Pondelok, 27. máj 2024 | meniny má Iveta , zajtra Viliam
Predplatné
Pondelok, 27. máj 2024 | meniny má Iveta , zajtra Viliam
TlačPoštaZväčšiZmenši

227/2011 Z. z.

Edmund Horváth • 8.8. 2011, 06:08

Dôvodová správa

Všeobecná časť

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypracovalo Ministerstvo financií Slovenskej republiky na základe Analýzy možností zvýšenia príjmov z odvodu z hazardných hier, schválenej uznesením vlády SR č. 235 zo dňa 6. apríla 2011, v rámci ktorej sa zhodnotili možnosti zvýšenia príjmov do štátneho rozpočtu z prevádzkovania hazardných hier pri zachovaní aktuálnej úrovne hrania.

Základný rámec regulácie prevádzkovania hazardných hier ako špecifického odvetvia poskytovania služieb predstavuje zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o hazardných hrách"), ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. mája 2005. Týmto zákonom sa určilo, že príjmami z odvodov, odvádzaných prevádzkovateľmi hazardných hier do verejných rozpočtov, sa zabezpečuje vykonávanie všeobecne prospešných služieb, ktorými sú najmä poskytovanie zdravotnej starostlivosti, poskytovanie sociálnej pomoci, humanitárna starostlivosť, tvorba, rozvoj, ochrana a obnova kultúrnych hodnôt, podpora umeleckej tvorby a kultúrnych aktivít, vzdelávanie, výchova, rozvoj športu, tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva.

Príjmy z prevádzkovania hazardných hier za obdobie rokov 2005 - 2010 (teda od účinnosti nového zákona o hazardných hrách) predstavovali pre štátny rozpočet 540,4 mil. Eur. Okrem toho príjem do rozpočtov obcí dosiahol za uvedené roky sumu cca 35 mil. Eur. V záujme zachovania primeraného podielu tohto zdroja financovania všeobecne prospešných služieb sa identifikovali možnosti zvýšenia príjmov z hazardných hier.

Vzhľadom na náročnosť prípravy niektorých legislatívnych úprav, najmä týkajúcich sa obmedzenia dostupnosti cezhraničného hrania, sa navrhuje aplikácia opatrení na zvýšenie príjmov z prevádzkovania hazardných hier do praxe za súčasného nevyvíjania tlaku na zvyšovania hráčskej vášne v niekoľkých postupných krokoch.

Prvým krokom je predkladaná legislatívna úprava sadzieb odvodov tak, aby zvýšenie príjmov z odvodov z hazardných hier bolo prínosom do štátneho rozpočtu už v roku 2011. Týka sa to sadzieb odvodov tých druhov hazardných hier, pri ktorých sa odvod počíta ako percento z hernej istiny. Pre odvody z tých druhov hazardných hier, u ktorých je odvod stanovený ako paušálna čiastka, sa navrhuje úprava sadzieb s účinnosťou až od 1. 1. 2012.

Súčasťou predkladaného návrhu je upresnenie vybraných ustanovení, týkajúcich sa propagovania hazardných hier dostupných na území Slovenskej republiky, ktorých zámerom je jednoznačne odlíšiť aktivity v oblasti propagovania vykonávané v súlade so zákonom od ostatných aktivít a prispieť tak k zefektívneniu výkonu dozoru v oblasti hazardných hier. Za týmto účelom sa navrhuje explicitné vymedzenie pojmu propagovanie a s ním súvisiacich pojmov, spresnenie okruhu dozorovaných osôb (fyzických osôb a právnických osôb, ktoré vykonávajú činnosti v oblasti propagácie hazardných hier) a sankcií udeľovaných v prípade takých činností v oblasti propagácie hazardných hier, ktoré sú vykonávané v rozpore s týmto zákonom.

Druhým krokom zvýšenia príjmov z hazardných hier budú legislatívne úpravy zamerané na zamedzenie odlivu vkladov hráčov do zahraničia a zefektívnenie výkonu dozoru.

Po vyhodnotení prínosu všetkých týchto opatrení sa zváži možnosť zrušenia monopolu v oblasti internetového hrania. Týmto opatrením by sa vyčlenili internetové hry z režimu štátnej lotérie, ktorej sú dnes súčasťou a zrušil by sa tak existujúci monopol na ich prevádzkovanie. Otvorením možnosti na prevádzkovanie tohto druhu hier ďalším záujemcom by sa vytvoril základný predpoklad na zníženie odlivu vkladov hráčov na účty zahraničných prevádzkovateľov a zvýšenie príjmov do štátneho rozpočtu.

Návrh zákona nie je v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky a inými zákonmi Slovenskej republiky a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Prijatie navrhovaného zákona a jeho aplikácia bude mať pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy. Prijatie navrhovaného zákona a jeho aplikácia nebude mať vplyv na hospodárenie obyvateľstva, na sociálnu exklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť, na zamestnanosť, na životné prostredie a na informatizáciu spoločnosti. Prijatie navrhovaného zákona a jeho aplikácia bude mať negatívny vplyv na podnikateľské prostredie.

Osobitná časť

K Čl. I

K bodu 1

V súvislosti s vymedzením pojmu propagovanie hazardných hier sa navrhuje upresnenie definície pojmu „prevádzkovanie hazardnej hry".

K bodu 2

Vymedzením obsahu pojmu „propagovanie" hazardných hier sa jednoznačnejšie určuje hranica medzi povolenými a nepovolenými aktivitami pri propagovaní hazardných hier. Propagovanie hazardnej hry sa navrhuje vymedziť ako prezentáciu hazardnej hry, prevádzkovateľa hazardnej hry alebo fyzickej osoby a právnickej osoby, ktorá neoprávnene prevádzkuje hazardnú hru, t.j. akúkoľvek formu informovania alebo podnecovania smerujúceho k účasti hráča na hazardnej hre, najmä uvádzaním názvu hazardnej hry, charakteristických znakov hazardnej hry, odkazu na hazardnú hru, obchodného mena prevádzkovateľa hazardnej hry, fyzickej osoby a právnickej osoby, ktorá neoprávnene prevádzkuje hazardnú hru bez licencie, webovej stránky alebo adresy tejto webovej stránky, na ktorej je hazardná hra prevádzkovaná alebo webovej stránky, ktorá sprostredkúva prístup na webovú stránku, na ktorej je hazardná hra prevádzkovaná, vrátane presmerovaní na túto stránku. Neoprávneným prevádzkovaním hazardnej hry sa rozumie prevádzkovanie hazardnej hry bez licencie.

V rámci tohto ustanovenia je zároveň vymedzené, čo sa nepovažuje za propagovanie hazardnej hry.

K bodu 3

Upravuje sa prečíslovanie odkazu a poznámky pod čiarou k odkazu.

K bodom 4 a 5

Za účelom vytvorenia predpokladov na zvýšenie efektívnosti výkonu dozoru sa navrhuje spresnenie okruhu dozorovaných subjektov zaoberajúcich sa propagovaním hazardných hier.

K bodu 6

Upresňuje sa základná podmienka, bez splnenia ktorej nie je možné propagovanie hazardných hier.

K bodu 7

Navrhovanou úpravou § 37 ods. 1 písmeno c) zákona sa zmení percentuálny odvod z prevádzkovania číselných lotérií zo 17% na 18% z hernej istiny. Hernou istinou pri číselných lotériách je suma rovnajúca sa výške prijatých vkladov. Číselné lotérie patria podľa zákona o hazardných hrách do skupiny štátnej lotérie, ktorú monopolne prevádzkuje TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s..

K bodu 8

Zmenou paragrafu 37 odsek 1 písmeno e) sa zvýši odvod z hernej istiny pri stávkových hrách a charitatívnej lotérii z 5% na 5,5%, pričom pri kurzových stávkach sa zvýši odvod z hernej istiny zo 4,5 % na 5% do štátneho rozpočtu. Herná istina je pri tomto druhu hazardných hier súčet vkladov. Úpravou tohto paragrafu sa nezvyšuje odvod z hernej istiny pri dostihových stávkach a tento ostáva na úrovni 1%.

K bodu 9

Úpravou § 37 odseku 1 písmeno i) sa navrhuje zvýšiť odvod z hernej istiny pri hazardných hrách v kasíne o 2 %, a to celkovo z 27% na 29%, pričom do štátneho rozpočtu z 24 % na 26 %. Hernou istinou je v tomto prípade výška vkladov po odpočítaní vyplatených výhier.

K bodu 10

Paragrafom 37 odsek 1 písmeno j) sa stanovuje odvod do štátneho rozpočtu z prevádzkovania výherných prístrojov. Ide o paušálny odvod, ktorý prevádzkovateľ platí za jeden výherný prístroj bez ohľadu na dobu prevádzkovania výherného prístroja počas kalendárneho roka. Týmto ustanovením sa navrhuje zvýšiť paušálny odvod do štátneho rozpočtu z 1500 Eur na 1900 Eur.

K bodu 11

Paragrafom 37 odsek 1 písmeno l) sa stanovuje odvod do štátneho rozpočtu z prevádzkovania videohier. Podobne, ako v predchádzajúcom prípade ide o paušálny ročný odvod a prevádzkovatelia ho platia bez ohľadu na dobu prevádzkovania videohier počas kalendárneho roka. S ohľadom na doterajší vývoj videohier sa navrhuje zvýšenie tohto paušálneho odvodu z 3200 Eur za každý terminál na 3900 Eur za každý terminál do štátneho rozpočtu.

K bodu 12

Nové znenie § 56 ustanovuje výšku jednotlivých pokút v prípade konkrétnych porušení zákona o hazardných hrách v eurách (z pôvodných súm v korunách) a zároveň rozčlenením pôvodného odseku 2 upravuje v samostatnom odseku výšku pokuty v prípade propagovania hazardnej hry v rozpore so zákonom o hazardných hrách.

K bodu 13

Prechodnými ustanoveniami k úpravám účinným od 1. 9. 2011 sa navrhuje zvýšenie odvodov do štátneho rozpočtu u tých hazardných hier, u ktorých odvod sa platí percentom z hernej istiny. U ostatných hazardných hier, uvedených v bodoch 10. a 11. sa navrhuje zmena odvodov s účinnosťou od 1. 1. 2012 z dôvodu predchádzania nejasností pri výpočte paušálneho odvodu počas kalendárneho roka. Zároveň sa ustanovuje postup pri dokončení výkonu dozoru, výkonu kontroly a ukladania sankcií v prechodnom období.

K Čl. II

Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. septembra 2011 s výnimkou desiateho a jedenásteho bodu, upravujúcich výšku paušálnych odvodov, ktorých zmena sa navrhuje s účinnosťou 1. 1. 2012.

Schválené vládou Slovenskej republiky dňa 28. 4. 2011

Iveta R a d i č o v á, v. r.

predsedníčka vlády

Slovenskej republiky

Ivan M i k l o š, v. r.

podpredseda vlády a minister financií

Slovenskej republiky 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1255

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: