TlačPoštaZväčšiZmenši

226/2011 Z. z.

7.8. 2011, 22:37 |  Edmund Horváth

D ô v o d o v á s p r á v a

A. Všeobecná časť

Územné plánovanie je jednou zo základných činností obce. Územnoplánovacie dokumentácie obcí harmonizujú všetky aktivity a činnosti v území a sú základným nástrojom územného rozvoja obcí. S cieľom napomôcť obciam pri cieľavedomom postupe pri rozvoji ich územia, najmä podporiť proces spracovania územnoplánovacích dokumentácií obcí a miest a udržiavania ich aktuálneho stavu, sa predkladá návrh zákona o dotáciách, na základe ktorého budú môcť byť finančné prostriedky štátneho rozpočtu naďalej poskytované formou nenávratnej pomoci priamo z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktoré je ústredným orgánom územného plánovania, pričom pri výbere žiadateľov budú zohľadnené vopred stanovené hodnotiace kritériá.

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 383/2008 Z. z. v § 8a upravuje, že dotácie sa poskytujú len na základe osobitného zákona v rozsahu, spôsobom a za podmienok ním ustanovených alebo ustanovených podrobnejšie iným všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na jeho vykonanie. Poskytovateľ dotácie môže ustanovené podmienky podrobnejšie určiť, prípadne môže určiť ďalšie podmienky, ktorými sa zabezpečí maximálna hospodárnosť a efektívnosť použitia dotácie.

V súčasnosti je poskytovanie dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí upravené výnosom Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Vzhľadom na ustanovenia zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy je potrebné upraviť predpisy pri poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí zákonom.

Predloženým zákonom nevzniknú nové požiadavky na štátny rozpočet, keďže ide o finančné prostriedky rozpočtované v rámci existujúceho programu Výstavba - program podpory územného rozvoja obcí a miest.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.

B. Osobitná časť

K § 1:

V súlade s ustanoveniami zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 383/2008 Z. z. predložený návrh zákona vymedzuje rozsah a podmienky pre poskytovanie dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

K § 2:

Upravuje sa účel poskytovania dotácie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí, a to na tie druhy územnoplánovacej dokumentácie, ktorých obstaranie a schvaľovanie je v kompetencii obcí. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa tohto zákona môže poskytnúť dotáciu len na spracovanie konceptu riešenia alebo návrhu územného plánu obce alebo územného plánu zóny a zmien a doplnkov územného plánu obce alebo územného plánu zóny.

K § 3:

Definuje sa žiadateľ, ktorému možno poskytnúť dotáciu, t.j. podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Ide o obec ako orgán územného plánovania, ktorý je obstarávateľom územného plánu obce a územného plánu zóny a ich zmien a doplnkov.

Jedným z predpokladov získania dotácie na spracovanie územného plánu sú vlastné prostriedky žiadateľa na jeho spracovanie, preto zákon ustanovuje maximálnu výšku dotácie poskytovanú ministerstvom do výšky 80% oprávnených nákladov na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie v príslušnom rozpočtovom roku.

Ustanovujú sa oprávnené náklady ako náklady na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie podľa § 2.

Ustanovuje sa, že oprávnenými nákladmi nie sú náklady na dohľad nad spracovaním územnoplánovacej dokumentácie a na jej prerokovanie podľa § 19a odsek 1 písm. d) a e) stavebného zákona.

Oprávnené náklady žiadateľ preukazuje zmluvou, ktorú uzavrela so spracovateľom územnoplánovacej dokumentácie a účtovnými dokladmi preukazujúce úhradu nákladov na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie, t.j. vyplatenie dotácie je podmienené úhradou nákladov za spracovanie príslušnej etapy územnoplánovacej dokumentácie v príslušnom rozpočtovom roku. Ide teda o refundáciu nákladov už vynaložených žiadateľom.

Zmluvu so spracovateľom územnoplánovacej dokumentácie žiadateľ predkladá už pri predložení žiadosti o dotáciu, kým účtovné doklady až po podpise zmluvy o poskytnutí dotácie najneskôr však do 15. novembra príslušného rozpočtového roku podľa §6 odsek 8 zákona.

K § 4:

Ustanovujú sa podmienky poskytnutia dotácie. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky môže poskytnúť žiadateľovi dotáciu len za určitých podmienok. Prvou podmienkou je, že žiadateľ už začala s obstarávaním územného plánu, t.j. podľa stavebného zákona uskutočnila prípravné práce, zabezpečila spracovanie etapy prieskumov a rozborov a má schválené zadanie pre spracovanie územnoplánovacej dokumentácie, v ktorom sa vymedzujú hlavné ciele a požiadavky, ktoré treba riešiť v územnom pláne. Druhou podmienkou je uzatvorenie zmluvy so spracovateľom územnoplánovacej dokumentácie. Keďže obstaranie územného plánu je dlhodobý proces a záujmom štátu je poskytnutím dotácie prispieť k schváleniu územného plánu, vyžaduje sa ako podmienka poskytnutia dotácie uznesenie obecného zastupiteľstva, nie staršie ako tri mesiace, obsahujúce záväzok žiadateľa, o tom, že celkový proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie oboma zmluvnými stranami. Je potrebné vysvetliť, že počas podania žiadosti o poskytnutie dotácie ešte žiadateľ nemusí mať ukončený proces spracovania územnoplánovacej dokumentácie, najmä ak dotáciu žiada na spracovanie konceptu územného plánu obce alebo zóny. V prípade návrhu územného plánu proces spracovania môže ale aj nemusí byť ukončený, nakoľko žiadateľ môže požiadať v príslušnom rozpočtovom roku dotáciu napríklad aj na spracovanie časti návrhu územného plánu.

Žiadateľ musí preukázať, že má zabezpečené spolufinancovanie najmenej vo výške 20 % oprávnených nákladov na účel dotácie podľa § 2. Podmienkou pre poskytnutie dotácie je skutočnosť, že žiadateľ nemá zavedený ozdravný režim a ani nie je v nútenej správe, a že si splnila povinnosti podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 383/2008 Z. z., t.j. má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, nemá daňové nedoplatky, neporušila zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a že nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové poistenie.

Ustanovuje sa, že pokiaľ ministerstvo odstúpi od zmluvy o poskytnutí dotácie z dôvodu, že žiadateľ porušil podmienky zmluvy, ministerstvo nemôže poskytnúť žiadateľovi dotáciu na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie, a to po dobu troch rokov od o dňa odstúpenia od zmluvy ako aj to, že na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.

K § 5:

Ustanovujú sa náležitosti písomnej žiadosti o poskytnutie dotácie. Žiadateľ, ktorý chce požiadať o dotácie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie, musí predložiť na ministerstvo žiadosť o poskytnutie dotácie podľa vzoru uvedeného v prílohe zákona.

Žiadateľ k žiadosti o poskytnutie dotácie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obce priloží nasledovné podklady: schválené zadanie pre spracovanie územnoplánovacej dokumentácie vrátane uznesenia obecného zastupiteľstva o schválení zadania, zmluva so spracovateľom územnoplánovacej dokumentácie, preukázanie, že má zabezpečené spolufinancovanie najmenej vo výške 20 % oprávnených nákladov na účel dotácie podľa § 2 čestným vyhlásením starostu obce a predložením výpisu z účtu žiadateľa v banke, uznesenie obecného, miestneho alebo mestského zastupiteľstva o súhlase s tým, že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie potrvá najviac tri roky od podpisu zmluvy o poskytnutí dotácie oboma zmluvnými stranami, čestné vyhlásenie starostu obce, že žiadateľ nemá zavedený ozdravný režim a ani nie je v nútenej správe, a že má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, potvrdenia že nemá daňové nedoplatky že neporušila zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania a že nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové poistenie.

K § 6:

Upravuje sa postup ministerstva pri rozhodovaní o poskytnutí dotácie.

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky môže poskytnúť dotáciu iba v tom rozpočtovom roku, v ktorom žiadateľ predkladá žiadosť o poskytnutie dotácie. Žiadosti o dotáciu sa predkladajú ministerstvu od 15. januára do 28. februára príslušného rozpočtového roku, v ktorom sa dotácia žiada. Rozhodujúcim bude dátum pečiatky podateľne ministerstva.

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky pre poskytovanie dotácií stanoví hodnotiace kritériá. Ich podrobnosti a spôsob hodnotenia budú uvedené vo všeobecne záväznom právnom predpise, ktoré vydá ministerstvo a zverejní ho na svojom webovom sídle.

Hodnotiacimi kritériami sú počet obyvateľov obce, druh územnoplánovacej dokumentácie podľa § 2 zákona, aktivity obce v regionálnom rozvoji, výskyt územia alebo stavby v katastri obce, chránených podľa osobitných predpisov, umiestnenie vybraných nových líniových stavieb v katastri obce, dátum doručenia žiadosti na ministerstvo, predloženie opakovanej žiadosti, ktorá v predchádzajúcom roku splnila podmienky poskytnutia dotácie, rozsah čerpania poskytnutých dotácií v predchádzajúcich troch rokoch.

Vyhodnocovanie žiadosti podľa hodnotiacich kritérií pre poskytovanie dotácie sa uskutočňuje len u tých žiadosti, ktoré splnili všetky podmienky poskytnutia dotácie podľa § 4 ods. 1 zákona.

Vyhodnotenie podmienok poskytnutia dotácie podľa § 4 ods. 1 zákona, ako aj vyhodnotenie žiadosti podľa hodnotiacich kritérií vykoná komisia pre hodnotenie žiadostí k poskytovaniu dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie, ktorú vymenúva minister.

Podrobnosti o zložení, rozhodovaní komisie, organizácie práce, postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí sa ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom, ktoré vydá ministerstvo a zverejní ho na svojom webovom sídle.

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky na základe možností svojej rozpočtovej kapitoly v rámci štátneho rozpočtu na príslušný rok a na základe vyhodnotenia žiadostí o poskytnutie dotácie podľa hodnotiacich kritérií pre poskytovanie dotácie komisiou, rozhodne o poskytnutí dotácie na základe žiadostí najneskôr do 15. mája v príslušnom rozpočtovom roku.

Ministerstvo poukáže dotáciu len na základe písomnej zmluvy o poskytnutí dotácie, písomnej zmluvy o spracovaní územnoplánovacej dokumentácie a na základe účtovných dokladov preukazujúce vynaloženie nákladov na účel dotácie, na ktorú bola uzavretá zmluva. Pred realizáciou úhrady faktúry bude krajským stavebným úradom overený súlad fakturácie so skutočne vykonanými prácami. Ide teda o refundáciu časti oprávnených nákladov (maximálne 80%) žiadateľa na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie v príslušnom rozpočtovom roku.

Účtovné doklady preukazujúce vynaloženie nákladov na účel dotácie spolu so stanoviskom krajského stavebného úradu žiadateľ je povinný predložiť najneskôr do 15. novembra príslušného rozpočtového roka za účelom uvoľnenia dotácie zo strany ministerstva, t.j. aby platby mohli byť zrealizované do konca rozpočtového roka.

K § 7:

Navrhuje sa úprava základných náležitostí zmluvy medzi ministerstvom a žiadateľom o poskytnutí dotácie. Zmluva o poskytnutí dotácie obsahuje označenie zmluvných strán, účel, na ktorý sa dotácia poskytuje, sumu poskytnutej dotácie, číslo účtu žiadateľa v banke alebo pobočke zahraničnej banky, kód a názov banky alebo pobočky zahraničnej banky na ktorý sa má dotácia poukázať, podmienky poskytnutia a použitia dotácie, spôsob poukázania dotácie, záväzok žiadateľa, že poskytnutú dotáciu vráti, ak proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie potrvá viac ako tri roky od podpisu zmluvy o poskytnutí dotácie.

Ďalej zmluva obsahuje lehotu, v ktorej možno použiť dotáciu, vymedzenie doby, na ktorú sa zmluva o poskytnutí dotácie uzatvára, povinnosť predložiť účtovné doklady preukazujúce vynaloženie nákladov na účel dotácie podľa § 2 pred čerpaním dotácie, povinnosť oznámiť zmenu identifikačných údajov príjemcu dotácie, záväzok žiadateľa, že poskytnutú dotáciu vráti, ak mu na ten istý účel bola v príslušnom rozpočtovom roku už poskytnutá dotácia z prostriedkov štrukturálnych fondov, štátneho rozpočtu alebo iných zdrojov, lehotu vrátenia finančných prostriedkov a číslo účtu, na ktorý sa tieto finančné prostriedky pri vrátení poukazujú a podmienky odstúpenia od zmluvy o poskytnutí dotácie.

K § 8:

Upravuje zverejňovanie žiadostí a evidenciu zmlúv o poskytnutí dotácie.

Upravuje zverejňovanie žiadostí a evidenciu zmlúv o poskytnutí dotácie. Navrhuje sa povinnosť ministerstva viesť evidenciu žiadostí a zmlúv o poskytnutých dotáciách na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie. Ministerstvo zverejňuje na svojej internetovej stránke úplné znenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich poskytovanie dotácií v jeho pôsobnosti, schválený rozpočet na poskytnutie dotácií podľa ich účelu pre daný rozpočtový rok a predpoklad na nasledujúce dva roky, najmenej dva mesiace pred termínom predkladania žiadostí informáciu o možnosti predložiť žiadosť o poskytnutie dotácie, zoznam žiadateľov, ktorým bola poskytnutá dotácia, a to do 30 dní od rozhodnutia, vrátane uvedenia žiadanej a poskytnutej výšky dotácie a jej účelu, zoznam obcí, ktorým nebola poskytnutá dotácia, a to do 30 dní od rozhodnutia, vrátane uvedenia dôvodu neposkytnutia dotácie, informáciu o odstúpení od zmluvy o poskytnutí dotácie ministerstvom, podpísané zmluvy o poskytnutí dotácie a v prípade potreby často kladené otázky súvisiace s dotáciou.

K § 9:

Ministerstvo sa splnomocňuje na vydanie dvoch všeobecných záväzných právnych predpisov.

Jedným sa ustanovujú podrobnosti o hodnotiacich a spôsobe hodnotenia žiadostí najneskôr 3 mesiace pred termínom predkladania žiadostí. Vydanie tohto všeobecne záväzného právneho predpisu sa môže opakovať každoročne.

Druhým všeobecne záväzným právnym predpisom sa ustanovia podrobnosti o zložení, rozhodovaní, organizácie práce a postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí.

K § 10:

V prechodnom ustanovení sa navrhuje upraviť v rozpočtovom roku 2011 niektoré lehoty pri poskytnutí dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí.

Predkladanie žiadostí na ministerstvo sa navrhuje od 1. októbra do 15. októbra. Vyhodnocovanie a rozhodnutie o poskytnutí dotácie sa má uskutočniť do 31. októbra.

Navrhuje sa termín vydania a zverejnenia hodnotiacich kritérií a spôsob hodnotenia žiadostí všeobecne záväzným právnym predpisom najneskôr 12. septembra.

Predloženie podkladov podľa odseku 7 bod c) a d) zákona žiadateľa sa navrhuje najneskôr do 30. novembra za účelom vyplatenia dotácie zo strany ministerstva.

K § 11:

Navrhovaným ustanovením sa ruší všeobecne záväzný súčasný právny predpis upravujúci poskytovanie dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí.

K § 12:

Navrhuje sa účinnosť zákona od 1. septembra 2011.

Bratislava 28. apríla 2011

Iveta Radičová v. r.

predsedníčka vlády Slovenskej republiky

Ján Figeľ v. r.

1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja

Slovenskej republiky 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 644
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Poddlžnícka žaloba

Ak poddlžník nevyplatí oprávnenému riadne a včas pohľadávku, má oprávnený možnosť vo vlastnom mene a na vlastný účet túto ...

Právo zamestnanca na úroky z omeškania pri nevyplatení mzdy, náhrady mzdy a odstupného

Záver, podľa ktorého by zamestnávateľa nestíhala sankcia v podobe úroku z omeškania, pokiaľ sa dostane do omeškania s plnením mzdy, ...

Pochybnosť o splnení podmienok konania (čl. 3 ods. 1 CSP)

Podľa Čl. 3 ods. 1 CSP súd musí vykladať každé ustanovenia Civilného sporového poriadku v súlade Ústavou Slovenskej republiky, verejným ...

Finančný leasing a prevádzkovateľ vozidla podľa § 427 Občianskeho zákonníka

Ak predmetom leasingovej zmluvy je nájom motorového vozidla s právom kúpy prenajatej veci, vzniká od odovzdania predmetu leasingu zo strany ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Sudcovia z Threemy sú naďalej bez obvineníhttps://www.teraz.sk/slovensko/sudcovia-z-threemy-su-nadalej-bez-obvi/448444-clanok.html

Pokiaľ Threemu z môjho pohľadu vnímame ako celok, tak je uveriteľná, presvedčivá a ...

Vo väzeniach nie je možné fyzicky realizovať politickú kampaňhttps://www.teraz.sk/slovensko/vo-vazeniach-nie-je-mozne-fyzicky-rea/448468-clanok.html

Keďže objekty ZVJS vrátane ústavov nie sú verejným priestranstvom, obec nemôže všeobecne ...

Podle Ústavního soudu dál platí, že nelze žalobami obcházet restituční zákonyhttps://www.lidovky.cz/domov/podle-ustavniho-soudu-dal-plati-ze-nelze-zalobami-obchazet-restitucni-zakony.A200225_090511_ln_domov_ele

Ústavní soud (ÚS) v usnesení k nárokům Nadace knížete z Lichtenštejna znovu zdůraznil ...

VIAC VRÁŽD AKO V ROKU 2018: Vlani v SR spáchali 58.829 trestných činovhttps://www.teraz.sk/slovensko/viac-vrazd-ako-vlani-v-roku-2019-v-sr/448281-clanok.html

Najväčšia kriminalita bola v okrese Bratislava I. Okres s najnižšou kriminalitou v rámci ...

Rezort spravodlivosti chce skrátiť súdne konania vďaka časovým rámcomhttps://www.teraz.sk/slovensko/rezort-spravodlivosti-chce-skratit-su/448208-clanok.html

Po ukončení testovacej prevádzky časových rámcov a analýze ich výsledkov bude možné ...

VOĽBY2020: Voliť budú môcť bosovia podsvetia i odsúdení vrahoviahttps://www.teraz.sk/slovensko/volby2020-budu-moct-volit-bosovia/448042-clanok.html

Zákon pôvodne stanovoval tri dôvody prekážky aktívneho volebného práva väzňov, ktoré ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 12/2019

Justičná revue 12/2019

Časopis pre právnu prax.

Zo súdnej praxe 6/2019

Zo súdnej praxe 6/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 11/2019

Justičná revue 11/2019

Časopis pre právnu prax.

Právny obzor 6/2019

Právny obzor 6/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: