.

Návrh zákona nie je v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky a inými zákonmi Slovenskej republiky a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Prijatie navrhovaného zákona a jeho aplikácia bude mať pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy. Prijatie navrhovaného zákona a jeho aplikácia nebude mať vplyv na hospodárenie obyvateľstva, na sociálnu exklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť, na zamestnanosť, na životné prostredie a na informatizáciu spoločnosti. Prijatie navrhovaného zákona a jeho aplikácia bude mať negatívny vplyv na podnikateľské prostredie.

Osobitná časť

K Čl. I

K bodu 1

V súvislosti s vymedzením pojmu propagovanie hazardných hier sa navrhuje upresnenie definície pojmu „prevádzkovanie hazardnej hry".

K bodu 2

Vymedzením obsahu pojmu „propagovanie" hazardných hier sa jednoznačnejšie určuje hranica medzi povolenými a nepovolenými aktivitami pri propagovaní hazardných hier. Propagovanie hazardnej hry sa navrhuje vymedziť ako prezentáciu hazardnej hry, prevádzkovateľa hazardnej hry alebo fyzickej osoby a právnickej osoby, ktorá neoprávnene prevádzkuje hazardnú hru, t.j. akúkoľvek formu informovania alebo podnecovania smerujúceho k účasti hráča na hazardnej hre, najmä uvádzaním názvu hazardnej hry, charakteristických znakov hazardnej hry, odkazu na hazardnú hru, obchodného mena prevádzkovateľa hazardnej hry, fyzickej osoby a právnickej osoby, ktorá neoprávnene prevádzkuje hazardnú hru bez licencie, webovej stránky alebo adresy tejto webovej stránky, na ktorej je hazardná hra prevádzkovaná alebo webovej stránky, ktorá sprostredkúva prístup na webovú stránku, na ktorej je hazardná hra prevádzkovaná, vrátane presmerovaní na túto stránku. Neoprávneným prevádzkovaním hazardnej hry sa rozumie prevádzkovanie hazardnej hry bez licencie.

V rámci tohto ustanovenia je zároveň vymedzené, čo sa nepovažuje za propagovanie hazardnej hry.

K bodu 3

Upravuje sa prečíslovanie odkazu a poznámky pod čiarou k odkazu.

K bodom 4 a 5

Za účelom vytvorenia predpokladov na zvýšenie efektívnosti výkonu dozoru sa navrhuje spresnenie okruhu dozorovaných subjektov zaoberajúcich sa propagovaním hazardných hier.

K bodu 6

Upresňuje sa základná podmienka, bez splnenia ktorej nie je možné propagovanie hazardných hier.

K bodu 7

Navrhovanou úpravou § 37 ods. 1 písmeno c) zákona sa zmení percentuálny odvod z prevádzkovania číselných lotérií zo 17% na 18% z hernej istiny. Hernou istinou pri číselných lotériách je suma rovnajúca sa výške prijatých vkladov. Číselné lotérie patria podľa zákona o hazardných hrách do skupiny štátnej lotérie, ktorú monopolne prevádzkuje TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s..

K bodu 8

Zmenou paragrafu 37 odsek 1 písmeno e) sa zvýši odvod z hernej istiny pri stávkových hrách a charitatívnej lotérii z 5% na 5,5%, pričom pri kurzových stávkach sa zvýši odvod z hernej istiny zo 4,5 % na 5% do štátneho rozpočtu. Herná istina je pri tomto druhu hazardných hier súčet vkladov. Úpravou tohto paragrafu sa nezvyšuje odvod z hernej istiny pri dostihových stávkach a tento ostáva na úrovni 1%.

K bodu 9

Úpravou § 37 odseku 1 písmeno i) sa navrhuje zvýšiť odvod z hernej istiny pri hazardných hrách v kasíne o 2 %, a to celkovo z 27% na 29%, pričom do štátneho rozpočtu z 24 % na 26 %. Hernou istinou je v tomto prípade výška vkladov po odpočítaní vyplatených výhier.

K bodu 10

Paragrafom 37 odsek 1 písmeno j) sa stanovuje odvod do štátneho rozpočtu z prevádzkovania výherných prístrojov. Ide o paušálny odvod, ktorý prevádzkovateľ platí za jeden výherný prístroj bez ohľadu na dobu prevádzkovania výherného prístroja počas kalendárneho roka. Týmto ustanovením sa navrhuje zvýšiť paušálny odvod do štátneho rozpočtu z 1500 Eur na 1900 Eur.

K bodu 11

Paragrafom 37 odsek 1 písmeno l) sa stanovuje odvod do štátneho rozpočtu z prevádzkovania videohier. Podobne, ako v predchádzajúcom prípade ide o paušálny ročný odvod a prevádzkovatelia ho platia bez ohľadu na dobu prevádzkovania videohier počas kalendárneho roka. S ohľadom na doterajší vývoj videohier sa navrhuje zvýšenie tohto paušálneho odvodu z 3200 Eur za každý terminál na 3900 Eur za každý terminál do štátneho rozpočtu.

K bodu 12

Nové znenie § 56 ustanovuje výšku jednotlivých pokút v prípade konkrétnych porušení zákona o hazardných hrách v eurách (z pôvodných súm v korunách) a zároveň rozčlenením pôvodného odseku 2 upravuje v samostatnom odseku výšku pokuty v prípade propagovania hazardnej hry v rozpore so zákonom o hazardných hrách.

K bodu 13

Prechodnými ustanoveniami k úpravám účinným od 1. 9. 2011 sa navrhuje zvýšenie odvodov do štátneho rozpočtu u tých hazardných hier, u ktorých odvod sa platí percentom z hernej istiny. U ostatných hazardných hier, uvedených v bodoch 10. a 11. sa navrhuje zmena odvodov s účinnosťou od 1. 1. 2012 z dôvodu predchádzania nejasností pri výpočte paušálneho odvodu počas kalendárneho roka. Zároveň sa ustanovuje postup pri dokončení výkonu dozoru, výkonu kontroly a ukladania sankcií v prechodnom období.

K Čl. II

Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. septembra 2011 s výnimkou desiateho a jedenásteho bodu, upravujúcich výšku paušálnych odvodov, ktorých zmena sa navrhuje s účinnosťou 1. 1. 2012.

Schválené vládou Slovenskej republiky dňa 28. 4. 2011

Iveta R a d i č o v á, v. r.

predsedníčka vlády

Slovenskej republiky

Ivan M i k l o š, v. r.

podpredseda vlády a minister financií

Slovenskej republiky 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 716
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Právo zamestnanca na úroky z omeškania pri nevyplatení mzdy, náhrady mzdy a odstupného

Záver, podľa ktorého by zamestnávateľa nestíhala sankcia v podobe úroku z omeškania, pokiaľ sa dostane do omeškania s plnením mzdy, ...

Pochybnosť o splnení podmienok konania (čl. 3 ods. 1 CSP)

Podľa Čl. 3 ods. 1 CSP súd musí vykladať každé ustanovenia Civilného sporového poriadku v súlade Ústavou Slovenskej republiky, verejným ...

Finančný leasing a prevádzkovateľ vozidla podľa § 427 Občianskeho zákonníka

Ak predmetom leasingovej zmluvy je nájom motorového vozidla s právom kúpy prenajatej veci, vzniká od odovzdania predmetu leasingu zo strany ...

Právomoc na rozhodnutie o zaplatenie úroku z omeškania z dlžného poistného na zdravotné poistenie

V časti nároku o zaplatenie úroku z omeškania z dlžného poistného na zdravotné poistenie a poplatku z omeškania z neodvedeného alebo ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Čaputová: Voľba šéfa GP bude kľúčová, treba na to myslieť pri voľbáchhttps://www.teraz.sk/slovensko/prezidentka-volba-sefa-gp-bude-klu/447239-clanok.html

Voľba nového generálneho prokurátora bude kľúčovou udalosťou tohto roka.

ODBORNÍK:Jednotný koncept legislatívy pre národnostné práva neexistujehttps://www.teraz.sk/slovensko/odbornikjednotny-koncept-legislativy/447130-clanok.html

Univerzálny model legislatívy, ktorá zaručuje rozvoj a ochranu práv národnostných menšín, ...

Vláda zmenila uznesenie k Istanbulskému dohovoru, ide o medzinárodnú zmluvu a má prednosť pred zákonmihttps://www.webnoviny.sk/vlada-zmenila-uznesenie-k-istanbulskemu-dohovoru-ide-o-medzinarodnu-zmluvu-a-ma-prednost-pred-zakonmi/

Vláda SR zmenila znenie uznesenia k Istanbulskému dohovoru.

Maruniaková a Cviková budú čeliť disciplinárnym návrhom pre kauzu Kočnerova Threemahttps://www.webnoviny.sk/maruniakova-a-cvikova-budu-celit-disciplinarnym-navrhom-pre-kauzu-kocnerova-threema/

Sudkyne Zuzana Maruniaková a Denisa Cviková budú čeliť disciplinárnym návrhom.

Křeček nastupuje. Čí práva bude chránit?https://www.denik.cz/z_domova/krecek-ombudsman-prisaha-volba-20200217.html

Nový ombudsman Stanislav Křeček (81) zítra složí slib a zahájí své šestileté období.

Zemanova stížnost neuspěla. Zákon o střetu zájmů platí, rozhodl Ústavní soudhttps://www.denik.cz/z_domova/lex-babis-ustavni-soud-20200218.html

Po třech letech zkoumání padl u Ústavního soudu verdikt k zákonu o střetu zájmů, který ...

Nové časopisy

Justičná revue 12/2019

Justičná revue 12/2019

Časopis pre právnu prax.

Zo súdnej praxe 6/2019

Zo súdnej praxe 6/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 11/2019

Justičná revue 11/2019

Časopis pre právnu prax.

Právny obzor 6/2019

Právny obzor 6/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Súkromné právo 5/2019

Súkromné právo 5/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

PoUtStŠtPiSoNe
: